Usnesení 21.11.2013

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 21. listopadu 2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/191/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 17. října 2013.

ZM/192/2013

A. bere na vědomí

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

ZM/193/2013

A.1 bere na vědomí

dopis manželů P***** a M***** P*****, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek

A.2 bere na vědomí

dopis pana P*****Z*****, *****, 466 04 Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek

B.1 schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s žadateli, paní P***** P*****, nar. *****. 1977 a panem M***** P*****, nar. ***** 1973, oba bytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 29.869 Kč s příslušenstvím a na nákladech řízení ve výši 1.490Kč (přiznáno platebním rozkazem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 10. 10. 2013 č. j. 113 C 109/2013-18), který vznikl z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu ***** v budově č. p. *****, na adrese *****, Jablonec nad Nisou, za období od února 2011 do září 2013. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

B.2 schvaluje

prominutí povinnosti pana P***** Z*****,nar.*****. 1975, bytem *****, Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 102.234 Kč, který vznikl z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č***** v budově č. p. *****, na adrese *****, Jablonec nad Nisou, za období od října roku 2000 do října roku 2002

ZM/194/2013

A. bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou
B. schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2013 v celkovém objemu dle přílohy č. 5.

ZM/195/2013

A.1 neschvaluje

prodej p.p.č. 459/2 v k.ú. Rýnovice.
A.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 2252/1 o výměře cca 280 m 2v k.ú. Jablonec n. N. manželům E***** a J***** S*****, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

ZM/196/2013

A.1 schvaluje

Kupní smlouvu č. 5850/ULB/2013, kterou se převádí úplatně pozemky parcela č. 988/11, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, stavba LV 10001 a parcela č. 988/14, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, stavba LV 10001 v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.060.000 Kč.
A.2 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4557/ULB/2013, kterou se převádí bezúplatně pozemky parcela č. 988/1, ostatní plocha, jiná plocha, chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna, parcela č. 988/23, ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území, parcela č. 991/4, ostatní plocha, zeleň, chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna, parcela č. 991/5, ostatní plocha, jiná plocha, rozsáhlé chráněné území, parcela č. 991/7 ostatní plocha, zeleň, rozsáhlé chráněné území v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 7586/ULB/2013, kterou se převádí bezúplatně pozemek parcela č. 537/1, ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.4 schvaluje

přijetí daru p.p.č. 341/17, p.p.č. 411/9, p.p.č. 412/4, p.p.č. 414/20 (celková výměra 127 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou včetně staveb chodníků a komunikací nacházejících se na p.p.č. 341/17, od vlastníka společnosti JABLONECKÁ REALITNÍ a.s. se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 11000, Praha, IČ 27274896 do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.5 schvaluje

přijetí daru p.p.č. 341/8, p.p.č. 341/15, p.p.č. 411/8 (celková výměra 840 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou včetně staveb chodníků a komunikací nacházejících se na těchto pozemcích, od vlastníka společnosti QUINN INVEST s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 43001, Chomutov, IČ 60281359 do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

A.6 schvaluje

výkup budovy č.p. 105 na st.p.č. 145 včetně st.p.č. 145, p.p.č. 146, st.p.č. 147, p.p.č. 148, budovy bez čp/če na st.p.č. 149 včetně st.p.č. 149 vše v k.ú. Rýnovice z vlastnictví manželů J***** a H***** K*****, oba bytem **********Jablonec nad Nisou, do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.700.000 Kč.
B.1 ruší

usnesení č. 28/2007/4a) o výkupu st.p.č. 2264/1 o výměře 3568 m 2včetně budovy č.p. 1982, st.p.č. 2264/2 o výměře 32 m 2včetně budovy bez č.p., která není zapsaná na listu vlastnictví, st.p.č. 2264/3 o výměře 13 m 2včetně budovy bez č.p., která není zapsána na listu vlastnictví a p.p.č. 453/3 o výměře 2 885 m 2, p.p.č. 456/5 o výměře 6852 m 2, p.p.č. 395/29 o výměře 42 m 2v k.ú. Jablonec n. N. od vlastníka D***** Š*****, Paceřice ***** za cenu 20 mil. Kč s tím, že nemovitosti nebudou vázány žádnou nájemní smlouvou.
B.2 ruší

usnesení č. 28/2007/4b) o následujících záměrech využití uvedených nemovitostí:
ba) výstavba komunikace v trase západní tangenty
bb) výstavba obchodního centra pro zajištění potřeb občanů, zejména Žižkova vrchu
bc) terminál hromadné dopravy (nikoliv garáže a opravny !)
bd) kombinace bodu bb) + bc)

