Zápis 20.03.2014

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. března 2014 od 9.00 hodin.

  • Přítomno: 25 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Ing. Marta Procházková, MUDr. Alexandra Jörgová, MUDr. Ivo Jörg, JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, Mgr. František Špoták
  • Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vít Němeček, Mgr. Petr Karásek
  • Zapsala: Eva Vanerová, Jana Fričová

Primátor města, Ing. Petr Beitl zahájil 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 22 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil Ing. Martu Procházkovou (Euroregion Nisa) a manželé Jörgovi (zahraničí) a pogratuloval přítomným zastupitelům a zastupitelkám k jejich březnovým narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu byli navrženi MUDr. Vít Němeček a Mgr. Petr Karásek

2) Schválení programu

Materiály na stůl:

1) Zápis Osadního výboru Kokonín (dále jen OV Kokonín)

2) Zápis Osadního výboru Mšeno nad Nisou (dále jen OV Mšeno), který přišel až po 2.ZM dne 20.2.2014

3) Podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále jen OV Proseč) a připomínky k materiálu č.9 a č.20

4) Materiál na stůl – Rok české hudby

5) Dodatek k mat.23 – Smlouvy o právu k provedení stavby-teplárenství

6) Návrh usnesení

Primátor navrhl přesunout bod 27) před bod 20).

  1) Zahájení

  2) Schválení programu

  3) Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

  4) Schválení návrhové komise

  5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

  6) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně

primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

  7) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

  8) Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

  9) Převody pozemků "info "P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Liberecká 27, 29 - prodej objektu  družstvu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Prodej bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Prodej objektu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Výkup věcí nemovitých

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

14) Dohoda o uznání dluhu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

15) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

16) Darování pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

17) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2013

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

18) Úhrada nákladů za zhodnocení bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

19) Rozpočtový výhled

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

20) Podnět osadního výboru Proseč nad Nisou „info P“

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

21) IPRM Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

22) Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

23) Smlouvy o právu k provedení stavby - teplárenství - čas. 11 hod.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

24) Podnět na pořízení změny č. 74 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

25) Dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb, vč. příslušného rozpočtového opatření

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

26) Rok české hudby v Jablonci nad Nisou „na stůl“

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

27) Informativní zpráva o soudním sporu se spol. SEN PROPERTY s.r.o.

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

28) Změna ve složení Výboru finančního

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

29) Informativní zpráva o veřejných zakázkách vyhlášených statutárním městem Jablonec nad Nisou v roce 2013

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

30) Podnět OV Kokonín „info K“

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

31) Podnět zastupitele - informace

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

32) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

33) Nové interpelace

34) Diskuze

Program byl schválen 21-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 02

3) Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

Byli schválení ověřovatelé zápisu MUDr. Vít Němeček a Mgr. Petr Karásek a také zapisovatelka Eva Vanerová.

21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 03

4) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise pana Radoslava Topola a členy MUDr. Víta Němečka a Mgr. Petra Karáska.

Návrhová komise byla schválena 20-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 04

Na úvod se primátor omluvil, že před 10. hodinou musí na chvíli odejít zahájit výstavu Euroregion Nisa. Předá řízení jednání ZM Mgr. Paukrtové.

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Primátor se postupně tázal zastupitelů, zda jsou spokojeni s odpověďmi:

PhDr. Fojtíková – spokojena

p. Louda – spokojen není vůbec, navrhoval další rozšíření trhů na Dolním nám. a okolí, ale není tam o tom ani zmínka a i nadále je přesvědčen, že auta se dolů dostávají komplikovaně a komplikovaně odjíždí. Vyzývá k většímu zabývání se, jak oživit centrum města.

Primátor – výzva je vyslyšena, sjednal si schůzku s lidmi, kteří provozují stánky, aby vyjádřili i oni svůj názor.

p. Louda – je třeba rozlišit trhovce a „trhovce“.

Ing. Beitl – mluvil s lidmi, kteří prodávají své výpěstky – ovoce a zeleninu a květiny. Pak jsou ještě farmářské trhy a pak zboží drogerie a záclony, což by se mělo z centra spíše vytěsňovat. Na příštím ZM bude informovat.

Ing. Kraus – v odpovědi stojí, že má hledat odpověď ve stanovisku TAKOMA, ale nenašel ji tam.

Ing. Vele – obává se, že na to nemá stejný názor, když přečte právní názor, tak z toho odpověď jasně vyplývá.

Ing. Kraus – použil jasný dotaz na naprosto konkrétní situaci ale obdržel obecný komentář. Hovořil k důsledkům Zákona o obchodních korporacích a citoval obdrženou odpověď. Upozornil, že projekt je z hlediska ziskovosti ztrátový (jednoduchým odečtem uvedených čísel). Na obec praktikovat pravidla ze Zákona o obchodních korporacích nelze a to by mohli v kanceláři CMS Cameron McKenna v.o.s. vědět. Jde zde o žonglování nějakých možností, které nejsou reálné. Není spokojen a znovu žádá, aby se nějaký právník zabýval tímto rozhodnutím a jasně odpověděl, zda bylo vytvořeno právní stanovisko, které jasně řekne, zda toto rozhodnutí je v souladu s § 71. Je to důležitý moment pro celý vývoj financování projektu. Doporučoval by to i ve prospěch osob, které toto rozhodnutí učinili, aby v tom bylo jasno. Žádá, aby interpelace byla znovu posouzena.

Ing. Vele – byla vybrána renomovaná kancelář, nechce polemizovat o jejich názorech, ale myslí si, že to, co uvedli je pravda, a zadání bylo takové, že se jim žádná data netajila. Projekt je nastaven tak, že bude nejprve generovat ztrátu, ale po 10 letech bude generovat zisk, pokud bude společnost řádně vedena. Po 10ti letech společnost neskončí, na trhu bude fungovat dál.

Ing. Kraus – ve zprávě je uvedeno, že ztráta má být uhrazena v účetním období, kdy byla vytvořena. Paragraf 71 je velmi složitý a jde o novinku v právním řádu, který se týká podnikání. Upřímně doporučuje, aby si město sehnalo stanovisko, které řekne, ano, je to v tom duchu, pak se dá s tím pracovat, anebo řekne, ano, já to naprosto vylučuji, protože byly splněny všechny podmínky, na kterých záleží. Upozorňuje na to a vřele doporučuje. Pokud se to nechá v této úrovni, obává se, že z toho mohou do budoucna vznikat problémy.

Ing. Vele – souhlasí s tím, že paragraf je částečně nečitelný – říkají to i právníci. V podstatě, kdyby paragraf neexistoval, tím že zanikl obchodní zákoník, nebylo o čem se teď bavit. Je to paradoxní a další problém, který komplikuje život. Celá revitalizace je velký problém a do toho navíc vstupuje změna legislativy. Souhlasí s ním, též ho to děsí. Nelze ale čekat 2 roky, až bude jasná judikatura k tomuto paragrafu.

Ing. Kraus – neříká, aby se čekalo. Revitalizace běží, ale jde o tom mít jasný dokument, který prokáže ten okamžik, na který poukazuje.

Ing. Vele – doporučil přesnou specifikaci dotazu, aby bylo zcela jasné, na co odpovídat.

Ing. Kraus – doručí přímý dotaz, který by měl být předmětem stanoviska.

p. Berounský – děkuje za odpověď, další interpelaci je na květen.

p. Vostřák – spokojen.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 05

USNESENÍ ZM/44/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 20. února 2014.

6) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

Zpráva primátora

Ing. Pešek – jednání s firmou Valbek – západní tangenta a jednání o teplárenství s p. Klusáčkem, zástupce DIZ Bohemia, s.r.o. Odpovědět může Ing. Vele.

Ing. Beitl – Valbek informoval o přípravách především vizualizace projektu západního obchvatu. Změnilo se značení této dopravní stavby, vizualizace se finalizuje, zastupitelé budou seznámeni. O teplárně bude informovat Ing. Vele.

Ing. Vele – p. Klusáček se svým týmem se zajímá o dění v Jablonci a nabídl technologii, která na již spuštěný projekt revitalizace „naroubovat“ nejde. Jde o spalování uhlí ve stávajícím prostoru továrny. Vysvětlilo se, že je zde velký problém ztrátovosti parního rozvodu, který nechceme revitalizovat, ale chceme jej vyřadit ze systému. Nicméně má zájem se podílet nějakým způsobem na revitalizaci systému.

Ing. Beitl doplnil, že p. Klusáček nabídl ještě další progresivní technologii, ale není ještě vyzkoušená (plazmové spalování odpadu).

p. Louda – setkání se zákazníky JE – v jaké to bylo atmosféře a vyšly z toho nějaké závěry?

Ing. Beitl – setkání představitelů JE a občanů a zákazníků, osobně byl jako garant nebo host, prezentaci předváděl Ing. Spilka (stejná jako na ZM). Diskuze se podařilo udržet v racionální rovině, na většinu dotazů bylo odpovězeno.

Zpráva Mgr. Paukrtové

PhDr. Fojtíková – jednání ohledně smluvních vztahů s Galerií MY.

Mgr. Paukrtová – jednání probíhalo za účasti humanitního odboru, ten zajišťoval stávající smluvní vztahy. Galerie MY sídlí v Domě manželů Scheybalových, město chtělo, aby smlouvy byly spíše s JKIC nikoli s městem. Zatím to není dořešeno, ale předpokládá, že se dojde ke vzájemné shodě.

Dále informovala o Roku české hudby, předložený materiál „na stůl“, za což se omluvila.

Zpráva p. Vobořila

p. Vobořil doplnil zprávu Mgr. Paukrtové ke smlouvě s Galerií MY. Hlavně se řeší smlouvy ohledně energií a hledá se cesta, jak formulovat to, že Galerie MY není plátcem energií, aby to bylo účetně v pořádku.

PhDr. Fojtíková – jednání s p. Bělou a pak jednání s odborem územního a hospodářského rozvoje ohledně instrukcí ke změně ÚP – jaké úpravy se to týká.

p. Vobořil – ohledně ÚP požádal Ing. Smrčkovou a jednání s p. Bělou se týkalo sourozeneckého sporu ohledně majetku a jeho dotaz směřoval k novému územnímu plánu, protože ten by vyřešil jejich problém a oni by se byli schopni finančně vypořádat. Dotaz byl hlavně na datum schválení nového územního plánu.

Ing. Smrčková – na podzim 2012 proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu, které dle původní právní úpravy stavebního zákona bylo věnováno dotčeným orgánům – zástupcům krajského úřadu a zástupcům okolních obcí. Po sumarizaci jednotlivých stanovisek je úkolem pořizovatele tato stanoviska vyhodnotit a naformulovat instrukce k úpravě návrhu. Je to podobné pokynům, ale není to s podmínkou schválení zastupitelstva. Je to vlastně dopad stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu.

Ing. Pešek – bližší informace k předání petice od pí Pauly k záchraně Městských lázní.

p. Vobořil – petice počtem a formou splňuje podmínky hromadné připomínky. Bude to na programu jednání příštího ZM. Tento objekt je zařazen do investic městské památkové péče a není problém sehnat investiční peníze, ale sehnat provozovatele, který bude krýt ztrátu při provozování služeb, které by pí Pauly chtěla provozovat v oboru lázeňství.

p. Louda – jednání s p. Matějkou – akce „do práce na kole“. Jde o reálnou myšlenku nebo to je utopie?

p. Vobořil – akce probíhá několik let, vloni se připojil i Jablonec n.N. Jde o propagační akci, aby se méně používala auta. Hlavním pořadatelem je Liberec, je to spojeno s trasou Jablonec – Liberec – Vratislavice (setkání ve Vratislavicích). Účast konzulátů jiných zemí, kde je cyklistika na vysoké úrovni.

Zpráva Ing. Vele

Ing. Pešek – postup převzetí Srnčího dolu a plán jarního úklidu ve městě.

