Zápis 05.11.2020

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 5. listopadu 2020 od 13,00 hodin

Přítomno: 28 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Petr Roubíček, MUDr. Michael Vraný

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Říha, Mgr. Bc. Michal Švarc

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 8. mimořádné zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,08 hod.

Primátor omluvil tyto zastupitele – Ing. Petr Roubíček, MUDr. Michael Vraný.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup, se zasedání účastnilo 15 zastupitelů: Baláková Jitka, MgA. Jakub Chuchlík, Ing. arch. Petr Klápště Ph.D., Ing. Jakub Macek, Ing. Štěpán Matek, MUDr. Vít Němeček, Mgr. Vladimír Opatrný, Mgr. Jana Pastuchová, Jan Polák, Mgr. Jaroslav Šída, Bc. Martina Šípková, Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M., Ing. Jarmila Valešová, FCCA, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil.

Osobně bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů a zapisovatelky

4) Schválení návrhové komise

5) Řešení dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecka od 1. 2. 2021 do 31.1.2023

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Nové interpelace

7) Rozprava – diskuze

Program byl schválen 25-0-3-0

3) Schválení ověřovatelů a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Stanislava Říhu a Mgr. Bc. Michala Švarce a jako zapisovatelku Jiřinu Hartmanovou, pracovnici kanceláře tajemníka.

Ing. Macek – požádal bych o hlasování bodu č. 3 a 4 najednou.

RNDr. Čeřovský – budeme tedy hlasovat oba body najednou, 3) Schválení ověřovatelů a zapisovatelky a 4) Schválení návrhové komise

Návrh byl schválen 27-0-1-0

4) Schválení návrhové komise

Bylo již hlasováno v předchozím bodu.

5) Řešení dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecka od 1.2.2021 do 31.1.2023

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – jsou přítomni zástupci společnosti UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., pozval bych k mikrofonu jednatele pana Pavla Steinera, aby doplnil prezentaci, která byla rozeslána do Vašich mailů, případně odpověděl na Vaše dotazy.

Pan Steiner – představil společnost, okomentoval jejich cenovou nabídku a nabízený vozový park. Vzhledem k tomu, že je zakázka pouze na 2 roky, bylo nám tím znemožněno abychom nabídli nové vozy. Modelové řady jejich vozidel Mercedes Benz jsou však vyhodnoceny jako nejlepší v MHD. Dopravní zabezpečení – v každém regionu či městě máme kompletní servisní středisko. Zaměstnáváme zhruba 300 řidičů, na Jablonecku a Liberecku disponujeme 36 řidiči a oni byli ti, kteří apelovali, abychom nabídku podali. Zpočátku jsem váhal, byli jsme si vědomi nějakých historických vazeb.

Mgr. Tulpa – uvádíte spolupráci v MHD ve městě Hamburk a Karlsruhe. Kolik procent výkonu v těchto městech zaujímá Vaše společnost?

Pan Steiner – procentuálně to nedokáži vyjádřit, ale Hamburk má přes 3 miliony obyvatel a po městě máme výkon asi 130 000 km měsíčně. Působí tam ještě 2 další společnosti. Kompletní rozdělení zakázek pro subdodavatele nesmí překročit 35%. Pro srovnání – jedna z místních firem, která tam působí, a je stará asi 50 let, jezdí menší výkon než my. My jsme druhý největší subdodavatel pro Hamburk. V Karlsruhe to je hodně podobné. Abych uvedl pro bližší představu – náš tržní podíl na FlixBusu je zhruba 12%, za rok jsme najeli zhruba 25 milionů km.

Mgr. Tulpa – jaký je poměr vaší společnosti mezi MHD a dálkovou dopravou v České republice v procentech?

Pan Steiner – máme najeto zhruba 29 milionů km, na FlixBusu i mezinárodně jsme najeli asi 26 milionů km, tak to jsou asi 4 miliony km.

