Zápis 24.01.2013

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. ledna 2013 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 30 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni:
  • Ověřovatelé zápisu: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, Mgr. Petr Tulpa
  • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9.00 hod. Přítomno bylo 23 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil z pozdějších příchodů Mgr. Svobodu, p. Peltu, MUDr. Němečka a MUDr. Řehoře. Pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešníhozápisu určil primátor JUDr. Ing. Lukáše Pletichu a Mgr. Petra Tulpu.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály na stůl:

1. Zápis OV Kokonín

2. Vyčíslení ekonomiky provozu Kulturního domu Kokonín.

3. Dodatek k materiálu č. 15. – Projednání petice

4. Dohoda o narovnání s firmou Jiří Kerhart - M E T A - therm

5. Návrh usnesení

Program měli zastupitelé v deskách na stole:

1) Zahájení

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Volba náměstka primátora

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

 6) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

 7) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 8) XIV. rozpočtová opatření

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 9) Bezúplatný převod movitého majetku

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Převody pozemků "Info K"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Koncepce parkování ve městě Jablonec nad Nisou 2013

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Kontokorentí úvěr

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Projekt Jablonec nad Nisou 2013

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

14) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

15) Projednání petice "Vybudování kanalizace v ulici U Staré lípy - Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky"

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

16) Plán činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2013

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

17) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

18) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, tajemník

19) Zpráva o závěrech znaleckého posudku č. 23/12 soudního znalce RNDr. Bohumila Svobody CSc o vlivu stavby protipovodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonec nad Nisou.

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

20) Dohoda o narovnání s firmou Jiří Kerhart - M E T A - therm

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

21) Nové interpelace

22) Diskuze

Ing. Vele oznámil, že stahuje bod č. 12) Kontokorentní úvěr.

Nikdo neměl další doplnění a primátor dal o programu hlasovat 22-0-0-1

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl zvolit komisi v tomto složení: předseda: RNDr. Jiří Čeřovský, členové: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a Mgr. Petr Tulpa.

Návrhová komise byla schválena 24-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 3

Vzhledem k časovanému bodu č. 4, program začal bodem č. 5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků a pokračoval dále dle navrženého programu do 10.30 h.

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora,

Petr Vobořil, náměstek primátora

Ing. Pešek se tázal primátora na jednání s Českou poštou ohledně přesunu poboček do Intersparu.

Primátor odpověděl, že to je zodpovězeno v interpelacích.

Ing. Kraus se tázal na avizovanou schůzku s ředitelem ŘSD.

Ing. Beitl řekl, že k ní zatím nedošlo, bude nový termín.

Zpráva p. Vobořila

p. Vobořil v úvodu vysvětlil zkratku DZU (dům zvláštního určení – nový pojem místo domu pečovatelské služby)

Ing. Pešek požádal o několik informací o tomto domě, pak o spolupráci se Sundiskem a nový pojem – jednání s Proctusem III – o co jde.

p. Vobořil řekl, že jde o Dům pečovatelské služby B. Němcové, kde byl problém s teplou vodou, část objektu byla před vánocemi jen pod studenou vodou. Jednání se Sundiskem – zástupci se obrátili na město s tím, že stejné aktivity, které se provozují na Malé Skále, by chtěli provozovat na přehradě. Zatím to je v jednání (lanové centrum, objekty s občerstvením). K jednání s Proctusem řekl, že šlo o společensko-konverzační jednání, materiály budou předloženy příští ZM.

PhDr. Fojtíková glosovala, že studie zadání k vypracování lanového centra kolem přehrady již byla vypracována.

p. Vobořil odpověděl, že jde o aktualizaci současného stavu. Jde o esteticko-výtvarné ztvárnění mobiliáře přehrady a umístění některých aktivit vč. vodního lyžování. Vše se bude projednávat v odborných skupinách a pak se předloží ZM.

p. Louda se tázal, zda firma Proctus přišla s novými skutečnostmi a jak dalece jsou jejich námitky oprávněné.

p. Vobořil řekl, že vidí oprávněný nárok v tom, že Proctus zainvestoval do rozvaděče, což je zhodnocení objektu. Ostatní nároky nevidí jako relevantní. Očekává soudní spor. ZM bude informováno.

Zpráva Ing. Vele

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s pí Gotfriedovou (ZŠ) a jednání s p. Zalabákem (Srnčí Důl) – o co jde.

Ing. Vele řekl, že jednání s pí Gotfriedovou bylo o objektu v Jablonci, který by splňoval potřeby katolické školy a do kterého by se mohli přestěhovat. Projevili zájem o bývalou školu v Jugoslávské ul. Město se jim snaží vyjít vstříc, aby mohli objekt koupit. Okomentoval jednání s p. Zalabákem, který chce modifikovat již uzavřenou smlouvu. Materiál bude připraven do příštího ZM, kde bude možnost o něm diskutovat.

Ing. Pešek se tázal na směnu pozemku (Křenkovi), jednání o parkovacím domě v ul. 5.května a jednání s ředitelem DPMLJ o prokazatelné ztrátě.

Ing. Vele ke směně pozemku řekl, že jde o nabídku pozemku p. Křenka v areálu přehrady výměnou za nějaký jiný pozemek města. Zatím v jednání. K parkovacímu domu – objevil se investor, který má zájem vybudovat ve městě parkovací dům. Proběhlo první setkání s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu plánu. Bude zpracována jakási studie proveditelnosti. Pokud se objeví zájemce, bude muset být vypsáno výběrové řízení. Jednání s p. Wejnarem bylo o prokazatelné ztrátě ve výši cca 10 mil. Kč., což prezentoval na jednání LK, kde byli zástupci objednavatelů.

p. Berounský upřesnil, že jde o protarifní ztrátu IDOLu.

Mgr. Špoták komentoval již podepsanou smlouvu s p. Zalabákem a navrhl, aby se spíše udělala nová smlouva než modifikace staré.

Ing. Vele řekl, že materiál bude předložen na příštím ZM. Ze strany města je smlouva plně respektována.

p. Louda se tázal, jak to bude s katolickou školou, a co bude s jejich současným objektem v ul. Sasková. Škola v Saskové ul. byla rekonstruována za cca 20 mil. Kč a nyní hledají nový objekt. Navrhl nabízet volné kapacity v jiných školních zařízeních než hledat nový objekt a upravovat jej na specifické školské podmínky. Poukázal na omezené finanční možnosti města.

Ing. Vele řekl, že to je diskuze na jinou půdu. Město vyšlo škole vstříc a pronajalo jí objekt v Uhelné do konce června. Důvodem je havarijní stav objektu školy v ul. Sasková. Městský objekt nebude určitě darován.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 5

USNESENÍ ZM/2/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

6) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Ing. Beitl podal informaci ohledně sestěhování poboček České pošty do Intersparu.

Jde o pobočku ze Mšena v Albertu, která má problémy s technickým zázemím a pobočku v Rýnovicích, která nemá žádné parkování je tam nevyhovující prostředí. V Intersparu by byla jakýsi oblastní pobočka, která by mohla sloužit pro všechny občany Jablonce s nadstandardní otvírací dobou. Zároveň se město snaží v oblasti Mšena vytipovat nějaký městský objekt, který by sloužil jako pobočka pro Mšeno. Chápe, že bude problém pro důchodce bez aut, kteří budou muset jezdit nebo chodit ze Mšena až k Intersparu.

JUDr.Ing.Pleticha – interpelace ohledně investičního záměru – Luxenburg/Rezidenční – zatím nestihl přečíst, nebylo naskenováno na CD

p. Berousnký – investiční náklady na Střelnici – spokojen

Ing. Kraus – kontrola akcí na přestavbu bývalé fary – jednání teprve proběhne 5.2.

K další interpelaci - areál Kauflandu – řekl, že se řeší pouze výjezd automobilů, ale je tam problém i s příchodem pěších.

p. Vobořil řekl, že město to řeší komplexně – pěší i přijíždějící a odjíždějící auta vč. semaforů. Mělo by být vyřešeno  leden – únor.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 6

USNESENÍ ZM/3/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 20. prosince 2012.

7) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

PhDr. Fojtíková se tázala na parkovací místa kolem ZŠ Arbesova – jedná se o městské pozemky?

Ing. Beitl řekl, že jde o dvě oddělené akce. 1. jedna je privátní investice a 2. je akce města na městském pozemku. Na všech sídlištích je nedostatek parkovacích míst a nevidí na vybudování 20 parkovacích míst nic špatného. Bohužel, proti parkovišti vznikla nějaká petice či občanské sdružení.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 7

USNESENÍ ZM/4/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1. dopis Ing. Renaty Svátkové, předsedkyně OS Jablonecká přehrada, IČO: 22719342, Arbesova 12, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení územního plánování a vyjádření vedoucího oddělení správy komunikací a vyjádření oddělení správy veřejné zeleně a vyjádření vedoucí odboru stavební a životního prostředí a vyjádření vedoucího oddělní interního auditu a stížností

2. dopis paní H. P.., Nemocniční 13, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek

B. s c h v a l u j e

prominutí dluhu ve výši 52.111,- Kč paní H. P., nar. .1968, bytem ., Jablonec nad Nisou a odpis pohledávky za paní H. P., nar. .1968, bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 52.111,- Kč z titulu příslušenství k dluhu na nájemném

8) XIV. rozpočtová opatření

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele doplnil, že jde o rozpočtová opatření vázaná k r. 2012, které podepsal primátor na základě doporučení ZM.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-1

ikona souboruHlasování bod 8

USNESENÍ ZM/5/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1. - 20. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 800 841 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 926 943 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 729 318 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 133 674 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 926 943 tis.

9) Bezúplatný převod movitého majetku

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele dodal, že materiál navazuje na minulá usnesení – vrácení objektu v Anenské ul. zpět Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní jde o majetek, který je pevně spojen s budovou (plynové kotle, telefonní zařízení, datová ústředna, kuchyňské linky, zabezpečovací zařízení). Požádal o doplnění částky ve výši 2 079.900 Kč.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 9

USNESENÍ ZM/6/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

darování movitého majetku (dle výčetky věcí movitých v důvodové zprávě) statutárního města Jablonec nad Nisou v pořizovací hodnotě 2.079.900,- Kč do vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha;

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat darovací smlouvu a zajistit předání majetku.

10) Převody pozemků

Info K"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 10

USNESENÍ ZM/7/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  prodej p.p.č. 561/9 o výměře 390 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu J. Č., r. 1954, ., Jablonec n.N. (podíl o velikosti 247/4855), paní V. Č., r. 1921, Skřivánčí ., Jablonec n.N. (podíl o velikosti 653/9710), panu J. G., r. 1928, ., Jablonec n.N. (podíl o velikosti 639/9710), manželům Ing. M., r. 1943 a Ing. H., r. 1949 K., ., Jablonec n.N. (podíl o velikosti 640/9710), paní K. L., r. 1986, ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 64/971), manželům M., r. 1963 a D., r. 1966, L., ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 640/9710), panu J. N., r. 1984, ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 247/4855), manželům M., r. 1987 a K., r. 1986 N., ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 64/971), paní L. P., r. 1987, D. ., Liberec, (podíl o velikosti 640/9710), PORTUS Horní Maxov, Horní Maxov 167, Lučany nad Nisou, IČ 602 526 77, (podíl o velikosti 247/4855), paní Š. R., r. 1983, .., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 64/971), paní J. S., r. 1967, ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 64/971), manželům J., r. 1949 a V., r. 1946 Š., S. ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 654/9710), manželům M., r. 1958 a I. Š., r.1964, ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 654/9710), paní M. T., r. 1956, ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 247/4855), paní Ing. M. V., r. 1967, ., Jablonec n.N., (podíl o velikosti 654/9710), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 59.085,-Kč

2.  prodej p.p.č. 2182/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby garáže společnosti KOVONEX, spol. s.r.o. se sídlem Revoluční 1046/39, Jablonec n.N., IČ 254 01 637 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 21.008,- Kč

11) Koncepce parkování ve městě Jablonec nad Nisou 2013

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele řekl, že materiál byl projednán na RM, kde byl schválen i ceník. Hlavní důvod vzniku tohoto materiálu bylo popsat veškeré parkovací plochy ve městě a nastavit pro jednotlivé plochy jakýsi režim a vydávání parkovacích karet pro tato místa. Město zaznamenalo mnoho stížností od podnikatelů, kteří si stěžovali na nemožnost parkování jejich zákazníků v centru města. Proto se bude snažit vytvořit parkovací plochy i na části Dolního nám. K tomuto materiálu byl svolán seminář a byly tam zodpovězeny všechny otázky. Upozornil, že byla schválena novinka – prvních 30 min. zdarma na vybraných parkovištích a bylo nově zavedeno parkování zdarma v sobotu. Na závěr diskuze by chtěl doplnit usnesení.

Ing. Pešek uvítal tento materiál a měl kritickou připomínku, že stání placená celoročně jsou za stejnou cenu v centru a na plochách sídlištních, což nepovažuje za úměrné a motivující.

Ing. Vele řekl, že se zatím neschvaluje ceník ale koncepce, ale RM se nad tím může ještě zamyslet. Materiál se bude ještě zpracovávat a bude ještě několikrát ZM předkládán.

Ing. Beitl řekl, že centrum a sídliště mají nedostatek parkovacích míst a snese to srovnání. Parkování vnímají špatně rezidenti v centru, kteří nemohou využít kartu od 8 – 18 hod. ve všední den, budou si muset najít v tomto čase jiné parkoviště nebo zaplatit.

RNDr. Čeřovský přečetl doplňující usnesení, které bylo schváleno 26-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 11

USNESENÍ ZM/8/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Koncepci parkování ve městě Jablonec nad Nisou na rok 2013

B. u k l á d á

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora, realizovat novou koncepci parkování ve městě Jablonec nad Nisou vč. předložení návrhů dalších souvisejících opatření orgánům města.

13) Projekt Jablonec nad Nisou 2013

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil dodal, že jde o akci, která běží již 14. rok a jde o zajištění společenského života ve městě. V r. 2013 by mělo být 177 akcí – sportovních či kulturních.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 13

USNESENÍ ZM/9/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zařazení jednotlivých akcí do projektu "Jablonec nad Nisou 2013"včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí

14) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 14

USNESENÍ ZM/10/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. odstoupení města od projektu „Rekonstrukce bytových domů

Na Vršku 10 a Na Vršku 16“ a přesun dotačních prostředků do oblasti revitalizace veřejných prostranství

2.  aktualizované složení „Řídícího výboru IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí“ a pracovních skupin „Veřejná prostranství a doprava“ a „Bytové domy“ dle důvodové zprávy.

B. b e r e  n a  v ě d o m í

Úpravu výzvy na regeneraci bytových domů – zkrácení termínu pro předkládání žádostí na městě nejpozději do 30. 4. 2013.

C. u k l á d á

Mgr. Ivetě Habadové, manažerce IPRM,

1.  Oznámit na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové odstoupení města od projektu a požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o přesun dotačních prostředků do výzvy na revitalizace veřejných prostranství.

2.  Informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o novém složení řídícího výboru a pracovních skupin.

3.  Informovat majitele bytových domů v zóně IPRM Žižkův Vrch a okolí o zkrácení termínu výzvy pro předkládání žádostí.

15) Projednání petice "Vybudování kanalizace v ulici U Staré lípy - Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky"

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil upozornil na další materiál v deskách, žádost na poskytnutí příspěvku na pořízení čističky odpadních vod, která byla doručena občany Kokonína tento týden. Na nástěnce v zasedací místnosti je vyvěšen plán lokality, kde jsou jednotlivé části zakreslené. Bylo jednáno se zástupcem petičního výboru p. Petrem Gerhardem. Ve vedení města se navrhlo řešení – pořídit tyto čističky z fondu na podporu bydlení – musí se zpracovat pravidla na poskytnutí tohoto příspěvku. Petičníci souhlasí s návrhem a podmínky předložíme ZM.

