Zápis 21.11.2013

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 21. listopadu 2013 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 25 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: MUDr. Ivo Jörg, MUDr. Alexandra Jörgová, Ing. Otakar Kypta, MUDr. Vít Němeček, Jindřich Berounský (příchod později)
  • Ověřovatelé zápisu: Mgr. Soňa Paukrtová, Mgr. Petr Karásek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města Ing. Petr Beitl zahájil 11. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 23 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil MUDr. Víta Němečka a pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám. Dále konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Mgr. Soňu Paukrtovou a Mgr. Petra Karáska

Na úvod primátor pogratuloval JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi ke zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a tázal se ho, zda by chtěl jako poslanec vystoupit.

JUDr. Ing. Pleticha poděkoval, ke svému zvolení jen řekl, že se do Prahy stěhovat nemíní, otevírá svou poslaneckou kancelář zde, bude nadále provozovat svou právní praxi.

2) Schválení programu

 1) Zahájení

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

 5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně

 primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora 

 6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 7) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM "Info P,K"

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 8) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 9) Výkupy, bezúplatné převody a darování pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Prodej objektů

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) FZÚB-nová výzva a úprava pravidel

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Program podpory výstavby technické infrastruktury  "Info K"

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

13) Upravený návrh zadání změny č. 71 Územního plánu města Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

14) Prodej vodovodu a kanalizace v ulici Raisova, Lesní a Horská do majetku SVS, a.s.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

15) Půjčka na kanalizační přípojku z FZÚB

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

16) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

17) Koncepce prorodinné politiky města 2014 - 2019

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

18) Jmenování zástupce statutárního města Jablonec nad Nisou do Rady Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o.s.

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

19) Návrh termínů jednání ZM a RM na 1.pol. 2014 "info K, P"

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

20) Konání MVH společnosti DPMLJ a.s. dne 16.12.2013

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

21) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

22) Nové interpelace

23) Diskuze

K programu neměl nikdo připomínky ani doplnění a program byl schválen

21-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 02

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl komisi v tomto složení: předseda - pí Božena Caklová, členové – Mgr. Soňa Paukrtová a Mgr. Petr Karásek.

Návrh byl přijat bez připomínek 23-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 03

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Primátor se postupně tázal jednotlivých interpelantů:

Mgr. Žur – těší se na odpověď na příštím ZM – písemně.

JUDr.Ing. Pleticha – spokojen

Ing. Procházková – nenašla č.katastru, bylo již vysvětleno.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 04

USNESENÍ ZM/191/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 17. října 2013.

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Zpráva primátora:

JUDr.Ing. Pleticha – jednání 6.11. – energetická koncepce?

Ing. Beitl – není to přímo energetická koncepce – firma Carrot Euro SK plánuje výstavbu energetického zdroje (průmyslová zóna v oblasti Liazu) - elektrárna na biopaliva, nabízejí využití odpadního tepla pro městské teplárenské sítě. Odkázal je na JE a.s.

Mgr. Špoták – jednání s firmou CRESTYL, zda se začne stavět místo “Jabloně“ nebo jim brání ekonomické podmínky?

Ing. Beitl – čerstvé informace – zahájení stavby bude v létě, bude dotažen odkup objektu Jabloně, zatím se jen vyjednávalo, nepodařilo se uzavřít smlouvu s TESCem, které v ČR skončilo, ale mají rozjednáno s AHOLDem. Stavba se tedy posouvá o půl roku.

Zpráva Mgr. Paukrtové:

PhDr. Fojtíková – jednání s p. Petrem Štěpánem – představení projektu sociálního bydlení.

Mgr. Paukrtová – dnes se bude projednávat i na ZM, zrušení usnesení o výkupu pozemku U Trati, kde je p. Štěpán vlastníkem. Přišel s návrhem, jak tam řešit způsob sociálního bydlení.

Zpráva p. Vobořila

Ing. Pešek – zmínka o bydlení v bývalé budově TELECOMu.

p. Vobořil – u příležitosti Dnu architektury bylo setkání s majitelem nebo s jeho zástupcem, jde o záměr TELECOMu vybudovat malometrážní byty (1+KK nebo 2+ KK) – zda je město využije na pronájem pro seniory a nepomohlo k umoření investice. Majitel byl upozorněn, že pokud chce vybudovat malometrážní byty, nemají v majetku pozemek k parkování.

