Usnesení 17.12.2020

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 17. prosince 2020. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/179/2020

A. bere na vědomí

předloženou prezentaci společnosti Jablonecká dopravní a.s.

ZM/180/2020

A. bere na vědomí

předloženou dopravně - ekonomickou analýzu - Strategie MHD Jablonce nad Nisou pro období 2023-2033 zpracovanou společností PRO CEDOP s.r.o.

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, dopracovat předloženou dopravně - ekonomickou analýzu - Strategie MHD Jablonce nad Nisou pro období 2023-2033 na základě požadavků zastupitelů uvedených na semináři dne 8. 12. 2020 a na jednání Zastupitelstva města 17. 12. 2020 a následně ji předložit na jednání Zastupitelstva města 21. 1. 2021.

ZM/181/2020

A. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Bc. Michala Švarce (navržen Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura) na funkci předsedy kontrolního výboru s tím, že členem kontrolního výboru zůstává,

B.1 volí

Mgr. Vladimíra Opatrného (navržen Česká pirátská strana), člena kontrolního výboru, předsedou kontrolního výboru,

B.2 volí

Mgr. Petra Tulpu (navržen Starostové pro Liberecký kraj) členem kontrolního výboru.

ZM/182/2020

A. bere na vědomí

konání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou , a.s., Mrštíkova 3, Liberec 461 71, IČO 473 11 975  dne 13. 1. 2021 od 13:00 v sídle společnosti;

B. deleguje

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., primátora města RNDr. Jiřího Čeřovského, nar. *****1955, bytem***** Jablonec nad Nisou;

C. pověřuje

delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení RNDr. Jiřího Čeřovského , jako delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

D. navrhuje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) valné hromadě společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou volbu Mgr. Jana Zemana (nar. ***** 1969, bytem *****Jablonec nad Nisou) do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

ZM/183/2020

A.1 bere na vědomí

dopis paní P***** L*****, přechodně bytem *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek.

A.2 bere na vědomí

dopis Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec n. N., Horní náměstí 1056/12, Jablonec nad Nisou, a vyjádření kanceláře primátora a oddělení interního auditu a stížností.

B. schvaluje

prominutí povinnosti paní P***** L*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 367 793,- Kč, který vzniknul z titulu neuhrazení nájemného a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 3 v budově č. p. 125, na adrese Želivského 3, Jablonec nad Nisou za rok 2008, leden až listopad 2009 a z titulu bezdůvodného obohacení za užívání předmětného bytu po skončení nájemního vztahu.
 

ZM/184/2020

A. rozhoduje

o poskytnutí účelové dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 5/1900,Jablonec n. N. IČ 25035746 na rok 2021 z  rozpočtu statutárního města ve výši 10 055 tis. Kč dle důvodové zprávy.
 

B. schvaluje

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec n. N., IČ 25035746  v předloženém znění.

ZM/185/2020

A. schvaluje

Plán rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2023.

ZM/186/2020

A.1 schvaluje

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

A.2 schvaluje

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

A.3 schvaluje

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

A.4 schvaluje

Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

A.5 schvaluje

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021

ZM/187/2020

A. rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v oblasti kultury v letech 2021 - 2023 v celkové výši 4 260 000,- Kč níže uvedeným příjemcům v níže uvedené výši:
 

Subjekt Celková výše dotace 2021 - 2023 Roční záloha
Dům česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (IČ 25403702) 300 000 100 000
Jablonecká kulturní obec, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26545501) 900 000 300 000
Ladislav Novák , Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 74362712) 600 000 200 000
Městská galerie MY, z.s. , Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70226814) 2 460 000 820 000
CELKEM 4 260 000 1 420 000
 

 
B.1 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0752 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Domem česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25403702, v předloženém znění.

B.2 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0749 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou kulturní obcí, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04, IČ 26545501, v předloženém znění.

B.3 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0750 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Ladislavem Novákem, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 74362712, v předloženém znění.