Ing. Kypta komentoval záměry v r. 2009 a předložil písemný protinávrh. Navrhuje vyčlenit finance mimo fond bydlení a poskytnutí individuálních příspěvků na vybudování ČOV v lokalitě Jablonecké Paseky ul. U Staré lípy. Dále uložit Ing. Velemu vyčlenit v připravovaném rozpočtu pro r. 2013 částku 1 mil. Kč a předložit v příštím ZM konkrétní výši příspěvku k realizaci tohoto záměru.

Mgr. Paukrtová reagovala na předcházející protinávrh a řekla, že stávající fond rozvoje bydlení předpokládá i dotace na kanalizaci, nemá to přesně specifikováno, ale takový pojem tam je. Pokud je ve fondu rozvoje bydlení tato možnost, pak protinávrh by byl zmateční, neboť by byly dva fondy, které přispívají na totéž. Lze nastavit pravidla, dle kterých by se dotace poskytovaly. Návrh ale považuje za obecně dobrý, aby se přispívalo z fondu bydlení na vybudování jednotlivých kanalizací. Pro město je to v těchto méně obydlených lokalitách ekonomičtější.

Ing. Vele reagoval také na protinávrh – je problém finanční, do letošního rozpočtu nebude možné vyčlenit 1 mil. Kč. Finanční plnění by se v tomto roce stejně nepodařilo realizovat.

Mgr. Karásek řekl, že je několik možností realizace odkanalizování. Ale to nej-jednodušší se realizovat nebude – společná kanalizace souvisí s výstavbou komunikací, což není finančně reálné. Individuální výstavba čističky je reálná, ale nejméně finančně výhodná. Navíc může nastat problém s pozemky (odpadní trubky povedou přes cizí pozemky k vodoteči). Ze všech úhlu pohledu by bylo asi nejlepší řešení vybudovat tlakovou kanalizaci, která by vedla splaškové vody z objektů výtlačným řadem do koncové šachty, která je vybudovaná v ul. U Staré lípy (z r. 2003-2004). Finančně by to vyšlo asi stejně jako vybudování individuálních čistíren. Doporučil prověřit tuto možnost.

p. Vobořil řekl, že řešení výtlakem je možné, ale zůstává lokalita ul. Vřesová a Zahradní, která se nepodaří odkanalizovat. Řešení se prověřuje, bylo by lacinější. Pro občany je nejdůležitější rychlé řešení problému. Z jakého fondu to bude, není pro ně podstatné. Celé usnesení se připravuje v souladu se stavebním úřadem, neboť to úzce souvisí. Vzhledem k problémům vedení potrubí (výtlaku) přes pozemky, se občanům jeví nejschůdnější příspěvek na individuální čističky.

Mgr. Svoboda uvítal hlavně rychlé řešení, neboť občané dostali termín do 31. ledna a je třeba akčněji jednat než je obvyklé. Upozornil, že protinávrh p. Kypty není v rozporu s návrhem pí Paukrtové. Je podstatné vyčlenit 1 mil. Kč v rozpočtu do fondu bydlení. Jde v podstatě o půjčky z fondu na zlepšení úrovně bydlení, v tomto případě by mělo jít o nevratný příspěvek vzhledem k věkové úrovni žadatelů.

Ing. Kraus upozornil na časovou důležitost, aby to bylo letos vyřešené. Rozpočet je před schválením, nevidí problém s vyčleněním částky a hlavně jednat rychle. Statut příspěvku je odborná záležitost. Podotkl, že si tím město zakládá určitý precedenc pro ostatní lokality, že je možné příspěvek využívat.

p. Berounský řekl, že návrh vítá, ale ohrazuje se proti tomu, že by návrh byl zmateční.

Mgr. Karásek řekl, že není důležitá rychlost řešení, ale vybudování kanalizace, která by byla umístěna v městské komunikaci, a nebyly by spory mezi jinými pozemky.

JUDr.Ing. Pleticha vznesl dotaz na tajemníka a primátora. Tamní občané dostali od vodoprávního úřadu nějaký termín k řešení problému. Je možné z pozice úřadu tento termín prodloužit, protože jsou různé názory na řešení lokality a do 31. ledna se to určitě nestihne. Jak se to vyřeší po úřední linii?

JUDr. Řeháček odpověděl, že to je dotaz na stavební úřad, resp. na ved. stavebního úřadu Ing.Mgr. Řimnáčovou.

Ing. Beitl požádal pí ředitelku o odpověď.

Ing.Mgr. Řimnáčová řekla, že lhůta je stanovena do konce ledna t.r. a vzhledem k názorům, které zde padly, je možné na žádost ji prodloužit. Je pravda, že tam mnoho let dochází k protiprávnímu vztahu a také se přimlouvá, aby to bylo řešeno letos.

p. Vobořil souhlasil s rychlým řešením a doporučil schválit původní návrh, neboť materiály do finančního výboru jsou zpracované, aby příspěvky pro občany (nikoli půjčka) mohly být vyplaceny dle daných pravidel a po rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Mgr. Řimnáčová ještě dodala, že osobně prošla celou lokalitu, lidé mají vstřícný přístup a dokonce se domlouvají, že vybudují společné čistírny odpadních vod, což danou věc může i podstatně zlevnit.

JUDr.Ing. Pleticha se ujistil, že pokud občané podají žádost o prodloužení lhůty k předložení řešení, stavební úřad jim to prodlouží o několik měsíců a mezi tím se zde rozhodne, jak se to bude řešit. Řekl, že to je vstřícný postoj města.

Ing. Beitl upozornil, že podnět stavební úřadu k řešení problému podal majitel pozemků, který je dotčen odpadními vodami z ostatních objektů. Dodal, že pokud se občané budou důsledně domáhat svých práv, bude situace komplikovanější. Bylo by dobré v oblasti dosáhnout nějakého konsensu.

Ing. Vele ještě dodal, že mu připadá poněkud alibistické, nyní říci dáme do rozpočtu 1 mil. Kč, když nejsou jasně stanovená pravidla, jakým způsobem se budou příspěvky dávat. Přikládání se spíše k původnímu usnesení s úkolem pro někoho, aby se tato metodika dopracovala do konce. Dnes není jasné, zda bude 1 mil. stačit.

Mgr. Svoboda glosoval, že je nutný kvalifikovaný odhad.

p. Vobořil navrhl původní usnesení o úkol pro sebe, aby se celá záležitost urychleně řešila a v rozpočtu se vyčlenily finance na řešení problému v této lokalitě.

Ing. Vele řekl, že je prvořadé zpracování pravidel, která jasně dají rozdělení příspěvků pro tuto lokalitu. Mohou přijít občané z jiných lokalit a budou chtít příspěvek také.

Ing. Beitl potvrdil, že má na stole stížnosti z oblasti Proseče a od zástupců Kokonína.

Ing. Kypta řekl, že vyčlenění 1 mil. Kč pro letošní rok je vymezená částka a pokud se objeví další žádosti – nemají nárok. Částka bude ve vazbě na letošní požadavek stavebního úřadu.

Ing. Kraus upozornil, že z minulého roku je ve fondu rozvoje v rozpočtu zůstatek 2 mil. Kč a pokud se rozšíří fond na bydlení o např. statut příspěvku, v případě více žádostí tohoto rázu by se to dalo řešit. Daná pravidla by měla lokalitu zohledňovat.

RNDr. Čeřovský řekl za návrhovou komisi, že by mohl být původní návrh usnesení doplněn takto: u k l á d á Petru Vobořilovi, náměstku primátora, navrhnout urychlené řešení této situace v této a dalších lokalitách města, vč. návrhu finančního zajištění v roce 2013 a předložit je na následujícím zasedání zastupitelstva města.