Ing. Vele – Srnčí důl je již zavkladován na KÚ a je města. Rada města zveřejnila záměr pronájmu pro Sport s.r.o., aby se oni o tento areál starali. Jednání o úklidu města se uzavřela v pondělí a dohodli jsme se, že středou 19.3. se zahájí jarní úklid na území města a začne se centrem (9 lokalit).

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 06

USNESENÍ ZM/45/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

7) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl – dopis manželů Chuchlíkových, ke kterému se vyjadřoval arch. Hron, který je zpracovatelem našeho nového územního plánu.

PhDr. Fojtíková – požádala o zorganizování schůzky ohledně projednávání územního plánu. Pokládá za důležité, aby zastupitelé byli s ním seznámeni, protože počáteční schůzka nezodpověděla žádné otázky o zabudovávání koncepcí do území ze všech možných hledisek. Zda by bylo možné nyní představit současný postup zpracovávání územního plánu, představit některé koncepce, které tam již musí být nějak zpracovány. Prostě seznámit a případně umožnit účast veřejnosti – je možné o to požádat?

p. Vobořil – není problém, ale nesdílí optimismu pí Fojtíkové, protože při podobné prezentaci přijde většinou sedm zastupitelů, kteří chodí poctivě na všechna projednávání ale nikdo z veřejnosti. Udělá přípravu, je důležité, aby se zúčastnili zpracovatelé. Termín se musí zvolit dle jejich časového harmonogramu. Pozveme zastupitele a zveřejníme. Doporučil, aby lidé, kteří se do této diskuze pouští, aby si nastudovali své podklady, ke kterým se vyjadřovali a schvalovali, protože i zastupitelé někdy zapomínají na usnesení, která schválili – viz strategický plán, ze kterého vychází a je podpůrným materiálem pro tvorbu územního plánu (zástavba Proseče a další).

Ing. Beitl – na podobném setkání, které organizoval LK o zásadách jeho budoucího rozvoje, byla účast osmi občanů a z toho byli čtyři z radnice. S mladými architekty má domluven termín schůzky, protože když porovná jejich dopis a teoretické znalosti a odpověď p. Hrona, zdá se, že se někde ztrácejí mezi samosprávou a státní správou a stavebním úřadem. A pokud to dopadne na zákonnou půdu, která nás nepustí skrz, tak to musíme pouze respektovat a přizpůsobit se.

PhDr. Fojtíková – rozumí tomu, je zmiňováno několik poloh, ale nemyslí si, že by to mělo být setkání střetové. Nebyla spokojena s prvním projednáváním, kdy p. architekt neodpověděl na žádné koncepční záležitosti konkrétně. Teď by to již mělo být v nějaké fázi, byla by ráda, aby se to představilo.

Ing. Kraus – podpořil pí Fojtíkovou. Setkání by mělo být vč. mladých architektů, neboť působí již delší dobu a část jejich aktivit podporovali v loňském roce. Je třeba vyslyšet jejich názor, protože kdyby byli mimo diskusní fórum, bude to horší než lepší. Návrh pokládá za relevantní a hledejme nějaký termín odpolední.

p. Vobořil – nemá s tím problém, jen pod čarou říká, že mladí architekti měli svého zástupce i v odborné komisi, která projednávala plán v r. 2007 (studenti). Dnes se otočili jak na obrtlíku a říkají, že je všechno špatně. Chápe, že v odborné branži je možné měnit názory, a v odborné diskuzi má zkušenost, že se architekti stejně nedohodnou, ale na zastupitelích je hlasovat pro jeden nebo druhý názor a musí se rozhodnout.

Mgr. Tulpa – jako pamětník souhlasil s p. Vobořilem. Skutečně mladí architekti měli zástupce v rámci projednávání a podpořil pí Fojtíkovou, aby se zastupitelé s nimi sešli, není to nic proti ničemu.

Ing. Beitl – komorní schůzka má už i termín, a pokud půjde pro veřejnost – určitě to bude odpoledne. Nebylo jediné setkání s veřejností, které by bylo dopoledne. Setkání se dělají s časovým předstihem kolem 16. nebo 17. hodiny. Pokud se občané nedostaví, je to tím, že o tu věc nemají zájem nebo máme jejich důvěru, že to spravujeme dobře a nemusí se o to starat – z pozitivního hlediska. Předává slovo pí Paukrtové a na určitou dobu se omluvil.

p. Berounský – kdy bude setkání s architekty?

p. Vobořil – setkáváme se pravidelně, oni organizují pro město zakázku a berou to profesně jako jakýsi trénink. Jsou i navrženi do pracovních skupin a to je hodně důležité z hlediska strategického plánu. Osobně je požádá, aby se zúčastnili projednávání a termín bude takový, aby se mohli zúčastnit.

p. Berounský – některé výroky arch. Hrona v odpovědi jsou výsměchem a vzbudí negativní reakce – citoval z materiálu. Osobně je dlouhou nespokojen s prací p. arch. Hrona.

p. Vobořil – citoval z akčního plánu z r. 2007, který schválilo zastupitelstvo v počtu 28 hlasů. „Opatření bytová výstavba – podporovat výstavbu bytových a rodinných domů v lokalitách: Horní Proseč, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice, Rýnovice, Lukášov, Dolina, Kokonín“. Odhlasováno vč. p. Berounského a vč. skupiny, která tam měla zástupce, a která navrhla Bydlení urbanismus, zástupce tehdejších studentů p.arch.Klápště. je možné měnit názory, ale zpracovatel územního plánu vychází i z našich schválených strategických dokumentů. Je třeba si je přečíst, dává tomu velký důraz, protože nový strategický plán se nyní projednává a pokud jste změnili názor a hlasovali jste v přesvědčení, že je třeba zastavovat tyto území v intervilánu, tak to zakomponujte do nových strategických dokumentů, ale stále platí schválené dokumenty.

p. Louda reagoval na manželé Chuchlíkovi – nabízí se otázka znovu obsadit na radnici funkci architekta, nějakého mladého, rozumného člověka, který se narodil v Jablonci a který má autoritu a znalosti o terénu.

p. Vobořil – toto místo není ve struktuře schváleno, ale pokud p. Louda navrhne v radě města změnu struktury úřadu – není problém.

Mgr. Paukrtová – v minulosti městského architekta město mělo, zákon nedává žádné zvláštní kompetence architektovi města, je možné ho nahradit dodavatelsky a je možné mít skupinu architektů. Je možné to radě navrhnout a hlasovat o tom.

p. Berounský – vrátil se k citovanému hlasování. Myslí si, že to nesouvisí s tím, co dnes namítají architekti, to nevylučuje řešit jiný pohled a vyhodnotit skutečně co nejvíce volné plochy. Není to nic proti ničemu, není třeba se stydět za nějaké hlasování před tím, něco přehodnocovat, ale lze zlepšit postoj tak, jak navrhují mladí architekti. Není třeba se odkazovat na nějaké hlasování, a že podle toho jedná p. arch.Hron.

p. Louda – hlavně zastupitelé by měli svá zadání precizovat a upravit, aby zpracovatelé – odborníci – věděli, jak mají postupovat. Pokud tento materiál platí, a my jsme změnili názor, tak nyní je ten prostor při projednávání aktualizace strategického plánu a akčního plánu, názor tam zapracovat. Územní plán se bude schvalovat, předpokládá až v novém volebním období.

p. Berounský – souhlasí, osobně bude podporovat, aby v jablonci úřad architekta zase vznikl, město si to určitě zaslouží. My se neustále díváme, jak se nám rozšiřují plochy různých nevzhledných hangárů a vlastně to nemůžeme ovlivnit.

p. Louda - TOP 09 se této šance ráda zhostí a v dubnu tento návrh podá. Hlavní architekt, třeba mladý člověk, nemusí mít žádné kompetence. Jde o to, aby ho politici poslouchali a aby uměl odolávat nevhodným lobistickým tlakům na devastaci, protože se dost často ustupuje stavebním tlakům. Hlavní architekt není řešení samo o sobě, ale musí to být rozumný člověk a politici ho musí také respektovat.

Mgr. Paukrtová – poděkovala za názor, bude ráda, když to TOP 09 předloží.

p. Vostřák – poslední architekt neměl žádné pravomoce, a když mu kdokoliv, aniž by si přečetl celý projekt, cokoli zbourá, tak to nemá cenu. Uvedl klasický příklad – opěrná zeď na Horním nám. – když přišli s  návrhem, že pod ním udělají parkoviště.

To je naprostá blbost, neboť pod náměstím je skála a oni si neprohlédli ani staré pohledy, kterých je spousta, aby viděli, jak to vypadalo dřív. Od stolu rozhodnou a začali by kopat. Architekti by se si měli nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Mgr. Paukrtová – děkuje za podnět. Termín schůzky s mladými architekty bohužel nemůže říct, neboť to svolává primátor, ale pokud to p. Berounský chce vědět, určitě to zařídí.

Nebyla další diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 07

USNESENÍ ZM/46/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

dopis MgA. Idy Chuchlíkové a MgA. Jakuba Chuchlíka, ., Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení územního plánování

8) Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Paukrtová – jde o opětovnou volbu pro další 4leté období a většinou lidi, kteří tuto funkci již zastávali.

Mgr. Svoboda – nemá nic proti návrhu, ale upozorňuje na věkové složení. Myslí si, že v 80 letech soudit – není si úplně jistý, zda je to vhodné, ale návrh podpoří.

Mgr. Paukrtová – také se domnívá, že by přísedící soudu měli být mladší, ale pokud soud bude posílat městu tyto návrhy, a není žádný protinávrh, pak doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 08

USNESENÍ ZM/47/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

o p ě t o v n ě  v o l í

za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období

1.  pana V. B., nar. .1959, bytem ., Jablonec nad Nisou

2.  paní V. F., nar. .1934, bytem ., Jablonec nad Nisou

3.  pana V. H., nar. .1940, bytem ., Jablonec nad Nisou

4.  paní M. H., nar. .1945, bytem ., Jablonec nad Nisou

5.  paní L. H., nar. .1945, bytem ., Jablonec nad Nisou

6.  paní D. H., nar. .1972, bytem ., Jablonec nad Nisou

7.  paní Y. K., nar. .1952, bytem ., Jablonec nad Nisou

8.  pana K. K., nar. .1947, bytem ., Jablonec nad Nisou

9.  paní M.. L., nar..1965, bytem ., Jablonec nad Nisou

10. paní N. M., nar. .1953, bytem ., Jablonec nad Nisou

11. pana Bc. T. R., nar. .1966, bytem ., Jablonec nad Nisou

12. paní D. T., nar. .1944, bytem ., Jablonec nad Nisou

13. paní L. U., nar. .1965, bytem ., Jablonec nad Nisou

14. paní V. V., nar. .1951, bytem ., Jablonec nad Nisou

15. paní J. V., nar. ..1941, bytem ., Jablonec nad Nisou

9) Převody pozemků

"Info "P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – bylo projednáno ve Výboru pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM) a všechny kauce byly složeny.

Upozornil na podbod C), kde se nejedná o nový prodej ale jde o opravu, která vznikla v chybě předchozího usnesení.

PhDr. Fojtíková několik dotazů:

-bod A1) – proč se pozemek neprodá přímo ŘSD, proč tam je ten prostředník?

Ing. Pavízová – je to z důvodu, že společnost QINN INVEST s.r.o slíbila, že tyto pozemky dále daruje ŘSD. Kdyby je převádělo město přímo na ŘSD, bylo by to za nějakou cenu. ŘSD má slíbeno, že je dostane zdarma – dala přednost tomuto postupu.

-bod B1) – výstavba polyfunkčního domu na pozemku u radnice, kde se to nedoporučuje, ale odbor stavební a životního prostředí říká nějaké důvody, ale odbor územního a hospodářského rozvoje na ně reaguje a za nějakých podmínek svolení dává. Nevidí důvod, když je to plocha smíšeného bydlení, proč to nedoporučujeme. Město by se mělo rozhodnout, zda chce uchránit strom, anebo to chceme mít v novém územním plánu jako proluku. Dle mého je to proluka vhodná k zastavění a stromy tam nemají takovou hodnotu, aby se muselo měnit využití pozemku. V tomto případě se to jeví, že se to zrovna tomuto zájemci nechce prodat, jinak nevidí objektivní důvody, proč proluku nezastavět.

