Usnesení 28.02.2013

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 28. února 2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/19/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení pokračující interpelace z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 20. prosince 2012 a interpelace z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. ledna 2013.

ZM/20/2013

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

ZM/21/2013

A.1 bere na vědomí

dopis pana Ing. K***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení územního plánování

A.2 bere na vědomí

dopis pana Z*****J*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek

B. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelem, panem Z***** J*****, nar. ***** 1951, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 57.492,- Kč, který vzniknul z důvodu nevrácení již vyplacených dávek sociální péče za období od 01.11.2003 do 30.11.2004. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 450,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

ZM/22/2013

A. schvaluje

zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do akce Vlajka pro Tibet a s vyvěšením tibetské vlajky v neděli 10. 3. 2013.

ZM/23/2013

A.1 schvaluje

rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2013 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 724 396 tis. Kč
financování ve výši 121 685 tis. Kč
celkové zdroje ve výši 846 081 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 671 110 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 117 867 tis. Kč
splátky úvěrů celkem 57 104 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 846 081 tis. Kč

A.2 schvaluje

závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby

A.3 schvaluje

seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2013 v celkovém objemu 115 216 tis. Kč uvedených na straně č. 14 - 21

A.4 schvaluje

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 23 - 24 dle návrhu rozpočtu na rok 2013

A.5 schvaluje

postup při rozpočtových opatřeních takto:
- veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci jednotlivých odborů budou zařazovány do rezervy města
- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:
• zařazení dotací včetně použití
• změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru do výše 500 tis. Kč
• změna nezávazných ukazatelů do výše 500 tis. Kč
• přesuny z rezervy na opravy
• nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)
• změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou
- správci odborů mohou provádět rozpočtová opatření následovně:
• do výše 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku
• přesuny z rezervy na opravy do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

B.1 ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města v březnu 2013 výši zbytku potřebných nákladů na rozpracovanou akci "Otočka autobusů u nádraží ČD";

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zpracovat rozpočtovou změnu pro zařazení této akce do plánu roku 2013.

ZM/24/2013

A. schvaluje

hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2012 a rozpočet na rok 2013

ZM/25/2013

A. bere na vědomí

písemnou výzvu spol. PROCTUS 3 s.r.o., IĆ: 27285391, sídlem Londýnská 51/2, Liberec 11, PSČ 460 01, ze dne 10.12.2012 k úhradě částky Kč 5.170.370,- jako náhrady škody (pohledávky) uplatňované z titulu porušení závazku města ze Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292 - 2007 - FaM/OMP ze dne 23.7.2008

B.1 rozhoduje

nevyhovět výzvě spol. PROCTUS 3 s.r.o. IĆ: 27285391, sídlem Londýnská 51/2, Liberec 11, PSČ 460 01, ze dne 10.12.2012 k úhradě pohledávky ve výši 5.170.370 ,- Kč.

B.2 rozhoduje

neuznat pohledávku ve výši 5.170.370 ,-Kč, kterou spol. PROCTUS 3 s.r.o. IĆ: 27285391, sídlem Londýnská 51/2, Liberec 11, PSČ 460 01, nárokuje výzvou ze dne 10.12.2012 po Statutárním městu Jablonec nad Nisou

ZM/26/2013

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o úvěru č. 497-2009-FAM/Ř ze dne 21.5.2009 se společností TJ Bižuterie o.s., se sídlem Pražská 2, Jablonec nad Nisou, IČO 526690, kterým bude odložena splatnost splátky ve výši 2 mil. Kč ze dne 30.3.2013 na 31.7.2013.

ZM/27/2013

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
1)
s žadatelem M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 207.475,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 3.500,- Kč a poslední splátka bude činit 975,- Kč
2) s žadateli Z***** a V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 28.363,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500,- Kč a poslední splátka bude činit 1.363,- Kč.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli.

ZM/28/2013

A. schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 633/1 v objektu Růžová 29/633 o velikosti 1+2 a celkové výměře 85,1 m 2v 1. nadzemním podlaží objektu a spoluvlastnického podílu o velikosti 851/6238 na společných částech domu a stavební parcele č. 451/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní D***** H*****r. 1983, bytem *****Mníšek - Fojtka za kupní cenu ve výši 224.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupující podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

ZM/29/2013

A.1 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 15196/ULB/2012, kterou se bezúplatně převádí p.p.č. 721, ostatní plocha, neplodná půda, p.p.č. 722/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, p.p.č. 722/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 723 ostatní plocha, neplodná půda v katastrálním území Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou ve veřejném zájmu včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v jejím čl. III.
A.2 schvaluje

výkup části p.p.č. 839 a části p.p.č. 840, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 840 o výměře 199 m 2vše v k.ú. Rýnovice od L***** H*****r. 1977, bytem *****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 119.400,- Kč.
A.3 schvaluje

přijetí daru p.p.č. 1418 o výměře 14 m 2, včetně stavby barokní kaple v k.ú. Proseč n.N. od vlastníků manželů Ing. V*****1949 a J*****r. 1952 Š*****bytem ***** Liberec do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

