Zápis 21.03.2013

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 21. března 2013 od 9.00 hodin

 • Přítomno: 27 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
 • Omluveni: Jindřich Berounský, Mgr. Petr Karásek, Mgr. Petr Tulpa
 • Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Roubíček, Mgr. František Špoták
 • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9.05 hod. Přítomno bylo 22 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil Mgr. Tulpu (dovolená), p. Berounského (služ.cesta) a Mgr. Karáska a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Ing. Petra Roubíčka a Mgr. Františka Špotáka.

2) Schválení programu

Ing. Beitl přečetl materiály na stůl:

1. Změna a schválení příloh: č.1 a 2 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., č.1 ZL CSS,p.o.,Jablonec nad Nisou „na stůl“

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

2.  CZT v Jablonci nad Nisou, spor s MVV Energie CZ a valná hromada JTR

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města   „na stůl“

3. Změna OZV č.3/2008 o ochraně nočního klidu „na stůl“

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

4. Změna zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. „na stůl“

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

5. Zpráva OV Kokonín

6. Návrh usnesení

Primátor navrhl vzhledem k důležitosti předřazení bodu 29)CZT v Jablonci nad Nisou, spor s MVV Energie CZ a valná hromada JTR ještě před bod 4).

Program:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora,
Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

6) Prodej bytů

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

7) Prodej objektu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

8) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

9) Převody pozemků info "K"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Výkup pozemků v areálu Srnčí důl

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Historický majetek obce - novela zákona č. 172/1991 Sb. ke dni 30.6.2012  info "K,P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Folklorní soubor NISANKA - dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

14) Informativní zpráva o správě cenných papírů za rok 2012

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

15) Rozpočtový výhled 2014-2017

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

16) Prodej vodovodu v ulici Za Hrází Severočeské vodárenské společnosti, a.s.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

17) Prodej vodovodu v ulici K Rybárně SVS, a.s.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

18) Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

19) IPRM Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

20) Vydání změny č. 58 Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

21) Návrh zadání změny č. 69 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

22) Podnět na pořízení změny č. 71 Územního plánu města Jablonce n. Nis.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

23) Harmonogram přípravy programu "Podpora výstavby technické infrastruktury" - příspěvky z FZÚB

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

24) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

25) Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s.

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

26) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013 - prostředky z "hazardu" (VHP, VLT), rozpočtové opatření

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

27) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, tajemník

28) Změna a schválení příloh: č.1 a 2 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., č.1 ZL CSS, p.o., Jablonec nad Nisou na stůl

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

29) CZT v Jablonci nad Nisou, spor s MVV Energie CZ a valná hromada JTR

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města na stůl

30) Změna OZV č.3/2008 o ochraně nočního klidu - na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

31) Změna zakládací listiny společnosti JKIC, o. p. s. na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

32) Nové interpelace

33) Diskuze

Nikdo neměl připomínky a program vč. změny byl schválen 21-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 02

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise Bc. Janu Hamplovou a za členy komise již schválené ověřovatele - Ing. Petra Roubíčka a Mgr. Františka Špotáka.

21-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 03

Následoval bod 29) dle schváleného programu:

29) CZT v Jablonci nad Nisou, spor s MVV Energie CZ a valná hromada JTR

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

na stůl

Na úvod primátor konstatoval, že právě obdržel dopis od p. Hracha (přišel dnes v 9.05 hod.), ale nemá ho přečtený, proto bude pokračovat v programu.

Materiál tak, jak je předložen zastupitelstvu, má tři části – bere na vědomí, schvaluje a deleguje a zabývá se řešením, které projednalo vedení města nebo svolaná komise, resp. pracovní skupina, která změnila status v komisi rady města.

PhDr. Fojtíková žádala vysvětlení k materiálům na stůl (dodatek) oproti řádným materiálům.

Ing. Beitl řekl, že jde o změnu delegované osoby na VH JTR, kam je delegován  právní zástupce města Mgr. Martin Heiplík z advokátní kanceláře Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r.o. Důvodem je právní vyostření situace a on je schopen reagovat. Stává se tradicí, že je ze strany většinového akcionáře nějaké „překvapení“ a přítomností právníka na VH je město operativní. Primátor řekl, že osobně se zúčastní VH jako ověřovatel zápisu.

Ing. Kraus poděkoval primátorovi, že přijal tento koncept, a dodal, že blížící se VH může dát celému průběhu ve společnosti trochu jiný směr. V arbitrážní žalobě je poukazováno na to, že město je pasivní, a právě na této VH má město několik dobrých možností poukázat na to, že ze strany majoritního akcionáře není vše úplně v pořádku. Předal tajemníkovi a ten následně všem rozeslal podklad, který se týká zprávy o vztazích, kde jsou napadány dva momenty a na VH je potřeba na ně reagovat. Dr. Heiplík zná problematiku a umí se bránit. Předpokládá, že jeho iniciativa v DR zase vyústí v podobě žádosti o přezkoumání zprávy o vztazích. Celkový objem financí, které „tečou“, je asi 16 mil. Kč ročně a určitě se tam dá najít několik nákladových položek, které si zaslouží pozornost. Kraus komentoval i obdržený podrobný návrh advokátní kanceláře do arbitrážního řízení. Viděl by ještě několik doplnění tohoto návrhu – několik pochybení ze strany MVV, kdy projekt revitalizace byl projednáván jednak v pracovní skupině a jednak předkládán ze strany představenstva. To by mělo být zvýrazněno. Je též třeba podotknout, že ekonomika projektu revitalizace CZT měla mít efekt do konkrétní ceny tepla ve výši 60 Kč. To znamená, že když se zamyslíme nad celým tím stávajícím procesem, tak akcionář MVV, snažící se zvyšovat cenu teply, přichází s projektem, jehož celkový efekt po investici 300 mil. Kč je mínus 60 Kč, tak i to jsou argumenty, které by tam mohly zaznít. Dnes je na stole doplnění programu jednání představenstva o dlouhodobou koncepci podnikatelské společnosti Záchovná koncepce snížení kapitálu společnosti. Tyto aktivity MVV svědčí o tom, že druhý akcionář upřednostňuje krátkodobou, výnosovou koncepci. Při pohledu do materiálu na argumentace Dr. Heiplíka vůči arbitrážnímu řízení vyplyne toto zjištění - je jednoznačně napsáno, že ve smlouvě, ke které se zavázalo MVV, že bude upřednostňována dlouhodobá koncepce rozvoje sítě CZT. Proto by se mělo město nějak jednoznačně vymezit, protože nějaké nehlasování bude bráno jako jeho pasivita. Předpokládá, že s Dr. Heiplíkem bude ještě nějaká konzultace, aby se zástupci města mohli na VH připravit.

JUDr. Ing. Pleticha se tázal, jak to je s ručením Dr. Martina Heiplíka. Podstatná otázka je odpovědnost – do jaké výše ji má uzavřenou a na jaké věci.

Ing. Beitl řekl, že tyto údaje nemá, ale doplní se.

JUDr. Ing. Pleticha reagoval, že to by mělo být doplněno před hlasováním. Město se zbavuje jakési odpovědnosti a má se dát důvěra někomu, o kom nejsou základní údaje.

