Zápis 17.12.2020

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 17. prosince 2020 od 13,00 hodin

Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Jarmila Valešová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jakub Macek, Mgr. Jan Zeman

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 10. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 13,05 hod.

Primátor omluvil zastupitelku Ing. Jarmilu Valešovou.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup, se zasedání připojilo 9 zastupitelů:

Ing. arch. Petr Klápště Ph.D., Mgr. David Mánek, Ing. Štěpán Matek, MUDr. Vít Němeček MBA, Bc. Martina Šípková, Mgr. Michal Švarc, Mgr. Michaela Tejmlová LL.M., Ing. Miloš Vele, Mgr. Pavel Žur.

Osobně bylo přítomno 16 členů zastupitelstva.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

Příchod paní Höferová 13,07 hod.

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Prezentace společnosti Jablonecká dopravní a.s.

předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

5) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Valná hromada společnosti DPMLJ, a.s.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2023

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Dotační programy pro rok 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Tříleté individuální dotace pro oblast kultury

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Rychnovská 216

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

14) Zrušení společností JKIC a Eurocentrum, vstup do likvidace

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Informativní zpráva o správě portfolia

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) Převody pozemků "Info C,K,M,N,P,R,V,Ž"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí "Info C, K"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Kultura Jablonec, p. o. - převody majetku

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

19) Příloha zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

20) Bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

21) Rozpočtové provizorium na rok 2021

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

22) XV. rozpočtová opatření 2020

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

23) Změna Stanov spol. Jablonecká energetická a.s.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

24) Poskytnutí účelové dotace na rok 2021 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

25) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "Info M"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

26) Kategorizace komunikací na území Jablonce nad Nisou - STAŽENO

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

27) Odkup nábřežních zdí koryta Lužické Nisy v rámci akce „Terminálu VOD“

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

28) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

29) Upřesnění organizačních záležitostí orgánů ZM

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

30) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

31) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

32) Nové interpelace

33) Rozprava – diskuze

RNDr. Čeřovský – mám zde poznámku, že bod č. 26 by měl být stažen.

Ing. Roubíček – jako předkladatel to potvrzuji, bod stahuji z jednání.

Upravený program byl schválen 24-0-0-2

Příchod pan Polák a Mgr. Šída 13,10 hod.

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Jakuba Macka a Mgr. Jana Zemana, návrhovou komisi v tomto složení: předseda – Ing. Stanislav Říha, členové – Ing. Jakub Macek a Mgr. Jan Zeman,

a jako zapisovatelku Jiřinu Hartmanovou, pracovnici kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 26-0-0-2

Online se připojil MUDr. Vraný 13,45 hod.

4) Prezentace společnosti Jablonecká dopravní a.s.

Předkládá: Mgr. Jan Zeman, RZ

Mgr. Zeman (předseda představenstva Jablonecká dopravní a.s., dále JD) – na minulém jednání ZM zde zaznělo několik výhrad k činnosti společnosti JD, byl vznesen dotaz, proč platíme tuto činnost a proč je takovýmto způsobem organizovaná a co společnost vykonává. Z tohoto důvodu vám zde ředitel společnosti Ing. Wejnar přednese prezentaci, která je součástí tohoto bodu.

Ing. Wejnar – primárním cílem založení JD v roce 2018 bylo zajištění MHD na Jablonecku. Okomentoval podrobně předloženou prezentaci, kde byla přiblížena činnost JD od roku 2018 do roku 2020, jakými činnostmi se zabývá, např. změnou jízdních řádů, spolupráce s KORID LK, poradenství v dopravě apod. – viz zvukový záznam na webu města.

Ing. arch. Klápště – za mě je důležité uvažovat o hospodárnosti JD v tom, jestli činnost, kterou Ing. Wejnar dělá, což je koordinace všech aktivit, které se okolo dopravy objevují, zda to dává smysl, když máme jednoho člověka, který to dělá, zda potřebujeme platit DPH, představenstvo a dozorčí radu. Pokud by ten režim byl jako doposud, že doprava nebude řešená vlastní společností, bude to pouze role koordinační, tak by stálo za to zvážit jiné uspořádání, které nebude generovat tyto náklady.

Mgr. Šída – měl jsem podobný příspěvek, takže pouze doplním. Chtěl jsem se zeptat Ing. Wejnara, jak on vnímá účel společnosti, pro který byla zřizována. Minule jsme se tu bavili v té souvislosti, že společnost byla zřizována, aby poskytovala městu různé analýzy, a najednou zde máme analýzu od společnosti PRO CEDOP.

Ing. Wejnar – JD byla zřízena hlavně pro to, aby pro město zajišťovala dopravu jako takovou. Za 2,5 roku své působnosti došlo k relativně hodně zásadním změnám, objevily se nové parametry ohledně představ způsobu dopravy. Není pro vás jednoduché se o něčem rozhodnout, ať se vypracuje jakákoliv analýza, vždy tam bude externí dopravce levnější než vlastní. Když se na to nebude pohlížet pouze optikou peněz, tak u vlastního dopravce je výhoda, že všechny koordinační kroky, o kterých jsem zde mluvil, se dělají ze dne na den. Stále to vnímám, že JD je připravena a schopna tu dopravu zajistit, na druhou stranu je potřeba si říci, jaké budou ty parametry, když to bude zajišťovat vnitřní dopravce, každé vedení mělo svoji představu. JD je kritizována, že je městu k dispozici a neprovádí tu analýzu. Myslím si, že město zvolilo správně, že analýzu dělá někdo cizí z toho důvodu, že JD je jednou z možností. Těžko by se obhajovala myšlenka, že si JD udělala analýzu, aby to pro ni vyšlo co nejlépe. Nyní máme i ve svém vlastnictví odbavovací zařízení, které budeme mít nejméně 5 let. Je tam i výhoda toho, že jsme plátci DPH, byť se vám to může zdát nevýhodné, že město jakoby ztrácí to DPH.

Mgr. Šída – pochopil jsem, že jste jako já zastáncem interního dopravce. To mě přivádí k otázce, jak vnímáte tu situaci, která nastane na konci ledna, kdy si budeme muset vybrat mezi interním dopravcem, DPMLJ nebo zadávacím řízením? V případě, že vybereme zadávací řízení nebo jednu z těchto variant, co se bude dál dít s JD, budeme mít společnost s jedním manažerem?

Ing. Wejnar – pokud JD nebude vybrána, bude dál spravovat a mít ve svém vlastnictví odbavovací systémy, bude dál pro město vykonávat kontrolní činnost toho dopravce a bude přijímat veškeré platby, které půjdou z jízdného. I tady je ta platba DPH, protože to bude z každé jízdenky, je nějakým způsobem ukotvena. Jsou zde různé možnosti – může to převzít statutární město Jablonec nad Nisou? Nemůže. Může tyto činnosti převzít DSOJ? Také nemůže. Je to však na vašem dalším zvážení, nechci nikoho ovlivňovat v rozhodování, budu plně nápomocen.

MgA. Chuchlík – chtěl bych poděkovat za prezentaci, ale zároveň bych poprosil, abychom příště takovéto věci řešili spíše formou semináře, byla tomu věnována hodina času. Prezentace byla vyčerpávající z hlediska činnosti, ale myslím, že plně neodpověděla na pochybnost – porovnání konzultační činnosti a „živení“ celé akciové společnosti s veškerou režií.

Ing. Macek – otázka spíše zní, jestli by nebylo vhodnější, aby Ing. Wejnar nebyl jako ředitel společnosti, ale aby byl zaměstnancem magistrátu, abychom zde nemuseli platit jakoby čtvrtého náměstka, celkové náklady by klesly. Můžete někdo na tuto otázku odpovědět.

RNDr. Čeřovský – žádná změna v tomto smyslu se nechystá.

Mgr. Zeman – na to, abyste někoho někam přesunul, tak to musí chtít oba. Byl bych rád, kdyby si někdo zkusil propočítat tabulkové platy a možnosti, co může magistrát a co může akciovka. Můžu připomenout, jak jsme se kdysi bavili o tom, zda městský architekt má být zaměstnancem magistrátu. Ty lidi na magistrátu někdy nejste schopni zaplatit tak, aby zde mohli sedět.

Mgr. Šída – nemáme pouze tu možnost zaměstnat Ing. Wejnara na magistrátu, jsou i různé formy konzultačních smluv. Jeho rady směrem do společnosti jsou velmi cenné, jeho odbornost je nezpochybnitelná. Měli bychom se však i zamyslet ze strategického hlediska, jak se k tomuto chceme do budoucnosti postavit. Chtěl bych se zeptat vedení města, zda to bude i náplní té pracovní skupiny, jakým způsoben ta společnost bude dál fungovat, jestli je její budoucnost spojena s finální analýzou od PRO CEDOPu?

RNDr. Čeřovský – v pondělí je setkání pracovní skupiny ohledně dopravy, v tuto chvíli to jako hlavní bod není. To vyplyne z toho, až zastupitelstvo dospěje k závěru, jakým způsobem bude řešit dopravu od roku 2023.

Ing. Matek – chci se zeptat Ing. Wejnara, zda se seznámil s analýzou od PRO CEDOPu, která je obsahem bodu č. 5? Bylo zde řečeno, že JD dlouhodobě precizuje jízdní řády a optimalizaci spojů, v analýze tuto síť rozporuje, že je nedostatečná z hlediska odchozích vzdáleností. Není to trochu dublování této činnosti?

Ing. Wejnar – s analýzou jsem se seznámil. Společnosti PRO CEDOP se zaměřila hlavně na dostupnost jednotlivých zastávek, jak je mají obyvatelé časově na dosah, navrhuje několik nových a k tomu úpravu některých městských linek.

Dále popsal, jaké úpravy navrhuje v analýze společnost PRO CEDOP na některých linkách – viz zvukový záznam na webu města.

Bc. Kroupa – chtěl bych jen poznamenat, že toto opravdu nepatří na jednání zastupitelstva, ale na nějaký samostatný seminář.