B.4 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0751 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Městskou galerií MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70226814, v předloženém znění.

ZM/188/2020

A.1 schvaluje

zrušení odloučeného pracoviště Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace na adrese Rychnovská 80, Jablonec nad Nisou,

A.2 schvaluje

výmaz odloučeného pracoviště Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace na adrese Rychnovská 80 z rejstříku škol a školských zařízení,

A.3 schvaluje

změnu zřizovací listiny Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace a vydání jejího úplného znění uvedeného v důvodové zprávě.

ZM/189/2020

A.1 rozhoduje

o zrušení společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604 založenou dne 21. 12. 1999

A.2 rozhoduje

o zrušení společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454 založenou dne 7. 11. 2008

B.1 souhlasí

se vstupem společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25412604 do likvidace

B.2 souhlasí

se vstupem společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 28686454 do likvidace

ZM/190/2020

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za období leden až září 2020

ZM/191/2020

A.1 schvaluje
směnu části p.p.č. 964/12, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 964/27 o výměře 105 m 2v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za část p.p.č. 706, geometrickým plánem nově označené jakou p.p.č. 706/2 o výměře 18 m 2a část st.p.č. 950, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 950/2 o výměře 19 m 2vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví manželů M*****,*****a M*****S***** Jablonec nad Nisou s finančním doplatkem ve prospěch města ve výši  19.522,- Kč.
A.2 schvaluje
prodej části p.p.č. 1480/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1480/6 o výměře 600 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana M***** K*****Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 234.550,- Kč.
A.3 schvaluje
prodej p.p.č. 1051/13 v k.ú. Vrkoslavice pro paní P***** H***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.800,- Kč.
A.4 schvaluje
prodej části p.p.č. 1398, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1398/2 o výměře 5 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele J*****a P***** V***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč.
A.5 schvaluje
prodej části p.p.č. 572/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 572/8 o výměře 31 m 2v k.ú.  Rýnovice pro paní I***** Ř***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 7.200,- Kč.
A.6 schvaluje
prodej části p.p.č. 2788, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2788/2 o výměře 90 m 2v k.ú.  Jablonec nad Nisou pro Ing. J***** S*****  Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 19.000,- Kč.

B.1 neschvaluje
prodej části p.p.č. 290/1 a části p.p.č. 290/4 o výměře cca 160 m 2vše v k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je stanovisko oddělení územního plánování.
B.2 neschvaluje
prodej p.p.č. 636/10, p.p.č. 636/11, p.p.č. 636/12 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je rezerva pro případ rozšíření komunikace, nebo pro vybudování chodníku.
B.3 neschvaluje
prodej p.p.č. 488/5, st.p.č. 119/2 v k.ú. Kokonín. Důvodem je stanovisko ochrany přírody a krajiny.
B.4 neschvaluje
prodej částí p.p.č. 1331/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je připravovaný projekt ZUŠ a DDM Vikýř.
B.5 neschvaluje
prodej části p.p.č. 745/1 o výměře cca 150 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem parkování. Důvodem nesouhlasu je ponechání pozemku jako rezervy pro budoucí řešení křižovatky.
B.6 neschvaluje
prodej celé, nebo části p.p.č. 1124/1 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se dle územního plánu jedná o VZ - plochy veřejných prostranství.

ZM/192/2020

A.1 schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 7769/ULB/2020, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 44/4, ostatní plocha, zeleň, památková zóna a pozemková parcela č. 3149,  ostatní plocha, jiná plocha, památková zóna v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje
výkup p.p.č. 106 a p.p.č. 129/2 vše v k.ú. Kokonín od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 38.810,- Kč.

ZM/193/2020

A.1 schvaluje
darování nemovitého majetku (technického zhodnocení fary) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou (hodnota převáděného majetku je jeho zůstatkovou cenou ve výši 27.713.858,76 Kč), a to k 31.12.2020.
A.2 schvaluje
výkup nemovitého majetku (ostatní nemovitý majetek) z vlastnictví Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s., IČ 28686454, se sídlem Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 482.065,93 Kč bez DPH (hodnota převáděného majetku je stanovena znaleckým posudkem č. 04167-0075T/2020 vyhotoveným Ing. Petrem Pavlatou), a to k 31.12.2020, dle seznamu, který je přílohou tohoto materiálu.

