Usnesení 23.01.2014

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 23. ledna 2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/1/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 19. prosince 2013.

ZM/2/2014

A. bere na vědomí

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou k vydání souhlasného vyjádření k územnímu řízení společnosti Prosečská investiční, a.s. a vyjádření Oddělení územního plánování Odboru pro územní a hospodářský rozvoj Magistrátu města Jablonec nad Nisou

ZM/3/2014

A. bere na vědomí

informace o činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

ZM/4/2014

A. bere na vědomí

dopis pana Iva Bartoňka, předsedy představenstva Prosečské investiční, a.s., IČO 27339866, se sídlem Lidická 1787/16, 466 01 Jablonec nad Nisou a vyjádření odboru územního a hospodářského rozvoje

ZM/5/2014

A.1 schvaluje

prodej p.p.č. 622/2 o výměře 724 m 2a části p.p.č. 622/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 622/4 o výměře 390 m 2(celková výměra 1.114 m 2) vše v k.ú. Rýnovice paní J***** Z*****, nar. 1981 a panu A***** V***** nar. 1977,*****oba trvale bytem *****Jablonec nad Nisou, a to každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.337.000,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 2480/2, geometrickým plánem nově označené jako díl „h“ o výměře 1 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej st.p.č. 2977/2 o výměře 93 m 2, st.p.č. 2977/3 o výměře 25 m 2a st.p.č. 5932/2 o výměře 3 m 2vše v k.ú. Jablonec n. N. (celková výměra 121 m 2) společnosti Hotel Merkur s.r.o., se sídlem Anenské náměstí 4340/8, Jablonec n. N., IČ 254 145 93 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 146.652,- Kč.
A.4 schvaluje

směnu části p.p.č. 806/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 806/3 o výměře 399 m 2, části p.p.č. 794/1 a p.p.č. 795, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 794/3 o výměře 1283 m 2a další části p.p.č. 794/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 794/4 o výměře 67 m 2, vše v k.ú. Rýnovice (celková výměra 1.749 m 2) ve vlastnictví společnosti JABLOTRON, s.r.o. se sídlem Pod Skalkou 4567/33, Jablonec n. N., IČ 148 64 959 za část p.p.č. 794/2 a p.p.č. 791, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 794/5 o výměře 132 m 2, část p.p.č. 799, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 799/3 o výměře 816 m 2, část p.p.č. 796, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 796/2 o výměře 454 m 2, část p.p.č. 798, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 798/2 o výměře 37 m 2, část st.p.č. 797, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 797/2 o výměře 310 m 2, vše v k.ú. Rýnovice (celková výměra 1.749 m 2) a budovu čp. 51 ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, a to bez finančního vyrovnání.
A.5 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 789-2011-OE/OMP uzavřené dne 2. 1. 2012 se společností TELMO, spol. s.r.o., IČ 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 s tím, že o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2015. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.
B. bere na vědomí

zánik smlouvy budoucí kupní č. 189-2008-FaM/OMP uzavřené dne 17. 6. 2008 se společností EUROCZECH společnost s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01, Liberec, k 31.12.2013 pro nesplnění smluvního termínu.
C. neschvaluje

1. prodej p.p.č. 30/3 o výměře 2.278 m 2v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.
2. prodej části p.p.č. 973 o výměře cca 97 m 2v k.ú. Kokonín.

ZM/6/2014

A. schvaluje

odkoupení teplárenského zařízení - topného kanálu do objektu čp. 3197 v k.ú. Jablonec nad Nisou od společnosti PRECIOSA, a.s., se sídlem Opletalova čp. 3197, 466 67 Jablonec nad Nisou, IČ 00012556, v ulici Větrná a Opletalova za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč, v rozsahu dle mapového podkladu, který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/7/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1. - 21. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 791 988 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 976 673 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 724 776 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 194 791 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 976 673 tis. Kč.

