Zápis 27.06.2013

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 27. června 2013 od 9.00 hodin

  • Přítomno: 22 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: PhDr. Jaroslava Fojtíková, MUDr. Alexandra Jörgová, Miroslav Pelta, MUDr. Marek Řehoř, Mgr. Pavel Svoboda, Mgr. František Špoták, Mgr. Petr Tulpa, Mgr. Pavel Žur
  • Ověřovatelé zápisu: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, Václav Vostřák
  • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 8. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 18 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou, MUDr. Alexandru Jörgovou, Miroslava Peltu, MUDr. Marka Řehoře, Mgr. Pavla Svobodu, Mgr. Františka Špotáka, Mgr. Petra Tulpu, Mgr. Pavla Žura a pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání 7. zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil JUDr.Ing. Lukáše Pletichu a p. Václava Vostřáka

2) Schválení programu

Materiály na stůl:

1) Zápis OV Kokonín

2) Zápis OV Proseč n. Nis. s podněty: 1) Kaplička a 2) Minimální dopravní obslužnost do spádové školy z Horní Proseče.“

3) Mater. č.25 - Program podpory výstavby technické infrastruktury

4) Dodatek k mater. č.27. – Poskytnutí daru

5) Dodatek k mater. č.29 - VH BusLine a.s.

6) Materiál č.32 - MVH JTR a.s.

7) Návrh usnesení

Program:

 1) Zahájení

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

 5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně

primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 7) Nová volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou – čas. 10 hod.

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 8) Dohody o uznání dluhu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 9) Úhrada nákladů za zhodnocení bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Výkup a přijetí daru "Info P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Prodej a směna objektů

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Prodej bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Převody pozemků "Info K,P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

14) VIII. rozpočtová opatření

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

15) Žádost o snížení kupní ceny za bytovou jednotku pro objekty

 Pobřežní 19-21  čas. 10,30 hod.

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

16) Žádost o snížení kupní ceny za bytovou jednotku pro objekty

Palackého 40-42  čas.11,30 hod.

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

17) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města organizaci FOKUS Liberec občanské sdružení.

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

18) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

19) Zřizovací listina DDM Vikýř

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

20) Vstup statutárního města do Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora   čas. 10,15 hod.

21) IPRM Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

22) Podnět na pořízení změny č. 72 Územního plánu města Jablonce n. Nis.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

23) Návrh zadání změny č. 70 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora čas. 11.00 hod.

24) Bezúplatný převod pozemků ze správy Státního pozemkového úřadu na město.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

25) Program podpory výstavby technické infrastruktury - materiál na stůl

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

26) Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2012

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

27) Poskytnutí daru

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

28) Podnět OV Kokonín - financování akcí na území části města "Info K,P"

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

29) Informace o konání řádné VH společnosti BusLine a.s. dne 12.7.2013

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města + dodatek

30) Zpráva - veřejné zakázky 2012

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

31) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

32) Mimořádná valná hromada JTR a.s. na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

33) Nové interpelace

34) Diskuze

Nikdo neměl doplnění programu a primátor navrhl časování bodu 32) MVH JTR a.s. na 9,30 hod. Nikdo neměl námitek.

Program byl schválen 17-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 02

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise p. Radoslava Topola a členy JUDr.Ing. Lukáše Pletichu a p. Václava Vostřáka.

Návrhová komise byla schválena 18-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 03

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Primátor se postupně tázal jednotlivých interpelantů, zda jsou spokojeni s odpověďmi:

Ing. Pešek - setkání s občany – spokojen, semafory u Kauflandu – k tomu dodal, že zatím blikají…

JUDr.Ing.Pleticha (údržba a udržitelnost parku v Nové Pasířské) – spokojen, upozornil na zcizenou desku ohledně publicity projektu EU.

p. Vostřák (křižovatka v ul. Mozartova) – není spokojen, ulice bývala vždy průjezdná, resp. že se s tím nic nedá dělat.

JUDr.Ing.Pleticha (Česká pošta a prodej)– poděkoval za uspokojivou odpověď, osobně zjišťoval, jaké jsou pracovní smlouvy poštovních doručovatelů, kteří jsou na prodeji dost citelně zainteresováni - 20% z prodeje produktu.

Ing. Beitl doplnil, že při revizi našeho tržního řádu se zjistilo, že u nás je podobný prodej skutečně zakázán a MP dostala signál, aby se tím zabývala nejen vůči poště, ale vůči všem podobným prodejcům.

JUDr.Ing. Pleticha uzavřel téma s tím, že ani poštovní doručovatelé nejsou nadšeni z toho, že mají krom své práce ještě nabízet podomní prodej. Je to záležitost z centrály, kdy se Česká pošta zhlédla v poště v Rakousku. Možná to má význam v menších městech, kde je dostupnost složitější. Ten problém se neřeší jen v Jablonci, ale i v Liberci a dalších městech, které mají tržní řád.

Interpelace p. Vostřáka – jednal přímo s ředitelem MP ohledně kontroly volně pobíhajících psů a děkuje. K další interpelaci řekl, že se tím již nebude zabývat, neboť dotyčný občan se již neozval.

Písemná interpelace Ing. Peška zaslaná mailem – podobná tématika, o které mluvil p. Pleticha, je s odpovědí spokojen. Nařízení dává jistou možnost obyvatelům domů, zavolat na tyto „nabízeče“ MP.

Ing. Bietl – je třeba udělat informační kampaň směrem k občanům, aby věděli, že na to mají právo. Jinak MP již činí a dohlíží, aby se tento prodej ve městě neobjevoval.

JUDr.Ing. Pleticha tlumočil vyjádření Mgr. Svobody k jeho interpelaci. K Dolnímu nám. – je spokojen, pouze doufá, že až dojde k obnovení provozu, že stavební úřad začne konat. K JTR – zápis stále nedostal, spokojen není.

Ing. Beitl – zápis není stále k dispozici.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 04

USNESENÍ ZM/112/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. května 2013.

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Petr Vobořil, náměstek primátora

Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Zpráva primátora:

Pí Nováková – k 20.výročí České mincovny – proběhla nějaká diskuze ohledně dalšího osudu mincovny? Zda zůstane v našem městě?

Ing. Beitl – rozšiřování mincovny bylo spojováno s přechodem ČR na euro. V současné době se počítá se stávajícími prostory, rozjíždí spousty dalších aktivit ve spolupráci s ČNB.

Zpráva Mgr. Paukrtová

Mgr. Paukrtová – informovala, že nad rámec své zprávy ještě probíhala jednání ohledně rozšíření objektu v Bezručově ul. v dikci schválené zastupitelstvem (objekt pro potřeby seniorů). Dále probíhala jednání ohledně azylového domu Naděje, který přestává kapacitně stačit. Bude postupně informovat.

Ing. Pešek – jednání s p. Bažantem ohledně SKI sdružení a vývoj stížnosti pí Sulejové kolem hřiště Nová Pasířská.

Mgr. Paukrtová – jednání s p. Bažantem – dnes předložen návrh na vstup města do Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, p. Bažant bude přítomen v 10,15 hod. a může odpovědět na všechny otázky. K pí Sulejové – protesty občanů k provozu hřiště v Nové Pasířské, zatím to celé jednání není u konce – nabízejí se organizační opatření (klidové časy) a technická opatření, aby míče nelétaly na balkony lidí. Nutné jednání s poskytovatelem dotace.

Zpráva p. Vobořil 

p. Vobořil doplnil o zprávu, že dnes probíhá kolaudace schodiště k železniční zastávce Centrum z ul. 5. května.

Ing. Pešek – sledoval postup výstavby schodiště, odveden velký kus práce, doporučil časem odstranit vyčnívající pařezy.

Ing. Vele – TSJ již frézu na pařezy mají, ale musí se doplnit ochranný kryt, neboť létají kolem úlomky a kameny.

Ing. Pešek se dále tázal na jednání s p. Zemánkem z firmy Miton, zda je závěrečná informace k situaci u horního Kauflandu konečná (tj. umožnění výjezdu od OD Kaufland do ulice Masná) nebo bude město pokračovat „v boji“. K proběhnuvší prezentaci na Horním nám. „Městské zásahy“ se tázal, zda tato díla budou věnována městu a jaký bude postup – rámcově.

p. Vobořil – aktuální stav u Kauflandu – není to konečný stav, drží se vyjednávací prostor. Miton – IT produkty a internetové stránky města – spolupráce a způsob, jak dostat informace k lidem. Městské zásahy – autoři mile překvapili, řeší detaily, které my nevidíme a není to finančně náročné, časem se může využít.

Zpráva Ing. Vele

Ing. Vele – doplnil, že po výběrových řízení se uzavírají smlouvy: rekonstrukce smuteční síně, rekonstrukce mostu na Paseckém nám., probíhá rekonstrukce pánských sprch v bazénu, vybudování nového vstupu do objektu Kamenná 11 a současně s tím rekonstrukce promítací kabiny a digitalizace kina Junior. TSJ rozšířily svůj technický park o nákup čtyřkolky se zařízením na sběr psích exkrementů.

Ing. Pešek – dotaz na jednání o objektu Za Plynárnou – zmínila se i Mgr. Paukrtová, ale u tohoto objektu se evidentně narazí na majetkové záležitosti a finance, kdo bude investorem případné přestavby na azylový dům.

Ing. Vele – provedlo se zmapování objektu a jaké investice by vyžadoval. Rekonstrukce by byla otázka městského rozpočtu, v současné době nevidí jiný zdroj financování. Nabízí se varianta etapové rekonstrukce.