Mgr. Paukrtová - VHMM toto doporučuje, ale předkladatel doplní.

Ing. Vele – byla kolem toho velká diskuze, ale při prozkoumání prostoru to ve skutečnosti zastavitelné není. Kdybychom řekli ano, prodáme to, ať se staví, pak bude mít stavebník problémy i se sousedy a s odstupy od sousedních objektů. Navíc se tam v minulosti přebudovala komunikace kvůli autobusu a podstatná část se odebrala.

PhDr. Fojtíková – tak ať se to vyjme ze zastavitelných ploch, město pozemek nevyužívá a je zájemce o jeho využití. Bod by měl být dotažen do konce a mělo by se jasně říct, že pozemek chceme vyjmout ze zastavitelných ploch.

-B2 – pozemek u MŠ, jde o to samé. Souhlasí s využitím pro MŠ, ale proč se neřekne, že to je v zájmu města, že město chce plochu využívat pro tyto důvody, tudíž ji zadat do nového územního plánu jako plochu nezastavitelnou. Dělá to dojem, že až přijde jiný zájemce, bude město vstřícnější, pak to třeba půjde prodat.

Ing. Vele – vidí to trochu jinak než pí Fojtíková. Myslí si, že tento pozemek je zastavitelný z hlediska územního plánu a je zastavitelný i fyzicky, ale musí se dořešit problém, který máme s MŠ. Musí se dořešit hřiště a herní prvky – kam je přemístíme a kde to uděláme. Nebo naopak – říci, tento pozemek chce mít vždy jako hřiště v centru města a řekneme, že to je nezastavitelné. Volba je na nás.

PhDr. Fojtíková – myslí si, že to by mělo být vyřešené – zda chceme zastavovat ve městě. Nyní jsou dva zájemci a město to nemá vyřešeno, je to škoda. Mělo by být uvedeno, co s pozemkem dál. Problém se školkou nevznikl dneska.

p. Vobořil – investor hledá plochy ve středu města, třeba i nevyužité, které jsou např. bývalými hřišti a město se snaží hledat i nějakou přidanou hodnotu. Např. pozemek u ZŠ Liberecká, kde nás trápí, že nemáme družinu, tak hledáme přidanou hodnotu, co by investor mohl pro město udělat. Konkrétně u tohoto pozemku si zavírat možnost jakéhosi rozvoje MŠ by nedělal. Není to tak, že bychom jednomu vyhověli a druhé nikoli. Dle jeho názoru jde o pozemek, který by se měl využít k rozvoji školství.

PhDr. Fojtíková – o tom to je, aby to bylo stejné ke všem, a ne že se to bude pokaždé posuzovat jinak, to tam chybí. Samozřejmě je pro, aby se to využilo pro školky.

- C - usnesení je z r. 2012, to není z předchozího ZM, to se zjistilo až nyní?

Ing. Pavízová – majitel dlouhodobě žil v cizině a problém neřešil. V souvislosti s novým Občanským zákoníkem město opět všechny vyzvalo, že když smlouvu neuzavřou, zruší město usnesení. On se ozval a přišlo se na tuto chybu.

PhDr. Fojtíková – navrhla hlasování po bodech B1 a B2 zvlášť.

MUDr. Řehoř – oznámil přímý střet zájmu, nebude hlasovat v bodě A2.

Ing. Pešek – upozornil na problém zákresu pozemku Smetanova ul. a Kamenná ul. – v plánku je původní zákres parcely ale v současné době tam je významná dopravní úprava, která z pozemku dělá jakousi nezastavitelnou „nudli“. Požádal, aby příště grafické podklady aktuelní.

Mgr. Paukrtová – osobně si myslí, že ten pozemek ve svém reálném stavu je fakticky nezastavitelný. Z titulu předsedy Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města dává podnět, aby byl zařazen mezi nezastavitelné, a provede se to formou změny územního plánu.

pí Caklová – reaguje na pozemek u MŠ a souhlasí s p. Vobořilem. Do jednání tehdy vstoupila osobně, protože terén u školky není v pořádku a musí se nejprve vyřešit terén a pak rušit hřiště. Bude se o tom dál jednat a hledat východisko, protože terén je složitý, proto je to nyní předloženo a zastaveno.

p. Louda poděkoval, že hřiště v Korejské ul. a Opletalově ul. bude zachováno pro školku. Je naprostý nesmysl tam stavět cokoliv.

PhDr. Fojtíková – po předešlé diskuzi požaduje samostatné hlasování jen o bodě B2

Mgr. Paukrtová – hlasování o bodu A1), A2), B1) a C) a zvlášť o bodě B2)

Ing. Vele -  jako předkladatel si osvojuje navržené hlasování.

Hlasování o bodu A1), A2), B1), C1) 17-1-2-3

ikona souboruHlasování bod 09 01

Hlasování o bodu B2) 14-0-6-3

ikona souboruHlasování bod 09 02

Usnesení nebylo přijato a bylo vyhlášeno dohodovací řízení pro předsedy klubů.

Příchod Ing Beitl – 10,30 hod.

Ing. Beitl – dal opakovaně hlasovat o navrženém usnesení v bodě B2)

25-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 09 03

USNESENÍ ZM/48/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  prodej p.p.č. 2500/60 a p.p.č. 2500/65 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost QINN INVEST s.r.o., IČ 60281359, se sídlem Mánesova 4757, Chomutov za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.620,- Kč.

2.  směnu části p.p.č. 810/2 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 810/261 o výměře 486 m2k.ú. Proseč n.N. ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za část p.p.č.808/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č.808/7 o výměře 40 m2k.ú. Proseč n.N. ve vlastnictví manželů Mgr. J., r. 1973 a MUDr. M., r. 1973 Ř., oba bytem ., Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 124.880,-Kč. 

B. n e s c h v a l u j e

1.  prodej p.p.č. 2808 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

2.  prodej p.p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

C. m ě n í

usnesení č. 73/2012/3 ze dne 26.4.2012 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1874/25 o výměře 22 m2a části p.p.č. 1880/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1880/18 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J., r. 1951 a M., r. 1953, P., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.700,- Kč.

10) Liberecká 27, 29 - prodej objektu družstvu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – založené Bytové družstvo Liberecká 27,29 požadovanou částku složilo na účet města, což není uvedeno v materiálech. Nic nebrání tomu, aby se tento prodej, dle nastavených pravidel schválil. Jde o částku 9,2 mil. Kč.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 10

USNESENÍ ZM/49/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej st.p.č. 4336, jehož součástí je objekt č.p. 3509 (Liberecká 27) a st.p.č. 4335, jehož součástí je objekt č.p. 3510 (Liberecká 29), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu Bytové družstvo Liberecká 27/29, IČ 025 45 543, se sídlem Liberecká 3510/29, 46601 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 9.264.945,- Kč.

11) Prodej bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – jde o dokončenou privatizaci, jde o prodej posledního bytu v tomto objektu. 

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 11

USNESENÍ ZM/50/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej volné bytové jednotky č. 1340/3 o velikosti 1+2 a celkové výměře 53,7 m2 ve 2. nadzemním podlaží objektu Střelecká 11/1340 a spoluvlastnického podílu o velikosti 537/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu P. P., r. 1983, bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 375.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

12) Prodej objektu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – jde o starou márnici na hřbitově v Jabloneckých Pasekách, která je pro město nepotřebná a je součástí objektu, který již byl v minulosti prodán.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 12

USNESENÍ ZM/51/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej st.p.č. 1048, jehož součástí je budova bez čp/če, vše v k.ú. Jablonecké Paseky manželům L., r. 1975 a L., r. 1972 P., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 26.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícími podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

13) Výkup věcí nemovitých

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – okomentoval historii: poměrně složitá směna objektů s p. Moťovským, do smluv bylo dáno předkupní právo. P. Moťovský dnes žádá město o uplatnění tohoto předkupního práva, ale město nemá zájem objekty zpět vykoupit a součástí tohoto usnesení navrhuje, aby se předkupní právo ze smluv vymazalo, resp. uzavřel dodatek na zrušení předkupního práva.

PhDr. Fojtíková – pamatuje si, že osobně byla proti prodeji objektu v Husově ul., neboť jde o část secesního komplexu, který tam je. tehdy bylo řečeno, že nemusíme ničeho bát, že bude právě předkupní právo a o objekt nepřijdeme. Navrhuje, aby se tento objekt rozhodně koupil zpět, protože si myslí, že jde o součást cenného komplexu.

Ing. Vele – pokud chce měnit usnesení, požádal o písemný protinávrh.

PhDr. Fojtíková – dává protinávrh – vyjmout z toho objekt Husova 10 a zakoupit ho zpět do vlastnictví města.

Ing. Vele – je třeba respektovat cenu, která je v důvodové zprávě uvedena.

PhDr. Fojtíková – jde o stejnou cenu, navýšenou o 100 tis.Kč. Předpokládá, že by to musel doložit, že tam nějaké úpravy udělal.

Ing. Beitl – požádal o písemnou formu návrhu.

p. Louda – za objekt Raisova 5 chce p. Moťovský částku 6.700 tis. Kč? Jsou tam 4 bytové jednotky, naivestoval tam 3.800 tis. Kč – to nechápe, jak to udělal.

Ing. Vele – nemá cenu o ceně polemizovat, návrh usnesení po schválení VHMM je, že to město nechce zpětně vykoupit. Případně, že v zastupitelstvu vznikne názor, že bychom měli jednat o zpětném výkupu, pak samozřejmě dnes nemůžeme rozhodnout, že vykoupíme za tyto peníze, ale bude se o tom muset s ním jednat a to zhodnocení se bude muset ocenit znaleckým posudkem.

Mgr. Svoboda – zastává stanovisko, že to co poslal p. Moťovský není v souladu s novým Občanským zákoníkem platná nabídka na využití předkupního práva, tudíž nám zůstane předkupní právo zachováno a jsme tam, kde jsme byli. Tedy nepřicházíme o něj a on to nemůže převést.

Ing. Beitl vyhlásil 5 min. přestávku na vyjasnění věcí kolem zmíněného předkupního práva.

Ing. Vele – vysvětlil, že pokud se odhlasuje navržené usnesení – říkáme p. Moťovskému, že nyní objekty od něho vykupovat nechceme, ale říkáme, že si předkupní právo ještě ponecháme. Takže se naskýtá prostor o tom kdykoli jednat, uplatnit předkupní právo a pak licitovat i o ceně.

PhDr. Fojtíková – stahuje svůj protinávrh.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 13

USNESENÍ ZM/52/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

1. výkup níže uvedených věcí nemovitých:

- st.p.č. 2068, jehož součástí je objekt č.p. 2115 (Raisova 23) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

- st.p.č. 1650, jehož součástí je objekt č.p. 1776 (Husova 10), p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

- st.p.č. 1286, jehož součástí je objekt č.p. 1495 (Raisova 5) a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) od vlastníka pana J. M., r. 1949, bytem ., Liberec VII za kupní cenu ve výši 16.000.000,- Kč

2. uzavření Dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného zřízeného dle směnné smlouvy č. 295-2012-OE/OMP, uzavřené dne 18.6.2012, a to k níže uvedeným věcem nemovitým:

- st.p.č. 2068, jehož součástí je objekt č.p. 2115 (Raisova 23) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

- st.p.č. 1650, jehož součástí je objekt č.p. 1776 (Husova 10), p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

- st.p.č. 1286, jehož součástí je objekt č.p. 1495 (Raisova 5) a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

vše ve vlastnictví pana J. M., r. 1949, bytem ., Liberec VII

14) Dohoda o uznání dluhu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 20-0-0-5

ikona souboruHlasování bod 14

USNESENÍ ZM/53/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelkou M. F., posl. bytem ., Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši 64.463 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 463 Kč

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

15) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – jde o tradiční bod, vyřídili jsme žádosti a vše bylo projednáno ve finančním výboru (dále jen FV), který vše schválil.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 15

USNESENÍ ZM/54/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření 5 smluv o účelové půjčce:

1.  uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek Skřivánčí č.p. 3068/57, Jablonec n/N, IČO 25451502, se sídlem Skřivánčí 3068/57, 46601 Jablonec nad Nisou, ve výši 400.000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2020 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07b) na nemovitost Skřivánčí 3068/57 v Jablonci nad Nisou.

2. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem J. K., .1955, a L. K., .1990, oba trvalým ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 6 let – do 31.12.2020 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost Ještědská 2712/32 v Jablonci nad Nisou

3. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní L. K., .1960, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 150 000,- Kč se splatností 3 let – do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě (kód 10) na nemovitost Táboritská 421/17 v Jablonci nad Nisou

4. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Be. S., .1941, a A. S., ..1944, oba trvalým ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 230 000,- Kč se splatností 5 let – do 31.12.2019 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost Svatopluka Čecha 2013/49 v Jablonci nad Nisou

5. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Le. P.., ..1974, trvalým pobytem . 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 183 189,- Kč se splatností 5 let – do 31.12.2019 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem obnova střechy starší 10let (kód 01) na nemovitost Puškinova 2855/23 v Jablonci nad Nisou

16) Darování pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – vše v důvodové zprávě, VHMM doporučil.

Nebylo jiné doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 16

USNESENÍ ZM/55/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  záměr darování p.p.č. 1026/10 o výměře 528 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou Libereckému kraji, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec.

2.  záměr přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2 (celková výměra 980 m2) v k.ú. Jablonecké Paseky z vlastnictví Libereckého kraje, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec.

17) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2013

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 17

USNESENÍ ZM/56/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2013

18) Úhrada nákladů za zhodnocení bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Pešek navrhl úpravu textu usnesení, s čímž se předkladatel ztotožnil.

PhDr. Fojtíková – p. Jislová udělala nějaké úpravy bytu, které se následně povolily, a uvedla, že nebude požadovat jejich úhradu. Nyní nemá zájem o odkup a sděluje, že uvede byt do původního stavu, pokud jí město nesleví to, co tam udělala. Pokud ta stavba byla dodatečně povolena, již se nejedná uvedení do původního stavu, ve chvíli, kdy by to uvedla do původního stavu, zničí to, co je právoplatně uznaná bytová jednotka. Nevidí tedy důvod, proč se nechat tlačit do kouta – je to úplně obrácený postup.

Ing. Vele – nemyslí si, že by město bylo tlačeno do kouta, jde o narovnání nějaké geneze z minulosti. Jde o to, že uvedením bytu do původního stavu, se v podstatě sníží cena celé nemovitosti, kterou bude město prodávat. Soudní znalec odhaduje, že by se snížila cca o 300 tis. Kč. To znamená, že by město utržilo o tři sta tisíc méně. Myslí si, že by se čekáním na odstranění úprav vše prodloužilo a zbytečně zkomplikovalo, i vzhledem k odprodeji nájemníkům. Navržené řešení vidí jako oboustranně uspokojivé.

Mgr. Kučera doplnil, že byl spíše zpracovatelem materiálu a vstoupil do toho ve chvíli, kdy pí Jislová chtěla začít vracet byt do původních prostor (před úpravou půdních prostor). Nicméně znaleckým posudkem p. Nováka byl celý objekt hodnocen v tomto stavu. Manželé Jislovi v minulosti nepožadovali úhradu nákladů. Je třeba vidět rozdíl mezi náklady na tehdejší úpravu prostor a stávajícím stavem objektu. Paní Jislová již neměla fakturaci k minulým nákladům a požadovala nějakou částku, kontaktoval se odhadce, aby posoudil původní stav a po stavebních úpravách. Znalec to vyhodnotil na 300 tis. Kč, s tím, že dohoda byla stanovena na 145 tis. Kč a pí Jislová souhlasila. Město ji právně mohlo vyzvat, aby dala prostory do původního stavu, ale město k tomu přistupovalo v rámci zhodnocení celého objektu, aby se našel nějaký kompromis. Byt z původních 2+1 je nyní zvětšen o další místnosti a myslí si, že navržených 145 tis. Kč je adekvátní částka.

Ing. Vele – původní představa pí Jislové na vypořádání byla 180 tis. Kč, ale po jednání s ní souhlasí s navrženou částkou 145 tis.Kč.

PhDr. Fojtíková – nemá nic proti navržené částce, jen se jí zdálo nelogické, aby byt uváděla do původního stavu, když úpravu již měla legalizovanou a tím i cena nemovitosti se zhodnotila, s čímž musela při úpravách počítat. Stále nevidí tu povinnost města něco zohledňovat.

Ing. Vele – neřekl, že to je povinnost, ale město hledalo nějaký model, aby se dospělo k vzájemné dohodě. Myslí si, že i tak je to pro město výhodné.

Mgr. Kučera – omluvil se, že v materiálech chybí znalecký posudek, ale není problém jej dodat.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-1-4

ikona souboruHlasování bod 18

USNESENÍ ZM/57/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

úhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu– b. j. č. 6 v objektu Podzimní 54/1674, Jablonec nad Nisou paní I. J., posl. bytem . v Jablonci nad Nisou, a to do výše 145.000 Kč.

19) Rozpočtový výhled

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele - plní slib z únorového zastupitelstva a předkládá rozpočtový výhled projednaný ve FV.

Ing. Kraus informoval, že FV hlasoval formou per rollam, takže z 11 hlasovalo 9 pro, dva se zdrželi. Já jsem se zdržel. Rozpočtový výhled měl být dle mého předložen s rozpočtem. Je zde o zvažování variant, jak ještě letos uhradit 50 mil. Kč. Celkově rozpočtový výhled říká, že určité závazky k projektu revitalizace CZT z rozhodnutí rady města se uhradí. Investice z letošního roku na příští jsou ve výhledu predikovány, že spadnou o 40%, což je velmi významné z hlediska projektu IPRM. Tam ještě do roku 2015 dopadají závazky ve výši 56 mil. korun, takže zastupitelstvo vzešlé po volbách bude mít skutečně velké problémy s investicemi, protože část se jich jako každý rok nedokončí, čili s novými investicemi v příštím roce to bude velmi obtížné. Pokud by se těch 50 mil. Kč do JE a.s. chtělo řešit dalším zadlužováním města, tak se zřejmě bude čerpat nějaký úvěr, tzn. že zadluženost trochu vzroste. A nemluví se o tom, že při realizaci projektu revitalizace CZT budou banky chtít garanci města. Z hlediska finanční situace projekt revitalizace zasáhne významně do budoucích financí města. Proto znovu v tom duchu říkám, že jsem se zdržel proto, že je stále pro mě stěžejní rozhodnutí rady města. Byl bych rád, aby se neprokázalo, že RM 23.1.2014 rozhodla mimo dopad zákona o obchodních korporacích, tak tento rozpočet  může reflektovat správnou situaci. Ale pokud se prokáže, že v tomto smyslu rozhodovala, tak rozpočet bude muset vypadat trochu jinak. Újma se bude muset řešit v jiném stanoveném rozsahu. A to ve mně vytváří značnou nejistotu. Ještě vidím jedno riziko rozpočtového výhledu: projekt se bude dotovat ze základního kapitálu, tzn. 165 mil. Kč se bude investovat do základního kapitálu společnosti. Je třeba získat jednoznačné stanovisko ÚHOS, zda se nejedná o veřejnou podporu. Bez něj je pro mě nejasné, zda vůbec způsob „dekapitalizace“ je vůbec možný.

Ing. Vele - má na to jiný pohled. Byl překvapený pracovní verzí materiálu, který je pro něj pozitivní. Jabloncem posledních let rezonuje problém teplárenství. Pokud ho budeme umět vyřešit omezením investic do příštích let o 44% a žádné další finanční efekty to pro město mít nebude, tak jsem rád.

Mgr. Svoboda připomněl, že před třemi lety se schvalovalo zrušení výherních hracích přístrojů na území města k 1.1.2015.

Ing. Vele potvrdil datum, které je v platné obecně závazné vyhlášce.

Mgr. Svoboda se vrátil ke str. 6 výhledu, kde se předpokládá v roce 2015 příjem z VHP 5 mil. Kč. Jak je to možné, když nebudou?

Ing. Vítová vysvětlila tabulku v materiálu.

Mgr. Svoboda citoval z materiálu, že se to týká roku 2015 (vysvětlení s ing. Vítovou).

Návrh usnesení byl schválen 21-0-1-3

ikona souboruHlasování bod 19

USNESENÍ ZM/58/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2015 a 2016 dle důvodové zprávy

23) Smlouvy o právu k provedení stavby - teplárenství

- čas. 11 hod.

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

Ing. Beitl řekl, že k bodu se přihlásili dva občané města. První je p. Jiří Šmíd.

Jiří Šmíd – je spolumajitelem bytové jednotky v Puškinově ulici. Snažil se obhájit před zastupiteli snahu majitelů bytových domů v ulicích Puškinova a Panenská (3 BD)o odpojení od CZT kvůli dlouhodobé nespokojenosti s cenou za dodávky tepla. Už dříve se vlastníci dohodli o odpojení od CZT, pak požádali dodavatele plynu, RWE, o dodávky pro jejich objekty. V roce 2011 dostali garanční protokol a začali s přípravnými pracemi na vybudování samostatných plynových kotelen v jednotlivých domech. Součástí odpojení od CZT je nutné zřídit plynovou přípojku, která je částečně na pozemcích v majetku města. Podali žádost o kladné stanovisko k umístění plynové přípojky na pozemcích města, ale stále čekají na vyřízení kvůli posouzení možnosti odpojení zmíněných objektů od CZT v souvislosti se zpracovanou studií proveditelnosti revitalizace systému CZT. K rozhodnutí, zda se objekty mohou odpojit či ne, by mělo dojít na tomto jednání zastupitelstva. Proto se snaží o zdůvodnění, proč je výhodné tyto tři domy od CZT odpojit pro obyvatele i pro město. Důvody jsou tři: technický, legislativní, ekonomický. Technické hledisko – předpokládá, že si všichni zastupitelé pečlivě prostudovali studii proveditelnosti revitalizace systému CZT. Jejich objekty jsou na Žižkově Vrchu, podle studie mají být vytápěné zdrojem Z6, který má být umístěný v bývalé prádelně mezi ulicemi Plynární a Na Vršku, což je zhruba 800 m od objektu. Doprava tepla na takovou vzdálenost bude neekonomická, tepelné ztráty nadměrné a spotřeba elektrické energie vysoká. Při osazení kotlů přímo v domech veškeré vyrobené teplo zůstane v objektech a ohřev vody bude prakticky beze ztrát. Z hlediska legislativního: předpokladem studie proveditelnosti je vybudování zdroje Z6. Pro odvod spalin bude nutné vybudovat komín. Sousední objekt vedle bývalé prádelny, dům o osmi podlažích, je vzdálený zhruba 40 m od zamýšleného komínu, terén je v těchto místech svažitý a prádelna je v jeho nejnižším místě. Aby komín dosáhl alespoň úrovně atiky, bude muset mít nejméně 30 metrů na výšku, podle předpokladu bude muset být rozhodně vyšší než sousední bytový dům. V těsném sousedství jsou na úrovni komínu ještě další bytové domy a i škola. Jestliže obyvatelé těchto domů odmítli revitalizaci hřišť a parkovišť, kterou město nabízelo, těžko budou souhlasit s výstavbou komínu. Je přesvědčený, že v dohledné době se nepodaří projednat a získat stavební povolení na zdroj Z6 podle návrhu ve studii proveditelnosti. Hledisko ekonomické je důležité pro všechny. Podle ověřených a doložitelných podkladů je nyní možné vytápět BD lokálním kotlem v relaci 450 Kč/GJ včetně DPH. Cena v sobě zahrnuje náklady na všechny energie, údržbu a revizi. Město v současné době garantuje cenu tepla 650 Kč/GJ vč. DPH. Při rozdílu 200 Kč/GJ je návratnost investice do jejich lokálního zdroje včetně přípojky 5,5 let bez jakýchkoliv rizik na rozdíl od města. To počítá se státní dotaci na revitalizaci a stavbu Z6 do roku 2016. Obyvatelé zmíněných domů předpokládají velký nesouhlas proti výstavbě zdroje Z6. Nemají záruky na vybudování, garanci a vlastnictví zdroje městem. Co když se zdroj znovu prodá a nový majitel bude chtít vydělávat, a proto je přímým důsledkem znovu zvyšování ceny tepla pro obyvatele. Proto majitelé těchto domů usilují o vybudování vlastních lokálních kotelen, žádají město, aby posílilo plynové rozvody na Žižkově Vrchu a tím podpořilo budování lokálních kotelen u jednotlivých domů.