Ing. Beitl dal hlasovat o protinávrhu Ing. Kypty a pak o upraveném návrhu p. Čeřovského.

Předseda návrhové přečetl znovu protinávrh Ing. Kypty:

A) schvaluje záměr poskytnutí individuálních příspěvků na vybudování ČOV v lokalitě Jablonecké Paseky ul. U Staré lípy.

B) ukládá Ing. Velemu vyčlenit v připravovaném rozpočtu pro r. 2013 částku 1 mil. Kč

C) ukládá Ing. Velemu předložit v příštím ZM konkrétní výši příspěvku k realizaci tohoto záměru.

Protinávrh nebyl schválen 9-4-16-0

ikona souboruHlasování bod 15-1

Dále dal předseda návrhové komise hlasovat o upraveném původním návrhu (viz usnesení), který byl schválen 29-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 15-2

USNESENÍ ZM/11/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

petici občanů "Vybudování kanalizace v ulici u Staré lípy - Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky" ze dne 26.11.2012 a informace uvedené v důvodové zprávě

B. u k l á d á

Petru Vobořilovi, náměstku primátora, navrhnout urychlené řešení této situace v této a dalších lokalitách města, vč. návrhu finančního zajištění v roce 2013 a předložit je na následujícím zasedání zastupitelstva města.

16) Plán činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2013

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Raisner, jako zpracovatel, neměl doplnění a případné dotazy zastupitelů zodpoví.

Mgr. Svoboda se tázal na oblast organizační a personální – zda je oblast, kde chybí vnitřní předpisy nebo jen budou vnitřní předpisy upraveny?

Mgr. Raisner řekl, že stávající předpisy byly upraveny, navázalo se na schválenou koncepci a jelikož se bude „dovystrojovat“, bude směrnice na výstroj upravena. Jde zejména o tuto oblast.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 16

USNESENÍ ZM/12/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Plán činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2013 dle předložené důvodové zprávy.

17) Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Vaníček krátce doplnil, že bezpečnostní rada v prosinci projednala a schválila nový krizový plán pro Jablonec n.N. - pro město s rozšířenou působností, zpracovaný dle nového zákona. K přípravě na evakuaci sdělil, že se každý rok cvičí v jedné škole kompletní evakuace vč. značkařů pro příjem osob v součinnosti s MP a ČČK.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 17

USNESENÍ ZM/13/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o připravenosti Statutárního města Jablonec nad Nisou ORP na mimořádné události a řešení krizových situací.

18) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 18

USNESENÍ ZM/14/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Ing. Beitl uvedl volbu náměstka primátora dle časování.

4) Volba náměstka primátora

časování 10,30 hod.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl uvedl, že se nejprve musí schválit volební komise, kterou navrhl ve složení: předseda - Ing. František Pešek, členové - Mgr. Petr Karásek, PhDr. Jaroslava Fojtíková, Mgr. Pavel Svoboda, Petr Louda, Ing. Marta Procházková

RNDr. Čeřovský upozornil, o čem se hlasuje - hlasování o A), B1. složení volební komise, B2. volební řád a bod D) 30-0-0-0

ikona souboruHlasování - Volba volební komise

Ing. Beitl zdůraznil, že volba náměstka bude tajná a požádal Ing. Peška, aby se ujal řízení volby. Dále upozornil, pokud by byl náměstkem zvolen někdo z neuvolněných členů rady, bude nutné schválit další bod 4a) Volba člena rady a postup volby bude stejný.

Ing. Pešek nejprve požádal o doručení písemných návrhů na nového náměstka primátora. Upozornil, že písemný návrh již obdržel od zastupitele P. Vobořila, který navrhl Mgr. Soňu Paukrtovou. Tázal se kandidátky, zda kandidaturu přijímá. Mgr. Paukrtová souhlasila. Dále se tázal, zda jsou další návrhy – nebyly. Proto požádal kandidáta, aby vystoupila.

Mgr. Paukrtová řekla, že nabídku na tuto funkci dlouho zvažovala, a rozhodly tři momenty: 1) Domov nad Nisou mne podpořil jednohlasně, 2) funkci náměstka primátora, tehdy zástupce starosty, jsem vykonávala 6 let a ve stejném resortu, 3) práci jsem dělala velmi ráda, nikoliv pro politický či společenský význam, ale pro tu práci samu. To nakonec rozhodlo, že přijala tuto kandidaturu. Program je zřejmý a

Domov spolu s ODS podepsal koaliční smlouvu, která stanoví tři záležitosti dohody:

Vypracování územního plánu města Jablonce nad Nisou, řešení v oblasti teplárenství a snižování zadlužování města. S důležitostí bodu by souhlasila i opozice.

Ing. Pešek poděkoval za vystoupení a vyzval zastupitele, aby vznesli své dotazy ke kandidátovi.

Ing. Kraus řekl, že pí Paukrtovou velmi dlouho zná, obětovala své práci dlouhý kus života a to nejen, ale především na úrovní města a má dlouhodobé zkušenosti. Tázal se konkrétní úkoly, které by chtěla prosazovat ve své rezortu.

Mgr. Paukrtová odpověděla, že je zde celá řada věc í, které jsou nastartovány a běží. Např. projekt na podporu seniorů, projekt podpory rodin s dětmi, a na co by se nejvíc soustředila je podpora sociálního bydlení. Na to není třeba zákon, lze to rozpracovat i na úrovni města a jeho podstatou je, že není třeba budovat sociální byty, sociálním bytem je každý byt, na který přispívá někdo jiný než nájemce. Jsou města, která již toto realizují, např. městská část Praha 6, která má vypracovaný poměrně rozsáhlý sociální program pro podporu občanů důchodového věku.

Ing. Kraus se dále tázal, zda bude stačit na všechny své další aktivity a bude mít na vše dostatek sil.

Mgr. Paukrtová řekla, že to vnímá jako obavu, zda li bude schopna efektivně vykonávat svou funkci. Zdůraznila, že vlastně nikdy ze zastupitelstva města neodešla, celá léta, co pracovala v senátu, jezdila zpět, aby se mohla zúčastnit jednání ZM. Po nabídce z Domova dlouho váhala, ale nakonec se rozhodla ji přijmout. Podpora Domova byla jednomyslná a pro mne svým způsobem zavazující a navíc práci komunálního politika dělala velmi ráda.

p. Vobořil řekl, že on byl první, kdo pí Paukrtovou navrhl a přemlouval, aby kandidaturu přijala. Je velmi rád, že nabídku akceptovala. Poděkoval odcházejícímu náměstku Petru Tulpovi za odvedenou práci. Vzpomenul na r. 1994, kdy přijala funkci místostarostky na radnici, a zdůraznil, že řada koncepčních materiálů vznikla za dob jejího působení, např. prosazení, že je nemocnice městskou organizací nebo odkoupení minoritní části JTR. Doufá, že zastupitelé budou pro ni hlasovat.

Mgr. Tulpa řekl, že kandidaturu Soni Paukrtové podporuje z mnoha důvodů.

p. Berounský řekl, že za bývalou senátorkou pí Paukrtovou je velký kus práce. Za sebe musí říct, že pí Paukrtová byla někdo jiný v r. 2006, kdy jí podporoval a jiný člověk v r. 2010, kdy byl zklamán a nesouhlasil s ní. Veřejně říká, že pí Paukrtovou nepodpoří.

Mgr. Paukrtová řekla, že názoru p. Berounského rozumí, ale mívá dobré vztahy i s lidmi, se kterými nesouhlasí a kteří nesouhlasí s ní. Dále řekla, než se zahájí volba, že se vzdává funkce člena rady města.

RNDr. Čeřovský řekl, že jako jeden z nejstarších členů zastupitelstva pí Paukrtovou zná a hodně s ní spolupracoval od r. 1990 – 2000 a pak v r. 2006. Spolupráce byla někdy o kompromisu, ale oba kandidují za určitá politická seskupení a její kandidaturu podpoří. Nevidí v této chvíli jiného kandidáta, který by lépe zvládl tuto funkci.

p. Vostřák řekl, že také podporuje pí Paukrtovou.