Mgr. Tulpa – můžete mi sdělit, zda jste v průběhu tohoto kalendářního roku byli kontaktováni některou z firem, která má sídlo v Libereckém kraji?

Pan Steiner – jsem v kontaktu s firmou Umbrella Services s.r.o., která sídlí v Liberci.

Ing. arch. Klápště – myslím, že Mgr. Tulpa naznačoval nějakou dceřinou společnost BusLinu. Z představení firmy vyplývá, že část výkonu jsou mezinárodní linky, které jsou nyní omezené. Jakou budeme mít záruku, že se firma z českých aktivit nestáhne kvůli tomu, že kvůli covidu jsou ty linky omezené a tím pádem nehodí MHD „přes palubu“, když je to jen menší část jejich výkonu?

Pan Steiner – poprosím Vás, abyste mě s firmou, kterou jste jmenoval, nespojoval. To byl jeden z důvodů, proč jsem se nepřihlásil do řádného výběrového řízení. Ohledně otázky – právě proto, abych vám dal maximální garanci, tak jsme se do výběrového řízení přihlásili jako UMBRELLA Coach&Buses s.r.o., a ne jako UMBRELLA CITY LINES s.r.o.. UMBRELLA Coach&Buses s.r.o. je dceřinou společností a ručí 100% za zakázku vůči Jablonci nad Nisou a jakákoliv zakázka mi nestojí za to, abych vymýšlel nějaké „kraviny“. To bych se nemohl přihlásit do žádného výběrového řízení ani v Německu ani jinde. Vážíme si toho, že jsme se mohli tohoto výběrového řízení účastnit a že jsme byli vybráni. Nechci si kazit své ani firemní jméno.

Ing. Macek – do jaké míry je dáno tím, že jste se přihlásili do té soutěže, že máte nyní volné kapacity a do jaké míry vás ekonomicky poškodila situace ohledně koronaviru? Jaké garance nám dáváte, že vše splníte?

Pan Steiner – v roce 2020 máme najeto zhruba 14 milionů km, což je asi 50% výkonu, který jsme najeli v roce 2019. Nepropustili jsme žádného řidiče, je to dáno i tím, že jsme obdrželi státní podporu Covid+. Ohledně garancí – máme rating BB-, což je nejlepší rating, který může dopravce získat, je to možno si veřejně dohledat. Covid zasáhl každého, i nás, ale stáje jezdíme linky ve Skandinávii, tím odpovídám i na to, jak jsme připraveni na zimu, tam je sněhu hodně. Jezdíme i dopravu v Hamburku a Karlsruhe, co se opravdu zastavilo, je Česká republika. Dále popsal čerpání podpor i v zahraničí, kde působí a spolupráci leasingových firem ohledně přefinancování.

Ing. Macek – po uplynutí 2 let, jste připraveni se znovu přihlásit do výběrového řízení, pokud bude vypsáno na dalších 10 let?

Pan Steiner – říkal jsem, že pokud nyní půjdeme do této smlouvy, tak se pak budeme chtít přihlásit do výběrového řízení na 10 let. Tam bychom pak nabídli to, co nabízíme i jinde, např. v Německu.

Ing. Matek – dotaz na vedení města – námitky poslané společností AboutMe a Autobusová doprava Podbořany. Již před půl rokem se ty námitky objevovaly, hodnotící komisí bylo sděleno že nemají žádnou validnost. Museli jsme soutěž zrušit a nyní se objevují další námitky – konkrétně se mi jedná o námitku – Nepřípustné změny technických a provozních standardů – to mi přijde docela závažné, protože to hází špatné světlo na toto poptávkové řízení. Vyjádření k námitce od advokátní společnosti AGM na mě působí jako tvrzení proti tvrzení.