Mgr. Paukrtová doplnila, že se nedá předpokládat, že by počet lidí, umístěných v azylovém domě, klesal. Spíš to vypadá, že bude počet stoupat. Je možnost rozšíření stávajícího azylového domu, nebo využít objekt Za Plynárnou 13 tak, aby tam byla možnost krizového bydlení a také přestěhování azylového domu. Ředitel azylového domu již s tím dnes souhlasí, ale je to otázka rekonstrukčních nákladů.  Šlo by o městské finanční prostředky, ale kraj by měl přispět, protože klienti azylového domu nejsou jen obyvatelé Jablonce. Celý proces je ale na začátku, ale situace v azylovém domě moc odkladu nesnese.

Ing. Vele doplnil, že azylový dům již dneska nemá možnost se více rozrůstat, jediná možnost jsou garáže ve dvoře, které jsou v majetku města. Největší problém je bezbariérovost, která ve stávajícím objektu není.

Ing. Kypta – se zeptal na jednání s nájemníky v Pobřežní ul.

Ing. Vele – měl schůzku se třemi zástupci nájemníků, přinesli stažení žádosti o slevu z kupní ceny, projednávanou na minulém ZM. Žádost o stažení ale nebyla podepsána všemi nájemníky, kteří podepsali původní žádost o slevu. Bude se projednávat znovu dnes na ZM.

Předseda návrhové komise, p. Topol, dal hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 05

USNESENÍ ZM/113/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

Vzhledem k časování bodu 32) MVH JTR a.s. na 9,30 hod. byl předsunut tento bod:

32) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl vysvětlil, proč byl materiál dán „na stůl“. Na minulém ZM bylo přijato usnesení, které odvolávalo Ing. Krause z dozorčí rady a jmenovalo Ing. Spilku. Bohužel se situace vyvinula jinak a nedošlo ke shodě na tomto člověku, neboť MVV pokládá firmu Loyd v jejich společném teplárenském obchodě za konkurenci a mohlo by u p. Spilky dojít ke střetu zájmu. Město na to má jiný právní názor, ale pravdou je, že s tím MVV nesouhlasí a vzhledem k časovým možnostem bychom to nebyli schopni zařadit do VH v termínech daným zákonem. P. Hrach avizoval, že tento návrh do VH MVV nezařadí, a proto tento návrh obsahuje to, že p. Kraus zůstává členem DR a zároveň se řeší jedna administrativní chyba. Ve smlouvě SPA se hovořilo o částce 150,5 mil. Kč, kdežto v minulém usnesení se pracovalo s částkou 150 mil. Kč.

Nebyly žádné dotazy ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 32

USNESENÍ ZM/140/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

informace o svolání mimořádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., která se uskuteční dne 27. 6. 2013 od 13.00 v sídle společnosti s cílem učinění úkonů nutných k naplnění Smlouvy o převodu akcií uzavřenou mezi MVV Energie CZ a.s., statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s.;

B. s c h v a l u j e

aktualizované pověření pro Ing. Petra Beitla, primátora města, jako osoby již delegované dle ust. § 84, odst. 2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k výkonu akcionářských práv a hlasování na této mimořádné valné hromadě (dle návrhu v důvodové zprávě; aktualizované pověření spočívá zejména v podpoře návrhu na snížení základního kapitálu společnosti o 150,5 milionu Kč a nenavržení personálních změn v dozorčí radě společnosti).

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 18-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 06

USNESENÍ ZM/114/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1.  dopis paní M. H., ., Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení územní a plánování

2.  dopis paní G. K., ., Smržovka a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

3.  dopis společnosti Bonver Win a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, DIČ: CZ25899651

4.  dopis paní P. N., ., Jablonec nad Nisou 466 05 a vyjádření oddělení správy bytových domů

B. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu s paní G. K., nar. . 1951, trvale bytem ., Smržovka, a to na dluhu ve výši 9.600,- Kč, který vzniknul z důvodu uhrazení nákladů na pohřbení zesnulého manžela žadatelky, pana P. K., nar. . 1949, zemř. dne . 2013, statutárním městem Jablonec nad Nisou.

Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 200,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

C. d o p o r u č u j e

manželům V. aj. H., ., Jablonec nad Nisou požádat si o splátkový kalendář.

Bod 7) – časování 10 hod.

8) Dohody o uznání dluhu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 17-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 08

USNESENÍ ZM/116/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohod o uznání dluhu:

1. s žadatelkou G. T., bytem ., Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 ve výši 9.388,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 100,- Kč a poslední splátka bude činit 88,- Kč

2. s žadatelkou A. D., bytem ., Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 ve výši 12.152,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 200,- Kč a poslední splátka bude činit 152,- Kč

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

příchod p. Berounský v 9,43 hod.

9) Úhrada nákladů za zhodnocení bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele neměl doplnění, vše popsáno v důvodové zprávě.

Nikdo neměl dotaz a návrh usnesení byl schválen 18-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 09

USNESENÍ ZM/117/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

úhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu – b. j. č. 13 v objektu Komenského 11/595, Jablonec nad Nisou manželům Z. a V. D., bytem . v Jablonci nad Nisou, a to co do výše 150.000,- Kč, pouze však za podmínky, že nájemci předají bytovou jednotku v řádném stavu a část uznaných nákladů bude započtena na pokrytí všech evidovaných dluhů nájemců.

10) Výkup a přijetí daru

"Info P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele neměl doplnění, materiál byl projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města.

Ing. Procházková komentovala zápis OV Proseč – jednání s p. Šebestou ohledně kapličky, a tázala se, zda je to konečné řešení ze strany města nebo by se to mohlo řešit jinak.

Ing. Vele – osobně s p. Šebestou nejednal, jednalo s ním majetkoprávní odd. Připouští, že by se mohl ještě jednou s p. Šebestou sejít a ujasnit si podmínky předání – jiná právní podoba. Dnešní návrh usnesení může stáhnout – bod B).

Mgr. Paukrtová se přimlouvala za stažení návrhu, neboť nepřítomný Mgr. Tulpa slíbil, že se pokusí o získání nějaké dotace na spolufinancování opravy kapličky.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 10

USNESENÍ ZM/118/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  výkup části p.p.č. 367/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 367/3 o výměře 56 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od paní J. Š., r. 1959, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 14.000,- Kč.

2.  výkup p.p.č. 561 o výměře 162 m2 v k.ú. Lukášov od pana J. R., r. 1990, ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.496,- Kč.

11) Prodej a směna objektů

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele krátce okomentoval – v podbodě 1. – prodej starých garáží – apeloval na zastupitele, aby návrh schválili. V podbodě 2. – též žádal o podporu, vyřeší se jedno „bolavé“ místo ve městě.

JUDr.Ing. Pleticha žádal hlasování po bodech, neboť s 2. bodem klub ČSSD zásadně nesouhlasí. Jde o zajímavý objekt ve městě, který se vyměňuje za jakousi ruinu byť u přehrady, ale hodnotu to nemá ani náhodou.

Ing. Vele – souhlasí s hlasováním po bodech, nechce zpochybňovat hodnotu – je to oceněno soudním znalcem.

Ing. Beitl doplnil, že objekt byl zrekonstruován z vnějšku (fasáda), ale ze vnitř je zcela vybydlený. Je tam funkční pouze jeden byt, který obývá dcera p. Urbance. Tím se dají propojit tato dvě místa a vyřešit palčivý problém. Tím bychom do tohoto domu dostali investora, který jej dá do pořádku. Rekonstrukce objektu bude velmi finančně náročná (výměna oken cca 1 mil. Kč)

p. Vobořil doplnil, že z pohledu směny to může být složité, ale problém objektu p. Urbance v Pobřežní ul. řeší město přes 10 let (petice a požadavky občanů ze Mšena). Toto řešení považuje za zásadní vyřešení problému. Stavební úřad v této věci koná, ale stav jakési deponije v této lokalitě je zatěžující a jiné řešení nevidí. V minulosti došlo k řadě pochybení, která nelze dnes zvrátit. Návrh podpoří.

p. Louda poděkoval za tuto výměnu, vnímá to tak, že město vychází vstříc asi tisícovce obyvatel v této lokalitě a zamezí nesmyslné výstavbě. Návrh podpoří.

Ing. Vele – rozhodnutí nebylo lehké, bylo nutné odblokovat letitý problém.

JUDr.Ing. Pleticha – obává se, že časem objekt v centru města bude vypadat stejně, jako objekt v Pobřežní ul. S tím nemůže souhlasit.

Ing. Beitl – zárukou je osoba p. Šolc (manžel dcery p. Urbance), není to člověk, který dovolí, aby se okolí domu zanedbalo. Pokud bude tento návrh schválen, navrhuje změnu územního plánu, aby pozemek přestal být stavebním.

Ing. Vele – objekt byl na seznamu přebytečného majetku a město jej chtělo prodat. Bylo to zveřejněno na úřední desce, ale žádní zájemci nebyli. V dnešní době by se objekt za 4 mil. Kč určitě neprodal (hodnota, kterou objekt vstupuje do směny).

Mgr. Paukrtová – také podporuje tento návrh, a pokud se v místě domu p. Urbance udělá změna územního plánu a do budoucna tam bude park, tak to vyhoví celé řadě záměrů.

