Program zastupitelstva

7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se koná ve čtvrtek 11. září 2014 od 9 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice (č. dv. 202, II. patro) v Jablonci nad Nisou.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
 4. Schválení návrhové komise
 5. Vyřízení interpelací z minulého ZM
 6. Zpráva o činnosti primátora a náměstků
 7. Nová volba přísedícího Okresního soudu Jablonec n. N. (čas. 13 hod.)
 8. Hodnocení plnění rozpočtu města za II. čtvrtletí 2014
 9. Rozpočtová opatření
 10. Dohody o uznání dluhu
 11. Odpis pohledávek
 12. Dluhová amnestie pro dlužníky z nájemného, za služby související nebo z bezdůvodného obohacení za užívání bytů ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou
 13. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 2. Q. 2014
 14. Půjčka z FZÚB
 15. Půjčka na ČOV z FZÚB
 16. Převody pozemků ("info M, P, K")
 17. Prodej objektů a přeřazení objektu („info P“)
 18. Finanční plnění smluv o prodeji (info K" )
 19. Na Vršku 16, Palackého 40, 42 - prodej objektu družstvu ("info M")
 20. Věcná břemena ("info M")
 21. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí („info K" )
 22. Smlouva o spolupráci mezi SMJN, JE,a.s. a RWE GasNet,s.r.o.
 23. Požadavky OV Kokonín, dle zápisu z jednání dne 24.6.2014
 24. Informativní zpráva o objektu Bezručova 43
 25. Návrh řešení problematiky uplatňování daňových odpisů Nemocnicí Jablonec n. N., p. o.
 26. Změna Přílohy č. 1 a č. 2 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o.,
 27. Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o., vč. příloh č. 1 a č. 2
 28. Azylový dům Jablonec nad Nisou
 29. Schválení změny Zakladatelské listiny spol. SPORT Jablonec n. N., s.r.o.
 30. Aktualizace Strategického plánu SMJN (čas. 11 hod.)
 31. Podněty osadního výboru Mšeno
 32. Program podpory výstavby technické infrastruktury
 33. Prodej kanalizací společnosti SVS, a.s.
 34. Podnět na pořízení změny č. 75 Územního plánu města Jablonce n. N.
 35. IPRM Jablonec nad Nisou
 36. Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pol. r. 2014
 37. Závěrečný účet DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka za rok 2013
 38. Informativní zpráva o plnění cílů a úkolů bezpečnostní politiky SMJN
 39. Udělení čestného občanství a Ceny města Jablonec nad Nisou PRO MERITIS
 40. Vánoční charitativní sbírka – Primátorský svařák
 41. Poskytnutí finančních darů
 42. Prominutí pohledávky za zaměstnancem SMJN
 43. Poskytnutí darů městu Lučany nad Nisou a obci Rádlo
 44. Přehled o účasti zastupitelů ve volebním období 2010-2014
 45. Záměr získání areálu bývalé porodnice v Jablonci nad Nisou
 46. Postoupení pohledávky
 47. Doplnění Jednacího řádu zastupitelstva - zveřejňování materiálů
 48. Kontrola plnění usnesení
 49. Nové interpelace
 50. Diskuze
Vytvořeno 9.10.2014 14:23:19 | přečteno 22337x | Petr Vitvar
load