Ing. Říha – naopak si myslím, že je důležité, že to řešíme na zastupitelstvu. Minule se to zde napadalo a rozporovalo, nyní lidé vidí online tu reakci. Pro mě je důležité, že to není schované za nějakým seminářem, je to transparentnější.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

(při hlasování byl RNDr. Čeřovský omylem odpojen z hlasovací zařízení a byl veden jako nepřítomný)

USNESENÍ ZM/179/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

předloženou prezentaci společnosti Jablonecká dopravní a.s.

5) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – v materiálu jsou informace z proběhlého semináře, Ing. Wejnar vytvořil i dokument, kde jsou veškeré poznámky, které měli na tomto semináři přítomní zastupitelé. Z toho vyplynulo, aby analýza byla doplněna o ty připomínky, které zazněly. V pondělí 21.12. proběhne setkání pracovní skupiny ohledně dopravy, kde jsou všichni zástupci klubů. Společnost PRO CEDOP pak materiál doplní o všechny připomínky tak, aby to mohlo být projednáno na zastupitelstvu v lednu 2021. DPMLJ budou rovněž poskytnuty informace, aby zpracoval svoji analýzu, abychom pak měli srovnání a mohli dospět k rozhodnutí, která z variant bude realizovaná.

Ing. arch. Klápště – oceňuji, že byla zadána a zpracována optimalizace vedení linek MHD, potěšilo mě, že je navrženo, že se zkrátí počet kilometrů a přitom pro 2500 obyvatel to bude znamenat, že budou mít na zastávku blíž. Měl jsem nějaké dotazy a požadavky na rozšíření analýzy z hlediska dopadů jednotlivých variant pohonu na životní prostředí a z hlediska ekonomiky. V materiálech to však nebylo, tak bych chtěl, aby to zpracovateli bylo skutečně uloženo.

RNDr. Čeřovský – určitě to, co jste poslal, v pondělí projednáme a předáme. Od Ing. Wejnara mám již pracovní verzi, kde se vyjadřoval k navrženým opatřením ve zpracované verzi od PRO CEDOPu.

Ing. Matek – zopakuji svůj dotaz – velká část analýzy, která byla zaplacena z veřejných peněz, se věnuje optimalizaci spojů. V předchozím bodu jsme měli možnost hodinu poslouchat, jak se tomu věnuje JD, v této analýze se její závěry zpochybňují. Není to dublování této činnosti?

RNDr. Čeřovský – není to dublování, rada města zadala společnosti PRO CEDOP strukturu, co má zpracovat a jedním z požadavků bylo i vedení linek, protože víme, že kilometráž má vliv na náklady, které musí objednatel zaplatit. Nevidím v tom rozpor.

Ing. arch. Klápště – některé návrhy vyžadují úpravu vodorovného dopravního značení, beru to tak, že ne vše, co je navrhováno, se musí stát hned, ale je to vytyčení směru, kde jsou ty rezervy a na čem se má pracovat. Asi tím odpovím Ing. Matkovi, že to je jiná technika analýzy, je to jiná práce s daty a softwary, které JD asi nemá k dispozici.

Ing. Matek – budou tuto studii a tento postup projednávat zastupitelstva obcí, které jsou členy DSOJ?

RNDr. Čeřovský – vše řešíme s panem Levinským, předsedou DSOJ, až budeme mít doplněnou verzi analýzy, tak nám jde o to, abychom v rámci DSOJ dospěli ke společnému návrhu na dopravu od roku 2023.

MgA. Chuchlík – ze semináře je spousta bodů, které by se ještě měly do dokumentu zapracovat, v momentě kdy jsme se seznamovali s materiálem na dnešní zastupitelstvo, nebyla avizovaná pondělní schůzka, proto jsme chtěli předložit doplnění do usnesení, aby se začala scházet. Jaký bude harmonogram práce skupiny?

RNDr. Čeřovský – čekali jsme, až budeme mít nějaké podklady, v pondělí na setkání pracovní skupiny si řekneme, jaký bude další postup, co budeme požadovat od PRO CEDOPu a od DPMLJ a kdy bude další setkání.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/180/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

předloženou dopravně – ekonomickou analýzu – Strategie MHD Jablonce nad Nisou pro období 2023–2033 zpracovanou společností PRO CEDOP s.r.o.

B. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, dopracovat předloženou dopravně – ekonomickou analýzu – Strategie MHD Jablonce nad Nisou pro období 2023–2033 na základě požadavků zastupitelů uvedených na semináři dne 8. 12. 2020 a na jednání Zastupitelstva města 17. 12. 2020 a následně ji předložit na jednání Zastupitelstva města 21. 1. 2021.

6) Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Macek – poděkoval bych za to, že bylo vyslyšeno, co jsem navrhoval, že předsedu výboru by měl dělat Mgr. Opatrný. V druhém bodě tomu tak ale není, proto předložím protinávrh, místo Mgr. Tulpy navrhuji Mgr. Šídu.

Mgr. Opatrný – kontrolní výbor by měl být za standardních podmínek a za působení sebevědomé koalice doménou především opozičních zastupitelů. Výbor dává krokům a činům koalice větší legitimitu, jestliže je svěřen z větší části opozici. V této chvíli tomu tak není, předseda z důvodu střetu zájmů na svoji funkci rezignoval. Chtěl bych požádat koaliční zastupitele, aby si uvědomili rozměr, smysl a princip fungování kontrolního výboru a souhlasili v obou bodech, aby byl výbor z větší části svěřen opozici.

Ing. arch. Klápště – navrhuji, aby se v podbodu B hlasoval B1 a B2 samostatně, nejprve protinávrh a pak návrh.

Hlasování o podbodu A, B1 22-0-6-1

Bylo schváleno

Hlasování o protinávrhu Ing. Macka B2 10-9-10-0

Nebyl schválen

Hlasování o původním návrhu B2 19-8-2-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/181/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Bc. Michala Švarce (navržen Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura) na funkci předsedy kontrolního výboru s tím, že členem kontrolního výboru zůstává,

B. v o l í

1. Mgr. Vladimíra Opatrného (navržen Česká pirátská strana), člena kontrolního výboru, předsedou kontrolního výboru,

2. Mgr. Petra Tulpu (navržen Starostové pro Liberecký kraj) členem kontrolního výboru.

7) Valná hromada společnosti DPMLJ,a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 18-0-10-1

USNESENÍ ZM/182/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

konání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec 461 71, IČO 473 11 975 dne 13. 1. 2021 od 13:00 v sídle společnosti;

B. d e l e g u j e

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., primátora města RNDr. Jiřího Čeřovského, nar. 1955, bytem Jablonec nad Nisou;

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení RNDr. Jiřího Čeřovského, jako delegované osoby, jak bude na valných hromadách hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

D. n a v r h u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) valné hromadě společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou volbu Mgr. Jana Zemana (nar. 1969, bytem Jablonec nad Nisou) do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

8) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-2-0

USNESENÍ ZM/183/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1. dopis paní P. L., přechodně bytem Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek.

2. dopis Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec n. N., Horní náměstí 1056/12, Jablonec nad Nisou, a vyjádření kanceláře primátora a oddělení interního auditu a stížností.

B. s c h v a l u j e

prominutí povinnosti paní P. L., bytem Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 367 793,- Kč, který vzniknul z titulu neuhrazení nájemného a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 3 v budově č. p. 125, na adrese Želivského 3, Jablonec nad Nisou za rok 2008, leden až listopad 2009 a z titulu bezdůvodného obohacení za užívání předmětného bytu po skončení nájemního vztahu.

9) Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 22-0-7-0

USNESENÍ ZM/184/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec n. N. IČ 25035746 na rok 2021 z rozpočtu statutárního města ve výši 10 055 tis. Kč dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec n. N., IČ 25035746 v předloženém znění.

10) Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2023

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – vše je uvedeno v důvodové zprávě, sportovní komise doporučila ke schválení.

Pan Polák – myslím si, že ne vše je popsáno v důvodové zprávě. Jsem členem sportovní komise, za mě tento plán není plánem rozvoje sportu, nemáme to úplně popsáno, jak bychom rozvíjeli sportovní infrastrukturu v Jablonci nad Nisou. Jedná se spíše o to, jakým způsobem se budou rozdělovat dotace pro již existující sportovní kluby, což si myslím, že je trochu málo. Komise měla zájem na tomto dokumentu spolupracovat, byl ji předložen emailem 25. 11. s tím, že vznést připomínky je možné do 30. 11. a jejich vypořádání proběhne 2.12.2020, poté bude zasláno definitivní znění materiálu, o kterém bude hlasováno per rollam do 4.12.2020. Podnětů a připomínek přišlo několik, žádná z nich nebyla vypořádána. Komise se dohodla, že na projednání požaduje dostatek času do března 2021, schválila k tomu i usnesení. Na toto rozhodnutí přišla emailem reakce, cituji – po dohodě ve vedením města a s předsedou komise navrhujeme revokovat usnesení, kterým jste souhlasili s prodloužením plánu, schválit usnesení, kterým doporučíte zastupitelstvu města schválit plán nový s tím, že komise pro sport a tělovýchovu připraví do 31. 3. 2021 návrh na jeho úpravu a doplnění, který bude akceptovat finanční možnosti města a připravované investice do sportovní infrastruktury města pro období 2021-2023. Tento návrh bude pak předložen na jednání ZM, které ho schválí jako aktualizaci již přijatého plánu.

K tomu bych chtěl říci, že komisi nebyly předloženy finanční možnosti města ani připravované investice, přitom podněty a připomínky se týkaly možnosti investic do sportovní infrastruktury. Komise by měla být tím orgánem, který předloží, jak by mělo město v oblasti sportu hospodařit a vedení nebo rada města se může doporučením řídit nebo se rozhodne jinak. Pokud se rozhodne jinak, tak zdůvodní zastupitelstvu, proč se tak rozhodlo. Z citovaného vyplývá buď nepochopení, nebo nějaké zvláštní nerespektování demokratických principů, kdy nám úřednictvo podsouvá, že zastupitelstvo to nějak schválí, což by takto nemělo být pojímáno. Za nás tento plán nemůžeme podpořit.