JUDr. Řeháček řekl, že hovořil s Mgr. Heiplíkem po té, co vedení města navrhlo změnu, která je zde předkládána. Vycházelo se z filosofie, že Mgr. Heiplík je informován a jako advokát z hlediska případných problémů by mohl reagovat i ve vazbě na arbitráž: Z mého pohledu je angažmá Dr. Heiplíka trochu složitější. Je uvedeno, že je advokát, ale zastupoval by město jako osoba delegovaná dle § 82 Zákona o obcích a vedle toho osoba zavázaná zastupitelstvem hlasovat tak, jak se ještě dnes projedná. Z mého pohledu jeho odpovědnost jako advokáta za nějaké kroky, které by mohly do budoucna vést k náhradě škody, je trochu složitější, neboť tady mu ZM řekne, jak má na VH hlasovat. Tudíž si neumím představit, že by město mělo chtít po panu Heiplíkovi nějakou pojistku.

Mgr. Svoboda ocenil výbornou práci Ing. Krause, protože se s důsledností pustil do zprávy o vztazích a našel slabá místa MVV. Trochu ho ale zaráží, že město stále tahá v této kauze za ten kratší konec: Musíme si uvědomit, že protistrana umí lépe než my zvládnout taktiku. Nejlepší obrana je vždy útok. Oni to předvádí a již rok tady s námi cvičí. Táži se, když zde je od p. Krause vyprecizováno, jak protistranu dostat, kde jsou naše slabá místa, kde našel slabá místa jejich, proč nezaútočíme? Můžeme podat trestní oznámení, bude-li to třeba. Ukažme sílu, protože jinak to nepůjde.

Ing. Kraus reagoval na p.Pletichu – zastupitelstvo přesně vymezuje prostor, jak má delegát vystupovat k jednotlivým bodům. Klad, který vidí v p. Heiplíkovi, je v tom, že on jednotlivé hlasovací úkony bude odůvodňovat v komentáři a dostane se to do zápisu. Mgr. Heiplík má celou problematiku nastudovánu. Bude tam projednávána účetní závěrka a dokumentace k problémovému roku 2011-2012, ve kterém jsou např. inzerovány určité nároky vůči členům představenstva. Klad p. Heiplíka je v tom, že ve znalosti věci bude postupy města komentovat a připraví si patřičné kroky.

Ing. Beitl poděkoval za doplnění a dodal, že není jiná šance, jak tam městského právního zástupce dostat. VH není otevřené plénum.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že vysvětlení p. tajemníka je špatně. Jak se pak rozliší, co p. Heiplík dělá v rámci výkonu advokacie a co dělá mimo? Není pravda, že by si ho tam primátor nemohl vzít. Vyplývá to ze zákona o advokacii a druhý akcionář to musí akceptovat. Zatím tady vnímá to, že se primátor zbavuje odpovědnosti.

Ing. Beitl opakoval, že trvá na tom, že není jiný způsobem, jak tam zástupce města dostat a Mgr. Heiplík bude hlasovat tak, jak dnes schválí zastupitelstvo. Jeho sekundární role je přesně v tom, co říká Ing. Kraus.

Do diskuze se nikdo dál nehlásil a návrh usnesení byl schválen 20-1-3-0

ikona souboruHlasování bod 29

USNESENÍ ZM/70/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1.  podání žalobní odpovědi statutárního města Jablonec nad Nisou jako žalované strany na žalobu MVV Energie CZ a.s (IČ: 496 85 490, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00) o 83 407 140,- Kč, vedeného pod sp. zn. Rsp: 2520/12 u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (text žalobní odpovědi dle přílohy důvodové zprávy);

2.  informaci o ustanovení rozhodčího senátu v tomto sporu ve složení JUDr. Martin Maisner, PhD (předseda senátu), Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek (rozhodce jmenovaný za stranu žalující), JUDr. Alexandr Mareš, PhD (rozhodce jmenovaný za stranu žalovanou);

3.  podání žádosti statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. dle ust. § 182 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku o přezkoumání postupu představenstva společnosti ve věci stanovení údajné škody, kterou měli způsobit někteří členové představenstva z titulu porušení péče řádného hospodáře (text žádosti dle přílohy důvodové zprávy);

4.  zřízení komise pro řešení zásobování teplem v Jablonci nad Nisou ve složení Ing. Petr Beitl (předseda), Mgr. Soňa Paukrtová (člen), Ing. Miloš Vele (člen), Ing. Jaroslav Kraus (člen), Ing. František Pešek (člen), JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (člen), Ing. Marta Procházková (člen), Jindřich Berounský (člen);

5.  informaci týkající se konání řádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO 615 39 881, Liberecká 120, Jablonec nad Nisou, dne 28. 3. 2013 od 10.00 v sídle společnosti.

B. s c h v a l u j e

1.  postup Rady města Jablonec nad Nisou ve věci podané žalobní odpovědi, žádosti města jako akcionáře dle ust. § 182 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku i zřízení komise pro řešení zásobování teplem v Jablonci nad Nisou;

2.  materiál Město Jablonec nad Nisou - Revitalizace stávajícího systému CZTvypracovaného společností ENESA, a.s., U Voborníků 852/10, Praha 9 jako postoj statutárního města Jablonec nad Nisou k dalšímu fungování a revitalizaci systému centrálního zásobování teplem na území města (materiál je přílohou důvodové zprávy).

C. d e l e g u j e

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., Mgr. Martina Heiplíka, dat. nar. 23. července 1974, trvale bytem Benešovo nábřeží 3736, 760 01 Zlín, advokáta z advokátní kanceláře Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r.o., přičemž mu k tomuto zastupování akcionáře uděluje plnou moc a pověřuje jej coby delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním plně v souladu s důvodovou zprávou.

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Ing. Beitl se postupně tázal, zda byli dotazující spokojeni s odpověďmi:

Ing. Kraus – spokojen s odpovědí. Řekl, že naráží na jeden problém – že společnosti neukládají své účetní uzávěrky do Sbírky listin, jde o všeobecný problém. Upozornil, že tomu, kdo tuto povinnost neplní, hrozí riziko sankce až 20 tis. Kč.

Mgr. Špoták – nová stavba na Střelnici – s odpovědí není spokojen. Investor je FK Jablonec, ale majitel areálu je město, které neumělo odpovědět na otázku, zda to zůstane průchodné. Tázal se, čí je cesta a zda nespadne pod investora. Chápe, že každý majitel areálu by chtěl oplocení pozemku.

p. Pelta reagoval, že objekt bude přístupný všem, nejen fotbalistům. Bude tam prodejna suvenýrů a restaurace, kavárna a sál. Cílem celé výstavby je, aby se zaplatila a byla návratnost a celý objekt se uživil. Přál by si, aby objekt i město využívalo pro neziskovky a aby se vrátil na „Střelnici“ život.

Ing. Beitl dodal, že výstavba nebude znamenat žádný zásah do práv vstupu ostatním sportovním oddílům, naopak, zazněla pozvánka, aby byl objekt všemi využíván.

Mgr. Svoboda – deratizace v centru města – děkuje za odpověď, dotaz byl z podnětu občanů, kteří bydlí v centru. Doporučil celou situaci i nadále sledovat, aby se za rok či dva nemusel řešit nějaký větší problém.

Ing. Vele reagoval, že tuto interpelaci bere jako podnět.

Mgr. Svoboda – ohledně smlouvy s AK Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r.o. není spokojen s odpovědí. Jde o vážnou věc v souvislosti s CZT a mělo by jít o vstřícnější přístup ze strany vedení města. Odpověď je v rozporu s tím, co mu bylo sděleno primátorem na únorovém ZM. Znovu se tedy tázal - na základě jakého smluvního vztahu byla účtována a proplacena částka uvedená v odpovědi?

Ing. Beitl řekl, že to bere jako novou interpelaci – financování právního zástupce v kauze JTR.

p. Louda – kruhový objezd v Belgické ul. - spokojen s odpovědí.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-5

ikona souboruHlasování bod 04

USNESENÍ ZM/45/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. února 2013.

