Usnesení 26.06.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 26. června 2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/121/2014

A. bere na vědomí

dopis paní A***** B*****, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek a oddělení správy bytových domů

B. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s paní A***** B*****, nar. *****. 1984, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou ,a to na dluhu ve výši 7.072 Kč, který vzniknul z titulu nehrazení ubytovacího poplatku spojeného s ubytováním v budově č. p. *****, na adrese *****, Jablonec nad Nisou, za období od května do června 2012. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 200 Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

ZM/122/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 29. května 2014.

ZM/123/2014

A. bere na vědomí

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

ZM/124/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 61, úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 916 029 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 019 058 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 776 411 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 185 476 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 019 058 tis. Kč.

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 15.5.2014 a 12.6.2014. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 5 - 9.

ZM/125/2014

A.1 schvaluje

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2013

A.2 schvaluje

zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Jablonec nad Nisou za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

A.3 schvaluje

účetní závěrku města Jablonec nad Nisou za rok 2013

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora, dořešit nápravné opatření uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, tj. vyjednat nový smluvní vztah s uživateli bytů v objektu Podhorská 97

C. bere na vědomí

výsledky hospodaření organizací a společností města Jablonec nad Nisou za rok 2013 uvedené v materiálu Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2013

ZM/126/2014

A.1 schvaluje

prodej obsazené bytové jednotky č. 1705/1 v 1. nadzemním podlaží objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+4 a celkové výměře 105,3 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/5317 na společných částech domu a stavební parcele č. 1909, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, panu A***** V*****, r. 1972, bytem *****Bozkov *****, za kupní cenu ve výši 307.201,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.2 schvaluje

prodej obsazené bytové jednotky č. 1705/3 ve 2. nadzemním podlaží objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+2 a celkové výměře 119,1 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 1191/5317 na společných částech domu a stavební parcele č. 1909, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, panu A***** V*****, r. 1972, bytem*****Bozkov*****, za kupní cenu ve výši 288.888,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

ZM/127/2014

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 1246, jejíž součástí je objekt č.p. 1381 (Skelná 12/1381) a p.p.č. 1384/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu Bytové družstvo Skelná 12, IČ 024 51 875, se sídlem Skelná 12/1381, 466 02, Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 2.348.020,- Kč.

A.2 schvaluje

prodej st.p.č. 1829/1, jejíž součástí je objekt č.p. 1674 (Podzimní 54/1674) a p.p.č. 1431/6, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu Bytové družstvo Podzimní 54, IČ 026 67 941, se sídlem Podzimní 1674/54, 466 02 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 2.471.135,- Kč.

ZM/128/2014

A.1 schvaluje

výkup p.p.č. 664/13, p.p.č. 682/3 a p.p.č. 682/4 vše v k.ú. Kokonín od paní L***** D*****, r. 1957, bytem ***** Rychnov u Jablonce nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši,- 104.600,- Kč s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy uhradí kupující.
A.2 schvaluje

výkup přístavby budovy č. p. 4646 (haly zimního stadionu) nacházející se na části st.p.č. 219/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou od spolku T. J. HC Jablonec nad Nisou, IČ 646 68 495, se sídlem Sadová 4646/2, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.372.562,- Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 2.000.000,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a další část kupní ceny bude uhrazena ve čtyřech splátkách následovně:
splátka ve výši 2.000.000,-Kč bude uhrazena do 31. 12. 2014,
splátka ve výši 2.124.187,-Kč bude uhrazena do 30. 9. 2015,
splátka ve výši 2.124.187,-Kč bude uhrazena do 30. 9. 2016,
splátka ve výši 2.124.188,-Kč bude uhrazena do 30. 9. 2017.

ZM/129/2014

A. mění

usnesení č. 117/2013 ze dne 27. 6. 2013 a to tak, že schvaluje uzavření dohody o narovnání k vypořádání při skončení nájmu k bytové jednotce č. 3 v objektu Komenského 11/595 s manžely Z*****a V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou s tím, že dohoda o narovnání bude vycházet z toho, že ke zhodnocení bytové jednotky rekonstrukcemi došlo ve výši 400.000,-Kč ke dni skončení nájmu. V této souvislosti je třeba při výplatě zohlednit již provedené platby městem a zápočet proti dluhům bývalých nájemníků.