Ing. arch. Klápště – přijde mi to jako naprosto neuvěřitelný postup. Teď budeme schvalovat něco, o čem víme, že to bude v březnu úplně jinak. Přesto to schválíme a řadu subjektů uvedeme v očekávání. Takže to buď schválíme a pak se ukáže, že finanční možnosti města nejsou dobré a nikdo se neodváží do toho zasáhnout, protože to je slíbené a vypadalo by to nekorektně. Další možností je, že do toho zasáhneme a pak to bude vypadat nekorektně, protože jsme něco slíbili a vzali to zpátky. Nyní schválit takovýto dokument s tímto přístupem mi přijde jako nekorektní postup, ať už se pak v březnu stane cokoliv.

Ing. Matek – chci vyjádřit osobní šokování nad tendenční emailovou komunikaci některých z úředníků a na to, jak málo času bylo poskytnuto komisi k tomu, aby se vyjádřila.

Mgr. Mánek – sportovní komise byla informována již v září na osobním jednání, že plán rozvoje sportu je připravován a že komise může vytvořit pracovní skupinu a aktivně se zapojit do té přípravy. Jinak opravdu času na přečtení dokumentu bylo velmi málo, což vzniklo z nějakých objektivních covidových důvodů a pracovní neschopnosti některých pracovníků na úřadě, kteří připravovali podklady. Za mě v tuto chvíli komise získává čas a zároveň sportovní kluby získávají jistotu, že plán rozvoje bude funkční a v případě potřeby bude aktualizován. Není pravdou, že by někdo v tuto chvíli byl uváděn do nějakých problémů.

Pan Polák – reaguji na to, že sportovní komise nebyla aktivní, že věděla o tom, že se nějaký plán projednává – je to směšné a irelevantní.

MgA. Chuchlík – mám pocit, že tímto dokumentem zřejmě uvádíme v omyl, protože souhlasíme s plánem, o kterém víme, že se v březnu zcela změní. Proč tedy nyní máme vyjádřit souhlas s tímto plánem a co by se stalo, kdybychom to nechali na březen?

Mgr. Mánek – tady se prezentuje to, že se něco extrémně změní. Já to nevím, to bude záležet na tom, jaká doplnění dodají členové komise, nemyslím si, že musí v tom dokumentu dojít k tak zásadním změnám. Všechny zaslané připomínky jsou zapracovatelné a na samotný dokument nebudou mít zásadní vliv. K dotazu MgA. Chuchlíka – je to zákonná povinnost, k 1. 1. 2021 musíme mít plán rozvoje sportu schválený, tzn., že toto je kompromisní varianta, kdy říkáme, že je možno plán aktualizovat. Při tvorbě současného plánu vycházíme z minulého a respektujeme základní parametry.

Ing. arch. Klápště – doplním pana Poláka ohledně vytvoření pracovní skupiny – není to jen irelevantní, je to komunikační faul, tzv. slaměný panák. Pokud ty připomínky nejsou podstatné, proč nebyly zapracovány? Nebylo by pak lepší, kdyby rada města komisi zrušila, protože výsledek bude asi obdobný, vždy se prosadí to, co chce pan náměstek.

Ing. Matek – zřejmě jsem četl jiné připomínky, než pan náměstek Mánek, protože ty naznačují zásadní rozpor členů komise s tímto materiálem. Není pravdou, že bychom museli tento materiál přijmout, mohli jsme dočasně prodloužit stávající plán.

Pan Polák – ke změnám by dojít mělo, a zda jsou zásadní, tak to půjde posoudit, až ve chvíli, kdy budou zapracovány. Možná by se někomu líbilo komisi rozpustit, nicméně by to nepřispělo k rozvoji sportu ve městě.

Mgr. Tulpa – plán je zhruba podobný jako plán krajský, rovněž souhlasím, že to není plán, o kterém se můžeme bavit jako o strategickém materiálu, ale je to rámec, který dává co je potřebné – zaštítění, jakým způsobem se to bude vyvíjet v příštích letech, aktualizovat se může kdykoliv.

Mgr. Tejmlová – mluvíme tu i o komunikaci mezi městem, náměstky a námi, zastupiteli. Mgr. Mánek řekl, že jste informovali sportovní komisi, že materiál bude vytvořen a zmiňoval jste pracovní skupinu. Vy jste přímo pozval členy komise do pracovní skupiny, která materiál připravovala?

Mgr. Mánek – na jednání komise v září jsme to přímo říkali, že ta možnost je a bylo by to v gesci sportovní komise, pokud by se chtěli zapojit a pracovní skupinu vytvořit. Nikdo sportovní komisi nerozpouští, naopak s ní komunikujeme velmi úzce, nechápu tyto úvahy opozice.

Pan Polák – jak říkal Mgr. Tulpa, že v plánu vše podstatné je – já si to nemyslím a nemyslí si to ani mnoho členů komise. Pokud komise chce, aby se sportovní prostředí vyvíjelo, je nesmysl jim bránit, aby předkládali nějaké své konkrétní závěry. Ohledně toho co říkal Mgr. Mánek – z nějakého zápisu se dá zjistit, zda komisi vyzvali, aby jednala, ničeho takového si nejsem vědom a pokud tomu tak je, tak ať to předloží.

Pan Kalpakcis – opravdu to tak vyznělo na posledním osobním jednání komise, že pro komunikaci s tvorbou plánu rozvoje sportu se na příštím jednání ustanoví pracovní skupina, která se tím bude zabývat. Pak však začal opět covid, žádná další schůze v normálním režimu již nebyla a pracovní skupina se nesešla. Chci říci, že komunikace, která je vedena písemnou formou, je vždy krkolomnější, proto dávám trochu za vinu humanitnímu odboru, že nezprostředkoval možnou videokonferenci, kdy se prezentace názorů lépe a rychleji takto uplatní.

Mgr. Tulpa – ano, materiál postrádá určitou strategii, neřeší problematiku Národní sportovní agentury a provázanosti investic, skutečně není dokonalý. Stačí však jediné, aby se každým rokem od září podávaly připomínky, a v prosinci se tento plán může aktualizovat.

Mgr. Mánek – požádám o příspěvek Mgr. Rýžakovou.

Mgr. Rýžaková – současný plán rozvoje sportu je platný tři roky, funkční období komise pro sport je v tuto chvíli dva roky. Za celou dobu platnosti současného plánu jsme k němu nezaznamenali jedinou připomínku. Nový plán je zhruba z 95% stejný jako starý. Humanitní odbor plán částečně tvoří a částečně kompletuje. To, co se týkalo připomínek členů komise, nejde za humanitním odborem, ale jsou to zmiňované investice, rekonstrukce, opravy, to je věc odborů rozvoje a technického a finančních možností města. Členů komise je 16, oficiální připomínky jsme obdrželi od pěti členů komise. Některé z připomínek dokonce šly proti sobě, nedalo se s nimi pracovat, jednalo se o konkrétní přání členů komise, kteří reprezentují nějaký sport. Obecná část plánu je téměř totožná, podstatnou změnou je navýšení finančních prostředků. V rámci emailové komunikace jsme se snažili, což souhlasím, že je náročné, protože cokoliv napíšete, může být pochopeno jinak, což se i stalo. Proč se musí schválit nový plát a nelze prodloužit platnost stávajícího – jde o tu změnu v části navýšení prostředků v dotacích. Pokud by zůstal v platnosti původní plán, ten tam měl nižší částky. Proto jsme po diskuzích s politiky a některými členy komise došli k tomu, že bude lépe ponechat skutečnou osobní diskuzi v komisi na příští rok a schválit takto předložený plán. Ohledně financí – finanční možnosti města nejsou neomezené, a pokud by docházelo k tomu, že by do plánu byly zapracovány veškeré návrhy členů komise, tak by to možnosti města přesáhlo, byly navrhovány velké investice, i když jsou třeba potřebné. Ke schválení plánu – Národní sportovní agentura vypsala již dotační programy a plán rozvoje sportu je oporou pro žádosti subjektů.

Pan Polák – z tohoto shrnutí vyplývá, že jsou různé pohledy různých skupin lidí, které se zabývají sportem a právě proto je důležité, aby byla možnost vše diskutovat. Pokud si je však někdo vědom nějakých termínů, měl by dohlédnout na to, aby se věci projednávaly včas, abychom měli včas podklady a aby byla ta diskuze umožněna. Pokud toto nezvládají, tak nezvládají svoji práci. Na žádném programu jednání komisí nebylo, že bychom upravovali plán rozvoje sportu. Ohledně finančních možností města – souhlasím s Mgr. Rýžakovou, ale dát komisi ke schválení větu, že bude reflektovat finanční možnosti města, znamená, že jí sebere možnost se rozhodovat.

Ing. arch. Klápště – slyšeli jsme, že plán se v ničem podstatném nezměnil oproti minulému, po věcné stránce je téměř totožný. Jediné v čem se liší, je navýšení částek. Takže se buď rozhodneme prodloužit stávající plán, nebo se rozhodneme přijmout nový, a tím skoro nic nezměníme, jenom vydáme příští rok více peněz. Dávám tedy protinávrh, že zastupitelstvo města prodlužuje platnost stávajícího plánu do konce roku 2021.

Pan Kalpakcis – situace, která vinou covidu zde vznikla, má širší rozměr, co se týká zapojení dětí a mládeže a i dospělých do sportu. To, že se nám rozhodnutí o úpravě plánu posune do března je výhodou, jsme tak schopni nové skutečnosti lépe zakomponovat.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Klápštěho 4-13-12-0

Nebyl schválen

Hlasování o původním návrhu usnesení 19-0-10-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/185/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2023.

11) Dotační programy pro rok 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Macek – dotaz na Ing. Kouřila – snažíme se všude škrtat peníze, víme, že budeme mít další výpadek příjmů pro příští rok a tady dochází k navýšení dotací v různých oblastech. Jsme schopni, jako město, takovéto navýšení ustát?