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora,

Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

Ing. Beitl se omluvil, musí na půl hodiny předat řízení Ing. Velemu, neboť jde zahájit výstavu EUROREGION 2013. Kolegové zatím zodpoví dotazy ohledně svých činností. Otázky k činnosti primátora zodpoví později v diskuzi.

Zpráva Mgr. Paukrtové

PhDr. Fojtíková se tázala na převod fary kostela Sv. Anny. V této souvislosti vybídla vedení města k jednání o restitučních nárocích a investování finančních prostředků města do církevního majetku do budoucna.

Mgr. Paukrtová řekla, že se zúčastnila pouze jednoho dílčího jednání, kterého se zúčastnil ředitel divadla a vedoucí odborů, kteří připomínkovali smlouvu – výstavní činnost. Byla to jedna z dílčích etap převodu kostela Sv. Anny pod JKIC, převodu movitého majetku. Konstatovala, že došlo ke všeobecné shodě.

Ing. Pešek se tázal na situaci kolem Zeleného údolí, zda to může šířeji objasnit.

Mgr. Paukrtová řekla, že záležitost Zeleného údolí byla jedna z prioritních, kterými se začala zabývat. V současné době jsou dva prázdné objekty v dezolátním stavu. Jedinému nájemci je nabídnuto přestěhování do podstatně lepších bytových podmínek v ubytovně Za Plynárnou 13 a město má v úmyslu objekty v Zeleném údolí zlikvidovat. Dále se řeší hřiště, které bylo vybudováno a financováno z prevence kriminality a řízeno Centrem komunitního plánování a s tím souvisí objekt v Zeleném údolí. Ve spolupráci s Ing. Vaníčkem se situace vyřešila tak, že hřiště vyhovuje a město může prodat objekt komunitního centra a vyhoví se i požadavku ministerstva vnitra na udržitelnost projektu. Bohužel, pokud se čerpají peníze z prevence kriminality od ministerstva vnitra, není předepsaná udržitelnost pětiletá jako u evropských projektů. Shrnuto – dva havarijní objekty se zbourají, objekt komunitního centra se prodá a vybudované hřiště přejde pod správu krizového centra a bude dále využíván.

JUDr. Ing. Pleticha se tázal na jednání s paní Guzfa o projektu Mé město.

Mgr. Paukrtová řekla, že jde o bývalou profesorku Gymnázia U balvanu, která se dříve jmenovala Čapounová, dnes sídlí v Praze a je to výtvarnice. Přichází s projektem pro předškoláky, aby se děti ztotožnily se svým městem. Projekt zatím není k realizaci pro letošní rok, ale časem by se mohl realizovat. Město v minulosti získalo cenu za podporu pro-rodinné politiky a toto je jedno z možných řešení projektu.

Mgr. Svoboda se tázal na jednání s primátorem ohledně přidělování bytů. Požádal náměstkyni o odpověď, zda si město přiznává, že má problém se sociálně slabšími, kteří začali vybydlovat domy v centru. Jde o problém společenský, stěžují si ostatní obyvatelé těch objektů a zřejmě je na čase si říci, že čas politické korektnosti skončil. Je třeba problém pojmenovat byť s rizikem, že budeme označeni za asociály či dokonce rasisty, a situaci nějakým způsobem řešit.

Mgr. Paukrtová: Nemyslím si, že by město mělo být politicky či jinak nekorektní. Své kroky by mělo vést tak, aby nastalé společenské situace řešilo korektním způsobem. Celá situace vyplývá z toho, že někteří spoluobčané dosáhnou na příplatky a doplatky na bydlení, protože bohužel tento institut nebyl zrušen, byl přidán k novele zákona o dani z přidané hodnoty a v zákoně zůstal. Výsledek je takový, že někteří naši spoluobčané dokáží platit za neadekvátní bytové prostory částky blížící se 10 – 15 tis. Kč. To je jedna část problému. Druhá část problému je v tom, že máme spoustu neobsazených bytů. Naše metodika pronajímání obecních bytů vychází z doby, kdy bylo bytů nedostatek. Vzhledem k úsporným opatřením města ve všech sférách jsme se dohodli, že změníme metodiku pronajímání bytů a pokusíme se řešit danou situaci. Je otázka, zda má smysl pořádat u některých bytů obálkové metody pronajímání bytů, když uspějí občané, kteří dosáhnou na doplatky za bydlení, a neuspějí např. řidiči MHD. Jde o deformovaný problém a město se tomu snaží čelit změnou metodiky, kterou asi přivítají všichni. Velká část bytů není pronajímána proto, že potřebují velkou úpravu ve stotisícových částkách. Je možné, že se tam vyskytne i pronájem bytu s tím, že nájemce si zainventuje z vlastních prostředků a následně si to odbydlí v nájmu. Zatím ale metodika není připravená a předpokládá se její předložení do prázdnin letošního roku.

p. Louda se tázal na jednání s pí Maierovou ohledně rozvoje cestovního ruchu. Jsou nějaké představy Libereckého kraje a Jablonce o oživení oblasti?

Mgr. Paukrtová odpověděla, že jednání se týkalo jednoho materiálu, který je dnes na programu ZM. Jedná se o v tuto chvíli jednoduchý materiál, který si říká Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. Na první pohled materiál nezajímavý, ale do budoucna by mohl uživit cestovní ruch v Jablonci nad Nisou. Stručně řečeno – toto sdružení si na rozdíl od jiných sdružení LK klade za cíl vytvořit a nastavit zde takové parametry, na které jsme zvyklí z Rakouska. O této iniciativě, na kterou město přispívá, informovala náměstkyni LK. Paní náměstkyně Maireová řekla, že takových sdružení existuje celá řada a vzájemně si konkurují. Dohodly se na vzájemné informovanosti a možném společném jednání se všemi těmito sdruženími, aby si vzájemně nekonkurovaly.

Zpráva p. Vobořila

p. Vobořil doplnil svou zprávu o výsledek výběrového řízení na ved. odd. investiční výstavby – byl vybrán Ing. Pavel Sluka, který se pohybuje ve stavebnictví od ukončení studia. Do funkce by měl nastoupit 2.4.2013. Dále doplnil svou zprávu o informaci k otočce autobusu u hlavního nádraží v Jablonci nad Nisou – ve čtvrtek 4.4.2013 proběhne na úřadě schůzka se zástupci BusLine, DPMLJ a Koridu, kde by se měly aktualizovat informace, které se této problematiky týkají.

Ing. Kraus se tázal, zda tato akce je mimo schválený rozpočet (2.700 tis. Kč).

p. Vobořil odpověděl kladně: Vedení by chtělo znát právě aktuální názor BusLine a dopravců směrem k této otočce, abychom byli ubezpečeni, že investice, kterou bude realizovat město, je správná a dopravci opravdu využijí tohoto nově vzniklého dopravního bodu. Předpokládám, že schůzka pomůže dotvořit projektovou dokumentaci, která se k této investici váže. Pak by byl zastupitelstvu předložen harmonogram a výstup z jednání.

Ing. Kraus dále konstatoval, že 50 % činností náměstka Vobořila se týká odboru Mgr. Paukrtové a požádal o bližší vysvětlení.

p. Vobořil řekl, že jde o akce, které každoročně vedení města absolvuje (svátky a významné dny) v domovech důchodců nebo v MŠ a ZŠ, kde je zapojen do soutěže předškoláků, nebo v rámci investičních akcí. Nyní se připravují dotační tituly v MŠ Hřbitovní a v MŠ Kokonín. Dále by chtěl připravit výzvu pro ZŠ Šumava atd.

