Zápis 20.02.2014

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. února 2014 od 9.00 hodin.

  • Přítomno: 30 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni:
  • Ověřovatelé zápisu: RNDr. Jiří Čeřovský, PhDr. Jaroslava Fojtíková
  • Zapsala: Eva Vanerová, Jana Fričová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 2. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod. Bylo přítomno 27 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil z pozdějšího příchodu Bc. Janu Hamplovou a popřál oslavencům k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil RNDr. Jiřího Čeřovského a PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou.

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Petr Vobořil, náměstek primátora,

Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

7) Dohoda o uznání dluhu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

8) Prodej objektu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

9) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Kontokorentní úvěr

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2014

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Výjimka z Metodiky prodeje bytů a rekapitulace prodeje objektů družstvům "Info M"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

14) Projekt Jablonec nad Nisou 2014

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

15) Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

16) IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

17) Aktualizace Strategického plánu statutárního města Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

18) Investiční akce "Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou" - rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

19) Prodej kanalizačních přípojek - ulice Na Čihadle, Nástrojářská

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

20) Vydání změny č. 70 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

21) Podnět na pořízení změny č. 73 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

22) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2013

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

23) Informativní zpráva o plnění Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2013

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

24) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření Bezpečnostní politiky Statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2013

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

25) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města  "Info P,K,M"

26) Vlajka pro Tibet

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

27) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

28) Nové interpelace

29) Diskuze

Program byl bez připomínek schválen 23-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 02

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise Mgr. Františka Špotáka a členy komise RNDr. Jiřího Čeřovského a PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-1

ikona souboruHlasování bod 03

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Primátor se tázal jednotlivých interpelovaných, zda jsou spokojeni s odpověďmi.

PhDr. Fojtíková – poděkovala za zpracované odpovědi a v případě dotazu ohledně Kokonína a navrhla zveřejnit tuto odpověď (přehled) na webových stránkách města nebo v měsíčníku a případně zpracovat podobnou zprávu za všechny části města. Z výčtu je patrné, že se toho udělalo opravdu hodně. Další interpelace – nebytový prostor restaurace Adam a Eva – děkuje za zpracování, táže se, zda uvedená řešení jsou standardní postupy – dlouhodobý neplatič se špatnou platební morálkou navržen k výpovědi z nájmu, tak mu bylo navrženo několik variant, jak by mohlo dojít ke snížení a všechny úlevy mu byly poskytnuty. Jednáme stejně s každým podnikatelem, který má problémy s hrazením nájemného v centru města? Zda se, že kdokoliv zde zkouší podnikat, tak utíká, protože to nezvládá. Výbor pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM) navrhl jednání s náměstkem Ing. Velem ohledně možností úlev – postupuje se stejně i v jiných případech a se všemi podnikateli?

Ing. Beitl se tázal, z čeho usuzuje, že je centrum vylidněno a nájemci to nezvládají?

PhDr. Fojtíková – v centru byla řada zájemců o kavárničky a obchůdky, kteří zahájili činnost a velmi rychle byli nuceni z centra odejít. Mají všichni stejné podmínky v centru města?

Ing. Beitl žádal konkrétní jména, komu nebylo vyhověno. Z čeho tak soudí?

PhDr. Fojtíková – neví konkrétní jména, ale proto chtěla vědět, jaký je postup při jednání s podnikateli, kteří mají problém s úhradou nájmu. Vychází z toho, jak krámky rychle zanikly, nejde po žádném konkrétním případě.

Ing. Vele reagoval, že se přistupuje ke všem stejně – VHMM uloží, aby se našlo nějaké řešení. Na RM byla schválena pro městské prostory 25% sleva na nájmu/rok pokud splní podmínku bezdlužnosti. V některých případech se to řeší i před projednáváním ve výboru. Vždy je snaha najít nějaké řešení.

p. Louda – měl interpelaci věcnou - k údržbě okolí Alberta Na Vršku směrem k výpadovce. Je třeba, aby si všichni majitelé udržovali své pozemky. Dále poděkoval řediteli MP, že jsou strážníci vidět a budí respekt.

Ing. Beitl – MP se pohybuje dvěma vozidly, posílení v průběhu roku bude v PČR o 4 lidi a jedno vozidlo pro noční hlídky. Tento krok umožní dát dohromady společnou hlídku PČR a MP. Pokud jde o pořádek ve městě, stejné problémy s nepořádkem, příp. s černými skládkami jsou na celém území města.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 04

USNESENÍ ZM/20/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. ledna 2014.

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Zpráva primátora

Ing. Pešek – výsledek jednání o Schlaraffii, zmínka o katedře geografie TU Liberec, která nabízí výzkum kvality bydlení.

Ing. Beitl – výsledky dílčího jednání o Schlaraffii s p. Malinou zveřejněny v tisku, p. Malina chce objekt zbourat, objekt je k dispozici a odprodá jej za 1 Kč. Jednání s děkanem katedry – průzkum v rámci výuky a pomoci svým studentům. Katedra se zabývá kvalitou života v Jablonci, jde o sběr odpovědí od občanů.

p. Louda – spolupráce s politickým hnutím ANO 2011 – p. Komárek ?

Ing. Beitl – návštěva pí Pastuchové, šlo o seznamovací setkání. Pan Komárek i paní Pastuchová nabídli městu spolupráci.

p. Vostřák – Schlaraffie – svod potoka z Doliny, kdo je odpovědný za tento projekt? Potrubí tam dalo město, jsou ve stejné výši s odvodem do Nisy, pozemek je stále podmáčený.

Ing. Beitl – jde o historické záležitosti – bere to jako interpelaci – technické řešení ul. 5.května.

JUDr.Ing. Pleticha – souvisí to z vyhloubením řeky Nisa – koryto je z r. 1920. Dotaz – jednání s SVS a ceny vody a jaké jsou plány SčVK.

Ing. Beitl – jednání v České Lípě – setkání regionálních orgánů DR a SR SVS, nic se nemění, řada seminářů k práci s cenou vody. Modelově předloženy příklady, jak investovat či nikoli a jaký to bude mít vliv na majetek. Včera jednání starostů s akcionáři SčVKu (správce sítí) – proč práce na opravách probíhají tak, jak probíhají.

Zpráva Mgr. Paukrtové

Mgr. Paukrtová na úvod seznámila zastupitelstvo s přípravou Roku České hudby – v březnu bude předložen celkový návrh programu. Jednání ohledně azylového domu Za Plynárnou 13 (oprava vodovodního řadu letos), obě tyto zprávy se nedostaly do její zprávy.

Ing. Pešek – metoda EPC – jakých objektů se to týká, je nějaký přehled?

Mgr. Paukrtová – postup bude trochu jiný, Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo program EFEKT, ze kterého je možné získat prostředky (cca 125 tis. Kč). RM to projednala, je vytipováno 36 objektů, asi 12 z nich se bude posuzovat. Pokud to RM schválí, bude se metoda EPC uplatňovat (metoda zateplení a regulace z budoucích úspor). Vzhledem k přijatému zákonu o energetických službách, kde se ukládá za povinnost budovám v majetku kraje a obcí zajistit typ energetické nenáročnosti a na to by bylo třeba vynaložit prostředky ve výši desítek mld., proto ministerstvo hodně preferuje metodu EPC.

Mgr. Špoták – jednání s náměstkem LK p. Svobodou, které se také týkalo financování hospicové péče. Kdo a jak bude na tuto péči přispívat? (město, kraj a jaké %)

Mgr. Paukrtová – o procentech se zatím nehovořilo. Schůzka byla ohledně koordinace různých aktivit LK a také řešení event. financování paliativní hospicové péče, které má např. možnost - přispívat podobně jako se dělá dnes v oblasti hromadné dopravy (občan/rok).

Ing. Procházková – aktuální stav hospice – převedení budovy.

Mgr. Tulpa – Sdružení Svatá Zdislava v současné době objíždí všechny obce trojkového a dvojkového významu. Vzniklo seskupení K21 – Kolegium obcí 21 – představitelé obcí. Průběžné financování bude předloženo v alternativách až po rozhodnutí obcí. Stav je takový, že se blížíme k výběrovému řízení na stavitele, a paralelně bude probíhat jednání o tom, jak bude hospic průběžně financován. Projednává se i prodloužení doby na výstavbu hospice – zahájení podzim 2014, konec podzim 2015.

p. Louda – strategie a rozvoj CZT ve městě, kdy bude pro všechny občany dostatek plynu (domkaři).

Mgr. Paukrtová – energetický generel se odvíjí od toho, co schvalovalo minulé jednání ZM. Úzce se váže k přechodu JE a.s. na plyn, cílem je, aby všichni připojení na CZT se připojili na plyn a dohodnout situaci, aby bylo více středotlakého plynu, aby mohlo RWE stavět ve vlastní režii a mělo dostatek plynu. Jde o vysoce odbornou záležitost. Pokud si město nechá zpracovat samostatný územní energetický koncept, není třeba schválení ZM, platí jako odborný dokument.

p. Louda – nabídl svou pomoc výboru pro energetiku a při vyjednávání se zástupci RWE, kde má solidní kontakty.

Mgr. Karásek – vrátil se k otázce p. Loudy – jak město zařídí, aby „paneláky“ neodebíraly plyn domkařům? To město nezařídí, protože plynu je dost – problém je v tom, jak ho RWE dokáže distribuovat do všech objektů. Dokáže to jen tam, kam vedou trubky nebo je musí vybudovat.

Ing. Beitl – RWE už ani nestojí o budování další sítě, pokud je to pro ně neekonomické. Krokem, který město intenzivně připravuje, se zajistí jakési rozšíření středotlakých sítí.

p. Louda – má informace, že RWE má zájem rozšiřovat připojení – projektově připravuje rekonstrukci nízkotlaku na středotlak. Nízkotlaké trubky jsou z 50. let a potřebují komplexní rekonstrukci. V tomto smyslu bude RWE potřebovat od stavebního úřadu stavební povolení. Problém připojení plynu k objektům má 2/3 Jablonce.

pí Caklová – jaký je stav převodu zřizovatelských funkcí praktických ZŠ?

Mgr. Paukrtová – složitá jednání na LK. Nyní se vedou jednání s ředitelkami škol o majetkoprávních vztazích, abychom byli připravení na případné změny. LK má zájem převést zřizovatelskou funkci k 1.1.2015, možná k 1.9.2015 ale LK je pevně rozhodnut zřizovatelské funkce nám převést bez ohledu na to, jaké bude stanovisko ministerstva školství. Informovala o průběhu zápisu dětí do ZŠ – všechny děti se dostaly tam, kam chtěly - 496 dětí.

Zpráva p. Vobořila

Mgr. Špoták – je nějaký posun u objektu Městských lázní?

p. Vobořil – problematikou se zabývá pí Pauly, hledají se společná místa pro výstavu BADEN – výstava o otevření Libereckých lázní – galerie. Jde o projekt, který má úzkou specifikaci. Paní Pauly prosazuje navrácení lázní do tohoto objektu.

PhDr. Fojtíková – jednání se starostou Rádla – rozvoj území. Dále řešení území Slunečních lázní na přehradě.

p. Vobořil – pravidelné setkání se starostou Rádla ohledně tématiky cyklostezek a budoucím řešením sportovního areálu Srnčí důl a jejich propojení. Dále pak umístění kopií plastik (getsemanská zahrada JKIC) na Rádle. Sluneční lázně – dvě varianty, plánuje se seznámení s veřejností – objemová akce.

Ing. Procházková – jednání s p. Pavlištou – plakátovací plochy.

p. Vobořil – od RM úkol vypsat výběrové řízení na správce plakátovacích ploch. Cílem by mělo být zjednodušení správy a hlavně jakási estetická úprava stávajících ploch. Bude zpracován materiál, který by měl být podkladem pro právní odd. na vypsání transparentního VŘ.

Ing. Pešek – aktuální informace o výboru IPRM.

p. Vobořil – popsán stávající stav (bod 16). Jednání přípravného výboru, zatím nejsou známy podmínky, které by vymezily projekt. Je to velmi široká oblast, nejsou známy kritéria a podmínky. Odhad částky v programovacím období bude cca 3 mld. Kč. „Nastřelených projektů“ je cca za 20 mld. Kč.

p. Berounský – jednání s firmou Artmetal Čechy s.r.o. – statistiky dopravní nehodovosti, firma nabízí venkovní osvětlení a mobiliáře.

p. Vobořil – sešel se s nimi z podnětu občanů, nasvícení křižovatky Palackého, podnět nedostatečně nasvícených přechodů na Palackého ul. a ul. U Přehrady. Město se tím bude nadále zabývat ve spolupráci s TSJ.

p. Louda – komentoval úspěšnou reprezentaci jabloneckých biatlonistů na olympiádě. Pět medailí je rekord a děkuje městu, že tyto sportovce slavnostně přijme. Dotaz – je pravda, že Nové Město na Moravě chce přemístit centrum biatlonu k nim? Co může město udělat pro to, aby to nebyla pravda?