Ing. Beitl vyzval dalšího diskutujícího, pana Jiřího Horčičku.

p. Jiří Horčička, zástupce SBD Liaz, přečetl dopis SBD adresovaný vedení a zastupitelstvu města ohledně dodávky tepla a teplé vody, zejména ceny za ně (viz zvuková nahrávka). Jako zástupce SBD Liaz žádá radu a zastupitelstvo města, aby se město nebránilo odpojování od CZT. Doplnil, že statutární město je majoritním vlastníkem JE a tím pádem se brání rozhodnout v její neprospěch. Myslí si však, že všichni občané by měli mít stejné možnosti a nemělo by se ani uživatelům nebo vlastníkům RD či bytových objektů bránit stejně jako se nebrání v případě povolovaní jiných přípojek apod. Ví, že ZM muselo už jednou rozhodnout o trochu kontroverzní záležitosti, kdy se žádalo o dotace na plynové zdroje v rámci IPRM a primátor tehdy prohlásil, že město nekoupilo JTR proto, aby bránilo obyvatelům a zatěžovalo se dalšími soudními spory.

p. Vobořil navrhl, aby se o bodech, kterých se vystoupení občanů města týká, hlasovalo zvlášť.

PhDr. Fojtíková se zeptala obou občanů, zda formulace do usnesení odpovídá jejich požadavkům.

Mgr. Svoboda řekl, že se mu předložený materiál nelíbí po žádné stránce. Konstatoval, že se zastupitelé nachází ve schizofrenní situaci, kdy jsou na jedné straně povinní postupovat s péčí řádného hospodáře a chránit městský majetek, jímž je JE. Na druhou stranu mají rozhodnout, jak vyhovět občanům a splnit slib, který město občanům v minulosti dalo. A tak se mu nelíbí, že RM nedokáže ustát svou odpovědnost. Zastupitelé o podobných věcech nikdy nerozhodovali, celé je to podle něj v kompetenci rady. Dále mu vadí, že v tak zásadní věci, kdy má pocit, že je v naprostých kleštích, chybí vyjádření právního oddělení a jednotlivých odborů včetně stanoviska JE – jaký dopad na revitalizační plán bude mít takové rozhodnutí. Může se stát, že se JE sníží náklady a žádná škoda nevznikne, ale tato vyjádření v materiálu chybí. A tak neví, jak se má rozhodnout.

p. Berounský požádal o komentář představitelů SBD Liaz, protože nechápe, jak se mohla jednání a vyjádření tak protahovat. Jaký byl důvod. 

p. Vobořil reagoval k projednávání v kompetenci RM – ta projednala a při hlasování se většina členů rady zdržela, takže nepadlo rozhodnutí.

p. Berounský konstatoval, že s ohledem na celý proces je správné věc odsouhlasit.

Ing. Beitl řekl, že rozhodování na této půdě umocňuje jeho platnost. Rozhodování ZM pokládá za relevantnější než rady, lepší vzhledem k přístupu veřejnosti. Domnívá se, že informací je k dispozici dostatek.

Ing. Vele řekl, že jednání rady jsou neveřejná, a proto při tak vážných problémech je třeba slyšet i náhled druhé strany, a to je možné jen na půdě zastupitelstva. Proto tuto variantu preferoval.

PhDr. Fojtíkové vadí, že materiál byl až na stůl a stále v něm vidí nějaká rizika a obává se, že se to může vymstít i těm, kteří v tom teď vidí plus. Také ji schází více informací, není schopná se teď rozhodnout, a proto se zdrží hlasování.

Ing. Beitl nerozumí tomu, které nové skutečnosti do známé problematiky dopis SBD Liaz přináší. Buď půjde město vstříc občanům nebo bude hájit zájmy JE.

PhDr. Fojtíková chtěla jasně vysvětlit, co svým rozhodnutím vlastně zastupitelé přesně schválí. Je to začátek budování přípojky plynu. Ale ne fakt, kdo bude jejím správcem.

Ing. Beitl řekl, že souhlasem zastupitelé velmi aktivně přispějí k rozpadu CZT.

PhDr. Fojtíková si znovu ověřila, že souhlasem zastupitelé říkají, že přípojku budou provozovat žadatelé, kteří chtějí provozovat lokální kotelny?

Ing. Beitl si myslí, že to zástupci občanů jasně potvrdili. A připomněl znovu projednávaný návrh revitalizace CZT, kteří zastupitelé už projednávali.

Mgr. Tulpa uvedl, že město i žadatelé jsou ve shodě při prodloužení přípojky plynu, která je na kapacitní plyn, jenž by stejně plynul do zdroje Z6. Teprve po její výstavbě dojde k souboji, zda JE udrží ceny a přípojku na vytápění dané oblasti, a nebo - zda se dostaneme do střetu, že budeme nebo nebudeme souhlasit s odpojením od CZT. Přípojku potřebujeme všichni, pak budeme soupeřit o její vlastnictví – tak jsem to pochopil.

p. Vobořil odporoval. Vyzval vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, ing. Mgr. Řimnáčovou, aby vysvětlila všechny aspekty.

Ing. Mgr. Řimnáčová řekla, že smlouva o právu provedení stavby je podmínkou stavebního řízení, které se týká vybudování plynové kotelny v uvedených nemovitostech.

p. Berounský vytkl jen fakt, že dopis ze 14.2. je předložený zastupitelům až dnes. S ohledem na řečené však konstatuje, že je správně vyhovět a schválit.

Ing. Louda řekl, že je dobré, že se vše projednává na půdě zastupitelstva. Soukromě je však také rozdvojený, neboť s předkladateli se ztotožňuje, ale jak to dopadne se zbylými připojenými na CZT.

Ing. Kraus připomněl, aby se všichni znovu podívali na rozhodnutí RM z 23.1.2014. situaci vnímá následovně: dnes by mělo zaznít stanovisko představenstva JE. Počítá JE s těmito objekty? Jejich situace je různá. Například v ulici Janovská už představenstvo rozhodlo – a to stanovisko by tu mělo zaznít. Co se týká objektů v Puškinově – tam bydlí, takže při rozhodování má střet zájmů. Oba objekty už předaly žádost o odpojení. – jsou již v projektu, který byl zastupitelům předložen. Následně rozebral projekt s tím, že pracuje s jednotlivými kategoriemi objektů připojených k CZT s tím, že cílem projektu je přesvědčit ty, kteří se odpojit chtějí, aby tak nečinili. Nemluví se v něm ale už o těch, kteří se odpojili nebo podali žádost o odpojení, a tak zřejmě již do odpojení zainvestovali. Proto stanovisko představenstva JE - proč by se v těchto případech mělo bránit v odpojení (objekty v Puškinově ulici).

Ing. Vele řekl, že může prezentovat jen názor svůj, nikoli názor představenstva.

Ing. Beitl připomněl, že zastupitelé schválili koncept, na který se tento materiál odvolává.

Ing. Kraus znovu připomněl, že u Janovské je to jinak.

Ing. Beitl zopakoval, že systém revitalizace zastupitelé schválili a v něm je i řešení Janovské.

Ing. Vele přešel k Rýnovické energetické – potvrdil, že proběhlo výběrové řízení ohledně dodavatele tepla v lokalitě pracovně nazvané Malá Janovská, které vyhrály Rýnovická energetická, která potřebuje získat povolení k právu stavby. Na tom se usneslo představenstvo JE.

Mgr. Svoboda obdivuje všechny kolegy, kteří se nyní plně orientují. Jemu to jasné není. Proto žádá o sdělení, zda přijetím jednotlivých bodů usnesení, bude JE způsobená újma a případně jaká.

PhDr. Fojtíková souhlasí s Mgr. Svobodou. Zdá se jí, že by se hlasovat nemělo. Podle ní jde o přenesenou zodpovědnost k rozhodování o věcech, ke kterým nemají zastupitelé dost informací.

Ing. Beitl konstatoval, že s přijetím postu zastupitele se přijímá i odpovědnost k rozhodování. Toto jednání mu nyní připadá podivné.

PhDr. Fojtíková si myslí, že pečlivě studuje materiály a zodpovědně se rozhoduje. Myslí si, že nejsou jednoznačné postupy a ohradila se proti vyjádření ing. Beitla.

Ing. Beitl souhlasil s tím, že není jednoznačně vyčíslená škoda, která JE určitě vznikne. Nyní je nutné schválit nebo neschválit odpojení.

Ing. Vele doplnil, že bylo jednoznačně řečeno, proč SBD Liaz žádá o vybudování plynovodní přípojky.

Ing. Beitl konstatoval, že jen tyto objekty potřebují, aby město aktivně spolupracovalo s žadatelem na odpojení od CZT tím, že mu povolí vybudování plynové přípojky na svých pozemcích.

Mgr. Tulpa souhlasil s ing. Beitlem, že právě toto je meritum věci. Požádal o přestávku na setkání politických klubů, aby se jednání posunulo.

Ing. Beitl doplnil, že město uzavřelo všechny soudní spory o odpojení, které byly pozůstatkem JTR. Toto je speciální skupina.

Ing. Kraus ještě přidal jednu dimenzi – UHOS a zneužití dominantního postavení města v tomto sporu. Z pohledu již řečeného nechápe, proč se tu má rozhodovat o Rýnovické energetické – to už bylo vše rozhodnuto. Jde jen o formální záležitost, kterou může vyřešit RM. Navrhl okamžitou schůzku představenstva, aby se vyjádřilo k ulici Puškinova. A požádal ještě o další informace k ulici Vlaštovčí.

Ing. Vele vysvětlil, že Vlaštovčí ulice nikdy nebyla připojená na CZT, objekty jsou vytápěné jen centrální kotelnou, kterou JE vlastní.

Ing. Kraus se znovu vrátil k projektu revitalizace CZT. Upozornil, že město se při rozhodování může dostat do konfliktu s ÚHOS  pro svou dominantní pozici jako majoritního vlastníka JE i vlastníka pozemků, přes něž by měly vést přípojky.

Ing. Vele doplnil, že ve Vlaštovčí se v rámci revitalizace už nemělo dělat nic nového, protože tam i potom zůstanou zákazníci připojení na CZT.

Ing. Roubíček řekl, že objekty budují plynovou přípojku ne proto, aby si tam připojili sporáky, ale proto, aby se do budoucna odpojili od CZT.

Mgr. Tulpa – v ČR existuje řada měst, která vlastní teplárenskou soustavu a provozují ji. Mají jen tu výhodou, že jsou lépe plynofikovaní nebo mají uhelnou kotelnu.

Mgr. Paukrtová doplnila, že v ČR je celkem 3 mil. domácností připojených na CZT a příslušné ministerstvo průmyslu a obchodu to neřeší a je to problém ekologický, ekonomický i politický. Jako člen představenstva JE dodala, že pokud se týká Malé Janovské, tam jde v zásadě o to, že bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála Rýnovická energetická, všichni občané souhlasili s připojením k ní. Jde i o to, že když Rýnovická energetická bude obsluhovat Malou Janovskou, tak městu to umožní, aby letní zdroj, který vznikne na Brandlu, měsíčně šetřil téměř milion korun, což je ve prospěch obyvatel Janovské i Rýnovické energetické.