JUDr.Ing. Pleticha navrhl ukončení diskuze, ať každý vyjádří svůj názor hlasováním. Dodal, že objekt je dnes za 4 mil.Kč, ale změní se doba a bude za 10 mil.Kč.

p. Topol dal hlasovat o návrhu usnesení po bodech:

bod 1. – prodej budovy 19-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 11 01

příchod Bc. Hamplová 9,56 hod.

bod 2. – směna objektů (Soukenná x Pobřežní) 17-2-1-0

ikona souboruHlasování bod 11 02

USNESENÍ ZM/119/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  prodej budovy bez čp/če, postavené na st.p.č. 928/2 včetně st.p.č. 928/2, p.p.č. 2859, 3018 a st.p.č. 1006, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům K., r. 1979 aj., r. 1978 O., oba trvale bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 305.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícími podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

2. směnu objektu č.p. 1588 (Soukenná 15) na st.p.č. 1700 včetně st.p.č. 1700 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 paní V. U., r. 1949, bytem . Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 panu J. U., r. 1940, bytem . ., Jablonec nad Nisou za objekt č.p. 3467 (Pobřežní 5) na st.p.č. 808/2 (včetně příslušenství), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví paní V. U., r. 1949, bytem ., Jablonec nad Nisou a st.p.č. 808/2, p.p.č. 808/1 a rozestavěné stavby rodinného domu (včetně příslušenství) na st.p.č. 808/2 a p.p.č. 808/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví pana J. U., r. 1940, bytem ., Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 25.207,- Kč.

12) Prodej bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – tento návrh je předložen již po sedmé, doporučil za tuto cenu prodat, neboť byt chátrá.

Nikdo neměl žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 19-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 12

USNESENÍ ZM/120/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej volné bytové jednotky č. 2941/1 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J. Ž., r. 1977, bytem ., Liberec 4 za kupní cenu ve výši 134.516,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města.

7) Nová volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

– čas. 10 hod.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl požádal pí Pradeovou, aby předstoupila a zastupitelům se představila.

pí Pradeová se představila, od r. 1981 pracovala na okresním soudě, v březnu 2013 odešla do důchodu a vedení soudu ji požádalo, aby pracovala jako přísedící OS, a proto požádala magistrát města o zvolení.

Nikdo neměl dotaz a návrh usnesení byl schválen 18-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 07

USNESENÍ ZM/115/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v o l í

paní Zdeňku Pradeovou, nar. .1951, bytem ., Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2013-2017.

13) Převody pozemků

"Info K,P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění ani dotazy a návrh usnesení byl schválen 19-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 13

USNESENÍ ZM/121/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  prodej st.p.č. 1478/24 o výměře 26 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou manželům J., r. 1952 a E., r. 1953 Č., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.100,- Kč

2.  prodej st.p.č. 1478/25 o výměře 26 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou manželům L., r. 1950 a H., r. 1953 P., bytem ., Jablonec n.N. Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.100,- Kč

3.  prodej st.p.č. 1487/5 o výměře 28 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou manželům A., r.1958 a D., r. 1958 Z., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.400,- Kč

4.  prodej p.p.č. 174/21 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou garáže panu R. P., r. 1964, ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.300,- Kč

5.  prodej st.p.č. 4396 o výměře 56 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou Stavebnímu bytovému družstvu LIAZ, IČ 000 42 226, se sídlem Želivského 13, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 22.624,- Kč

6.  směnu p.p.č. 54/5 o výměře 268 m2 v k.ú. Kokonín a p.p.č. 1487/15 o výměře 493 m2, části p.p.č. 1487/9, 1529/7, 2443/3, 2445/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1487/24 o výměře 220 m2 a části p.p.č. 1487/19, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1487/25 o výměře 148 m2 a p.p.č. 1995 o výměře 10 620 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. (celková výměra 11 601 m2) a část p.p.č. 1999/24, geometrickým plánem nově oddělená o nové výměře 4 859 m2 vše k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města za část p.p.č. 1999/1, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 1999/29 o výměře 12 218 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví pana D. B., r. 1972, bytem ., Jablonec n.N., s finančním vyrovnáním ve prospěch statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 984.950,-Kč.

B. n e s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 1706/8 k.ú. Jablonec n.N.

14) VIII. rozpočtová opatření

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele konstatoval, že rozpočtová opatření nebyla doporučena finančním výborem (dále jen FV) a požádal Ing. Roubíčka, který FV předsedal, aby podal komentář.

Ing. Roubíček doplnil, že FV se sešel v počtu 7 ze 13 členů, z toho 6 hlasovalo pro a 1 se zdržel, proto nemohlo být usnesení přijato, ale převaha a vůle pro přijetí byla. Zároveň dodal, že tam jsou poměrně zajímavá rozhodnutí, týkající se 2. poloviny příspěvků a dotací pro sportovní jednoty a oddíly na území města.

Ing. Vele komentoval největší položku, která se týká správy majetku. Jde o položku 1.480 tis. Kč na případné hubení sinic – v případě, že by došlo ke zhoršení stavu vody v přehradě. Doufá, že k tomu nedojde a částka se bude moci do rozpočtu po prázdninách vrátit.

p. Vobořil komentoval investiční akce – doplňující stavební díla, týkající se ul. 5. května (chodníky, osvětlení, vodovod, kanalizace), otočka autobusu u nádraží ČSD – zahájení září a dokončení do zimy. Dále kanalizace v ul. Nástrojářská, která je v havarijním stavu a jde o majetek města. Dále rekonstrukce WC v objektu městské knihovny a výměna plastových oken v MŠ Havlíčkova ul.

Bc. Hamplová oznámila možnost střetu zájmu.

Ing. Kraus příchod 10,05 hod.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 14

USNESENÍ ZM/122/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 – 46, úpravy v rámci odboru ekonomiky a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 738 246 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 922 931 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 674 867 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 190 958 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 922 931 tis. Kč.

Časované body 15) a 16) posunuty

17) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města organizaci FOKUS Liberec občanské sdružení.

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – zastupitelstvo uvolnilo částku 200 tis. na tzv. sociální služby a z této částky, která je v současné chvíli v rezervě navrhujeme poskytnout částku 34 tis. Kč Fokus Liberec pro období 1.7. - 31.12.2013. Příspěvek je určen na zintenzivnění sociální služby – podpora bydlení v ul. Dlouhé osobám s duševním onemocněním. Návrh doporučuje schválit.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 17

USNESENÍ ZM/125/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku organizaci FOKUS Liberec o.s. ve výši 34.000,- Kč na činnost sociální služby „podpora samostatného bydlení“ poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území města Jablonec n. N., dle důvodové zprávy.

18) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová krátce okomentovala – jde o příspěvky z hazardu a z rezervy města. Částku z hazardu rozdělovaly komise pro výchovu a vzdělávání, komise kulturní a doporučují tyto příspěvky. Komise jsou seznámeny s podmínkami a pravidly, kterými se rozdělení příspěvků řídí. Dále jsou příspěvky z rezervy města pro Muzeum skla a bižuterie a Svaz výrobců skla a bižuterie. Tyto finanční příspěvky podpoří významné akce ve městě.

pí Nováková – upozornila, že na str. 5 je zřejmě chyba. Je tam uvedeno, že 5 tis. Kč bylo poskytnuto z komise humanitní péče – jako členka komise humanitní péče si není vědoma, že by komise přispívala na varhany.

Mgr. Rýžaková upřesnila, že to je na str.6, a netýká se to varhan. Je to příspěvek již schválený v minulém období, je to v pořádku.

RNDr. Čeřovský oznámil, že je ředitelem ZŠ Liberecká 26, která dostává příspěvek z rozpočtu města.

Nebyla další diskuze a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 18

USNESENÍ ZM/126/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013 vybraným subjektům z oblasti výchovy a vzdělávání, kultury a dalších oblastí dle důvodové zprávy pro:

a) JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR - okres Jablonec nad Nisou ( IČO 60252880) ve výši 10 000,- Kč

b) Petra Marat (IČO 49636758), Krásná 74, 468 21 Pěnčín ve výši 20 000,- Kč

c) Starokatolická církev v ČR-Farní obec Starokatolické církve v Jablonci nad Nisou (IČO 736331485) ve výši 50 000,- Kč

d) Svaz výrobců skla a bižuterie (IČO 60253207) ve výši 35 000,- Kč

e) Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (IČO 00079481) ve výši 100 000,- Kč.

19) Zřizovací listina DDM Vikýř

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – jde o změnu zřizovací listiny v souvislosti s vytvoření tzv. „babypointu“ a současně infocentrum pro Vikýř v prostorách Eurocentra. Otevření informačního centra a babypointu je plánováno na 1.9.2013 a k tomu je zapotřebí zapsání nového odloučeného pracoviště k poskytování zájmového vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení, což třeba doložit usnesením ZM společně se zřizovací listinou. Požádala o schválení materiálu.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 19

USNESENÍ ZM/127/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace ve znění uvedeném v důvodové zprávě

20) Vstup statutárního města do Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora čas. 10,15 hod.

Mgr. Paukrtová komentovala hodnocení Jablonce z hlediska turistických studií. Jablonec má zcela výjimečný potenciál z hlediska rozvoje cestovního ruchu měst a obcí ČR. Slibuje si od vstupu do sdružení plné využití tohoto výjimečného potenciálu, které vyplynulo z potřeb poskytovatelů služeb a provozovatelů lyžařských vleků v ČR. Modelem jsou služby v Rakousku. Předala slovo zástupci sdružení Ing. Bažantovi.

Ing. Bažant – vše je obsaženo v rozsáhlé důvodové zprávě. K této činnosti se vrací sdružení podruhé, poprvé to bylo v březnu letošního roku. Doplnil, že Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory bylo založeno na konci loňského roku a má za sebou 2. valnou hromadu, která se konala 17.6.2013 v Tanvaldu a základními členy jsou: město Tanvald, obec Albrechtice, obec Janov nad Nisou a obec Bedřichov. V současné době je to doplněno do čísla 46 dalšími podnikateli, především v ubytovacích kapacitách v Jizerských horách. Smyslem sdružení je dostat do Jizerských hor o něco více návštěvníků, abychom na tom všichni společně profitovali. Očekává dotazy zastupitelů.