Mgr. Kučera – změna technických podmínek – s JUDr. Cákem jsme je klasifikovali jako nepodstatné. Pokud bychom se pohybovali v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek, tak tam se přímo uvádí, že případné prodloužení lhůty výkladově je u technických podmínek, které by zlehčovaly nějakým způsobem proces a rozšiřovaly okruh potencionálních uchazečů. Naopak, v technických podmínkách byly změny 2, tak se za nás nejedná o nepřípustnou změnu technických podmínek, která by měla prodloužit tu lhůtu. O prodlužování lhůty se hovoří v zákoně o zadávání veřejných zakázek, nikoliv u zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. „Námitkáři“ se odkazují na nabídkové řízení podle § 10 Zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, ale my jsme v režimu § 22 zákona. My bychom mohli jednat samostatně pouze s jedním partnerem a s ním uzavřít smlouvu. Ti, co mají problém se změnou technických podmínek, jsou na 4. a dalším pořadí v cenových nabídkách, pochopitelné by bylo, kdyby o to bojoval 2. či 3. v pořadí.

Mgr. Mánek – technická poznámka – požádal bych zastupitele, aby se v tuto chvíli vyjadřovali k diskuzi směrem k panu Steinerovi, abychom ho zde nezdržovali zbytečně.

Ing. Matek – dotaz na pana Steinera – pokud tuto zakázku dostanete a 1.2.2021 vyjedete, jaký odbavovací systém budete používat, aby byla zajištěna plynulost pro uživatele?

Mgr. Kučera – odbavovací systém je zajišťován námi.

Mgr. Zeman – s odbavovacím systémem nemá dopravce nic společného.

MgA. Chuchlík – zmínil jste určitou skepsi k dlouhodobým vazbám města s holdingem BusLinu, tudíž chápete i skepsi na naší straně a nebudete tedy brát otázky osobně, ale jako jakousi ostražitost lidí, kteří se mají o tom odpovědně rozhodnout. Byl byste ochoten říci, kým a čím jste byl přesvědčen, se o tuto dvouletou zakázku ucházet?

Pan Steiner – již jsem to zde říkal – přesvědčili mě naši zaměstnanci. Pracujeme dlouhodobě se stálými zaměstnanci, fluktuace je nízká, řidiči, kteří zde jezdí, mě přesvědčili, abychom do toho šli.

MgA. Chuchlík – stále mi není jasné, čím Vás přesvědčili. Proč jste se nepřihlásili do toho desetiletého výběrového řízení?

Pan Steiner – na to jsem již také odpověděl. Budu tedy konkrétní – nepřihlásil jsem se proto, že vám zde jezdí firma BusLine, nevěřili jsme v transparentnost.

MgA. Chuchlík – hraje v tom roli i snížení standardů, že nebudeme jezdit na plyn, ale z větší části na naftu?

Pan Steiner – kdyby to bylo na 10 let, tak sem dám hybridní autobusy, dostaneme se tím s emisemi úplně někam jinam.

RNDr. Čeřovský – reaguji na MgA. Chuchlíka – jsem v pozici primátora města rok, jsem představitel města a byl jsem i jako zastupitel. Musím zkonstatoval, že jsem nikdy neměl, nemám a nebudu mít nic společného s jakoukoliv firmou z holdingu BusLine, ani s jakoukoliv jinou firmou.

Mgr. Opatrný – MgA. Chuchlík pouze reagoval na to, co řekl pan Steiner a potvrdil nám to, o čem jsme se dlouhodobě domnívali, že tomu tak je – že zde fungují takové poměry v MHD, že vypisovat řízení vašich parametrů, které jsme na konci minulého roku schválili a na začátku roku jste ho vyhlásili, zamezilo několika dalším firmám v tom – minimálně jedné, to jsme zde slyšeli – aby se výběrového řízení zúčastnila. Je to doklad toho, že výběrové řízení bylo od začátku vypsáno špatně.

Pan Steiner – možná jsem se špatně vyjádřil, to vůbec nemá nic společného s Jabloncem nad Nisou. Kdyby bylo výběrové řízení v jiném městě, tak je to úplně jedno. Tam jde o provázanost mezi firmou BusLine a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Něco podobného probíhá v Jihočeském kraji. Je to hlavně o nekulturním prostředí, které dlouhodobě panuje v celé České republice a zastupitel je rukojmím dopravní společnosti. Toho jsem se já nechtěl účastnit, to nemělo s Jabloncem nad Nisou nic společného.