Ing. Beitl – navrhuje nechat toto téma do diskuze. Je to pro něho nová informace. Spíše jde o výstavbu nových olympijských center – jedno by mělo vzniknout v Harrachově. Zatím nedošlo k optimálnímu nasměrování mezi olympijským výborem a krajem, proto nám některé regiony utíkají. Nové Město na Moravě má být jedním z olympijských center, ale nemá to souvislost s biatlonem. Jablonecké klimatické podmínky i morfologické nám dávají před Novým Městem velkou výhodu, oni mají krásný areál, ale Jizerky jsou hezčí než jejich vrchovina, a máme zde více sněhu. Náš areál zatím nemá možnosti Nového Města, ale je to o penězích.

p. Pelta – informoval o plánech olympijského výboru – výstavby rychlobruslařské haly ve Žďáru n. Sázavou nebo v Novém Městě. V o.p.s. jsou dva členové – Olympijský výbor a Lyžařský svaz. Bude pět olympijských center: Národní olympijské centrum Strahov (fotbal), Národní olympijské centrum Nymburk, Národní olympijské centrum Harrachov a Národní olympijské centrum Račice. Připravuje se materiál do vlády, aby rozhodla o infrastruktuře do těchto center a po dobu 10ti let by v řádech 600-700 mil. Kč ročně investovala do této sportovní infrastruktury. V Jablonci by chtěl jeden model – v Břízkách propojit kolečko s vlekem a dojezdem na hřiště a postavit krytou halu s hřištěm s umělým povrchem. Vzniklo by malé národní sportovní centrum a s logistickou podporou, kterou máme, by se to mohlo podařit.

Ing. Beitl – doplnil, že hlavní bolesti areálu v Břízkách jsou: zasněžování, osvětlení, dokončení letní asfaltové tratě do biatlonového areálu, aby šla využívat plnohodnotně i v zimě a na kolečkových lyžích a rozšíření asfaltového historického kolečka. Nyní je vhodná chvíle všechny tyto plány posunout. Výhoda areálu je, že není uzavřený a sloužil by všem občanům Jablonce.

p. Louda poděkoval p. Peltovi za nesobeckou podporu konkurenčnímu sportu – biatlonu. Na uvedenou rekonstrukci bude třeba cca 3,5 mil. Kč. Všechny síly by se měly sjednotit k udržení biatlonu v Jablonci nad Nisou.

p. Vostřák – ulice Kubálkova nemá žádné označení. Ulice v Jablonci musí mít názvy, jinak se ve městě nikdo nevyzná.

pí Nováková – jednání ohledně objektu Městských lázní - dostaly se jí do rukou nějaké podpisové archy.

p. Vobořil – již o tom hovořil, pí Pauly dává dohromady podpisové archy na záchranu Městských lázní s tím, že její projekt by se měl provozně vrátit do budovy se všemi klasickými lázeňskými procedurami, které tam byly. Jednalo se o tom i na setkání s významnými jabloneckými podnikateli s primátorem, zatím nikdo o to neměl zájem. Problémy jsou u těchto historických objektů s parkováním a zázemím. Město má dlouhodobě problém s prodejem tohoto objektu i s jeho rekonstrukcí na knihovnu, která by byla velmi nákladná.

Ing. Beitl – včera objekt navštívil podnikatel, který opravuje zámeček Pod Skalkou a projevil zájem i o Schlaraffii. Provedl ho lázněmi, chtěl seznámit i s projektem v Bezručově ul. a předpokládá, že tyto jednání budou pokračovat. Pokud jeho zájem je vážný, mohla by to být jedna z cest, jak se alespoň o jeden objekt postarat.

p. Vobořil – projekt je na seznamu záměrů oprav, pravidelně se žádá ministerstvo kultury o dotaci na památky, které jsou v řádech stovek milionů korun. Vloni jsme dostali 600 tis. Kč a letos máme 1 mil. Kč.

Zpráva Ing. Veleho

Ing. Vele – včera jednání s p. Urbancem, výsledek se jeví pozitivně a začíná uvažovat racionálně. Má starost, zda objekt v Soukenné ul. je možné přebudovat na bezbariérový vstup (objekt památkově chráněný). Požádal stavební úřad, zda to je možné – jeden z důvodů, proč nepodepsal smlouvu. Druhým důvodem jsou peníze, které by potřeboval na zafinancování těchto úprav vstupu. Do konce března by mělo být vše vyjasněno a bude pak o tom informovat.  Dále informoval, že dnešním dnem byla započata demolice dvou objektů na Liberecké ul., která by měla být hotova do dvou měsíců, s tím, že od 3.3. do 14.3. může být omezení průjezdu z důvodů bourání. Další negativní informace je, že minulý týden spadla opěrná zeď v Revoluční ul. (za Casinem), která je v majetku města a je památkově chráněná. Zeď je dlouhá 10 m a vysoká také cca 10 m. Stavební úřad to řeší, statik navrhne opravu a celá věc ovlivní rozpočet města. Až bude částka známa, bude pravděpodobně žádat RM, aby byla částka uvolněna z rezervy města. Je to velký problém, pokud by přišly další deště, hrozilo by další zhroucení.

p. Topol – jaký je výstup z jednání s p. Meszárosem o revitalizaci CZT a jednání s p. Vančou – v jakém rozsahu je zamýšlena výstavba a která lokalita mu byla nabídnuta.

Ing. Vele – p. Meszáros zastupuje jeden bankovní dům, který má zájem podílet se na revitalizaci CZT a převzal si patřičné doklady, aby si bankovní dům udělal analýzu. Je domluvena další schůzka za 14 dní, kdy bychom měli mít nějaký výstup z jejich analytického odd. Jde o projekt, o který bankovní domy mají zájem. Co se týče rozvojové lokality – p. Vanča zastupuje firmu, která v Jablonci působí od r. 1992 a neustále se rozvíjí. Mají zájem postavit malý výrobní areál a potřebují cca plochu kolem 3 tis. m2  - jde o vyloženě lehkou výrobu. Vybrali jsme dvě varianty, ale zatím právní odd. prověřuje, zda jsou tyto varianty možné. Jde o lokalitu u Lidlu a pozemek, který vykoupilo město od SčVKu v Belgické ul. Pozemek by se mohl rozdělit na několik menších pozemků a pustit tam podnikatele, kteří chtějí v Jablonci podnikat.

Ing. Pešek – ukončené jednání ohledně Bowlingu v Žitné ul. – jaký je výstup.

Ing. Vele – je to v návaznosti na usnesení ZM, kde se schválilo proinvestování ve výši 1,2 mil. Kč. Oni vše splnili a vše doložili, tak nic nebránilo tomu, aby se podepsaly předávací protokoly.

PhDr. Fojtíková – jednání s Ing. Hrdinou ohledně energií JKIC v budově fary, zda jde o nějakou změnu.

p. Vobořil – řeší se z pohledu daňového vztahy JKIC směrem ke Galerii MY, kdy se nějak musí vyřešit jejich čerpání energií v objektu.

Ing. Vítová dodala, že jde o úpravy již uzavřených smluvních vztahů, aby bylo řečené řádně naplněno. Je to z hlediska daní a oprávněných nákladů.

p. Berounský – jednání s p. Wejnarem ohledně financování veřejné dopravy. Chce se ujistit, že se nic nemění a zůstává stálý stav.

Ing. Vele – vyjasnil se vztah v letošním roce, a budou další jednání, jak pokračovat. Řekl by, že letošní rok je vyřešen, z rozpočtu je doprava pokryta stejnou výší jako v roce minulém.

Ing. Beitl doplnil, že jde o to, že kraj v současné době provádí jakousi analýzu dopravní obslužnosti tak, aby se v případě šetření ušetřilo plošně, aby to neodskákalo Dopravní sdružení Jablonecka. Příští rok bude projednáván na základě této analýzy, letos to zůstává stejné.

JUDr.Ing. Pleticha – připomenul, že kdyby existoval krajský dispečink, proti kterému se všichni postavili, bylo by jednání jednodušší a všechna data by byla k dispozici. Závazek k financování by byl, takto odčerpává z obou měst i z kraje peníze, které by šly využít jinak a smysluplněji.

Ing. Vele souhlasil.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 05

USNESENÍ ZM/21/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

Následně primátor pozval do zasedací místnosti přizvané ředitele organizací k projednávání rozpočtu na rok 2014, který byl časován na 10 hodin.

12) Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2014

(čas.10 hod.)

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele okomentoval rozpočet. Konstatoval, že už není veden v duchu předešlých - úsporných. Vysvětlil průběh přípravy rozpočtu. Řekl, že letos bylo novinkou zveřejnění rozpočtu již před jeho schválením na webových stránkách, aby se občané do něj mohli kdykoli podívat.

Uvedl několik čísel úvodem: Tento rozpočet pro rok 2014 počítá s příjmy 924.935 tis. Kč. Daňové příjmy pro tento rok počítáme, že budou ve výši 495 mil. Loni jsme počítali s příjmy 470 mil. Kč a skutečnost byla 495 mil. Kč. Kapitálové výnosy - výnosy z prodeje majetku jsou ve výši 62 mil, investiční dotace ve výši 24 mil. a neinvestiční dotace vy výši 109 mil. Kč. Hned v lednu jsme do rozpočtu zapracovali zůstatek z loňského roku 35 mil. Kč. Do příjmové stránky rozpočtu jsme začlenili i čerpání kontokorentu ve výši 35 mil. Kč.

Výdaje: stanovili jsme si, že všechny složky napojené na městský rozpočet by měly dostat minimálně stejné peníze jako v roce předchozím. V některých organizacích víme, že díky redukci, která proběhla v předchozích dvou letech, byly některé činnosti podfinancovány, tak tam po řádném zdůvodnění jsme rozpočet oproti předchozím navyšovali. S výdaji tedy počítáme opět ve výši 925 mil. Kč. Jedna položka není k diskuzi, je reálná, a to je splátka městského dluhu, letos chceme zaplatit 57 mil. Kč dluhu a 5 mil. úroků. Z rozpočtových tabulek je patrné, že pokud nepřijmeme letos žádný úvěr, tak by letos zadluženost na konci tohoto roku měla být 223 mil. Kč. V roce 2011 byla zadluženost města 452 mil. Kč. Díky těmto pozitivním ukazatelům nám klesla dluhová služba, dnes vychází 7,59%. Město má kladné saldo ve výši 127 mil Kč. Historicky tomu tak vždy nebylo, jak vyplývá z tabulek, nejhorší byl rok 2009, kdy město vygenerovalo záporné saldo 17 mil. Kč.

I letos počítáme s tvorbou rezerv – standardní ve výši 9 mil., na spolufinancování 1,5 mil., na opravy městského majetku 25 mil., na krizové události 250 tis. Kč., celkem skoro 36 mil. Kč.

Na investice je letos počítáno 150 mil. Kč, loni to bylo 117 mil. Kč. Jedna je mimořádná, rozpočtována do 2 let, a to je investice do rekonstrukce tramvajového svršku na území Jablonce.

Štědrý bude rozpočet i vůči jednotlivým komisím, které přerozdělují finance dalším subjektů: sportovní komise má 7,6 mil., kulturní 1,65 mil., humanitní 3,7 mil. Kč. Pamatováno je i na Projekt 2014 částkou 2,6 mil. Kč.

Loni jsme zmodernizovali Fond na zlepšení úrovně bydlení poskytováním půjček na vybudování individuálních čistíren nebo kanalizačních přípojek, i letos počítáme se 2 miliony ve fondu. Poskytovat budeme i standardní půjčky právnickým i fyzickým osobám, v každém odvětví počítáme s 1 mil. korun. Na opravy městského majetku chceme dát částku 62 mil., což je více než odpisy na městském majetku. Na dopravu budeme přispívat částku 44 mil. Kč, opět počítáme s plným financováním v rámci DSOJ, 9 mil. přispějeme na provoz tramvaje a samozřejmě i 750 tisíc na dotování bezplatné MHD pro seniory.

Na zimní údržbu počítáme 17 mil., na úklid města 8 mil., oprava komunikací 15 mil., údržba veřejné zeleně a veškerých veřejných ploch 18 mil. Kč. Na odpadové hospodářství jsme rozpočtovali 35 mil. Kč – město přispívá na odpady 7 mil. Kč.