Mgr. Špoták – výstup z komise, hodnotící přístavbu Muzea skla a bižuterie (dále jen MSB), o jaký projekt se jedná. Dále změna ÚP nad Střelnicí – čeho se týká?

p. Vobořil – dostavba u MSB – komise vybírala návrh dostavby na dvoře MSB směrem k bývalé tržnici, ministerstvo kultury by projekt financovalo. K změně ÚP Střelnice požádal o komentář Ing. Smrčkovou.

Ing. Smrčková – jde o kosmetickou úpravu rámu zastavěnosti, již bylo v ZM v rámci schválení podnětu a schváleného upraveného zadání. Staví se nový víceúčelový objekt, je tam změna dopravní obslužnosti, kosmeticky se mění rámy zastavitelné a nezastavitelné.

JUDr.Ing. Pleticha – je něco nového kolem úsporného osvětlení? Jaký je současný stav městě, je to pokračování minulé koncepce?

p. Vobořil – fa LAMBERGA – produkty úsporného osvětlení, čs. firma, výborné reference, koncepce výměna úsporného osvětlení, slíbil zprostředkovat schůzku s Ing. Velem a Bc. Nožičkou, osvětlení mají v gesci TSJ, které na tom pracují.

Ing. Vele – předloni byla řešena výměna veřejného osvětlení – in-line dráha v Břízkách a několik ulic – byl to pilotní projekt, bohužel je velká poruchovost vlastních zdrojů. Původně byla vyjednána na 1. dodávku velmi zajímavá cena, ale dnes je to za ks a stojí 3.500 Kč. Proto se další aktivita nevyvíjela.

Zpráva Ing. Vele

PhDr. Fojtíková – jednání s Thomasem Merkerem - součinnost při realizaci revitalizace CZT, dále jednání se starostou Chodov – problematika odpojování od CZT.

Ing. Vele – p. Merker, jeden z jednatelů společnosti RWE, který je seznámen s problematikou teplárenství v Jablonci, v podstatě dopracovává projekt, který byl na ZM a upozornil na některá slabá místa projektu. Jinak je projektu nakloněn a projekt rozvoje plynárenské sítě bude podporovat. Město Chodov má podobné problémy s teplárenstvím, chtěli nějaké naše zkušenosti.

Mgr. Svoboda – jednání s pí Rossenbergovou ohledně veřejné dopravy. Zatím má neověřenou informaci, že v důsledku rozhodnutí hejtmana Půty o neposkytnutí příspěvku na veřejnou dopravu došlo nejen v Liberci, ale i v Hradeckém a Pardubickém kraji k problému s dotacemi. Důsledkem toho by měl být katastrofický scénář, že tramvaj č. 11 by měla končit ve Vratislavicích. Není to ověřeno, ale zajímalo by ho, zda vedení města o tom něco ví.

Ing. Vele – o tom, že by měla tramvaj končit ve Vratislavicích nikoli. Město bylo osloveno p. Mastníkem a p. Čápem, informovali, že Liberec nebude poskytovat tak velký příspěvek na meziměstskou dopravu jako doposud. Dostali jsme kalkulaci, o kterou bychom měli navýšit náš příspěvek na dopravu, který město dává, aby byl zachován stávající komfort.

Ing. Pešek – podobný dotaz na dopravu mezi Libercem, jak to vůbec s příspěvky na dopravu v současné době vypadá? Jaký je výstup z jednání o tuhých domovních odpadech?

Ing. Vele – jednání o odpadech s SKS zatím neskončilo, město nechce na příští rok navyšovat příspěvek na likvidaci odpadů a zároveň nechce zdražovat občanům. Hledáme kompromisní řešení. Vyvíjí se to ale pozitivně.

Mgr. Špoták – zateplení objektu Střelnice, vč. výměny oken – kolik akce stála a zda proběhlo výběrové řízení?

Ing. Vele – veškeré jmenované aktivity provádí SPORT s.r.o. sám a odpovědět by musel ředitel Ing. Matura, ale není přítomen. Z rozpočtu města z rezervy jim byla převedena částka 1,2 mil. Kč a z toho jsou opravy hrazeny.

JUDr.Ing. Pleticha – investice SVS – p. Votava ?

Ing. Vele – jednání s p. Votavou ohledně změny způsobu práce na území Jablonce (se síťaři. Pravidelné koordinační schůzky, abychom věděli, kteří síťaři na území Jablonce budou kopat (kdy a proč), aby se to vzájemně umělo zkoordinovat. P. Votava přinesl seznam na r. 2014, chtěli by realizovat 12 akcí na území Jablonce. Vesměs jde o výměnu kanalizačních stok a vodovodních přípojek. Budou přizváni ostatní síťaři, zda by se nechtěli připojit. V některých trasách bude také kopat RWE a bude se jednat s ČEZem. Má to vazbu i na opravy komunikací ve městě.

p. Louda – v jakém stádiu je proces výměny objektu s p. Urbancem?