Myslí si, že komunikace s občany patří do povinností náměstka a osobně v tom bude pokračovat, neboť mu to přináší spoustu informací, které se jinak nedozví.

MUDr. Jörg se tázal na investiční akci – Turistická ul.: Je tato částka zahrnuta do plánovaných investičních akcí na tento rok?

p. Vobořil řekl, že to není zahrnuto do plánovaných investičních akcí. Pan Weber se na něho obrátil s informací, že v této lokalitě mají svůj investiční záměr a bude do budoucna žádat město, zda by se na tom nepodílelo. Osobně si myslí, že lokalita byla prodána za nějakou cenu, která byla přizpůsobena dané infrastruktuře a je otázkou, zda by město mělo pomáhat v investičním záměru. Na druhé straně se připravuje na základě Petice U Staré lípy dotační titul, kdy jednotliví soukromní stavebníci budou moci požádat o příspěvek na část infrastruktury.

JUDr. Ing. Pleticha žádal upřesnit informaci k autobusové otočce u nádraží – proč se svolává schůzka s BusLinem, když to není náš dopravce?

p. Vobořil: stav je zatím před zpracováním prováděcí dokumentace, která bude podkladem pro výběrové řízení. Celá problematika byla projednávána v minulých letech, a proto si chceme ověřit aktuální informace od dopravců a všech, kteří s tím mají něco společného. Celé jednání je otevřené a není problém, aby se ho jednotliví zastupitelé zúčastnili.

p. Louda se tázal na 71. změnu ÚP – tržnice za autobusovým nádražím. Tržnice u bývalé Jabloně stále funguje 3x týdně. Hovoří se o tom, že centrum města skomírá, ale stále zde chybí úsilí vrátit tržnici na Dolní nám.

Ing. Vele řekl, že 71. změna je jedním z bodu programu – okomentuje to pak.

PhDr. Fojtíková komentovala účast představitelů na různých akcích sdružení nebo neformální návštěvě škol a jejich aktivitu uvítala. Občany je to kladně hodnoceno.

Ing. Pešek komentoval akci autobusové nádraží a nádraží ČD. Byl to společný podnik, který nabývá na významu i pro příměstskou autobusovou dopravu. Připravuje se velká akce na rekonstrukci tramvajové tratě, bude znamenat výluku od podzimu 2014 na téměř jeden rok a bude třeba připravit náhradní autobusovou dopravu podél trati do Liberce. Zároveň je připravena železniční traťová rekonstrukce směrem od Jablonce nahoru. Je nezbytné tuto otočku udělat a připravit dopravní úpravy ve zbytku Nákladní ul., protože se tam budou autobusy potkávat a míjet v rámci pravidelné i náhradní autobusové dopravy.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda budou obnovena setkání s občany?

p. Vobořil řekl, že setkání začínají příští měsíc v různých lokalitách Jablonce tak, jak se osvědčila v minulých letech.

Mgr. Svoboda řekl, že mu ve zprávě chybí jednání s dopravním podnikem ohledně rekonstrukce tramvajové trati. Tázal se, pod koho to bude spadat, a požádal o obsáhlejší informaci na příštím ZM, neboť na zastupitelstvu ve Vratislavicích tuto poměrně obšírnou informaci mají. Jsme poslední zastupitelstvo, které nic neví.

p. Vobořil řekl, že se zúčastnil několika jednání před tím. Prvotním požadavkem Liberce bylo, aby Jablonec přispěl na část, která je v katastru Jablonce. Město se snažilo prosadit konečnou tramvaje, na což je připraven i projekt. Podrobnější informaci do ZM připraví.

Ing. Vele reagoval na dotaz p. Svobody – rekonstrukce tramvaje patří do resortu p. Vobořila. Osobně jednal s p. Wejnarem, protože s ním jedná o veškerých problémech MHD v Jablonci a tato rekonstrukce bude citelný zásah. Je s ním domluvena schůzka za účasti vedení města a dopravních podniků.

p. Louda se tázal na odkanalizování lokality Proseč.

p. Vobořil řekl, že časový horizont se od investora posouvá a stále zdůrazňuje, že přípojných bodů je stále málo, takže investice není pro něho výhodná. Pošle mailovou aktuální zprávu k této kanalizaci a zdůraznil, že nejde o investici města.

Dále doplnil svou zprávu – od 2.4.2013 město zahajuje velmi rozsáhlou akci – budování kanalizace a vodovodu v ul. Krkonošská. Bude tam řada objížděk, v měsíčníku budou pravidelné informace a budou tam uvedeny kontaktní osoby.

Mgr. Paukrtová ještě doplnila svou zprávu o důležitou informaci. Minulý týden proběhlo jednání s p. Wejnarem, který ji mimo jiné informoval, že kraj bude rekonstruovat most na náměstí B. Němcové a tím dojde k omezení určitých autobus. linek. Nejcitelněji se to dotkne obyvatel penzionu v Novoveské ul. (linka č. 20). Rekonstrukce bude asi do září.

Zpráva Ing. Veleho

Ing. Vele doplnil zprávu o čerstvou informaci ze včerejšího jednání s vedením firmy EUROVIA, která provede demolici objektu Musilových. Demolice bude započata 2.4.2013 a k vlastnímu stržení objektu dojde 14.4. a od 15.-19.4. budou probíhat dokončovací práce.

p. Louda se tázal na jednání kolem rekonstrukce obřadní síně na hřbitově.

Ing. Vele řekl, že jednání s p. Kopalem bylo vč. primátora a byl stanoven harmonogram, co by se mělo se hřbitovem udělat. Z jednání ale vyplynulo, že chybí jakási vize hřbitova. Pan Kopal vytipoval projektanta-architekta hřbitovů, se kterým by měla být schůzka cca do 14 dní. Než se přistoupí k rozsáhlejším úpravám hřbitova, je třeba mít nějakou vizi. Věří, že do konce tohoto roku se smuteční síň opraví do provozuschopného stavu. Pan Kopal deklaroval, že je ochoten se na tom finančně podílet.

Nebyly další dotazy (dotazy na primátora budou v rámci diskuze) a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-5

ikona souboruHlasování bod 05

USNESENÍ ZM/46/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

6) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele mimo jiné upozornil na byt v objektu Podskalí, který byl již několikrát neúspěšně prodáván. Materiál byl projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města, uvedená jména vzešla z výběrových řízení.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 20-0-0-6

ikona souboruHlasování bod 06

USNESENÍ ZM/47/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  prodej volné bytové jednotky č. 2941/3 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 73,5 m2 ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 735/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu P. M., r. 1968, bytem ., Liberec 25 za kupní cenu ve výši 266.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

2.  prodej volné bytové jednotky č. 557/02 v objektu Vrkoslavická 21/557 o velikosti 1+1 a celkové výměře 46,9 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 469/3757 na společných částech domu a stavební parcele č. 3193, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu O. T., r. 1977, bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 278.999,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

7) Prodej objektu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

PhDr. Fojtíková se tázala na budoucí opravy objektu, bude je hradit majitel?

Ing. Vele řekl, že jde o památkově chráněný objekt, investor bude pod poměrně přísnou kontrolou. Prodejní cena je složená, částka k proinvestování je přesně určená, do čeho se musí vložit.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-5

ikona souboruHlasování bod 07

USNESENÍ ZM/48/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 a p.p.č. 1115/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu S. P., r. 1981, bytem Plavy . za celkovou kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč s tím, že částka 1.300.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a částka 500.000,- Kč bude proinvestována do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu. Kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

8) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

PhDr. Fojtíková se tázala, proč se majetek vykupuje dráž a jak je možné, že starší investice nelze dohledat?