Na kulturu letos město přispěje částkou 46 mil. (loni 43 mil.), na sport 37,7 mil., na sociální oblast 18 mil. Kč. MP bude stát stejně jako loni, a to je 25 mil. Kč. Příspěvek pro městskou nemocnici je ve výši 5,5 mil. Kč a příspěvek na navýšení základního kapitálu JE a.s. je 15 mil. Kč.

p. Vobořil okomentoval investice na rozvoj města. Celkem letos 127 mil. Kč na investice do rozvoje města, nejvyšší částka je OK Belgická (6,5 mil.), IPRM – jednotlivé projekty, z nichž předloží první vysoutěženou část OS Řetízková a otočky autobusu. Další velkou akcí je zahájení I. etapy ulice Lesní, dlouhodobě plánovaná investice, komunikace je důležitá pro MHD (4,5 mil.). Loni přívalové deště poškodily komunikaci Vrkoslavická (9 mil. Kč), ul. Želivského (hlavní investor LK) – připojujeme se s chodníky, zastávkou a chodník u OBI, kde se pohybujeme v majetku soukromého investora, který má nepříjemné požadavky. II. etapa tržnice vedle autobusového nádraží a vybudování parkovacích míst pro rezidenty v Podhorské ulici. K větším akcím patří také MŠ Tichá – I. etapa – kanalizační přípojka, II. etapa - rozšíření parkovacích míst. Důležitá akce je hřiště v ul. Sokolí, kde v I. etapě plánujeme úspornou variantu – hřiště pro MŠ, ZŠ i veřejnost, které zde velmi chybí.

Dále budeme pokračovat v opravách radnice, ve velmi špatném stavu je věž. Pokračuje přestavba parteru na přijímací halu pro občany. Čekáme výsledek řízení o žádosti o dotaci na zateplení objektu ZŠ Arbesova – podobný rozsah jako u ZŠ Liberecká. Letos bychom chtěli zahájit rekonstrukci – letos a příští rok prázdniny.

Důležitou částí je také spoluúčast na konstrukci tramvajové tratě. Připravenou máme také dotační investici pro městskou nemocnici a kostel sv. Anny – havarijní fond MK.

Ing. Kraus opět připomněl, že zastupitelé dostávají jako každý rok na stůl rozpočet se zpožděním. Obecně se může zdát, že je rozpočet zpracováván s velkou odbornou péčí, což on zpochybňuje, a to zvláště ohledně mandatorních a kvazimandatorních výdajů. Ocenil úsporný přístup k minulým rozpočtům, domnívá se, že zpracování letošního rozpočtu nebylo složité a časově náročné. Dále hovořil o zásadním tématu, který doprovází toto volební období – teplárenství, který výrazně zasáhl do městských financí a vrátil se k diskuzi o finančním plánu JE a.s. z lednového zasedání zastupitelstva (viz zvukový záznam). Chyběl mu finanční výhled a konstatoval, že rozpočet nepodpoří a bude hlasovat proti němu.

Ing. Vele si poznamenal, že rozpočtový výhled bude předložený na březnovém zasedání zastupitelstva. A ten bude řešit i zmíněné problémy.

Mgr. Špoták si všiml, že na shazování sněhu z atletické haly je dáno 370 tis. Kč. Letos už zřejmě k tak rozsáhlému shazování už nedojde – co bude s těmi penězi?

p. Vobořil vysvětlil, že zmíněné peníze má odbor územního a hospodářského rozvoje v kapitole – jde o střechu atletické haly, kde je město se zhotovitelem v soudním sporu. Připomněl zimy, kdy bylo nutné sníh shazovat, byla i poškozena boční část pláště haly, protože sníh se zde hromadí a město na základě posudku statika musí v daný moment začít shazovat. Pokud sníh není, pak tyto peníze vracíme do rozpočtové rezervy a zastupitelé v rozpočtových změnách pak rozhodují, jaké částky se uvolní na konkrétní požadavky. Co se týká doplnění některých sportovišť, tak jsou některé požadavky už splněné. Vše je na kompetenci ředitele společnosti Sport, s.r.o. Nově do hospodaření Sportu s.r.o. spadne také Srnčí důl.

Mgr. Špoták jednal s ředitelem, ale myslí si, že cesta čerpání do sto tisíc korun z rezervy se souhlasem příslušného náměstka, by mohla být průchodná a peníze by tak mohly jít na nákup chybějícího sportovního zařízení.

Ing. Beitl jako člen dozorčí rady připomněl, že byla opravená fasáda, vyměněná okna, zrekonstruované sociální zařízení a kompletní vstup do objektu a přece jen tyto požadavky patří k prioritám Sportu, s.r.o. a tak se i hodnotí. Není to tak, že když zbude 370 tis. v položce haly, tak tam také musí zůstat. Podle jeho mínění si atleti rozhodně nemohou stěžovat na nevstřícnost města, protože právě atletická hala byla za poslední rok velmi preferovaná v investicích, které sportování v ní dávají novou kvalitu. I pí Helena Fibingerová, která přijela na mítink Jablonecká hala, byla velmi překvapená úrovní a ptala se, jak je možné, že atletický svaz s halou nepracuje více. To považuje za velké ocenění.

Ing. Vele doplnil, že tento měsíc byl Srnčí důl v katastru nemovitostí zanesen do vlastnictví města, takže budeme jednat se Sportem, s.r.o., aby si jej převzal do údržby.

Ing. Pešek využil slov náměstka Ing. Veleho o Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Časováním rozpočtu zastupitelé přeskočili bod 11, který o fondu pojednává. A jeho právě zarazil pokles čerpání fondu a chtěl by vyzvat zastupitele, aby zvážili možnost rozšíření fondu na některé další aktivity s bydlením související. Mluvilo se o čistírnách, o nesoustředěné výstavbě, ale dle jeho mínění v péči zůstávají ještě některé položky, jež by bylo možné doplnit do současného programu a začít fond lépe používat.

Ing. Vele souhlasil a připomněl, že loni byl fond upravený změnou úročení.

Ing. Kraus souhlasil s předřečníky, že je třeba fond ještě upravit a rozšířit. Vrátil se pak ještě pro něj k zásadnímu problému, jímž je absence rozpočtového výhledu. Domnívá se, že když se dnes plánuje v rozpočtu 111 mil. investic do teplárenství – je to hezké číslo. Ale pokud nezná, jakým způsobem dopadne revitalizace sítě CZT do rozpočtů příštích let, pak jak se má rozhodnout, že tato položka na investice je odpovědná. Nebude to tak, že vlastně letos proinvestujeme 111 mil. Kč za akce určitě důležité, každá investice městu pomůže, ale v příštím roce a následujících letech zatížení rozpočtu v důsledku revitalizace CZT bude naopak tak velké, že investice budou omezeny. To jsou ty otázky, které by zastupitelstvo mělo mít dnes a ne za měsíc. A z tohoto pohledu soudit rozpočet. To je ten zásadní problém.

Ing. Vele se pozastavil nad tím, že tyto argumenty zaznívají z úst ing. Krause, který je členem orgánu společnosti. Kdyby se ing. Kraus normálně účastnil řízení společnosti, tak ty informace má. Ví, jak bude probíhat revitalizace, ví, jak to vypadá s dotačními tituly a že když ten přislíbený, akceptovaný dotační titul nedopadne dle očekávání, že se časový harmonogram revitalizace bude muset natáhnout. To jsou věci, o kterých vždy v pátek představenstvo JE a.s. mluví. Ing. Kraus se podle náměstka Veleho ptá na věci, které jsou pro členy vedení společnosti známé.

Ing. Kraus reagoval tím, že je členem dozorčí rady, ne statutárního orgánu. Sice může chodit na zasedání představenstva, to by si ale musel brát dovolenou. Předpokládá, že si své povinnosti člena dozorčí rady plní a jeho role je jednoznačná. Je ale třeba si uvědomit, že rozhodnutí rady města ze 23. ledna představuje podle § 71, zák. o obchodních korporacích, závazek uhradit újmu, která je způsobená v důsledku rozhodnutí, tzn. že se sníží cena tepla, z toho je predikovaná újma 34 mil., a že se bude přestavovat síť, z toho je mimořádný odpis 92 mil. Kč. Takže letos tímto rozhodnutím město způsobilo újmu ve společnosti v rozsahu někde 120 mil. Kč. A on se ptá – kdy to bude uhrazeno? Zákon říká, že do konce účetního období – na to město rezervuje částku 15 mil. Kč, nebo někdy příště? A kdy? A ten rozpočtový výhled tady není. A to je ten problém. Město přijalo finanční závazek, který se z pohledu rozpočtu tváří, jako že není.

Ing. Vele zpochybnil poznámku o tom, že není možné plnit funkci člena nebo předsedy dozorčí rady, protože by si musel brát dovolenou. Vždyť za tuto funkci Ing. Krausovi náleží měsíčně 10.000 Kč.

Ing. Krausmimo záznam, není rozumět.

Ing. Beitl konstatoval, že zřejmě se nyní diskutuje do detailu o jedné položce části rozpočtu takovým způsobem, který přísluší projednávání jinému orgánu, a to proběhlo a pokud je právě jemu známo, tak se ing. Kraus po těch informacích nijak nepídil, ale vyžaduje je až nyní na tomto plénu. To není příliš systémové a vůči ostatním zastupitelům ani příliš odpovědné.

Ing. Kraus znovu připomněl, že hovoří o rozhodnutí rady města ze 23. ledna 2014, ne o rozhodování orgánů společnosti. A to se podle něj týká rozpočtu města.

p. Berounský řekl, že i on má problém s ledovým rozhodnutím rady města, neboť od té doby je to fungování JE a.s. řízené právě radou města a rozhodování zastupitelstva se příliš netýká. Ne tak ale v případě, kdy souvisí s rozpočtem města. A tady má také problém s chybějícím rozpočtovým výhledem, který bude až v březnu. Myslí si, že při schvalování městského rozpočtu měl být výhled k dispozici. Podotkl, že v lednu nedostal odpovědi na dvě základní otázky: jak to může finančně dobře dopadnout pro město a jak špatně? Zastupitelé se dozvěděli katastrofické scénáře o počtu odpojených odběratelů, ale ekonomicky to nijak vyčíslené nebylo. Těch neznámých je pro něj opravdu hodně. Proti rozpočtu se nepostaví, je tam celá řada položek, se kterými souhlasí, ale zdrží se hlasování.

Ing. Vele reagoval s tím, že zastupitelé si usnesením mohou upravit předkládání rozpočtu i rozpočtového výhledu na přesný termín. Ale tak se nikdy nestalo.

Ing. Beitl podotkl, že rozpočtový výhled je řádově na pět let, predikce je založená na informacích z průběhu celého roku a každý rok se aktualizuje, ale je relevantní asi jako předpověď počasí. Osobně není přítelem jakýchkoli predikcí. Dále se ohradil k vystoupení p. Berounského, že v materiálu o revitalizaci CZT chyběly ekonomické údaje.

MUDr. Němeček – jako ředitel nemocnice nahlásil střet zájmu.

p. Louda se zeptal ing. Krause, kolikrát se dozorčí rada JE a.s. za rok sešla a jestli může mít k dispozici zápisy z jejího jednání. Naopak pochválil přípravu rozpočtu během celého období.

Mgr. Svoboda se zeptal na investice. Ve jmenovitých akcích našel pod čarou tři akce a chtěl se zeptat, zda jejich pořadí je i pořadí v jakém budou realizovány.

p. Vobořil – ne, jde o akce, které jsou připravené na spolufinancování z dotací. Realizované budou s přidělením dotace.

Mgr. Svoboda – dále ho zaujala radnice a ptá se, zda pochopil správně, že byl dán příslib dotace?

p. Vobořil řekl, že město je v pravidelném kontaktu s přípravou Norských fondů, žádost zatím nemohla být podaná, protože nejsou vypsané výzvy. Nicméně máme v rozpočtu i částku, pokud dotace nebude, která bude použitá na fasádu věže, protože omítka je zde ve vážném stavu a je nebezpečná.

Mgr. Svoboda připomněl, že je to poměrně značná částka. Ale dát více jak 20 milionu jen na opravu radnice bez dotace je skoro moc. Na to asi jen e-mailový kontakt stačit nebude. Dále se zeptal ještě na sociální zařízení v knihovně? Zdá se mu to předražené.

p. Vobořil jej ujistil, že není problém předložit seznam žádostí a návštěv ohledně památek. Řekl, že např. ministerstvo kultury město žádá o příspěvek na řadu kulturních památek a loni dostalo od MK 600 tis, letos 1 mil. Kč. Když se na to osobně dotázal, bylo mu sděleno, že na střechy podobné střeše kostela sv. Anny MK běžně přispívá tak 200 tis. Kč. To je jen ilustrace, jak to s těmi památkami je, ale určitě by nechtěl hanit kolegy, kteří se dotacím věnují. Oddělení dotací vedené Mgr. Habadovou je velmi aktivní a on je pravidelně hodnotí velmi vysoce a doufá, že to ocení i kolegové. Co se týká toalet v městské knihovně, domnívá se, že je to dlouholetá ostuda. V knihovně jsou jedny společné toalety na každém patře a v baru audiovizuálního střediska teče jen studená voda. Doufá, že během výběrového řízení se cena dostane nakonec níž.