Ing. Kraus se tázal, zda město bude mít nějakou pozici v radě sdružení?

Ing. Bažant – na 2. valné hromadě byl odsouhlasen způsob sestavení rady, která by měla být jasná do 31.7.2013 a každé město, obec by měly mít svého zástupce v radě.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 20

USNESENÍ ZM/128/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vstup statutárního města Jablonec nad Nisou do Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o. s.

21) IPRM Jablonec nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – v důvodové zprávě vše popsané, schvaluje se nové členství v pracovní skupině a níže uvedené projekty.

JUDr.Ing. Pleticha – materiál je dobře zpracován po úřednické stránce, ale pro zastupitele je zpracován nedostatečně. Vnímá vážný problém u některých žádostí, vlastně u většiny žádostí. Jedná se o rekonstrukce kotelen a vlastně odpojování od CZT. Na minulém ZM jsme odsouhlasili jakousi nemalou investici na nákup Jablonecké teplárenské a realitní společnosti s tím, že budeme usilovat o zachování CZT modernizací. A my nyní, ani ne měsíc poté, budeme schvalovat za městské peníze, za státní peníze, za peníze EU – vlastně rozpad této soustavy. A o tom zde není ani zmínka, v tomto materiálu, a právě teď se dostáváme na hranici, kdy si každý ze zastupitelů musí rozhodnout, zda jedná s péčí řádného hospodáře, když bude pro tento materiál, tak jak je navržen, hlasovat. Navrhuji, aby se hlasovalo po bodech - jako nekonfliktní vnímám bod 1., 6., 7., které se netýkají rekonstrukce tepla. Dotace, které mají jít na kotelny, vnímám jako velice problematické. Upozorňuji na to všechny zastupitele, žádám, aby to bylo zaznamenáno v zápise. Upozorňuji na to, že jste povinni hlasovat a řídit se podle principu řádného hospodáře a dál se rozhodněte.

p. Vobořil – jako předkladatel si bere možnost hlasování po bodech na sebe, nemá s tím problém a předal slovo Mgr. Habadové.

Mgr. Habadová doplnila k žádostem o vybudování kotelen – nejedná se o městské peníze, jsou to dotační peníze ze státního rozpočtu a z EU a výzva, v jejížm rámci byly tyto žádosti předloženy, byla zastupiteli schválena v lednu 2012. Doplnila o vyjádření pí Pejpalové z ministerstva pro místní rozvoj, které citovala i na ZM v říjnu 2012 – „pokud zastupitelé neschválí projekt, který splnil všechny podmínky stanovené výzvou, bude to považováno za diskriminační přístup a určitě bude následovat hloubková kontrola, která může skončit zastavením financování celého IPRM“. Dále informovala, že žadatelé mají poslední možnost předložit své žádosti na Centru pro regionální rozvoj do konce července 2013 (bytové domy).

p. Vobořil požádal o zaznamenání těchto, také vážných, argumentů.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že to je sice pravda, ale zde se dávají smrtelné záseky městskému komunálnímu podniku a soustavě CZT.

Ing. Beitl – nechce polemizovat s názorem p. Pletichy o dalším směru revitalizace CZT.

Nebyly další připomínky a předseda návrhové komise dal hlasovat po bodech:

A.schvaluje 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 21 01

Body 1., 6., 7. 20-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 21 02

Body 2., 3., 4., 5., 8. – 11. 16-0-5-0

ikona souboruHlasování bod 21 03

B. ukládá 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 21 04

USNESENÍ ZM/129/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

členství Mgr. Aleny Šámalové, pracovnice oddělení dotací, v pracovní skupině „Bytové domy“, odstoupení Bc. Karoliny Marešové z této pracovní skupiny a níže uvedené projekty popsané v důvodové zprávě „IPRM Jablonec nad Nisou, zóna Žižkův Vrch a okolí“:

1. Jablonec n. N., Lužická 3361, 3362, 3363 - Rekonstrukce hydroizolace

žadatel: SBD Pozemní stavby Liberec

2. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3200/14 a 3201/16, Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství Řetízková 14, 16

3. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině 3212/2 a 3213/4, Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství Na Výšině 2,4

4. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3202-3203 (4-6), Jablonec nad Nisou

žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie

5. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině 3226/6 - 3234/22, Jablonec nad Nisou

žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie

6. Regenerace bytového domu č.p. 3152 a 3153, ul. Budovatelů, Jablonec

žadatel: Společenství vlastníků bytů 3152 a 3153

7. Modernizace výtahů v bytovém domě 48 a 50, Liberecká 3419/48, Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství vlastníků bytů Liberecká 48 a 50

8. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Pasířská 3192-3193 (37-39), Jablonec nad Nisou

žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie

9. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině č.p. 3215/17, Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství Na Výšině 3215/17

10. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3194 - 3195 (18-20), Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství Řetízková 18, 20

11. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Budovatelů 3272/17, Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství vlastníků Budovatelů 3272, Jablonec nad Nisou

B. u k l á d á

Mgr. Ivetě Habadové, manažerce IPRM,

1. informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o novém složení pracovní skupiny bytové domy,

2. vystavit ke každému schválenému projektu potvrzení o souladu projektu s IPRM nejpozději do pěti pracovních dnů od schválení ZM.

3. nejpozději do 10 pracovních dnů zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj výsledky hodnocení schválených projektů

4. požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o přesun zbylých dotačních prostředků z EU z 5. Výzvy IPRM do 6. Výzvy IPRM

15) Žádost o snížení kupní ceny za bytovou jednotku pro objekty Pobřežní 19-21

- časování 10,30 hod.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele v krátkosti seznámil přítomné s tímto případem. Materiál byl stažen na minulém ZM, kdy p. Krása, nájemník tohoto objektu, doložil jiný znalecký posudek na jednu bytovou jednotku, kde se snažil dokázat, že cena, která byla stanovena soudním znalcem p. Novákem, by měla být nižší. V mezidobí ho navštívili další tři nájemníci, kteří přinesli zpětvzetí žádosti o snížení ceny, které ale nebylo podepsáno všemi nájemníky jako vlastní žádost o slevu. Dal prostor p. Krásovi, který ale vystoupit nechtěl.

Ing. Beitl řekl, že p. Krása není přihlášen do disku, ale p. Aleš Riedr.

p. Riedr se představil jako nájemník Pobřežní 19-21 a zastupuje nájemníky. Na úvod řekl, že mají zájem o koupi bytového domu. Žádost o slevu z nabízené ceny podali na město po společné schůzce 27.3.2013, a vedlo je k tomu to, že po odkupu očekávají velmi výraznou investici do objektu (výměna oken a nové výtahy). Investice jsou oceněny na cca 4,5 mil., Kč. Nájemníci jsou si vědomi, že město nabízí objekt za polovinu znaleckého posudku, ale žádají o polovinu nutných investic. V důsledku to znamená snížení kupní ceny o 70 tis. Kč na bytovou jednotku. Pokud by se město obávalo, že by nájemníci chtěli s takto získanými byty spekulovat, nebrání se tomu, aby do smlouvy byla zakotvena podmínka omezení prodeje bytu na určitou, předem dohodnutou dobu. Stejně se tak postupovalo při prodeji bytů v minulosti. Ubezpečil všechny přítomné, že jsou připraveni jako bytové družstvo dům Pobřežní 19-21 od města koupit a to i v případě, že požadovaná sleva nebude poskytnuta. Pokud dnes dojde k odsouhlasení prodeje domu, jsou nájemníci schopni podat neprodleně návrh k zápisu družstva do obchodního rejstříku a pak oficiálně požádat o poskytnutí úvěru na koupi domu.

Nikdo neměl dotaz na p. Riedra.

Ing. Procházková ve svém příspěvku připomněla historii výstavby ve Mšeně, kdy byly dva typy bytů. Byly družstevní byty a byty státní. Družstevní byty lidé dostávali při složení částky 26 tis. Kč (tenkrát průměr. mzda byla 900-1100 Kč) a celá léta lidé spláceli pořízení bytu k anuitě a platili si fondy oprav. Druhá část lidí dostala byty od státu, zaměstnání nebo podnikové byty a lidé byli vázáni pracovní smlouvou. Lidé v družstevních bytech platili zhruba jednou tolik než lidé ve státních bytech, kde se platilo regulované nájemné. Ono to souvisí i se stavem, ve kterém ty byty jsou. Dnes se prodává družstevní podíl - byt 3+1 u přehrady od 900 tis. Kč. Byt v osobním vlastnictví se prodává přes 1 milion Kč v této lokalitě. Můj názor je, že 50% sleva na družstvo je velký dar města. Nechce komentovat požadavek na další slevy, to pak mohou přijít s dalšími návrhy. Tázala, zda se město naopak nedopouští nějakého znevýhodnění druhé části občanů, kteří si tyto byty pořídili tržně, i když přes anuitu a zda nejsou zastupitelé v rozporu se zákonem o obcích. Metodicky si neumí představit, že by každý měl jinou slevu jen na základě nějaké žádosti. 

Ing. Vele souhlasil s tím, co zaznělo a k možnému rozporu se zákonem, jak dnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) vykládá judikaturu, uvedl, že se zde trochu balancuje na hraně. Myslí si, že kdyby šlo město s cenou dolů, bude již v problému. Dnes se ověřuje soudním znalcem tržní cena celého objektu. Bohužel, celý objekt město nenabídlo trhu, aby se ověřilo, jaká je dnes v Jablonci tržní cena. Pokud zjistíme, že se neprodává pod cenu, může celý proces pokračovat. Pokud by se ale poskytovaly nějaké extrémní slevy, může se město dostat do problémů. Judikatura je dokonce taková, že by ÚOHS mohl zneplatnit smlouvu o vlastním prodeji. Může zaslat odkaz na stránky ÚOHSu, kde je toto velmi dobře komentováno.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal, jak ÚOHS reguluje na prodej městského majetku.