Nebyly další dotazy a Ing. Pešek znovu zopakoval způsob tajné volby.

Zastupitelé se odebrali do vedlejší místnosti, kde postupně vhodili hlasovací lístky, a volební komise spočítala hlasy.

Ing. Pešek oznámil zvolení Mgr. Soni Paukrtové počtem 18 platných hlasů, proti 12 hlasů ze 30 platných hlasovacích lístků.

Mgr. Paukrtová poděkovala za zvolení všem, kteří jí dali hlas, a ostatní, kteří jí hlas nedali, se bude snažit přesvědčit svou prací a vykonáváním funkce, jak nejlépe umí.

USNESENÍ ZM/1/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o rezignaci Mgr. Petra Tulpy na funkci náměstka primátora a člena Rady města Jablonec nad Nisou ke dni 31.12.2012

B. s c h v a l u j e

1. volební komisi ve složení: předseda - Ing. František Pešek, členové - Mgr. Petr Karásek, PhDr. Jaroslava Fojtíková, Mgr. Pavel Svoboda, Petr Louda, Ing. Marta Procházková

2.  navržený volební řád pro volbu náměstka primátora města Jablonec nad Nisou dne 24.1.2013

C. v o l í

na funkci náměstkyně primátora města Jablonec nad Nisou pro oblast humanitní Mgr. Soňu Paukrtovou

D. u r č u j e

současně podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších právní úpravy, že náměstek primátora pro oblast humanitní bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává svoji funkci.

Dále následovalo hlasování o zařazení bodu 4a) Volba člena rady.

Primátor dal hlasovat o zařazení dalšího bodu do programu – Volba člena rady města. 24-0-0-5

ikona souboruHlasování - Volba člena rady 1

(odchod Mgr. Špoták)

Ing. Pešek řídil i tuto volbu. Oznámil písemný návrh p. Vobořila, který navrhl na člena rady města Mgr. Petra Tulpu. Očekává jiné návrhy – nebyly. Tázal se p. Tulpy zda přijímá kandidaturu a vyzval ho k vystoupení.

Mgr. Tulpa řekl, že považuje zůstat v radě za logické, aby mohl být nápomocen v řadě rozdělaných záležitostí, které budou setrvačností běžet v dalších letech.

Ing. Pešek vyzval zastupitele k dotazům, ale žádné nebyly, proto požádal zastupitele k samotné volbě ve vedlejší místnosti.

RNDr. Čeřovský upozornil, že je třeba schválit ještě volební komisi a volební řád jako u předešlé volby.

Hlasování o složení volební komise 28-0-0-1

ikona souboruHlasování - Volba člena rady 2

Hlasování o volebním řádu 24-0-0-5

ikona souboruHlasování - Volba člena rady 3

4a) Volba člena rady města

USNESENÍ ZM/18/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. volební komisi ve složení: předseda- Ing. František Pešek, členové- Mgr. Petr Karásek, PhDr. Jaroslava Fojtíková, Mgr. Pavel Svoboda, Petr Louda, Ing. Marta Procházková

2. navržený volební řád pro volbu člena rady města dne 24.1.2013

B. v o l í

Mgr. Petra Tulpu do funkce člena rady města Jablonec nad Nisou.

Po tomto hlasování proběhla volba člena rady města. Výsledky oznámil Ing. Pešek – zvolen byl Mgr. Petr Tulpa, z celkového počtu 29 hlasovacích lístků bylo PRO 22 hlasů a 7 hlasů PROTI. Ing. Pešek poděkoval všem za zodpovědný přístup a předal slovo primátorovi.

Ing. Beitl poděkoval Ing. Peškovi za zvládnutí dvou voleb a zastupitelům za 100% účast na volbách a jejich kultivovaný průběh.

Dále se pokračovalo dle schváleného programu.

19) Zpráva o závěrech Znaleckého posudku č. 23/12 soudního znalce RNDr. Bohumila Svobody CSc, o vlivu stavby protipovodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonec nad Nisou

čas.11 hod.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl řekl, že podnět k tomuto materiálu byl dán na ZM v září 2012, kdy se zastupitelstvo usneslo, že město provede kontrolu stavebních prací na protipovodňové štole a na základě stížností občanů. Dnes se předkládá jeden z výsledků zhodnocení a předal slovo RNDr. Svobodovi, který průzkum prováděl.

RNDr. Svoboda CSc, soudní znalec v oborech těžby, seizmických účinků na stavby a trhací práce, se v krátkosti představil a okomentoval svou předloženou práci. Celý jeho posudek byl prováděn na základě stížností občanů, kteří bydlí v blízkosti stavby protipovodňové štoly a na základě žádosti města. Bylo provedeno kontrolní úřední seizmické měření, použil data předešlých měření a provedl statistiku. Ze stavby si vyžádal veškerou dokumentaci o trhacích pracích, zjistil si, jaké byly nálože na časovém stupni, kde v té době byla těžba a zpětně se počítalo, jaké seizmické účinky na dotčených objektech mohly být. Výsledky jsou ve zprávě, kterou odprezentoval s odborným komentářem (viz zvuková nahrávka)

Diskuze:

pí Nováková komentovala svůj poznatek z doby odstřelů. Trasa protipovodňové štoly S2 vede přes její zahradu a době, kdy se začala štola rozšiřovat, skleničky a hrníčky v kredenci velmi intenzivně cinkaly. Po první stížnosti hrníčky cinkaly méně ale častěji. Věří tomu, že když se začala proměřovat intenzita odstřelu, pak již to bylo v pořádku. Chápe, že toto nelze dokázat.

RNDr. Svoboda řekl, že měřit zde byl pouze jednou, pak prováděl seizmiku. Měření prováděl kolega. Celou dobu to bylo monitorované firmou Arkadis a Bartoš Ingeniring. O každém odstřelu se provádí zápis, který kontroloval, a bylo vše v pořádku.

MUDr. Jörg konstatoval, že úhly pohledu na tuto záležitost budou diametrálně odlišné. Řekl, že má v ruce dva soudně - znalecké posudky: znalec v oblasti geologie a hydrogeologie a znalec z oboru statiky, které shodně konstatují diametrálně odlišné názory než má on. Jeho vysvětlení bylo hodně odborné, ale v těchto znaleckých posudcích se konstatuje, že došlo k vážným statickým poruchám na našem objektu i jeho okolí. To ale my zde nebudeme řešit, to bude řešit soud. Chtěl jen říci, že přestože norma byla naplněna, v Jablonci se děly podivné věci. Jako doklad uvedl dům – prodejna květin u hřbitova. Došlo tam k těžkým statickým škodám a v zápětí, kdy hrozilo podání trestního oznámení obyvateli tohoto domu, zhotovitel díla provedl statické zpevnění objektu ocelovými táhly. Částka, která byla vynaložena na tuto akci, nebyla malá – určitě přesáhla 100 tis. Kč, čili něco se dělo a zcela jednoznačně zhotovitel díla i investor si uvědomili, že může dojít k velkým škodám. Další záležitost: pod nemocnicí praskla vodovodní přípojka v době, kdy tunel vedl pod nemocnicí. Z této přípojky vytekla voda asi za 100 tis. Kč a opět bylo řečeno, že je vše v pořádku. Dalo by se pokračovat v problémech, které ve městě v té době byly, dokonce má informace, že zhotovitel začal některé problémy odstraňovat.

Sám jen čekal, že investor se postaví čelem k těmto problémům a dojde k nějakému korektnímu jednání. Toho se nikdo nedočkal. RNDr. Svoboda byl požádán jako nezávislý znalec. Tázal se ho, zda někdy v minulosti dělal znalecké posudky na základě požadavku, žádosti pro Metrostav, Syner či Povodí Labe?

