Zápis 30.05.2013

Zápis ze 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 30. května 2013 od 16.00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: MUDr. Alexandra Jörgová, Miroslav Pelta, Mgr. Pavel Svoboda, Mgr. František Špoták
  • Ověřovatelé zápisu: Jindřich Berounský, MUDr. Vít Němeček
  • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 7. mimořádné zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 16.10 hod. Bylo přítomno 23 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil p. Peltu, Mgr. Svobodu a Mgr. Žura.

Ověřovateli dnešního zápisu určil p. Jindřicha Berounského a MUDr. Víta Němečka.

2) Schválení programu

Ing. Beitl upozornil na doplňkové materiály, které dostali zastupitelé na stůl a které spíše doplňují usnesení. Přečetl program:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. – koupě akcií společnosti statutárním městem Jablonec nad Nisou; smlouva o převodu většinového akciového podílu z MVV Energie CZ, a.s. na statutární město Jablonec nad Nisou; delegace zástupce statutárního města Jablonec nad Nisou na mimořádnou valnou hromadu společnosti.

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

5) Diskuze

Navržený program byl schválen 23-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 02

3) Schválení návrhové komise

Ing. Beitl navrhl na předsedu návrhové komise Mgr. Petra Tulpu, členy p. Jindřicha Berounského a MUDr. Víta Němečka.

Návrh byl schválen 23-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 03

4) Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. – koupě akcií společnosti statutárním městem Jablonec nad Nisou; smlouva o převodu většinového akciového podílu z MVV Energie CZ, a.s. na statutární město Jablonec nad Nisou; delegace zástupce statutárního města Jablonec nad Nisou na mimořádnou valnou hromadu společnosti.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl na úvod konstatoval, že jde o konec dlouhodobého procesu, který trval téměř dva roky a který procházel různými procesy, vč. několika seminářů a jednání zastupitelstva. Zastupitelé byli s tímto materiálem dostatečně seznámeni. Obecně jde o to, že město Jablonec převezme 100% kontrolu nad teplárnou s tím, že celý systém se bude dle plánovaného projektu revitalizovat v odhadované době 3 roky a současně s tím budou ukončeny právní spory, které se společností MVV město vede.

Ing. Vele doplnil předkladatele, že v bodě A7 bylo projednáno rozpočtové opatření ve finančním výboru, který doporučil jeho přijetí.

p. Berounský řekl, že na minulém ZM navrhoval snížení ceny o cca 10% (o 20 mil. Kč), apeloval na to, aby tento požadavek byl znovu zvážen. Vysvětlil důvody: Stále více nabývá dojmu, že vedení města kupuje „zajíce v pytli“. Překvapila ho zpráva, že nebýt dotazu p. Pletichy, nepadla zde žádná informace o aktivitách v Jablonném v Podještědí. To nevěděl nikdo, i když to nemusí mít na objem dodávek nějaký zásadní vliv. A když si vyhodnotil poznámky z minulého ZM, je zde zásadní rozpor ohledně posledního aktualizovaného znaleckého posudku a v kontextu s informací, že ubylo zhruba 10 % odběratelů. Do dnešního dne neví nikdo z nás úplně přesný stav, tzn. minimálně těch 10% snížení ceny akcií je relevantní požadavek. Dále si přečetl návrh na odvolání p. Krause a vysvětlení k tomu a nominaci p. Spilky, ke které by měl nějaký dotaz, ale hlavně by se chtěl zeptat těch, kteří vybírali náhradu z renomované firmy, na základě čeho a čí to byl nápad, jak se na jménu usnesli, jak vlastně byl proveden výběr?

Ing. Beitl řekl, že Jablonné v Podještědí – 7 tis. GJ ze 430 tis. GJ, které JTR dnes dodává do sítě. Je to asi tak závažný problém jako sedm paneláků na Žižkově Vrchu. To, že o tom nikdo neví, není relevantní informace. O této aktivitě se ví a jak na finanční hodnotu, tak na technické řešení našeho problému to má marginální vliv. Všechny materiály vč. revitalizace a ohodnocení pracovaly vždy s aktualizovanými počty odběratelů i počty odpojení. Mít jednoduchý vzorec -10% odpojení = -10% z ceny společnosti je odvážná myšlenka, se kterou nesouhlasí. Ing. Spilka je zde k dispozici, aby odpovídal na dotazy. Společnost byla vybrána na základě referencí např. ministerstva průmyslu nebo i firem, které s městem v tomto procesu dlouhodobě spolupracují.

JUDr. Ing. Pleticha vystoupil za klub ČSSD, jejich stanovisko se nezměnilo. Jsou přesvědčeni o tom, že touto koupí se město řítí do finanční katastrofy. K dnešnímu usnesení navrhl, aby se hlasovalo po bodech. Zaujal ho životopis p. Spilky, nemá důvod o něm pochybovat, jen nechápe, proč je městem navrhován do dozorčí rady, když její poslání je čistě kontrolní. Dává protinávrh, aby se z představenstva odvolal p. Boris Pospíšil, kterého na ZM nikdy neviděl s nějakou zprávou k teplárenství, a na jeho místo se jmenoval Ing. Pavel Spilka.

Ing. Beitl reagoval, že výměna v dozorčí radě byla zvolena s tím, že po closingu, resp. po podpisu SPA v následující VH by byl v DR do closingu právě proto, aby dostával informace legální a oficiální cestou. V okamžiku closingu, který bude svolávat RM, která zvolí nové představenstvo i dozorčí radu a nové představenstvo, zvolí p. Spilku krizovým ředitelem společnosti. Nechceme, aby p. Spilka nastoupil do společnosti 16. července a začal se s ní seznamovat. V okamžiku closingu bude p. Spilka ředitelem, nikoli členem orgánu. Celá transakce je zatím plánována na šest měsíců s tím, že celá společnost Loyd Group, s.r.o. bude plnit úsekové body, na základě kterých bude probíhat i vyúčtování prací a celého řízení.

p. Berounský podpořil relevantní návrh p. Pletichy a vrátil se k otázce 10% odpojování – kolik to je domácností (aktuální zhodnocení k dnešnímu dni) a jaký je podíl odběru do budoucna na ekonomickém výsledku JTR? Je si jistý, dle posledních okolností, že cena je ještě nižší, ale minimálně má čisté svědomí, když požaduje snížení o 20 mil. Kč.

Ing. Beitl oponoval návrhem revitalizace, který se zpracoval v lednu-únoru. K ceně sdělil aktuální informaci – město získalo aktualizovaný posudek od Tacomy, který konstatuje, že cena společnosti meziročně klesla o 5,5% s tím, že se objevily nové aktivity a možnosti, a s tím, že získání 100% podílu umožní městu ročně ušetřit 5 – 10 mil. Kč. Reagoval na komentář k panu Pospíšilovi - je jedním z těch zástupců města, kteří toho v JTR odpracovali hodně. Pan Pospíšil je majitelem účetní a auditorské firmy a jako odborník odvádí profesionální práci v účetnictví. V současné době je to právě on, kdo bdí na tím, aby společnost fungovala v těch parametrech, které byly dohodnuty i v SPA, aby nedocházelo k něčemu mimořádnému a dostali jsme se k tomu closingu.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že musí trvat na svém návrhu. To, co předvádí p. Pospíšil, patří do kompetence dozorčí rady. Pokud se za město deleguje budoucí krizový manažer, tak ten by měl být v představenstvu. Až bude město 100% vlastníkem, mohou se v rámci rady v působnosti VH hrát různé šachy. Ale do clousingu je měsíc a půl, i to je dost významná doba. Trvá na svém protinávrhu, že p. Spilka patří do představenstva.

Ing. Beitl řekl, že nechce žádným způsobem omezovat plné právo p. Pletichy na protinávrh.

Ing. Kraus předložil a přečetl svůj protinávrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A.  n e s c h v a l u j e

uzavření jednání se zástupci MVV Energie CZ, a.s. směřující k úplnému ovládnutí společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ze stany statutárního města Jablonec nad Nisou dle návrhu předloženého na zasedání zastupitelstva města dne 30. 5. 2013.

B.  u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, pokračovat v jednání se zástupci MVV v následujících záležitostech:

1) o stanovení reálné kupní ceny za převod 198 ks akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. od společnosti MVV Energie CZ, a.s. podložené min. dvěma aktuálními znaleckými posudky,

2) o upřesnění stávající cenové politiky společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ve vazbě na její ziskovost s využitím přechodné kompenzace ze strany města za případný ušlý zisk,

3) prostřednictvím týmu dle čl. IV Zvláštní ujednání odst. 3 akcionářské smlouvy a zástupců města v představenstvu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. zahájit jednání o realizaci návrhu Revitalizace stávajícího systému CZT zpracované společností ENESA, a.s.,

4) zvážit po ukončení účetního období 2012/2013 výplatu dividendy z dosaženého a nerozděleného zisku společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

A. Předkládaný návrh na nákup akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní a.s. (JTR) vykazuje následující vady:

1. Předkladatel nepředložil žádné zdůvodnění kupní ceny ve výši 202.565.581,- Kč nebo v případě uplatnění tzv. kompenzace 218.694.837,- Kč dle čl. IV odst. 4.6.  Smlouvy o převodu akcií (SPA). Znalecké posudky, na které se odkazuje ve svých předchozích zdůvodněních, jsou přes rok staré a tedy neaktuální (posudky od společnosti RSM TACOMA  a TPA Horwath jsou zpracovány ke dni 31. 3. 2012). Rovněž není předkladatelem řádně odůvodněno zvýšení ceny oproti znaleckému ocenění. Výsledky hospodaření JTR za účetní období 2011/2012 vykázaly nižší zisk, než byl plánován, a zároveň hospodářské výsledky za stávající účetní období 2012/2013 jsou pod úrovní plánu, což by mělo zásadní vliv na výsledky ocenění s ohledem na použitou výnosovou metodiku DCF v obou posudcích.

2. Město nemá na předkládaný nákup akcií potřebné finanční prostředky v celém rozsahu, a proto předkládá koncept s využitím doposud volných finančních prostředků v JTR. K dispozici má pouze peníze na uhrazení první splátky ve výši 62.600.000,- Kč, které budou vybrány z depozit, které pro město spravuje společnost J&T Investiční společnost, a.s. Tyto prostředky jsou však již součástí výdajů schváleného rozpočtu na rok 2013. Pro jejich uvolnění je předkládán návrh na rozpočtové opatření, které de facto představuje zvýšení zadlužení města o 63 mil. Kč prostřednictvím kontokorentního úvěru. Předkladatel zde předpokládá, že ve skutečnosti nebude kontokorentní úvěr čerpán. To ale znamená vzhledem ke schválenému vyrovnanému rozpočtu, že bude muset být pokrácena výdajová strana rozpočtu o částku 63 mil. Kč, nebo že město skončí své hospodaření ve ztrátě. Kontokorentní úvěr je dle smlouvy určen k přechodnému pokrytí nedostatku finanční hotovosti a nikoliv ke krytí nákupu akcií.