Mgr. Karásek řekl, že to, že se CZT má zachovat v maximálním rozsahu je jasné a také o tom zastupitelé už hlasovali v minulosti. Snaha o odpojení některých subjektů je legitimní, posuzovat jejich žádosti je nutné v době podání. V nějaké fázi zpracování se neprojedná umístění třeba kotelny a prokáže se nutnost, hledat někde jinde. A třeba se ta možnost nenajde. Ale teď je na podobné rozhodování brzy. Nejprve by měl pokročit rozpad soustavy na menší celky. Na Dolině by dle jeho mínění měla soustava zůstat v současné podobě. Na detaily je ještě brzy – a to se týká obou lokalit, Doliny i Žižkova Vrchu. Nejraději by vyhlásil nějaké moratorium na odpojování.

Ing. Beitl vyhlásil 15 minut přestávku na jednání předsedů klubů.

p. Vobořil na základě dohody předsedů politických klubů stáhl v bodě B č. 3 z materiálu a navrhl změnu formulace v bodě A.

Ing. Kraus se zeptal, pokud se bude v budoucnu jednat o odpojení objektu, bude se to odvíjet od souladu s koncepcí. Znamená to, že se pak bude o celé koncepci hlasovat znovu?

JUDr. Řeháček vysvětlil: pokud se v budoucnu bude nějaký objekt odpojovat a jeho odpojení bude v souladu se schválenou koncepcí, tak v tom případě už by o tomto ZM nerozhodovalo. Pouze RM by schválila smlouvu o právu provedení stavby. Pokud by se jednalo o případy, které by nebyly v souladu s koncepcí, tak by platila vyhrazená pravomoc ZM, tzn. o tom by rozhodlo ZM tak, aby žadatelé mohli svůj názor veřejně prezentovat a obhajovat.

Ing. Beitl doplnil, že koncepce může být pozměňována a doplňována v souvislosti s realizací revitalizace systému CZT.

Členové představenstva a dozorčí rady JE nahlásili střet zájmů – Ing. Vele, Mgr. Paukrtová, Ing. Pešek, Ing. Roubíček, Ing. Kraus.

p. Vobořil navrhl hlasovat zvlášť o bodě A, o bodě B1 a B2 dohromady.

Návrh usnesení byl schválen v bodě A 22-0-2-1

ikona souboruHlasování bod 23 01

Hlasování v bodě B1 a B2 5-1-19-0

ikona souboruHlasování bod 23 02

Ing. Beitl vyhlásil dohodovací řízení mezi předsedy politických klubů, po kterém oznámil, že nedošlo ke shodě a navržený bod B se přenese na půdu valné hromady JE, aby se dosáhlo shody s Jabloneckou energetickou.

USNESENÍ ZM/62/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y h r a z u j e

si dle ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o smlouvách o právu k provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou v případech, kde se jedná o stavbu třetí osoby, jejíž realizace může vést k odpojení jakéhokoliv objektu od sítě centrálního zásobování teplem a tato realizace není v souladu s koncepcí revitalizace CZT schválenou Radou města Jablonec nad Nisou pod č. RM/23/2014

27) Informativní zpráva o soudním sporu se spol. SEN PROPERTY s.r.o.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Kučera, vedoucí odd. právního a veřejných zakázek, doplnil, že základní aspekty jsou ve zprávě. Vzhledem k finanční výši jde o závažný spor. Společnost požaduje ušlý zisk, společnosti už byla zamítnuta žaloba na povinnost uzavřít kupní smlouvu – nárok byl definovaný trochu jinak: zamítnuta byla žaloba na určení zániku povinnosti uzavřít kupní smlouvu. Společnost žalobu podávala, aby se ujistila, že město na ni nebude moci vymáhat z budoucí kupní smlouvy nějaké nároky. Dále shrnul historii konání společnosti vůči městu. Společnost uplatňuje náhradu škody ušlého zisku, kterého by dosáhla při realizaci developerského projektu. Od data sepsání důvodové zprávy se už několik věcí změnilo. Rozhodnutí o soudu, který by měl rozhodovat o celé záležitosti, přijde možná až za půl roku.

Mgr. Svoboda nezná všechny spojitosti a všemu nerozumí. Zeptal se na oprávněnost nároku – mohl by být oprávněný nebo ne.

Mgr. Kučera -absolutně ne.

Mgr. Svoboda shrnul možnou oprávněnost. Nezastává stanovisko nějak záležitost odbýt. Požádal, aby někdo z vedení města, nejlépe minulého, dal nějaké stanovisko.

Mgr. Kučera – případ město předalo externí právní kanceláři. Myslí si, že takto podaná žaloba a nárok byla podaná spíše pro eventuální jednání s městem, nespatřuje v něm absolutně oprávněnost domoci se nároku.

Mgr. Tulpa shrnul historii - město vyhlásilo soutěž na architektonické studie: Proseč, Dolina. Na Dolinu byly podány dva návrhy a vyhrála spol. SEN Property na zástavbu. Proti ní se vzedmul i odpor obyvatel a celý projekt nakonec zanikl. Firma nepřistoupila na změnu projektu v souladu s požadavky obyvatel, které by znamenalo snížení výtěžnosti projektu, a smlouva s městem zanikla

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 27

USNESENÍ ZM/66/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o soudním sporu se spol. SEN PROPERTY s.r.o., IČ: 28194501, sídlem Hvězdná 1716/2b, 140 Praha 4 

20) Podnět osadního výboru Proseč nad Nisou

info P

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 19-0-2-4

ikona souboruHlasování bod 20

USNESENÍ ZM/59/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se 45. změny územního plánu a vyjádření oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje a vyjádření Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou

21) IPRM Jablonec nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 21

USNESENÍ ZM/60/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

dle důvodové zprávy předkládanou „Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013“ včetně příloh.

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,podepsat monitorovací zprávu a zajistit její předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj.

22) Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – komise městské památkové péče materiál projednala a schválila a doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-2-5

ikona souboruHlasování bod 22

USNESENÍ ZM/61/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014

v celkové výši 1 115 tis. Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek následovně:

a) 83 tis. Kč pro kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou – II. etapa restaurování malířské výzdoby presbytáře

b) 1 032 tis. Kč celkem pro níže uvedené akce: kostel sv. Anny – výměna střešní krytiny a oplechování střechy  budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou - III. etapa repase oken - 1. část včetně souvisejících prací, repase výkladců, okna a schodiště v parteru

2. povinnou spoluúčast z rozpočtu města pro výše uvedené akce ve výši min. 1 050 093 Kč, z toho ve výši 16 600 Kč na akci kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - II. etapa restaurování malířské výzdoby presbytáře

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit spolufinancování akcí z rozpočtu města v roce 2014

24) Podnět na pořízení změny č. 74 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – neměl doplnění k podnětu, předsedkyně výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města se vyjádří osobně.

Mgr. Paukrtová – výbor materiál projednal a doporučuje ke schválení, byť nebylo přijato jednohlasně. Jedná se o výstup Pod Baštou, který by mohl v budoucnu umožnit vnitřní dopravní okruh tak, aby se odlehčilo křižovatce u Zeleného stromu. Projekt je zde v různých podobách již delší dobu, myslí si, že to je rozumné, nicméně nejsme ve fázi projektování, ale ve fázi, kdy dáváme návrh na změnu územního plánu.

PhDr. Fojtíková – nemůže se připojit k podpoře tohoto návrhu, neboť jí nebyla dostatečně jasně vysvětlena smysluplnost tohoto kroku. Považuje to za vytržené ze souvislostí. Nebyl k tomu předložen dostatečný materiál a celková strategie vnitřního okruhu. Myslí si, že není potřeba takové řešení – velké přesuny hmot, když kolem vede silnice, která je normálně průjezdná.

Ing. Beitl doplnil, že ul. Smetanova v tomto úseku je v naprosto dezolátním stavu a celé toto území evidentně v blízké budoucnosti bude muset projít nějakou zásadní úpravou. Toto rameno vnitřního okruhu města odklání především dopravu ze středu města - od radnice, z náměstí Farského, z Liberecké a i nešťastný nájezd kolem hotelu Merkur, protože pro všechny bude jednoduší použít toto rameno a najet na výpadovku z města někde v oblasti Mostecké. Je to tak zpracováno i v Generelu dopravy.

Mgr. Karásek – stavba byla součástí platného územního plánu z r. 1998 a byla tam vedena jako veřejně prospěšná stavba. V průběhu let objekt, který by stál v cestě, vyhořel a následně byl vydán demoliční výměr. Tato skutečnost vedla k návratu myšlenky vést vnitřní okruh města tímto územím. Je to v souladu s dopravní koncepcí nového územního plánu. Jinak platí, že opěrné zdi jsou v dezolátním stavu a tím by se vyřešilo několik problémů současně, vč. umístění výkopové zeminy z různých staveb ve městě (štola).

Mgr. Paukrtová – výstup Pod Baštou je projektován v Generelu dopravy a v dopravních částech územního plánu od r. 1994. Podílela se na tom celá řada architektů a shodli se na tom, že tento výstup by významně pomohl centru města. V minulém územním plánu z r. 1998 byl veden jako veřejně prospěšná stavba.

Mgr. Svoboda – jak dlouho bude trvat, než od fáze dnešního podnětu dojde k právní moci změny? A kdy bude nový územní plán?

Ing. Smrčková – takto jednobodová změna počítáme 9 – 12 měsíců. Optimistická varianta vychází z aktualizovaného harmonogramu hovoří o červnu 2015.

Mgr. Svoboda – je to na zvážení vedení města. Osobně se zdrží hlasování, pokud se mají ušetřit 3 měsíce, tak mu to přijde jako zbytečná práce.

Ing. Beitl – připomíná, že bude nové programovací období a mohou se otevřít nové dotační peníze a město musí mít připravené projekty, které musí korespondovat s územním plánem a z tohoto hlediska to nevidí jako zbytečné. Toto je velmi důležitá stavba z hlediska všech konsekvencí, které byly řečeny.

Mgr. Karásek – další dva argumenty – schválení změny dle jeho názoru je možno v souladu se stávajícím územním plánem řešit hrubé terénní úpravy, aniž by bylo nutné projektovat přímo trasování komunikace. Dá se jednat o směnách či výkupech dotčených pozemků (2). Je to tedy nějaké časové urychlení a bylo by dobré to schválit.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-2-0

ikona souboruHlasování bod 24

USNESENÍ ZM/63/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 74 Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

25) Dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb, vč. příslušného rozpočtového opatření

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – v rozpočtu byla schválena částka na poskytování sociálních služeb, vč. příslušného rozpočtového opatření. Následně byla skupina řídícího plánování, která doporučila komisi humanitní péče a ta materiál 19.2. schválila.

Vše proběhlo dle schválených kritérií, schválených v tomto zastupitelstvu.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 25

USNESENÍ ZM/64/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. III/2014 dle důvodové zprávy a příloh číslo 2 - 4.