ZM/130/2014

A.1 schvaluje

prodej p.p.č. 1874/24 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele A*****, r. 1975, a P*****, r. 1983, B*****, oba bytem *****Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 702/5363, manžele Z*****, r. 1946, a H*****, r. 1948, D*****, oba bytem *****Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 651/5363, paní R***** H*****, r. 1961, bytem *****Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 56/173, pana Z***** P*****, r. 1982, bytem *****Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 877/10726, paní Z***** Š*****, r. 1960, bytem *****Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 696/5363, pana Z***** V*****, r. 1962, bytem ***** Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 701/5363, paní Ing. L***** W*****, r. 1984, bytem *****Frýdlant, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 877/10726, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.700,-Kč.
A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 2480/1 dle geometrického plánu označené jako p.p.č. 2480/8 o výměře 75 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana R***** P*****, r. 1967, trvale bytem ***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.950,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 231/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele P*****, r. 1967, a Mgr. Y*****, r. 1966, B*****, oba trvale bytem ***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 75.548,- Kč.
A.4 schvaluje

prodej p.p.č. 45 v k.ú. Vrkoslavice pro pana M***** H*****, r. 1950, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a paní E***** V*****, r. 1949, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.550,- Kč.
A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 2323/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 2323/4 o výměře 6 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana M***** S*****, r. 1991, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.600,-Kč.
A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 2165/8, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 2165/8 o nové výměře 121 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele E*****, r. 1964, a D*****, r. 1964, E*****, oba bytem ***** Liberec, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 54.995,- Kč.
A.7 schvaluje

prodej p.p.č. 1723/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana D***** S*****, r. 1984, trvale bytem ***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 313.100,- Kč.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o nájmu nemovitostí na prodej části p.p.č. 205/1 o výměře cca 55 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem investiční výstavby s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna až po dokončení stavebních prací, s panem J***** H*****, r. 1965, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 420,- Kč/m 2+ DPH + náklady za vyhotovení kupní smlouvy s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude zažádáno do 31.12.2016, nebo do 31.12.2016 kupující předá písemné oznámení o dokončení stavby a zahájení užívání stavby.
Výše uvedená smlouva bude mimo jiné obsahovat v části nájemní ujednání, že do doby kolaudace stavby nebo do doby zahájení užívání stavby, bude předmětný pozemek v nájmu pana J***** H*****, kdy ujednání o ceně nájmu bude upraveno tak, že po dobu příprav stavby bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m 2/rok a po dobu prokazatelné výstavby, tj. ode dne zahájení stavby, ve výši 1,-Kč/m 2/rok, přičemž za den zahájení stavby se považuje až hmotný výsledek prováděné stavby.
Smlouva bude dále obsahovat jako zásadní, odkládací podmínku, kdy vlastní smlouva kupní bude uzavřena s panem J***** H***** až po prokazatelném podání žádosti o kolaudační souhlas se stavbou na dotčených pozemcích (kopie žádosti opatřená podacím razítkem místně a věcně příslušného úřadu), nebo po písemném oznámení o dokončení stavby a zahájení jejího užívání na dotčeném pozemku. Tato podmínka bude muset být splněna nejpozději do 31.12.2016. Pokud nebude tato podmínka splněna do tohoto termínu, smlouva bez dalšího následující den zaniká.
A.9 schvaluje

výkup části p.p.č. 755/174, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/217 o výměře 1719 m 2a části p.p.č. 755/178 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/216 o výměře 1735 m 2, a část p.p.č. 755/178 o nové výměře 331 m 2, vše v k.ú. Rýnovice dle geometrického plánu č. 1277-81/2009 a části p.p.č. 755/174, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/231 o výměře 778 m 2a části p.p.č. 755/232 o výměře 1954 m 2v k.ú. Rýnovice dle geometrického plánu č. 1419-58/2012 (o celkové výměře je 6.517 m 2) ve vlastnictví společnosti SPEKTA spol. s r.o., Antonína Chvojky 2140/8, Jablonec n. N., IČ 499 00 650 vše za celkovou kupní cenu ve výši 4.887.750,- Kč.
A.10 schvaluje

u zavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace v p.č. 16/1 v k.ú. Vrkoslavice, jako práva věcného, pro přípojku splaškové kanalizace pro vlastníka p.č. 166, jejíž součástí je objekt čp. 150, a p.č. 167, vše v k.ú. Vrkoslavice (Kanalizační přípojka ZŠ Janáčkova 42, čp. 150, k.ú. Jablonec nad Nisou), s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV - Perštýn, IČ 70891508 (budoucí povinná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení služebnosti stanoví dle ceníku povinné osoby ve výši 7.000,- Kč + DPH, celkem 8.470,- Kč.