ZM/197/2013

A.1 schvaluje

prodej objektu č.p. 2258 (Jarní 21) na st.p.č. 2129/1 včetně st.p.č. 2129/1 a p.p.č. 1846/39, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům T***** a J***** K*****, ***** Rádlo*****za kupní cenu ve výši 1.850.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícími podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.
A.2 schvaluje

prodej objektu č.p. 1322 (V Aleji 6) na st.p.č. 1133, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu J***** N*****Liberec 9 za kupní cenu ve výši 1.550.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.
A.3 schvaluje

prodej objektu č.p. 617 (Pražská 48) na st. p. č. 157/5 včetně st.p.č. 157/5, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu R***** M***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 1.890.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.
A.4 schvaluje

prodej objektu č.p. 59 (Podhorská 150) na st.p.č. 221/5 včetně st.p.č. 221/5, vše v k. ú. Jablonecké Paseky (včetně příslušenství) panu M***** R*****, Liberec 19 za kupní cenu ve výši 777.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.
A.5 schvaluje

prodej objektu č.p. 860 (Podhorská 122), na st. p. č. 785/2 včetně st.p.č. 785/2 o výměře 399 m 2, p.p.č 1501/10 o výměře 85 m 2, p.p.č 2896 o výměře 41 m 2, p.p.č. 2898 o výměře 12 m 2a p.p.č 2897/1 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č. 2897 o výměře 15 m 2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu L***** C***** Soběslav za kupní cenu ve výši 911.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města.
B. neschvaluje

prodej objektu č.p. 2134 (Podhorská 116) na st.p.č. 2041 včetně st.p.č. 2041, p.p.č. 1497/12, p.p.č. 1495/3, části p.p.č. 1495/2 o nové výměře 10 m 2, st.p.č. 4138/1, st.p.č. 4138/3, st.p.č. 4139/3, st.p.č. 4140/1 a st.p.č. 4140/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) z důvodu nízké nabídnuté kupní ceny.

ZM/198/2013

A. schvaluje

a) zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2013/2014
b) úpravu Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

ZM/199/2013

A. schvaluje

v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury níže uvedené žádosti o dotace v celkové výši 327 990 Kč:

Kanalizační přípojka domu v ul. Svatopluka Čecha 3007/30A
žadatel: SVJ domu č.p. 3007 v Jablonci nad Nisou
výše dotace: max. 36 660 Kč
Kanalizační přípojka k objektu čp. 2040 stojícího na st.p.č. 1898 v k.ú. Jablonec nad Nisou (Lovecká 2040/12, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Petr Brouzda, Dana Brouzdová, Adrian Kantor, Soňa Wenzelová
výše dotace: max. 106 480 Kč
Kanalizační přípojka (Krkonošská 177, Jablonec nad Nisou)
žadatel: František Matěcha
výše dotace: max. 19 965 Kč
Kanalizační přípojka (Krkonošská 361, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Jan Mlejnek
výše dotace: max. 22 385 Kč
Výstavba ČOV (U Staré lípy 67/13)
žadatel: Vladimír Haluška
výše dotace: max. 42 500 Kč
Kanalizační přípojka (K Černé Studnici 4598/10)
žadatel: Milan a Zuzana Pechovi
výše dotace: max. 50 000 Kč
Kanalizační přípojka (Krkonošská č.p.120)
žadatel: Roderik Hromada, Mgr. Dagmar Hromadová
výše dotace: max. 50 000 Kč

B. ukládá

1. Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací,
informovat žadatele o schválení dotace a vyzvat je k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

2. Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ke schváleným akcím

ZM/200/2013

A. schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisu upravený návrh zadání změny č. 71 Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/201/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy kupní mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. o prodeji vodovodu a kanalizace vybudovaného v ulici Raisova, Lesní a Horská v Jablonci nad Nisou

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou podpisem kupní smlouvy.

ZM/202/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi D***** H*****, narozenou *****a R***** H*****, narozeným *****, oba trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 107 300,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2018 s úrokovou sazbou 2,45% p.a., s účelem zřízení kanalizační přípojky ke stávajícímu domu na nemovitost Kokonín č.p. 120.

ZM/203/2013

A. schvaluje

Výzvu pro předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014, dle důvodové zprávy.

ZM/204/2013

A. schvaluje

a) Koncepci prorodinné politiky statutárního města Jablonec nad Nisou na období 2014 - 2019
b) Plán prorodinných aktivit na rok 2014

ZM/205/2013

A. jmenuje

Mgr. Soňu Paukrtovou, náměstkyni primátora, do Rady Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o.s.

ZM/206/2013

A. schvaluje

předložené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 1. pololetí 2014 dle přiložené důvodové zprávy.

ZM/207/2013

A. bere na vědomí

pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec 461 71, IČO 473 11 975, která se koná dne 16.12.2013 v 16:00 hod . v sídle společnosti.

B. deleguje

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na mimořádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., konanou dne 16.12.2013 v Liberci pana Ing. Petra Beitla, nar. 5.12.1966, bytem U Rybníka 14, Jablonec nad Nisou.
Delegovaný je oprávněn na této mimořádné valné hromadě jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení primátora, Ing. Petra Beitla, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na mimořádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů

ZM/208/2013

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 21.11.2013 14:15:05 - aktualizováno 28.11.2018 16:20:18 | přečteno 1334x | Petr Vitvar