Ing. Vele – na základě usnesení o směně byla připravena smlouva, ale p. Urbanec ji odmítl podepsat. Je s ním příští týden domluvena schůzka. 

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 05

USNESENÍ ZM/192/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 06

USNESENÍ ZM/193/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1.  dopis manželů P.a M. P., ., 466 01 Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek

2. dopis pana P. Z., ., 466 04 Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek

B. s c h v a l u j e

1.  uzavření dohody o uznání dluhu s žadateli, paní P. P., nar. . 1977 a panem M. P., nar. . 1973, oba bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 29.869 Kč s příslušenstvím a na nákladech řízení ve výši 1.490Kč (přiznáno platebním rozkazem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 10. 10. 2013 č. j. 113 C 109/2013-18), který vznikl z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu 1+2 v budově č. p. 4291, na adrese Smetanova 13, Jablonec nad Nisou, za období od února 2011 do září 2013. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

2.  prominutí povinnosti pana P. Z.,nar. .1975, bytem . Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 102.234 Kč, který vznikl z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. 4 v budově č. p. 2258, na adrese Jarní 21, Jablonec nad Nisou, za období od října roku 2000 do října roku 2002

7) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

- "Info P,K"

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl jen apeloval na předsedy výborů a komisí, aby jednali se členy, kteří mají účast pod 50%, aby byli nahrazeni novými členy, kteří v komisích a výborech pracovat chtějí.

Nebylo jiné doplnění a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 07

USNESENÍ ZM/194/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B. s c h v a l u j e

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2013 v celkovém objemu dle přílohy č. 5.

8) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

PhDr. Fojtíková se jen chtěla ujistit, že v bodě 1 jde o směnu 24 m2 pozemku města za 3 m2 pozemku p. Friče.

Ing. Vele – má to ještě širší souvislost – přístupová komunikace, která slouží dalším objektům, které jsou v areálu.

Nebylo doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 08

USNESENÍ ZM/195/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 459/2 v k.ú. Rýnovice.

2. prodej části p.p.č. 2252/1 o výměře cca 280 m2v k.ú. Jablonec n. N. manželům E., r. 1949 a J., r. 1948 S., trvale bytem ., Jablonec n. N. za účelem zahrady.

9) Výkupy, bezúplatné převody a darování pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele - převod pozemků na Malé Janovské od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v areálu Žižkův Vrch a výkup objektu na Ostrém rohu (výstavba kruhové křižovatky). Dále navrhuje zrušení usnesení z r. 2007, které se týkalo výkupu pozemků v prostoru u nádraží.

Ing. Pešek – A6 – získá město pouze majetková práva nebo se budou provádět přípravu budoucí investice?

Ing. Vele – objekt přejde do vlastnictví města, investice budou následovat dle finančních možností města.

JUDr.Ing. Pleticha – B1 a B2 – proč se ruší, jde o strategický pozemek, proč je změna postoje města, v r. 2006 bylo první jednání.

Ing. Vele – usnesení je z 1.3.2007, je to sice strategické území, ale pro město ne až tolik. A částka 20 mil. Kč je vysoká.

JUDr.Ing. Pleticha – posudky vycházely z nějakého posouzení  z r. 2006 a 2007 a jsou na MMJN, ale neobhajuje cenu. Je názoru, že by město mělo získat tento prostor, jsou i stížnosti na sběrný dvůr, který tam probíhá. V centru města se těžko sežene ucelenější prostor.

Ing. Vele – město má spoustu vážnějších problémů, které musí řešit a 20 mil. Kč je pro město nevýhodné.

Ing. Pavízová doplnila, že ve složce znalecké posudky nejsou, k dispozici je usnesení o výkupu za 18 mil. Kč – na dnešní dobu je částka nadhodnocená. Nabídka od majitele Jizery je za 22 mil. Kč.

PhDr. Fojtíková – Ostrý roh – doporučeno k demolici, počítá se s tímto záměrem?

Ing. Vele – zpracovává se rozpočet, zatím nelze říci.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-3-0

ikona souboruHlasování bod 09

USNESENÍ ZM/196/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  Kupní smlouvu č. 5850/ULB/2013, kterou se převádí úplatně pozemky parcela č. 988/11, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, stavba LV 10001 a parcela č. 988/14, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, stavba LV 10001 v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.060.000 Kč.