Ing. Kouřil – jsme schopni ho ustát.

Pan Polák – požádal bych o hlasování bodů jednotlivě.

Ing. arch. Klápště – na základě čeho víme, že jsme schopni to ustát? Jakým způsobem jste k tomu dospěl?

Ing. Kouřil – částky byly stanoveny při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021, při jeho přípravě s nimi počítáme a jsme v tak dobré finanční kondici, že si to můžeme dovolit.

Ing. Matek – když ještě nevíme, jaké bude daňové určení pro rok 2021, jaký bude skutečný dopad do rozpočtu, je takové prohlášení na místě?

Hlasování o podbodu č. 1 24-0-5-0

Hlasování o podbodu č. 2 23-0-6-0

Hlasování o podbodu č. 3 22-0-7-0

Hlasování o podbodu č. 4 21-0-7-1

Hlasování o podbodu č. 5 23-0-5-1

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/186/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

2. Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

3. Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

4. Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

5. Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

12) Tříleté individuální dotace pro oblast kultury

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Matek – budu hlasovat proti, nikoliv kvůli výši dotací, ale kvůli víceletosti, protože vzhledem k situaci, která bude město čekat, je tento krok nezodpovědný.

Návrh usnesení byl schválen 22-1-6-0

USNESENÍ ZM/187/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v oblasti kultury v letech 2021 - 2023 v celkové výši 4 260 000,- Kč níže uvedeným příjemcům v níže uvedené výši:

Subjekt Celková výše dotace 2021 - 2023 Roční záloha

Dům česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (IČ 25403702) 300 000 100 000

Jablonecká kulturní obec, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26545501) 900 000 300 000

Ladislav Novák, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 74362712) 600 000 200 000

Městská galerie MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70226814) 2 460 000 820 000

CELKEM 4 260 000 1 420 000

B. s c h v a l u j e

1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0752 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Domem česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25403702, v předloženém znění.

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0749 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou kulturní obcí, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04, IČ 26545501, v předloženém znění.

3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0750 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Ladislavem Novákem, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 74362712, v předloženém znění.

4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0751 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Městskou galerií MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70226814, v předloženém znění.

13) Zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Rychnovská 216

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/188/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zrušení odloučeného pracoviště Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace na adrese Rychnovská 80, Jablonec nad Nisou,

2. výmaz odloučeného pracoviště Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace na adrese Rychnovská 80 z rejstříku škol a školských zařízení,

3. změnu zřizovací listiny Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace a vydání jejího úplného znění uvedeného v důvodové zprávě.

14) Zrušení společností JKIC a Eurocentrum, vstup do likvidace

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Pan Polák – jsem pro revizi kulturního prostředí, nicméně mi chybí nějaký finální účet. Do obou společností město za léta jejich činnosti investovalo desítky milionů Kč, v dalším bodě se dozvíme, že disponují majetkem 145 milionů Kč a nemáme žádnou uzávěrku. Přikláním se k tomu, abychom měli nejprve nějaký hloubkový audit, který prověří hospodaření firem.

Ing. Matek – neproběhl žádný audit, audit, který byl zadán na JKIC, byl po změně vedení zrušen, takže to celé může budit dojem, že je zde opravdu snaha zakrýt skutečné majetkové poměry a finanční transakce ve společnostech.

Mgr. Opatrný – správní rada JKIC hlasováním v červenci 2019 rozhodla o provedení auditu, ten proveden nebyl. Domnívám se, že toto rozhodnutí bylo důvodem pro zánik staré koalice a vznik nové.

Návrh usnesení byl schválen 17-1-10-1

USNESENÍ ZM/189/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

1. o zrušení společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604 založenou dne 21. 12. 1999

2. o zrušení společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454 založenou dne 7. 11. 2008

B. s o u h l a s í

1. se vstupem společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604 do likvidace

2. se vstupem společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454 do likvidace

15) Informativní zpráva o správě portfolia

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Macek – na finančním výboru nebyl schválen úvěr ve výši 25 milionů Kč na rekonstrukci bytů. Počítá se s tím, že v rámci získávání prostředků na tuto akci budou využity prostředky, které má město v tomto portfoliu? Počítá se případně se zapojením prostředků z portfolia v bližší době na nějaký konkrétní účel?

Ing. Kouřil – finanční výbor projednával opravy asi 50 bytů, řešilo se, že se to musí soutěžit jako veřejná zakázka vzhledem k finanční výši. Co se týká vývoje správy portfolia – zhodnocení je tak zajímavé, že v tom budeme určitě pokračovat.

Ing. Macek – prostředky na byty budeme získávat jinde nebo se z projektu rekonstrukce ustupuje?

Ing. Kouřil – náš zájem je pokračovat v rekonstrukci bytů, pokud bychom si chtěli brát úvěr, museli bychom to soutěžit jako veřejnou zakázku.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-1-0

USNESENÍ ZM/190/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za období leden až září 2020

16) Převody pozemků - "Info C,K,M,N,P,R,V,Ž"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – v podbodu A7 se řeší ulice Saskova, do diskuze jsou přihlášeni občasné z té lokality. Bod byl stažen z říjnového zastupitelstva, obdrželi jsme petici od občanů, přišlo i několik dopisů, mezi zastupiteli o tom komunikujeme.

Ing. arch. Klápště – ačkoliv se od předchozího předložení hodně stalo, přišlo několik dopisů od občanů, byl podán podnět na změnu územního plánu, máme to předloženo ve stejné podobě jako předtím. Pan náměstek na tom nijak nezapracoval z hlediska nějakého posunu k řešení, které by třeba mohlo být kompromisní nebo průchozí. To mi přijde smutné. Vyjádřil bych se ke dvěma věcem, první je procesní. Jestli máme na stole podnět ke změně územního plánu, to je něco, co by mělo projít výborem pro územní plánování a rozvoj města a měli bychom o tom jako zastupitelé rozhodnout. Pokud k tomu zatím nedošlo, přijde mi předčasné schvalovat smlouvu o smlouvě budoucí na prodej toho pozemku a jako obcházení výboru. Druhá věc je, že když to bylo staženo, mohly se řešit problémy, které ten projekt má. V té lokalitě jsou dva zastavitelné pozemky, ten záměr je na jednom z nich, a na něm je hodnotnější zeleň. Jsou tam starší stromy, které jsou nenahraditelné z hlediska mikroklimatického vlivu, a je více využíván k aktivitám občanů. Druhý problém je v návrhu zástavby, kde se to tváří, že navazuje objemově na městské činžáky, ale zároveň do té ulice se obrací pouze vraty do garáže a opěrnými zdmi. Nejsou tam žádné služby, které by mohly zvýšit kvalitu života v oblasti. Třetí výhrada – máme zkušenost se společností skupiny Proctus v místě bývalé tržnice, kde byly dlouhé spory o platnost územního rozhodnutí. Té společnosti to dáváme do nájmu smlouvou o smlouvě budoucí a nemáme žádné záruky, když dojde k tomu, že se stavba připraví, stromy se vykácí a pak se nic nezrealizuje. Přijde mi zarážející, že po všech těch doručených dopisech a proběhlých jednáních, se předkládá to samé.

MgA. Chuchlík – jako architekt jsem se několikrát setkal při projednávání některých projektů s výhradami sousedů, je to běžná věc. Měli bychom diskuzi s občany vést konstruktivně a jejich argumenty poslouchat. Celý záměr začal být připravován, když jsme na radnici byli my, pan Michálek jednal se mnou, z několika pozemků si vybral tento. Již tehdy jsem zmínil exponovanost tohoto pozemku, že se jedná o území, které je v jistém smyslu rekreačně cenné, zároveň jsem připouštěl, že existuje urbanistická studie, která předpokládá rozšíření Saskovy ulice směrem pod kostel. Závěrem debaty bylo, že developer zpracuje studii, která prověří možnosti tohoto území, studie bude konzultována s městským architektem. Nám je zde nyní předkládán ten poslední procesní krok. Existuje i pohled krajinářský, že to je území, které má i nějakou rekreační hodnotu. Argumentem může být, že je žádoucí, aby v centru města byla kvalitní zástavba, ale nejde to dělat za každou cenu. Myslíme si, že studie prokázala, že park má svoji hodnotu. Protestní postoj místních je vlastně zformován konstruktivně, ve vztahu nabídky městu na spolupráci na správě tohoto území, což je hodnota, kterou by město nemělo přehlížet a mělo by jí využít. Myslím si, že takovéto exkluzivní pozemky by se měly připravovat k prodeji lepším způsobem, i my jsme tehdy mohli říci, že se udělá prověřovací studie na účet města.

Mgr. Tejmlová – materiál byl odložen s tím, že město bude jednat s petenty, proběhlo jednání, kterého se účastnili asi 3 náměstci, ale jako zastupitelé jsme nedostali informaci, co se na jednání dělo nebo že k němu vůbec došlo. Museli jsme tuto informaci dostat od občanů, kteří vytvořili zápis ze setkání. V tom zápisu občané vyzdvihují věci, které jim nebyly zodpovězeny nebo vysvětleny. Na městě by měly být nějaké vzory, jak dělat zápisy z jednání s občany a následně zastupitele, zvláště v takto důležitých kauzách, informovat.

Ing. Matek – materiál je předkládán ve stejní podobě podruhé, stejně tak podruhé je uvedeno nesouhlasné stanovisko technického odboru, který reflektuje velkou část připomínek občanů i toho, co zaznělo od kolegů zastupitelů. Pan náměstek to předkládá ve stejné podobě, i když tomuto odboru šéfuje a měl by zastávat jeho zájmy, měl by mít zájem i o tu zeleň. Co se týká potřebnosti bytů – město má zhruba 800 bytů, desítky z nich jsou v dezolátním stavu a město s tím vůbec nic nedělá.