ZM/194/2020

A. schvaluje

přílohu č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p. o.

ZM/195/2020

A. schvaluje

bezúplatný převod majetku ve specifikaci dle příloh důvodové zprávy příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p.o.

ZM/196/2020

A. schvaluje

pravidla rozpočtového provizoria města pro rok 2021 a maximální měsíční limit příspěvků organizacím města v roce 2021

ZM/197/2020

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str.1-41 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši 689 423 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 142 932 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 10 469 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 268 235 tis. Kč
financování ve výši 195 896 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 306 954 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 997 968 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 263 899 tis. Kč
financování ve výši 45 087 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 306 954 tis. Kč

ZM/198/2020

A. schvaluje

ve smyslu § 84 odst. 2 písm.e) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) změnu stanov společnosti Jablonecká energetická a.s., sídlem Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 61539881 následovně:

  • v ČÁSTI PRVNÍ článku II. Předmět podnikání se vypouští písm.c) bez náhrady
  • v ČÁSTI PRVNÍ článku V. Systém vnitřní struktury se odst. 2 věta první mění a narazuje tímto zněním: "Představenstvo společnosti má 5 členů a dozorčí rada společnosti má  3 členy ."
  • v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se odst. 2 věta druhá mění a nahrazuje tímto zněním:
    „Dozorčí rada má tři (3) členy a volí ze svého středu předsedu.“
  • v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (B) Představenstvo se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání představenstva může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání představenstva. Účast člena na jednání představenstva prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."
  • v ČÁSTI DRUHÉ článku I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI oddílu (C) Dozorčí rada se v odst. 6 doplňuje před větu první text v tomto znění: " Pozvánka na jednání dozorčí rady může umožnit jeho členům účastnit se zasedání prostřednictvím videokonference. V takovém případě pozvánka obsahuje webový odkaz pro videokonferenční připojení na jednání dozorčí rady. Účast člena na jednání dozorčí rady prostřednictvím videokonference se považuje za přítomnost ve smyslu odstavce 5."

 

ZM/199/2020

A. rozhoduje

o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 z rozpočtu statutárního města pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411, založenou městem Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy

B. schvaluje

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411, v předloženém znění

ZM/200/2020

A. mění

část usnesení č. ZM/234/2019 písmeno A odst. 4 a rozhoduje o poskytnutí dotace na projekt

Kanalizační přípojka - Arbesova 84
žadatel: I***** D*****
výše dotace: max. 100.000,00 Kč
 

B. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města , uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

ZM/201/2020

A. schvaluje

Výkup opěrných zdí koryta Lužické Nisy v rozsahu a ceny dle znaleckého posudku č. 4631/209/2020 ve výši  318.170,- Kč vč. DPH, potřebných pro realizaci  akce „Terminál veřejné osobní dopravy Jablonec nad Nisou

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města podpisem Smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla na akci“ se  státním podnikem Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí .

ZM/202/2020

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/203/2020

A.1 schvaluje

umožnění jednání a hlasování výborů zastupitelstva města způsobem umožňující dálkový přístup, a to při zachování transparentnosti těchto jednání a hlasování

A.2 schvaluje

že se na uvolněné členy zastupitelstva města vztahují výhody vycházející z platné kolektivní smlouvy jako na zaměstnance statutárního města Jablonec nad Nisou, pokud není zastupitelstvem města nebo právními předpisy stanoveno jinak

ZM/204/2020

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 8. mimořádného a 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 5. a 19. listopadu 2020

ZM/205/2020

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 7. listopadu do 4. prosince 2020.

Vytvořeno 21.12.2020 15:33:47 | přečteno 253x | Petr Vitvar
load