2.  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4557/ULB/2013, kterou se převádí bezúplatně pozemky parcela č. 988/1, ostatní plocha, jiná plocha, chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna, parcela č. 988/23, ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území, parcela č. 991/4, ostatní plocha, zeleň, chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna, parcela č. 991/5, ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území, parcela č. 991/7 ostatní plocha, zeleň, rozsáhlé chráněné území v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

3.  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 7586/ULB/2013, kterou se převádí bezúplatně pozemek parcela č. 537/1, ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

4.  přijetí daru p.p.č. 341/17, p.p.č. 411/9, p.p.č. 412/4, p.p.č. 414/20 (celková výměra 127 m2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou včetně staveb chodníků a komunikací nacházejících se na p.p.č. 341/17, od vlastníka společnosti JABLONECKÁ REALITNÍ a.s. se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 11000, Praha, IČ 27274896 do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

5.  přijetí daru p.p.č. 341/8, p.p.č. 341/15, p.p.č. 411/8 (celková výměra 840 m2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou včetně staveb chodníků a komunikací nacházejících se na těchto pozemcích, od vlastníka společnosti QUINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 43001, Chomutov, IČ 60281359 do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. 

6.  výkup budovy č.p. 105 na st.p.č. 145 včetně st.p.č. 145, p.p.č. 146, st.p.č. 147, p.p.č. 148, budovy bez čp/če na st.p.č. 149 včetně st.p.č. 149 vše v k.ú. Rýnovice z vlastnictví manželů J. r. 1952 a H. r. 1955 K., oba bytem ., Lukášov, 46605 Jablonec nad Nisou, do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.700.000 Kč.

B. r u š í

1.  usnesení č. 28/2007/4a) o výkupu st.p.č. 2264/1 o výměře 3568 m2včetně budovy č.p. 1982, st.p.č. 2264/2 o výměře 32 m2včetně budovy bez č.p., která není zapsaná na listu vlastnictví, st.p.č. 2264/3 o výměře 13 m2včetně budovy bez č.p., která není zapsána na listu vlastnictví a p.p.č. 453/3 o výměře 2 885 m2, p.p.č. 456/5 o výměře 6852 m2, p.p.č. 395/29 o výměře 42 m2v k.ú. Jablonec n. N. od vlastníka D. Š., . za cenu 20 mil. Kč s tím, že nemovitosti nebudou vázány žádnou nájemní smlouvou.

2. usnesení č. 28/2007/4b) o následujících záměrech využití uvedených nemovitostí:

ba) výstavba komunikace v trase západní tangenty

bb) výstavba obchodního centra pro zajištění potřeb občanů, zejména Žižkova vrchu

bc) terminál hromadné dopravy (nikoliv garáže a opravny !)

bd) kombinace bodu bb) + bc)

10) Prodej objektů

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – komentoval bod A1 až A5 prodej, bod B1 doporučil neschválit prodej (Podhorská 116), cena je nízká a bude se nadále prodávat.

Ing. Pešek navrhl hlasování zvlášť o A a B také zvlášť.

PhDr. Fojtíková – prodej budovy v Jarní ul. je schválen bez pozemku? Je s pozemkem nějaký jiný záměr?

Ing. Pavízová – konkrétní záměr není, je to zastavitelná plocha v B2 a je pro město využitelný. Nezvýšil by prodejní cenu objektu.

Hlasování o bodech – A1) až A5) 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 10 1

Hlasování o bodě B) 22-0-2-1

ikona souboruHlasování bod 10 2

USNESENÍ ZM/197/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  prodej objektu č.p. 2258 (Jarní 21) na st.p.č. 2129/1 včetně st.p.č. 2129/1 a p.p.č. 1846/39, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům T., r. 1962 a J., r.1959 K., bytem ., PSČ 468 03 za kupní cenu ve výši 1.850.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícími podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

2.  prodej objektu č.p. 1322 (V Aleji 6) na st.p.č. 1133, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu J. N., r. 1972, bytem ., Janův Důl, Liberec 9 za kupní cenu ve výši 1.550.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

3.  prodej objektu č.p. 617 (Pražská 48) na st. p. č. 157/5 včetně st.p.č. 157/5, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu R.. M., r. 1969, bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 1.890.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

4.  prodej objektu č.p. 59 (Podhorská 150) na st.p.č. 221/5 včetně st.p.č. 221/5, vše v k. ú. Jablonecké Paseky (včetně příslušenství) panu M. R., r. 1974, bytem ., Liberec 19 za kupní cenu ve výši 777.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

5.  prodej objektu č.p. 860 (Podhorská 122), na st. p. č. 785/2 včetně st.p.č. 785/2 o výměře 399 m2, p.p.č 1501/10 o výměře 85 m2, p.p.č 2896 o výměře 41 m2, p.p.č. 2898 o výměře 12 m2 a p.p.č 2897/1 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č. 2897 o výměře 15 m2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu L. C., r. 1961, bytem ., Soběslav za kupní cenu ve výši 911.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.

