Usnesení 20.03.2014

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 20. března 2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/44/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 20. února 2014.

ZM/45/2014

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

ZM/46/2014

A. bere na vědomí

dopis MgA. I***** C***** a MgA. J***** C*****, ***** Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení územního plánování

ZM/47/2014

A. opětovně volí

za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období

A.1 opětovně volí

pana V***** B*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
A.2 opětovně volí

paní V***** F*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.3 opětovně volí

pana V***** H*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.4 opětovně volí

paní M***** H*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.5 opětovně volí

paní L***** H*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.6 opětovně volí

paní D***** H*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.7 opětovně volí

paní Y***** K*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.8 opětovně volí

pana K***** K*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.9 opětovně volí

paní M***** L*****, nar.*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.10 opětovně volí

paní N***** M*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.11 opětovně volí

pana Bc. T***** R*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.12 opětovně volí

paní D***** T*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.13 opětovně volí

paní L***** U*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.14 opětovně volí

paní V***** V*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.15 opětovně volí

paní J***** V*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

ZM/48/2014

A.1 schvaluje

prodej p.p.č. 2500/60 a p.p.č. 2500/65 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost QINN INVEST s.r.o., IČ 60281359, se sídlem Mánesova 4757, Chomutov za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.620,- Kč.
A.2 schvaluje

směnu části p.p.č. 810/2 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 810/261 o výměře 486 m 2k.ú. Proseč n.N. ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za část p.p.č.808/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č.808/7 o výměře 40 m 2k.ú. Proseč n.N. ve vlastnictví manželů Mgr. J*****r. 1973 a MUDr. M***** r. 1973 Ř***** oba bytem *****Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 124.880,-Kč.

B.1 neschvaluje

prodej p.p.č. 2808 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
B.2 neschvaluje

prodej p.p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
C. mění

usnesení č. 73/2012/3 ze dne 26.4.2012 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1874/25 o výměře 22 m 2a části p.p.č. 1880/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1880/18 o výměře 32 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J***** r. 1951 a M***** r. 1953, P***** bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.700,- Kč.

ZM/49/2014

A. schvaluje

prodej st.p.č. 4336, jehož součástí je objekt č.p. 3509 (Liberecká 27) a st.p.č. 4335, jehož součástí je objekt č.p. 3510 (Liberecká 29), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu Bytové družstvo Liberecká 27/29, IČ 025 45 543, se sídlem Liberecká 3510/29, 46601 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 9.264.945,- Kč.

ZM/50/2014

A. schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 1340/3 o velikosti 1+2 a celkové výměře 53,7 m 2ve 2. nadzemním podlaží objektu Střelecká 11/1340 a spoluvlastnického podílu o velikosti 537/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu P*****P***** r. 1983, bytem ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 375.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

ZM/51/2014

A. schvaluje

prodej st.p.č. 1048, jehož součástí je budova bez čp/če, vše v k.ú. Jablonecké Paseky manželům L***** r. 1975 a L*****, r. 1972 P***** bytem ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 26.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícími podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

ZM/52/2014

A.1 neschvaluje

výkup níže uvedených věcí nemovitých:
- st.p.č. 2068, jehož součástí je objekt č.p. 2115 (Raisova 23) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)
- st.p.č. 1650, jehož součástí je objekt č.p. 1776 (Husova 10), p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)
- st.p.č. 1286, jehož součástí je objekt č.p. 1495 (Raisova 5) a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)
od vlastníka pana J***** M*****, Liberec VII za kupní cenu ve výši 16.000.000,- Kč
A.2 neschvaluje

uzavření Dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného zřízeného dle směnné smlouvy č. 295-2012-OE/OMP, uzavřené dne 18. 6. 2012, a to k níže uvedeným věcem nemovitým:
- st.p.č. 2068, jehož součástí je objekt č.p. 2115 (Raisova 23) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)
- st.p.č. 1650, jehož součástí je objekt č.p. 1776 (Husova 10), p.p.č. 1545/10 a p.p.č. 1545/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)
- st.p.č. 1286, jehož součástí je objekt č.p. 1495 (Raisova 5) a p.p.č. 2070/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)
vše ve vlastnictví pana J***** M*****Liberec VII

ZM/53/2014

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelkou M***** F*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši 64.463 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 463 Kč

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

ZM/54/2014

A. schvaluje

uzavření 5 smluv o účelové půjčce:

A. schvaluje

a) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek Skřivánčí č.p. 3068/57, Jablonec n/N, IČO 25451502, se sídlem Skřivánčí 3068/57, 46601 Jablonec nad Nisou, ve výši 400.000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2020 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07b) na nemovitost Skřivánčí 3068/57 v Jablonci nad Nisou

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek Skřivánčí č.p. 3068/57, Jablonec n/N, IČO 25451502, se sídlem Skřivánčí 3068/57, 46601 Jablonec nad Nisou, ve výši 400.000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2020 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07b) na nemovitost Skřivánčí 3068/57 v Jablonci nad Nisou.