Mgr. Svoboda – podzemní stání na kontejnery na separovaný odpad, kolik by jich mělo být?

Ing. Vele konstatoval, že přesný počet ještě nezná. Podzemní kontejnerová stání budou pilotní projekt, je třeba, aby město bylo připravené na vše, protože není vždy jasné, na jaké sítě se při stavbě v zemi narazí. Až bude vytipované místo a zpracovaný projekt, pak padne rozhodnutí, zda se projekt bude vůbec realizovat.

Mgr. Svoboda – ale peníze na tento projekt byly už v minulém rozpočtu. Co se za ně udělalo?

Ing. Vele – připravila se studie. 

Ing. Kraus zareagoval na příspěvek p. Loudy a vysvětlil mu práci dozorčí rady JE a.s. a sdělil, že má zasedat 4x do roka, tedy 1x za kvartál a nyní je další zasedání připraveno. Zeptal se také tajemníka magistrátu, zda může poskytnout zápisy ze zasedání p. Loudovi.

p. Berounský se vrátil ke svému předchozímu vystoupení a našel si v zápisu přesně otázky, které položil na lednovém zasedání zastupitelstva s tím, že citoval zápis – konkrétně odpovědi ing. Spilky a že rizika si vedení města uvědomuje.

Ing. Beitl odpověděl, že rizika vyplývají z kontextu tabulek. Je to vždy poměr toho, co se odpojí, a poměr tržeb, které ta společnost předpokládá. Na správních radách se probírají variantní řešení do určité hloubky. Ale takové to volání po několika variantách rozpočtu nebo kam JE a.s. směřuje, vede jen ke zbytečnému zdržování. Všechny varianty stejně budou vyžadovat pak další rozpracování a v případě teplárenství se ukázalo, že držet tah na bránu se vyplácí. Pokud se budeme ztrácet ve variantách, tak se nikdy nikam nedostaneme. A příprava je odborná a zdatná.

RNDr. Čeřovský vyzval zastupitele, aby diskutovali pouze k projednávanému bodu, tedy k rozpočtu. Zároveň jako ředitel ZŠ Liberecká nahlásil střet zájmu.

Ing. Roubíček nahlásil střet zájmů (JE) a podpořil slova primátora k variantám řešení.

Střet zájmu nahlásili Ing. Vele (JE) a p. Vobořil (JKIC)

PhDr. Fojtíková řekla, že ji mrzí, že se nenašli při rekonstrukci radnice peníze na zlepšení zázemí pro úředníky zejm. v severním křídle, kde je skutečně nevyhovující stav, a proto navrhla, aby se tímto zastupitelé zabývali v příštích obdobích. Zarazil ji procentuální podíl rozdělování financí některým organizacím – což je záležitost do budoucna. I přesto však je rozpočet dle ní zodpovědný a vyvážený.

Ing. Pešek se vrátil i k interiéru radnice s tím, že se mění k lepšímu. Nahlásil střet zájmu (JE)

Ing. Beitl podotkl, že sociální zařízení v radnici skutečně jsou ve špatném stavu, ale jestliže padající omítka radniční věže je nebezpečná pro chodce, pak má její oprava přednost. Aby šlo zrekonstruovat v nějakém rozumném projektu sociální zařízení, je třeba pracovat s celou stoupačkou. A na to zatím peníze v rozpočtu nejsou, bylo by to nezodpovědné. Nahlásil střet zájmu (SPORT)

Mgr. Paukrtová nahlásila střet zájmu (JE)

p. Berounský se ohradil proti tomu, že chce pitvat varianty, ale jemu jde jen o krizovou možnost, kterou chce vyčíslit. A to stále neví.

Ing. Beitl říká, že i v nejčernějších variantách je město schopné vše vykrýt a nehrozí bankrot města.

Ing. Kraus (JE) a Ing. Procházková (JE) nahlásili střet zájmu

MUDr. Jörg se zeptal na plánované snížení příjmů v kapitole hazardu – proč?

Ing. Vele – loni se plánovalo pouze 15 mil. příjem hazardu, ale letos jsme zvýšili.

MUDr. Jörg – chodníky Želivského, předpokládá, že akce je plánovaná v souvislosti generální opravou vozovky – pokud neproběhne oprava, nebudou ani chodníky?

p. Vobořil souhlasil s tím, že je už podepsaná smlouva s KSS LK o společné soutěži na výběr dodavatele stavby. Pokud by ale kraj k opravě nepřistoupil, město by zrealizovalo alespoň část k OBI.

MUDr. Jörg pokud by se tedy tak nestalo, pak požádal, zda by z případně uspořené částky město nemohlo peníze přesměrovat na opravy některé MŠ. Nahlásil střet zájmu (TSJ)

p. Vobořil v tom problém nevidí.

Mgr. Paukrtová řekla, že se zpřesňuje energetický audit budov a ví se, že letos budou vzhledem k průběhu zimy školky a školy vracet nějaké uspořené peníze za topení do městského rozpočtu. I ty pak mohou být investovány do oprav.

Ing. Beitl řekl, že letos je v plánu také zahájení zateplení ZŠ Arbesova. Až se tato velká investice dokončí, pak se bude udržovat další městský majetek včetně nemocnice.

Ing. Vele řekl, že právě k těmto opravám je zřízená rezerva k údržbě městského majetku. Školská zařízení jsou prioritou číslo jedna.

Střet zájmu nahlásili:Bc. Hamplová (Nisanka), Mgr. Karásek (TSJ), p. Romaňák (JE, Eurocentrum)

Mgr. Svoboda sleduje přestřelku mezi vedením města a Iing. Krausem. Chce ujištění, že hlasováním pro rozpočet neporuší zastupitelé žádný zákon.

JUDr. Řeháček řekl, že hlasováním pro nebo proti rozpočtu se zákon rozhodně porušit nedá. Ohledně rozpočtovaných 15 mil. ve prospěch JE a.s. zastává ten názor, že je to nějaká rozpočtová položka, která nemůže být zkonzumována pouze tím, že se schválí do rozpočtu. Ale pokud bude docházet ke zpětné kapitalizaci v JE a.s., tzn. budou se emitovat nějaké akcie nebo se bude zvyšovat hodnota stávajících akcií a město tam bude peníze vkládat, tak podle zákona o obcích o tom vždy bude muset rozhodovat zastupitelstvo. Může se stát, že i když bude schváleno 15 mil. v rozpočtu, zastupitelé nemusí dát souhlas k jejich použití a ony mohou v rozpočtu zůstat.

Mgr. Svoboda předpokládá, že zástupci města ve společnosti o tom přemýšlejí a jednají a nesou odpovědnost.

Ing. Vele řekl, že představenstvo JE a.s. objednalo na toto téma znalecké posudky, aby bylo jasné, zda je možné navyšovat kapitál společnosti a jak je to s veřejnou podporou a dalšími parametry. Hotové posudky projdou představenstvem JE a.s., aby mohly být zveřejněny, a není problém s nimi zastupitele na některém z dalších zasedání seznámit.

Ing. Roubíček doplnil za finanční výbor průběh hlasování – kromě dvou (Ing. Kraus a p. Berounský proti) byli všichni pro rozpočet.

Návrh usnesení byl schválen 28-1-1-0

ikona souboruHlasování bod 12

USNESENÍ ZM/28/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2014 takto:

  celkové příjmy rozpočtu ve výši 821 906 tis. Kč

  financování ve výši 103 029 tis. Kč

  celkové zdroje ve výši 924 935 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 717 301 tis. Kč

  kapitálové výdaje ve výši 150 463 tis. Kč

  splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč

  celkové výdaje rozpočtu ve výši 924 935 tis. Kč

2.  závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby

3.  seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2014 v celkovém objemu 127 118 tis. Kč uvedených na straně č. 14 – 20

4.  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 22 - 23 dle návrhu rozpočtu na rok 2014

5. postup při rozpočtových opatřeních takto:

- veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci rozpočtů jednotlivých odborů budou zařazovány do rezervy města

- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

• zařazení dotací včetně použití

• změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru do výše 500 tis. Kč

• změna nezávazných ukazatelů do výše 500 tis. Kč

• přesuny z rezervy na opravy

• nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)

• změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

- správci rozpočtů mohou provádět rozpočtová opatření následovně:• do výše 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku • přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

správce rozpočtu ORJ 4000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci § 4339 a UZ 13010 tak, že v průběhu rozpočtového roku může měnit výdajové položky v rámci běžných výdajů dle skutečné potřeby čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče, aniž by se změnil celkový objem § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

B. b e r e  n a  v ě d o m í

seznam investic „B“, které se budou realizovat a zařazovat do rozpočtu v případě získání příjmů nad rámec schváleného rozpočtu např. dotačních prostředků

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebyly žádné dotazy ani připomínky a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 06

USNESENÍ ZM/22/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1.  dopis pana D.L. ., 466 01 Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek

2. dopis pana V. R., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

B. s c h v a l u j e

1.  uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelem, panem D. L., nar. 1972, ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 214.150 Kč s příslušenstvím (přiznáno platebním rozkazem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 04.11.2013 č. j. 119 C 115/2013-21, právní moc 25.01.2014), který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu 1+2 v budově č. p. 3766, na adrese Palackého 40, Jablonec nad Nisou, za období od prosince 2010 do února 2013. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 500 Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

2.  prominutí povinnosti pana V. R., nar. . 1966, bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 30.337 Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. 2 v budově č. p. 2046, na adrese Saskova 27, Jablonec nad Nisou

3.  odpis pohledávky za panem V. R., nar. .1966, posledně bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši penále 30.337 Kč z titulu dlužného nájemného.

7) Dohoda o uznání dluhu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 07

USNESENÍ ZM/23/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu s žadateli M. a P. L., posl. bytem . ., Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále a nákladů řízení ve výši 105.600 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500 Kč a poslední splátka bude činit 600 Kč

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli.

8) Prodej objektu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele dodal, že výherce VŘ je jeden a objekt v majetku města je přebytečný a proto je prodej účelný.

Ing. Pešek souhlasí a říká, že objekt si vyžaduje údržbu, která mu léta chybí. Podle mapky tam ještě zbývá část pozemků ve vlastnictví města. Co s ním?

Ing. Pavízová řekla, že nyní s ním není žádný plán a může být předmětem prodejem směny nebo nájmu.

PhDr. Fojtíková se zeptala, že se tam jedná o prodej objektu a o prodeji pozemku – který má necelých 2000 m2 – a město prodává objekt bez parcely? Není zhodnocená.

Ing. Vele – prodej komplet včetně parcel.

PhDr. Fojtíková vnímá problémy, protože parcely nemají vyčíslenou cenu. Objekt je bývalá škola bez sítí, kanalizace, elektřiny a dále. Jak tam mohla být provozovaná škola? Zjistila, že tam všechny sítě jsou a objekt je odkanalizovaný, a proto se ptá, proč je v materiálu opak? Myslí si, že chybí vyčíslení hodnoty pozemku, že nelze takto hospodařit s majetkem města, a proto požaduje stažení prodeje z jednání a vytvoření znaleckých posudků a vyčíslení.

Ing. Vele konstatoval, že jde o standardní prodej, dopředu město nikdy nedělá znalecké posudky. Obává se, že město bude tento objekt stát hodně peněz. Na první pohled vypadá objekt v dobrém stavu, ale po bližší technické prohlídce se ukáže opak. Pozemek je zatížený ochranným energetickým pásmem.

Ing. Beitl dodal, že relevantní vyjádření jsou ta správce.

PhDr. Fojtíková dodala, že je pozemek dále zatížený dalším břemenem, je to velký pozemek, firma Ventax získá zcelení území a nechápe, proč bychom jí pozemek jen tak věnovali. Myslí si, že pozemek se nedá jen tak darovat.

Ing. Vele řekl, že se prodává objekt včetně pozemků, město pozemek dostalo. Město pozemek nepotřebuje a je lepší vše prodat a peníze investovat do potřebného majetku.

