Usnesení 23.05.2013

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 23. května 2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/89/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 18. dubna 2013.

ZM/90/2013

A. bere na vědomí

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

ZM/91/2013

A.1 schvaluje

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2012 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 - bez výhrad.

A.2 schvaluje

účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 31.12.2012

B. bere na vědomí

výsledky hospodaření organizací a společností města za rok 2012 uvedené v materiálu Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2012

ZM/92/2013

A. bere na vědomí


plnění rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2013

ZM/93/2013

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 7 - 32 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 736 426 tis. Kč, financování ve výši 121 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 858 111 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 681 148 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 119 859 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 104 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 858 111 tis. Kč.

ZM/94/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 75 mil. Kč od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 se splatností do 13.2.2014 a úrokovou sazbou O/N PRIBOR +0,29 % p.a. a poplatkem za rezervaci zdrojů ve výši 0,15 % p.a. z nečerpané jistiny úvěru

ZM/95/2013

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou G***** S*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné vč. penále ve výši 138.386,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.000,- Kč a poslední splátka bude činit 386,- Kč

A.2 schvaluje

s žadatelem J***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné vč. penále ve výši 132.045,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500,- Kč a poslední splátka bude činit 45,- Kč

A.3 schvaluje

s žadatelem P***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné vč. penále ve výši 67.455,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.000,- Kč a poslední splátka bude činit 1.455,- Kč

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

ZM/96/2013

A.1 schvaluje

darovací smlouvu č. 116-2013-OE/OMP (OLP/363/2013) a přijetí daru části st.p.č. 1100/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 3054 o výměře 423 m 2v k.ú. Jablonec n.N., od Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508.
A.2 schvaluje

výkup části p.p. č. 841/2, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 841/3 o výměře 15 m 2v k.ú. Rýnovice a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 od pana W***** S***** Jablonec n.N. a od paní M***** V*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.000,- Kč
A.3 schvaluje

Kupní smlouvu č. 2379/ULB/2013 , kterou se převádí úplatně p.p.č. 1948/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1948/11, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 1948/13, ostatní plocha, jiná plocha vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 za cenu 26.200,- Kč.

B. ruší

usnesení č. 55/2012/A/4 ze dne 28.3.2012

ZM/97/2013

A. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 2450/4 o velikosti 1+2 a celkové výměře 127,1 m 2v objektu Pasecká 15/2450 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1271/4926 na společných částech domu a stavební parcele č. 2382, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní H***** B*****Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 259.629,- Kč s tím, že tato cena vychází ze situace, kdy se jedná o doprodej nájemníkům nemovitosti dlouhodobě blokované právními komplikacemi.
B. trvá

na kupní ceně 144.258,- Kč bytové jednotky č. 2450/3 o velikosti 1+1 a celkové výměře 69,2 m 2 v objektu Pasecká 15/2450 a spoluvlastnického podílu o velikosti 692/4926 na společných částech domu a stavební parcele č. 2382, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, pro paní L***** H***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, s tím, že tato cena vychází ze situace, kdy se jedná o doprodej nájemníkům nemovitosti dlouhodobě blokované právními komplikacemi.

ZM/98/2013

A.1 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 800.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 127 (Na Palouku 127) na st.p.č. 1302 včetně st.p.č. 1302, p.p.č. 1303, p.p.č. 1304 a p.p.č. 1314/3 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (včetně příslušenství) manželům Jindřichu a Taťáně Kučerovým, bytem Rádlo 323, dle kupní smlouvy č. 781-2009-FaM/OMP.
A.2 schvaluje

uznání proinvestování části kupní ceny ve výši 308.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1073 (Střelecká 38) na st.p.č. 911 včetně st.p.č. 911, p.p.č. 245/5 a p.p.č. 245/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou panu Janu Janovskému, bytem Frýdlantská 239, Liberec, dle kupní smlouvy č. 751-2009-FaM/OMP
A.2 schvaluje

prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 1.292.000,- Kč za prodej objektu č.p. 1073 (Střelecká 38) na st.p.č. 911 včetně st.p.č. 911, p.p.č. 245/5 a p.p.č. 245/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou panu Janu Janovskému, bytem Frýdlantská 239, Liberec, a to do 3. 6. 2014 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti znějící na částku 1.292.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 0,25% denně z neproinvestované části kupní ceny počítáno od původního termínu proinvestování, tj. od 3. 6. 2013.
Závazek z dohody o uznání dluhu bude zajištěn smlouvou o zřízení zástavního práva k bytovým jednotkám č. 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1073/4, 1073/6, 1073/7 vše v k. ú a obci Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 472.800,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1473 (Pražská 98) na st.p.č. 1253/1 včetně st.p.č. 1253/1 a p.p.č. 338/36, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti HB real spol. s r.o., IČ 250 14 251, se sídlem Lučany nad Nisou čp. 635, PSČ 468 71, dle kupní smlouvy č. 114-2012-OE/OMP.