ZM/8/2014

A. schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 3214/37 v objektu Na Výšině 15/3214 o velikosti 1+3 a celkové výměře 73 m 2v 9. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 730/27459 na společných částech domu a stavební parcele č. 4610, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ Ing. F*****P*****, r. 1976, bytem *****, Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ Ing. D*****B*****, r. 1978, bytem *****, Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 661.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícími podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

ZM/9/2014

A. schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s., o prodeji splaškové kanalizace vybudované v ulici Sportovní v Jablonci nad Nisou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a jejích příloh

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, uzavřít kupní smlouvu

ZM/10/2014

A. doplňuje

usnesení zastupitelstva města č. ZM/222/2013 ze dne 19. 12. 2013 v bodě A.2., které zní nově takto: schvaluje zadávací dokumentaci a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro tuto veřejnou zakázku.

ZM/11/2014

A. schvaluje

záměr rekonstrukce objektu Za Plynárnou 13 na azylový dům dle přiložené důvodové zprávy.

ZM/12/2014

A. schvaluje


A.1 schvaluje

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví

A.2 schvaluje

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání

A.3 schvaluje

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti kultury

A.4 schvaluje

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu pravidelné celoroční činnosti sportovních organizací

A.5 schvaluje

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sportovních akcí

ZM/13/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o připravenosti statutárního města Jablonec nad Nisou na mimořádné události a řešení krizových situací

ZM/14/2014

A. schvaluje

předložený Plán činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2014 , který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/15/2014

A.1 bere na vědomí

informaci o vývoji situace v soustavě centrálního zásobování teplem v Jablonci nad Nisou v letech 1994 - 2013 včetně příjmů, které z této soustavy v tomto období prostřednictvím prodeje akcií a dividend společnosti provozující teplárenskou soustavu (Jablonecká teplárenská a realitní a.s.) získalo město Jablonec nad Nisou;

A.2 bere na vědomí

aktualizovaný návrh projektu Revitalizace CZT v Jablonci nad Nisou a návrh podnikatelského záměru společnosti Jablonecká energetická a.s., vč. studie proveditelnosti vyhotovené společností ENESA a.s. a navrženého způsobu financování;

B.1 doporučuje

Radě města Jablonec nad Nisou, aby v působnosti valné hromady společnosti uložila představenstvu Jablonecké energetické, a.s. vstoupit do jednání s jinými subjekty za účelem snížení investičních nákladů při výstavbě blokových kotelen.

B.2 doporučuje

Radě města Jablonec nad Nisou, aby v působnosti valné hromady společnosti dle čl. V odst. 10 písm. o) stanov společnosti schválila koncepci podnikatelské činnosti společnosti, zahrnující koncepci ekonomického a investičního rozvoje, včetně vývoje cen tepla, vycházející z výše uvedených dokumentů.

ZM/16/2014

A. volí

pana Mgr. Václava Vajskebra předsedou Osadního výboru Mšeno nad Nisou

ZM/17/2014

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/18/2014

A. schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 633-2011-OE/VO ze dne 30.9.2013 s FK BAUMIT Jablonec a.s. IČ: 25023144, kterým bude prodloužena splatnost úvěru ve výši 5 mil. Kč z 31.12.2013 do 31.12.2014

ZM/19/2014

A. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, aby vlastníky objektu Schlaraffia (historického objektu č.p. 2032 v k.ú. Jablonec nad Nisou) vyzval k upuštění od záměru zmíněný objekt zbourat, a vyzval je, aby neprodleně učinili všechny potřebné kroky k jeho stavební záchraně a zachování pro další generace obyvatel našeho města, vč. určení záměru jeho dalšího využití, a podal o výsledku jednání s vlastníky zprávu zastupitelstvu města.

Vytvořeno 24.1.2014 10:45:20 - aktualizováno 2.9.2014 17:00:13 | přečteno 1264x | Petr Vitvar