Ing. Vele upřesnil, že jde o podbod č. 3) a požádal Ing. Pavízovou, aby jej okomentovala.

Ing. Pavízová začala druhou částí dotazu - neví, proč nelze dohledat, nespadá to pod její gesci. K cenám na realitním trhu řekla, že se nějak vyvíjejí, ale neznamená to, že když se do nemovitosti nevloží žádné investice, že hodnota klesá nebo stoupá.

PhDr. Fojtíková poděkovala, ale chtěla jen upozornit, že když město prodává, tak se s hodnotou klesá, a když nakupuje, je to stále dražší.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-2-3

ikona souboruHlasování bod 08

USNESENÍ ZM/49/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2010/5657-02/2013, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 908/47, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou.

2.  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 15824/ULB/2012, kterou se bezúplatně převádí parcela č. 403/15, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV 10001, parcela č. 403/16, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV 10001, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou ve veřejném zájmu.

3.  výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 objektu č.p. 1957 (Palackého 16) na st.p.č. 1834 včetně st.p.č. 1834 a p.p.č. 1025/4 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 1.600.000,- Kč, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 od paní Z. M. L., Řím, ., a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 od paní Z. M. zvaná Chiara, Řím, .

9) Převody pozemků

Info "K"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele řekl, že materiál byl projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města a předkládá se tak, jak jej výbor doporučil.

PhDr. Fojtíková řekla, že musí hlasovat proti, neboť se zde prodává 1176 m2 za cenu 175 Kč/m2, což jí připadá směšné. Jde o pozemek města, pozemek k zastavění a cena jí přijde nevýhodná pro město.

Ing. Vele se tázal, zda má na mysli pozemek mezi ul. Vzdušnou a Dlouhou a zda jej někdy viděla? Ve výboru byla dlouhá diskuze, než se rozhodlo o prodeji. Bylo provedeno místní šetření a pak dvě další doplňující šetření: Lokalitu jsme chtěli nějakým způsobem vyřešit dořešit tak, aby tam městu nezůstal nějaký zbytkový pozemek, na který nebude přístup. Tuto variantu vidím jako kompromisní řešení a bude ji podporovat.

Návrh usnesení byl schválen 21-1-2-2

ikona souboruHlasování bod 09

USNESENÍ ZM/50/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  prodej st.p.č. 3960 o výměře 34 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou společnosti Telefonica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ 60193336 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč

2.  prodej části p.p.č. 2160/4 a p.p.č. 2160/32 nově označené jako p.p.č. 2160/4 o výměře 867 m2, část p.p.č. 2160/33 o nové výměře 308 m2 (celkem 1176 m2) v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům J., r. 1984 a R. r. 1984 L., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 206.200,- Kč

3.  prodej části p.p.č. 2160/4 a části p.p.č. 2160/32 o celkové výměře 419 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům P., r.1968 a M., r. 1972 T., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.638,- Kč

10) Výkup pozemků v areálu Srnčí důl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele řekl, že o předložení materiálu požádalo TJ LIAZ, chtěli provést změnu ve smlouvě, která je již historicky uzavřena mezi městem a TJ LIAZ. Žádali vyjmutí některých pozemků a místo toho nadefinování jiných. Konstatoval, že smlouva je platná, ze strany města je plněná a na zastupitelích je, aby rozhodli, zda se bude v této smlouvě pokračovat nebo se bude nějakým způsobem měnit.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen v původním znění 26-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 10

USNESENÍ ZM/51/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

žádost Tělovýchovné jednoty LIAZ Jablonec nad Nisou, o. s. o změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 849-2009-MS, jejímž předmětem je výkup pozemků v areálu Srnčí důl.

B. t r v á

na výkupu p.p.č. 429/7 o výměře 40.920 m2, p.p.č. 2330/13 o výměře 505 m2, p.p.č. 424/8 o výměře 846 m2a p.p.č. 423/28 o výměře 651 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 4737-129/2009 ze dne 17. 9. 2009 vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 849-2009-MS uzavřenou mezi městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, o. s., IČ 14864991, se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou.

11) Historický majetek obce - novela zákona č. 172/1991 Sb. ke dni 30.6.2012

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora  info "K,P"

Ing. Vele řekl, že to není standardní materiál. Výše uvedená novela umožnila, že si město může požádat o historický majetek. Soupis majetku je předložen, město by jej mohlo bezplatně získat. O část majetku by město žádalo a na druhou část majetku by se měla uplatnit forma žaloby. Je to výklad právníků, jinou cestou se dostat k majetku město nemůže. Město může získat do budoucna strategický majetek (pozemky).

PhDr. Fojtíková se tázala, jak se bude vypořádávat vztah se stávajícími nájemníky, zda to město bude opravovat a oni to budou jen užívat (finanční úřad, úřad práce atd.).

Ing. Vele řekl, že město bude vlastníkem bez jakýchkoli omezení a může s majetkem nakládat dle vlastnických práv.

Ing. Kraus se tázal, zda je mezi převoditelným majetkem nějaký rizikový objekt nebo stav, který bude vyžadovat okamžitě nějaké prostředky?

Ing. Vele odpověděl, že o ničem neví.

Ing. Pavízová doplnila o aktualitu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám tento týden zaslal souhlasné prohlášení ke dvěma pozemkům, která necháme podepsat a doručíme do dané lhůty na katastrální úřad. Kdyby město ještě obdrželo nějaká souhlasná prohlášení, je pro město lepší,doručit je na katastrální úřad v této lhůtě, kdy je KÚ zapíše bez problémů a pozemky budou vypuštěny z přílohy č. 2 a nebude na ně podána žaloba.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-5

ikona souboruHlasování bod 11

USNESENÍ ZM/52/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

a) podání žádosti příslušné organizační složce státu o vydání majetku bývalé České a Slovenské federativní republiky dle přílohy č. 1 ve stanovené lhůtě

b) podání žaloby na určení vlastnického práva historického majetku obce u soudu dle přílohy č. 2 ve stanovené lhůtě.

12) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 12

USNESENÍ ZM/53/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření 4 smluv o účelové půjčce uvedených pod písmeny a) - d)

a) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi A. W., nar. .1938 a L. W., nar. .1938, oba trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 3 let – do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce WC a koupelny ve stávajícím bytě (kód 10) na nemovitost . v Jablonci nad Nisou.

b) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní B. D., nar..1972, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 100 000,- Kč se splatností 4 let – do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce plyn. topení ve stávajícím domě (kód 03) a výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost . v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání vyjádření orgánu státní památkové péče.

c) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi L. Š., nar. .1966 aj. Š., nar. .1966, oba trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou, s manželi J. O., nar. .1943 a V. O., nar.1942, oba trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou, s manžely J. O., nar. .1943 a R. O., nar. .1942, oba trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 120 000,- Kč se splatností 5 let – do 31.12.2018 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu (kód 04) na nemovitost U Staré lípy 9/12 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání územního souhlasu.

d) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi J. K., nar..1947 a B. K., nar..1950, oba trvalým pobytem . ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 30 000,- Kč se splatností 5 let – do 31.12.2018 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu (kód 04) na nemovitost U Staré lípy 236/15 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání územního souhlasu.

13) Folklorní soubor NISANKA - dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebyla žádná diskuze.

Bc. Hamplová oznámila střet zájmu a nebude hlasovat.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 13

USNESENÍ ZM/54/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 507-2011-OE/VO ze dne 14.7.2011 s občanským sdružením Folklorní soubor NISANKA o.s., IČ: 60254319, se sídlem Jižní 144, 468 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude prodloužena splatnost z 31.3.2013 do 31.12.2013.