Mgr. Šída – od začátku jsem ve výboru tlačil na to, aby smlouva reflektovala podmínky výstavby, které jsou v dané lokalitě plánovány. Myslím si, že právní úprava smlouvy je nedostatečná. Řeší se tam to, že výstavba sama o sobě může být problematická, může se narazit na skálu. Hrozí tam potenciálně odstřel a může to mít dopad na opěrnou zeď kostela, která není úplně stabilní. Ve smlouvě se vůbec nehovoří o znehodnocení pozemku, pokud se nepodaří stavbu zrealizovat.

Pan Kalpakcis – pokud se město rozhodne, že pozemek je k zástavbě, tak po 1,5 roce říci, že ne, protože se nám to nelíbí z nějakého krajinného důvodu, mi přijde jako malicherné. Ohledně potřebnosti bytů – kolik bytů zde stavíme a kolik v horizontu 10 let chce postavit Liberec – chce jich postavit 1200.

Ing. Kouřil – rekonstrukce bytů je kontinuální proces a tak, jak jsou postupně rekonstruovány, tak probíhají výběrová řízení na jejich obsazování. Jak jsem říkal, ve finančním výboru se projednával úvěr 20 milionů na rekonstrukci bytů.

Setkání s petenty proběhlo, občané nezpochybňují, že by tam nějaká stavba neměla být, ale byly tam výtky na tu velikost stavby.

Bc. Kroupa – požádal bych o hlasování tohoto podbodu samostatně. Mám pocit, že jsme nevyužili všechny nástroje, které máme, správně. Argumentujeme, že to je v územním plánu a stavět se tam může a když tam někdo stavět chce, tak ať si tam staví. Jsem toho názoru, že pokud se to do územního plánu dalo, tak se tam stavět může. Nicméně, pořád máme nějaké nástroje na to rozhodnout, co se tam postaví. Ano, byty potřebujeme, ale ne za každou cenu, nepotřebujeme úplně nutně zahušťovat centrum. Pokud se tam něco bude stavět, ať to alespoň nějakým způsobem koresponduje s okolní výstavbou. Já budu hlasovat proti.

MgA. Chuchlík – reaguji na pana Kalpakcise – i naším závěrem jednání s developerem bylo, že on zpracuje záměrovou studii, na jejíž základě se budeme rozhodovat. Od začátku tam byla idea prověření tohoto místa, město nedávalo žádné garance, že z toho automaticky vyplývá prodej. To, že to tak je v územním plánu, je dáno určitým náhledem zpracovatele územního plánu a dobovým náhledem zadavatele, jako města. To ovšem neznamená, že jsme otroky toho plánu, jako vlastníci parcely s tím můžeme zacházet dle našeho uvážení. S kolegy z klubu jsme se tam byli podívat, diskutovali jsme s obyvateli a po diskuzi zastáváme názor, aby zastupitelstvo prodej neschválilo.

Ing. Macek – pozemek je městský, a přestože územní plán tam umožňuje výstavbu, tak to neznamená, že když přijde nějaký zájemce, že tam chce něco postavit, že mu musíme vyhovět. To je ta výhoda, že to je náš pozemek. Co se týká ceny – podle znaleckého posudku je stanovena na 2 920 Kč za m2. Když se dívám na nabídky stavebních pozemků pro bytové objekty, tak se dostáváme na cenu dvojnásobně vyšší, např. v ulici Stavbařů to je 7 500 Kč, takže i ta cena není vysoká, pokud je možné ten pozemek vytěžit a postavit tam až čtyřpodlažní dům.

Ing. arch. Klápště – pro mě je důležité to, co zde padlo, že to, že se zde dá něco postavit, nerozporuje vůbec nikdo, ale my máme na stole smlouvu, která ukotví tu podobu, na které řadě lidí ledacos vadí. Přijde mi, že bychom se tomu měli ještě věnovat, aby vzniklo něco, co by bylo pro to území i lidi v okolí lepší.

Mgr. Tulpa – město tímto způsobem jednoznačně blokuje výstavbu bytových jednotek jiného typu než panelákových v celém svém regionu. Problém výstavby je složitý, vždy narazíme na zábor třeba veřejné zeleně, dopravní obslužnost či jinou komplikaci, která působí místním občanům určitou nenávist vůči tomu projektu. Jsem příznivcem toho stavět a kompenzovat. Ta kompenzace tady stanovená není, s tím souhlasím. Bavíme se o určité urbanistice, ale pohledově domy nezabrání dominantě kostela. Byl bych pro, zde něco postavit, ale šel bych cestou vstřícnosti občanů – co s parkováním, odvodněním, kanalizací a hlavně vybudovat pořádnou komunikaci. Pojďme do těch kompenzací, donutit k tomu i toho investora

Ing. Macek – mám poznámku k podbodu A5 – chtěl bych vyzvat k tomu, aby podobně jako majitelé této parcely, kteří mají zábor městského pozemku, tak aby bylo požadováno ještě vypořádání hranice pozemku s majiteli parcely 554, která je hned vedle, kteří také pravděpodobně využívají pozemek města. Je to výzva směrem k panu náměstkovi a oddělení majetkoprávnímu, protože i sousední pozemek je pravděpodobně zabraný, tak aby to bylo vypořádáno.

Primátor města vyzval přítomné obyvatele lokality Saskovy ulice, kteří se přihlásili do diskuze se svými příspěvky, aby postupně předstoupili před zastupitele. Přihlášeno bylo celkově 5 občanů. Všichni přednesli své názory ohledně nové výstavby v této lokalitě, popsali problémy s parkováním v těchto místech i jiné, a apelovali na zastupitele, aby prodej a následnou výstavbu v těchto místech neodsouhlasili a zachovali toto místo jako veřejnou zeleň. Viz zvukový záznam na webu města

MgA. Chuchlík – k podbodu A2 – je zde uvedena připomínka technického odboru, z dokumentu není zřejmé, zda byla zapracovaná. Týká se to šířky pruhu, který zbude po prodeji tohoto pozemku.

Ing. Pavízová – tento požadavek byl zapracován.

MgA. Chuchlík – takže dostatečná šířka pro průjezd údržby tam existuje?

Ing. Pavízová – ano.

Ing. arch. Klápště – k podobodu B1 – je Ing. Roubíček připravený zmiňovanou koordinaci zadat či nějakým způsobem zařídit, abychom žadatele nenechali neúnosně dlouho čekat na nějaký definitivní závěr?

Ing. Roubíček – jakou koordinaci? Ke všem pozemkům ve městě nebo k tomuto?

Ing. arch. Klápště – konkrétně k tomuto, týká se to pouze této lokality.

Ing. Roubíček – bohužel jsem neslyšel celý dotaz, chvílemi to vypadává.

RNDr. Čeřovský – navrhuji poslat dotaz písemně, aby se jím Ing. Roubíček mohl zabývat, s hlasováním to nesouvisí.

Ing. arch. Klápště – souvisí to, aby ti žadatelé věděli závěr – týká se to výhradně této lokality.

Ing. Roubíček – zatím bych nepředjímal výsledek hlasování, pokud se odsouhlasí prodat, tak to je bezpředmětné. Pokud ne, tak se tím budeme zabývat.

Ing. arch. Klápště – výsledek hlasování neznám, ale očekával bych, že součástí navrženého řešení je také nějaká úvaha, co se s tím stane dál, když to projde tak, jak je to navrženo.

Ing. Roubíček – nevím, jestli bychom si zde měli vysvětlovat, co by mělo následovat, to by měl investor dobře vědět, bude postupovat dále dle zákonů a předpisů s tím související.

Ing. arch. Klápště – ptám se, jestli dojde ke koordinaci, pokud to neuslyším teď, mohu to podat jako interpelaci.

Ing. Macek – požádal bych Ing. Kouřila, zda by nezvážil stažení podbodu A7.

RNDr. Čeřovský – pochopil jsem, že si to Ing. Kouřil neosvojuje. Ještě jsem dostal opětovnou přihlášku do diskuze od jednoho z občanů.

Pan Šikl opětovně vystoupil se svým příspěvkem, který byl totožný jako předchozí – oznámil, že v případě prodeje lokality se obrátí na média – viz zvukový záznam na webu města

RNDr. Čeřovský – pane Šikle máte právo se obrátit na média, ale já mám právo se svobodně vyjádřit, bez jakéhokoliv Vašeho vyhrožování a na mé hlasování to nemá žádný vliv.

MgA. Chuchlík – o jakýchkoliv postraních úmyslech nic nevím a hlasování, které jsme si za náš klub ujednotili – nepodpořit ten prodej – není motivované předpokladem postraních úmyslů, ale věcným vyhodnocením situace.

Primátor města vyhlásil přestávku – 16,31 hod. – 16,59 hod.

RNDr. Čeřovský – bod A7 budeme hlasovat samostatně.

Hlasování o podbodech A1-A6, B 25-0-3-1

Hlasování o podbodu A7 13-9-6-1

Nebylo schváleno

Primátor města vyhlásil dohodovací řízení – 16,56 hod. – 16,59 hod.

RNDr. Čeřovský – výstupem dohodovacího řízení je, že již o tomto podbodu opětovně hlasovat nebudeme.

Ing. Macek – jen bych chtěl upřesnit, že bod byl projednán a usnesení k němu nebylo přijato.

Po tomto rozhodnutí předsedů klubů a vzhledem k tomu, že podbod nebyl schválen, byl z návrhu usnesení odstraněn.

Konečné znění schváleného návrhu usnesení.

USNESENÍ ZM/191/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. směnu části p.p.č. 964/12, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 964/27 o výměře 105 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za část p.p.č. 706, geometrickým plánem nově označené jakou p.p.č. 706/2 o výměře 18 m2a část st.p.č. 950, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 950/2 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví manželů M. a M. S, bytem Jablonec nad Nisou s finančním doplatkem ve prospěch města ve výši 19.522,- Kč.

2. prodej části p.p.č. 1480/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1480/6 o výměře 600 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana M. K., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 234.550,- Kč.

3. prodej p.p.č. 1051/13 v k.ú. Vrkoslavice pro paní P. H., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.800,- Kč.

4. prodej části p.p.č. 1398, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1398/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele J. a P. V, oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 572/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 572/8 o výměře 31 m2 v k.ú. Rýnovice pro paní I. Ř., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 7.200,- Kč.