3. Na úhradu zbývající částky kupní ceny ve výši 139.965.581,- Kč navrhuje předkladatel použít finanční prostředky a jejich vyvedením ze společnosti JTR za účelem nabytí jejich akcií, což jednoznačně vyplývá ze znění předkládané SPA dle č. IV. a dalších. Tento úkon lze oprávněně považovat za způsob, jak obejít ustanovení obchodního zákoníku v § 161 f Finanční asistence. Vedle toho předkladatel na mimořádném městském zastupitelstvu, konaném dne 16. 5. 2013, a na svých veřejných vystoupeních zdůvodňuje nákup akcií potřebou realizace investiční akce Revitalizace stávajícího systému CZT. Základní kapitál akciové společnosti je primárně určen pro krytí investičních a provozních potřeb a teprve po jejich pokrytí mohou být potenciálně nevyužitelné přebytky likvidity použity pro potřeby akcionářů. Navrhovaným způsobem snížení základního kapitálu lze předpokládat, že pro plánovanou investici Revitalizace sítě CZT bude muset společnost čerpat půjčky a jejich úrokové náklady budou tedy představovat reálnou škodu, která bude navrhovaným vyvedením stávajícího přebytku finančních prostředků prostřednictvím snížení základního kapitálu společnosti způsobena. Na základě těchto skutečností předkladatel v návrhu usnesení valné hromady dle přílohy č. 1 návrhu SPA uvádí nepravdivě a zkreslené důvody snížení základního kapitálu, kterým je ve skutečnosti úhrada části kupní ceny na koupi akcií JTR pro jednoho z jejich akcionářů.

4. Součástí kupní ceny může být dle č. IV. odst. 4.6. i tzv. „Kompenzace“ v částce 16.129.256,- Kč , která představuje kompenzaci za nevyplacení nerozděleného zisku z JTR akcionáři MVV. Aby k platbě této kompenzace ze strany města nedošlo, musí představenstvo při svém rozhodování o výplatě dividendy porušit lhůtu šesti měsíců od schválení účetní závěrky stanovenou v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009 pod sp. zn. 29 Cdo 4284/2007, ve které lze rozhodnout o rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti. Jedná se tedy o další kontroverzní ujednání v SPA, které má vypomoci městu k zajištění úhrady sjednané kupní ceny.

B. Z průběhu jednání mimořádného zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 16. 5. 2013 jednoznačně vyplynulo, že ti, kteří hlasovali pro schválení základních parametrů pro SPA, činili tak z politických důvodů i přesto, že na takovýto přístup k plnění povinnosti při správě cizího majetku byli ze strany zastupitele Mgr. Pavla Svobody upozorněni. Předkládaný návrh na koupi akcií je natolik kontroverzní, že mne jako zastupitele při jeho schválení může vystavit v budoucnu riziku trestního postihu, a to je pro mne důvodem pro hledání jiného řešení, které předkládám ve výše uvedeném protinávrhu usnesení.

Ing. Beitl poděkoval a tázal se, zda chce někdo reagovat.

p. Berounský podpořil návrh p. Krause, kde hovořil hlavně ke kupní ceně. Dnes jsme se dozvěděli, že byla zamítnuta stížnost radních hlavního města Prahy proti obvinění z porušování povinností při správě cizího majetku, kde se hájili tím, že dostali špatné podklady a informace od úředníků, na základě kterých rozhodovali. Chce říct, že ač byly materiály včera v podvečer zaslané označeny jako informativní, i pro další rozhodování je vždy dobré, když je uvedeno, kdo je sestavil, kdo si stojí za tím, co je v nich vůbec napsáno. Aby to pak nevyznělo, až se někdo bude pídit, zda tam jsou pravdivě zpracovány údaje, tak se řekne, že to byla chyba úředníka. Takže upozorňuje, že zrovna dnes členové rady hlavního města Prahy také rozhodně litují toho, že dali na podklady úředníků, podle kterých se rozhodovali. Požádal o možnost položení několika otázek p. Ing. Spilkovi.

Ing. Beitl se tázal, o čem rozhodovali radní hlavního města Prahy, protože takto podaná informace zavání pouze jakýmsi vyhrožováním, jinak se tam neuchopilo nic relevantního. Kdo – co – kdy – komu – za kolik – za jakých podmínek?

p. Berounský řekl, že se to týká parametrů smlouvy na zajištění akce OPEN CARD. Udělá k tomu klidně seminář, je dost podkladů.

Ing. Beitl reagoval, že by byl rád, aby, když chce o něčem informovat, informace byla kompletní.

p. Berounský – podstatné je to, že se nejde odkázat na chybu v materiálu, o kterém zastupitel rozhoduje, jestliže má k tomu další informace, které mohl vyhodnotit. Chce upozornit na to, že na posledním jednání, jestliže si někdo poslechne nebo přečte, co bylo skutečně řečeno, tak je dostatek zcela zásadních informací, že ta cena akcií je předražená. K tomu se dopracuje každý zastupitel, když nebude rozhodovat politicky, tak jak se klub třeba dohodne, ale když bude uvažovat vlastním rozumem.

Ing. Beitl požádal p. Berounského, aby nechal na zastupitelích, aby si sami zvážili, co zde vyslechnou, a udělali si své závěry.

Ing. Kraus se vyjádřil k návrhu na své odvolání z dozorčí rady. Chápe, že vznikl technický problém, jak p. Spilkovi, jako budoucímu manažerovi, umožnit přístup k informacím. Je navržen způsob přes dozorčí radu. Co se týká smlouvy, upozornil na několik skutečností. Osobně se snažil přes dozorčí radu, uváděl to i do zápisu VH, získat přístup ke všem možným provozním informacím, které požadoval. Byl s tím obrovský problém. Dodnes je platné usnesení představenstva, že pokud chce člen DR získat nějaké informace nebo provést nějaké šetření, tak nejprve musí mít souhlas členů DR, poté DR požádá o souhlas s uvolněním těchto informací představenstvo a poté teprve člen DR může získat informace. V článku 6 SPA, bod 6.1 je ujednání o tom, že v období mezi uzavřením smlouvy a dnem vypořádání má společnost jednat v souladu se svým dosavadním chodem a způsobem v obvyklém styku. Ten dosavadní chod pro mne jednoznačně znamená, že asi těžko představenstvo bude měnit pravidla poskytování informací členům DR. To je detail, na který se snažím upozornit, a vedlo mne to k zamyšlení, jak tuto situaci vyřešit. Myslím si, že pokud je zde společnost poradenského charakteru, která by měla, nebo někteří členové společnosti, aby získali informace o stavu hospodaření, o technickém stavu společnosti JTR, tak se zde nabízí z mé strany řešení, aby město uzavřelo s touto společností smlouvu na provedení DD, které – pokud dnes bude schválen postup nákupu akcií, do doby vypořádání, což je cca 1,5 měsíce – vytváří skutečně okamžitě prostor pro členy té společnosti, aby se mohli seznámit, jak to v té společnosti vypadá, a udělali si obraz o tom, jak před nástupem do funkce, jaké jsou problémy a co je třeba řešit. Myslím si, že cesta přes dozorčí radu je složitá, protože takto uzavřená smlouva by umožnila přístup k informacím samozřejmě standardním způsobem, že bude uzavřena smlouva o utajení, což si myslím, že společnost umí, tak jak to bylo i v případě společnosti TACOMA i společnosti Horwath, kdy se prováděly DD. Pokládám to za vhodnější způsob než jít přes členství v DR, protože VH se technicky může konat až polovině června a pak bude velmi krátká doba a při platnosti toho, na co jsem upozornil, tak zřejmě představenstvo bude muset porušit své postupy nebo se bude muset shánět, aby vyhovělo požadavkům nového člena dozorčí rady na informace. Nebo se stane něco zvláštního v té společnosti, protože mně doposud celá řada informací poskytována nebyla nebo byla odmítána a nemohl jsem se k nim dostat. Bylo by to pro mne zamyšlení, co se ve společnosti a jejím přístupu najednou děje. Takže předkládám protinávrh k bodu 4. usnesení k části D. ve znění: pověřuje Ing. Petra Beitla, primátora města, k uzavření smlouvy se společností Loyd Group, s.r.o. na provedení due diligence společnosti JTR se zaměřením na zjištění aktuálního, technického a hospodářského stavu společnosti před očekávaným převzetím 19. 7. 2013.

Dále si myslím, že i v té smlouvě, jak jsem si ji přečetl, skutečně před datem převzetí je to sjednáno, z mého pohledu, velmi špatně, protože 19. dostaneme akcie, protože tak, jak je smlouva koncipována, tak MVV se jich s radostí zbaví a přitom v té smlouvě není sjednáno, abychom se přesvědčili o aktuálním stavu. Upozorňuji na to, že posudky Tacomy i posudky společnosti Horwath nebyly nikdy zaměřeny na technický stav společnosti. Známe z řady kauz, když se odkryla silnice, jak ty rozvody vypadaly. Myslím si, že kdyby takovéto DD provedla firma Loyd Group, že by skutečně bylo na místě a určitě by něco ukázalo. 

Ing. Beitl konstatoval, že všem, kteří se zúčastnili semináře k SPA a dostali k dispozici všechny materiály, musí být jasné, jak ten celý proces převedení akcií je složitý. Souhlasí s Jardou Krausem, že jsou možné různé cesty, jak se dostat k informacím, aby se dostaly ze společnosti k tomu člověku, který by měl společnost dále řídit, nicméně musí konstatovat, že v návrhu je ten, který byl sjednán s MVV, a jako předkladatel a vedení města za ním stojíme.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že ve světle toho, co zde bylo řečeno, slyšeli jste to i z jiných úst, p. Spilka v dozorčí radě je nám k ničemu, jako městu. Navrhl, zda by se mohla udělat přestávka a pan tajemník mohl nakopírovat z obchodního zákoníku § 197, 198, 199 – ať víte, co spadá do kompetence dozorčí rady. Skutečně v dozorčí radě nám bude k ničemu.

Ing. Beitl – neupírám nikomu právo na názor.

Ing. Kraus dodal, že si pozorně přečetl návrh smlouvy SPA a jsou tam body 6.4.3., které jaksi předjímají nějaké nestandardní chování členů orgánů společnosti. Celý ten proces, jak se předložil, je celá řada úkonů – minimálně i snižování kapitálu, na hraně zákona. Samozřejmě ví, že to dělali dobří právníci a udělali to dobře. Tím, že se v tom pohybuje, si dokáže představit tato ustanovení - např. 6.4.3. by mohlo nést i jeho jméno. Když mu oznámil primátor tuto věc, řekl si, že předloží své námitky a zároveň je připraven avizovat to, že pokud bude uzavřena tato smlouva, o které si myslí, že není dobrá a že je nevýhodná pro město, tak nebude ten, který bude v podstatě prohlubovat situaci města v tom špatném stavu. Je v diskuzi připraven, pokud bude schváleno, veřejně se zříci všech úkonů, které má odstavec 6.4.3. To znamená, nebude ten, který bude žalovat nějaká usnesení. Plánoval si, že ani té valné hromady se nezúčastní, aby nemusel nějakým způsobem něco řešit ve vztahu k těm předjímaným usnesením. Zde dává jen na vědomí, že se chová přirozeně, pokud to zde bude schváleno, není v jeho zájmu, aby situaci ještě zhoršoval. Samozřejmě ta smlouva ještě má další pikantnosti, které člena orgánu nutí k tomu, aby se nechoval s péčí řádného hospodáře. Naopak ti, kteří tam celou dobu působili a myslí si, že mají na svědomí cenovou politiku, tak odcházejí odměněni. Je to jak v pohádce, dobro zvítězilo a zlo bylo po zásluze potrestáno. Dobro v podobě p. Balcara a p. Pitína, kteří celou dobu měli v ruce cenovou politiku a podíleli se na ní, odchází s odměnou a s plným košem peněz a my jim na to dáváme. Všem členům představenstva dáváme v jednom ustanovení amnestii. P. Hrach odchází s nůší peněz a ten padouch Kraus, který se v podstatě snažil upozornit na některé záležitosti, které ve společnosti nejsou v pořádku, např. námitky o zprávě o vztazích, je po zásluze potrestán tím, že ho odvoláváme z dozorčí rady.