14) Informativní zpráva o správě cenných papírů za rok 2012

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 14

USNESENÍ ZM/55/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o správě cenných papírů za rok 2012.

15) Rozpočtový výhled na roky 2014-2017

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele oznámil, že materiál byl projednán ve finančním výboru dvakrát a byl doporučen ke schválení. Podklady pro tento rozpočtový výhled byly zpracovány nezávislým ekonomem Ing. Tesařem ve 2.Q.2012 a nebyla tam zahrnuta ekonomika r. 2012. Proto byl materiál na minulém ZM stažen a aktualizován o rok 2012. Celý výhled byl ještě navíc zatížen půjčkou 100 mil. Kč na nákup akcií JTR, dnes je situace jiná. Jde o pohled nezávislého ekonoma a poskytuje jakousi kuchařku, jak by se město mělo chovat při tvorbě dalších rozpočtů. Důležitá informace je ta, že optimální zadlužení města je 250 mil. Kč. Což je hranice, na kterou se město mělo dostat a apeluje na budoucí zastupitele, aby se tento materiál bral v úvahu.

Ing. Kraus řekl, že tyto materiály mají ze zákona nutit obce k tomu, aby plánovaly svou budoucnost v oblasti finanční. Zároveň se předpokládá, že do těchto výhledů budou promítány i dlouhodobé záměry investic. Město si dělalo tyto materiály samo a, dle jeho názoru, neměly valnou úroveň. Odborník nyní stanovil v rozpočtovém výhledu i kritéria, která jsou nad rámec kritérií, kterými je měřena zadluženost z pohledu ministerstva financí. Ale má připomínku: a) Materiál je předkládán pozdě, měl být předložen u schvalování rozpočtu na daný rok. b) Jak dalece město myslí tyto materiály vážně – viz. str. 24 - kde je napsáno, že se v r. 2014-16 nepředpokládají žádné investiční výdaje. To je dost těžko představitelné.

V rozpočtu jsou plánovány větší výdaje, než jsou příjmy. Město má zpracovaný materiál, ale neřídí se jím. Nicméně materiál podpoří, je dobrý a obsahuje spoustu různých analytických pohledů. Pokud se tento materiál myslí vážně, pak by se jím mělo město řídit. Dále upozornil na důvodovou zprávu na str. 4 - výdaje má město pod kontrolou, problém je u příjmů, ale odhad je až úžasný. Město ale nedokáže naplánovat výdaje – poukázal na rozdíl plánovaných a skutečných výdajů z r. 2012. Svědčí to o tom, že se v plánování výdajů chová velice nahodile.

Ing. Vele reagoval na Ing. Krause. Je smutné, že předseda finančního výboru si neprostudoval řádně materiál a v podstatě neví, proč veškeré naplánované peníze nebyly utraceny, že některé investiční akce nebyly zrealizovány a dokončeny. Když předseda finančního výboru zde takto vystupuje, má pocit, že je v ZM něco špatně.

Mgr. Paukrtová reagovala na materiál i na vystoupení předsedy finančního výboru. Bere v úvahu to, že předseda FV materiál podpoří i přes své kritické postoje. Musí ale na druhou stranu říci, že veškeré výhledy, které město dělá, komplikují zákonodárci, kteří dělají různé zásahy, které mají různé dopady do rozpočtu obcí. Myslí si, že jde o materiál, který je dobré schválit a město skutečně neovlivní celou řadu rozhodnutí státu.

Mgr. Svoboda řekl, že chápe, že je zákonnou povinností materiál schválit a že pro zpracovatele je to věštění z křišťálové koule. Ale v predikci následujícího vývoje je uvedeno, že dojde k razantnímu snížení výdajů na platy, platby na práci a pojistné. K velkému snížení došlo v r. 2010, pak se to zvýšilo a v následujících letech je uveden pokles skoro o čtvrtinu. Tázal se, zda to je chyba či se opravdu bude propouštět ¼ zaměstnanců.

Ing. Vítová řekla, že propouštět se nebude, ale co se týče výdajů na platy, měnila se metodika, kdy v r. 2012 máme pouze 11 výplat, ale v r. 2013 to je již 12 výplat, což ovlivňuje tuto skutečnost. Jde o tabulku Ing. Tesaře, kde výrazně snižuje výdaje na platy, což by znamenalo výraznou úsporu pracovních sil, což se nepředpokládá. Město by se mělo řídit tímto výhledem v těch velkých položkách, ve smyslu nevytváření žádných nových investic, které zbytečně zatíží město provozními náklady, starat se o stávající majetek a ten méně zbytný prodávat.

Mgr. Svoboda řekl, že se zdrží hlasování, neboť se z důvodů, které nejsou sděleny, předpokládá snížení platů o 25% nulové investice. Dle jeho názoru to neodpovídá tomu, jak město bude skutečně fungovat a jaké výdaje budou.

Ing. Vítová reagovala, že o investicích se Ing. Tesař zmiňuje a v podstatě je neplánuje z důvodu toho, že by musel žádat po městě investiční výhled, který v tuto chvíli nemá. On tam píše, co je možným zdrojem investičních výdajů. To znamená přebytek provozního salda, kapitálové dotace a prodej městského majetku.

Ing. Beitl řekl, že námitku Mgr. Svobody bere jako oprávněnou a doporučil, aby p. Tesař dodal nějaké vysvětlení, aby tento materiál měl nějakou kontinuitu a logiku. I tato zpětná vazba ze zastupitelstva by měla být zapracována.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-5-1

ikona souboruHlasování bod 15

USNESENÍ ZM/56/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2014 až 2017 uvedený na straně č. 24 přílohy důvodové zprávy

16) Prodej vodovodu v ulici Za Hrází Severočeské vodárenské společnosti, a.s.

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že se postupuje dle pravidel, která byla schválena akcionáři SVS, a.s., v r. 2007 a popisují způsob nabytí vodovodu od jednotlivých obci pro SVS, a.s.

Ing. Beitl to okomentoval jako zástupce v DR SVS, a.s. Tato témata jsou velmi často diskutována. 2.4.2013 je schůzka s GŘ SVS, a.s., kde se o tomto tématu bude diskutovat. 9.4. je aktiv a v dubnu je i VH SVS. Vše jsou to informace, které směřují do dalšího období, jak by SVS měla fungovat dále, a jde o velké oblasti Ústeckého a Libereckého kraje.

Návrh usnesení byl schválen 18-1-2-6

ikona souboruHlasování bod 16

USNESENÍ ZM/57/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy kupní mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností, a. s. Teplice o prodeji vodovodu vybudovaného v ulici Za Hrází v Jablonci nad Nisou;

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem kupní smlouvy.

17) Prodej vodovodu v ulici K Rybárně Severočeské vodárenské společnosti,  a.s.

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 19-1-2-5

ikona souboruHlasování bod 17

USNESENÍ ZM/58/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy kupní mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností, a. s. Teplice o prodeji vodovodu vybudovaného v ulici K Rybárně v Jablonci nad Nisou;

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem kupní smlouvy.

18) Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že jde o každoročně předkládaný materiál na základě přidělené částky od ministerstva kultury. Materiál projednala komise městské památkové péče a schválila jej.

Ing. Pešek řekl, že považuje za chybu ministerstva kultury vypsání pro tento rok jmenovitých akcí na církevní stavby, přestože jsou tyto vydávány církvím. Je zde přidělený obnos, ale myslí si, že to je špatně a zdrží se hlasování.

