Usnesení 27.06.2013

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 27. června 2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/112/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. května 2013.

ZM/113/2013

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

ZM/114/2013

A.1 bere na vědomí

dopis paní M***** H*****, *****, Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení územní a plánování

A.2 bere na vědomí

dopis paní G***** K*****, *****, Smržovka a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

A.3 bere na vědomí

dopis společnosti Bonver Win a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, DIČ: CZ25899651

A.4 bere na vědomí

dopis paní P***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou 466 05 a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s paní G***** K*****, nar. *****. 1951, trvale bytem *****, Smržovka, a to na dluhu ve výši 9.600,- Kč, který vzniknul z důvodu uhrazení nákladů na pohřbení zesnulého manžela žadatelky, pana P***** K*****, nar. *****. 1949, zemř. dne ***** 2013, statutárním městem Jablonec nad Nisou.
Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 200,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

C.1 doporučuje

manželům V***** a J***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou požádat si o splátkový kalendář.

ZM/115/2013

A. volí

paní Z***** P***** nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2013-2017.

ZM/116/2013

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou G***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 ve výši 9.388,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 100,- Kč a poslední splátka bude činit 88,- Kč

A.2 schvaluje

s žadatelkou A***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 ve výši 12.152,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 200,- Kč a poslední splátka bude činit 152,- Kč

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

ZM/117/2013

A. schvaluje

úhradu nákladů za zhodnocení předmětu nájmu - b. j. č. 13 v objektu Komenského 11/595, Jablonec nad Nisou manželům Z***** a V***** D*****, bytem ***** v Jablonci nad Nisou, a to co do výše 150.000,- Kč, pouze však za podmínky, že nájemci předají bytovou jednotku v řádném stavu a část uznaných nákladů bude započtena na pokrytí všech evidovaných dluhů nájemců.

ZM/118/2013

A.1 schvaluje

výkup části p.p.č. 367/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 367/3 o výměře 56 m 2v k.ú. Jablonec n.N. od paní J***** Š***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 14.000,- Kč.
A.2 schvaluje

výkup p.p.č. 561 o výměře 162 m 2v k.ú. Lukášov od pana J***** R*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.496,- Kč.

ZM/119/2013

A.1 schvaluje

prodej budovy bez čp/če, postavené na st.p.č. 928/2 včetně st.p.č. 928/2, p.p.č. 2859, 3018 a st.p.č. 1006, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům K***** a J***** O*****, oba trvale bytem ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 305.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícími podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.
A.2 schvaluje

směnu objektu č.p. 1588 (Soukenná 15) na st.p.č. 1700 včetně st.p.č. 1700 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ paní V*****U*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ panu J***** U***** bytem ***** Jablonec nad Nisou za objekt č.p. 3467 (Pobřežní 5) na st.p.č. 808/2 (včetně příslušenství), vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví paní V***** U***** bytem ***** Jablonec nad Nisou a st.p.č. 808/2, p.p.č. 808/1 a rozestavěné stavby rodinného domu (včetně příslušenství) na st.p.č. 808/2 a p.p.č. 808/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví pana J***** U***** bytem ***** Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 25.207,- Kč.

ZM/120/2013

A. schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 2941/1 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m 2v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J***** Ž*****, bytem ***** Liberec 4 za kupní cenu ve výši 134.516,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem města.

ZM/121/2013

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 1478/24 o výměře 26 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou manželům J*****a E*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.100,- Kč
A.2 schvaluje

prodej st.p.č. 1478/25 o výměře 26 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou manželům L*****a H***** P*****Jablonec n.N. Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.100,- Kč
A.3 schvaluje

prodej st.p.č. 1487/5 o výměře 28 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou manželům A***** a D*****Z***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.400,- Kč
A.4 schvaluje

prodej p.p.č. 174/21 o výměře 22 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou garáže panu R***** P***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.300,- Kč
A.5 schvaluje

prodej st.p.č. 4396 o výměře 56 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou Stavebnímu bytovému družstvu LIAZ, IČ 000 42 226, se sídlem Želivského 13, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 22.624,- Kč
A.6 schvaluje

směnu p.p.č. 54/5 o výměře 268 m 2v k.ú. Kokonín a p.p.č. 1487/15 o výměře 493 m 2, části p.p.č. 1487/9, 1529/7, 2443/3, 2445/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1487/24 o výměře 220 m 2a části p.p.č. 1487/19, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1487/25 o výměře 148 m 2a p.p.č. 1995 o výměře 10 620 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. (celková výměra 11 601 m 2) a část p.p.č. 1999/24, geometrickým plánem nově oddělená o nové výměře 4 859 m 2vše k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města za část p.p.č. 1999/1, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 1999/29 o výměře 12 218 m 2v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví pana D***** B***** Jablonec n.N., s finančním vyrovnáním ve prospěch statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 984.950,-Kč.