Ing. Vele – nereguluje, ale uvádí přesný výklad k tomu, co je veřejná podpora.

Nebyla další připomínka a návrh usnesení byl schválen 19-0-2-0

ikona souboruHlasování bod 15

USNESENÍ ZM/123/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

snížení kupní ceny objektu Pobřežní 19/3918, 21/3919, Jablonec nad Nisou o částku 2.240.000,- Kč.

22) Podnět na pořízení změny č. 72 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – podnět projednal výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města a doporučuje jej zastupitelstvu schválit.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 22

USNESENÍ ZM/130/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 72 Územního plánu města Jablonec nad Nisou

bod 23) – časován na 11 hod.

24) Bezúplatný převod pozemků ze správy Státního pozemkového úřadu na město.

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – návrh projednal výbor pro hospodaření s majetkem města a doporučuje jej zastupitelstvu schválit.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 24

USNESENÍ ZM/132/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků p.č. 1187/1 a p.č. 1198 v k.ú. Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu, tj. v případě změny územně plánovací dokumentace na daných pozemcích je město povinno zemědělské pozemky převést zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byly na město převedeny a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo poskytne převádějícímu náhradu za tyto pozemky v penězích.

25) Program podpory výstavby technické infrastruktury - materiál na stůl

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – materiál byl zpracován po 24.6., kdy zasedala komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB, která se shodla na této změně, která může usnadnit žadatelům získání půjčky z fondu podpory výstavby technické infrastruktury. Dnes ráno RM schválila první žádosti, které prošly ve schvalovacím režimu 1. kolem a žadatelé budou předkládat podrobnější žádosti přímo k dotačnímu titulu.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 25

USNESENÍ ZM/133/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

upravenou Výzvu a Formulář žádosti o dotaci Programu podpory výstavby technické infrastruktury dle důvodové zprávy

B. u k l á d á

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění upravených dokumentů na webových stránkách města.

26) Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2012

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 26

USNESENÍ ZM/134/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

27) Poskytnutí daru

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl krátce okomentoval materiál.

Návrh usnesení byl schválen bez připomínek 19-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 27

USNESENÍ ZM/135/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Jablonec nad Nisou, Jungmannova 8, Jablonec nad Nisou ve výši 50 000 Kč.

2.  poskytnutí finančního daru povodněmi postižené obci Černěves u Roudnice nad Labem ve výši 50 000 Kč.

3.  poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení JBC bikepark ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů, souvisejících s přípravou a organizací závodu Světové série ve fourcrossu

4.  poskytnutí finančního daru FK Jablonec o.s. ve výši 100 000 Kč na podporu mládežnického fotbalu

5.  rozpočtovou změnu dle přiložené důvodové zprávy

28) Podnět OV Kokonín - financování akcí na území části města

"Info K,P"

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

p. Berounský se tázal, zda by se to dalo řešit do konce října než do konce roku, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Mgr. Paukrtová – musí se řešit dříve, předpokládá schválení na ZM v září, nejpozději v říjnu 2013. Bude se snažit o schválení co nejdříve.

Návrh usnesení byl schválen 17-0-4-0

ikona souboruHlasování bod 28

USNESENÍ ZM/136/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1. žádost Osadního výboru Kokonín ze dne 4. června 2013 o zajištění financování běžné činnosti osadního výboru, kulturní, sportovní a osvětovou činnost osadního výboru;

2. informaci o možnostech financování činností v částech města Jablonec nad Nisou

B. u k l á d á

Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora, zapracovat do nových pravidel pro dotační a příspěvkovou politiku statutárního města Jablonec n. N. možnosti financování kulturních, sportovních a osvětových činností v jednotlivých částech města Jablonec n. N. (pro jejichž území jsou zřízeny osadní výbory) na základě iniciativy osadních výborů či v součinnosti s nimi.

29) Informace o konání řádné VH společnosti BusLine a.s. dne 12.7.2013

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl upozornil na změnu oproti původnímu materiálu a vyzval Ing. Veleho, aby změnu okomentoval.

Ing. Vele – po společném jednání se společností BusLine došel k názoru, že držet akcii této společnosti pro město nemá význam a navrhuje odprodej akcie za 5 tis. Kč.

p. Berounský – částka je humorná, ale držet akcie význam má, vzhledem k vývoji ve firmě. BusLine vznikla fůzí s firmou ČSAD Jablonec, do které město svého času velmi investovalo. S ohledem na investice města do vozového parku se přiklání k ponechání si této akcie.

Ing. Vele upozornil, že jde o dvě akcie - akcie BusLine a.s. a BusLine real a.s.

Ing. Kraus – společnost má dle výroční zprávy dva akcionáře, jejíž podíl přesahuje 90%. To dělá dojem, že pokud to neprodáme, udělají squeeze-out (skvízaut) a město nic nedostane. Odprodej navrhoval již loni a nevidí v tom žádný smysl. Cena je symbolická, nicméně tady ta pozice dvou akcionářů je. Osobně doporučuje prodat.

Ing. Vele – vyslyšel menšinový názor a dospěl k předloženému návrhu. Je to přesně tak, jak říká p. Kraus. Tento názor zazněl i na finančním výboru, který doporučil prodat.

JUDr.Ing. Pleticha – pochválil za navržený návrh, již loni navrhoval odprodej. Cenou je mile překvapen.

Ing. Vele poděkoval a podotkl, že to je pouze jediná změna názoru, kterou za rok udělal.

p. Berounský – změna názoru, je pravda, že firma BusLine se může tvářit jako částečně „městská“ firma – to je významná okolnost, takže mění názor a nakonec doporučuje prodat.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 29

USNESENÍ ZM/137/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti BusLine a.s., IČ: 283 60 010 , se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, která se koná dne 12.7.2013na adrese Opletalova 1284/37, Praha 1.

B. d e l e g u j e

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto řádnou valnou hromadu společnosti BusLine a.s., Mgr. Soňu Paukrtovou, náměstkyni primátora města Jablonec nad Nisou

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení náměstkyně primátora, Mgr. Soně Paukrtové, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na řádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

D. s c h v a l u j e

1. odprodej jedné akcie společnosti BusLine a.s., se sídlem Na rovinkách 211, Semily 513 01, IČ: 283 60 010 za cenu 5.000,- Kč.

2. odprodej jedné akcie společnosti BusLine real a.s., IČ: 29187931, se sídlem Kaprova 13/14, 110 00 Praha – Josefov za cenu 5.000,- Kč.

23) Návrh zadání změny č. 70 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora čas.11.00 hod

p. Vobořil – změna již byla předložena v únoru, dnes se předkládá upravený návrh, popsaný v důvodové zprávě. Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města tento návrh projednal a doporučuje jej zastupitelstvu schválit.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 23

USNESENÍ ZM/131/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 5, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů upravený návrh zadání změny č. 70. platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

30) Zpráva - veřejné zakázky 2012

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl vyzval zpracovatele Mgr. Kučeru, aby materiál okomentoval.

Mgr. Kučera doplnil informaci o srovnání počtu veřejných zakázek za poslední 3 roky a vyjmenoval přesné počty realizovaných zakázek v letech 2010 – 2012. Uvedl také zrušené zakázky a důvod jejich zrušení.

Ing. Kraus – hodnotil komentář a důvodovou zprávu Mgr. Kučery. Komentoval kritérium hodnocení „reference“, což pokládá za velmi těžko hodnotitelné kritérium. Upozornil, že toto kritérium je někde přímo odmítáno. Je to velmi pracné a složité, ale při výběru dalších kritérií je třeba být obezřetný.

Mgr. Kučera – k referencím – byly brány v úvahu jen do 15% a jen u zakázek malého rozsahu. Je velmi obtížné uchopit nějaké neprůstřelné kritérium na případného uchazeče.

Ing. Kraus – nejcitlivější kritérium veřejných zakázek je vždy zadání, je jedno v jakém jsou limitu. Perfektní zadání umožní třídění dopředu a možnost posuzování, zda dotyčný zadání splnil. Ocenil práci celého týmu veřejných zakázek. Dále komentoval přehled o výjimkách, kde je celá řada argumentací na hraně a velmi vágních. Vyjmenoval některé, kde nebyly ani uvedené důvody realizace. Když někdo před tím tuto práci dělal v minulosti, pak není důvodem, aby zakázku znovu získal. Uvedl příklad zakázky archivu, kdy se tato zakázka ani nesoutěžila. Ze všech 27 zakázek shledal asi 2 – 3, které byly pod nějakou časovou tísní. Ostatní zdůvodnění, proč nebyla výběrová řízení, nejsou řádné.

Mgr. Kučera – seznam výjimek v cenové části obsahují hlavně cenové zakázky max. do 300 tis. Kč, spíše do 200 tis. Kč a to je limit, který některé obce mají stanoven na zadání na přímo (vedoucí) formou objednávky. Město limit snížilo a výjimka má u města Jablonec n. Nis. tu přidanou hodnotu, že o tom nerozhoduje pouze jedna osoba vedoucího, ale je to grémium porady vedení. Ale snažíme se, aby odůvodnění výjimek byla co nejvíce vypovídající a zároveň transparentní.