B. r o z h o d u j e

1.  o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN v rámci „Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014“ v úhrnném objemu 3 698 000,- Kč níže uvedeným příjemcům na tyto druhy sociálních služeb:

NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/noclehárny/ID 1303151/200 000 Kč 

NADĚJE/IČ 570931 adresa: K Brance 11/19e, Praha/azylové domy/ID 5918012/400 000 Kč 

NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/nízkoprahová denní centra/ID 1020591/ 300 000 Kč 

NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/terénní programy (osoby bez přístřeší)/ID 9860755/85 000 Kč 

NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/terénní programy (osoby sociálně vyloučené)/ID 1420566/285 000 Kč 

Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/kontaktní centra/ID 1229581/80 000 Kč 

Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/domy na půl cesty/ID 1220799/40 000 Kč 

Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/terénní programy (osoby závislé na návyk. látkách)/ID 8306216/120 000 Kč 

Diakonie ČCE - středisko Jablonec n. N./IČ 73633992/adresa: Pod Baštou 1375/10, Jablonec n. N./pečovatelská služba/ID 5741111/200 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko Jablonec n. N./IČ 73633992/adresa: Pod Baštou 1375/10, Jablonec n. N./nízkoprahová zařízení pro děti a mládež/ID 3428319/418 000 Kč 

Diakonie ČCE - středisko Jablonec n. N./IČ 73633992/adresa: Pod Baštou 1375/10, Jablonec n. N./sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/ID 7080749/200 000 Kč 

Rytmus Liberec o.p.s./IČ 27322793/adresa: Palachova 504/7, Liberec/sociální rehabilitace/ ID 2527518/44 000 Kč 

Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s./IČ 26593980/adresa: Zahradní 415/10, Liberec/ osobní asistence/ID 7135154/176 000 Kč 

Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s./IČ 26593980/adresa: Zahradní 415/10, Liberec/ odborné sociální poradenství/ID 9725207/15 000 Kč 

Hospicová péče Sv. Zdislavy o.p.s./IČ 28700210/adresa: Horská 1219, Liberec/odborné sociální poradenství/ID 9543067/41 000 Kč 

"D" o.s./IČ 68455232/adresa: Švermova 32/35, Liberec/odborné sociální poradenství/ID 9813481/107 000 Kč 

Rodina24/IČ 22829903/adresa: Nerudova 3113/17, Jablonec n. N./osobní asistence/ID 8419868/123 000 Kč 

Laxus o.s./IČ 62695487/adresa: Bedřicha Smetany 55, Nymburk/odborné sociální poradenství/ID 2073130/13 000 Kč 

Středisko pro ranou péči Liberec,o.p.s./IČ 28731191/adresa: Matoušova 406/20, Liberec/raná péče/ID 3959325/74 000 Kč 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - odb. Jablonec n. N./IČ 65399447/adresa: Krakovská 21, Praha/odborné sociální poradenství/ID 3734180/24 000 Kč 

Advaita, o.s./IČ 65635591/adresa: Nová Ves 55, Nová Ves/odborné sociální poradenství/ID 6552817/120 000 Kč 

Advaita, o.s./IČ 65635591/adresa: Nová Ves 55, Nová Ves/služby následné péče/ID 4142726/63 000 Kč 

Advaita, o.s./IČ 65635591/adresa: Nová Ves 55, Nová Ves/terapeutické komunity/ID 4853448/90 000 Kč 

Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí - klub Jablonec n. N./IČ 60253177/adresa: Budovatelů 3271/19, Jablonec n. N./sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/ID 9452301/74 000 Kč 

Občanské sdružení COMPITUM/IČ 26571129/adresa: Vysoká 4231/35, Jablonec n. N./sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/ID 6769479/53 000 Kč 

Fokus Liberec o.p.s./IČ 46749411/adresa: Nezvalova 662/18, Liberec/sociálně terapeutické dílny/ID 5563434/60 000 Kč 

Fokus Liberec o.p.s./IČ 46749411/adresa: Nezvalova 662/18, Liberec/podpora samostatného bydlení/ID 3596108/257 000 Kč 

REP - občanské sdružení/IČ 26670577/adresa: Chvalčovice 25, Bělá/odborné sociální poradenství/ID 9835708/36 000 Kč

2.  o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN v rámci „Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014“ těmto sociálním službám: 

Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s./IČ 26593980/adresa: Zahradní 415/10, Liberec/ odlehčovací služby/ID 5362299

Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/terénní programy (osoby sociálně vyloučené)/ID 3775974

26) Rok české hudby v Jablonci nad Nisou

- na stůl

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – uvedla důvody, proč na stůl (časové důvody), v materiálu je přehled všech kulturních akcí ve městě během roku 2014 na území města a jejich finanční krytí (400 tis. Kč). Připravuje žádost o navýšení finanční prostředků na tuto akci – bylo uvolněno v rámci Projektu 2014 jen 200 tis.Kč na přípravu Roku české hudby. Vyzdvihla spolupráci s městskými organizacemi, a pokud se povede zrealizovat všech 25 koncertů na území města Jablonec, tak by to mělo oživit Jablonec a centrum města. Dále upozornila na mimořádnost této akce, protože Rok české hudby má několik datumových výročí, které končí číslicí 4 (B.Smetana, L. Janáček, J. Šlitr, E.Olmerová, K. Kryl). Ministerstvo kultury vyhlásilo také Rok české hudby, Jablonec má zaregistrovanou doménu „Jablonec nad Nisou – město plné tónů“ a může se realizovat i v dalších letech. Zahajovací koncert je 29.4.2014 v divadle.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 26

USNESENÍ ZM/65/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

předložený materiál o přípravě Roku české hudby v Jablonci nad Nisou dle předložené důvodové zprávy.

28) Změna ve složení Výboru finančního

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Svoboda navrhl za klub ČSSD paní Jitku Mrákotovou, která je členkou ČSSD, pracuje jako ekonom v Kovohutích ve Mšeně a je členkou komise prevence kriminality.

p. Topol, předseda návrhové komise, přečetl doplnění usnesení, které písemně předložil Ing. Roubíček.

Ing. Roubíček upřesnil, že jde o návrh klubu TOP 09. Požádal o jeho přečtení a doplnění do usnesení.

p. Topol přečetl znění návrhu:

Zastupitelstvo odvolává ve znění zákona 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb.Ing. Jaroslava Krause z funkce neuvolněného předsedy Výboru finančního a volí Ing. Petra Roubíčka do funkce neuvolněného předsedy FV a volí Ing. Jaroslava Krause do funkce člena FV.

p. Louda vysvětlil, že asi před 14 dny p. Kraus opustil členy TOP 09, tedy máme ode dneška 3 zastupitele v klubu TOP 09 a p. Kraus není člen TOP 09 a předseda finančního výboru byl zvolen na základě politických výsledků. Proto došlo k této změně.

Ing. Beitl – poděkoval za vysvětlení, budou tedy dvě změny ve finančním výboru.

Ing. Vele navrhl hlasovat v bodě C) odděleně.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda ke změně předsedy došlo až nyní, proč není tato informace alespoň „na stůl“.

p. Louda – doplnil, že p. Kraus vystoupil z TOP 09 4. března.

Ing. Beitl – připomněl, že obsazování postu ve výborech je součásti koaličních dohod a pokládá to za právo klubu TOP 09 a hlasování považuje za formální a administrativní.

p. Topol dal hlasovat po bodech:

A) rezignace p. Pletichy 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 28 01

B) volí p. Mrákotovou 23-0-1-1

ikona souboruHlasování bod 28 02

C) odvolává p. Krause 18-0-4-3

ikona souboruHlasování bod 28 03

D) volí p. Roubíčka jako předsedu FV 21-0-2-2

ikona souboruHlasování bod 28 04

E) volí p. Krause do FV 19-0-5-1

ikona souboruHlasování bod 28 05

USNESENÍ ZM/67/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

rezignaci JUDr. Ing. Lukáše Pletichy na členství ve Výboru finančním

B. o d v o l á v á

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. Ing. Jaroslava Krause z funkce neuvolněného předsedy Výboru finančního;

C. v o l í

1. členem Výboru finančního paní Jitku Mrákotovou

2. Ing. Petra Roubíčka, člena Výboru finančního a člena zastupitelstva města, do funkce neuvolněného předsedy Výboru finančního;

3. Ing. Jaroslava Krause, člena zastupitelstva, do funkce člena Výboru finančního.

29) Informativní zpráva o veřejných zakázkách vyhlášených statutárním městem Jablonec nad Nisou v roce 2013

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Kučera – doplnil informaci, že JE a.s. zadministrovala výběrové řízení – společnost se stala tzv. sektorovým zadavatelem a tam jsou limity trochu vyšší, než jsou uváděny u nás, jako samosprávného veřejného zadavatele. Ve zprávě jsou uváděny veřejné zakázky podlimitní na dodávku za služby 10,5 mil. Kč.

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 29

USNESENÍ ZM/68/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

Informativní zprávu o veřejných zakázkách vyhlášených statutárním městem Jablonec nad Nisou v roce 2013

30) Podnět OV Kokonín

- info K

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl – na většinu dotazů je odpovězeno, přímo na mě se obrací bod 2.3, který se týká Petice ze září o zřízení městské části Kokonín. Dorazil výrok Ústavního soudu, který dal plně za pravdu názoru města a jeho tajemníka a právních zástupců, tzn. přes jeden „bolavý bod“ tohoto problému jsme se dostali. Můžeme se věnovat dalším požadavkům, které nám vyplývají z předložených dokumentů. Konstatoval, že petice s 28 podpisy není příliš relevantním dokumentem na to, aby se dávala do jednání ZM a diskutovali o tak důležité věci jako je zřizování samostatné městské části. Musí reagovat na mediální zájem o tuto kauzu a předcházet dalšímu akcelerování této problematiky. Proto navrhuje, aby byl pověřen tajemník zorganizováním jakési ankety, která by byla uspořádána v Kokoníně v rámci voleb do Evropského parlamentu, ve které by město oslovilo v rámci volební místnosti občany Kokonína, zda skutečně mají zájem o to, aby na území jejich části města vznikla samostatná část a samostatná městská samospráva. Tato celá myšlenka bude zpracována a předložena ke schválení na příštím zastupitelstvu.

Dále vám byl předložen seznam investic na území Kokonína za r. 2013-14. Tento materiál by se měl stát součástí besed s občany, které se plánují na jaře ve všech místních částech, aby občané vnímali, co se tam vše děje, i když to třeba není vidět. Správa města je velmi nákladný proces, který probíhá na mnoha místech různými formami a pokud se to vypíše v takovémto časovém horizontu, je teprve pak vidět, kolik bylo nainvestováno a kolik práce se udělalo.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 21-0-2-1

ikona souboruHlasování bod 30

USNESENÍ ZM/69/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

podnět OV Kokonín ze dne 4.3.2014 a příslušnou odpověď, která je přílohou důvodové zprávy.

31) Podnět zastupitele - informace

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – město obdrželo podnět od zastupitele Ing. Krause, který komunikoval s naší auditorkou Ivanou Schneiderovou, a vznesl požadavek, jakým způsobem by měla být zohledněna hypotetická ztráta Jablonecké energetické v účetnictví města. Odkazuje nás na vyhlášku ministerstva financí z r. 2013. Podotýká, že § 14 písm.e) neexistuje, nicméně Ing. Schneiderová k tomu své stanovisko udělala. A jak eventuelně se bude se ztrátou nakládat v r. 2014, mu nyní připadá nerelevantní diskutovat s Ing. Schneiderovou, kdy ona je auditorkou a končí s závěrkou 2013. V současné době budeme vybírat auditora na další účetní období a to jsou samozřejmě věci, které budeme diskutovat s novým auditorem. Nicméně ona tam svůj názor napsala a konstatuje tam, že celá transakce nákupu akcií od firmy MVV proběhla zcela správně.