6. prodej části p.p.č. 2788, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2788/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. J. S., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 19.000,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 290/4 o výměře cca 160 m2 vše v k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je stanovisko oddělení územního plánování.

2. prodej p.p.č. 636/10, p.p.č. 636/11, p.p.č. 636/12 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je rezerva pro případ rozšíření komunikace, nebo pro vybudování chodníku.

3. prodej p.p.č. 488/5, st.p.č. 119/2 v k.ú. Kokonín. Důvodem je stanovisko ochrany přírody a krajiny.

4. prodej částí p.p.č. 1331/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je připravovaný projekt ZUŠ a DDM Vikýř.

5. prodej části p.p.č. 745/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování. Důvodem nesouhlasu je ponechání pozemku jako rezervy pro budoucí řešení křižovatky.

6. prodej celé, nebo části p.p.č. 1124/1 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se dle územního plánu jedná o VZ – plochy veřejných prostranství.

Odchod Mgr. Pastuchová 17,00 hod.

Odhlásili se Bc. Šípková, MUDr. Vraný, Mgr. Žur 17,00 hod.

17) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí - "Info C, K"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – výbor pro hospodaření s majetkem města materiál projednal a doporučil schválit.

MgA. Chuchlík – v důvodové zprávě je poznámka, že SVS projevila zájem o zápůjčku pozemku do června 2023. Nyní to nehlasujeme, není to předmětem bodu. Pouze se ptám, jestli se na tom bude pracovat, jestli ta zápůjčka bude muset být a v jakém je to vztahu s dohodou s IMP a realizací toho chodníku, o kterém se dlouho diskutuje.

Ing. Kouřil – my chceme ten pozemek zpět, nechceme, aby byl ve výpůjčce do roku 2023. Máme nějaké záměry na zlepšení dopravní situace.

Ing. Pavízová – až pozemek získáme zpět do vlastnictví, tak se ještě budeme domlouvat o rozsahu výpůjčky, protože na něm nejsme přesně domluvení, ale jsme ochotni to SVS poskytnout. Bude to na dobu určitou.

Ing. Roubíček – potvrzuji, co bylo řečeno, bude to koordinováno se stavbou kanalizační stoky.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/192/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 7769/ULB/2020, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 44/4, ostatní plocha, zeleň, památková zóna a pozemková parcela č. 3149, ostatní plocha, jiná plocha, památková zóna v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

2. výkup p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 vše v k.ú. Kokonín od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 38.810,- Kč.

Odchod Mgr. Tulpa 17,07 hod.

18) Kultura Jablonec, p. o. - převody majetku

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Pan Polák – chci se zeptat Ing. Kouřila, co se vykupuje?

Ing. Kouřil – jedná se o převod majetku, soupis je přiložen.

Ing. Pavízová – přílohou materiálu je soupis majetku, který se vykupuje a byl oceněn znaleckým posudkem. Je to nemovitý majetek, který byl vybudován v okolí fary – dlažba apod.

Mgr. Šída – ve zprávě se hovoří o darování majetku a o výkupu, který jmenovala Ing. Pavízová. Dotaz směřoval k tomu, proč se část majetku daruje a proč se část vykupuje.

Ing. Pavízová – bylo to domluveno se společností KODAP a je to kvůli daňové optimalizaci, aby město zaplatilo na daních co nejméně.

Mgr. Šída – odpovědi rozumím, ale přijde mi hodně stručná, měla by zde být nějaká zpráva od KODAPu.

Návrh usnesení byl schválen 16-0-8-0

USNESENÍ ZM/193/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. darování nemovitého majetku (technického zhodnocení fary) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou (hodnota převáděného majetku je jeho zůstatkovou cenou ve výši 27.713.858,76 Kč), a to k 31.12.2020.

2. výkup nemovitého majetku (ostatní nemovitý majetek) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 482.065,93 Kč bez DPH (hodnota převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem č. 04167-0075T/2020 vyhotoveným Ing. Petrem Pavlatou), a to k 31.12.2020, dle seznamu, který je přílohou tohoto materiálu.

19) Příloha zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Pan Polák – z mého pohledu k převodu tohoto majetku je potřeba nějaký audit, takže nemůžeme být pro, schvalovat takto velkou částku bez auditu.

Návrh usnesení byl schválen 16-0-8-0

USNESENÍ ZM/194/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přílohu č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o.

Příchod Mgr. Tulpa 17,12 hod.

20) Bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 16-0-8-1

USNESENÍ ZM/195/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

bezúplatný převod majetku ve specifikaci dle příloh důvodové zprávy příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p.o.

21) Rozpočtové provizorium na rok 2021

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Matek – chci se zeptat koaličních zastupitelů, kteří se při schvalování minulého rozpočtu shodovali na tom, že rozpočtové provizorium není normální věc a dlouhodobým cílem by mělo být zkrácení provizoria až vlastně na nulu. Co se tímto směrem stalo?

Ing. Kouřil – jde o to, abychom na konci roku věděli, kolik budeme mít prostředků pro rozpočet na rok 2021, proto Jablonec nad Nisou tradičně volí tento režim, aby byl rozpočet co nejpřesnější a nebylo nutné přijímat mnoho rozpočtových změn.

Ing. Matek – neubráním se dojmu, že snaha mít přesná čísla a omezit rozpočtová opatření mi nějak nevychází. Přijímáme XV. rozpočtová opatření a v lednu, abychom narovnali rok 2020, budeme přijímat další.

Ing. Kouřil – nějaká rozpočtová opatření během roku – to je naprosto přirozené a patří to ke každému rozpočtu. Letos těch změn bylo hodně vzhledem k tomu, že jsme vytvářeli rezervy, se kterými jsme nepočítali.

Ing. Matek – děkuji za vyjádření a budu se těšit, že příští rok bude rozpočtových opatření výrazně méně.

Ing. Macek – pamatuji dobu, kdy Ing. Kouřil byl velkým zastáncem toho, aby rozpočtové provizorium nefungovalo každý rok. Ve finančním výboru proti tomu velice silně vystupoval, ale ve funkci dále pokračuje v tom, co je zaběhlé.

Návrh usnesení byl schválen 17-0-8-0

USNESENÍ ZM/196/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pravidla rozpočtového provizoria města pro rok 2021 a maximální měsíční limit příspěvků organizacím města v roce 2021

22) XV. rozpočtová opatření 2020

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 17-0-8-0

USNESENÍ ZM/197/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str.1-41 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 689 423 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 142 932 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 10 469 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 268 235 tis. Kč

financování ve výši 195 896 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 306 954 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 997 968 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 263 899 tis. Kč

financování ve výši 45 087 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 306 954 tis. Kč

23) Změna Stanov spol. Jablonecká energetická a.s.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Macek – návrh materiálu iniciovala Ing. Valešová, dovolil jsem si ho upravit protinávrhem, aby byl snížen počet členů představenstva z 5 na 3. Již velice dlouho představenstvo není kompletní, tím společnost porušuje zákon. Zároveň je předkládán návrh na snížení počtu členů dozorčí rady, tak mi nedává smysl, aby členů představenstva bylo více. Zároveň mi nedává smysl, aby členy představenstva byli náměstci, kteří mají dost své práce na magistrátu a měli by nechat řízení lidem, kteří na to budou mít čas a prostor. Pokud si pamatuji, je dlouhodobě v plánu výběrové řízení na ředitele společnosti, tak do budoucna předpokládám, že nový ředitel by měl být členem představenstva.

Mgr. Šída – z mé zkušenosti jako člena představenstva společnosti souhlasím, že nemá smysl, aby i s ohledem na velikost společnosti, sedělo v představenstvu 5 lidí, hlavně pokud jsou z politického spektra a nemají odbornou fundovanost.

Ing. Kouřil – nyní tam jsou 4 osoby, jedno místo je neobsazené. Hledisko odbornosti – odborníci tam jsou – bývalý ředitel a další odborník, který se v oboru dlouho pohyboval jako podnikatel. Mě to časově nijak neomezuje, z tohoto důvodu si návrh Ing. Macka neosvojuji.

Ing. Macek – požádal bych dva zástupce představenstva, aby zde sdělili zastupitelům, jak hodlají tu situaci v představenstvu řešit, protože nyní společnost porušuje zákon, když nemá kompletní představenstvo. Kdy a kým doplní představenstvo na 5 členů? Na druhou stranu – vidíme zde nějakou jinou městskou společnost, která by měla tak široké vedení? Mě to nedává smysl.

Mgr. Šída – ono to není jen o jednom sezení měsíčně někde na schůzi, řídíte společnost, která má obrat třeba 100 milionů Kč. Vadím mi, co říká náměstek Ing. Kouřil, že ho to nijak nezatěžuje, to mi přijde jako hodně špatná zpráva.

Ing. Kouřil – v rámci mého pracovního kalendáře mi to nečiní žádný problém.

Ing. Macek – zopakoval bych svůj dotaz, pokud neodpoví zástupci představenstva, pokládám ho Vám, pane primátore – jak hodláte řešit situaci, kdy je dlouhodobě neúplné množství členů představenstva společnosti. Kdy to hodláte vyřešit a kým doplnit, pokud nesouhlasíte se snížením počtu členů na 3?

RNDr. Čeřovský – pokud nebude schválen Váš protinávrh, platí 5 členů. Pokud někdo chybí, tak předpokládám, že budou návrhy standardně jako v jakékoliv jiné společnosti, uvidíme, co odsouhlasí zastupitelstvo. Když bude Váš návrh přijat, tak to řešení je. Já jsem jeden z devíti členů, který je v působnosti valné hromady.

Hlasování o protinávrhu Ing. Macka 8-10-7-0

Nebyl schválen

Odchod pan Kalpakcis 17,30 hod.