Ing. Beitl poděkoval za vystoupení, jak chudák k ještě větší nouzi přišel, a požádal Mgr. Vosátku o komentář k připomínce, že proces je na hraně zákona.

Mgr. Vosátka (Advokátní kancelář Břeský, Heiplík, Vosátka, zastupující právně SMJN v rozhodčím řízení s MVV a poskytující právní služby v procesu koupě akcií JTR, pozn.) řekl, že jejich kancelář má za to, tak jak celý proces probíhal a jak je návrh celého procesu nastaven dnes, tak není v rozporu se zákonem a všechny úkony, které mají být učiněny, tak odpovídají zákonu a nedochází k žádnému porušení zákona. Byla zde zmíněna údajná amnestie pro stávající členy orgánů, není to tak, amnestie tam není. To ustanovení, ke kterému asi směřoval p. Kraus, se týká úkonů, které byly činěny s vědomím a se souhlasem příslušných orgánů. To, co bylo schváleno v představenstvu, tak tam odpovědnost není právě proto, že to bylo projednáno a schváleno na představenstvu, resp. nebylo tam rozhodnuto, že by byl zákaz činit takové jednání. Tam to vychází z toho, že statutární město mělo své zástupce v příslušných orgánech a mělo tedy možnost v příslušné době proti těm rozhodnutím brojit. V případě, že by se dodatečně ukázalo, že zástupci MVV v orgánech učinili nějaké kroky, o kterých orgány nerozhodly, a způsobili škodu – tak na to žádná amnestie není. Tam je odpovědnost plně zachována.

Ing. Procházková - hovořím za stranu, která není členem koalice. Zaznělo zde od předřečníků, jednak - zda cena odpovídá, zda se nedopouštíme „nějakého rozkrádání“, a pak druhá – že jsme hlasovali na minulém mimořádném ZM někteří politicky. Za sebe chci říci svůj názor. Základ, který jsme dostali od firmy Enviros – asi 80 stránek, kde jsme velice podrobně a odborně dostali stav a jaké jsou možnosti. Následoval rok jednání, dnes materiály mají asi půl metru na výšku. Domnívám se, že dotazy, které zde jsou, jsou v oněch materiálech obsaženy, je tam i cena, jak se k ní došlo. Takže osobně jsem tam odpovědi nacházela a proč taková cena je. Rozhodně nepatřím k lidem, kteří by v životě riskovali a bylo jim jedno, co odhlasují. Po přečtení nemám nejmenší důvod pochybovat o právní firmě a jejich závěry považuji za vysoce odborné. Chci tím říci, že když se zastupitelé rozhodnou nějak hlasovat, nemusí to být vždy bráno, že to je politické hlasování, že nejsou schopni se sami rozhodnout. Materiály považuji za velice odborné, a pokud jsou právní nebo z oblasti, které nerozumím nebo v nich nedělám, tak nemám důvod je zpochybňovat tím, že nám je podkládáno něco jiného. Je to o demokracii, chci tím říci, že všichni nehlasovali, tak jak zde někdy zaznělo.

p. Berounský reagoval na Ing. Procházkovou. Nečekal od ní jiný než vstřícný příspěvek ve vztahu k vedení města. Je ředitelkou instituce, která je závislá na vůli města, to se projevuje při stěžejních hlasováních. Ale byla přece na posledním jednání ZM, kde padly závažné informace o stavu celé soustavy, o počtu odběratelů, kteří se odpojují, a zcela jednoznačně, i ze stávajícího výstupu tady slyšíte, že znalecký posudek obsahuje nějaký stav před rokem. Dokonce nedokáže nikdo určit, kolik dalších se odpojilo a skutečně se kupuje „zajíc v pytli“. Myslí si, že když dnes byl ještě podepsán ověřovatelem zápis z minulého jednání, že by ještě před hlasováním stálo za to, aby všichni zastupitelé měli k dispozici zápis z posledního jednání ZM. O to by poprosil. A pak by požádal o nějaké odpovědi pana Ing. Spilku. Ještě podotkl, že všichni tři, co vystupovali – mimo Ing. Procházkovou – jsou jednotného názoru, že funkce v dozorčí radě pro pana budoucího záchranáře JTRky, jak by to nazval, je úplně zbytečná.

Mgr. Tulpa řekl, že záležitosti politického hlasování se nedají vůbec přijmout. Přiznal, že historie je vždy k něčemu dobrá – prostě proto, abychom se podívali na začátek, možná na první prvky problému. Před několika lety (šest let) jsme přijali formu spolupráce, která měla rozvést to, co teď rozebíráme sáhodlouze. To je revitalizaci celého systému a zabránit zvyšování ceny. Možná pět let jsme nedělali nic jiného, než jsme vycházeli JTR vstříc. Před šesti lety došlo k problému, který už mohl být možná vyřešen. A přesto jsme z politické reprezentace vstoupili na cestu vstřícných úprav a kroků. Konstatoval za vlastní osobu – nevedlo to k ničemu. Výsledek zůstal, bohužel, jen na papíře. Cena se postupně zvyšovala s momentem jediného, kdy se snížila o 30 Kč. V současné době je cena kolem 830 Kč a je požadována cena 900 Kč. Takhle dál ne! Od toho startuje a není si úplně jist, že postupy, které tady jsou, jsou postupy, které povedou za 10 let k tomu, že si poplácáme po ramenou a řekneme výborně! Ale jinou cestu nevidím. Dost bylo dohadů, dost bylo spolupráce. Osm let spolupracujeme, osm let máme otevřenou dlaň, osm let dohadujeme různé kroky, osm let vyzýváme k revitalizaci, osm let hledáme cestu, jak udělat to, abychom nebyli představiteli JTRky vydíráni cenou. Za mne – jsem jednoznačně pro, aby se tato cesta pustila tak, jak je a upozorňuje všechny, vč. p. Berounského, že Domov nehlasuje politicky. Domov bude hlasovat podle vlastního svědomí a to je, myslím si, také deviza.

PhDr. Fojtíková řekla, že nerada, ale cítí povinnost zde říci pár slov, jak bude hlasovat, proč k tomu dospěla. Největší problém jí působí rozhodovat se o něčem, o čem nemá dostatek informací. V tuto chvíli cítí sama za sebe, že nemá k dispozici dost kvalitních informací o situaci v JTR. A informace, které nám JTR poskytla, nevíme, nakolik jsou úplné a správné. To je velmi těžké východisko.

Situace v našem městě v oblasti zásobování teplem dospěla do neúnosného stavu. Máme v podstatě nejdražší teplo v republice, velmi špatně udržovanou rozvodnou síť, ztrátovou a v dnešní době naprosto neekonomickou pro další provozování. Jediné, co se mi zdá na celém tomto mechanismu jako dobře fungující, je naplňování zisku společnosti. Je samozřejmě i chybou města, že si nedokázalo vydobýt rovnoprávné místo ve vedení společnosti, anebo řešit situaci dříve, než narostla cena do takových objemů. V současnosti nám byly předloženy tři základní možnosti: domluvit se na další spolupráci s JTR, odprodat náš podíl akcií JTR a zbavit se tak zcela podílu na vedení společnosti, anebo odkoupit naopak podíl JTR a stát se stoprocentním vlastníkem. Domluva podle mě možná v žádném případě není.  Ta by byla zárukou pokračování současného stavu, podle mě je to naprosto nejhorší varianta. A tak jsem se rozhodovala mezi zbývajícími – prodat nebo koupit. Obě mají své výhody i nevýhody. Nebudu je zde rozebírat, přikláněla jsem se ve svých úvahách k odkupu akcií, i když v poměru 51% ku 49 % pro prodej. Ani jedno řešení z uvedených není dobré. A tak jsem se snažila volit to nejméně špatné. Myslela jsem si, že jako vlastníci JTR budeme mít větší šanci zajistit teplo pro všechny obyvatele města, tedy hlavně pro ty, kteří nemají šanci se odpojit.

K tomuto názoru jsem dospěla s vědomím mnohých, a to velkých rizik, které to sebou nese. Cena za odkupované akcie je dle mého laického posouzení naprosto nepřiměřená a zatíží na dlouhou dobu městský rozpočet. Podmínky smlouvy o odkupu akcií jsou pro město v mnohém nevýhodné, v podstatě jsem tam nenašla pro město jediný výhodný bod. Opakuji, že nejsem odborník, jen jsem se snažila zodpovědně získat co nejvíce informací a na základě všeho dostupného se rozhodnout. V pondělí jsme byli podrobněji seznámeni s návrhem smlouvy. S každým dalším bodem smlouvy jsem se víc a víc hrozila, že nebudu schopna dále sama v sobě obhajovat tak těžce zformulovaný názor – podpořit odkup akcií. Smlouva je, opět dle mého laického pohledu, tak nevýhodná, nátlaková, nerovná a jsou v ní body, kterými si současné vedení společnosti vymiňuje, že nové vedení společnosti proti němu nebude podávat trestní oznámení, i kdyby se zjistilo, že ve společnosti docházelo k protiprávnímu jednání. A je zde zformulován i závazek města, že pokud nové vedení společnosti zjistí protiprávní jednání svých předchůdců, nebude přesto jednat. Pokud by podalo trestní oznámení, zaplatí město za nedodržení této klausule pokutu 1 mil. Kč a v případě, že by soud skutečně uznal, že došlo k poškození společnosti a stávajícímu vedení by byla vyměřena pokuta, že tuto pokutu zaplatí město. Pro druhou smluvní stranu jsou prý tyto podmínky nepřekročitelné pro uzavření dohody, pro mne jsou nepřekročitelné pro podporu takové dohody. Nechce zde rozebírat své obavy a další rizika, která vidí v tomto podniku, stále se přiklání k tomu, že ze tří možností je odkup akcií ta nejméně špatná. Ale myslí si, že smlouva, která je v tuto chvíli připravena, se nedá dle ní podepsat. Ráda by se přiklonila k tomu, aby se dnes nepodepisovalo a jednalo se dál, ale z pozice rovnocenných partnerů. Smlouva na mne dělá dojem, že my jsme ti, na které si druhá strana musí dělat jednu pojistku za druhou. To vnímám urážlivě. Myslím si, že smlouva je nátlaková, nevyrovnaná a že vzhledem k uvedeným bodům bychom ji neměli podepisovat. Omlouvám se za takový postoj, ale opravdu to takto vnímám.

Ing. Beitl poděkoval za její postoj, ale za sebe konstatoval, že smlouva není nátlaková, není nevyvážená, je velmi vyvážená. Já osobně jsem dosáhl úspor asi 4,5 mil. Kč za posledních 14 dní na plánovaných úrokových nákladech. Nechci zde zmiňovat všechny slepé uličky, všechny požadavky, které byly zmíněny. Byly na tom odpracovány desítky hodin a znovu poprosil p. Vosátku, zda by se vyjádřil k věcem, které zde paní doktorka uváděla, protože takto vytržené z kontextu ve spojení s protiprávním jednáním znějí skutečně strašidelně, ale sami jsme si to vysvětlovali, není to pravda.