RNDr. Svoboda odpověděl, že dělá znalecké posudky pro každého objednavatele. Na tuto akci to nedělal pro Metrostav. Dále řekl, že zde byla udělána mapa IZOSEIZ a mapa poklesové kotliny. Pokud došlo ke škodám v těchto místech, k těm nebyl přizván. Byla zde provedena pasportizace, a pokud došlo ke škodám, opravili je. To ovšem šlo mimo něho, měl zadání posoudit jen tyto 4 objekty. Dále řekl, že statické posudky, které MUDr. Jörg jmenoval, nejsou provedeny oprávněnými osobami. Geologie je udělaná špatně, pánové ani necitují příslušnou normu. Navíc tvrdí, že objekt je na skále, ale opírá se o sondu, kterou vyhrabal 1 km daleko. U vrtů, které dělal on, byla skála ve 4 m, a proto provedl georadar a seizmiku, aby zjistil podstatu a důvod prasklin a co s tím dělat.

MUDr. Jörg řekl, že nemůže posoudit soudního znalce, který dodal posudek. Prostě se obrátil na doporučené odborníky. Je na dalším, kdo rozhodne, kdo má pravdu.

Ing. Kraus se tázal laicky, zda RNDr. Svoboda tvrdí, že všechny příčiny, poruchy a praskliny na objektech vznikly z úplně jiných příčin?

RNDr. Svoboda řekl, že u těch objektů, které posuzoval, ano.

Ing. Kraus řekl, že z přednášky mu vyplynulo, že pokud by se nestřílelo, tak se praskliny nezvětšovaly. Dá se udělat tento závěr?

RNDr. Svoboda odpověděl, že jasně řekl, že tím, že objekt zatřídil do skupiny A, tím ani ke zvětšení trhlin nemohlo dojít. Normálně by byl objekt v B, ale tím že byl potrhaný, tak je zařazen v Ačku.

Ing. Kraus se tázal, čím se tedy vysvětlí zvětšování trhlin.

RNDr. Svoboda odpověděl, že pokud ví, tak tam dávali nějaké měrky, ale žádné zvětšení se nezaznamenalo.

Ing. Kraus reagoval, zda si myslí, že celá kauza občanů, kteří si stěžují …..

RNDr. Svoboda do toho řekl, že trhliny by vznikly stejně. U první vily, tím, že se tam dostala voda, tak se to zvětšilo. Druhá vila praská kvůli roztažnosti oceli, bylo velké vedro, roztáhlo se to a bude to praskat vždycky. Nejhorší bylo řešení v Palackého ul. Tam si nebyl jistý, měl dva posudky, které rovnou řekly, že to je od trhacích prací. Ale bylo to od štoly daleko a skoro nic se nenaměřilo a navíc zde byla silně cítit kanalizace.

Ing. Kraus se tázal, zda se může říct, že trhací práce ty trhliny, které vznikly, mohly zvětšit?

RNDr. Svoboda řekl, že nemohly - jen kdyby seizmika byla větší než 3 mm, pak ano.

Ing. Kraus řekl, že pak neví, co si o tom myslet. Jsou zde nějaké faktické věci, že trhliny se projevily zrovna v tom období. Nevidí z toho nějaký závěr. Vy tvrdíte, že trhliny nevznikly v důsledku trhacích prací, nicméně zvyšování rozsahu trhlin došlo. To jsou fakta.

RNDr. Svoboda řekl, že se zvětšovat trhliny budou stejně, ale příčiny jsou jiné.

p. Berounský řekl, že se těžko říká lidem, kteří vidí destrukci po té, kdy práce na štole začaly, že trhací práce nemohly ovlivnit rozšíření trhlin. V panelových domech začaly odpadávat hrany balkonů. Neslyšel odpověď na dotaz, jak si podle Vás, dle svých odborných znalostí a praxe vysvětlujete, to co nastalo. Jaká destrukce na domech probíhá? Jaké jiné příčiny by tedy mohl mít stav, který lze označit jako destrukční.

RNDr. Svoboda řekl, že by ty trhliny musel vidět a musel by zjistit, co je ve spodu. Jinak to nelze udělat.

Mgr. Karásek řekl, že geologie je věda popisná a věrohodnost popisu záleží na měřítku průzkumu. Pokud někdo vychází z obecných poznatků geologií dané oblasti, má na to v obecném měřítku právo. Ale neumí si představit detailnější a věrohodnější zprávu než pan doktor zjistil. Dosadí-li se do tohoto geologické modelu účinky seizmické, které můžou vznikat, složitými výpočty dojde k modelové situaci, kterou nikdo nemůže zpochybňovat. Osobně může potvrdit, že práce byla odvedena výborně a bude-li někdo zpochybňovat tyto závěry, tak upozorňuje, že se bude mýlit.

MUDr. Jörgová řekla, že odborné posudky, které si dala udělat ona, bohužel dala do ruky RNDr. Svobodovi. Kanály nechala zrevidovat kamerami také ona, neboť chtěla vědět, co se pod objektem stalo, když se objevil silný zápach. Doposud v objektu nebyly žádné problémy, žádné trhliny. Nyní ujíždí schodiště a je vyklenutá dlažba. Silné otřesy byly v červnu, Dr. Svoboda měřil v listopadu – ty otřesy již byly samozřejmě někde jinde. První otřesy byly v červnu a byly na začátku na povrchu. Rány měly úplně jiný charakter, než když vy jste tam byl. Statiky si zavolala z důvodu, že objekt se celý zaklepal a začaly se objevovat trhliny na schodišti. Den, kdy proběhlo měření nejen na našem objektu, měly otřesy úplně jiný charakter. Vy vycházíte z nějakých deníků, já mám korespondenci s p. Dvořákem, který byl báňským inženýrem. On říká, že se dá vše zaměnit, vč. těch zápisů v deníku. Odstřely a charakter těch ran byl jiný a dle pracovníků, kteří na stavbě pracovali, byla stavba ve zpoždění, a proto byla intenzita odstřelů silnější. Potvrzuje to i pí Nováková, že později byl charakter otřesů jiný. Samozřejmě je to tvrzení proti tvrzení, stejně jako o těch trhlinách na baráku, protože jste nás nepasportizovali. Nikoho z nás nenapadlo, že by ty staré baráky, jak vy říkáte, byly špatně založené.

Ve svém domě je 20 let a byl vždy v pořádku. V Jablonexu praskla voda přesně ve stejném patře a přesně ve stejném období jako u nás. Byl to víkend a rány byly nepřiměřeně veliké. Sousedi si šli stěžovat, že takovéto rány ještě nebyly o víkendu. Sama není úplně přesvědčená o tom, že všechny záznamy, které jsou Vám předkládány, jsou úplně legártis. Je to tvrzení proti tvrzení, vy mi řeknete, že máme špatný kanál, ten kanál ale před tím špatný nebyl. Svou studii si nechala udělat za 6 týdnů, když jsme se vzpamatovali z nejhoršího, protože se obávala propadnutí objektu a ohrožení pacientů. My jsme dostali přiměřené posudky, které nás utvrdily v tom, že problém je a teď se ten problém vyvíjí. Měli jsme zdokumentováno po opravě a dál objekt pracuje – i to opravené. Z Vaší pozice, chápu, jste odborník a máte na všechno papíry. My jsme si v dobré vůli ty papíry zařídili také a nejsme zcela spokojeni s tím, že objekt dostal zabrat a navíc u oken se začínají objevovat škvíry a objekt stále pracuje. Což se dalo předpokládat, pokud se něco pohnulo v podloží. Starý objekt dávat dohromady, bude pro nás velmi složité.

RNDr. Svoboda řekl, že naměřil 0,2 mm, ale dle výpočtů, které má k dispozici spočítal, že objekt dostal 3,5 mm – když se střílelo blízko. Protokoly kontroluje Báňský úřad.

