Usnesení 16.11.2017

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 16. listopadu 2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/204/2017

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora a náměstků za období od 7. 10. do 3. 11. 2017.

ZM/205/2017

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 43, úpravy v rámci rozpočtů odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
běžné příjmy ve výši 832 076 tis. Kč
financování ve výši 91 022 tis. Kč
celkové příjmy ve výši 923 098 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 737 332 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 152 006 tis. Kč
financování ve výši 33 760 tis. Kč
celkové výdaje ve výši 923 098 tis. Kč

ZM/206/2017

A.1 bere na vědomí

hospodaření města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2017

A.2 bere na vědomí

účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 30.9.2017

ZM/207/2017

A. schvaluje

zveřejnění informací pro žadatele o zápůjčky z FZÚB na rok 2017/2018

ZM/208/2017

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2017

ZM/209/2017

A. schvaluje

výkup části st.p.č. 91, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2989 o výměře 69 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou od manželů J***** r. 1953 a I***** r. 1955 P*****Jablonec nad Nisou do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 90.000,- Kč.
B. ruší

usnesení č. 616/2009/2 ze dne 18.6.2009

ZM/210/2017

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 1487/57 a p.p.č. 1487/58 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou pro manžele V***** r. 1939, a E***** r. 1944, Š***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 25.200,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 903/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 903/5 o výměře 178 m 2v k.ú. Rýnovice pro paní G***** S***** r. 1953, *****Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 65.200,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 2153/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana Z***** T***** r. 1968, ***** Praha, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 201.697,- Kč.
A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 488/1 oddělené geometrickým plánem a označené jako p.p.č. 488/1 o nové výměře 269 m 2v k.ú. Rýnovice pro pana M***** K***** r. 1955, ***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 66.200,- Kč.
A.5 schvaluje

směnu části st.p.č. 28/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 28/3 o výměře 80 m 2ve vlastnictví manželů V***** r. 1954 a H***** r. 1955 O***** Liberec, 463 11 za část p.p.č. 29, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 29/1 o výměře 69 m 2ve vlastnictví statutárního města, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, s finančním vyrovnáním ve prospěch manželů Ouředníkových ve výši 2.200,- Kč.
A.6 schvaluje

prodej p.p.č. 1050/1 a p.p.č. 1051 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou pro výherce výběrového řízení, manžele R***** M***** r. 1985, *****Myjava, a Ing. K***** M***** r. 1980,***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 819.476,- Kč včetně DPH.
A.7 schvaluje

prodej části p.p.č. 1336, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1336/3 o výměře 84 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou, pro manžele Ing. M***** r. 1947, a Mgr. J***** r. 1950, Z***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.800,- Kč.
B. neschvaluje

prodej částí p.p.č. 1361 a 1362 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je zachování dostatečné šíře pro průjezd vozidel záchranných složek. Dle územního plánu se jedná o veřejné prostranství - komunikace a zeleň.
C. ruší

usnesení č. 206/2016/A/9 ze dne 24. 11. 2016.

ZM/211/2017

A. schvaluje

částku ve výši 203.462,17 Kč bez DPH jako finanční prostředky prokazatelně vynaložené na stavební práce a do věcí, které se staly součástí prostoru sloužícího k podnikání v objektu Podhorská 20a, Jablonec nad Nisou v návaznosti na nájemní smlouvu č. 924-2016-OE/OMP, uzavřenou s paní Renatou Vormovou, IČ 01813668, místo podnikání Pasecká 4227/21, Jablonec nad Nisou.

ZM/212/2017

A. bere na vědomí

podněty osadních výborů Kokonín, Mšeno nad Nisou a Proseč nad Nisou a návrhy jejich řešení dle důvodové zprávy.

ZM/213/2017

A.1 bere na vědomí

dopis p. E***** N***** a dalších obyvatelů domu *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení přestupků, oddělení interního auditu a stížností, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, oddělení správy veřejné zeleně, Městské policie Jablonec nad Nisou a pracovní skupiny Komise prevence kriminality RM

A.2 bere na vědomí

informaci primátora města, Ing. Petra Beitla, že problematika v lokalitě Na Vršku bude řešena společně s lokalitou Nová Pasířská, a to úpravou znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kterou mění a upravuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016

A.3 bere na vědomí

dopis p. D***** B*****, t. č. *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek

B. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelkou, paní D***** B*****, nar. *****, *****Jablonec nad Nisou , a to na dluhu ve výši 68.681,- Kč s příslušenstvím (přiznáno Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, a to platebním rozkazem č. j. 111 C 10/2014-11 ze dne 31. 03. 2014, právní moc 23. 04. 2014, rozsudkem č. j. 18 C 125/2010-34 ze dne 27. 07. 2011, právní moc 08. 09. 2011 a platebním rozkazem č. j. 18 C 803/2010-9 ze dne 13. 08. 2010, právní moc 06. 01. 2011), který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu 1+2 v budově č. p. 210, na adrese Prosečská 210, Jablonec nad Nisou, za období od února 2009 do února 2010.
Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