Mgr. Vosátka – ve smlouvě není žádná generální amnestie pro dosavadní zástupce MVV ve vedení společnosti. Ustanovení, které zde bylo zmíněno nebo naznačeno už ze strany p. Krause a ke kterému se zřejmě vztahuje ustanovení článku 8.5 a 8.6 jednoznačně garantuje městu, resp. JTR, možnost, že pokud bude dodatečně zjištěno, že někdo ze zástupců MVV ve vedení společnosti porušil povinnosti řádného hospodáře při vedení společnosti a bylo to jednání, které nebylo projednáno, nebylo schváleno příslušným orgánem společnosti, tzn. bez vědomí celého představenstva, např. někdo podepsal nějakou směnku, udělal nějakou garanci, nějaké ručení, čímž by zatížil společnost JTR, tak pokud by se toto zjistilo, tak za to samozřejmě odpovídá a je možno vůči němu všechny nároky uplatňovat. Ta výjimka, tzn. tam, kde smlouva stanoví na tvrdý požadavek MVV, že některé nároky nebude možno vymáhat, se týká jen úkonů, které byly řádně projednány a odsouhlaseny v orgánech společnosti. To znamená za účasti zástupců města. To znamená – týká se to úkonů, o kterých bylo město v minulosti již informováno. Pokud se objeví něco nového, o čem prokazatelně město informováno nebylo, protože to nebylo projednáno, schváleno na orgánech společnosti, pak samozřejmě platí absolutní odpovědnost a bude možno vymáhat – není tam žádný generální pardon. A hovoříme pouze o zástupcích v představenstvu, nehovoří se o managementu, o zmíněných pánech Balcarovi a Pitínovi. Vlastně p. Pitín v představenstvu je. Ale pokud se ukáže něco, co nebylo v orgánech města projednáno, resp. nebylo v orgánech společnosti projednáno, o čem zástupci města nebyli informováni a nebylo schváleno, tak tam je odpovědnost zcela zachována a je možno veškeré náhrady škod uplatňovat a není to pod žádnou sankcí.

Ing. Beitl opět zdůraznil to, že město bylo naprosto rovnoprávný akcionář se svojí odpovědností ve správní radě a té odpovědnosti nás nemůže nikdo zbavit. Pokud zde někdo říká „oni“, tak se, prosím vás, opravte - byli jsme to my. My jsme provozovali tu společnost celou dobu. To, že mnozí zastupitelé ve správní radě nekonali své povinnosti, nevyžadovali dostatečně důrazně informace, to v průběhu celého procesu sklízíme. Já dnes mohu konstatovat, že poprvé asi v historii na základě DD je společnost zmapovaná. Mapovat ji po technické stránce je naprostý nesmysl, protože tam lze konstatovat, že veškerá technologie je dožitá a jakékoli další mapování by bylo pouze vynakládání dalších nákladů. Dále musím s hořkým úsměvem konstatovat, že když jsme seděli vloni v létě v červenci všichni předsedové klubů u mě v kanceláři a shodli jsme se na tom, že společnost odkoupíme a že základním parametrem je aritmetický průměr dvou posudků a bylo to odsouhlaseno, že dnes po té bitvě, a byla to bitva téměř dvouletá o vyjednávání co nejlepších podmínek, tady máme v sále spoustu generálů, kteří jsou velmi chytří. Ale během té bitvy byli schováni někde velmi daleko v zázemí a vyčkávali, jak to dopadne. Pánové, já vám velmi děkuji.

Pan Berounský po šesté – Jindro upozorňuji, že když něco řekneš třikrát, tak to nemá třikrát takovou váhu, ale stále váhu jenom jednu.

p. Berounský – ano, je moc hezké, co zde bylo řečeno. Mluvilo se o aritmetickém průměru dvou posudků, ale poněkud starších, reflektující trošku na jiné období. To je první věc. Dr. Fojtíková velice pěkně, spontánně vyjádřila, proč se rozhodla. Dále jsme slyšeli, jaký je přístup dokonce získávání informací, jaké možnosti má dokonce člen dozorčí rady za město. Já mám subjektivní dojem, že dnes hovoříte, i když máte informací mnohem více, jste fundovanější, v podstatě je tady celá řada odborníků na teplárenství, ale mám jednoznačný názor a svůj subjektivní pohled tak, že si vás MVV doslova namazalo na chleba. A říkám, jestliže jsme se bavili o tom, že koupit akcie JTRky – ano, ale za jinou cenu, a to minimálně o těch 20 mil.Kč.

Ing. Beitl – jestli si někoho MVV namazalo na chleba, tak jedině tebe, když jsi mu v minulém volebním období schvaloval rozdělení zisku.

p. Berounský – to bychom se dostali úplně někam jinam a mohli bychom si to vysvětlovat ještě déle a těch vystoupení by bylo ještě více…. Ale rád by se dostal k těm možným dotazům.

Ing. Beitl požádal, aby se stále neopakovaly stejné argumenty. Zní tady ze dvou úst stále stejné argumenty a odvoláváte se jeden na druhého. Nevím, kam se chcete dostat.

Ing. Kraus – kolegyně Fojtíková mne inspirovala, že by stálo za to, abych řekl něco k návrhu, který předkládám. Ono se možná zdá, že další jednání s MVV je zbytečné, že jsme se vyčerpali. Já si to nemyslím. Výsledkem je tato smlouva, kterou jsem zhodnotil a nebudu se k tomu vracet. Současná situace ale staví město trochu do slabší pozice. Proto si myslím, že je potřeba reálně, pokud bychom chtěli jednat dál, se bavit s MVV o jejich přístupu, o tom, co jim vlastně vadí, že neobdrželi příslušný zisk, který měli. Já uvádím, že by stálo za to, pokud bychom pokračovali dál v jednáních, otevřít téma výplaty dividendy ze zisku, který je za poslední období. Zisk, který společnost dosáhne, patří akcionářům. To je jejich podíl za jejich účast ve společnosti. Navíc se můžou rozhodnout, že ho tam nechají, ale filosofie nebo dosavadní přístup MVV byl takový, že ho vždy chtěli čerpat. Já si myslím, že bychom museli v této situaci udělat nějaký vstřícný krok a myslím si, že výplata dividend by byla jedním z nich. Co se týká toho, co bychom měli zlepšit – je to samozřejmě aktivní přístup jak ze strany vedení města, tak ze strany všech členů orgánu. Pokud si pečlivě předčtete důvody pro arbitráž, tak tam je v každém odstavci poukázáno na pasivní přístup města. My jsme jako město a pan primátor, protože situace s odprodejem je velmi složitá, si vzali na pomoc právní kancelář pana Heiplíka a pana Vosátka. Pan primátor si je zvolil sám bez výběrového řízení, to je jeho možnost, jeho zodpovědnost. Tato právní kancelář, předpokládám, odváděla tu nejlepší práci. Ze znalosti věci měla přístup ke všem dokumentům, připravila i svoji strategii jak jednat, jak se bránit případným právním sporům. Samozřejmě zvolila, a byl jsem toho svědkem, takový přístup, který pan primátor jako delegát za město uplatňoval. To znamená minimalistické vyjadřování k určitým tématům. Je to jejich odpovědnost, oni jsou garantem za odbornou poradu a pokud jejich výsledek práce je takový, že nám z toho hrozí arbitráž, oni jsou dnes ti, kteří tu arbitráž musí odpracovat. Pokud měli nějakou filozofii, že se budou bránit, ne přímo na těch jednáních, nebo nebudeme až tak aktivní, tak si to samozřejmě odpracují nyní na té arbitráži. Já k tomu nemohu nic říci. Nic jiného - vedení města udělalo to, co mohlo, zvolilo si právní firmu, ta mu radila, a výsledkem té porady je arbitráž. Co se týká přístupu členů v orgánech. Ta vlastní organizace jednání představenstva probíhá asi tak, že členové představenstva dostanou velmi obšírný materiál 3 dny předem. Musí ho prostudovat, dokonce součástí materiálu je i veden zápis dokonce s usneseními. Takže je na nich, na těch členech představenstva, aby se buď připravili kvalitně na jednání, anebo si vynutili úplně jiný režim. To je jejich odpovědnost a jestliže ze zápisů vyplývá, že často hlasovali bez vysvětlení, a to je zase příčinou jejich napadnutí ve věci např. těch údajných škod, které způsobili při cenových jednáních. Zase je to jeden úhel pohledu. Zásadní věc, abychom posunuli jednání dál, je zkvalitnit jednání na představenstvech a být aktivní. Slibovali jsme na valných hromadách, když si vezmete zápisy, několikrát, že předložíme na představenstvu návrh nového způsobu revitalizace. Do dneška se to nestalo. Nedivme se potom, že druhý partner pak velmi hledá cesty, jak se s námi dohodnout a samozřejmě nám začne vyhrožovat. Což můžeme tak vnímat tu arbitráž, případně i potencionální výzvy k úhradě škody na členy představenstva. Já si myslím, že je zde obrovský prostor pro to, který jsme za čtyři roky nedokázali vyplnit, a musí si tady každý sám, kdo je účasten, sáhnout do svědomí, jak se toho zhostil nebo nezhostil. To znamená - cesta tady je, ne že není. Ta jednání je možná vést, vést je i v rámci těch standardních orgánů jak jsou a myslím si, že pokud by se vedla, tak by určitě vedla k nějakému jinému cíli, než jsme teď, kdy představenstvo nebo MVV předkládá neustále návrhy na zvýšení ceny a z naší strany na ně není vůbec reagováno. Myslím si, že to, co předkládám, je strategie určitého ústupku firmě MVV, protože, bohužel, jsme se do té pozice dostali a já nejsem ten, který odmítá ten nákup akcií. Ale to, jak je to dnes předloženo – za tu cenu, podoba té smlouvy, jak to zhodnotila paní kolegyně, tak si myslím, že to není to pravé, co město potřebuje a rizika jsem zde pojmenoval. Takže dál jednat a dosáhnout lepší výsledky.

Ing. Beitl poděkoval za vystoupení a dovolil si trochu retrospektivy: Není zde mnoho lidí, kteří neznají historii, ale pár jich je, tak si to dovolím zopakovat. Z počátku toho vyjednávání mám od pana Krause v šuplíku dokument, ve kterém stejně pseudoodborně obhajuje cenu řádově na úrovni 235 mil. Kč. Jedna věc. Druhá věc – to, že byla spuštěna arbitráž „způsobilo“ toto zastupitelstvo 15. 12. 2011, kdy jsme ještě nevěděli, že pan Vosátko a pan Heiplík vůbec existují, svým usnesením, že nechceme dát signál k revitalizaci za podmínek, které nám MVV předkládá. Pro ty, kteří si to nepamatují, Jardo. Další věc – tebe jsem na jednání komise pro teplo vyzýval, Lukáše úplně stejně, abyste přednesli, dodali svůj rámec, ve kterém by mělo být s MVV vyjednáváno. Nedodali jste nic.

p. Louda – já se skutečně přiznávám, že jsem v minulosti byl pro nákup akcií MVV ve prospěch města, ale nikoliv aritmetickým součtem dvou znaleckých posudků, ale za zlomek těchto znaleckých posudků. A to s ohledem na zanedbaný stav sítě CZT a na diskutabilní perspektivu JTR v době, kdy se lidé z titulu vysoké ceny GJ ve velkém odhlašují. Byl jsem toho názoru, a říkal jsem to několikrát nahlas, že bych se přikláněl k symbolické ceně. Podporuji vedení k odkupu akcií, ale za jinou cenu.