MUDr. Jörg upozornil, že oni mají záznamy za 4 týdny, co o ně požádali a Dr. Svoboda má záznamy o měsíc později, než došlo k problémům. Celá ta záležitost bude dost zajímavá, až se začne řešit na tvrdo.

RNDr. Svoboda řekl, že z toho co dostal, čerpal.

p. Berounský řekl, že časová záležitost je velmi zajímavá. Dr. Svoboda dostal nějaká data, za nějaké období, něco změřil, děkuje za zajímavou přednášku, ale vychází z toho, že Dr. Svoboda zjistil, že je vše v normě. Stručně se tedy ptá, čím si vysvětluje p. doktor nějaké destrukce, které nastaly, když to není v souvislosti se střelbou.

RNDr. Svoboda řekl, že on posuzoval jen 3-4 objekty. Pakliže je nějaký jiný, pokud to někdo zaplatí, on posoudí.

p. Berounský žádal laické vysvětlení, jaké další vlivy v tomto prostředí by mohly být, a dále nebylo odpovězeno MUDr. Jörgovi, zda něco dělal v minulosti pro Metrostav nebo Syner.

RNDr. Svoboda odpověděl, že pro Syner nic nedělal a pro Metrostav ano, ale do dneška mu dluží.

Nebyly další dotazy a primátor shrnul celou diskuzi. Dle podkladů Dr. Svobody a dle jeho proměřování daných objektů není přímá souvislost mezi jejich poškozeními a trhacími pracemi. Dle jeho informací byla během dosavadní ražby jednou porušena optimální technologie trhání – pod nemocnicí – kde došlo k personálním sankcím. Není to tak, že by celý proces byl bez chyby, vše je zmonitorováno – tedy jedna chyba v odstřelu, kterou zhotovitel řešil na místě. Všechny objekty v pasportované kotlině (oblasti) jsou řešeny individuálně, zhotovitel řeší a bude řešit následné škody, tak jak se na objektu projeví. To ale nebylo předmětem tohoto měření. Pokud jde o dotazy na paneláky, databáze stížností je u p. Oklamčáka, který komunikuje jak se zhotovitelem, tak s investorem. Pokud to p. Berounského zajímá, měl by se na něho obrátit. Ještě dodal, že firma Arkadis je nezávislá firma a měla by být dozorována soudním znalcem. Jsou zde tudíž stanoviska dvou soudních znalců.

PhDr. Fojtíková se tázala, jak on – jako odborník – si vysvětluje, že ve stejné době si stěžuje tolik lidí na různé trhliny a pracování domů a dochází k problémům v době, kdy se střílí. Přijde zvláštní, že všechny stížnosti vznikají ve stejné době.

RNDr. Svoboda řekl, že jakmile se někde začne střílet, začnou si lidé stěžovat. To bylo a bude.

Ing. Beitl poděkoval RNDr. Svobodovi a požádal o hlasování.

Návrh usnesení byl schválen 20-1-5-1

ikona souboruHlasování bod 19

USNESENÍ ZM/15/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

závěry Znaleckého posudku č. 23/12 o vlivu stavby protipovodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonec nad Nisou, uvedené v tomto posudku na str. 24 kap. 8.4. a str. 33 kap. 12. a jejich zdůvodnění soudním znalcem.

20) Dohoda o narovnání s firmou Jiří Kerhart - M E T A - therm"na stůl"

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček okomentoval materiál a v krátkosti shrnul celou kauzu. Po opakovaném projednávání v radě města připravil dvě variantní řešení, ve kterých jsou též zohledněny již provedené práce, od této částky se odečte smluvní pokuta. S firmou bylo několikrát jednáno (nedodržení smluvních podmínek) a byla jí nabídnuta dohoda, na kterou firma přistoupila. Vysvětlil celou možnou formu finančního vyrovnání a její důsledky pro město. Na požádání primátora zrekapituloval celou kauzu a její možné dopady v případě schválení jednotlivých variant.

p. Topol se tázal, zda firma je právnická či fyzická osoba – z obchodního názvu to přesně nevyznívá.

Tajemník řekl, že smlouva je uzavřena s firmou Jiří Kerhart - M E T A - therm, což je fyzická osoba s přidaným názvem.

Ing. Pešek informoval, že Kontrolní výbor splnil úkol na základě doporučení Ing. Krause. Byly prostudovány příslušné materiály a platné projekty. Vzhledem k časovým vazbám je KV zatím na začátku a pro únorové zasedání KV je vyžádána celá řada podkladů, neboť zásadní problém byl v tom, že práce i firma začala dle platného projektu a podle platného projektu se přihlásila do výběrového řízení a opakovaně potvrdila, že cena, kterou uvedla ve VŘ, je platná. Kontrolní výbor se soustředil na disproporci, že dílo bylo dokončeno někým jiným a bylo dokončeno v souladu s původním projektem. Pokud se dohoda uzavře, bude smluvní vztah ukončen. Pokud se dohoda neuzavře, bude se tím kontrolní výbor zabývat dál. K tomuto případu není usnesení, ale ostatní výstupy kontrolního výboru jsou na radničním intranetu.

PhDr. Fojtíková řekla, že pokud se nepřistoupí k dohodě, měly by se vyčíslit všechny škody způsobené městu (náhradní provoz). V celé záležitosti vidí záměrné podseknutí nabídky, p. Kerhart není žádný začátečník v tomto směru a nemůže se jednat o pochybení z nevědomosti. Osobně se kloní k neuzavření dohody, ale škody vyčíslit a postupovat dle druhé varianty.

Tajemník řekl, že vyčíslení škod je velmi složité. Smlouva o dílo pracuje s tím, že každý z účastníků je zodpovědný za škody, které způsobí nesplněním povinnosti druhé straně. K tomu samozřejmě existuje judikatura, nicméně to je opravdu na soudní spor, protože se na tom názorově neshodneme. Krátce shrnul možné částky, které by mohly být škodou, ale které p. Kerhart zpochybňuje, neboť tvrdí, že budova mohla jet v režimu „havarijního stavu“ nebo zkušebního provozu a byla to rozhodnutí města, jak se bude dál situace řešit. Podstatou ale celého „náhradního“ režimu bylo zajištění všech služeb, které se v objektu Komenského poskytují.

Mgr. Svoboda řekl, že vždy je dohoda nejjednodušším řešením než soudit se o náhradu škody. Poukázal na soudní spor s firmou RIA Reality. V náhradě škody to není „černobílé“ a proto dohodu podpoří. Měl ale technické připomínky. V dohodě o narovnání není dostatečné zdůrazněno, co je mezi stranami sporné – doporučoval doladit. Dále kritizoval odstavec ohledně další možné práce p. Kerharta (čl. 2, odst. 6) a z právního pohledu je ustanovení neplatné, je to jen proklamace. Jako za další řekl, že dle obchodního zákoníku je slovní spojení obchodní firma je to samé, co obchodní název. V Čechách se sice užívá jména podnikatele, ale není to správné.

JUDr. Řeháček souhlasil s deklaratorním ustanovením, p. Kerhart s tím má trochu problém a nesouhlasí s tím, nicméně jsme se dohodli. Celá smlouva je postavena na určité velkorysosti a vstřícnosti. Důsledné trvání na právech je sice legitimní, ale přišlo nám lepší se nějakým způsobem dohodnout, zvláště když výsledná cena by byla ještě nižší než nabídka druhého uchazeče. Bralo se v úvahu i to, že p. Kerhart v únoru, kdy kotelna vyhořela, vykonával funkci správce poměrně vstřícně a kotelnu se podařilo v nějakém havarijním stavu udržet. Proto považoval za dobré Dohodu připravit a předložit ji ZM. Otázka některých technikálií může být dořešena.