B. n e s c h v a l u j e

prodej objektu č.p. 2134 (Podhorská 116) na st.p.č. 2041 včetně st.p.č. 2041, p.p.č. 1497/12, p.p.č. 1495/3, části p.p.č. 1495/2 o nové výměře 10 m2, st.p.č. 4138/1, st.p.č. 4138/3, st.p.č. 4139/3, st.p.č. 4140/1 a st.p.č. 4140/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) z důvodu nízké nabídnuté kupní ceny.

11) FZÚB-nová výzva a úprava pravidel

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 11

USNESENÍ ZM/198/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

a) zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2013/2014

b) úpravu Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

12) Program podpory výstavby technické infrastruktury

- "Info K"

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 12

USNESENÍ ZM/199/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury níže uvedené žádosti o dotace v celkové výši 327 990 Kč:

 • Kanalizační přípojka domu v ul. Svatopluka Čecha 3007/30A

žadatel: SVJ domu č.p. 3007 v Jablonci nad Nisou

výše dotace: max. 36 660 Kč

Kanalizační přípojka k objektu čp. 2040 stojícího na st.p.č. 1898 v k.ú. Jablonec nad Nisou (Lovecká 2040/12, Jablonec nad Nisou)

žadatel: Petr Brouzda, Dana Brouzdová, Adrian Kantor, Soňa Wenzelová

výše dotace: max. 106 480 Kč

Kanalizační přípojka (Krkonošská 177, Jablonec nad Nisou)

žadatel: František Matěcha

výše dotace: max. 19 965 Kč

Kanalizační přípojka (Krkonošská 361, Jablonec nad Nisou)

žadatel: Jan Mlejnek

výše dotace: max. 22 385 Kč

Výstavba ČOV (U Staré lípy 67/13)

žadatel: Vladimír Haluška

výše dotace: max. 42 500 Kč

Kanalizační přípojka (K Černé Studnici 4598/10)

žadatel: Milan a Zuzana Pechovi

výše dotace: max. 50 000 Kč

Kanalizační přípojka (Krkonošská č.p.120)

žadatel: Roderik Hromada, Mgr. Dagmar Hromadová

výše dotace: max. 50 000 Kč

B. u k l á d á

1. Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací,

informovat žadatele o schválení dotace a vyzvat je k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

2. Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ke schváleným akcím

13) Upravený návrh zadání změny č. 71 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

Mgr. Paukrtová – materiál byl projednán ve Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města , který jej doporučuje ZM ke schválení.

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 13

USNESENÍ ZM/200/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisu upravený návrh zadání změny č. 71 Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

14) Prodej vodovodu a kanalizace v ulici Raisova, Lesní a Horská do majetku SVS, a.s.

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

PhDr. Fojtíková – nelze relace cen posunout někam jinam, stavba byla za 2.300 tis. Kč a prodává se za 180 tis. Kč.

Ing. Beitl – jako zástupce DR SVS – jde o často diskutovaný problém, meritum věci je v tom, že SVS nestojí o rozšiřování své kanalizační sítě, především o ty větve, na kterých je připojeno málo účastníků. Odkup těch větví je přímo závislý na počtu účastníků, připojených na větvi a z toho se stanoví cena.

JUDr.Ing. Pleticha – SVS je stále komunální podnik s akcionáři (obce) ve vlastnictví měst a obcí a měl by poslouchat své majitele.

Ing. Beitl – SVS a řídící orgány své majitele samozřejmě poslouchají na VH a schvalují investiční plány a další pravidla. Toto pravidlo schválili majitelé SVS na základě ekonomických argumentů.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 14

USNESENÍ ZM/201/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy kupní mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. o prodeji vodovodu a kanalizace vybudovaného v ulici Raisova, Lesní a Horská v Jablonci nad Nisou

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou podpisem kupní smlouvy.

15) Půjčka na kanalizační přípojku z FZÚB

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – je to půjčka dle schválených pravidel.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 15

USNESENÍ ZM/202/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi D. H., narozenou .1972 a R. H., narozeným .1975, oba trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 107 300,- Kč se splatností 5 let – do 31.12.2018 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., s účelem zřízení kanalizační přípojky ke stávajícímu domu na nemovitost Kokonín č.p. 120.

16) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – výzva ze sociální oblasti, bylo schváleno v komisi humanitní péče i komunitního plánování a lze jej doporučit ke schválení. Grantové příspěvky do oblasti sportu, kultury se nezrušily, jen se změnil grantový systém z podnětu KÚLK a město bude předkládat poměrně vyvážený návrh, který umožňuje transparentní poskytování dotací a příspěvků. Je umožněno, aby samospráva řekla, které sociální služby chce podporovat, které kulturní a sportovní aktivity chce podporovat.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 16

USNESENÍ ZM/203/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Výzvu pro předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014, dle důvodové zprávy.

17) Koncepce prorodinné politiky města 2014 - 2019

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – do r. 2013 je koncepce schválena a na základě této koncepce se město stalo Městem přátelské rodině a získalo ze státního rozpočtu 1,5 mil. Kč. V důvodové zprávě je uvedeno, že to bylo na základě podnětů a dotazníkového šetření – uvedeno ve zprávě. Materiál je ze dvou částí – koncepce na r. 2014 – 2019 a pak z akčního plánu prorodinných aktivit na rok 2014 s tím, že se každý rok bude schvalovat jednotlivě. Město se snaží podporovat rodiny s dětmi a seniory, což se daří a je třeba v tom dále pokračovat. Požádala o schválení materiálu.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 17

USNESENÍ ZM/204/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

a) Koncepci prorodinné politiky statutárního města Jablonec nad Nisou na období 2014 - 2019

b) Plán prorodinných aktivit na rok 2014

18) Jmenování zástupce statutárního města Jablonec nad Nisou do Rady Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o.s.

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory musí hodně spolupracovat s JKIC a v současné době je předsedkyní správní rady JKIC a vzájemná provázanost je nutná.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal, zda je již známo, co bude s tímto sdružením po novém roce, až se změní Občanský zákoník.

Mgr. Paukrtová – zatím se nezúčastnila jednání sdružení, do sdružení město vstoupilo nedávno. Určitě ale tuto otázku na jednání položí, protože město nechalo zpracovat právní rozklad toho, co mohou jednotlivá občanská sdružení učinit po 1.1.2014, pokud ze sebe nechtějí udělat obecně prospěšné společnosti (do konce kalendářního roku). Budou-li mít nějaké další představy, to v tuto chvíli neví.

JUDr.Ing. Pleticha – požádal o prověření této otázky. Do budoucna by to měl být jakýsi koordinátor cestovního ruchu dle dosavadní prezentace.

Mgr. Tulpa – město vstupuje do dalšího sdružení cestovního ruchu, které je paralerní s Cestovním sdružením Jizerskohorským, což je spojeno s obcí Janov. Toto je spojeno s někým jiným, je to paralerně správně?

Mgr. Paukrtová – té paralely je si vědoma, jednala s krajskou radní PhDr. Maierovou o tom, že by bylo dobré, kdyby jednotlivá sdružení, která působí v Libereckém kraji, navázala spolupráci a vzájemně si rozdělila působení v jednotlivých oblastech. Rozdíl oproti sdružení „Janovskému“ je v tom, že janovské sdružení bylo založeno obcemi, zatímco toto založili především majitelé penzionů, proto má trochu jiné poslání. Souhlasí ale Mgr. Tulpou, že je třeba, aby se činnosti koordinovaly.

Ing. Beitl doplnil, že hlavním úkolem dříve založeného sdružení je inkasovat od KrÚ LK 100 tis. Kč ročně v rámci všech turistický sdružení v kraji a možná, že kdyby tento příspěvek šel na to nové, obec Janov by s tím neměla problém.

Mgr. Tulpa – nesouhlasí s tím, aby se podporoval cestovní ruch v jiné oblasti, založené na podpoře privátních a ekonomických firem, které v tom existují a proti tomu bude stát podpora či nepodpora sdružení, které založí obce, dává přednost obcím.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

ikona souboruHlasování bod 18

USNESENÍ ZM/205/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

j m e n u j e

Mgr. Soňu Paukrtovou, náměstkyni primátora, do Rady Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o.s.

19) Návrh termínů jednání ZM a RM na 1.pol.2014

"info K, P"

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

PhDr. Fojtíková – dává na zvážení přesunutí začátku ZM na odpolední hodinu – navrhuje 14 hodinu, aby se mohla zúčastnit veřejnost, která dopoledne pracuje.

Ing. Beitl – na jednání s občany to slyší také, ale má pocit, že to jsou stále stejní lidé. Celé jednání je zveřejněno v nahrávce na webových stránkách města.