Ing. Beitl – připomínám, za kolik to kupujeme, také si zde připadám trochu schizofrenní. Největší možná částka, kterou tam vymyslíte, je 110 mil. Kč. Pokud započítám i těch 50 mil. Kč, které má společnost v sobě. Jinak to kupujeme za 68 mil. vč. toho zisku, takže to je vlastně 60 mil. Ten vzorec není tak komplikovaný. Já nevím, jestli to chcete koupit s těmi penězi, které jsou uvnitř za 10 mil., jakože nám MVV 180 doplatí? Nebo vysvětlete mi to uvažování. Kupujeme to za 60 mil. Utržili jsme 350 mil. Já fakt nerozumím. Pavel Svoboda minule říkal, kupte to za 100, my to kupujeme za 100. MVV si vytáhne, resp. společně vytáhneme tu dekapitalizaci, MVV si odnese 100, ale ty jsou jejich. To neplatíme, ty jsou jejich, to nemůže nikdo zpochybnit. Když čtu ty články, jak se zadlužíme – já tomu opravdu nerozumím. Kupujeme to za 60 miliónů a jsme připraveni to ustát v rozpočtu. Žádné zadlužení. Pokud někdo chce té společnosti dát úkol, aby si v současné době vydělala na svou revitalizaci při tom, když byla v podstatě, nechci říct, vydrancována, jak jsem to jednou psal, a když z ní město vytáhlo úplně všechno, co šlo, a nedalo stranou ani korunu a teď chcete, aby společnost vyprodukovala půl miliardy, nebo kolik se píše, to jsou tak ubohé a účelové argumenty, že bych nad tím plakal. Děkuji.

Ing. Kypta – já bych rád navázal na to, co říkal pan primátor o tom jednání v loňském létě u něj v kanceláři. To bylo jednání, kde se sešli předsedové klubů, kde zazněla informace o tom, jaké jsou možnosti. Takže tam nepadly žádné sliby o tom, že podporujeme koupi atd. Byla to varianta, určitě, protože ještě nebyla žádná koncepce, ještě se neřeklo nic konkrétního, pouze se zvažovaly možnosti tenkrát. Takže já bych nerad, aby se tady dávalo v plénum to, že tam padl jakýsi jasný přislib. Určitě, kdyby to bylo klíčové jednání k něčemu, tak by existoval zápis. Nic takového také není. Chci jen doplnit to, že opravdu ta skutečnost byla taková, že ano, tenkrát se jednalo o možnosti koupi, ta vypadala tehdy i jako jedna z možností reálných, ale postupně se nám ukázalo, že to tak není. Ten náš postoj je dnes jasný a konzistentní. Děkuji.

Ing. Beitl – mohu souhlasit s tím, že tenkrát to nebylo o žádném přesném zadání, bavili jsme se o rámci. Potom došlo k vývoji, kdy jsme si zadávali všechny dokumenty, které jsme postupně dostávali – ocenění, due diligence a další věci. To byly všechno další kroky, které nám umožňovaly upřesňovat ten proces a dostat se dnes až sem. Ale tenkrát v tom bodě mohlo být jasně řečeno, jestli chceme tu společnost koupit za korunu, za 100 mil., anebo jestli nám má MVV 100 mil. zaplatit, což je de facto dnešní požadavek. Já, bohužel, to nemohu vnímat jinak, pokud někdo říká, že za tu společnost nemáme dávat nic a je v ní dnes 180 mil. kapitálu, tak tomu nerozumím jinak, než že by nám MVV muselo doplatit, anebo nám tam ty peníze nechat. Vzhledem k tomu, že když sem nastupovalo, tak nám 250 mil. Kč do městského rozpočtu dalo, tak bych tomu opravdu nerozuměl a pan Hrach by to v Manheimu obhájit nedokázal. Tomu zase rozumím.

PhDr. Fojtíková – připojuji se k tomu, aby se hlasovalo po bodech zvlášť. V případě, že by se návrh schválil, tak ho budu určitě respektovat, tak abych věděla, jak dál hlasovat. Ještě jednu připomínku – ten protinávrh, co zde zazněl a vůbec, co zde zaznělo, je tak složité a náročné, že aspoň pro mne není možné to teď tady nějak vzít víc v potaz, abych se o tom mohla nějak rozhodovat. Bohužel, není možné pro mě pro to teď hlasovat.

Ing. Kypta – mě na tom zaráží jedna věc - ta snaha a rychlost MVV se toho rychle zbavit. Když tam tedy je těch 180 mil., takže tam je vlastně těch 60 rozdílu mezi tím, přeci nejlevnější by bylo, kdybychom to dělali společně. Mně uniká jakýsi smysl toho, že to musíme mít jenom my, že jenom my tomu pomůžeme, společně by to nešlo atd. – je to výhodné koupit, protože tam je jenom 60 milionů, tak bychom to potom jenom za zlomek našich nákladů městských dokázali společně zrevitalizovat v tom poměru sil, které tam naše akcie máme, tzn. 60 ku 40.

Ing. Beitl – děkuji za námět, škoda, že přichází až nyní. Pokud někdo říká dvěma letům „snaha se rychle něčeho zbavit“, tak s tím nemohu souhlasit.

p. Berounský – musím souhlasit s panem primátorem, co řekl o tom technickém stavu, že už je tak špatný, že už ho není třeba posuzovat. Je třeba si uvědomit, že ten stav je takový, např. ve Mšeně teče čím dál větší dobu rezivá voda, špatná voda, která nejde ani použít a i za to lidé platí. Ale chci se zeptat - ve světle všech informací, které mám – nedopracoval jsem se k těm 60 milionům, i když započítám jakoby ještě 10 milionů, co bylo odpuštěno, mi vychází 70, ale snažil jsem se počítat hodně rychle, tak v takovém případě si myslím, že i těch 50 je pro MVV určitě slušná cena.

JUDr. Ing. Pleticha – pane primátore, musím se velice důrazně ohradit proti vaši ekvilibristice. To, že my to nepotřebujeme kupovat, že jsme soustavu mohli revitalizovat společně s MVV, o tom se tady bavíme při nejmenším od loňského září. Náš klub je v tomto konzistentní, opakovali jsme to tady v září, opakovali jsme to v říjnu, opakovali jsme to tady v listopadu, opakovali jsme to v prosinci, opakovali jsme to i v lednu. Nevím, co tady povídáte něco o tom, proč ten návrh přichází až teď. Ten jsme tady přednesli před ¾ rokem.

Ing. Beitl – to byl návrh přistoupit na změnu stanov a společně provádět revitalizaci, nebo jaký návrh?

JUDr. Ing. Pleticha – ano, bavit se dál o změně stanov, o garancích a společně provádět revitalizaci. Pokud se bavíme o revitalizaci, vůbec není potřeba kupovat kvůli tomu společnost. Jestli nám jde skutečně o zachování CZT v nějaké formě, není potřeba vyhazovat peníze za nákup. Pojďme se o tom bavit s MVV. Jsme v tomto konzistentní a zaznělo to tady nesčetněkrát.

Ing. Beitl – obávám se tedy, nemohu klub interpelovat, ale mám pocit, že to tady nezaznělo. Zaznívaly výtky k našim návrhům, ale návrh, abychom změnili stanovy tak, jak chce MVV, jsem tady tedy já neslyšel. Nevím, jak kdo. Mám zde přihlášku ze strany občanů, abychom tady p. Jacyšina netrápili zbytečně dlouho. Pane Jacyšin, přistupte a využijte svých 5 minut.

Ing. Jacyšin – dobrý den. Na začátku chci jen říci, divím se, že polovička zastupitelů tady není. Jenom šest, aha. No stejně, je to tak důležitý bod pro město, že by tady měl být každý zastupitel. To mě udivuje – necháme to na jejich svědomí. Chci se vrátit krátce k historii prodeje naší teplárenské společnosti. Tady sedí paní Paukrtová, bývalá místostarostka, pan Vostřák, který byl v zastupitelstvu, a myslím pan Čeřovský byl starosta. Proč jsme prodali tu teplárenskou? No protože jsme neměli specialisty. Tohle byl strašně důležitý bod. Prodali jsme ji pod cenou, nebo dobře, já dnes nedokážu tohle ocenit, ale jsme prodali. Dneska paní Paukrtová bude hlasovat za koupi. Dobře, to beru. Ale, paní Paukrtová, divím se vám. Tohle je historie prodeje. Proč za ta léta žádné investice JTRka neudělala do rozvodů tepla? Co dělalo město? Já nemluvím o současném vedení, já mluvím vůbec o vedení, které prodalo teplárenskou, a další vedení, které bylo atd. Proč se nenutila teplárenská společnost, aby investovali. Ne – všechny peníze dostal pan tatíček Němec. Teď vycucali vše, co se dalo, ceny už město dál zvedat nedovoluje, nic nám nezbývá jen koupit to. Podle mě, obyvatele města a člověka, který bydlí v paneláku a platí toto drahé teplo, na začátku se mi to nelíbilo a byl jsem proti tomu. Ale když tohle sleduji, co dál? Je nějaké jiné východisko? Není, dobře, zakážeme jim zvedat ceny – tak budou kopat do města. Co z toho vznikne – soudy a nevím, co ještě. Opozice navrhuje – tady je hezký článek v posledním 5+2 – podle opozice si město zadělává na problémy. Ano, problémy jsou ve všem. Ale když tohle město nekoupí, co můžeme pro obyvatele Jablonce udělat? Pane Pleticho, navrhněte, nekopejte kolem sebe všeobecně. Navrhněte jiné východisko, anebo dohodněte se, aby MVV prodalo za poloviční cenu svou akcii, jak se dneska město dohodlo. Dohodněte a budete hrdina, třeba příště budete starostou. Řeknu osobně, tenhle přístup se mi nelíbí. Prostě je to jediná cesta. Divím se, proč tady není pan Balcar, třeba by nám něco řekl. Možná to ignoruje, nevím. Co se týká odvolání p. Krause z dozorčí rady, já nevím, já si myslím, že takový člověk, který kope kolem sebe, takových lidí je málo, ten by měl zůstat. Protože když tam dáme někoho spícího, ležícího, tak to bude škoda. To je můj názor, všechny podrobnosti neznám a tak dále. Prostě to, co jsem slyšel, co jsem viděl, to jsem všechno řekl. Děkuji, čekám paní Paukrtovou a pana Vostřáka.

JUDr. Ing. Pleticha – pane Jacyšine, děkuji, že jste se mě zeptal, ale nečtete všechny články. Od samého začátku navrhujeme, že je potřeba bavit se se zákazníky. Naše řešení navrhujeme celou dobu, je třeba chránit si trh, je třeba bavit se se zákazníky, zda vůbec mají zájem zůstat u systému a pak je třeba hledat cesty. Koncepce, se kterými přišlo město, jsme navrhovali před rokem. Nevím, co vám mám na to víc říci.