B.1 neschvaluje

prodej p.p.č. 1580/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou.
B.2 neschvaluje

prodej p.p.č. 1089/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
B.3 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1257/2 o výměře cca 55 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.

ZM/131/2014

A. bere na vědomí

Zpracování variantních technických řešení stávající komunikace na pozemku 1073/1, 1051/2 k.ú. Rýnovice - Varianta I., II., III.

ZM/132/2014

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti společnosti Jablonecká energetická a.s.

ZM/133/2014

A.1 schvaluje

peněžitý vklad statutárního města Jablonec nad Nisou coby investora ve formě příplatku mimo základní kapitál ve výši 165.000.000,- Kč do společnosti Jablonecká energetická a. s., identifikační číslo: 615 39 881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643
A.2 schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Jablonecká energetická a. s., identifikační číslo: 615 39 881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643, ve znění dle textu, která specifikuje podmínky poskytnutí tohoto peněžitého vkladu a tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy

ZM/134/2014

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o spolupráci při výstavbě technické infrastruktury v Jablonci nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, společností Jablonecká energetická a. s., identifikační číslo: 615 39 881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643 a společností RWE GasNet, s. r. o., identifikační číslo: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643, ve znění dle textu, který tvoří Přílohu A důvodové zprávy

ZM/135/2014

A. zrušuje

první odstavec části A svého usnesení č. ZM/176/2013, kterým dne 17.10.2013 schválilo nové stanovy společnosti Jablonecké energetická, a.s.
B. schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nové stanovy společnosti Jablonecká energetická a.s., které zrušují a v celém rozsahu nahrazují dosavadní stanovy.

ZM/136/2014

A. ruší

předchozí zřizovací listinu a přílohu č. 1 Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,

B. schvaluje

novou zřizovací listinu a přílohu č. 1 Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

ZM/137/2014

A. mění

část usnesení č. ZM/199/2013 ve věci přidělení dotace v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury z původního znění:

Kanalizační přípojka (Krkonošská 177, Jablonec nad Nisou)
žadatel: František Matěcha
výše dotace: max. 19 965 Kč

na nové znění:

Kanalizační přípojka (Krkonošská 177, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Ingrid Matěchová
výše dotace: max. 19 965 Kč,

a to z důvodu změny vlastníka rodinného domu.

ZM/138/2014

A. bere na vědomí


Informativní zprávu o stavu přípravy IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

ZM/139/2014

A. rozhodujeo poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2014 vybraným subjektům z oblasti městské památkové péče v celkové výši 98 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

1) Farní obec Starokatolické církve v Jablonci nad Nisou (IČO 73631485) ve výši 20 000,-Kč
2) Občanské sdružení Jablonecká přehrada, o.s., (IČO 22719342) ve výši 58 000,-Kč
3) Židovská obec Liberec, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec (IČO 44224371) ve výši 20 000,-Kč

ZM/140/2014

A. bere na vědomí

pracovní verzi Aktualizace strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2014 - 2020

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění předloženého dokumentu, výzvy k jeho připomínkování a výzvy k možnosti zasílání návrhů projektů prostřednictvím vyplněných projektových fiší

ZM/141/2014

A. schvaluje

návrhy smluv o dílo, které jsou součástí zadávacích dokumentací k následujícím stavbám:

  • IPRM Jablonec nad Nisou - rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání
  • IPRM Jablonec nad Nisou - sportovní hřiště
  • IPRM Jablonec nad Nisou - dětská hřiště
  • Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

ZM/142/2014

A. schvaluje

odůvodnění účelnosti významných veřejných zakázek IPRM Jablonec nad Nisou - rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání“ a „IPRM Jablonec nad Nisou - sportovní hřiště“ dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZM/143/2014

A. schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 - prodloužení plynovodu a stavba plynových přípojek na pozemcích p.č. 449/4, 442/39, 509/2, 513/1, 509/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedenou smlouvu

ZM/144/2014

A. bere na vědomí

zprávu o rozdělení Fondu primátora a přidělení finančních darů dle důvodové zprávy

B. schvaluje

poskytnutí finančního daru:
1) Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 7, Cheb ve výši 5.000 Kč
2) Modelářskému klubu SMČR RC Model klub Jablonec n.N., Janov n.N. 494 ve výši 5.000 Kč
3) Českému svazu bojovníků za svobodu, Jablonec n.N., o.s., Gen. Mrázka 16, Jablonec n.N. ve výši 10.000 Kč
4) Českému svazu včelařů ZO Jablonec n.N., Sportovní 32, Jablonec n.N. ve výši 10.000 Kč
5) Českému zahrádkářskému svazu ZO Vrkoslavice, Vrkoslavická 31, Jablonec n.N. ve výši 5.000 Kč
6) ZŠ a MŠ Jablonec n.N., Kamenná 404/4, Jablonec n.N., p.o. ve výši 10.000 Kč
7) Českému svazu žen LK, Jungmannova 8, Jablonec n.N. ve výši 3.000 Kč
8) OS Helpík, V Kosině 128, Černošice ve výši 25 000 Kč dle důvodové zprávy
9) Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Jablonec n.N., E. Floriánové 8, Jablonec n.N. ve výši 34.000 Kč

ZM/145/2014

A. zrušuje

Pravidla pro udělování čestného občanství a Pravidla pro udělování Ceny města Jablonec nad Nisou PRO MERITIS

B. schvaluje

Pravidla pro udělování čestného občanství a Ceny města Jablonec nad Nisou PRO MERITIS

ZM/146/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu ve věci kauzy týkající se stavby " Rekonstrukce Lehkoatletické haly v Jablonci nad Nisou"

ZM/147/2014

A. deklaruje

že do konce svého funkčního období nebude přijímat žádné změny Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, týkající se čl. 2 Přechodné ustanovení
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, vypravit dopis na Ministerstvo financí s touto informací a požádat, aby byla neprodleně zahájena správní řízení o odebrání povolení.

ZM/148/2014

A. stanovuje

v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů pro následující volební období 2014-2018 počet členů zastupitelstva v počtu 30 zastupitelů a uskutečnění komunálních voleb 2014 v jednom volebním obvodě města Jablonec nad Nisou.

ZM/149/2014

A. schvaluje

navržené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou pro 2. pololetí 2014 dle přiložené důvodové zprávy

ZM/150/2014

A. bere na vědomí

vyřešení škodní události č. 58 uhrazením částky 139.493,00 Kč představující neoprávněně vyplacenou část platu za léta 2001-2007 a dalším neuplatňováním této škody v trestním řízení.
B. schvaluje

uzavření dohody o narovnání a uznání dluhu mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a paní A***** K***** (dle textu v příloze důvodové zprávy) včetně všech práv a povinností, které z této dohody statutárnímu městu Jablonec vyplývají.

ZM/151/2014

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/152/2014

A. schvaluje

směnu st.p.č. 1700, jejíž součástí je č.p. 1588 (Soukenná 15) v katastrálním území Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ paní V***** U*****, r. 1949, bytem *****, Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ panu J***** U*****, r. 1940, bytem *****, Jablonec nad Nisou za objekt č.p. 3467 (Pobřežní 5) na st.p.č. 808/2 (včetně příslušenství), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví paní V***** U*****, r. 1949, bytem *****, Jablonec nad Nisou a st.p.č. 808/2, p.p.č. 808/1 a rozestavěné stavby rodinného domu (včetně příslušenství) na st.p.č. 808/2 a p.p.č. 808/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví pana J***** U*****, r. 1940, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to bez finančního vyrovnání

B. ruší

usnesení zastupitelstva města č. 119/2013/2 ze dne 27.6.2013 a usnesení zastupitelstva města č. 148/2013 ze dne 19.9.2013.

Vytvořeno 27.6.2014 13:45:14 - aktualizováno 9.9.2015 12:40:08 | přečteno 1323x | Petr Vitvar
load