Dále argumentoval tím, že důležité mimořádné zastupitelstvo ohledně odkupu akcií JTR bylo svoláno na odpolední 16 hodinu, na galerii byli 4 občané.

Hlasování o protinávrhu na posunutí začátku ZM na 14 h. 7-6-12-0

ikona souboruHlasování bod 19 1

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 19 2

USNESENÍ ZM/206/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 1. pololetí 2014 dle přiložené důvodové zprávy.

20) Konání MVH společnosti DPMLJ a.s. dne 16.12.2013

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 20

USNESENÍ ZM/207/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec 461 71, IČO 473 11 975, která se koná dne 16.12.2013 v 16:00 hod. v sídle společnosti.

B. d e l e g u j e

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na mimořádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., konanou dne 16.12.2013 v Liberci pana Ing. Petra Beitla, nar. 5.1966, bytem ., Jablonec nad Nisou.

Delegovaný je oprávněn na této mimořádné valné hromadě jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení primátora, Ing. Petra Beitla, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na mimořádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů

21) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 21

USNESENÍ ZM/208/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

22) Nové interpelace

Ing. Beitl přečetl písemné interpelace:

Ing. Pešek 1) poštovní schránky ve městě, odmontovaná schránka od bývalé pošty ve Mšeně, získat aktuální informace o rozmístění pošt. schránek a následně zveřejnit v měsíčníku. – 2) staré a nové zastávky autobusů ve městě, provést inventury zastávek.

PhDr. Fojtíková – tvorba nového územního plánu, v jaké fázi je tvorba, jaký je harmonogram, jaké koncepce a stávajících regulativů se tvorba ÚP drží, jak jsou zpracovávány náměty a připomínky jednotlivých investorů a zájemců o využití pozemků bez koncepce a regulativů?

ústní:

JUDr.Ing. Pleticha – poděkoval za odstranění nerovnosti v chodníku naproti poště u CK Lupino Tour a zároveň upozornil na stejný problém v ul. Pražská naproti Soliteru, kde je pás pro nevidomé a je tam velká nerovnost na chodníku, končící betonovým schůdkem směrem k Nové Pasířské.

Ing. Čechová – jde o privátní pozemek.

Bc. Hamplová – dotaz vyplynul ze skupiny pro komunitní plánování pro rodinu a mládež – pro řed. MP – zda je možné na Letní scénu Eurocentra umístit kameru, vzhledem k některým nežádoucím aktivitám romských dětí.

Ing. Beitl – není to věc kamery, spíše to je požadavek na ostrahu při programu letních slavností.

Ing. Procházková – kamera tam je, na recepci je svedeno 5 kamer z celého areálu, již se tyto problémy několikrát řešily. Je to hlavně o zákonu, Eurocentrum tam dalo zákaz vstupu, ale děti romských občanů to nerespektují. „Kruháč“ si tam udělal několik akcí, aniž by o tom informoval Eurocentrum nebo požádal o pronájem. Když byly děti vykázány, přešly na parkoviště u Muzea skla a bižuterie a házely tam dlažební kostky. Zákonodárství dává velmi malé možnosti.

Ing. Beitl – také má informace o chování některých diváků na letní scéně při vystoupení, které kazí atmosféru a celé vystoupení umělců. Je třeba zajistit přiměřenou ostrahu. V příští sezóně se tím bude muset město více zabývat.

p. Louda interpeloval, aby se město zapojilo do projektu naučné stezky přes město, která by vedla hřbitovem kolem hrobek starostů města a významných podnikatelů, kteří se zasloužili v minulosti o rozvoj města koncem 19. století. Město by mohlo tyto hroby udržovat. Navazuje na myšlenku PhDr. Petra Nového, který v r. 2008 uveřejnil v jabloneckém měsíčníku krátké články „Muži, kteří měnili město“ a článek primátora z počátku roku. Poděkoval za zatím vykonanou práci v tomto směru u hrobky p. Pfeifera.

Ing. Beitl – byl zadán projekt na revitalizaci celého hřbitova, zeleně a nových cestiček a uvedení do jednotného stylu. Součástí toho budou i informace o historii hřbitova. Zatím jednal s Dr. Novým a p. Kašparem ohledně vytipování historických hrobů.

PhDr. Fojtíková – jak je to v současné době s městským bazénem. V r. 2010 byla poslední výroční zpráva o jeho hospodaření a ztrátovosti. Pak přešel bazén pod Sport s.r.o. a nejsou o něm žádné informace, zda se bazénu daří lépe. Na webových stránkách Sportu s.r.o. je poslední výroční zpráva z r. 2009.