MUDr. Němeček – jsem rád že pan Steiner upřesnil své vyjádření, chtěl jsem se ohradil proti tomu, že výběrové řízení bylo připraveno špatně a že s ním bylo nějakým způsobem účelově manipulováno.

Mgr. Opatrný – je zajímavé, že to vykládáme každý jinak. Já jsem pouze hovořil o tom, že tím, že jste zvolili tuto formu výběrového řízení – vůbec jsem nemluvil o firmě BusLine – jste výrazně omezili výběr uchazečů.

Ing. Říha – poděkoval panu Stainerovi a představení jeho společnosti.

RNDr. Čeřovský – mám zde přihlášky do diskuze. Pan Jiří Kuchynka, předseda základní odborové organizace odborového svazu dopravy Jablonce nad Nisou, je to zaměstnanec firmy BusLine. Druhá přihláška je od pana Radka Novotného, jednatele AboutMe. Ani jeden nemá trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou a podle Jednacího řádu ZM budeme hlasovat o tom, zda mohou vystoupit. Dále mám žádost o vystoupení od přítomného primátora města Liberce Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc.

Hlasování o vystoupení pana Kuchynky 11-9-6-2

(po dotazu o hlasování od pana primátora na Ing. Matka, bylo sděleno Ing. Mackem, že se Ing. Matek musí znovu přihlásit, byl odpojen, a proto byl při hlasování veden, že nehlasoval)

Vystoupení nebylo schváleno.

Hlasování o vystoupení pana Novotného 11-5-12-0

Vystoupení nebylo schváleno.

Hlasování o vystoupení Ing. Zámečníka 25-3-0-0

Vystoupení bylo schváleno.

Ing. Zámečník – v Liberci používáme k zajištění dopravní obslužnosti výlučně DPMLJ a myslím, že jsme udělali dobře, když veškeré služby pokrýváme vlastními kapacitami. Za rok 2019 jsme dosáhli výborných ekonomických výsledků, kdy na 3 600 000 km autobusové dopravy kompenzujeme tuto dopravu částkou 32 Kč na kilometr. Náklady se pohybují zhruba kolem 70,50 Kč. Neznám detailně nabídku, o které rozhodujete od roku 2021, ale s DPMLJ, jako s vnitřním dopravcem, to máme v rámci 10 leté smlouvy dohodnuté tak, že každý rok na ten následující předkládají odborný odhad kompenzace na autobusovou i tramvajovou dopravu. Tento rok bude pro nás, ale i pro vás nepříjemným překvapením kvůli odlivu cestujících. Jsem zde abych vám nabídl společnou přípravu spolupráce na dalších 10 let mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec. V tuto chvíli připravujeme text memoranda, zjistil jsem, že i vy, prostřednictvím pana primátora rovněž nějaký text připravujete. Pojďme se tedy nějakým způsobem dohodnout tak, jak to již v minulosti fungovalo. Máme společnou tramvajovou linku, je zde řada věcí, na kterých se stejně musíme nějakým způsobem dohodnout, pokud to má fungovat. Berte to jako nabídku spolupráce, v deklaraci mám připraveno, že bychom se do konce února dohodli o tom, že od roku 2023 by zajišťoval DPMLJ tuto dopravu jako vnitřní dopravce. Zároveň vám nabízíme to, co nikdo z externích dopravců, a to je ovládání firmy. Jsme připraveni, jako většinový akcionář, Jablonci nad Nisou nabídnout takové postavení v podniku, že bude ovládající osobou.

RNDr. Čeřovský – doplním – s panem primátorem i s panem hejtmanem jsme měli jednání ohledně možnosti řešení dopravy od února 2023. Projednávali jsme, jakým způsobem bychom mohli zpracovávat nabídky, abychom mohli oboustranně dojít k tomu, co zde bylo řečeno. Máme objednanou dopravní analýzu u firmy PRO CEDOP s.r.o., ohledně vnitřního a externího dopravce.