ZM/99/2013

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 3564 o výměře 26 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou garáže panu O***** S*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.600,- Kč
A.2 schvaluje

prodej st.p.č. 3977 o výměře 18 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou garáže manželům V*****a J***** J*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100,- Kč
A.3 schvaluje

prodej st.p.č. 740/2 v k.ú. Rýnovice o výměře 93 m 2včetně stavby garáže bez čp/če panu M***** D*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 25.250,- Kč
A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 1985, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 1986/4 o výměře 1 m 2a p.p.č. 1985/2 o výměře 29 m 2, vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání oplocení paní S*****M***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.400,- Kč
A.5 schvaluje

prodej p.p.č. 543/2 o výměře 2 m 2, p.p.č. 544/2 o výměře 33 m 2, p.p.č. 545/2 o výměře 52 m 2, vše v k.ú. Vrkoslavice manželům O*****a I*****H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.600,- Kč
A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 803/35, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 803/173 o výměře 53 m 2v k.ú. Kokonín panu L*****Ř*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.800,- Kč
A.7 schvaluje

záměr prodeje částí p.p.č. 2545/1, 2407/1, 2299/1, 2428/18, 1846/4, 2412/2 vše v k.ú. Jablonec n.N. Libereckému kraji za cenu 40,- Kč/m 2
A.8 schvaluje

prodej p.p.č. 155 o výměře 182 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady pro manžele Z*****Y***** Liberec a P***** J***** Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 36.764,- Kč
B.1 ruší

usnesení č. 11/2011/A/1 ze dne 27.1.2011

B.2 ruší

usnesení č. 99/2011/A/10 ze dne 26.5.2011

ZM/100/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě cenných papírů za 1. čtvrtletí 2013

ZM/101/2013

A. schvaluje

závěry studie „Aktualizace digitálního dopravního modelu IAD města Jablonec nad Nisou“ .

ZM/102/2013

A. schvaluje


aktualizaci harmonogramu pořizování nového Územního plánu Jablonec nad Nisou, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

ZM/103/2013

A. schvaluje

členství Ing. Pavla Sluky, vedoucího oddělení investiční výstavby, v „Řídícím výboru IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí“ a pracovních skupinách „Veřejná prostranství a doprava“ a „Bytové domy“.

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, manažerce IPRM,
informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o novém složení řídícího výboru a pracovních skupin.

ZM/104/2013

A.1 schvaluje

Pravidla programu podpory výstavby technické infrastruktury pro poskytování dotací z FZÚB a Výzvu včetně příloh dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

Upravená Pravidla FZÚB pro poskytování půjček na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky.

B.1 ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora,
zajistit vyhlášení Výzvy pro předkládání žádostí od 24. 5. 2013.

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora,
zajistit finanční prostředky z rozpočtu města ve FZÚB pro žádosti schválené zastupitelstvem města.

ZM/105/2013

A. bere na vědomí

zprávu o rozdělení příspěvku z Fondu primátora

ZM/106/2013

A.1 schvaluje

Projekt číslo 1924.1 "Jablonec nad Nisou - Rozšíření kamerového systému o kamerový bod" a vlastní spoluúčast statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 100 tis. Kč

A.2 schvaluje

Projekt číslo 1924.3 "Jablonec nad Nisou - Osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady" a vlastní spoluúčast statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 400 tis. Kč

ZM/107/2013

A. bere na vědomí

pozvánku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, která se koná dne 13.06.2013 od 10:00 hod. v Domě Kultury v Teplicích

B. deleguje

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. konanou dne 13.06.2013 v Teplicích pana Ing. Petra Beitla, nar. 5.12.1966, bytem U Rybníka 14, Jablonec nad Nisou.
Delegovaný je oprávněn na této valné hromadě jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva.
Delegování platí pouze pro uvedenou jednu valnou hromadu

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení primátora, Ing. Petra Beitla, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na řádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

ZM/108/2013

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/109/2013

A. schvaluje

navržené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 2. pololetí 2013 dle přiložené důvodové zprávy.

ZM/110/2013

A. bere na vědomí

rezignaci pana Jana Bergera a pana Vladislava Šikoly na členství v Osadním výboru Kokonín
B. volí

členem Osadního výboru Kokonín pana Antonína Bobka a Ing. akad. arch. Rostislava Šábrta
Vytvořeno 24.5.2013 10:30:06 - aktualizováno 19.6.2013 8:30:11 | přečteno 1186x | Petr Vitvar