Mgr. Paukrtová – otázka na Ing. Maturu, který zde není. SPORT s.r.o. ale spadá do její gesce, a spolu s primátorem jsou členy dozorčí rady. Bazén je mimořádně úspěšný z pohledu návštěvnosti a získávání dalších klientů. V budoucím plánovacím období bude třeba jasně říci, jak to bude s bazénem dál vypadat a jak by se měl rozvíjet. Ing. Matura má celou řadu návrhů. Pokud jde o čísla – dodá písemně. Spolupráce se SPORTem s.r.o. je na velmi dobré úrovni.

Ing. Beitl doplnil, že u bazénu došlo k úsporám v jednotkách milionů Kč, která se podařila udržet především díky aktivním krokům Ing. Matury. Zkontroluje, proč nejsou výroční zprávy na webu, neboť je město každoročně dostává.

Ing. Procházková – dotaz na kácení lesa v Horní Proseči souběžně s cestou. Ale zůstal tam pás stromů, obává se, že zimní vichřice tyto stromy skácí a spadnou na okolní domy. Bude se tam dělat cesta, nebo proč to bylo vykáceno?

Ing. Čechová – těžba proběhla dle schváleného lesního hospodářského plánu. Proč tam zůstalo oněch pár stromů, odpoví písemně. Byla to plánovaná těžba.

p. Topol – veřejné osvětlení ve Mšeně – někdy se rozsvěcuje až kolem 17 hod. a to se již od 16 hodin stmívá. Může město nějak ovlivnit rozsvěcování ulic a může to koordinovat tak, aby to odpovídalo skutečnému stavu stmívání?

Ing. Vele – město to může ovlivňovat, osvětlení mají na starost Technické služby Jablonec. V uvedeném případě zřejmě došlo k nějaké poruše. Zprávu předá do TSJ.

Ing. Kraus – technický dotaz – uveřejňování příspěvků zastupitelů v měsíčníku, do kdy se musí odevzdat, aby mohly být vytištěny.

pí Hozová – na uzávěrku je stanoven 9. den v měsíci, redakční rada je vždy v úterý před zastupitelstvem, kde se již vidí finální vydání a dolaďují se kosmetické úpravy.

Ing. Kraus – předal článek do měsíčníku a okamžitě byla vytištěna reakce z radnice. To znamená, že když on předal příspěvek devátého, je ještě i tak prostor pro město? Termín odevzdání příspěvků by měly být pro všechny stejný.

pí Hozová – uzávěrka platí pro všechny, ale materiály se zpracovávají průběžně. Na jeho příspěvek redakce chtěla veřejnosti představit názor ze své pozice.

Ing. Beitl – pokud v měsíčníku zbude místo, mohou se příspěvky komentovat, navíc se tam přidávají ještě výstupy ze ZM.

Ing. Kraus – nelíbí se mu, že se příspěvky zastupitelů hned komentují. Myslí si, že by bylo seriozní, kdyby se příspěvky komentovaly v dalším čísle.

Mgr. Žur – komentoval příspěvky a komentáře zastupitelů, zda by nebylo lepší vyčlenit nějaký prostor, aby zastupitelé měli možnost se vyjádřit, aby mohli dávat určité podněty, jak to vidí opoziční zastupitelé.

Ing. Beitl – není problém takto postupovat, zatím konstatuje, že takový stav příspěvků není. V případě, že jich bude mnoho, bude nutné příspěvky regulovat.

Osobně si myslí, že je důležité to, co je v komentáři, nikoli zda se má komentovat.

23) Diskuze

RNDr. Čeřovský – pozval všechny zastupitele na slavnostní otevření ZŠ Liberecká u příležitosti ukončení stavby a 30 let existence školy.

p. Berounský – komentoval novou otočku autobusu u ČD, záměr byl představen v r. 2006, který trval 7 let a nyní byl docela rychle dokončen. 1.12. se koná Mikulášská jízda.

p. Vobořil – komentoval rozpočet 2013 v souvislosti s otočkou, bylo narychlo zařazeno do investičních akcí.

Ing. Beitl doplnil, že po dokončení otočky nebylo ještě reagováno na příjezdy vlaků a synchronizováno s autobusy. Zatím tam jezdí jen č. 18, bude upraveno v r. 2014.

Primátor města připomněl členům rady, aby se přesunuli do vedlejší místnosti č. 203. Ukončil jednání ZM v 10,45 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: Mgr. Soňa Paukrtová, Mgr. Petr Karásek

Zvukový záznam z jednání

Vytvořeno 4.12.2013 10:32:14 | přečteno 1324x | Petr Vitvar