JUDr.Ing. Pleticha podotkl, že by možná hodně otázek odpadlo, kdyby byla zpracovaná historie objektu v řádu 40 let zpět. Už je to několik desítek let, co budova není školou, pak to byl sklad zdravotnického materiálu podniku LIAZ – byl to utajovaný objekt, byly tam strategické zásoby pro případ válečného konfliktu. Budova je zvenčí udržovaná. Spekulantů se o budovu ucházela celá řada, ale jakmile zjistili skutečný stav, od koupě odstoupili.

Ing. Beitl řekl, že je dobré, že firma Ventax zde chce vytvořit něco uceleného a to je hodné podpory.

Mgr. Tulpa krátce připomněl, že varianty, co s pozemkem a domem existují i jiné, např. demolice a prodej na výstavbu RD. Pro firmu je jednoznačným záměrem scelit pozemek. Souhlasí s kolegyní, že cena je nízká.

Ing. Beitl namítl, že cena demolice je daleko vyšší.

Návrh usnesení byl schválen 23-1-4-1

ikona souboruHlasování bod 08

USNESENÍ ZM/24/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej st.p.č. 1, jehož součástí je objekt č.p. 83 (Lukášov 83) a p.p.č. 2, vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství) společnosti VENTAX s.r.o., IČ 613 24 203, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jungmannova 855/7, PSČ 466 01 za kupní cenu ve výši 800.000,- Kč. Kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

9) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění návrhu usnesení a ten byl schválen 29-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 09

USNESENÍ ZM/25/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 980/3 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 980/6 o výměře 441 m2v k.ú. Rýnovice paní M. F., r. 1945, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 89.082,-Kč.

B. r u š í

usnesení č. 53/2012/A/10 ze dne 28. 3. 2012.

C. m ě n í

usnesení č. 5/2014/A/1 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 622/2 o výměře 724 m2a části p.p.č. 622/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 622/4 o výměře 390 m2(celková výměra 1.114 m2) vše v k.ú. Rýnovice paní G. Z., nar. 1981 a panu A. V., nar. 1977, oba trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a to každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

10) Kontokorentní úvěr

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele nemá doplnění.

Ing. Beitl dodal, že toto je jedna z možností, jak řešit rizika. Loni město nečerpalo.

Mgr. Svoboda konstatoval, že se zvýšil úrok oproti předchozím letům. Odpovídá nabídka tržní?

Ing. Vele říká, že je to nadstandardní nabídka – jiný partner se nenašel, protože neuměl nabídnout stejné nebo lepší podmínky než KB.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 10

USNESENÍ ZM/26/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 se splatností do 13.2.2015 a úrokovou sazbou O/N PRIBOR +0,29 % p.a. a poplatkem za rezervaci zdrojů ve výši 0,15 % p.a. z nečerpané jistiny úvěru

11) Fond na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele nemá doplnění a vede v patrnosti připomínku ing. Peška jako podnět.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 11

USNESENÍ ZM/27/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2013 a rozpočet fondu na rok 2014

13) Výjimka z Metodiky prodeje bytů a rekapitulace prodeje objektů družstvům

- "Info M"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele komentoval rekapitulaci vývoje prodeje bytů. U dvou prodejů nebyly splněné podmínky, tj. nevzniklo družstvo, a proto navrhl výjimku z metodiky a hranice pro vznik družstva by se snížila ze 60% na 45%.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 13

USNESENÍ ZM/29/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výjimku z Metodiky prodeje bytů, článek IV, ad B) - koupě bytového objektu jako celku prostřednictvím bytového družstva, a to tak, že podmínkou založení družstva a následný prodej st.p.č. 4/10, jehož součástí je objekt č.p. 3766 (Palackého 40), st.p.č. 4/11, jehož součástí je č.p. 3767 (Palackého 42), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou a st.p.č. 5004, jehož součástí je objekt č.p. 3763 (Na Vršku 16), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou družstvu bude podmíněn kladným vyjádřením na výzvu k prodeji objektu formou družstva 45% oprávněných nájemců bytů.

14) Projekt Jablonec nad Nisou 2014

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová připomněla, že návrh projektů a finanční rámec ZM schválilo na konci minulého roku. Potom zasedly komise a navrhly rozdělení příspěvků.

Ing. Roubíček (komise pro sport a tělovýchovu) doplnil, že komise jednohlasně odsouhlasila seznam akcí s tím, že přibyly nové akce a jednalo se už dle nové metodiky schvalování a hodnocení přijatých žádostí.

Bc. Hamplová řekla, že jednotlivým žádostem se přidělily body a pak se matematicky přidělily peníze, nebylo zde žádné subjektivní hledisko v hodnocení. Oznámila střet zájmu (Nisanka)

Mgr. Svoboda se zeptal na subjekt JabKO – neví, kdo to je.

Bc. Hamplová – je to Jablonecká kulturní obec, která pořádá akce hlavně v Klubu Na Rampě.

Střet zájmu nahlásili: Ing. Beitl (Sport) Ing. Roubíček a Mgr. Špoták (Atletika)

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 14

USNESENÍ ZM/30/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zařazení jednotlivých akcí do projektu Jablonec nad Nisou 2014 včetně výše dotací dle přiloženého přehledu navrhovaných akcí.

15) Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová řekla, že jde o každoroční informaci.

RNDr. Čeřovský nahlásil jako ředitel ZŠ střet zájmu.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-1-0

ikona souboruHlasování bod 15

USNESENÍ ZM/31/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přílohy zřizovacích listin škol a školského zařízení dle důvodové zprávy

16) IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

(čas. 13 hod.)

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že vše je popsáno v příloze. Důležité je schválit složení přípravného výboru a podpis memoranda. Přítomný je také ing. Michal Vereščák, vedoucí strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec. Věcí projednávání je i jmenování ing. Vereščáka manažerem IPRÚ Liberec- Jablonec n.N.

Ing. Vereščák - v programovém období 2007 – 2014 má na starosti na libereckém magistrátu také implementaci integrovaných plánů rozvoje města. Evropská komise cílí více na územní dimenzi, nová strategie nebude cílit jen na jednotlivá města, ale na širší území. Nyní jde o ORP Liberec a ORP Jablonec. Zahajujeme analytickou část a z ní chceme vyhodnotit konkrétní území. Podle aktuálních informací, předpoklad částky je zhruba 2 miliardy korun. Další konkrétní údaje ještě nevím, ministerstvo ještě nemá konkrétní představu, jak se k územní dimenzi postavit. Ale během druhého kvartálu tohoto roku budeme vědět detaily, jak strategii koncipovat.

Ing. Beitl - materiál je ještě velmi živý, programovací období je 2014-2020. Všechna statutární města chtějí udělat maximum k urychlení prací bez závazné metodiky, aby čerpání dotací bylo urychleno.

PhDr. Fojtíková konstatovala, že ji mrzí, že materiál dostala na stůl až teď a ona nemá čas si udělat představu o strategii, na které se pracuje už rok. Ptá se, zda o jednotlivých projektech, které už jsou připravovány, o jejich případné realizaci, budou zastupitelé ještě rozhodovat.

Ing. Beitl řekl, že nyní neschvalují zastupitelé žádné budoucí projekty, ale pouze přípravný výbor. A on každé jednání na Svazu měst a obcí i jednání v Liberci komentoval ve svých zprávách. K připravovaným projektům se zastupitelé ještě budou moci vyjádřit.

Mgr. Svoboda chápe pozitivnost a přínosnost plánu. Ale podle memoranda bude nositelem projektu statutární město Liberec a on doufá, že Liberec to ustojí. Jablonec je v kondici na rozdíl od Liberce. A proto snad z hlediska finančního zdraví bude posuzován Liberec ne Jablonec.

Ing. Beitl řekl, že než bude hotová metodika a parametry neděje se nic, pak začne intenzívní práce.

Ing. Vereščák řekl, že dnes se bavíme o společném finančním rámci, ale jednotlivé projekty budou finančním rizikem konkrétního města. Integrovaný plán bude obsahovat projekty Jablonce, Liberce a dalších žadatelů a každý nositel – příjemce bude zodpovědný za svůj projekt. Odpovědným nositelem vůči ministerstvu bude Liberec – nositel IPRÚ.

Ing. Beitl komentoval situaci v republice a připomněl už hotové IPRÚ – Pardubicko, Olomoucko.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 16

USNESENÍ ZM/32/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Založení přípravného výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

2. Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci Integrovaného plánu rozvoje území IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

3. Jmenování Ing. Michala Vereščáka, vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec, manažerem IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou.

17) Aktualizace Strategického plánu statutárního města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že to souvisí s předchozím bodem. Aktuální strategický plán má město schválený. Ale jelikož se další dokumenty budou vyvíjet, byla radě města předložená aktualizace strategického plánu. Ta schválila Agenturu regionálního rozvoje (ARR) pro administraci aktualizace a nyní je zastupitelům předkládán materiál k aktualizaci, kde je popsán po vzoru toho stávajícího seznam pracovních skupin spolu se jmenovitým návrhem řídící skupiny na projednání aktualizace. Vše je orientační návrh každý zastupitelský klub má možnost jméno změnit, vše je vzorové. Přílohou je i harmonogram, podle kterého by aktualizaci měli zastupitelé schválit v červnu. V minulosti byl odbor územního a hospodářského rozvoje kritizován, že jedná přes prázdniny, proto je termín daný takto, ale je možné jej prodloužit. Je nutné vybrat odpovědně zástupce do jednotlivých skupin, protože to bude hodně práce a času.

PhDr. Fojtíková se zeptala – proč rada města vybrala ARR – je možné agenturu představit? Vzhledem k zadáním, že jde o závažný materiál, pak doba čtyř měsíců je krátká, pak by se přimlouvala k prodloužení lhůty projednávání i přes prázdniny.

p. Vobořil si myslí, že když se zpracovávala minulá aktualizace, tak to nebyl materiál do šuplíků, ale byl velmi kvalitní. Stále se z něj čerpá, proto je to dnes snazší na něj navázat. V prodloužení termínu nevidí problém, nicméně ze zkušeností ví, že jde to zvládnout v poměrně krátkém čase. V odborných skupinách jednalo na 200 lidí. Je to práce odvislá od toho, aby ve skupinách byli odpovědní lidé. Obává se ještě toho, že předvolební kvas v září a říjnu může narušit materiál, proto by byl rád, kdyby se vše zvládlo do červnového termínu.

ARR byla vybrána základě ceny a zkušeností a právě ona zpracovávala už první strategický plán. Je vlastněná LK.

Ing. Beitl řekl, že objem práce je dán cenou, jedná se aktualizaci nikoli o nový materiál. Ale v každém případě jde o ideový materiál.

JUDr.Ing. Pleticha se ztotožnil se slovy kolegyně Fojtíkové. Spěch není na místě. Dnes je tolik neznámých, jaké budou fondy apod., a to určitě do prázdnin známé nebude. Naopak by bylo vhodné jednání nechat pokračovat i po volbách, protože pak mohou být priority jiné, proto on s harmonogramem nesouhlasí.

Mgr. Paukrtová si nemyslí, že je nezbytně nutné dlouhé projednávání. Stanoví se strategické priority města, při nichž se neřeší peníze. V IPRÚ se neřeší jen zájmy města, ale i pravidla hry ve vztahu k EU. Ale v městském strategickém plánu v podstatě priority města známe. Pokud by byl schválený do konce tohoto volebního období, mohlo by to být výhodné pro nové vedení města.

Ing. Beitl řekl, že není třeba strategický materiál podceňovat, ale ani přeceňovat. Jde do něj vložit všechny varianty a možnosti. Ale na termín schválení se tlačit nebude a harmonogram prodloužit bude vždy možné.

PhDr. Fojtíková vždy považovala strategické dokumenty za důležité, nevnímá je jen jako zásobárnu nápadů, ale stanovení priorit a trendu vývoje. A proto si zaslouží čas.

Ing. Beitl dále říká, že podle něj je to sborník ideologických námětů, byť důležitý.

Ing. Pešek se přimlouvá za to, aby byl znovu rozeslán všem členům ZM, aby si jej prohlédli a snesli náměty.

Mgr. Tulpa doplnil informaci kolegyni Fojtíkové – ARR je krajská s.r.o., projektové věci znají i regionální problémy. Aktualizaci strategického plánu považuje za důležitou, ze zkušenosti ví, že řada organizací si vyžádala odkazy na konkrétní věci ze strategického plánu, aby měla podporu k vlastním projektům. Říká, že je nutné jej schválit ještě letos, protože na tento strategický dokument se budou odkazovat organizace, které ho budou chtít použít, tzn. budou potřebovat zadání. Proto si myslí, že do jisté míry je třeba spěchat, ale hlavně proto, aby měli šanci ti, kteří tento plán budou používat ve prospěch svých projektů.

p. Berounský má výhradu k rychlosti projednávání. Připomněl, že kdysi se přípravě plánu věnoval i rok. Význam materiálu podle p. primátora není třeba přeceňovat, přitom EU na něm hodně staví. Vrací se k rozpočtu, že význam ekonomického výhledu vlastně taky není nutný, protože je to věštění z křišťálové koule.