Ing. Beitl upozornil p. Jacyšina, že toto není diskuze. Vyčerpal svůj příspěvek, popovídat si může s Lukášem pak venku.

Mgr. Paukrtová – ohledně teplárenství jsem toho již řekla moc, ale protože p. Jacyšin očekává, že se k tomu vyjádřím, tak se k tomu vyjádřím. Jsem ráda, že si pan Jacyšin myslí, že si máme koupit akcie JTR. Já si také myslím, že to je jediná možná cesta jak umožnit plynofikaci města. Dlouhá léta jsem si to nemyslela, ale vývoj událostí je takový, jaký je. Pokud se mám vyjádřit k historii, tak já jsem byla v době, kdy se prodávaly akcie Jablonecké teplárenské a realitní, z rozhodnutí zastupitelstva místostarostkou. Tehdy, v té situaci, kdy se akcie prodávaly, jsem měla obavy o to, aby cena tepla pro občany nerostla nad všechny meze. Ne pro všechny, ale jen pro občany. Vždy jsem měla dojem, že firmy se dokážou poměrně slušně bránit. Tehdy, při prodeji, jsem zakomponovala do akcionářských smluv takové ustanovení, že město mělo 100% vliv na cenu, na stanovení ceny tepla. A tehdy jsem také navrhovala, aby utržené finanční prostředky ve výši 260 mil. Kč byly použity ve prospěch revitalizace teplárenství. Jaké důvody tehdy mělo zastupitelstvo – většinově mělo ty důvody v tom, že by bylo dobře pustit tam někoho, kdo teplárenství umí, který tady vybuduje kogenerační jednotky, které zlevní cenu tepla. Ale vždycky se říká, ona ta Paukrtová za to může, že se akcie prodaly, ona v tom má prsty a tak podobně. Já jsem si před volbami o sobě přečetla úplně neuvěřitelné věci. Ráda bych řekla, že v r. 2001 jsem navrhovala zpětný odkup akcií v okamžiku, kdy zastupitelstvo změkčilo tu podmínku 100% vlivu na cenu tepla pro občany. Tak to je. Zastupitelstvo tehdy jaksi nemělo důvod poslouchat, že já mám obavy z toho, že cena tepla pro občany poroste nad všechny meze. Prostě akcie se tehdy nekoupily, 250 milionů se nepoužilo pro potřeby teplárenství, a protože město má možnost koupit akcie JTR pouze ve dvou případech – buď, když se akcie přeprodávají, což byla situace v r. 2001, anebo v okamžiku, kdy se dohodne s tím majoritním akcionářem. Jinak to možné není. Takže já, po všech těch letech, kdy tady od r. 2006 byla snaha dohodnout se s majoritním akcionářem a revitalizovat ve spolupráci s ním, dneska vím, že cesta tudy prostě nejde. Ne proto, že by ta MVV se chovala nějak nestandardně, oni se chovají tak, jak jim zákon umožňuje. Když jsem se dotazovala na RU, jak je možné, že nezasáhnou, když máme nejvyšší cenu tepla v republice, bylo mi řečeno, že RU nezkoumá absolutní výši, ale pouze konstrukci ceny. Dneska vím, že jedinou cestou je odkoupit akcie zpět a pokusit se město plynofikovat. To znamená učinit nezávislým na CZT. Proto já budu samozřejmě hlasovat pro odkup akcií. A pokud jsem si vzala slovo, tak já jsem, myslím, byla u všech těch důležitých jednání, kde jsme projednávali s majoritním akcionářem možný odkup. Smlouva, kterou máme dneska před sebou, může se zdát z mnoha pohledů, že jde naproti majoritnímu akcionáři. Musím říct, že to je umění možného – dohodnout takovou smlouvu a smlouva je dohodnuta tak, že je akceptovatelná. Také si dovedu představit situace, že kupujeme za menší finanční prostředky, ale ta realita je prostě taková. Já myslím, že čas, který město má k realizaci plynofikace města, že ten čas není nekonečný.

Ing. Kypta – myslím si, že nemá cenu dál k tomu více debatovat, dojde k hlasování a umím si představit, jak budeme lehce přehlasováni. Ale je mi trochu smutno z té budoucnosti. Teď si zde odhlasujeme docela historicky zásadní věc, koupíme si v podstatě akcie, které si kupujeme vlastně, když odhlédnu od všech těch povídaček kolem, tak si je kupujeme proto, abychom mohli obyvatelům právě těch postižených panelových domů, kde jsou v největším ohrožení, a trochu jim zmírnili cenu. K tomu zmírnění dojde, když vlastně opustíme 10% zaručený zisk, který tam teď je při ceně zhruba okolo těch 900 Kč, budou lidi platit zhruba 810 Kč. To pro ně taky nebude žádná velká láce. Dál už nevidím nic na konci tunelu. Potom nás tady čeká dát dohromady něco, co se tady léta zanedbalo. Pořád to ale neznamená, že se na něco vymluvíme a uděláme nějaký krok, který nám není jasný, jak ho budeme řešit dál. Řešit se asi skutečně dá tak, že se to rozprodá a nechá se to běžet svou cestou. Já asi potom jinou cestu nevidím, protože dát znovu dohromady a snížit lidem zpátky na nějakých 500 Kč – to nevidím, že by to mohlo město nějak udělat, aniž by provedlo tu masivní investici, že tady udělá blokové nebo jednotkové kotelny – tudy ano, ale to je strašně drahé. Proto my jsme chtěli, aby se toto dělalo společně, ať se na tom společně podílí ti, co to zavinili – z části město z 40% a z části MVV. Takže, když bych se dozvěděl, že tady cesta je na konci tunelu, budu jenom rád.

Ing. Beitl – děkuji Otovi Kyptovi, že se přihlásil i ke své odpovědnosti z minulého volebního období. Jenom na uklidněnou, jedna velká investice děleno 20, je 20 malých investic, které jdou skutečně zvládnout, když to bude důkladně naplánované a projednané. Nyní bych požádal Ing. Spilku, který by měl ve firmě, v teplárně fungovat jako krizový ředitel. Nevím, jestli chcete tu situaci nějak uvést, představit sebe, vaši firmu a potom čelit dotazům zastupitelů.

Ing. Spilka – dobrý den. Mé jméno je Pavel Spilka, jsem jednatelem společnosti Loyd Group a naše firma byla zprostředkovaně poptána pro úkony, které mají nadcházet tomu období, které teď společnost JTR čekají. Nebyli jsme poptáni na původní ani budoucí finanční due diligence, k čemuž asi směřovaly dotazy, ani na technickou due diligence stávajícího stavu. Nyní jsme v podstatě ve vztahu jednání o obsahu činností, které bychom měli po dobu 6 měsíců na dobu určitou, event. s nějakou obcí, vykonávat. Paralelně vedle toho a tak, jak tady byly diskutované pojmy, proces revitalizace a plynofikace soustavy tepelné, tak vedle toho pracovat na standardizaci chodu JTR. Tak, jak bylo tady diskutováno, tak nemáme logicky k dispozici kromě veřejných zdrojů žádné dostupné informace, tzn. máme informace pouze o výkazech zisků, o rozvaze a informace ze sbírky listin. Žádné informace k nám nedoputovaly, a proto zastupitelé města zvolili způsob, který už zde byl vámi komentován. Věřím tomu, že to bude způsob efektivní, abychom dokázali před clousingem získat informace, nad kterými si uděláme obrázek minimálně o finančních a obchodních záležitostech a částečně i technických. To je na úvod. Ke mně a společnosti Loyd Group – předpokládám, že jste dostali informace k mé osobě a také k referencím o činnostech, které naše společnost vykonává. Jsem vám k dispozici.

JUDr. Ing. Pleticha – chtěl bych se zeptat na to, zda s vámi vedení města probíralo, jaké jsou možnosti člena dozorčí rady v této společnosti. Jestli jste byl seznámen s tím, co zde prezentoval kolega zastupitel Kraus o tom, jak je to tam omezené a že se tam zdaleka nedostanete ke všem informacím, o kterých jste mluvil, že se chcete dostat.

Ing. Beitl – já si dovolím zareagovat. Já skutečně nevím, proč bych měl p. Spilku seznamovat s názory p. Krause. Pokud jednám já s p. Hrachem, tak se k informacím, které jsou potřeba v tomto období, dostanu obratem.

JUDr. Ing. Pleticha – já si nemyslím, že byste ho musel, pane primátore, seznamovat s názory p. Krause, nicméně vyplývá to z obchodního zákoníku.

Ing. Beitl – p. Kraus tady oznamoval jaksi své osobní problémy, protože byl ve společnosti 2 roky a za 2 roky se nemohl k těm materiálům dostat. Já myslím, že v této době nám veškeré informace z JTR plynou kontinuálně. Nakonec to, že druhé posouzení bylo zhotoveno do 14 dnů, je toho důkazem. Před půl rokem jsme o to bojovali 2 měsíce. Mlčenlivost, potom vůbec dohoda mezi Tacomou, bylo to komplikované. Dnes musím říct, že MVV má svůj zájem na dokončení transakce a vychází vstříc. Já předpokládám, že pana inženýra čekají standardní podmínky standardní dozorčí společnosti v režimu ČR.

JUDr. Ing. Pleticha – asi jste mě neposlouchal, pane primátore. Začínal jsem s tím už své vystoupení, prostě dozorčí rada není to, co od ní očekáváte.

p. Berounský – tak já si myslím, že ing. Kraus tady jasně prezentoval, jaké problémy měl se získáváním informací. Tady to vypadá, že vlastně v rámci funkce v dozorčí radě, nebo potom, funkce byla překonána dobrými vztahy vedení města s vedením JTR, potažmo MVV. To vypadá velmi nepříjemně. Já jsem se chtěl zeptat, pane inženýre, jestli vnímáte, s těmi informacemi, které jste slyšel, jestli vnímáte pro tuto chvíli větší možnosti seznámit se se společností z pozice člena představenstva nebo dozorčí rady. To je taková humorná otázka pro vás, ale byl bych rád, kdybyste to tady řekl. Protože někteří nevědí, co je dozorčí rada a co je představenstvo z pohledu informací a přístupu k nim.

Ing. Spilka – tím, že jsem majitelem firmy, nikoliv akciové společnosti, ale s.r.o., tak ten pohled je jiný. Nicméně tu představu mám a pracoval jsem v mezinárodních korporacích, kde jsem byl i členem jednotlivých statutárních orgánů a toto bylo rozhodnutí města jakou cestou se vydat, abychom ty informace měli, a rozumím, byť je neumím do detailu interpretovat tak, jak tady byly diskutovány, neměl jsem čas studovat zákoník a k tomu relevantní informace. Já předpokládám, že ty informace do clousingu budou dostatečné pro to, abychom mohli vyhodnotit další kroky související po 19. červenci. Není na mne ta otázka, jestli je efektivnější v představenstvu nebo v dozorčí radě. Já nejsem ten, který by volil tu cestu. Otázka je směřovaná na vedení města. 

p. Berounský – v kterékoliv firmě, když si vezmete institut představenstva a dozorčí rady, to je snad jasné.