ZM/30/2013

A.1 schvaluje

prodej p.p.č. 125/4 o výměře 1483 m 2v k.ú. Lukášov manželům L*****a P*****H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 891.800,- Kč za účelem stavby rodinného domu.
A.2 schvaluje

prodej p.p.č. 561/8 o výměře 358 m 2v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví, a to manželům E***** a M*****B***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 654/9712, paní H*****B*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 40/607, paní Mgr. N***** D*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 40/607, paní MUDr. D***** F*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 654/9712, paní E***** K***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 494/9712, manželům R***** M***** a Z*****M*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 640/9712, manželům P*****a I*****M*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 640/9712, paní A*****M*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 494/9712, manželům J***** a M*****N*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 640/9712, manželům *****a J***** P*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 654/9712, paní S***** P*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 40/607, paní J***** S***** Dešná, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 494/9712, paní D*****S*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 640/9712, panu J***** T*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 327/9712, paní M***** T***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 327/9712, manželům R***** a I***** V***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 494/9712, manželům MUDr. F***** Z***** Pěnčín *****a H***** Z*****Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 640/9712 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 54.237,- Kč
A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 1709/3 o výměře 158 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní A***** Š*****a paní H*****Š***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 23.937,- Kč
A.4 schvaluje

prodej p.p.č. 430/1 o výměře 53 m 2, části p.p.č. 431/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 431/3 o výměře 150 m 2, p.p.č. 432/1 o výměře 60 m 2(celkem 263 m 2), vše v k.ú. Proseč n.N. panu B***** P*****Liberec IV za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 39.845,- Kč.
A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 2204/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2204/14 o výměře 67 m 2v k.ú. Jablonec n.N. pro paní D***** P***** Jablonec n.N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 43.986,- Kč
A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 2204/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2204/13 o výměře 14 m 2v k.ú. Jablonec n.N. pro manžele J***** a I***** P***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.300,- Kč

A.7 schvaluje

prodej p.p.č. 688 o výměře 724 m 2, p.p.č. 689 o výměře 847 m 2vše v k.ú. Proseč n.N. pro paní Mgr. T***** D***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 496.319,- Kč za účelem výstavby rodinného domu.
B.1 neschvaluje

prodej části p.p.č. 290/1 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu.
B.2 neschvaluje

prodej p.p.č. 1194 o výměře 343 m 2a p.p.č. 1193 o výměře 76 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady

ZM/31/2013

A. schvaluje

přílohy zřizovacích listin škol a školského zařízení dle důvodové zprávy

ZM/32/2013

A. schvaluje

dle důvodové zprávy předkládanou „Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012“ včetně příloh.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,
podepsat monitorovací zprávu a zajistit její předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj.

ZM/33/2013

A. schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 70 Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/34/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o pořizování nového Územního plánu Jablonec nad Nisou

ZM/35/2013

A. bere na vědomí

zřízení komise Rady města Jablonec nad Nisou - Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB, jejíž předsedkyní byla jmenována Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací OÚaHR, a to dle § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

ZM/36/2013

A. bere na vědomí

předloženou zprávu Kontrolního výboru ze dne 5.2.2013

ZM/37/2013

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2012 dle předložené důvodové zprávy.

ZM/38/2013

A. bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2012 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

ZM/39/2013

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o plnění úkolů a opatření Bezpečnostní politiky Jablonce n.N. v roce 2012

ZM/40/2013

A. bere na vědomí

předloženou Informativní zprávu o plnění Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2012

ZM/41/2013

A. bere na vědomí

výsledky šetření a usnesení kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 5.2.2013, týkající se realizace zakázky Oprava plynového vytápění Komenského 8 (ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy);
B.1 schvaluje

vzdání se práva na vyčíslení, uplatnění a vymáhání případných škod vzniklých nesplněním všech povinností daných smlouvou o dílo č. 612-2012/KT/OPRO ze dne 8.10.2012 vč. dodavateli Jiří Kerhart - M E T A - therm IČ: 12045080, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká ulice 629/16;
B.2 schvaluje

dohodu o narovnání uzavřenou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a dodavatelem Jiří Kerhart - M E T A - therm, IČ: 12045080, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká ulice 629/16 (ve znění dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy)

ZM/42/2013

A. bere na vědomí

situační zprávu o aktuálním stavu plnění úkolů zastupitelstva ve věci centrálního zásobování teplem, o jednání o koupi akcií společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a vztazích mezi akcionáři vč. informací o rozhodčí žalobě, jmenování rozhodců a určení právních zástupců statutárního města Jablonec nad Nisou ve sporu o 83 407 140, 00 Kč s příslušenstvím vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na základě žaloby MVV Energie CZ a.s.

B. souhlasí

s postupem Rady města Jablonec nad Nisou při určení právního zástupce města v tomto sporu a při jmenování rozhodce za město.

C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města:

C.1 ukládá

připravit na příští jednání zastupitelstva města návrh postoje statutárního města Jablonec nad Nisou k dalšímu fungování a revitalizaci systému centrálního zásobování teplem na území města;

C.2 ukládá

připravit na příští jednání zastupitelstva města návrh postoje statutárního města Jablonec nad Nisou k dokončení jednání se společností MVV Energie CZ, a.s. o odkupu akcií společnosti Jablonecká teplárenské a realitní;

C.3 ukládá

ve sporu s MVV Energie CZ, a.s. o 83 407 140, 00 Kč s příslušenstvím vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR zaslat žalobní odpověď, v níž bude mj. vyvrácen vznik jakékoliv škody z titulu doposud neprovedené revitalizace systému CZT v Jablonci nad Nisou vč. odpovědnosti města za vznik takové hypotetické škody.

C.4 ukládá

oslovit vlastníky objektů odpojených od systému centrálního zásobování teplem (či odpojení připravujících) s žádostí o vyplnění dotazníku s otázkou, proč se odpojili či odpojují od CZT a zdali důvodem je cena či jiné okolnosti.

ZM/43/2013

A. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Petra Tulpy na členství ve Výboru pro hospodaření s majetkem města

B. jmenuje

Olgu Hrdinovou členkou Výboru pro hospodaření s majetkem města

ZM/44/2013

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 5.3.2013 10:45:09 - aktualizováno 14.1.2014 15:45:08 | přečteno 1352x | Petr Vitvar