Usnesení 29.05.2014

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 29. května 2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/100/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. dubna 2014.

ZM/101/2014

A. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou paní Věry Fichnové

ZM/102/2014

A. bere na vědomí

informace týkající se činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

ZM/103/2014

A.1 bere na vědomí

dopis pana J***** J*****, *****, 466 05 Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

A.2 bere na vědomí

dopis pana J***** P*****, *****, 150 00 Praha 5 a vyjádření oddělení interního auditu a stížností, kontrolního výboru a vyjádření oddělení správy komunikací

B. neschvaluje

prominutí povinnosti pana J***** J*****, nar. *****. 1960, bytem *****, Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 78.907,-Kč, který vzniknul z titulu neuhrazení ročního vyúčtování za služby spojené užíváním bytu č. ***** v budově č. p.*****, na adrese*****, Jablonec nad Nisou za rok 2010 a 2011.

ZM/104/2014

A.1 schvaluje

doplacení neproinvestované části kupní ceny ve výši 1.200.000,- Kč za prodej objektu č.p. 222 (Lesní 8) na st.p.č. 517, včetně st.p.č. 517, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) dle kupní smlouvy č. 843-2010-FaM/OMP, uzavřené s panem P***** K*****, r. 1978, bytem *****Jablonec nad Nisou.

A.2 schvaluje

doplacení neproinvestované části kupní ceny ve výši 1.000.000,- Kč za prodej objektu č.p. 125 (Želivského 3) na st.p.č. 459/1 včetně st.p.č. 459/1 a p.p.č. 458 vše v k.ú. Rýnovice (včetně příslušenství) dle kupní smlouvy č. 194-2011-FaM/OMP, uzavřené se společností THANO s.r.o, se sídlem Liberec IV, Perštýn, Moskevská 658/41, PSČ 460 01, IČ 273 26 128.

ZM/105/2014

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelkou J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013 ve výši 101.214 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 300 Kč a poslední splátka bude činit 114 Kč

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenou žadatelkou

ZM/106/2014

A.1 bere na vědomí

hospodaření města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2014.

A.2 bere na vědomí

účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 31.3.2014

ZM/107/2014

A.1 schvaluje

prodej části p.p.č. 876/15 geometrickým plánem označené jako díl „b“ o výměře 13 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou paní J***** S*****R***** r. 1960, trvale bytem *****Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.400,-Kč.

A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 876/15 geometrickým plánem označené jako díl „a“ o výměře 16 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J***** r. 1922, a M***** r. 1927, M***** oba trvale bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.600,-Kč.

A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 1487/68 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům S***** r. 1932, a M***** r. 1933, H***** oba trvale bytem ***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 800,-Kč.

A.4 schvaluje

prodej p.p.č. 731/1 v k.ú. Rýnovice pro manžele P***** r. 1964, a D***** r. 1969, P***** oba bytem ***** Jablonec n. N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 94.688,-Kč.

B.1 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1660/2 o výměře cca 160 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

B.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 2089/1 o výměře cca 30 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

B.3 neschvaluje

prodej p.p.č. 2040 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

B.4 neschvaluje

prodej p.p.č. 67 v k.ú. Proseč nad Nisou.

B.5 neschvaluje

prodej p.p.č. 256/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

B.6 neschvaluje

prodej p.p.č. 685/2 v k.ú. Vrkoslavice.

B.7 neschvaluje

prodej části p.p.č. 743/9 o výměře cca 1.000 m 2v k.ú. Rýnovice.

B.8 neschvaluje

prodej části p.p.č. 771/1 o výměře cca 950 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

B.9 neschvaluje

prodej části p.p.č. 471/8 o výměře cca 15 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

B.10 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1436/2 o výměře cca 236 m 2a části p.p.č. 1444/2 o výměře cca 887 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

ZM/108/2014

A.1 schvaluje

darování části p.p.č. 600/6 geometrickým plánem označené jako p.p.č. 600/18 o výměře 130 m 2v k.ú. Kokonín pro pana Ing. D***** Č*****r. 1971, bytem ***** Jablonec n. N.

A.2 schvaluje

výkup p.p.č. 2549/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou od společnosti České dráhy a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 49.000,- Kč.

ZM/109/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2014

ZM/110/2014

A. schvaluje

prodej st.p.č. 50/1, jehož součástí je objekt č.p. 378 (Podhorská 16a) a st.p.č. 2106, jehož součástí je objekt č.p. 2127 (Podhorská 18), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu Bytové družstvo Mozaika, IČ 026 48 563, se sídlem Podhorská 2127/18, 466 01, Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 9.773.845,- Kč.

ZM/111/2014

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 620-2013-OE/VO se Svazem výrobců skla a bižuterie, IČO: 60253207, kdy dojde k odkladu splatnosti úvěru z 30.6.2014 do 31.12.2014

ZM/112/2014

A. bere na vědomí

zprávu pořizovatele Územního plánu Jablonec n.N. o stavu a dalším postupu pořizování Územního plánu Jablonec nad Nisou.

ZM/113/2014

A. schvaluje

odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou, rekonstrukce komunikace Nová Pasířská, Vodní, Nádražní a U Balvanu“ dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZM/114/2014

A. bere na vědomí

podnět Osadního výboru Mšeno ze dne 7.4.2014 a stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje

ZM/115/2014

A. bere na vědomí

informaci týkající se konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dne 19.6.2014 od 10.00 hod. v Krušnohorském divadle v Teplicích.

B. deleguje

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. na tuto řádnou Valnou hromadu společnosti SVS a.s. Ing. Petra Beitla, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení primátora, Ing. Petra Beitla, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na řádné Valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

ZM/116/2014

A. projednalo

Petici č. 1/2014 „Jablonec bez hazardu“ podepsanou 944 petenty a

B. konstatuje

že požadavku z petice je vyhověno na základě OZV č. 4/2011 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonce nad Nisou, ve znění pozdějších předpisů (OZV č. 8/2012, podle kterých jsou veškeré provozovny loterií a jiných podobných her (herny, kasina) povoleny na území města Jablonce nad Nisou pouze do 31. 12.2014.

C.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, na červnové zastupitelstvo připravit bod vyhlášení místního referenda o hazardu z rozhodnutí zastupitelstva města

C.2 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, předložit koordinační skupině strategického plánu zařazení teze „Jablonec bez hazardu.“

ZM/117/2014

A. schvaluje

projekt prevence kriminality č. 2159.1 „Jablonec nad Nisou - Rozšíření již stávajícího městského kamerového dohlížecího systému MKDS“ o jeden kamerový bod a vlastní spoluúčast města Jablonec nad Nisou ve výši 80 tis. Kč.

ZM/118/2014

A. bere na vědomí

Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

ZM/119/2014

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/120/2014

A. bere na vědomí

informaci primátora města Ing. Petra Beitla o průběhu a výsledku hlasování v anketě uspořádané ve dnech 23. - 24. května 2014 na území místní části Jablonce nad Nisou - Kokonín dle rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 24. 4. 2014;

B. deklaruje

že na základě názoru občanů nebude zřizovat na území místní části Kokonín městský obvod s vlastními orgány.

Vytvořeno 30.5.2014 9:00:09 - aktualizováno 18.6.2014 12:00:19 | přečteno 949x | Petr Vitvar