B. neschvaluje

prodej části p.p.č. 1706/8 k.ú. Jablonec n.N.

ZM/122/2013

A. schvaluje

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 46, úpravy v rámci odboru ekonomiky a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 738 246 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 922 931 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 674 867 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 190 958 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 922 931 tis. Kč.

ZM/123/2013

A. neschvaluje

snížení kupní ceny objektu Pobřežní 19/3918, 21/3919, Jablonec nad Nisou o částku 2.240.000,- Kč.

ZM/124/2013

A. neschvaluje

snížení kupní ceny objektu Palackého 40/3766, 42/3767, Jablonec nad Nisou o částku 6.400.000,- Kč

ZM/125/2013

A. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku organizaci FOKUS Liberec o.s. ve výši 34.000,- Kč na činnost sociální služby „podpora samostatného bydlení“ poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území města Jablonec n. N., dle důvodové zprávy.

ZM/126/2013

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013 vybraným subjektům z oblasti výchovy a vzdělávání, kultury a dalších oblastí dle důvodové zprávy pro:
a) JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR - okres Jablonec nad Nisou ( IČO 60252880) ve výši 10 000,- Kč
b) Petra Marat (IČO 49636758), Krásná 74, 468 21 Pěnčín ve výši 20 000,- Kč
c) Starokatolická církev v ČR-Farní obec Starokatolické církve v Jablonci nad Nisou (IČO 736331485) ve výši 50 000,- Kč
d) Svaz výrobců skla a bižuterie (IČO 60253207) ve výši 35 000,- Kč
e) Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (IČO 00079481) ve výši 100 000,- Kč.

ZM/127/2013

A. schvaluje

zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace ve znění uvedeném v důvodové zprávě

ZM/128/2013

A. schvaluje

vstup statutárního města Jablonec nad Nisou do Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o. s.

ZM/129/2013

A. schvaluje

členství Mgr. Aleny Šámalové, pracovnice oddělení dotací, v pracovní skupině „Bytové domy“, odstoupení Bc. Karoliny Marešové z této pracovní skupiny a níže uvedené projekty popsané v důvodové zprávě „IPRM Jablonec nad Nisou, zóna Žižkův Vrch a okolí“:

1. Jablonec n. N., Lužická 3361, 3362, 3363 - Rekonstrukce hydroizolace
žadatel: SBD Pozemní stavby Liberec
2. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3200/14 a 3201/16, Jablonec nad Nisou
žadatel: Společenství Řetízková 14, 16
3. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině 3212/2 a 3213/4, Jablonec nad Nisou
žadatel: Společenství Na Výšině 2,4
4. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3202-3203 (4-6), Jablonec nad Nisou
žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie
5. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině 3226/6 - 3234/22, Jablonec nad Nisou
žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie
6. Regenerace bytového domu č.p. 3152 a 3153, ul. Budovatelů, Jablonec
žadatel: Společenství vlastníků bytů 3152 a 3153
7. Modernizace výtahů v bytovém domě 48 a 50, Liberecká 3419/48, Jablonec nad Nisou
žadatel: Společenství vlastníků bytů Liberecká 48 a 50
8. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Pasířská 3192-3193 (37-39), Jablonec nad Nisou
žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie
9. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině č.p. 3215/17, Jablonec nad Nisou
žadatel: Společenství Na Výšině 3215/17
10. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3194 - 3195 (18-20), Jablonec nad Nisou
žadatel: Společenství Řetízková 18, 20
11. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Budovatelů 3272/17, Jablonec nad Nisou
žadatel: Společenství vlastníků Budovatelů 3272, Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, manažerce IPRM,
1. informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o novém složení pracovní skupiny bytové domy,
2. vystavit ke každému schválenému projektu potvrzení o souladu projektu s IPRM nejpozději do pěti pracovních dnů od schválení ZM.
3. nejpozději do 10 pracovních dnů zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj výsledky hodnocení schválených projektů
4. požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o přesun zbylých dotačních prostředků z EU z 5. Výzvy IPRM do 6. Výzvy IPRM