PhDr. Fojtíková řekla, že to chápe, sama je vždy pro dohody, ale vidí zde problém zásadní a systémový. Vyhrál zakázku někdo, kdo věděl, že za tu cenu se nedá zakázka realizovat. Udělal lukrativní část zakázky a to náročnější, s většími riziky do budoucna nechal na někom jiném. Myslí si, že tím poškodil ostatní zájemce. Z toho principu by byla ráda, kdyby to takto i zastupitelstvo pojalo. Jako město stojíme o solidní partnery, kteří jednají na rovinu od začátku. Tázala se, zda dobře pochopila, že topné zařízení dodal p. Kerhart a regulační zařízení dodala druhá firma. Jaké závazky z toho vznikly, kdo bude zodpovědný za případné reklamace.

Tajemník řekl, že samozřejmě cítí, že je to do určité míry nebezpečný precedenc do budoucna. Ale ví, jak obvykle soudní spory dopadají – je to na celá léta – tak dohoda se jeví jako poměrně rozumný kompromis, jak se problému zbavit a který, mimochodem momentálně řadu lidí na magistrátu poměrně časově vytěžuje. Co se týče reklamací – TEP, který to celé dodělal z hlediska měření a regulace, obdržel od města kontrakt na správu kotelny, s tím, že oba dodavatelé nesou poměrně tvrdou podmínku držení záruk na provozuschopnost na 5 let té části, kterou dodali. Je to trochu kostrbaté, ale je to daň za celý problém, který zde máme.

Ing. Vele měl technickou poznámku, požádal o přerušení jednání a jednání klubů ODS a Domova.

Ing. Beitl vyhlásil 10 min. přestávku na jednání klubů.

Po přestávce RNDr. Čeřovský dal hlasovat nejprve o bodu A) bere na vědomí

24-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 20-1

Dále se hlasovalo o bodu B) varianta A1 a A2 12-5-6-4

ikona souboruHlasování bod 20-2

Varianta B 8-0-17-2

ikona souboruHlasování bod 20-3

Vzhledem k tomu, že nebyla ani jedna z variant schválena, bylo primátorem svoláno dohadovací řízení pro předsedy klubů.

Stanovisko předsedů klubů sdělil předseda kontrolního výboru Ing. Pešek, který sdělil, že kontrolní výbor bude dále pokračovat ve vyšetřování případu s tím, že zasedání KV je 5.2. a do příštího ZM výbor předloží své stanovisko k tomuto případu.

Ing. Beitl řekl, že to znamená, že předkladatel stahuje svůj materiál a bude předložen na příštím zastupitelstvu.

USNESENÍ ZM/16/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

situaci vzniklou při plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle smlouvy o díloze dne 8. 10. 2012 č. 612-2012/KT/OPRO - oprava plynového vytápění výměnným způsobem včetně měření a regulace v budově Magistrátu města Jablonec n. N. – Komenského ulice č. 8.

21) Nové interpelace

PhDr. Fojtíková se tázala na možné obnovení přechodové lávky pro pěší k Intersparu (směrem od Rýnovic z ul. Harrachovské do Želivského). Počítá se s vybudování nějaké přechodové cesty, nebo jak bude pro pěší zajištěn přístup do tohoto objektu?

Ing. Beitl řekl, že může jen konstatovat, že developer nedá na přístupové cesty ani Kč, ale jinak by byl přístupen jednání. Muselo by se to vyprojektovat a zaplatit z rozpočtu města. V plánu města jsou zastávky u Intersparu.

p. Vostřák komentoval intervaly stání autobusů MHD na stanicích +- 8 min.

Primátor řekl, že požádá o vysvětlení p. Wejnara.

Ing. Pešek reagoval – v současné době připravuje DPMLJ na území města Jablonce n.N. rozšíření terminálů, které fungují na území města Liberece, kde je řidič informován, zda jede v předstihu nebo ve zpoždění. Dle toho má za povinnost stanici opouštět v souladu s jízdním řádem. Je to otázkou jarních měsíců.

PhDr. Fojtíková se tázala na plánovanou přestavbu vestibulu v radnici a plánovanou kavárnu (článek v týdeníku 5+2).

p. Vobořil řekl, že jde hlavně o vstupní prostory, kde bylo turistické centrum a zatím tam sídlí Galerie MY. Mělo by tam být jakési předsunuté pracoviště MMJN s tím, že by se tam daly vyřídit některé agendy. Kavárna, která v článku byla zmíněna, se týká současného nájemce MY CAFE. Se zástupci OLYMP s.r.o. bylo jednáno ve smyslu rozšíření kavárny do současného vnitřního informačního centra. Souhlasili s rozšířením s tím, že bychom měli požadavek na bezbariérový vstup a nekuřáckou kavárnu. Celé jednání na začátku, ponese to sebou nové smluvní vztahy a investice. Měl by to být trochu větší komfort, na který jsou občané zvyklí z jiných terminálů.

22) Diskuze

Ing. Pešek informoval, že v domě, kde bydlí – Společenství vlastníků U Kostela 17 – dne 5.1.2013 hořelo a díky špatnému rozvodu elektřiny. Apeloval na správu budov, aby se nepodceňovaly revizní zprávy elektro. Důsledky tohoto požáru a jeho likvidace je velmi obtížná. Zdůraznil důležitost revizních zpráv u panelových domů (30letá životnost), hlavně v objektech Na Vršku. Upozornil na osvědčenou úpravu dopravního režimu v zimních měsících v ul. U Kostela, díky čemuž požární technika mohla zajet až ke vchodu.

Ing. Vele požádal o přesunutí termínu únorového zastupitelstva o týden později z osobních důvodů (dlouhodobě plánovaná dovolená v zahraničí).

Ing. Beitl požádal o hlasování změny termínu RNDr. Čeřovského, který přečetl návrh usnesení, které bylo schváleno 19-0-2-4

ikona souboruHlasování bod 22

Změna termínu jednání ZM

USNESENÍ ZM/17/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu termínu konání zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou na 28. 2. 2013 od 9 hodin.

p. Berounský dále v diskuzi řekl, že v minulém roce byl předložen materiál o všech studiích, které byly realizovány v minulých letech. Materiál by měl sloužit k objektivnímu vyhodnocení, co se zde událo v minulých obdobích. Komentoval článek v časopise 5+2, který se zabývá novými prostory vestibulu radnice. Požádal, aby se na příštím zastupitelstvu objevil samostatný bod k této studii.

Ing. Vaníček (na vyzvání primátora) referoval o činnosti koordinační protipovodňové komise – jednání o posudku RNDr. Svobody. Další závažné problémy hlášeny nebyly.

Ing. Beitl řekl, že komise by měla zůstat funkční do konce trvání celé stavby štoly. Směrem nahoru od Lidlu se již nestřílí, poslední střelby probíhají mezi Lidlem a ul. Rýnovická. Celá akce má skončit na přelomu února a března.

Bc. Oklamčák řekl, že eviduje 2 nové stížnosti, obě jsou na hluk z venkovních staveb, nikoli na samotnou ražbu.

Ing. Pešek požádal o definitivní závěrečné shrnutí práce Ing. Kroutila. Kontrolní výbor požádal o uzavření celé kauzy, ale nedostal žádné písemné vyjádření pouze ústní sdělení na ZM. Požádal o informaci, např. v interpelacích, o uzavření záležitosti.

Ing. Beitl souhlasil, vnímá to jako svůj dluh a interpelaci zařídí.

p. Berounský komentoval novou spolupráci vedení s Mgr. Paukrtovou a doufá, že budou dokončeny i akce, které byly započaty v jiném uskupení v minulých letech – schodiště a přednádraží prostor v Jablonci nad Nisou. Popřál Mgr. Paukrtové mnoho úspěchů ve staronové funkci.

Primátor města na závěr upozornil, že dostal pozvání do TV pořadu Michaely Jílkové „Máte slovo“, který se vysílá ve 22 hod. přímým přenosem. Téma je přestupkový zákon - vykázání z území obce přestupců.

Poděkoval všem za kultivovaný průběh jednání a ukončil jej ve 13,30 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, Mgr. Petr Tulpa

Vytvořeno 12.2.2013 12:36:42 | přečteno 1647x | Petr Vitvar