Ing. Spilka – kladete mi otázku, kterou já neurčuji.

p. Berounský – já se ptám, z jaké pozice člena představenstva nebo člena dozorčí rady byste se, nebo podle vašeho názoru, rychleji dostal k informacím

Ing. Spilka – jsem přesvědčen, že i z pozice člena dozorčí rady budu schopen ty informace získat a analyzovat.

Ing. Beitl – Jindro, prosím tě, tady byl nastolen umělý problém a ty tady pana inženýra docela trápíš. Ta komunikace uvnitř společnosti má probíhat úplně standardně. Jarda Kraus, jehož pracovní metodou je konflikt, se v těch konfliktech nakonec uplácal a ty informace není schopný dostat a dokonce tady uvažuje, že na členy představenstva podá tu žalobu, která tam dneska visí. Já si nedokážu představit za této situace, že by s nimi mohl komunikovat o dokončení projektu a rozjezdu té složité transakce. Na druhou stranu vím, že Boris Pospíšil a Franta Pešek dneska komunikují, že MVV je připravena na tom procesu spolupracovat a je to naprosto standardní akciová společnost na úrovni ČR. Tady se do toho uměle vnáší konflikt a nějaké zábrany. Takhle to nefunguje. Tady jde o to, že to musí být člen orgánu, kterému mohou i členové představenstva ty informace předávat naprosto legálně a pracovat s nimi dohromady. To není rozškatulkování my, vy, oni. Jde o to, aby ta společnost skutečně fungovala jako normální akciová společnost, aby tam komunikovali všichni – i támhle pan Balcar – a připravit na to předání. To je náš cíl.

p. Berounský – dobře. Bylo tady zmiňováno - máme členy představenstva za město, bylo tady zmíněno – holt – princip tady fungoval tak, že členové představenstva vždycky informovali vedení města a zastupitelstvo v tu dobu všechno nevědělo. Já ale teď chci jen osobně se zeptat – pane inženýre, já jsem si přečetl vaší kariéru, velmi pěknou, obsahuje i vaše působení ve funkci ředitele pro korporátní segment a státní správu ve společnosti EUROTEL a návazně potom i ve společnosti Telefonica O2 Czech Republic, kde jste byl výkonným ředitelem pro korporátní a SME segment. Já se chci zeptat, protože tady samozřejmě máte pozitivní úspěchy a je jich celá řada, chci se zeptat, jestli byste mohl z téhle doby, jestli byste si mohl vzpomenout i na neúspěch v plnění jedné velké exklusivní smlouvy. Samozřejmě parametry vůbec nechci rozebírat, ale byla to konkrétně smlouva s Českými drahami, o které vím prostřednictvím podkladů ze správní rady. Kdysi jste zajišťoval zakázku, smlouvu s Českými drahami na služby, vzpomenete si na to?

Ing. Spilka – já se nejdříve zeptám, jakou to má relevanci k současnému výkonu?

p. Berounský – ne, ne, ne, jen mám dojem, že nedošlo tak k naplnění,  k faktickému naplnění jednoho parametru smlouvy, a to bylo, že tehdy mělo dojít k pokrytí signálu např. na koridorové trati Praha – Ostrava, bylo to součástí nějakých podmínek a v podstatě tato podmínka nebyla naplněna doposud. To pozná každý, kdo jede vlakem a nemůže používat signál….

Ing. Beitl – Jindřichu, prosím tě, tak jsme z pražského zastupitelstva na Českých drahách. Pan inženýr není ani oprávněn tady takové informace poskytovat. Buďme trochu na zemi!

p. Berounský – jenom jestli si vzpomenete na něco takového.

Ing. Spilka – já opravdu nevím, jestli to tady zastupitele může zajímat, ani nechápu souvislosti s tímhle tím. Jen krátce k tomu – tak, jako ve vyspělých zemích, tak i České dráhy požadovaly pokrytí koridoru tzv. „JSR“ a vycházelo to, jakým způsobem se zavazoval tehdejší Eurotel, už neexistující společnost, bude vykrývat jednotlivé koridory. V současné době už se vykrytí dělá jinak, je děláno i mobilními zařízeními v jednotlivých vozech. Ale nechápu tu relevanci. A všechny smluvní podmínky byly naplněny a k žádným výpovědím na základě jakýchkoliv neplnění smlouvy s Českými drahami, resp. ČD Telematikou neprobíhaly.

p. Louda – dvě jednoduché otázky. Pane inženýre, vy máte nějakou zkušenost s teplárenstvím? To je jedna otázka, a druhá: čtu, že jste z Prahy, jak jste se dozvěděl o této pracovní příležitosti? Nebo jak jste byl kontaktován?

Ing. Spilka – zlehčím to – původem pocházím z hor, tady kousek od vás, ale teď žiji v Praze. Ještě projednávaná smlouva není na zaměstnanecký poměr, ale je to o dodávce služeb naší společnosti vůči JTR, která by měla být vlastněná městem. Takže to je spíše podnikatelská příležitost než zaměstnanecká. To zprostředkování – nechám na městě, jakým způsobem by se k tomu chtěli vyjádřit – a my jsme byli následně osloveni městem. Takže to je odpověď na tu druhou část. První část, zda mám nějakou zkušenost v teplárenství – nemám. Naše společnost Loyd Group nicméně poskytuje energetické konzultační služby, tzn. vč. i teplárenství, jsme primárně konzultační a poradenská společnost, která zajišťuje pro municipality nebo průmyslové industriální podniky a poradenství v energetických službách ve výběru dodavatelů na revitalizace atd.

JUDr. Ing. Pleticha – já se musím panu inženýrovi omluvit, já jsem vás nechtěl tady do toho vtáhnout. Mně za vás vlastně odpovídal p. primátor, na jakou pozici tam nastoupíte, to je vlastně výmysl pana primátora a jeho okolí. Musím se tedy docela podivit nad tím, že po tolika letech ještě – to není proti vám, to je k panu primátorovi – si v akciové společnosti plete správní radu představenstva a dozorčí radu. To je smutné.

Ing. Beitl – omlouvám se, již máme pokročilou hodinu.

Ing. Kraus – já jsem slyšel několik podnětů tady. Celá řada jich mě mrzí. Jenom kolega by se mohl zeptat – já když jsem se podíval na firmu, kterou reprezentuje p. Spilka, tak mě to propojení připadlo – nebo já jsem ho našel okamžitě, protože jeho druhý kolega Ing. Libor Prouza pracoval ve společnosti Enviros jako provozní ředitel. To je blesková….se společností Enviros jaksi mají členové zastupitelstva velmi úzké vztahy, takže si to dovedu představit, jak to asi proběhlo. Ale mně to celkově vůbec nevadí. Já jenom … vy to neznáte. Společnost JTR měla specifické situace v přístupu zástupců MVV a zástupců města. Strategie MVV byla vždycky v tom maximálně omezovat přístupy k informacím. Nevím, jestli tady v tom by mohl František Pešek říci, kolik útrap jako i členovi představenstva vytvořili za jeho působení, aby se dostal k nějakým posudkům nebo případně k tabulkám. Já o tom nechci mluvit. Pokud oni vám chtějí nyní dát informace, tak se musí stát nějaký zázrak, že všichni budou ochotni to udělat. Já jen chci upozornit, že znám pana Hracha, znám ty lidi a nevěřím tomu, že oni vám, až vás budou instalovat někde v polovině června, za měsíc, vytvoří takové podmínky, že vám dají úplně všechno. Uvědomme si, že dnes něco odsouhlasíme, zítra, pozítří p. primátor podepíše smlouvu, pak se, jak jsem vám četl, bude postupovat dál v té společnosti, jako by se nic nedělo, protože pro firmu MVV je teprve ten moment, až převezmeme ty akcie. To je teprve ten moment, kdy se toho zbaví. A ten moment, samozřejmě, teď to bude vypadat, když si to jako odhlasujeme, tak si budou možná všichni jistí, ale ono to jistý tak být nemusí. Takže já předpokládám, že pan Hrach ví celou řadu dalších věcí, které jsou spojené s riziky toho transferu, tak nevěřím, pak si o tom promluvíme třeba v tom červnu, nevěřím, že v podstatě vám poskytnou takový servis, abyste byl spokojen. To je můj názor. Jinak pan primátor mě označil v mém chování za konfliktního člověka. To je přesně ten jiný přístup než prezentovali třeba mí kolegové v představenstvu. Pokud jste si nevědom ve své pozici, která bylo to velmi, velmi obtížné, možná, kdyby tady byl pan Heiplík, tak vám potvrdí, jakým způsobem jsme se domáhali informací, bylo velmi pracné a mě to docela mrzí, že pan primátor na to jaksi zapomíná. Ve svých vyjádřeních pronesl řadu takových, vytržených z kontextu, informací o mém přístupu. Já to nebudu komentovat. Nejsem ten konfliktní člověk, nicméně já jsem a budu do budoucna ochoten a rád se budu podílet, abych přispěl k tomu, aby ta společnost dobře fungovala, aby v podstatě, protože jsem také účastník té sítě, jsme měli levné teplo. Ale na druhou stranu dávám ruce pryč od toho jednání. Já jsem nikdy nebyl účasten jednání s panem Hrachem. Nikdy, byť jsem o to usiloval, nikdy jsem ten přístup neměl a co se dělo kolem, tak to vždy byly jen okolnosti, celé řady zprostředkovaných informací. Pokud se to dnes prezentuje tak, že jsem někdy něco říkal, a vypadá to, že jsem se choval nekonzistentně, tak je to účelové a mě to mrzí, Petře, že to říkáš. Já jsem si vždycky vážil té naší spolupráce a myslím si, že i ten můj útok na ty transferové ceny, které jsem provedl ve svých námitkách, je možná i jeden z faktů. Ještě se tě zeptám, už je hotový ten zápis z představenstva? No tak vidíš…..Jsem zvědavý, zda si prosadíš, aby ty mé námitky byly přílohou, já věřím, že to nedokážeš. Zase to bude součástí tohoto kšeftu, že prostě ze zápisu to Hrach vyhodí tak, jak o to usiluje. Jinak je problém to, jako akcionář, pokud s ním budeš jednat, ti dodám, že představenstvo je povinno do měsíce po valné hromadě vyhotovit zápis. Pokud zápis není, tak to se tedy divím, proč to ne……

Ing. Beitl – vyhotovit ano, mít ho podepsaný – ne. Ověřoval jsem si to.

Ing. Kraus – vyhotovený je podepsaný, to si zase nevykládejme….

Ing. Beitl – asi toho necháme, relevace toho zápisu směrem k tomu transferu není skutečně příliš velká. Jinak ti děkuji, že jsi nereagoval. Na svou omluvu jenom řeknu, že jsem tě neoznačil za konfliktního člověka, ale za člověka, jehož pracovní metodou je konflikt. To je něco jiného. Protože vím, že jsi docela veselý člověk, než stoupneš k mikrofonu nebo nejednáš s p. Hrachem. A třetí věc: minimálně jedno osobní jednání při představování našeho plánu revitalizace jsi absolvoval.

A protože již není nikdo přihlášen, poděkuji panu inženýrovi a vyhlašuji nyní 20 min. přestávku na vyjasnění všech protinávrhů a pak přistoupíme k hlasovacímu procesu.

Po přestávce se přihlásil Ing. Vele.