Ing. Kraus – apeloval na to, aby odůvodnění byla smysluplná a s ohledem na péči řádného hospodáře se dosáhlo na co nejoptimálnější cenu. Město se pohybuje v prostředí nějakých limitů a v nějakých vyhláškách, ale to není důvodem, aby se za každou cenu dosáhlo nejlepší ceny. Principielně by se mělo dosáhnout nejoptimálnější ceny (výkon, kvalita).

p. Berounský – přiklání se k názoru p. Krause ohledně odůvodňování výjimek. Jedna pikantnost ho pobavila – ohledně aktualizace dopravního modelu, kterou provádí firma CityPlan – uvedeno je, že jde o špičkové pracoviště. Není to špičkové pracoviště, jde o renomovanou firmu, na kterou se kdysi obracel i on. Nyní již tu důvěru nemá. Logicky to chápe, má to nějakou kontinuitu, ale nedá se říci špičkové pracoviště, spíše by uvedl renomovaná firma v oboru. Souhlasí s tím, že odůvodňování výjimek by mělo být důkladnější.

p. Vobořil – zastupitelé se snaží zpřísňovat podmínky, které udává zákon a i nadstandardně se schvalují zakázky, které by ze zákona mohl pověřený zástupce schvalovat podpisem svým a svého podřízeného – schvaluje dnes rada města. Pochválil odd. veřejných zakázek. Zakázky se připravují velmi pečlivě a za to, že další podmínky jsou velmi propracované. Nyní je trend, kdy se hodnotí jen cena zakázky a často se dostáváme do situace, kdy dodavatel zakázku podsekne, aby se vešel do cen, které nabídl. Znovu poděkoval odd. veřejných zakázek, které vede Mgr. Kučera.

p. Berounský – trend je určitě pozitivní, za materiál také děkuje.

Ing. Beitl také poděkoval celému týmu za odvedenou práci.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 30

USNESENÍ ZM/138/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o veřejných zakázkách v roce 2012 dle důvodové zprávy

31) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 31

USNESENÍ ZM/139/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

33) Nové interpelace

Ing. Beitl informoval, že dostal SMS zprávu od p. Romaňáka, kterého tímto omlouvá z dřívějšího odchodu z jednání ZM, že semafory u Kauflandu fungují.

JUDr.Ing. Pleticha – veřejnou zakázku revitalizace parku Nová Pasířská vyhrála stavební společnost Alpine z Valašského Meziříčí, která je nyní v insolvenci (podsekávání cen). Tázal se, jak to bude dál se zárukami na stavební práce kolem parku – písemně. Bude dobré tyto informace monitorovat.

p. Louda – před 2 lety se tázal na opravu střech v atletické hale (prší dovnitř) – jak vypadá nyní reklamační řízení? Prší tam stále – kdo to má na zodpovědnost.

Ing. Beitl – je připravována žaloba na zhotovitele.

p. Vobořil doplnil, že se pravidelně touto problematikou zabývá kontrolní výbor, je to v reklamačním řízení. Nejde to za městem, snažíme se zhotovitele dotlačit, aby se to celé dořešilo. Nicméně do haly prší od té doby, co stavba byla dokončena a vlastně tato závada nebyla převzata.

p. Louda – kdy bude podána žaloba?

Ing. Beitl – situace je poměrně komplikovaná, bude to běh na velmi dlouhou trať. Právní kancelář zvažuje, jak žalobu podat.

Ing. Pešek – pochválil péči o veřejnou zeleň – tráva, ale problém je s prořezáváním stromů a keřů. Navrhl posílit péči o veřejnou zeleň o systematickou činnost prořezu stromů a keřů v blízkosti komunikací (chodníky a silnice).

Ing. Beitl se přidal k tomuto apelu.

Ing. Vele – o problému samozřejmě ví, ale tak, jak probíhá letošní léto, se zkomplikovalo i sekání veřejné zeleně. Prořezává se postupně (ul. Sokolí, U Školy), vše co omezuje chůzi na chodníku. V září přijde rozpočtová změna, víme, že to je velký problém.

Ing. Beitl – upozornil, že na Podhorské ul., na ostrůvcích je poměrně šílená zeleň (krajská komunikace), požádal, aby se na to někdo zaměřil.

Ing. Vele požádal, aby se veškeré připomínky směřovaly na jeho mail jako podnět a může se to řešit hned.

Ing. Procházková – v měsíčníku je prodej nemovitosti na Tajvanu, tázala se, zda by nestálo za zvážení sledovat celou kauzu, požadavky majitele jsou vysoké.

Ing. Vele řekl, že město o tom ví, sleduje se to a i majetkoprávní odd. mělo jednání s majitelem, který trvá na zveřejněné ceně. Z jeho pohledu cena neakceptovatelná.

Ing. Beitl konstatoval, že i on je s p. Gojdičem v pravidelném kvartálním styku, kdy se táže, zda jsme se nerozmysleli. Osobně zatím ctí rozhodnutí zastupitelstva.

p. Louda se tázal, zda existuje nějaká městská vyhláška o zákazu pouličního a podomního prodeje zboží a nabídek služeb. Pokud je – nebudu interpelovat. Jinak bych dal návrh, aby byla zřízena a byla důsledně uplatňována.

Ing. Beitl – existuje tržní řád, který zahrnuje všechny typy prodeje. Jediný tržní prodej je povolen v ul. Jugoslávská a MP má instrukce, aby se na to zaměřila.

p. Louda – ptá se proto, že v Podkrkonoší u příjezdu do obce Miletín, je cedule „Zákaz podomního prodeje zboží a služeb na celém území města“.

Ing. Beitl glosoval, že na vjezdu do města by měly být spíše pozitivní informace než nějaké zákazy.

p. Berounský se tázal, kdo kontroluje schválenou půjčku p. Čičmancovi (úpravy hřiště a jeho bezúplatné poskytování). Kdo sleduje sliby a realizaci slibů těch, kteří žádají o půjčky.

Ing. Beitl řekl, že si neuvědomuje, že by smlouva s p. Čičmancem byla uzavřena tímto způsobem. Bere interpelaci na vědomí.

Mgr. Paukrtová k tržnímu řádu řekla, že město jej má poměrně striktní a přísný. Problém je asi v jiné věci – zda chceme prodej jahod při vjezdu do města nebo ve Mšeně. Spíše je to o tomto. Ale že by se uvolňoval prodej podomní, např. na Komenského, to ne. Tržní řád je dobře napsaný a je přísný.

JUDr.Ing. Pleticha doplnil historii vytvoření pravidel tržního řádu – vznikaly podomní prodeje na pěší zóně, které bylo třeba eliminovat. Byl to jakýsi legislativní průlom, ministerstvo si vymezilo, co se dá regulovat. To bylo v letech 2009-2010 a od té doby to z ulic vymizelo. Problém nastal až nyní v souvislosti s Českou poštou a prodejem do paneláků.

Ing. Beitl informoval o písemné interpelaci Ing. Kypty, kde žádá o časový harmonogram pořizování nového ÚP až po předpokládaný termín jeho vydání, vč. veškerých časových změn (zejména v r. 2010-2011), vč. veškerých vazeb (časových podmínek) souvisejících s poskytnutou dotací na pořízení tohoto nového ÚP.

K interpelacím se nehlasovalo a na řadě byl poslední časovaný bod.

16) Žádost o snížení kupní ceny za bytovou jednotku pro objekty Palackého 40-42

– čas.11,30 hod.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele uvedl fakta, která předcházela dnešnímu projednávání. Jde o podobný případ jako u prodeje Pobřežní 19-21. Rozdíl je v tomto případě ten, že stávající nájemníci požadují výraznější slevu než u Pobřežní. Chtějí snížit kupní cenu za celý objekt o 6,4 mil. Kč. Tedy místo 14,8 mil. Kč by chtěli zaplatit jen 8,4 mil. Kč. Připomněl, že existuje jakási veřejná podpora a nález ÚOHSu. Požádal zástupce nájemníků, kteří chtějí hovořit, aby předstoupili.

p. Kašťák se představil a uvedl několik informací ohledně privatizace v lokalitě Mšeno. V r. 2007 bylo privatizováno 224 bytových jednotek za celkovou cenu 44 mil. Kč. V průměru to dělá cca 192 tis. Kč na byt. V r. 2013 to je již 15 mi. Kč za 32 bytových jednotek. Tady jsou nesrovnatelné podmínky jak v ceně, tak i v tom, že objekt se bude muset koupit i s neplatícími nájemníky. V r. 2007 byli tito neplatiči z toho vyčleněni. Při dotazu na bance, zda jsou ochotni poskytnout úvěr, bylo nám sděleno, že pokud jsou neplatící nájemníci za byt nebo za služby, pak nebude možné dosáhnout na úvěr. V zápise z 10. ZM 2012 jsem se dočetl, že ceny bytů je třeba vybalancovat a zvážit kupní sílu obyvatelstva, aby se byty prodaly. Pokud prodány nebudou, bude muset ZM schválit velký balík peněz na opravy těchto domů. Dotaz zní – znamená to, že toto břemeno by přecházelo na nájemníky? Pak by bylo dobré vědět, do čeho ti nájemníci jdou a k čemu se zavazují. Děkuji.

Ing. Vele se tázal, jaké břemeno má p. Kašťák na mysli? Břemenem myslíte objekt, který by se společně koupil nebo jaké břemeno?

p. Kašťák – ano

Ing. Vele – pak se břemeno kupuje v takové stavu, v jakém se dnes nachází. Město žádné závazky, splatné v budoucnu, nevytvořilo. Dále uvedl, že město nikoho ke koupi nenutí, město dalo nabídku. Pokud obyvatelé nekoupí, tak město nikoho nenutí. Město řeklo, že sníží počet bytů, tedy prodá určitý počet bytů, byl vytipován objekt a byty a bylo vám to za podmínek, které zde byly již několikrát vysvětleny, nabídnuto.