ZM/130/2013

A. schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 72 Územního plánu města Jablonec nad Nisou

ZM/131/2013

A. schvaluje

v souladu s § 5, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů upravený návrh zadání změny č. 70. platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/132/2013

A. schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č. 1187/1 a p.č. 1198 v k.ú. Jablonec nad Nisou na statutární město Jablonec nad Nisou za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu, tj. v případě změny územně plánovací dokumentace na daných pozemcích je město povinno zemědělské pozemky převést zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byly na město převedeny a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo poskytne převádějícímu náhradu za tyto pozemky v penězích.

ZM/133/2013

A. schvaluje

upravenou Výzvu a Formulář žádosti o dotaci Programu podpory výstavby technické infrastruktury dle důvodové zprávy

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění upravených dokumentů na webových stránkách města.

ZM/134/2013

A. bere na vědomí

Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

ZM/135/2013

A.1 schvaluje

poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Jablonec nad Nisou, Jungmannova 8, Jablonec nad Nisou ve výši 50 000 Kč.

A.2 schvaluje

poskytnutí finančního daru povodněmi postižené obci Černěves u Roudnice nad Labem ve výši 50 000 Kč.

A.3 schvaluje

poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení JBC bikepark ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů, souvisejících s přípravou a organizací závodu Světové série ve fourcrossu

A.4 schvaluje

poskytnutí finančního daru FK Jablonec o.s. ve výši 100 000 Kč na podporu mládežnického fotbalu

A.5 schvaluje

rozpočtovou změnu dle přiložené důvodové zprávy

ZM/136/2013

A.1 bere na vědomí

žádost Osadního výboru Kokonín ze dne 4. června 2013 o zajištění financování běžné činnosti osadního výboru, kulturní, sportovní a osvětovou činnost osadního výboru;

A.2 bere na vědomí

informaci o možnostech financování činností v částech města Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora, zapracovat do nových pravidel pro dotační a příspěvkovou politiku statutárního města Jablonec n. N. možnosti financování kulturních, sportovních a osvětových činností v jednotlivých částech města Jablonec n. N. (pro jejichž území jsou zřízeny osadní výbory) na základě iniciativy osadních výborů či v součinnosti s nimi.

ZM/137/2013

A. bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti BusLine a.s ., IČ: 283 60 010 , se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, která se koná dne 12.7.2013 na adrese Opletalova 1284/37, Praha 1.

B. deleguje

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto řádnou valnou hromadu společnosti BusLine a.s., Mgr. Soňu Paukrtovou, náměstkyni primátora města Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení náměstkyně primátora, Mgr. Soně Paukrtové, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na řádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

D.1 schvaluje

odprodej jedné akcie společnosti BusLine a.s., se sídlem Na rovinkách 211, Semily 513 01, IČ: 283 60 010 za cenu 5.000,- Kč.

D.2 schvaluje

odprodej jedné akcie společnosti BusLine real a.s., IČ: 29187931, se sídlem Kaprova 13/14, 110 00 Praha - Josefov za cenu 5.000,- Kč.

ZM/138/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o veřejných zakázkách v roce 2012 dle důvodové zprávy

ZM/139/2013

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/140/2013

A. bere na vědomí

informace o svolání mimořádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., která se uskuteční dne 27. 6. 2013 od 13.00 v sídle společnosti s cílem učinění úkonů nutných k naplnění Smlouvy o převodu akcií uzavřenou mezi MVV Energie CZ a.s., statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s.;

B. schvaluje

aktualizované pověření pro Ing. Petra Beitla, primátora města, jako osoby již delegované dle ust. § 84, odst. 2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k výkonu akcionářských práv a hlasování na této mimořádné valné hromadě (dle návrhu v důvodové zprávě; aktualizované pověření spočívá zejména v podpoře návrhu na snížení základního kapitálu společnosti o 150,5 milionu Kč a nenavržení personálních změn v dozorčí radě společnosti).

Vytvořeno 27.6.2013 14:30:18 - aktualizováno 3.9.2013 13:15:16 | přečteno 1313x | Petr Vitvar