Ing. Beitl se ohradil proti „manipulativnímu“ vystoupení a připomněl, aby byl citován vždy přesně a v kontextu, neboť on řekl, že se materiál nemá přeceňovat, ale ani podceňovat.

Ing. Procházková podotkla, že byla v minulé komisi a i EU také používala odkaz na strategický plán. Proto si myslí, že aktualizace bude rychlejší a také se připomíná, aby se aktualizoval v navrženém harmonogramu, protože příští rok bude plánovací pro další dotační období.

Ing. Beitl navrhl úpravu důvodové zprávy v tom smyslu, že: „zahájíme aktualizaci strategického plánu a předpokládáme termín dokončení za čtyři a půl měsíce“. Vnímá tady připomínky jako „rychlost, pomalost, nátlak“ a to on zásadně odmítá. Byl stanovený korektní čas, jak je obvyklé. Bude-li třeba jej prodloužit, učiní se tak.

Mgr. Tulpa by rád se zúčastnil ještě aktualizace nejen v oblasti školství, ale i sociální. Připomněl, že to bude skutečně hodně o práci a čase. Jde o dlouhodobé vize a směru města Jablonec.

p. Vobořil shrnul příspěvky: cítím, že nevidíte problém v aktualizaci, ale v době projednávání, nicméně za sebe bych to v tuto chvíli nechtěl měnit, protože máme naceněný právě ten daný čas a je uzavřená smlouva. Za sebe bych mohl říct, že pokud se dostaneme do nějaké fáze, kde se projednávání zkomplikuje, tak bych jednal se zhotovitelem o prodloužení smlouvy. Nakonec všichni, co budete u toho chtít být, tak u toho buďte, já s tím nemám problém. Jak řekl p. Tulpa, je to jenom o práci. Délka projednávání je náš problém, nebudeme mít hotovou aktualizaci k IPRÚ. Proto potřebujeme strategické dokumenty někam hnát, máme dobrý základ, aktualizace strategického plánu z roku 2007 je velmi dobrá. A tak já bych harmonogram držel, snažme se my všichni, kteří v něm budeme zapojení, abychom byli konstruktivní, chodili na jednání, protože musím si povzdechnout za vedení města – máte toho sami dost, když děláme různé semináře a pak následují další jednání. Pro další výstup směrem k IPRÚ potřebujeme mít data projednaná, abychom mohli jednat dál. Navrhovaná účast není dogma, projednejte to, ale co nejrychleji, ve svých klubech.

Mgr. Paukrtová řekla, že první strategický plán z prvního volebního období vznikal v jakýchsi skupinách, které jednaly intenzívně dva dny mimo město. Takže otázka časová je důležitá, ale ne nejvíce. Je důležité přijít s nápady.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 17

USNESENÍ ZM/33/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o přípravě a zpracovávání dokumentu "Aktualizace Strategického plánu statutárního města Jablonec nad Nisou" uvedenou v důvodové zprávě

18) Investiční akce "Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou" - rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – nejde o materiál, který by se běžně objevoval v ZM. Jde o požadavek poskytovatele dotace, aby se zastupitelstvo zabývalo zakázkou investičních akcí i v tomto rozsahu. Omluvil se, že část materiálu je dána „na stůl“ ale souvisí to s tím, že vypsané nabídky a výběrová řízení měly některé náležitosti, které musely být dotázány dodatečně a doplněny jednotlivými uchazeči. Soutěžila se cena, nejnižší nabídka je popsána v materiálu.

Mgr. Svoboda požádal o hlasování zvlášť o jednotlivých bodech, není jasné – co bylo důvodem vyloučení z výběrového řízení.

p. Vobořil ještě doplnil, že nejnižší nabídku dala firma Strabag a.s. a v hodnotící komisi byl Ing. Pešek, Ing. Procházková, Ing. Roubíček, Ing. Vele, pan Sedláček za HK, paní Bencová a já. Projekční cena, odhadovaná na tuto zakázku byla 21.576 tis. Kč.

Mgr. Kučera – předmětem vyloučení byly dvě společnosti – BYDLENÍ KOMPLET s.r.o. – vyloučení z důvodu nedostatečné nabídky jak ze zákonných požadavků na kvalifikaci, tak z požadavků, které udávala zadávací dokumentace. Dále byla vyloučena nabídka obchodní společnosti SKANSKA a.s. z důvodu nesplnění požadavků dané zadávací dokumentací a to v oblasti herních prvků, které oni specifikovali jiným způsobem, než my jsme požadovali. Vše je možné předložit k nahlédnutí.

Mgr. Svoboda – po vysvětlení stahuje svůj návrh na hlasování zvlášť.

Návrh usnesení byl schválen včetně rozšířeného usnesení o bod C), který byl předložen „na stůl“

Hlasování o bodech A, B + C 17-0-5-6

ikona souboruHlasování bod 18

USNESENÍ ZM/34/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

ve věci veřejné zakázky „Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou“, tj. veřejné zakázky na stavební práce, zadané v podlimitním otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky a přiděluje shora označenou veřejnou zakázku uchazeči STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, Smíchov, IČ: 60838744, za cenu 15.449.897,10 bez DPH, tj. 18.694.375,50 Kč vč. DPH.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k dalším úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytným k dokončení procesu zadávání této veřejné zakázky

C. r o z h o d u j e

o vyloučení uchazečů BYDLENÍ KOMPLET s.r.o. a SKANSKA a.s. z účasti v zadávacím řízení z důvodů nesplnění zadávacích podmínek.

19) Prodej kanalizačních přípojek - ulice Na Čihadle, Nástrojářská

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil neměl doplnění a nebyly žádné dotazy.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-1-0

ikona souboruHlasování bod 19

USNESENÍ ZM/35/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 0,40 m a DN160 délky 5,58 m uložené v p.p.č. 1011/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům I. a Z. H., manželům Ing. P. a Ing. S. Z., bytem ., Jablonec n. Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

2.  prodej kanalizační přípojky DN 160 délky 14,11 m a DN 200 délky 0,70 m uložené v p.p.č. 1011/8 k.ú. Jablonec nad Nisou panu Ing. M.T., panu B. Z. a paní E. Z., bytem ., Jablonec n. Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

3.  prodej dvou kanalizačních přípojek DN 160 délky 15,55 m DN 200 délky 3,90 m uložených v p.p.č. 1011/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou paní P. H., paní H. Š. a panu P. Š., bytem ., Jablonec n. Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

4.  prodej tří kanalizačních přípojek DN 160 délky 16,24 m a DN 200 délky 8,05 m uložených v p.p.č. 1011/6 k.ú. Jablonec nad Nisou manželům Ing. B. a Bc. I. C., manželům J. a Z. P., paní J. Š., bytem ., Jablonec n. Nisou, panu J. S., bytem ., Jablonec n. Nisou, a paní S. T., bytem ., Jablonec n. Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

5.  prodej dvou kanalizačních přípojek DN 160 délky 22,55 m uložených v p.p.č. 1011/5 k.ú. Jablonec nad Nisou paní H. P. a panu P. P., bytem .. Jablonec n. Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

20) Vydání změny č. 70 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

PhDr. Fojtíková – dotaz omylem - byl k následujícímu bodu č. 21)

Mgr. Paukrtová doplnila, že bylo projednáno na Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, který ale nebyl usnášení schopný.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 20

USNESENÍ ZM/36/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

  jako opatření obecné povahy změnu č. 70 Územního plánu města Jablonce nad Nisou,schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009

Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č.XXXVIIIa vydaná usnesením č.608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18.6.2009

Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č.XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28.01.2010

Změna č.XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28.01.2010

Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010

Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010

Změna č. 40b vydaná usnesením č. 975 /2010 z 41. zasedání ZM dne 16. 12. 2010

Změna č. 40f vydaná usnesením č. 104 /2011 z 5. zasedání ZM dne 26. 05. 2011

Změna č. 59 vydaná usnesením č. 161/2011 ze 7. zasedání ZM dne 22. 09. 2011

Změna č. 57 vydaná usnesením č. 62/2012 z 3. zasedání ZM dne 28. 03. 2012

Změně č. 60 vydaná usnesením č. 111/2012 ze 6. zasedání ZM dne 21. 06 2012

Změna č. 61 vydána usnesením č. 112/2011 ze 6. zasedání ZM dne 21. 06 2012

Změna č. 55 vydána usnesením č. 206/2012 ze 6. zasedání ZM dne 20. 12 2012

Změna č. 58 vydána usnesením č. 61/2013 ze 3. zasedání ZM dne 21. 03 2013

Změna č. 65 vydána usnesením č. 162/2013 z 9. zasedání ZM dne 19. 09 2013

Změna č. 67 vydána usnesením č. 161/2013 z 9. zasedání ZM dne 19. 09 2013

  a to dle materiálu (dokumentace změny č. 70 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

21) Podnět na pořízení změny č. 73 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

PhDr. Fojtíková – nesouhlasí s tímto podnětem. V materiálu by se mělo zmínit, že stav zatím neodpovídá platnému územnímu plánu a změna se ho snaží jakýmsi způsobem narovnat. Navrhuje zabývat se územím jako celkem, aby se řeklo jakým směrem, jakou vizi mu chceme dát. Schválením této jedné dílčí změny v území to bude mít dopad na koryto Nisy a jeho okolí. Pozemek je významný krajinný prvek ze zákona, který již takto doznal citelných zásahů. Zatím je šance to tam uvést do nějaké podoby, aby to mohlo sloužit pro rekreaci obyvatel a nejen sportovců. Nelíbí se jí neuspokojivý stav, co se týče vyrovnání pozemků. Za druhé, již nyní na pozemku (dále jen PK) parkuje řada aut těch, kteří chodí na velkokapacitní hřiště, parkují přímo v té zeleni před vchodem. Domnívá se, že dojde k rozšíření parkovacích ploch právě v zeleni, protože jiné místo na parkování není. Přimlouvá se, aby se neschvalovala tato jedna změna, ale abychom se domluvili, co s celým územím v této oblasti – ze strany Nisy nebo ze strany druhé – město zamýšlí. Myslí si, že rozšíření stávající stavby vč. vybudování tribuny je velice výrazný zásah. Na VHMM bylo konstatováno, že nelze budovat vyšší stavbu – bylo řečeno, že to bude stavba tzv. sendvičová a bude respektovat územní plán. Ale již je připraveno dle nového územního plánu, že bude možné ji zvýšit. Myslí si, že to je vážné rozhodování a měli bychom ho brát vážně v kontextu s celým územím.

p. Vobořil – území se řeší cca 10 let, koncepce se postupně upravuje a je tam řada projektů, které jsou pod dotací. Nelze některé věci měnit, protože by se musela dotace vrátit. Současně se narovnává stav, který tam za ta léta vznikl a parkování je problém nejenom tohoto území. Místo je hodně využívané a bohužel uživatelé tam jezdí auty. Přestože se v loňském roce parkovací plochy rozšířily, tak nestačí. Před deseti lety tam byla víceméně skládka, a okolní obyvatelé jsou se stavem spokojeni. Areál z větší části využívá i základní škola pro třídy, které jsou zaměřeny na sport.

Mgr. Špoták – hřiště je majetkem města, resp. SPORT s.r.o. a kdo bude majitelem staveb a kdo to financuje.

p. Vobořil – nyní není debata o stavbách, ale vymezení ploch územním plánem. V žádném rozpočtu není stavba uvedena, ani v rozpočtu 2014. Ale je připravena projektová dokumentace, která byla směřovaná pro získání dotačních peněz. Zatím žádné dotace na objekt nejsou, proto to není v rozpočtu a o výstavbě nejednáme.

Mgr. Paukrtová – jde o změnu územního plánu č. 73, ale Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města nebyl schopen se k tomu vyjádřit, neboť nebyl usnášení schopný. Pokud jde o objekt, byla ubezpečena, že když se rozhodne o jednopatrové nebo přízemní budově, tak to tak bude. Osobně tomuto ujištění věří. Na výboru viděla projekt na budovu, která tam je potřebná, nejsou tam toalety a účastníci se potřebují někde umýt a osprchovat.