Nikdo další ze zastupitelů nereagoval a primátor poděkoval p. Kašťákovi za vystoupení. Pozval dalšího přihlášeného p. Kramára

p. Kramár uvedl, že hlavní důvod požadavku snížení ceny je popsáno na šesti stránkách a nemá cenu ho zde opakovat. Jen by doplnil tím, co tam zmíněno není.

Vypíchl tři nejdůležitější argumenty, proč by mělo zastupitelstvo vyhovět. V žádosti je doloženo, že již od r. 2006 se písemně všichni nájemníci snaží o odkoupení objektu - nebylo to umožněno, město to opakovaně zamítlo. Ale není to naše vina, už v minulosti jsme chtěli za reálné ceny koupit. Dnes jsme v situaci, že nabídka od města je založena na metodice z r. 2008, aktualizovaná v r. 2010, která nebere v potaz ekonomickou situaci zde. Třetí zásadní důvod je ten, že odhad, který vlastně určuje finální cenu, je postaven způsobem, že odhadce v drtivé většině v bytě vůbec nebyl a byty neviděl – pochybuji, že od výtahu může někdo dělat reálné odhady. Nebyla ani provedena srovnávací metoda s tržní cenou, v žádosti jsme to provedli alespoň na deseti bytech 3+1 a deseti bytech 2+1 (jsou tam konkrétní odkazy). Cena zprůměrovaná 3+1 – odhadní – vychází 695 tis. Kč zde v Jablonci. Město nám poskytuje slevu, děkujeme za to. Jen je nutné, aby byla vypočítávána z tržních cen. Sleva ze 695 tis. by byla 345 tis. na byt. jednotku.  Dále zdůraznil, že v posledním Jabloneckém měsíčníku na úvodní stránce je jedna věta, kterou si dovolí ocitovat:

„Pokud jste si koupili byt za cenu obvyklou na trhu, zdá se vám nemyslitelné, že si nájemníci stěžují, že město chce za 3+1 jenom 300 tis.“ V této větě jsou dva zásadní nedostatky. Město nám nenabízí byty formou osobního vlastnictví, město nám nabízí objekt, který musí koupit vzniklé družstvo a za určitých podmínek. To v uvedené větě není zohledněno. A druhá věc, která také není úplně přesná, je že město nám nabízí byt  3+1 za 300 tis. Kč. Skutečnost je taková, že když se sečtou 3+1 v Palackého 40 a v Palackého 42 a udělá se průměr nabídkových cen, tak je to 531 tis. Kč. Zakončil svou řeč tím, že v momentě, kdy město naší žádosti vyhoví snížením o 200 tis., tak se teprve uvede do souladu to, co měli možnost všichni spoluobčané si v měsíčníku přečíst, a uvede se do souladu cena, která zde byla řečena. A na každém bytě ještě město vydělá 45 tis. Kč. Děkuji, to je vše.

p. Louda – kdy byl objekt zkolaudován?

p. Kramár – objekt má 33 let

Ing. Vele – řekl jste, že vám neumožňujeme nebo že vám byty neprodáváme do osobního vlastnictví. Ano v této fázi ne, prodáváme je družstvu, ale tam je přechod do osobního vlastnictví zcela jednoduchý a zcela na vás, pokud se pro to rozhodnete. Je to jeden administrativní úkol, udělat prohlášení vlastníka a rozdělit na bytové jednotky. Dále jste řekl, že chcete poskytnout slevu z tržní ceny, tak to zaznělo. To není možné, my jsme si stanovili pravidla, že byty budou oceněny vyhláškovou cenou a ta bude snížena na polovinu. Nemohou se za běhu měnit pravidla. Dále se v žádosti ptáte, co se stane, když si byty nekoupíte za těchto podmínek. Odpověď je jasná – bude se o tom bavit zastupitelstvo, a buď si objekt ponechá, anebo ho může prodat jako celek.

p. Kramár – částečně mohu a nemohu souhlasit. Ohledně formy družstevního vlastnictví – na jediné, na co v žádosti poukazoval, bylo že když se podíváte na cenu, kterou odhadce dává, jde o ceny, které de facto jsou nejvyšší tržní v Jablonci. Jsou to ceny bytů v osobním vlastnictví a já prosím, aby bylo zohledněno – proto tam jsou odkazy na těch 20 bytů – kde musíte z ceny snížit právě za tu formu družstevního členského podílu a my pak za naše náklady + náklady, které zmínil p. Kašťák - výměna. Za 33 let se toho panelového domu neinvestovalo nic zásadního ve větším objemu než je 1 mil. Kč. Vše teď spadne na nás, další udržovací kroky a my jen prosíme o to, abychom měli takovou cenu, která nám umožní co nejdříve peníze městu složit, aby to bylo vyřešeno. 6,5 let o to bojujeme, abychom to mohli koupit. Nejsme tu proto, že to nechceme koupit, ale aby to bylo pro nás finančně únosné, právě z důvodů, které zmínil p. Kašťák. Jsou tam byty předělané na invalidní byt, ty nelze snadno prodat. Máme zpracovanou finanční cestu, kdy víme, že musíme to koupit, musíme to udržovat, jsou tam nájemníci, kteří budou chtít jít do vlastního a budeme muset všechny náklady nést nově a do teď jsme je nenesli. V momentě, kdy to koupíme za cenu, která nám znemožní jakoukoliv další investici, bude to pro nás znamenat, že to do 2 let povede ke krachu družstva a k hromadě dluhů. Není to řešení, chceme se s městem domluvit. Hledáme cestu, není to jen koupě ale i to fungování alespoň 2-3 roky. Vezměte si, že kdybyste nám slevu dali, složili bychom to na účet města, do dvou měsíců by nám začaly splátky – banka, fond oprav a přijdou měsíce prosinec, leden, únor. Tyto měsíce v energiích vydávají celkem 80% v průměru částku za celý rok na energie. Dokud jsme občané, platíme to v zálohách a zprůměruje se to. V momentě, kdy to bude platit družstvo jako podnikatelský subjekt, ten neplatí zálohu, ale za každý měsíc skutečně spotřebované energie, přijdou mnohonásobně zvýšené faktury a už za půl roku nebudeme schopni dál fungovat, když se vyčerpáme tím, že městu zaplatíme navýšenou, z našeho pohledu nesmyslnou, cenu.

Ing. Vele řekl, že nechce s p. Kramárem polemizovat, z 90% řečeného s ním nesouhlasí, ale nemá rád, když na zastupitelstvu nezaznívají fakta nebo polopravdy. Vy jste řekl, že nebylo investováno – v r. 2008-2009 za 3,2 mil. Kč se tam udělala oprava lodžií a výměna oken a dveří. V r. 2005 cca za 0,5 mil. Kč oprava střechy. Dělala se oprava topného systému atd. Neříkejme, že nebylo investováno. Investic proběhlo více.

p. Kramár – k investicím – město, když investuje, tak nakoupí. Vše, co jste řekl, svatá pravda. Na druhou stranu – město nekupuje kvalitu. Město ze zákona musí udělat výběrové řízení, a kdo nabídne nejnižší cenu. Takže nakupuje tu největší nekvalitu. Pravidelně jsou vytopené sklepy, měli jsme tam plíseň, zatékalo atd. Nikdo nemůže tvrdit, když si to prohlédne, že to je udržovaný dům. Souhlasí s balkóny, vtip je v tom, že na stěně, kam se umístily polystyrény, tak na druhé stěně je plíseň, která byla malinká a rozšířila se. Bylo to díky těmto nepromyšleným rekonstrukcím. Je špatné nemít strategický plán, nepozvat si odborníky, nezkonzultovat to s nájemníky a řešit to „ad hoc“. V r. 2008 byla ekonomika nahoře, město vzalo přebytkové peníze. Nyní jsme 5 let v mínusu, proto se tam žádné peníze nedávají. My jako občané, jsme také 5 let ve snižujících se mzdách. Chceme jen zohlednění těchto faktů.

p. Louda – je tam 32 bytů a ve vaší žádosti píšete, že tam žijí nepřizpůsobiví nájemníci. V jiných materiálech je uvedeno, že tam je jediný nepřizpůsobivý. Co je nepřizpůsobivý – je to dle barvy pleti nebo to je dle chování?

p. Kramár – je schopen nejlépe odpovědět, protože tento pán, kterého tam město dosadilo zhruba před 3 měsíci za asistence policie, má přímo byt naproti mně. Tento byt byl 3 roky prázdný, nikdo tam nechodil, město se nesnažilo tam dát nájemníka. Faktem je, že tento člověk, kterého dotáhla policie, natahal velký nepořádek, který znemožňuje přístup k výtahu, a jeho krámy jsou po chodbě, která má být prázdná (protipožární nařízení). Nechal to tam zhruba týden, a to co nechtěl, házel do popelnic, které platíme my nájemníci – on ne. Tomu říkám nepřizpůsobivý člověk. Město ho dostalo z jednoho, zřejmě městské bytu k nám. Ten člověk tam vrtá po nocích, nedělích a je mu to jedno. Již byl jiným nájemníkem silně upozorněn, že se mu to nebude dál trpět, jsou tam rodiny s dětmi a lidé chtějí po práci odpočívat. Do dnes nemá žádné zaměstnání a je tam 2,5 měsíce. Zajímalo by mě, jak to platí. Další věc – tento člověk mi dal do ruky materiál, jak se vyzná v komunikaci s městem a co už stihl……

Ing. Beitl napomenul p. Kramára, aby se držel faktů, jeho možný limit k vystoupení byl již dávno vyčerpán.

p. Vostřák se tázal, zda chtějí objekt koupit nebo nechtějí. Pokud ne, pak si dům město nechá a nabídne to někomu jinému.

p. Kramár – v tom případě uděláte něco proti naší vůli, kterou máte písemně potvrzenou.

p. Vostřák – ne, vy tu vůli máte, chcete to koupit, tak to kupte.

p. Kramár - a proč to nemůžeme koupit za reálnou cenu.

p. Vostřák – ne - protože tu cenu stanovujeme my dle předpisů, které jsou dané. To by také mohl přijít, že chce byt za deset korun.