Hlasování o původním návrhu 23-0-0-1

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/198/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

ve smyslu § 84 odst. 2 písm.e) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) změnu stanov společnosti Jablonecká energetická a.s., sídlem Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 61539881 následovně:

v ČÁSTI PRVNÍ článku II. Předmět podnikání se vypouští písm.c) bez náhrady

v ČÁSTI PRVNÍ článku V. Systém vnitřní struktury se odst. 2 věta první mění a nahrazuje tímto zněním: "Představenstvo společnosti má 5 členů a dozorčí rada společnosti má 3 členy."

v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se odst. 2 věta druhá mění a nahrazuje tímto zněním:

„Dozorčí rada má tři (3) členy a volí ze svého středu předsedu.“

v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (B) Představenstvo se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání představenstva může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání představenstva. Účast člena na jednání představenstva prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."

v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání dozorčí rady může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání dozorčí rady. Účast člena na jednání dozorčí rady prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."

24) Poskytnutí účelové dotace na rok 2021 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Pan Polák – v důvodové zprávě je uvedeno, že obdobným způsobem se postupovalo již v minulých obdobích. Oproti tomu bych chtěl upozornit, že jsme 18. 11. 2019 obdrželi zprávu z auditu této společnosti a z manažerského shrnutí zprávy auditu odcituji – viz zvukový záznam na webu města (bylo zjištěno několik rizik v manažerské působnosti).

Nedostali jsme žádnou informaci o vypořádání zmíněných rizik, zaplatili jsme peníze za audit, který nám ukázal cestu, kterou bychom se měli vydat, aby tato společnost začala fungovat řádně. Pokud tato rizika nejsou řádně vypořádána, tak by bylo nezodpovědné další desítky milionů korun do této společnosti posílat a je otázkou, zda by to nebylo v rozporu s péčí řádného hospodáře. Ptám se Ing. Kouřila, zda tato rizika byla vypořádána a jak?

Ing. Kouřil – ke všem zjištěním auditu existuje vyjádření, které bylo předloženo kontrolnímu výboru, a postupně se všechny výhrady odstraňují. Usnesením rady města vznikla pracovní skupina, která poznatky z auditu bude využívat k tomu, aby se nastavil systém, jak tato společnost bude fungovat. Skupina vznikla v prosinci, čekáme na uzdravení Mgr. Mánka, aby se skupina sešla.

Pan Polák – znamená to tedy, že k vypořádání žádného z rizik nedošlo a čeká se na uzdravení Mgr. Mánka, abyste se tím po roce začali zabývat?

Ing. Kouřil – tak to jste špatně pochopil. My se tím zabýváme od samého začátku a postupně ty výhrady odstraňujeme i z pozice dozorčí rady. Pan jednatel dostal za úkol se k jednotlivým zjištěním vyjádřit, což učinil 8. 10. 2020, i tento materiál byl postoupen kontrolnímu výboru.

Pan Polák – která z těch rizik jste již odstranili a jak?

Ing. Kouřil – materiál Vám pošlu i všem zastupitelům, ke všem těm zjištěním.

Pan Polák – nejde o urychlení, jde o to, že zastupitelstvo teď bude rozhodovat o tom, zda dá 25 milionů Kč do společnosti, u které audit uvedl 22 rizik s vysokou mírou závažnosti.

Ing. arch. Klápště – pokud máme dostat informaci o tom, jak řekl pan námětek, že již některé nedostatky byly odstraněny, tak chci slyšet, jak byly odstraněny. Nechci dostat jenom vyjádření ředitele, jak to řešit bude.

Ing. Kouřil – vyřešeny byly ty věci, které mohly být vyřešeny a se kterými jsme se ztotožnili. My se také se všemi závěry auditu neztotožňujeme. Kontrolní výbor si zprávu vyžádal, obdržel ji, máte v něm svoje zástupce.

Ing. arch. Klápště – jestliže existuje o tom nějaká šesti stránková zpráva, tak bych chtěl, abyste teď alespoň dvě věci z toho přečetl.

Ing. Kouřil – bod č. 4 celková strategie v oblasti investic – na jednání dozorčí rady 10. 10. 2019, 7. 11. 2019 byly společnosti předloženy materiály seznam oprav a údržby – zimní stadion, atletická hala, fotbalový stadion, plavecký bazén. Na základě předložených materiálů určí SMJN odpovědného pracovníka, který s ohledem na finanční možnosti města a plán rozvoje sportu na období 2021-2023 vypracuje ve spolupráci s vedením společnosti dlouhodobou koncepci strategie a investic.

Bod č. 5 způsob odepisování – SMJN určil jednoho pracovníka, který s ohledem na finanční možnosti města a plánu rozvoje sportu na období 2021-2023 projedná a vypracuje ve spolupráci s vedením společností nejvhodnější formu amortizace majetku.

Pan Polák – tuto odpověď nepovažuji za uspokojivou a je smutné, že pokud jsme dostali seznam možných rizik, že se s ním vypořádáváme takovýmto způsobem. Není v pořádku takovýmto způsobem zde tento materiál předkládat, je otázka, zda se nevystavujeme nějakému dalšímu riziku.

Ing. arch. Klápště – děkuji za odpověď, i když mě neuspokojila. Na otázku o strategii společnosti máme seznam oprav a někomu to je zadáno. Ve skutečnosti nic z toho vyřešené není.

Hlasování o návrhu usnesení 15-5-3-1

Nebylo schváleno

Přistoupilo se k dohodovacímu řízení, po jeho skončení se o návrhu usnesení opětovně hlasovalo.

Ing. Kouřil – ještě jedním z doporučení auditorské zprávy bylo, aby byl prováděn externí audit v souladu se zakladatelskou listinou, to bylo také jedno z opatření, které bylo odstraněno, a za rok 2019 byl externí audit proveden a byl bez výhrad.

Schválení předloženého materiálu je důležité z toho důvodu, že do února než bude schválen rozpočet na rok 2021, je potřeba schválit tuto smlouvu, aby bylo možné např. vyplácet mzdy.

Návrh usnesení byl schválen 16-5-2-1

USNESENÍ ZM/199/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 z rozpočtu statutárního města pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411, založenou městem Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy

B. s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411, v předloženém znění

Odpojil se Ing. Matek 17,54 hod.

25) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "info M"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/200/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. m ě n í

část usnesení č. ZM/234/2019 písmeno A odst. 4 a rozhoduje o poskytnutí dotace na projekt

Kanalizační přípojka - Arbesova 84

žadatel: I. D.

výše dotace: max. 100.000,00 Kč

B. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

C. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Bod č. 26) Kategorizace komunikací na území Jablonce nad Nisou byl při schvalování programu stažen z jednán.

Po stažení tohoto bodu byly následující přečíslovány.

26) Odkup nábřežních zdí koryta Lužické Nisy v rámci akce „Terminálu VOD“

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/201/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Výkup opěrných zdí koryta Lužické Nisy v rozsahu a ceny dle znaleckého posudku č. 4631/209/2020 ve výši 318.170,- Kč vč. DPH, potřebných pro realizaci akce „Terminál veřejné osobní dopravy Jablonec nad Nisou

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města podpisem Smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla na akci“ se státním podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí.

Připojil se Ing. Matek

27) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Mgr. Tulpa – z materiálu byl vypuštěn bod Usnesení 29/E/2019, který se týkal projednání Multifunkčního centra ve Střelecké ulici. Mělo se předložit, jak bude naloženo s konkrétními podněty a připomínkami občanů, to se nestalo. Podle mého názoru ten úkol takto zrušit nelze, může ho zrušit pouze zastupitelstvo města.

RNDr. Čeřovský – musíme zjistit, zda ho zastupitelstvo již nevypořádalo, prověříme to.

Ing. Macek – mohlo dojít z měsíce na měsíc k vypuštění bodu, aniž bychom o tom věděli nebo minulé zastupitelstvo schválilo jeho vypuštění?

JUDr. Řeháček – tento bod je souhrnný, jak jsou plněna usnesení orgánu města, kancelář tajemníka ho pouze kompletuje. Prověříme, zda došlo ke splnění, na příštím jednání ZM budete informováni.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-4-0

USNESENÍ ZM/202/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

28) Upřesnění organizačních záležitostí orgánů ZM

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček – v tuto chvíli je připravovaná novela zákona O obcích, která umožní to, co u nás již běžně probíhá – způsob umožňující dálkový přístup a na základě požadavku je toto umožněno i orgánům města – výborům a komisím. Druhá část usnesení – dělali jsme si průzkum, jak funguje zapojení uvolněných členů zastupitelstva do kolektivní smlouvy, a zjistili jsme, že to není upraveno, proto jsem navrhl toto usnesení, aby bylo zřejmé, že se kolektivní smlouva bude vztahovat i na uvolněné členy zastupitelstva, kteří zde na radnici pracují.

Pan Polák – k podbodu 1 – máme určené jakou formou? Opravdu stojím o to, aby všechny výbory a komise nebyly omezeny na nějaké emailové hlasování, kde se o věcech nedá diskutovat.

JUDr. Řeháček – zastávám názor, že i kdyby to nebylo dnes schváleno, tak výbory mohou jednat úplně stejně jako dnes zastupitelé – videopřenosem.

Ing. Macek – k podbodu 1 – znamená to, že nyní výbory a komise mohou jednat online bez ohledu na to, zda to dnes schválíme?

JUDr. Řeháček – ano, ale je potřeba říci, že se to vztahuje k nynějším složitým časům. Proto je paralelně připravována novela zákona O obcích.

Ing. Macek – znamená to, že až skončí epidemie, tak dále bude možné pokračovat v tomto elektronickém jednání na všech úrovních orgánů zastupitelstva?

JUDr. Řeháček – myslím si, že ano. Pokud projde novela zákona, tak ta vyloženě umožňuje dálkový přístup členů.

Ing. Macek – k podbodu 2 – jaké všechny benefity z kolektivní smlouvy nově budou vyplývat pro uvolněné členy zastupitelstva. Je možné to nějak vyčíslit, jaký to bude mít vliv na rozpočet města?