PhDr. Fojtíková řekla, že materiál podpoří, protože kostel si opravu určitě zasluhuje. Ale jinak navrhuje, aby si vedení města našlo čas a projednalo, zda se do budoucna bude investovat do církevních majetků, osobně je principiálně proti.

p. Vobořil řekl, že chápe, jak je to myšleno, již se směrem k restitucím o tom několikrát diskutovalo. Nicméně hájil kostel Povýšení sv. Kříže jako výjimečnou památku a výjimečnou stavbu. V dalším období se bude brát tento názor v úvahu a v souvislosti k církevnímu majetku se bude šířeji diskutovat.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že materiál podporuje a katolické církve se zastává a kritizoval přístup komunistů, kteří se v minulosti na stavu těchto památek nejvíce podepsali.

p. Louda podpoří materiál také. Ing. Pešek má částečně pravdu v tom, že národ s restitucemi nesouhlasí a do budoucna budou církve bohaté a církve chudé. Starokatolíci budou vždycky chudí. Kostel nevnímá jen jako církevní záležitost, ale jako secesní památku a dominantu města Jablonce.

Ing. Beitl řekl, že nelze na tyto záležitosti nahlížet paušálně, je třeba jít ke kořenům a bavit se o tom s lidmi.

Mgr. Paukrtová řekla, že občanům budou tyto informace lépe prezentovány, než jsou doposud. Program regenerace městských památkových zón spočívá v tom, že vlastník nějakého objektu požádá a pokud město s tím souhlasí, je mu příspěvek poskytnut. Asi bude třeba, aby ministerstvo kultury změnilo tento dotační titul, protože jinak nebudou mít církve možnost opravovat své památky. Jinak je ráda, že většina zastupitelů podpoří dotaci.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-2-2

ikona souboruHlasování bod 18

USNESENÍ ZM/59/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1) rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013

v celkové výši 645 tis. Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:

- budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou -

 III. etapa repase oken včetně souvisejících prací - výše podpory: 545 tis Kč

- kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - restaurování malířské výzdoby presbytáře - výše podpory: 100 tis. Kč;

2) povinnou spoluúčast z rozpočtu města v celkové výši 1 326 610 Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:

- budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou -

 III. etapa repase oken včetně souvisejících prací - výše spoluúčasti: 1 298 000 Kč

- kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - restaurování malířské výzdoby presbytáře - výše spoluúčasti: 28 610 Kč.

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit spolufinancování obou akcí z rozpočtu města v roce 2013.

19) IPRM Jablonec nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil jen doplnil, že materiál byl projednán v řídícím výboru IPRM a doporučen.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 19

USNESENÍ ZM/60/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uplatnění finančního nástroje JESSICA i ve stávající zóně IPRM Žižkův Vrch a okolí;

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, předložit Oznámení o změně k stávající zóně IPRM na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

20) Vydání změny č. 58 Územního plánu města Jablonce n.N.

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že tato změna se týká ploch u městského bazénu. Stávající vymezení je částečné sportovní plochy kryté a částečně přírodní ochrana. Schvalují se lesoparky.

Mgr. Svoboda upozornil, že změnou Pozemkového fondu ČR na Státní pozemkový úřad ČR se trochu rozsypaly metodiky města a posuzování žádostí. Doporučil, aby někdo ověřil, že skutečně daný lesopark bude splňovat dikci nového zákona i z pohledu Státního pozemkového úřadu. Zákon hovoří o veřejné zeleni.

Mgr. Paukrtová konstatovala, že výbor pro územní plánování a strategie rozvoje města jednohlasně doporučil ZM schválit.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 20

USNESENÍ ZM/61/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád jako opatření obecné povahy změnu č. 58 Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000 
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002 
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000 
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003 
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004 
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003 
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004 
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004 
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004 
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006 
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004 
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006 
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006 
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006 
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006 
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006 
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005 
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006 
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006 
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006 
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007 
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008 
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008 
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009 
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009 
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009 
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009 
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010 
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010 
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010 
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010 
 • Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 
 • Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 
 • Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 
 • Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 
 • Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 
 • Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010 
 • Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010 
 • Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010 
 • Změna č. 40b vydaná usnesením č. 975 /2010 z 41. zasedání ZM dne 16. 12. 2010 
 • Změna č. 40f vydaná usnesením č. 104 /2011 z 5. zasedání ZM dne 26. 05. 2011 
 • Změna č. 59 vydaná usnesením č. 161/2011 ze 7. zasedání ZM dne 22. 09. 2011 
 • Změna č. 57 vydaná usnesením č. 62/2012 z 3. zasedání ZM dne 28. 03. 2012 
 • Změně č. 60 vydaná usnesením č. 111/2012 ze 6. zasedání ZM dne 21. 06 2012 
 • Změna č. 61 vydána usnesením č. 112/2011 ze 6. zasedání ZM dne 21. 06 2012 
 • Změna č. 55 vydána usnesením č. 206/2012 ze 6. zasedání ZM dne 20. 12 2012,

a to dle dokumentace změny č. 58 ÚP města Jablonec nad Nisou.

21) Návrh zadání změny č. 69 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že změna se týká přehrady v oblasti loděnice. Schvaluje se z plochy nezastavitelné na plochu zastavitelnou a narovnávají se stávající stavby, které jsou v blízkosti přehrady. Konkrétně se to týká loděnice.

Mgr. Paukrtová doplnila, že výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města návrh schválil a doporučil ZM ke schválení.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 21

USNESENÍ ZM/62/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisu upravený návrh zadání změny č. 69 platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

22) Podnět na pořízení změny č. 71 Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil vysvětlil, že jde o podnět k pozemku 8310 a možnost realizovat parkovací stání a veřejnou tržnici u autobusového nádraží. V této lokalitě je smíšené bydlení s možností zastavění 75% pozemku, město navrhuje, aby zde mohlo být 90 %.

p. Louda řekl, že tržnice u bývalé Jabloně je jedna z věcí, co zde opravdu funguje. Ale musí se stěhovat pryč kvůli Crestylu. Na druhé straně centrum skomírá a málokomu se to líbí. Je otázka, jak to oživit: Zda chceme oživit roh autobusového nádraží nebo centrum města. Na trhy chodí lidé třikrát týdně. Když se zprovozní pro osobní auta Soukenná ul. a dolní část Lidické ul., tak centrum oživíme. Znovu navrhuji oživení centra tržnicí na Dolním náměstí.

p. Vobořil reagoval, že tato diskuze se vede již delší dobu, p. Louda s tím vystoupil na výboru pro územní plánování. Ale nyní se schvaluje návrh změny, která mění zastavěnost plochy nikoli umístění tržnice. V projektu se počítá s tím, že by tam tržnice mohla být, tzn. že se tam bude budovat možné připojení pro jakýsi trh. Pokud Crestyl zahájí stavbu a zbourá Jabloň, tržnice tam nebude. Ale osobně si nemyslí, že není úplně vhodné Dolní náměstí pro takovýto druh prodeje.

Ing. Beitl plocha na Dolním nám. by logisticky nefungovala, tržnice potřebuje více prostoru pro auta a parkování. U autobusového nádraží je více možností i s konečnou MHD.

PhDr. Fojtíková řekla, že si umí představit tržnici na autobusovém nádraží, ale její dotaz směřuje k zastavěné ploše. Bylo jí řečeno, že to je kvůli vybudování asfaltových ploch, přesto si není jistá, zda je nutné zvyšovat % zastavěnosti, aby se z toho neukázal úplně jiný záměr a zastavění území něčím jiným. Z logistického hlediska tržnice v tomto místě bude šikovná, ale je třeba uvažovat i o oživení Dolního nám., ale něčím jiným než je tržnice.