Ing. Beitl přerušil tuto neřízenou diskuzi, p. Vostřák má právo říct své stanovisko. Není třeba argumenty znovu opakovat. Základní asi je, že zastupitelé nerozhodují jen o své vůli na základě pocitů z vašeho proslovu. Jsme také nuceni řídit se zákony ČR a povinnostmi řádného hospodáře vůči městskému rozpočtu. Musíme vycházet ze znaleckých posudků a z podobných věcí i ve vašem zájmu. Celá věc se může na podnět kohokoliv dostat na přezkoumání na ÚOHS a ten může smlouvu, kterou bude přezkoumávat, označit za nestandardní a zrušit.

Návrh usnesení byl schválen ve variantě A. neschvaluje 18-0-3-0

ikona souboruHlasování bod 16

USNESENÍ ZM/124/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

snížení kupní ceny objektu Palackého 40/3766, 42/3767, Jablonec nad Nisou o částku 6.400.000,- Kč

34) Diskuze

Ing. Beitl oznámil přihlášení se do diskuze p. Kopala, upozornil na 5 min. časový limit.

p. Kopal se představil jako občan Jablonce. Měl by dotaz na p. Beitla. Dočetl se v časopise Náš Jablonec, neví, zda to je týdeník nebo občasník jakési strany, že na televizi RTM byl připravený program z Jablonecké radnice, „ve kterém informujeme o záležitostech či událostech, které je třeba podrobněji vysvětlit, představuje primátor pořad“. „Mě by zajímalo, kdyby mi p. Beitl odpověděl, protože v dnešní době peníze jsou vždy až na prvním místě, kolik to město stojí, takováto informace z jablonecké radnice. Jestli mi můžete odpovědět nebo jestli je to tajné.“

Ing. Beitl -. tajné to určitě není, nevím, jestli mám to číslo v hlavě, je to zhruba 20 tis. Kč za díl. Je to měsíčník.

p. Kopal – pak nechápu jednu věc, a to je postěžování si nebo touha získat komunikaci s občany Jablonce, když na webu města byla okleštěna diskuze města. Jak je možné, že si stěžujete na takovouto věc.

Ing. Beitl – já si na nic nestěžuji.

p. Kopal – hledáte nové cesty získání komunikace s občany města.

Ing. Beitl – spíš dostávání informací z radnice k občanům – v tomto případě komunikace jednosměrná, samozřejmě.

p. Kopal – ano p. Beitl, přesně tak, je to jednosměrná komunikace, čili není to komunikace občany s městem, ale je to komunikace město s občany. Direktivní. Děkuji.

Ing. Pešek – upozornil na zábradlí kolem okružní křižovatky ve Mšeně. Jde o typickou ukázku toho, jak si někdo na začátku nepoložil možná filozofickou otázku, jaký je účel zábradlí okolo komunikace. Má chránit řidiče, nebo chránit chodce nebo proč tam je. Asi 14 dní po té, co bylo opraveno, je znovu zdemolováno dopravní nehodou, která zasáhla i sloup veřejného osvětlení. V porovnání je materiál zábradlí směšný proti sloupu veřejného osvětlení a i ten to odnesl. Zábradlí se musí pravidelně udržovat a opravovat po dopravních nehodách – je třeba se vrátit na začátek, jaký smysl vlastně zábradlí mají a koho mají chránit. Má-li chránit chodce, důsledky ukazují, že to je ochrana k ničemu. Doporučil, aby se v nějaké rozumné době udělala revize těchto zábradlí a uvažovalo se o důkladnějších opravách.

Ing. Beitl řekl, že ho to také trápí, ale na druhou stranu určitou energii nárazu zábradlí utlumí a ochrání chodce a i řidič mají šanci. Myslí si, že na to jsou i normy.

Ing. Vele – nyní to nelze vymyslet. Jde také o to, jak to bylo kolaudováno, jaká byla projektová dokumentace. Pokud bychom navrhovali nějaké změny, určitě to bude podléhat nějakému schvalovacímu procesu – opravy stojí dost peněz. Zabývat se tím můžeme.

pí Nováková – zmíněná údržba kolem vozovek, schválený příspěvek na akci na Dobré Vodě. Silnice přes Vrkoslavice na Dobrou Vodu – je tam křoví a nepřehlednost. Dále se vrátila k povodním a s nimi souvisejícím darům. Kritizovala určené místo pro humanitární sbírku postiženým lidem, která byla městem umístěna do 4. patra do skladu ČČK, protože dole byly prostory pro veřejně prospěšné práce. Dále poděkovala za připravený program v divadle dne 14.6. ke Dni násilí na seniorech, který byl velice pěkný.

Ing. Beitl reagoval na prostor pro sbírku – bylo to poučení pro všechny. Bylo to v dobré vůli uděláno na rychlo a předpoklad, že Spolkový dům, resp. p. ředitelka je schopna vypovědět všechny akce v sále, byl příliš optimistický. Ale zareagovalo se, myslím, že polovina sbírky probíhala v rovině auto – krček budovy. Samozřejmě víme do budoucna, že tento prostor jsme schopni operativně uvolnit během hodin, ale sál uvolnit není tak jednoduché. Celá akce neprobíhala standardní cestou – magistrát, p. Vaníček, krizové řízení. Červený kříž si akci uspořádal operativně a díky tomu došlo k tomu zaskřípání. Nechci snižovat zásluhy, protože kdo rychle dává, dvakrát dává. 

Ing. Vele – doplnil, že podnět ohledně komunikace na Dobrou Vodu si zapsal, ale v této fázi si není jistý, že jde o naši komunikaci (možná krajská). 

Ing. Procházková – pochválila sekání trávy, na Proseči zřejmě došlo k výměně firmy. Dočišťují trávníky i kolem výsadeb a na první pohled je vidět rozdíl. Také ji zaujala výsadba na náměstí před radnicí, jsou to netradiční květiny a jen doufá, že to tam chvíli zůstane. Dále připomněla vyhlášku o rušení klidu, a upozornila, že na Proseči v neděli ve 12 hodin si důchodce zapne strunovou sekačku. Jestli by se nemohl dodržovat popolední klid.

Ing. Beitl – vedení se tím velmi intenzivně zabývalo, zvažovalo se to ze všech stran. Zatím se nechá vyhláška o hluku v obecné rovině, stanovovat hodiny a hluk přijatelný a nepřijatelný by bylo rušení standardní sousedských vztahů. Je to „pandořina“ skříňka, která kdyby se otevřela, tak se obává, že bude víc neplechy než pozitivního.

Ing. Vele doplnil, že sekání trávy zajišťují Technické služby Jablonec nad Nisou.

p. Vobořil informoval, že ministerstvo pro místní rozvoj schválilo rozšíření zóny IPMR i na Mšeno. Nově mohou žadatelé získat od naší manažerky bonifikaci, pokud budou žádat o finanční příspěvek z EU. Další kapitolou rozšíření je to, že pokud schválí státní fond finanční instituci Jesica, tak bude moci čerpat finance na zvýhodněnou půjčku a opět Mgr. Habadová bude poskytovat k tomuto titulu potvrzení.

Ing. Beitl upozornil, že musí odejít dříve z jednání, neboť od 13 hod. je valná hromada JTR, kde by se mělo podepisovat SPA. Popřál všem krásné léto, pozval všechny do nově zrekonstruovaného letního kina a poděkoval za spolupráci.

Mgr. Paukrtová převzala řízení schůze a pogratulovala oslavencům, kteří přišli později.

p. Berounský upozornil na 80. výročí lanovky ČSD na Ještěd a pozval na jízdu za slevu. Dále komentoval otevřený dopis primátora na webu města, ohledně pozvání novinářů na mimořádné ZM, kdy měl být odvolán kolega Kraus. Protože primátor odešel, nebude to dále komentovat, třeba se k tomu vrátí v září. Upozornil kolegy zastupitele, aby si pozorně přečetli poslední 4 zápisy z jednání ZM, kde najdou závažné informace a skutečnosti, které je třeba vzít na zřetel.

Mgr. Paukrtová – nemůže reagovat za primátora, ale má pro p. Berounského dobrou zprávu. Ing. Kraus v dozorčí radě JTR zůstává, jednalo se o tom na začátku jednání, než p. Berousnký přišel.

p. Louda se tázal p. Vobořila, jak se vyvíjí stav pobočky pošty ve Mšeně, zda pobočka zůstává.

p. Vobořil – jednání vedl p. primátor, ale je přesvědčený, že pobočka ve Mšeně bude končit a bude se muset docházet do Intersparu, i když provozní doba bude asi delší.

p. Vostřák – komentoval nález zlatých cihel a několika milionů v Praze v trezoru a neví se, komu patří. Doporučil, aby se to věnovalo na povodně.

Mgr. Paukrtová – poděkovala za příspěvek ke státní politice, ale tím se dnes zabývat ZM nebude…..

p. Louda – dotaz na p. Vobořila – žádost aktivistů ze Mšena o příspěvek na hodiny kostela – projednávala to kulturní komise.

Mgr. Paukrtová – zjistí podrobnosti, nemá informace.

Náměstkyně primátora města ukončila jednání ZM ve 12,30 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Václav Vostřák

Vytvořeno 12.7.2013 11:13:18 | přečteno 1978x | Petr Vitvar