Ing. Vele (oznámení o možném střetu zájmů před hlasováním, pozn.) – chtěl bych ještě oznámit kolegům zastupitelům skutečnost, kterou jsem tady říkal i posledně, že představenstvo JTR na mě uplatňuje škodu ve výši necelých 3 miliony Kč. Jedná se v této fázi o škodu jakousi hypotetickou a jsem samozřejmě připraven se řádně hájit a jsem přesvědčen o tom, že jsem se ničeho nedopustil a jenom vám to chci sdělit jako skutečnost.

Ing. Pešek (oznámení o možném střetu zájmů před hlasováním, pozn.) - na základě upozornění kolegů zastupitelů z minulého jednání jsem také v hypotetickém střetu zájmu. Nicméně s procesem odkupu jednoznačně souhlasím, a pokud to bude nezbytné, tak budu hlasovat tak, že se zdržím.

Mgr. Tulpa započal hlasování: dle § 9 odstavec 4 Jednacího řádu se přistupuje k jednotlivým protinávrhům tak, jak byly původně seřazeny. Dohodli jsme se jak s panem Pletichou, tak s panem Krausem, že logicky je na stole protinávrh p. Krause. Tento protinávrh p. Krause je úplně vyměněn, proto ho máte před sebou namnožený.

A.  n e s c h v a l u j e

uzavření jednání se zástupci MVV Energie CZ, a.s. směřující k úplnému ovládnutí společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ze stany statutárního města Jablonec nad Nisou dle návrhu předloženého na zasedání zastupitelstva města dne 30. 5. 2013.

B.  u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, pokračovat v jednání se zástupci MVV v následujících záležitostech:

1) o stanovení reálné kupní ceny za převod 198 ks akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. od společnosti MVV Energie CZ, a.s. podložené min. dvěma aktuálními znaleckými posudky,

2) o upřesnění stávající cenové politiky společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ve vazbě na její ziskovost s využitím přechodné kompenzace ze strany města za případný ušlý zisk,

3) prostřednictvím týmu dle čl. IV Zvláštní ujednání odst. 3 akcionářské smlouvy a zástupců města v představenstvu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. zahájit jednání o realizaci návrhu Revitalizace stávajícího systému CZT zpracované společností ENESA, a.s.,

4) zvážit po ukončení účetního období 2012/2013 výplatu dividendy z dosaženého a nerozděleného zisku společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Hlasování o protinávrhu Ing. Krause 6-13-7-0

ikona souboruHlasování bod 04 01

Další hlasování o protinávrzích v jednotlivých bodech:

JUDr. Ing. Pleticha – v bodě D1):

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) valné hromadě společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. odvolání Bc. Borise Pospíšila z představenstva společnosti a jmenování Ing. Pavla Spilky (nar. . 1972, bytem trvale ., 252 03 Řitka, Praha západ) do představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Hlasování o protinávrhu JUDr. Ing. Pletichy 5-15-5-1

ikona souboruHlasování bod 04 02

Další protinávrh Ing. Krause (místo celého bodu D.):

Pověřuje Ing. Petra Beitla, primátora města, k uzavření smlouvy se společností LOYD GROUP, s.r.o. na provedení due diligence společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. se zaměřením na zjištění aktuálního technického a hospodářského stavu společnosti před očekávaným převzetím 19. 7. 2013.

Hlasování o protinávrhu Ing. Krause 6-15-5-0

ikona souboruHlasování bod 04 03

Mgr. Tulpa – žádný protinávrh nebyl přijat a máte před sebou původní návrh usnesení č. 111/2013. Na návrh p. Pletichy hlasování po bodech.

Bod A. odstavec 1. 18-7-1-0

ikona souboruHlasování bod 04 04

Bod A. odstavec 2. 19-6-1-0

ikona souboruHlasování bod 04 05

Bod A. odstavec 3. 19-6-1-0

ikona souboruHlasování bod 04 06

Bod A. odstavec 4. 18-6-2-0

ikona souboruHlasování bod 04 07

Bod A. odstavec 5. 19-6-1-0

ikona souboruHlasování bod 04 08

Bod A. odstavec 6. 18-6-2-0

ikona souboruHlasování bod 04 09

Bod A. odstavec 7. 20-6-0-0

ikona souboruHlasování bod 04 10

Bod A. odstavec 8. 20-6-0-0

ikona souboruHlasování bod 04 11

Bod B. 20-4-2-0

ikona souboruHlasování bod 04 12

Bod C. 20-5-1-0

ikona souboruHlasování bod 04 13

Bod D. 17-5-4-0

ikona souboruHlasování bod 04 14

Bod E. odstavec 1. 18-6-2-0

ikona souboruHlasování bod 04 15

Bod E. odstavec 2. 17-6-3-0

ikona souboruHlasování bod 04 16

USNESENÍ ZM/111/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  uzavření jednání se zástupci MVV Energie CZ, a.s. směřující k úplnému ovládnutí společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ze strany statutárního města Jablonec nad Nisou jakožto budoucího vlastníka všech akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., přičemž toto ovládnutí řeší zejména ukončení všech sporů a nesouladu pohledů na současný stav a budoucí vývoj soustavy centrálního zásobování teplem ve městě Jablonci nad Nisou, které jsou nyní mezi oběma akcionáři; tento krok vrátí statutárnímu městu Jablonec nad Nisou zásadní vliv na další rozvoj, optimalizaci, konkurenceschopnost a udržitelnost centrálního zásobování teplem jako ekologického způsobu vytápění na jeho území;

2.  zvýšení účasti statutárního města Jablonec nad Nisou ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ: 466 01, IČ: 615 39 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 643) prostřednictvím odkoupení akcií této společnosti (v počtu 198 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč) držených společností MVV Energie CZ, a.s. (se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00, IČ: 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. Zn. B 14942) a představující 65,78% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti, přičemž po tomto odkupu se statutární město Jablonec nad Nisou stane držitelem všech akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

3.  cenu za převod těchto 198 ks akcií (série B, číslo 1 až 198) společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. od společnosti MVV Energie CZ, a.s. na statutární město Jablonec nad Nisou jako cenu smluvní ve výši 202.565.581,- Kč (slovy: dvě stě dva miliony pět set šedesát pět tisíc pět set osmdesát jedna koruna česká) přičemž tato cena byla smluvena dle základních parametrů schválených Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 16. 5. 2013 a v rámci znaleckých posudků vypracovaných na základě objednávky obou stran prodeje za účelem ocenění hodnoty společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. společnostmi RSM TACOMA, a.s. (č. 70-1/2012) a TPA Horwath Valuation Services, s.r.o. (č.1/475/2012);

4.  veškeré smluvní podmínky, za kterých je 198 ks těchto akcí převáděno na statutární město Jablonec nad Nisou dle smlouvy o převodu akcií;

5.  způsob financování odkupu těchto akcií z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2013 (případně i 2014 a 2015 – za podmínek smlouvy o převodu akcii) vč. závazku úhrady splátek kupní ceny dle smlouvy;

6.  kompletní znění smlouvy o převodu akcií (vč. příloh č. 1 až č. 10), uzavírané pro účel odkoupení těchto akcií mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou jako kupujícím a MVV Energie CZ, a.s. jako prodávajícím;

7.  rozpočtové opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 6, úpravy v rámci odboru ekonomiky a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 736.427 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 921.112 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 681.149 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 182.859 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57.104 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 921.112 tis. Kč;

8.  úhradu první splátky kupní ceny 62.600.000,-Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou;

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na valnou hromadu Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. Ing. Petra Beitla, primátora města;

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě, zejména tím, že za statutární město Jablonec nad Nisou podpoří snížení základního kapitálu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. o 150 milionů Kč, které bude realizováno až po převodu akcií společnosti na statutární město Jablonec nad Nisou;

D. n a v r h u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) valné hromadě společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. odvolání Ing. Jaroslava Krause z dozorčí rady společnosti a jmenování Ing. Pavla Spilky (nar. . 1972, bytem trvale ., 252 03 Řitka, Praha západ) do dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;

E. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,

1. podepsat za statutární město Jablonec nad Nisou smlouvu o převodu akcií a zajistit podpis zástupce prodávajícího - MVV Energie CZ a.s.;

2. na následující valné hromadě společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., aby jako delegovaný zástupce statutárního města Jablonec nad Nisou navrhl výše uvedenou změnu v dozorčí radě a hlasoval pro ni.

5) Diskuze

Primátor se tázal, zda má někdo příspěvek do diskuze?

Ing. Kraus – prohlašuji, že se zdržím všech úkonů, kterými bych narušil proces snižování základního kapitálu a jednání JTR. To, co jsem slíbil, dodržuji. Mám zde stávající stav, tak jsem si připravil interpelaci na Ing. Spilku – dotazy na budoucího člena JTR s vypracováním odpovědí ke dni vypořádání 19. 7. 2013.

1) Odhad nákladů (nárůst + pokles) spojených s ukončením smluvních vztahů (outsourcingové smlouvy dle přílohy č.2 k návrhu SPA) mezi JTR a společnostmi z holdingu MVV.

2) Očekávaná úroveň cen za teplo pro obyvatele a zisku před zdaněním společnosti JTR na období 2013-2015.

3) Vyhodnocení technického stavu technologie a rozvodů CZT včetně odhadů nákladů na opravy a údržbu na roky 2013-2015.

Ing. Beitl oponoval, že p. Spilku nelze interpelovat, protože není členem zastupitelstva. Je ochoten to převzít na sebe.

Ing. Kraus – souhlasil s přepisem na primátora.

Ing. Beitl reagoval, že něco by mělo být jasné ve společnosti už dnes, předpokládá se, že se již žádný „kotrmelec“ v červenci neudělá. Ostatní věci budou odpovězeny, předpokládá se ale až v září.

Ing. Kraus – rád by dostal alespoň něco, chce zjistit, zda se p. Spilka za měsíc něco dověděl, to je celý smysl. Jsou tam jednoduché tři položky, stačí půl dne, strávené v JTRce a všechno sdělí.

Ing. Berounský – dotaz na pana primátora v rámci diskuze. Chtěl bych, klidně písemně do příštího zastupitelstva, jakým způsobem se dopracoval k 60 milionům, za které fakticky kupujeme JTR, protože mi to pořád nevychází. Za druhé jsem rád, že i zástupci městských organizací se svobodně rozhodovali a jeden přispěchal v závěru jednání, aby to bylo bezpečnější. Za třetí se omlouvám za zbytečné zdržování, protože když je dopředu všechno řádně připraveno, tak chápu, že to některé hodně otravuje – nějaké stálé vystupování. Sám to znám. Takže se moc omlouvám.

Ing. Beitl – děkuji Jindrovi Berounskému za jeho věcné připomínky. Pokud již nikdo není přihlášen do diskuze, děkuji všem zastupitelům. Předpokládám, že jsme udělali poměrně výrazný krok, pravděpodobně nejdůležitější v tomto volebním období a doufám, že se nám povede tento krok převést nejen na převzetí společnosti, ale i na revitalizaci celé soustavy. Také doufám, že na té revitalizaci boudou všichni spolupracovat tak, aby byla uskutečněna za co nejmenších nákladů v co nejkratším čase. Děkuji vám a přeji pěkný zbytek dne. 

Primátor města ukončil jednání ZM v 18.40 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: Jindřich Berounský, MUDr. Vít Němeček

Další informace

Vytvořeno 13.6.2013 13:07:29 | přečteno 1415x | Petr Vitvar