ZM/214/2017

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 19. října 2017

ZM/215/2017

A. vydává

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 9/2017, kterou se mění Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Jablonec nad Nisou č. 4/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

ZM/216/2017

A.1 schvaluje

snížení účelové neinvestiční dotace a navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 70 tis. Kč u společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Jiráskova 7, Jablonec n. N., IČ 25412604

A.1 schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Jiráskova 7, Jablonec n. N., IČ 25412604 v předloženém znění

A.2 schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 216 tis. Kč pro společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. , se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec n. N., IČ 28686454

A.2 schvaluje

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Jablonecké kulturní a informační centrum Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec n. N., IČ 28686454 v předloženém znění

A.3 schvaluje

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 200 tis. Kč pro společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou, IČ 25035746

A.3 schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 5/1900, Jablonec nad Nisou, IČ 25035746 v předloženém znění

ZM/217/2017

A.1 schvaluje

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

A.2 schvaluje

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

A.3 schvaluje

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

A.4 schvaluje

Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

A.5 schvaluje

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

A.6 schvaluje

Dotační program na podporu sportovních akcí z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018

ZM/218/2017

A. schvaluje

Akční plán na rok 2018 dle důvodové zprávy.

ZM/219/2017

A. schvaluje

dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2018 dle důvodové zprávy.

ZM/220/2017

A. neschvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 ke stavbě plynovodní přípojky v p.č. 1894/16 a 1895/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro objekt Vlaštovčí 3610/24, 3611/26 a 3612/28

B. neschvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 ke stavbě plynovodní přípojky v p.č. 454/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro bytový dům Nerudova 3591/20 a 3592/22

ZM/221/2017

A. rozhoduje


o poskytnutí dotace 254 819 z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekty:

Výměna oken - 28. října 1357/9
žadatel: Prejzová Libuše, Chomát Ladislav, Hájková Alena, Hoffman Jaroslav
výše dotace: max. 54 819,00 Kč
Oprava střechy objektu Máchova 2267/8 b
žadatel: František Bělka, Ladislava Bělková, JUDr. Ph.D. Jiří Hradecký, Dana Hradecká, MgA. Jan Picko, Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová, Jarmila Vosáhlová.
výše dotace: max. 100 000,00 Kč
Oprava ploché střechy a klempířských prvků na BD E. Floriánové 1664/14, Jablonec nad Nisou
žadatel: Václav a Martina Fraňkovi
výše dotace: max. 100 000,00 Kč

B.1 ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, informovat žadatele o poskytnutí dotace a vyzvat je k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

ZM/222/2017

A. bere na vědomí

přípravu žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí na akce „Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“ a „Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou“.

B. schvaluje

realizaci a financování obou akcí z rozpočtu města v letech 2018 - 2019 v případě přidělení dotace.

C.1 ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora , předložit obě žádosti o dotace na Státním fondu životního prostředí.

C.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora , zajistit předfinancování a spolufinancování výše uvedených akcí z rozpočtu města v letech 2018 - 2019 v případě přidělení dotace.

ZM/223/2017

A. schvaluje

1. přerušení stavby na akci „Obnova jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“, dle důvodové zprávy a předloženého nového harmonogramu
2. smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den vzniklého prodlení na akci „Obnova jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“, za předpokladu, že bude dodržen předložený harmonogram prací pro rok 2018

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit potřebné kroky k naplnění schváleného usnesení

ZM/224/2017

A. schvaluje

uzavření plánovací smlouvy s manželi M***** ke stavbě veřejné infrastruktury - splaškové kanalizace v ulici Trpasličí

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit finanční prostředky pro tuto akci v rozpočtu města pro rok 2018-2019.

ZM/225/2017

A.1 schvaluje

vyřazení movitého majetku z evidence majetku Statutárního města Jablonec nad Nisou (dle důvodové zprávy)

A.2 schvaluje

likvidaci tohoto nepotřebného majetku na základě rozhodnutí likvidační komise a uvedeným způsobem

A.3 schvaluje

poskytnutí nepeněžního daru ve specifikaci dle důvodové zprávy organizaci:
Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Jablonec nad Nisou, Pod Baštou 1375/10, 46601 Jablonec nad Nisou

B. ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat uvedenou likvidaci včetně uzavření smlouvy o poskytnutí nepeněžního daru

ZM/226/2017

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 16.11.2017 15:20:17 - aktualizováno 25.3.2019 10:40:16 | přečteno 761x | Petr Vitvar
load