Ing. arch. Klápště – děkuji panu primátorovi Liberce za vystoupení a nabídku úpravy vztahů, aby to skutečně mohlo fungovat, je to jedna z cest, která má velký potenciál.

Ing. Macek – dotaz na pana Steinera – jak staré budou autobusy, které u nás nasadí? Jaký bude standard těch autobusů?

Pan Steiner – v nabídce je uvedeno, že se jedná o autobusy z výroby v roce 2013 a 2014. Autobusy jsou včetně klimatizace, nad rámec nabídky jsme nabídli kvalitní wi-fi, ta je na naše náklady. Všechny autobusy jsou třída Euro 5 VVV – je to taková lepší 5, snažíme se však sehnat lepší autobusy, myslím, že zatím budeme schopni dodat asi 6 autobusů třídy Euro 6.

Ing. Macek – jde mi o životní prostředí ve městě. Budete mít ty autobusy nějakým způsobem vzhledově podobné?

Pan Steiner – máme starší autobusy, snažíme se sehnat novější, budou jezdit asi 2 barvy. Zepředu budou stejně bílé, boční strany jsou využívány pro reklamu pro město, to bylo i součástí zadávací dokumentace, typově to však jsou stejné vozy.

Ing. Matek – požádal bych o hlasování po podbodech.

Ing. Valešová – chtěla bych zopakovat svůj apel ze zářijového zastupitelstva – vymezit reklamní plochy na autobusu tak, aby nezakrývaly výhled cestujícím, aby reklamy nebyly i na oknech.

Mgr. Zeman – v minulosti polepy na sklech měly význam v tom, že v létě, když pálilo slunce, to trochu krylo. Nyní jsme neuvažovali o tom, že by to tak bylo, všechny autobusy budou mít klimatizaci, okna zůstanou čistá. Již to zde padlo – město z těch reklam mělo čistou 0, nyní si rozhodneme sami, jaké reklamy tam budou a vše půjde za městem.

Hlasování o podbodu A1 28-0-0-0

Hlasování o podbodu A2 20-2-6-0

Hlasování o podbodu B 19-2-7-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/161/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1. informaci o nabídkách doručených zájemci na základě Výzvy k jednání v rámci mimořádné situace podle § 22 zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a předložení nabídky pro přímé zadání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v oblasti Jablonecko na přechodné období do 2 let ze dne 9. a 16.10.2020

2. doporučení Rady města Jablonec nad Nisou ze dne 27.10.2020 č.usn. RM/490/2020 vybrat z doručených nabídek dle odst. I jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824

B. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka v přechodném období od 1.2.2021 do 31.1.2023 dle přiloženého návrhu smlouvy se spol. UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824

6) Nové interpelace

Mgr. Tulpa – zaregistroval jsem výzvu města k možné nabídce na vánoční strom. Měl bych tip – ve vnitřním bloku ulice Pasířská jsou vysázeny od roku 1980 čtyři smrky. Tím, že jsou ve svahu, jsou nestabilní a ohrožují okolní domy. Je možné některý z těchto stromů vybrat? Prosím o prověření.

RNDr. Čeřovský – interpelaci si přisvojuji a zjistím, zda to je možné.

Ing. Matek – navazuji na svoji předchozí interpelaci – rád bych, aby město zveřejnilo všechny subjekty, se kterými má uzavřené smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení vč. ceny. V případě, že mezi cenami existuje významný rozdíl, aby tento rozdíl odůvodnilo.

7) Rozprava – diskuze

Paní Pastuchová poděkovala za online připojení, technicky bylo dobře zvládnuto.

Další debata nebyla a primátor města ukončil jednání ZM ve 14,30 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Ing. Stanislav Říha, Mgr. Bc. Michal Švarc

Vytvořeno 10.11.2020 12:54:51 | přečteno 195x | Petr Vitvar