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem J***** K*****, narozeným *****1955, a L***** K*****, narozenou *****1990, oba trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2020 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost Ještědská 2712/32 v Jablonci nad Nisou

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní L***** K*****, narozenou *****1960, trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 150 000,- Kč se splatností 3 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě (kód 10) na nemovitost Táboritská 421/17 v Jablonci nad Nisou

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi B***** S*****, narozeným *****1941, a A***** Si*****, narozenou *****1944, oba trvalým pobytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 230 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2019 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost Svatopluka Čecha 2013/49 v Jablonci nad Nisou

A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní L***** P*****, narozenou *****1974, trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 183 189,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2019 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., za účelem obnova střechy starší 10let (kód 01) na nemovitost Puškinova 2855/23 v Jablonci nad Nisou

ZM/55/2014

A.1 schvaluje

záměr darování p.p.č. 1026/10 o výměře 528 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou Libereckému kraji, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec.
A.2 schvaluje

záměr přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m 2a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m 2(celková výměra 980 m 2) v k.ú. Jablonecké Paseky z vlastnictví Libereckého kraje, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec.

ZM/56/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2013

ZM/57/2014

A. schvaluje

úhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu - b. j. č. 6 v objektu Podzimní 54/1674, Jablonec nad Nisou paní I***** J*****, posl. bytem ***** v Jablonci nad Nisou, a to do výše 145.000 Kč.

ZM/58/2014

A. schvaluje

rozpočtový výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2015 a 2016 dle důvodové zprávy

ZM/59/2014

A. bere na vědomí

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se 45. změny územního plánu a vyjádření oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje a vyjádření Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou

ZM/60/2014

A. schvaluje

dle důvodové zprávy předkládanou „ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013 “ včetně příloh.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat monitorovací zprávu a zajistit její předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj.

ZM/61/2014

A.1 schvaluje

rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014
v celkové výši 1 115 tis. Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek následovně:

a) 83 tis. Kč
pro kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - II. etapa restaurování malířské výzdoby presbytáře

b) 1 032 tis. Kč
celkem pro níže uvedené akce:

 • kostel sv. Anny - výměna střešní krytiny a oplechování střechy
 • budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou - III. etapa repase oken - 1. část včetně souvisejících prací, repase výkladců, okna a schodiště v parteru
A.2 schvaluje

povinnou spoluúčast z rozpočtu města pro výše uvedené akce ve výši min. 1 050 093 Kč, z toho ve výši 16 600 Kč na akci kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - II. etapa restaurování malířské výzdoby presbytáře

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit spolufinancování akcí z rozpočtu města v roce 2014

ZM/62/2014

A. vyhrazuje

si dle ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o smlouvách o právu k provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou v případech, kde se jedná o stavbu třetí osoby, jejíž realizace může vést k odpojení jakéhokoliv objektu od sítě centrálního zásobování teplem a tato realizace není v souladu s koncepcí revitalizace CZT schválenou Radou města Jablonec nad Nisou pod č. RM/23/2014

ZM/63/2014

A. schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 74 Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/64/2014

A. schvaluje

rozpočtové opatření č. III/2014 dle důvodové zprávy a příloh číslo 2 - 4.

B.1 rozhoduje

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN v rámci „Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014“ v úhrnném objemu 3 698 000,- Kč níže uvedeným příjemcům na tyto druhy sociálních služeb:

 • NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/noclehárny/ID 1303151/200 000 Kč
 • NADĚJE/IČ 570931 adresa: K Brance 11/19e, Praha/azylové domy/ID 5918012/400 000 Kč
 • NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/nízkoprahová denní centra/ID 1020591/ 300 000 Kč
 • NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/terénní programy (osoby bez přístřeší)/ID 9860755/85 000 Kč
 • NADĚJE/IČ 570931/adresa: K Brance 11/19e, Praha/terénní programy (osoby sociálně vyloučené)/ID 1420566/285 000 Kč
 • Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/kontaktní centra/ID 1229581/80 000 Kč
 • Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/domy na půl cesty/ID 1220799/40 000 Kč
 • Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/terénní programy (osoby závislé na návyk. látkách)/ID 8306216/120 000 Kč
 • Diakonie ČCE - středisko Jablonec n. N./IČ 73633992/adresa: Pod Baštou 1375/10, Jablonec n. N./pečovatelská služba/ID 5741111/200 000 Kč
 • Diakonie ČCE - středisko Jablonec n. N./IČ 73633992/adresa: Pod Baštou 1375/10, Jablonec n. N./nízkoprahová zařízení pro děti a mládež/ID 3428319/418 000 Kč
 • Diakonie ČCE - středisko Jablonec n. N./IČ 73633992/adresa: Pod Baštou 1375/10, Jablonec n. N./sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/ID 7080749/200 000 Kč
 • Rytmus Liberec o.p.s./IČ 27322793/adresa: Palachova 504/7, Liberec/sociální rehabilitace/ ID 2527518/44 000 Kč
 • Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s./IČ 26593980/adresa: Zahradní 415/10, Liberec/ osobní asistence/ID 7135154/176 000 Kč
 • Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s./IČ 26593980/adresa: Zahradní 415/10, Liberec/ odborné sociální poradenství/ID 9725207/15 000 Kč
 • Hospicová péče Sv. Zdislavy o.p.s./IČ 28700210/adresa: Horská 1219, Liberec/odborné sociální poradenství/ID 9543067/41 000 Kč
 • "D" o.s./IČ 68455232/adresa: Švermova 32/35, Liberec/odborné sociální poradenství/ID 9813481/107 000 Kč
 • Rodina24/IČ 22829903/adresa: Nerudova 3113/17, Jablonec n. N./osobní asistence/ID 8419868/123 000 Kč
 • Laxus o.s./IČ 62695487/adresa: Bedřicha Smetany 55, Nymburk/odborné sociální poradenství/ID 2073130/13 000 Kč
 • Středisko pro ranou péči Liberec,o.p.s./IČ 28731191/adresa: Matoušova 406/20, Liberec/raná péče/ID 3959325/74 000 Kč
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - odb. Jablonec n. N./IČ 65399447/adresa: Krakovská 21, Praha/odborné sociální poradenství/ID 3734180/24 000 Kč
 • Advaita, o.s./IČ 65635591/adresa: Nová Ves 55, Nová Ves/odborné sociální poradenství/ID 6552817/120 000 Kč
 • Advaita, o.s./IČ 65635591/adresa: Nová Ves 55, Nová Ves/služby následné péče/ID 4142726/63 000 Kč
 • Advaita, o.s./IČ 65635591/adresa: Nová Ves 55, Nová Ves/terapeutické komunity/ID 4853448/90 000 Kč
 • Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených dětí - klub Jablonec n. N./IČ 60253177/adresa: Budovatelů 3271/19, Jablonec n. N./sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/ID 9452301/74 000 Kč
 • Občanské sdružení COMPITUM/IČ 26571129/adresa: Vysoká 4231/35, Jablonec n. N./sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/ID 6769479/53 000 Kč
 • Fokus Liberec o.p.s./IČ 46749411/adresa: Nezvalova 662/18, Liberec/sociálně terapeutické dílny/ID 5563434/60 000 Kč
 • Fokus Liberec o.p.s./IČ 46749411/adresa: Nezvalova 662/18, Liberec/podpora samostatného bydlení/ID 3596108/257 000 Kč
 • REP - občanské sdružení/IČ 26670577/adresa: Chvalčovice 25, Bělá/odborné sociální poradenství/ID 9835708/36 000 Kč
B.2 rozhoduje

o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN v rámci „Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014“ těmto sociálním službám:

 • Centrum pro zdravotně postižené LK,o.p.s./IČ 26593980/adresa: Zahradní 415/10, Liberec/ odlehčovací služby/ID 5362299
 • Most k naději/IČ 63125137/adresa: Petra Jilemnického 1929, Most/terénní programy (osoby sociálně vyloučené)/ID 3775974

ZM/65/2014

A. bere na vědomí

předložený materiál o přípravě Roku české hudby v Jablonci nad Nisou dle předložené důvodové zprávy.

ZM/66/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o soudním sporu se spol. SEN PROPERTY s.r.o., IČ: 28194501, sídlem Hvězdná 1716/2b, 140 Praha 4

ZM/67/2014

A. bere na vědomí

rezignaci JUDr. Ing. Lukáše Pletichy na členství ve Výboru finančním

B. odvolává

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. Ing. Jaroslava Krause z funkce neuvolněného předsedy Výboru finančního;

C.1 volí

členem Výboru finančního paní Jitku Mrákotovou

C.2 volí

Ing. Petra Roubíčka , člena Výboru finančního a člena zastupitelstva města, do funkce neuvolněného předsedy Výboru finančního;

C.3 volí

Ing. Jaroslava Krause , člena zastupitelstva, do funkce člena Výboru finančního.

ZM/68/2014

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o veřejných zakázkách vyhlášených statutárním městem Jablonec nad Nisou v roce 2013

ZM/69/2014

A. bere na vědomí

podnět OV Kokonín ze dne 4.3.2014 a příslušnou odpověď, která je přílohou důvodové zprávy.

ZM/70/2014

A. bere na vědomí

podnět Ing. Jaroslava Krause k účetní uzávěrce za rok 2013 a stanovisko auditorky Ing. Ivany Schneiderové dle přiložených materiálů.

ZM/71/2014

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 21.3.2014 8:30:19 - aktualizováno 2.9.2014 17:00:14 | přečteno 1220x | Petr Vitvar