Ing. Pešek – Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města pracuje dle půlroku předem schváleného harmonogramu, ale bohužel nebyl usnášeníschopný. Bohužel ani na místním šetření nebyl potřebný počet členů, ale přesto se mohla řada problému prodiskutovat. Je ochoten připustit, že v tuto chvíli není toto území dokončeno dle územního plánu, ale v případě, že je tam vybudováno malé parkoviště se zpevněnou plochou, je to lepší než, aby auta parkovala v louce a v bahně. Jednoznačně jsme omezili – v pracovním pořádku – to, že tam nemohou být stavby vyšší než jedno nadzemní podlaží, což je v podstatě totéž jako současný dřevěný barák. Ale byla by to zděná stavba s přidanou hodnotou toalet přístupných pro veřejnost. Myslí si, že celá tato část Jablonce je vzorovým způsobem upravena a veřejností velmi navštěvována. Je zastáncem dalšího rozvoje i dalšího okolí přes Nisu, kde jsou další pozemky v majetku města, které by se mohly k rekreačnímu sportu využít.

Mgr. Smrčková – upřesnila celý stav: Od r. 1997 se připravuje toto území pro jisté sportovní a rekreační aktivity. V r. 2004 ZM schvalovalo rozšíření tohoto sportovně rekreačního areálu a to v době, kdy šly dotační peníze z ministerstva financí na vybudování hřiště s umělou trávou. Travnatá hřiště v plochách PK, které jsou plochami specifickými (parky, lesoparky) připouštějí výstavbu sportovních a rekreačních aktivit. Tzn., že ta hřiště jsou v souladu s platným územním plánem. Co je neštěstí, je oplocení areálu, ale každý z nás pochopí, že pokud se tam provozuje fotbal, tak je oplocení na místě s ohledem na princip sportu. Prostor PK byl oplocením omezen a doufali jsme, že tím, že napravíme tento stav, tak nevyvoláme takové zděšení, k jakému dochází. Pokud někdo říká, že vybudování parkoviště v ploše PK je vybudování parkoviště „na černo“, zásadně se ohrazuje. Tuto skutečnost jsme konzultovali na KÚ, kdy náš výklad dovybavení ploch sportu a rekreace je dopravní infrastruktura, která zahrnuje plot i parkovací plochy, je zcela legální. Na parkoviště je vydáno pravomocné stavební povolení. Jestliže Občanské sdružení FK Jablonec nad Nisou uvažovalo o vybudování účelového objektu, domnívali jsme se, že bude dobré narovnat plochu, která připouští větší procento zastavění, dle stávajícího oplocení, které v současné době funguje. Obává se, že v okamžiku, kdy by záměr o.s. FK Jablonec nabýval nějakých reálných skutečností, tak bychom na % zastavění nemuseli uspět. Doplnila, že nový územní plán řeší v kontinuitě s platným územním plánem jako plochy občanské vybavenosti sport – rekreace. A pokud někdo chce chránit správně řečený významný krajinný prvek ze zákona, tak ať podá námitku do nového územního plánu, protože ten tuto plochu, která by se měla chránit, ještě zužuje. Uvítá to a bude na ni reagovat v úpravě územního plánu.

p. Berounský – neviděl žádný záměr a není seznámen s žádným novým projektem. Jaká je tedy představa, pokud by to šlo blíže ventilovat.

Ing. Smrčková – účelový objekt zahrnuje: sociální zařízení pro veřejnost, šatny pro sportovce, kancelář pro rozhodčí, a nějaká plocha pro posezení, resp. občerstvení.

Mgr. Svoboda – procesní připomínka. V zápise Osadního výboru Mšeno nad Nisou (dále jen OV Mšeno) nebyl tento bod projednáván. Je to ve Mšeně, chodí tam lidé ze Mšena, a proto by chtěl vědět, co si oni o tom myslí. Jsou zde členové OV Mšeno – mohou sdělit, zda o tom jednali?

p. Vobořil – souhlasil, bod projednán nebyl, ale nebyl to úmysl. Není problém to projednat.

PhDr. Fojtíková – hovořila o parkovišti na zelené ploše přímo před vchodem do stávající budovy. Plocha se zavezla štěrkem, aby se to zpevnilo, a zde se obává, že se parkování bude dále rozšiřovat. Dále podotkla, že ji velmi mrzí, že nový územní plán se nezajímá o významné krajinné prvky ze zákona a že se musí dávat podněty na to, aby byly brány v úvahu. Mluvila o využití území podél toku, kde původně bylo v projektu uvažováno rekreačním využití – nyní to je vyloženě sportovní využití a nemyslí si, že tak velké území by mělo být zastavěno jenom hřišti. Proč tam neudělat i pěknou plochu pro procházky s malými dětmi a s herními prvky. Plocha by mohla být využita velmi všestranně. Tyto podněty zde byly dlouhodobě vznášeny.

p. Vobořil – pro veřejnost je areál otevřen a všeho tam je dost. Jezdí se tam s kočárky, jsou tam herní prvky, děti jezdí na kolech. Problém je v tom, že součástí veřejného prostoru nebyly vybudovány toalety. A to se nyní řeší. Do části areálu, která je pod dotací, WC nelze dát. Snažíme se to vyřešit tímto objektem, na který budeme žádat dotaci.

Ing. Roubíček – území od hasičárny směrem k městu se stává vyhledávaným místem nejen Jablonečáků a Mšeňáku, ale jezdí sem i lidé přespolní. Vybudování sociálního zařízení vítá a doplnil by změnu ještě o další patro a nejen pro FK, ale i pro veřejnost.

Ing. Beitl – komentoval stav komunikace podél Nisy, kdy v tomto období je jíl na cestě neúnosný. Možná by tato komunikace mola být velmi strategická spojka do odlehlých částí města.

MUDr. Jörgová – jde o velmi vyhledávanou cyklostezku, ale po odstranění parovodu by měla být celá opravena až k Lidlu.

Ing. Beitl – souhlasí, že pokud se toto vybuduje, bude velmi vytížená cyklostezka, že se bude muset nějak zokruhovat, protože pohyb in-linů, kol a pěších by mohl přejít do konfliktů.

Ing. Vele doplnil, že parovod v tomto úseku se odstraní hned, jak začne revitalizace celé CZT.

Návrh usnesení byl schválen 20-1-5-0

ikona souboruHlasování bod 21

USNESENÍ ZM/37/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 73 Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

22) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2013

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Raisner – nedošlo ke zvýšení trestné činnosti, jak se očekávalo díky amnestii v lednu 2013. Zvýšily se náklady na odstranění krádeží vozidel, ale byl pokles vloupání do bytů. Přičítáme to informovanosti občanů v rámci prevence kriminality. Nepodařilo se nám naplnit společné hlídky s PČR z důvodů kapacity personálního obsazení u PČR.

p. Louda – s činností MP spokojen, ale večer by měli být strážníci více vidět, hlavně v městském parku (matky s dětmi) a kolem Alberta na Budovatelů, resp. Liberecké ul.

Mgr. Raisner – provádí se hlídková činnost v objektu Na Vršku 16 a kolem Alberta ve večerních hodinách. Činnost je nyní hlavně zaměřena k zabránění krádeží motorových vozidel a věcí z nich, protože nárůst je výrazný a to nás tíží. Bohužel na noční směnu máme max. 6 lidí.

RNDr. Čeřovský – poděkoval MP za školu, vždy bylo operativní řešení problému, vč. přednášek pro žáky.

Ing. Beitl – občané vnímají bezpečnost ve městě jinak, je v tomto směru často oslovován. Předkolo ankety o úrovni života ve městě ukázalo, že priorita občanů je bezpečnost. Budeme se muset tomuto tématu více věnovat, vylepšovat komunikaci mezi občany a MP. Pozitivní zpráva je, že dojde k navýšení policistů PČR.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 22

USNESENÍ ZM/38/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2013

23) Informativní zpráva o plnění Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2013

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Vaníček, jako zpracovatel, uvedl materiál a doplnil, že vloni byly splněny 3 projekty se státní dotací. Všechny byly nahlášeny na ministerstvo vnitra, zatím bez připomínek. Bylo řečeno, že některé trestné činy se snížily, něco se zvýšilo. Potěšilo nás, že počet poškozených seniorů od r. 2011 neustále klesá. Přičítáme to i zčásti projektu „Stáří bez rizika“ a „Bezpečné stáří“, což se plní s preventivy z MP. Prevenci se bude věnovat pozornost i v letošním roce, počítá se s dalším projektem. Ukazuje se i účinnost instalace kamerových bodů.

Ing. Beitl poděkoval za práci na akci osvětlení Tyršovy sady.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 23

USNESENÍ ZM/39/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

Informativní zprávu o splnění Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2013

24) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření Bezpečnostní politiky Statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2013

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 24

USNESENÍ ZM/40/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

Informativní zprávu o plnění úkolů a opatření Bezpečnostní politiky statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2013

25) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

- "Info P,K,M"

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 25

USNESENÍ ZM/41/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2013 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. 

26) Vlajka pro Tibet

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl – návrh nepodpoří, jeho přístup k těmto akcím se nezměnil.

p. Louda – vlajku vyvěsit kvůli událostem na Ukrajině, jde o symbolickou morální podporu projevu svobody a demokracie.

Mgr. Paukrtová – považuje vyvěšení Tibetské vlajky, byť je to země vzdálená, za určitý výraz toho, že se nám něco nelíbí. Neví určitě, jak podpořit demokratický systém Ukrajiny a současný stav tam, který je děsivý. Tibetská vlajka se vyvěšovala mnohokrát, ráda to podpoří jako každé úsilí o demokracii. V tuto chvíli si klade otázku, zda Ukrajina nám není bližší a problematika je daleko vážnější.

Mgr. Tulpa – navrhl přejmenování tohoto aktu – vyvěsíme vlajku za svobodu a demokracii. Osobně se zdrží hlasování.

p. Berounský – jde o určitou symboliku – podporu malého národa proti útlaku. Navazuje to na tradice, počínaje našim novodobým prezidentem Havlem a vzniku demokratického systému u nás. Jde o symbolické vyjádření podpory demokracie, která nás opravdu nic nestojí. Pokud to někdo pokládá za alibismus, pak se vůbec nedívá zpět, jak tato tradice vznikla.

p. Louda – mimořádně ho potěšil postoj našeho prezidenta i premiéra. My v Jablonci můžeme pro Ukrajinu uspořádat veřejnou sbírku na pomoc ukrajinské opozici. Dnes se také poprvé ztotožňuje s p. Berounským.

Ing. Beitl – jsme v demokratické společnosti, každý má právo na svůj vlastní názor. Osobně se nechce vyjadřovat k situaci na Ukrajině, vnímá to, že tam byl demokraticky zvolený prezident a někdo se ho pokouší nedemokratickými prostředky odstranit. Je na Evropské unii a Ukrajině, aby ohlídala řádné volby. Ale vměšovat se do těchto věcí nám nepřísluší.

Návrh usnesení nebyl schválen 13-0-12-1

ikona souboruHlasování bod 26 01

Primátor požádal předsedy klubů, aby se sešli k dohodovacímu řízení.

Po jednání oznámil primátor, že nedošlo ke shodě a na návrh Mgr. Žura vyhlásil opětovné hlasování, kterým se návrh usnesení schválil 16-0-7-2

ikona souboruHlasování bod 26 02

USNESENÍ ZM/42/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do akce Vlajka pro Tibet a s vyvěšením tibetské vlajky v pondělí 10. 3. 2013.

27) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 27

USNESENÍ ZM/43/2014

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

28) Nové interpelace

Písemné:

JUDr.Ing. Pleticha – přehled všech soudních řízení, které vede statutární město

p. Berounský – celkové náklady na Bulvár 5.května od doby před jeho budováním vč. výkupu pozemku a částku hrazenou městem a částku hrazenou ŘSD.

PhDr. Fojtíková – přeložka vedení vysokotlaku plynovodu v lokalitě Horní Proseč.

Ing. Kraus – právní stanovisko, zda je město zavázáno k úhradě újmy ve společnosti JE a.s., která společnosti vznikne v důsledku rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti VH ze dne 23.1.2014 viz usnesení RM/23/2014.

Ústní:

p. Louda – tři podněty k dopravnímu řešení z Dolního nám. na Bulvár 5.května, zrušit zákaz odbočení doprava k Nepomukovi, aby auta mohla přijet na starou tržnici a po nákupu odjet. Zda je možný pomalý odjezd z Dolního nám. do ul. Kamenná. Přehodnotit záměr pořádání trhů na Dolním nám. a v Lidické ul. místo u autobusového nádraží – smyslem je oživení centra města.