JUDr. Řeháček – na rozpočet města to bude mít marginální dopad, protože v tuto chvíli již mají nějaké náhrady a věci, které vychází ze zásad, které jsou schváleny. My jsme byli jedním z mála měst, která to nemají upraveno z hlediska toho, že na uvolněné členy zastupitelstva se vztahují stejné podmínky, jaké mají zaměstnanci úřadu.

Ing. Matek – pouze bych podotkl, že uvolněný zastupitel není standardní zaměstnanec magistrátu, neplatí na něho pracovně-právní vztah, nemá stejné povinnosti ani odpovědnosti. Myslím si, že platy jsou ze zákona stanoveny dostatečně úměrně tomu, aby si např. obědy mohli platit ze své mzdy.

Ing. arch. Klápště – navrhuji o bodech hlasovat odděleně.

Hlasování o podbodu č. 1 24-0-0-0

Bylo schváleno

Hlasování o podbodu č. 16-0-7-1

Bylo schváleno

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/203/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. umožnění jednání a hlasování výborů zastupitelstva města způsobem umožňující dálkový přístup, a to při zachování transparentnosti těchto jednání a hlasování

2. že se na uvolněné členy zastupitelstva města vztahují výhody vycházející z platné kolektivní smlouvy jako na zaměstnance statutárního města Jablonec nad Nisou, pokud není zastupitelstvem města nebo právními předpisy stanoveno jinak

29) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

MgA. Chuchlík – k mé interpelaci ohledně manuálu prvků – bylo to myšleno na Ing. Roubíčka, zda by takovýto manuál nemohl být vytvořen.

Ing. Roubíček – již se na něm začalo pracovat, proběhla schůzka městského architekta se zástupci odborů technického a investiční výstavby.

Mgr. Tulpa – mám připomínku k odpovědi od Ing. Kouřila, kde se probírá problematika jednosměrky od ulice Vodní směrem k ulici U Balvanu. Ve druhém odstavci je napsáno, že tato žádost je již projednána, ale není napsáno s jakým výsledkem.

RNDr. Čeřovský – děkuji za připomínku, pokud to je v nějakém procesu, bude určitě odpovězeno, v jakém to je procesu.

Ing. Macek – mám doplňující dotaz na Ing. Roubíčka ohledně terminálu – je to tak, že vše jde podle plánu a je realizovatelné, jak je zde napsáno, a není žádné zdržení a projekt není v ohrožení?

Ing. Roubíček – tak, jak je to v odpovědi na interpelaci, tak v tuto chvíli to platí. Na terminálu pracuje oddělení investiční výstavby ve spolupráci s projektanty, má to již provázanost na oddělení dotací. Čekáme na ukončení tohoto procesu, abychom řekli další kroky, pořád jsme v nastaveném harmonogramu.

Ing. Macek – jak to vypadá s finanční náročností projektu, došlo k nějakým navýšením ceny a jak je to s alokací dotace na ty dva projekty.

RNDr. Čeřovský – technická poznámka – jsme v bodu vyřízených interpelací, držme se tohoto bodu.

Ing. Matek – odpověď na svoji interpelaci shledávám jako nedostatečnou. Když jsem se ptal na ceny a jednotlivé nájemce sloupů veřejného osvětlení, bylo mi odpovězeno, že město má smlouvu se dvěma subjekty, INAS a Grepa. První má cenu za sloup 250 Kč, druhá 45 Kč. Odůvodnění ohledně rozdílu cen je nedostatečné. Interpelaci považuji za nevyřízenou a rád bych ji takto nechal a poprosím o doplnění. V závěru se uvádí, že ceny byly konzultovány s jinými městy a se správcem veřejného osvětlení. Není zde uváděn žádný jiný relevantní příklad, který odůvodňuje takovéto rozdílné cenové strategie. Druhá společnost funguje pouze na základě výjimky udělené městem, a která odsouvá povinnost vedení pod zem. Interpelaci nechávám a poprosím o doplnění konkrétních zmiňovaných příkladů v jiných městech, kde takto postupují, kde mají takovouto cenovou politiku při pronájmu sloupů VO.

Ing. Kouřil – v interpelaci je jasně odpovězeno, proč to tak je, ta funkcionalita je úplně jiná. Něco jiného je zavěšený kabel, který jenom visí, druhá věc je reklama. Z tohoto důvodu to jsou úplně jiné ceny. To, jak je to v jiných městech, doplníme.

Ing. Matek – požádal bych o doplnění, zda tomu rozumím správně, že společnost Grepa nevyužívá VO ke komerčním účelům?

Návrh usnesení byl schválen 22-0-2-0

USNESENÍ ZM/204/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 8. mimořádného a 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 5. a 19. listopadu 2020

30) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 23-0-1-0

USNESENÍ ZM/205/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 7. listopadu do 4. prosince 2020.

31) Nové interpelace

Ing. arch. Klápště – na Ing. Roubíčka – jak bude naloženo s územní koordinací v Rýnovicích u ulice Ladova, kde jsme v rámci bodu č. 16 podbodu B1 zamítli prodej s odůvodněním, že to je potřeba provést. Kdo koordinaci území připraví a kdy?

RNDr. Čeřovský – bude odpovězeno písemně.

Mgr. Tejmlová – na Ing. Roubíčka – plánuje město nějaké zlepšení na křižovatce ulice Rýnovická, Nemocniční, směrem k nemocnici u bývalého Domu Mladých? Je tam velký provoz, parkující automobily i zastávka autobusu, která stěžuje výhled. Lidé, kteří jedou do nemocnice, pak mohou být často rozrušení a přijde mi to tam nebezpečné. 

RNDr. Čeřovský – bude odpovězeno písemně.

Ing. Macek – jaká je aktuální kalkulace ceny terminálu s parkovacím domem a jaká je aktuální alokace v rámci IPRÚ na tyto dva projekty

Ing. Roubíček – alokace zůstává nezměněna, je ve stejné výši. Rozpočtovaná cena, kterou jsme obdrželi od projektantů – technici investiční výstavby společně s projektanty prochází jednotlivé položky a cenu precizují do detailu. Termín konečné ceny je asi polovina ledna.

Ing. Macek – požádal bych, aby v momentě, kdy to bude k dispozici, to bylo předloženo třeba v rámci vyřízení interpelací.

Zaznamenal jsem, že jak měl být nový terminál v Liberci, že část alokace na to by měla jít na terminál v Jablonci nad Nisou. Tak jsem úplně nepochopil, když jste říkal, že alokace pro Jablonec nad Nisou se nijak nemění. Jak to tedy je?

Ing. Roubíček – celková alokace na terminál a parkovací dům je řádově 190 milionů Kč.

Ing. arch. Klápště – na Ing. Roubíčka – jaký je vývoj v přípravě regulačního plánu na Proseči, případně kdy se nám to asi dostane znovu do zastupitelstva?

Ing. Roubíček – proběhlo sezení s Ing. arch. Vackem, zástupci investora a zpracovateli regulačního plánu, proběhlo i místní šetření. Byl upřesněn rozsah od Ing. arch. Vacka, požadavky byly zaznamenány zpracovatelem, v tuto chvíli to zanáší do dokumentů. Nemohu určit, kdy to přijde do zastupitelstva, čekáme na vyjádření zpracovatele.

33) Rozprava – diskuze

Ing. Matek – ohledně doplnění mé interpelace – bylo by možné, zda by nám někdo z  podřízených Ing. Kouřila na technickém odboru, který má na starosti tyto smlouvy, řekl, jaký je stav obou subjektů, se kterými má město uzavřené smlouvy o pronájmu VO, jaký je stav jejich platební morálky k dnešnímu dni?

RNDr. Čeřovský – opravdu tu je na sále takový šum a technika není dokonalá, můžete to prosím zopakovat, nebylo Vám rozumět.

Ing. Matek – zopakoval otázku.

Pan Polák – ohledně bodu dotace pro SPORT Jablonec, s.r.o. – vy jste pane primátore řekl, že pokud bod neprojde, nebude na platy zaměstnanců. Zaregistroval jsem i od jiných koaličních zastupitelů určitou výčitku, která směrem k nám šla. Nepovažuji to za problém kritiky nečinnosti, považuji to za problém samotné nečinnosti. Pokud se někdo k tomu staví tak, že získáme audit a ten nám vytkne závažné problémy a on je neřeší, tak není ten, co na to upozorňuje, kdo staví zaměstnance do problematické situace, ale ten kdo tu situaci řeší takto. Nepovažuji za korektní argumentaci stavět nás do pozice viníka této situace.

Ing. Kouřil – to je Vaše tvrzení, není pravda, že se ty věci neřeší, řeší se a budou se řešit.

Pan Polák – byl bych rád, kdybyste svůj názor dokázal podložit a předal nám ty informace. Pokud bychom jako zastupitelé měli informace, že se tyto věci řeší, tak můžeme být v klidu.

Mgr. Tulpa – dne 4. ledna 2021 proběhne oboustranná uzávěra ulice Podhorská od Vikýře po ulici Mlýnská. Bude se stahovat příhradová konstrukce v průběhu asi 2-3 týdnů.

Mgr. Tejmlová – chtěla bych poprosit město o součinnost a informování občanů ohledně vyhlášky o zákazu zábavní pyrotechniky, která je již účinná. Bylo to připomínáno na facebooku, pořád mám pocit, že to moc lidi nevědí, tak zda by se to mohlo dát do měsíčníku. V případě porušení je možné volat městskou policii.

Ing. Matek – pan náměstek Ing. Kouřil odmítá odpovědět na moji otázku?

Ing. Kouřil – jakou otázku?

Ing. Matek – mohl by nám třeba Mgr. Kozák říci, jaký je stav platební morálky zaplacení nájmu obou subjektů, které mají v nájmu sloupy veřejného osvětlení k dnešnímu dni?

RNDr. Čeřovský – jsme sice v diskuzi, ale v podstatě se jedná o interpelaci.

Ing. Kouřil – samozřejmě odpovíme.

Primátor města ukončil jednání ZM v 18,40 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Ing. Jakub Macek, Mgr. Jan Zeman

Vytvořeno 23.12.2020 13:37:52 | přečteno 325x | Petr Vitvar
load