Ing. Kraus – podívá se znovu na paragraf, vyhláška je platná, možná se někde překlepl. Na minulém ZM řekl, že na základě doporučení pí Vítové komunikoval s paní auditorku a došli ke vzájemné shodě, že touto formou to nejde. To znamená, že já nemohu komunikovat s auditorem a vysvětlovat si nějaké názory. To je naprosto v pořádku. Využil vyhlášku ministerstva financí, která má ještě další možnosti, jak se zastupitel města může ve finále účetní závěrky k tomu nějak postavit. Podnět formuloval tak, jak si myslí, že by měl být. Po následném účetním období po bezprostřední době po ukončení účetní závěrky došlo k výraznému rozhodnutí. Podle běžných auditorských standardů, které jsou známy, by se auditor měl tím zabývat nebo neměl. Děkuje, že pí auditorka ten podnět uchopila a snažila se s ním pracovat. Nicméně její výstup je trochu diskutabilní, říká, že nepovažuje tu hodnotu majetkové účasti k 31.12. za nadhodnocenou. Argumentuje posudky, které možná byly někde aktualizovány v r. 2013, ale pokud zkonfrontoval texty z posudků, které ona vyjmula, tak bohužel, tyto posudky mají stejné znění jako posudky, které byly zpracovány v r. 2012. To je první moment k zamyšlení, proč pí auditorka při posuzování hodnoty majetkové účasti pracuje se zastaralými a neaktuálními údaji. Dále v podnětu bylo konstatováno, že se provádí mimořádný odpis v účetnictví JE a pí auditorka tvrdí, že to je naprosto mylný postup, protože by se cena odpisového majetku měla rozpouštět do nové investice. Asi je to úvaha na teoretické úrovni, ale faktický stav je naprosto jiný. Oba dva dobře víme, že z 90 milionů odpisů je 70 mil. za Brandl - a tam se žádná kotelna stavět nebude. Předpokládá, že pí auditorka se zde dopustila nějakého omylu, ale asi z neznalosti věci, takže by se s tím měla seznámit podrobněji, pokud chce používat tyto argumenty. Nebo vedení města by mělo dát patřičné doklady. Nicméně konstatuje nějakou vadu, která je asi v tom, že město nemá jasno, jakým způsobem bude ve finančních investicích účtovat a určitým způsobem auditorka doporučuje, aby se posuzovala hodnota při příštím účetním období. Osobně s tím trochu nesouhlasí a myslí si, že argumentace, která je ze strany auditorky, tak se s ní neztotožňuje. Myslí si, že je to trochu povrchní přístup buď z důvodů, že na to neměla čas nebo neměla patřičné doklady a osobně je přesvědčen, že lednové rozhodnutí, pokud je správně - § 71, který by to hodil do jiné úrovně – vliv na hodnotu majetkové účasti má. Počká si na výstup ve finále účetní závěrky, jak se pí auditorka s tím vypořádá a pak k tomu zaujme stanovisko.

Ing. Vele – poděkoval Ing. Krausovi za jeho názor, nicméně nechce zde polemizovat s názorem pí auditorky., kterou poznal osobně a působila jako velmi renomovaná dáma se zkušenostmi v účetnictví. Nakonec i zpráva je opatřena kulatým razítkem, takže na nějakou polovičatou zprávu by své kulaté razítko určitě nedala. Ještě doplnil, že vyhláška ministerstva financí existuje, ale v § 14 neexistuje písmenko E).

Nebyla další diskuze a návrh usnesení byl schválen 21-0-1-2

ikona souboruHlasování bod 31

USNESENÍ ZM/70/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

podnět Ing. Jaroslava Krause k účetní uzávěrce za rok 2013 a stanovisko auditorky Ing. Ivany Schneiderové dle přiložených materiálů.

32) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 32

USNESENÍ ZM/71/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

33) Nové interpelace

Písemná interpelace Ing. Peška – ruina v ul. SNP v řečišti Nisy – žádá její likvidaci i za cenu městských financí a následné vymáhání od majitelů.

Ing. Pešek – upozornil na vážnou obavu OV Mšeno ze zakládání ohnišť kolem rybářských sádek směrem na Jindřichov. Požádal o zvýšenou ostrahu MP v době sucha. Dále upozornil na to, že po pátečních a sobotních zábavách se na hladině přehrady objevují obsahy vysypaných odpadkových košů v blízkosti přehrady. Požádal o větší publikování akce „Ukliďme planetu“, které se chce OV Mšeno zúčastnit a kde je možné vyzvednout nějaké větší a pevnější pytle na odpadky, nikoli klasické tenké z plastu.

p. Louda – upozornil na problém parkování v případě pořádání nějaké mega akce ve sportovní hale a uvedl akci judistů, kdy bylo parkoviště plné aut a nikdo z městské policie tam nebyl, aby poradil a organizoval parkování návštěvníků, neznalých poměrů. MP jen vybírala pokuty za špatné parkování. Navrhl pomoci SPORTu s.r.o., aby se při velkých akcích dalo lépe zorganizovat parkování.

Ing. Beitl – SPORT s.r.o. se tím významně zabývá, upravuje se plocha na druhé straně haly, aby šla využít k parkování. Právo na parkování nepatří mezi lidská práva a nemůže si nikdo postavit auto, kam chce.

p. Louda – uvedl na správnou míru, že MP chtěl pochválit, ale zda by nemohla být k dispozici a poslala návštěvníky na správná parkoviště.

Ing. Beitl – lze to vzít jako podnět, ale je to na organizátorovi akce, aby se spojil s městskou policií.

Ing. Roubíček – řekl, že to byla opravdu mega akce (judisti) a parkovací kapacita mezi bazénem a halou nestačila. Ale o 50 m dál na parkovišti pod Bižuterií bylo volno. Bylo apelováno na SPORT s.r.o., aby příště požádali o jeho využití pro podobné akce.

Ing. Beitl – stejným způsobem se vychází vstříc lyžařům, orientačním běžcům v oblasti Břízek a v dostatečném předstihu si žádají o výjimky pro parkování, které k tomu určené nejsou. Pomáhá se na fotbale a ostatním sportovcům, ale musí přijít relevantní žádost.

Mgr. Žur – otevřel znovu otázku zasedání ZM v odpoledních hodinách, aby i občané mohli přijít a zúčastnit se. Jako jediný zasedá Jablonec v dopoledních hodinách. Upozornil, že dnes k bodu 20) nemohli vystoupit členové OV Proseč, protože jsou všichni v zaměstnání. Byl vyzván členy OV Proseč, aby se zastupitelé řádně podívali na materiál, který byl předložen vč. prezentace, kterou p. Jelinek chtěl odprezentovat, ale z důvodů pracovních povinností se nemohl dnes zúčastnit. Druhou podnětnou záležitostí je pozvání OV Proseč na 13.4.2014 v 15 hod. na setkání, aby se zastupitelé prošli po lokalitách, o kterých rozhodujeme, víme možná, kde se nacházejí, ale neznáme jejich skutečný stav.

Ing. Beitl – o posun začátku zastupitelstva nemusí prosit, stačí dát návrh, aby se o tom hlasovalo. Ale musí konstatovat, že zastupitelstvo, které bylo odpoledne na velmi závažné téma – Revitalizace teplárenství, přišlo na galerii asi 12 diváků. Osobně se drží názoru, že jednání od rána a s čistou hlavou, kdy všichni přijdou, je to ideální. Zájem občanů o tato jednání je skutečně nízký. S názorem OV Proseč mohl vystoupit on a přednést prezentaci OV Proseč. V případě takto složité kauzy jde vše naplánovat, ani to nemusí být den dovolené. Pokud má někdo názor, že by se mělo zastupitelstvo scházet jindy, ať podá návrh a může se o tom hlasovat. Např. budu navrhovat, aby červnové ZM začínalo v 10 hod., protože od 9 hod. bude start „Den integrovaného systému“ na Horním nám. bylo by dobré, aby tam občané i zastupitelé byli. Překládání ZM do odpoledních hodin vidí jako problematické, ale ať zastupitelé rozhodnou.

p. Berounský – požádal o stručné podmínky prezentace v Jabloneckém zpravodaji a v jakých termínech lze podat příspěvek a v jakém formátu. Stačí stručná informace.

Ing. Beitl – stačí se obrátit na redaktora, zpracujeme to jako interpelaci.

34) Diskuze

Ing. Beitl – do diskuze je přihlášen p. Řenč, dále požádal členy RM, aby neodcházeli, bude krátké pokračování mimořádné rady.

Ing. Roubíček poděkoval za promtní reakci na stížnost obyvatel Mšena, kdy došlo k masivnímu využívání in-line stezky v okolí přehrady a po posypu štěrkem to „chroupalo“ pod kolečky a děti tam padaly. Bylo to rychle uklizeno, ale bylo by možné obnovit vyznačení pruhů oddělujících in-lina a cyklostezky, protože provoz tam je opravdu velký a dochází ke střetům mezi chodci. cyklisty a in-linisty.

Ing. Vele – reagoval a požádal o chvilku trpělivosti, TSJ potřebují, aby se stabilizovalo počasí, a pak se začnou obnovovat pruhy všude na území celého města.

Ing. Beitl – požádal životní prostředí, aby se zamyslelo nad prořezem všech dřevin, které jsou v okolí cyklostezky, začíná to tam divoce zarůstat.

p. Řenč – smekl klobouk před všemi zastupiteli, protože je skutečně rád, že celé jednání mohl pozorovat a bylo to nemalé úsilí ze strany všech zastupitelů. Představil se jako zástupce nejvzácnější stavby ve městě - kostel Povýšení sv. kříže na náměstí B. Němcové. Poděkoval zastupitelům za schválený finanční příspěvek. Dále se vyjádřil k zámečku Schlaraffie, ale nechce rozpoutávat diskuzi, ani nechce pátrat po nějakých vinících. Chce jen nastínit určitou cestu, která by mohla vyřešit tento neřešitelný problém. Navrhl „přenést“ stavbu o 500 m dál k bulváru a byla by to multifunkční budova, a pouze části materiálu z té stavby by byly zachovány. Byla by to reprezentace nejen našeho města, ale i nadstavbová reprezentace, kterou by mohl městu závidět celý svět. V Praze je „Tančící dům“, proč bychom nemohli mít v Jablonci „Plačící dům“. Je to o usmiřování, protože k usmíření nelze dojít a usmiřování musí probíhat neustále, to je nekonečný příběh. Představoval by si, že to je usmíření nejen Čechů a Němců, ale všech lidí. Budova by byla multifunkční, bylo by to o ubytování, o galerii, infocentru, byla by tam kavárna a vinárna. Ale bylo by to hodně do výšky, a když si představíte tu věžičku, tak ta by byla vytažena výš a mohla by tam být jak vyhlídka, tak ubytování a pod střechou by byl viditelný vodotrysk, kde by stékaly ty slzy. Ty mohou být jak radostné, tak lítostivé. Upozornil, že oslovil člověka, který by byl schopen obstát v tomto úkolu, tzn. vytvořit plán stavby. Všichni víme, že během dvou měsíců by mělo vzejít resumé od nového pana ministra, zda-li je zámeček kulturní památnou či nikoliv. Když bude kulturní památkou, budeme mít z toho všichni zamotanou hlavu. Jsem pro - předem probrat varianty a být připraven i na jiné možnosti. Myslí si, že postavením nové stavby na velkém bulváru, která by reprezentovala naše představy ale i velikost lidských myšlenek, by to byla stavba o vzepětí ducha.

Ing. Beitl – poděkoval p. Řenčovi za námět. Každý občan Jablonce má právo přinést svou ideu nebo námět nějaké stavby.

p. Louda se tázal p. Řenče, kde přesně na bulváru myslel a kdo by to měl zaplatit, kolik by to stálo?

Ing. Beitl – p. Řenč má nějakou ideu, která se musí zhmotnit v prostoru a ceně. Je to na jiné plénum – památkáři, komise pro městskou památkovou péči atd. doporučil mu, aby se spojil s nějakým zastupitelem, nebo se obrátil na nějaký odborný orgán města. Není to jednoduchý projekt.

p. Řenč pozval zastupitele na akci v kostele Povýšení sv. kříže – 9.11.2014 hudební vystoupení p. A. Strejčka s p. Š. Rakem – neděle od 16 hodin. Zapadá to do Roku české hudby.

Ing. Beitl – doufá, že se toto vystoupení dostane do programu Roku české hudby na webových stránkách města. Dále primátor pozval na tradiční Euroregion Tour, který dnes zahájil v Eurocentru a trvá do sobotního poledne. Pozval zastupitele na vyhlášení Strážníka roku 2013 na 4.4.2014 ve 13 hod. v obřadní síni radnice. Závěrem upozornil na výstavu v kostele sv. Anny – Zničené židovské památky severních Čech.

Nebyla další diskuze a primátor města poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání ZM ve 14,45 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: MUDr. Vít Němeček, Mgr. Petr Karásek

Vytvořeno 2.4.2014 13:56:42 | přečteno 1468x | Petr Vitvar