Ing. Beitl – bude odpovězeno písemně a dodal, že na Dolní nám. se lidé auty nedostanou – není parkování pro velký počet aut jako u Intersparu, ale trhy se na Dolním nám. konají - Farmářské trhy. Dále – průjezd Kamennou nahoru by znamenalo opět pustit do centra města dopravu. Dostane písemnou odpověď od dopravní komise.

Ing. Procházková – zda je na MÚ k dispozici kolik z obecních bytů ve středu města obývají romští spoluobčané. Mluvíme zde o oživení centra města ale v letošní roce, jak není sníh, je jich velice mnoho v areálu Eurocentra. Další dotaz – na Proseči byl vykácen cíp lesa, do dneška tam leží větve – do kdy a jakým způsobem to bude uklizeno.

Ing. Beitl – na první otázku nelze odpovědět v souvislosti s legislativou. Obecně řečeno, rada města nedává obecní byty občanům, kteří mají problém s dodržováním pravidel lidského soužití. Pokud tam ti lidé bydlí, jde o soukromé privátní objekty. Město má v centru velké byty, které nejsou obsazené.

p. Vostřák – připomínka k názvu označování ulic na začátku a na konci, je to bráno jako interpelace?

Ing. Beitl – ano, dostane písemnou odpověď – označení ulic a jeho umístění, to je podstatné.

PhDr. Fojtíková – na Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města navrhl Ing. Pešek zahrnout území za potokem ve Mšeně do pozemků pro rekreační využití. Ved. odd. územního plánování reagovala, že děkuje za podnět a že ho okamžitě předá zpracovateli. Což byla perfektní reakce. Pak ale dostala do ruky reakci té samé ved. odd. územního plánování na dopis o.s. Natura Horní Proseč, kteří také vznesli podnět k tvorbě územního plánu, a jim bylo zcela jednoznačně zodpovězeno, že uplatnili svůj podnět mimo zákonem stanovený termín, určený pro jeho připomínkování a bylo jim doporučeno, aby připomínku uplatnili v rámci veřejného projednání. Ptá se, proč není přistupováno ke všem, kteří vznáší podněty ke zpracování územního plánu, stejně a proč nemohla být tato připomínka předána zpracovateli.

Ing. Smrčková – není si vědoma, že by slibovala zpracování a že předá nějakou informaci.

Ing. Beitl doporučil dámám, ať si to vyříkají osobně, případně interpelace je zaznamenána písemně.

29) Diskuze

PhDr. Fojtíková – tázala se, zda se bude nějak reagovat na materiály na stůl?

Ing. Beitl – berme to jako interpelace, budou určitě zpracovány, Proseč jste otevřela vy, je to logické.

PhDr. Fojtíková – děkuje za zpracování, ale v jednom materiálu je závěr, že Osadní výbor Proseč nad Nisou navrhuje přijmout usnesení – lze s tím nyní pracovat? Klidně si to vezme za své a navrhuje, aby to usnesení bylo přijato. V usnesení je řečeno, že by se mělo přijmout zadání úkolu p. Vobořilovi, aby na příští ZM připravil zpracování podání podnětu na změnu územního plánu v rozsahu 45. změny a dále je tam zadání p. Vobořilovi zadat zpracování regulačního plánu Proseče n. Nis., tak aby byly respektovány zákony o ochraně přírody a krajiny. Je možné toto usnesení nějak takto zformulovat a přijmout, aby se do příštího ZM materiál dostal? V podstatě toto požadovala od října, abychom se k této věci vyjádřili. Toto jednání je neustále odsunováno. Na Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města bylo řečeno, že se k této problematice dostaneme v březnu, tzn., že nejdříve na březnovém jednání ZM by se tato problematika dostala do jednání. Aby se tato problematika již uzavřela, bylo by asi nejjednodušší přijmout takovéto usnesení.

Ing. Vele – dnes se o tom jednalo i na RM. Souhlasí, že se tento problém musí nějak uzavřít, ale pokud má nějak hlasovat, potřebuje k tomu jasné právní stanovisko. Jestliže bude hlasovat pro změnu změny územního plánu, jestli tím způsobím nějaké škody investorovi, který již začal nějaký způsobem konat. Dokud zde nebude kvalitní právní rozbor, tak se k tomu nemůže vyjádřit.

Ing. Beitl – osobně by ani neřekl, že způsobíme škody investorovi, ale zda nezpůsobíme škody statutárnímu městu. To je meritum věci. Pokud říkáte, že se to odkládá, pak má pocit, že Osadní výbor Proseč nad Nisou nerespektuje vyjádření všech odborných orgánů a dopisy, kterému posíláme a neustále vrací na stůl stejnou problematiku. Stále se tam opakují stejné argumenty, které zde byly do té doby pokládány a skutečně si o tom můžeme zahlasovat a jsem zvědavý, jak budou zastupitele hlasovat.

Ing. Vele – škody investora nám mohou být samozřejmě jedno, ale pokud vzniknou, pak je může investor na nás uplatňovat. Myslím si, že jde o vážné rozhodování a musí to mít jasný právní podklad.

PhDr. Fojtíková – je možné se tedy domluvit, aby na příští ZM byl tento bod předložen s tím, že to bude řádně projednaný bod, budou k tomu předloženy všechny podklady, které od října již dávno mohly být zpracovány, protože se o tom diskutuje. Je to takové vzájemné nerespektování jednotlivých stran, které si stále říkají své argumenty a při tom se trochu míjejí. Tady jde o samosprávné rozhodování a nikoli o výkon úředníků. Vedení města uvádí v odpovědích jen procesní kroky, které se musí vždy konat po tom samosprávném rozhodování. Pokud je možné se takto dohodnout, že budou připraveny všechny materiály na příští ZM, aby z toho mohlo vzejít nějaké usnesení, já budu spokojena. Uvědomuje si, že i vedení města si je vědomo celé závažnosti a i proto, že od prosince se koná jeden krok za druhým a povolovali se zásahy do toho území. Ano, vyčísleme si, jaké škody a za co by město mohlo být zodpovědné, ať se o těchto krocích ví.

Ing. Beitl – obává se, že se paní doktorka snaží neustále táhnout problém, návrh změny územního plánu z minula. Spíš účelově, ve prospěch investora než k jeho škodě. Pro investora by tohle mohlo být vítané východisko z celé situace. Doporučil ji, aby jako člen koalice, navrhla se svým klubem změnu územního plánu, tak jak o tom mluví. Buďte navrhovatelem této věci a my vám uděláme právní rozbor, který navrhujete.

PhDr. Fojtíková – právě to navrhla, aby se přijalo usnesení z vlastního podnětu jako vedení města, připravit materiál ke změně územního plánu. Řekla jasně, že lze zpracovávat podněty na změnu územního plánu i z vlastního podnětu města, nemusí to být jen z podnětu investorů. Změny územních plánů umíme projednávat. Nevidí v tom problém. Stále se svážíme do té samé roviny, která opravdu nikam nevede. Je možné se domluvit, že bod bude se všemi podklady doložen a bude možné formulovat nějaké závěrečné usnesení.

Ing. Beitl – vy navrhujete revokaci změny územního plánu.

Mgr. Tulpa – pochopil, že to je podnět samosprávy k tomu, aby se zastavilo provádění 45. změny. Viděl by to jako revokaci 45. změny, o které by se hlasovalo.

p. Vobořil – ale tato změna byla schválena, spustil by se proces revokace změny.

Mgr. Tulpa – s revokací use¨nesení nemá problém, a ví, jak bude příště hlasovat. Není problém dát to vše na stůl, a hlasovat proti nebo co by to způsobilo a změnu bychom v rámci revokace uplatnili. Myslí si, že je na straně paní kolegyně.

p. Vobořil – upozornil, že celý ten proces by se spustil, to není o tom, že se to ruší, ale spustil by se proces změny územního plánu. Trvalo by to ¾ roku a tam je prostor pro všechny ty připomínky zúčastněných.

Ing. Smrčková potvrdila, že to nejde prostou revokací, ale musí se nastartovat podnět na novou změnu změny.

JUDr. Pleticha – touto cestou rezignuje na práci ve finančním výboru (dále jen FV) z důvodů pracovního zaneprázdnění. Termíny FV mu kolidují s jeho pracovními úkoly ve sněmovně. Na příští ZM dodá klub ČSSD nového kandidáta.

Ing. Beitl – poděkoval za práci, kterou do této doby ve finančním výboru vykonal.

Ing. Kraus – na posledním FV diskutoval ohledně zaúčtování transakcí nákupu akcií. Bylo mu doporučeno, aby se spojil s auditorkou. S auditorkou se spojil, nicméně narazili na věcný problém, který se týká oprávněnosti komunikace, která by neměla být mimo a měla by mít nějaké náležitosti. V tomto smyslu by toho využil a oznamuje, že dá podnět k tvorbě opravné položky k ceně akcií, která se zachycuje v účetnictví a je to v období, kdy probíhá audit. Dělá to z důvodu, abychom se pak navzájem nepřekvapovali se svými stanovisky při projednávání závěrečného účtu.

Ing. Vele – je jasné, že až bude závěrečný účet, bude k tomu vyjádření auditora a ten bude verifikovat, že je zaúčtování v pořádku.

p. Berounský – konstatoval, že již nikdo na jednání není (přítomno 11 členů ZM ve 14,45) a je otázkou, zda bod diskuze nepřeřadit na začátek jednání, jako v Liberci, aby mohli v diskuzi vystoupit i občané. Upozornil na problém od r. 1991 – prostor Rýnovic, Janovská – Pod strání. Je tam lesní cesta ke 3 obytným objektům. Občané již několikrát žádali opravu cesty, aby se mohla užívat. CHKO Jizerské hory uvádí, že lesní cesta je v kategorii 2L, která v současném stavu plní svůj účel. Toto tvrzení v žádném případě není pravdivé, protože lesní cesta je ohromně poškozována různými lesními stroji. Osobně lokalitu navštívil a občanům nejde o nic jiného, než aby se ke svým domům dostali. Město by mělo cestu občanům zajistit a zpřístupnit a zajistit její průběžnou údržbu.

Ing. Beitl – je to jeden z problému, domy tam stojí 60 let a je tam stále stejná cesta. Ze stanoviska CHKO vyplývá, že opravu městu nepovolí a jediná cesta je obrátit se na Lesy ČR, aby to uvedly do nějakého sjízdného stavu.

Ing. Vele požádal o písemné sdělení formou interpelace, kde bude problém popsán. Slyší o tom poprvé.

Ing. Beitl – problém proběhl přes stavební úřad a je to na odd. interního auditu stížností u p. Oklamčáka.

Ing. Berounský – omezil se na konstatování, že tam problém opravdu je a není vyřešen. Řešení vidí v ataku CHKO i Lesů ČR ze strany města. Materiály přepošle vč. fotografie k aktuálnímu stavu. Nedávno proběhla diskuze ke Schlaraffii a trochu ho zamrzelo, že vyjádření byla opírána o to, že Jablonci je 170 nemovitých kulturních památek. V ČR jich je 40.258 a my jsme jako 24 město v republice na tom téměř nejhůře. Na svou rozlohu jsme město chudé na kulturní památky. Jsou mnohem menší města, která na mnohem menší rozloze mají 350 nemovitých kulturních památek.

Ing. Beitl – souhlasil, jen je třeba to vyřídit na ministerstvu kultury. Tehdy konstatoval, že se musí na nějaké odborné plénum přenést diskuze, o které památky se starat dříve, a o které později. Určitě to není o tom, že bychom měli veškeré finanční prostředky na památky „obětovat“ na Schlaraffii.

p. Berounský – s tímto stanoviskem souhlasí a je rád, že to je takto myšleno. V případě Schlaraffie dochází k rozkladu, rozhodnutí ministerstva kultury je velmi kuriózní a jde i proti návrhu odborných útvarů magistrátu. Není to poprvé, kdy ministerstvo kultury reaguje velmi podivně.

Ing. Beitl – město je také připraveno do takovéto diskuze, vnímáme, že ve městě toto téma „kvasí“. Celá iniciativa kolem Schlaraffie by se měla využít pro odbornou diskuzi k památkám ve městě vůbec a stanovit si nějaké priority.

Na závěr primátor poděkoval všem zastupitelům za účast. Dnes se schválil rozpočet a pozval všechny zastupitele na dnešní večer na setkání ve Stříbrném půlměsíci.

Dále oznámil akci s olympioniky – biatlonisty, která bude příští úterý od 18 hod. - setkání před radnicí s programem a ohňovou show. Jakékoliv náměty vítá.

Primátor města ukončil jednání ZM ve 14,50 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: RNDr. Jiří Čeřovský, PhDr. Jaroslava Fojtíková

Další informace

Vytvořeno 4.3.2014 12:30:52 | přečteno 1657x | Petr Vitvar