Ing. Smrčková vysvětlila, proč město musí předložit tento podnět. Vycházelo se ze stávající plochy, kterou nyní zabírá tržnice. Když se tyto plochy promítly do pozemku 8310, zjistilo se, že zpevněné plochy chybí a těch 15% ploch musí být v souladu s územním plánem. Dává za pravdu Dr. Fojtíkové, pokud by se záměr nezdařil, tak se navyšuje možnost zástavby v daném bloku, který je veliký. Jde od autobusového nádraží až k vysokým objektům v Podhorské ul.

Mgr. Paukrtová opět doplnila, že výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města návrh schválil s tím, že si byl vědom, že zvyšuje území zastavěnosti, nikoli přesun tržnice. Dále řekla svůj osobní pohled na tržnici – debatuje i s trhovci a ti se děsí přesunu na Dolní nám. vzhledem k problémům s dopravou. Myslí si, že tržnice za autobusovým nádražím je na místě a myslí si, že se bude zvyšovat počet trhovců z důvodu farmářských trhů, které se rozvíjejí po republice. Otázka není v tuto chvíli uzavřená.

p. Vobořil doplnil, že farmářské trhy již jsou právě na Dolním nám., ale jsou minimálně využívané a obává se, že to dlouho nevydrží.

JUDr. Ing. Pleticha pochválil primátora a ODS, že dospěli k tomu, že tato myšlenka je racionální. Členové ČSSD to rádi podpoří.

Ing. Procházková k tomu dodala, že v r. 2006, když se dodělávalo Dolní nám. z evropských dotací, bylo Eurocentrum požádáno o vyhotovení návrhu na umístění trhů. Tenkrát byl návrh pro 20–25 stánků – bez dnešních laviček a úprav. K farmářským trhům řekla, že jsou každý čtvrtek a je tam tak 5-6 stánků.

p. Louda řekl, že farmářské trhy skomírají, neboť tam nikdo nejezdí. Navrhl udělat průzkum v Jabloneckém měsíčníku mezi lidmi, kde by chtěli trhy. Zajímal by ho názor občanů, nikoli trhovců.

Ing. Beitl konstatoval, že parkování na Dolním nám. je otázkou několika málo týdnů, je připravena kompletní změna dopravního a parkovacího systému. Je ale třeba bavit se s trhovci a vnímat náměty, které již byly zpracovány.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že pro trh jsou určující lidé, trh je tam, kde to žije, proto trhy vznikaly na dobře dostupných místech. U trhu jsou další určující věcí, aby tam byla voda a sociální zázemí. To na Dolním náměstí není. U autobusového nádraží toto zázemí je. Panu Loudovi řekl, že průzkum mezi občany ohledně tržnice již proběhl v r. 2007. Vyplynulo z toho, že lidé tam trhy nechtějí, spíše nějaké slavnosti.

p. Vobořil řekl, že probíhají jednání s dopravcem, že by se využilo jejich stávající sociální zařízení.

Ing. Beitl dodal, že v poradě vedení se řešilo, kam přesunout stávající parkování aut.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-2-1

ikona souboruHlasování bod 22

USNESENÍ ZM/63/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 71 Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

23) Harmonogram přípravy programu "Podpora výstavby technické infrastruktury" - příspěvky z FZÚB

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že RM dnes ráno schválila složení komise dle návrhu jednotlivých klubů. Navíc byl doplněn Ing. Jiří Fiala, návrh nebyl písemně. V materiálu je uveden harmonogram jednání a dotačního titulu. Město navrhuje kontinuální výzvu, tzn., že dotační titul se bude naplňovat průběžně a zájemci nemusí čekat na termín. Předpokládá se, že v zásadách bude schválený celkový limit, ze kterého se bude čerpat a bude schválena i maximální částka na jednu bytovou jednotku (pokud se to bude týkat čistírny). Připravuje se to tak, aby v tom byl zainteresován i stavební úřad, aby nedocházelo k tomu, že obyvatelé budou na rozhodnutí stavebního úřadu čekat.

JUDr. Ing. Pleticha vítá materiál, ale upozorňuje, že se to vleče a je to otázka 3 měsíců přípravy kontinuálních výzev.

p. Vobořil s tím nesouhlasil, ale předpokládá, že připomínka ze strany p. Pletichy je proto, že není informovaný. Fond funguje dál beze změny, žádosti jednotliví žadatelé předložili a jsou tam žádosti z této lokality, se kterými se pracuje. Toto je nový dotační titul, protože se jedná o příspěvek. Není to půjčka jako u starého fondu. Výzvu by určitě mělo schválit na konci procesu zastupitelstvo. Jako nový produkt by to mohlo zlepšit investování do infrastruktury a dostupnost by mohla být jednoduší.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-2-1

ikona souboruHlasování bod 23

USNESENÍ ZM/64/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informace o přípravě programu "Podpora výstavby technické infrastruktury" včetně harmonogramu, které jsou obsaženy v důvodové zprávě tohoto usnesení.

24) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová dodala, že bylo podáno celkem 32 žádostí na příspěvek od 18 organizací. Požadované částky byly výborem schváleny a poskytnuty. Dodala, že po kontrole na konci roku, mají všechny organizace účtování v pořádku a požádala o podporu návrhu.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 24

USNESENÍ ZM/65/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, vč. příslušných rozpočtových změn, a to dle důvodové zprávy.

25) Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s.

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová okomentovala materiál, který by měl přispět ke zvýšení cestovního ruchu v Jablonci a v Jizerských horách. S historií tohoto projektu byla seznámena více než před rokem, kdy předseda TJ Bižuterie přišel, že chtějí v Jizerských horách nastartovat podobný projekt, jaký je v Alpách. Jezdí tam co nejvíce cyklobusů a skibusů a současně mohou návštěvníci Jizerských hor navštěvovat i Jablonec nad Nisou. Díky ubytování (slevové karty) mají hosté slevy na vlecích a bazénu. Do budoucna by to mohlo být i do divadla, do kina či Eurocentra. Město se k tomuto projektu přihlásilo, sdružuje poskytovatele ubytovacích služeb a vychází v podstatě z jejich iniciativy. Město tento projekt podpořilo pro tento rok částkou 100 tis. Kč a v závěru roku se vyhodnotí celá činnost a předloží se návrh na vstup Jablonce nad Nisou do sdružení. To už bude jasné, jak se bude tato činnost rozvíjet. Od počátku existence sdružení bylo vydáno asi 7 tis. slevových karet. Hlavním dopravcem tohoto projektu by měl být BusLine, měla s nimi jednání ohledně počtu skibusů a cyklobusů, aby pro návštěvníky byly co nejlépe využívány.

Ing. Pešek zhodnotil záměr jako velmi úspěšný, ale vnímá, že dominantním partnerem je Ski Bižuterie a je to spíše zimní akce. Je třeba to vnímat jako celoroční akci a v materiálu je uvedeno, že město dostalo nabídku. Myslí si, že město by se mělo aktivně poptávat po tomto členství a nečekat až na 1.1.2014 a nebo do tohoto sdružení vstoupit během roku 2013. Zdůraznil, že je třeba počítat s tímto projektem v dalším rozpočtu.

Mgr. Paukrtová reagovala, že ač to organizuje Ski Bižuterie, není to jen aktivita zimní. Jde o aktivitu celoroční, a proto ty cyklobusy. Řekla, že osobně se snaží být aktivní v zapojení města do této akce, ale jediným mínusem je to, že zatím není vypracovaný systém financování. Způsob, kterým se to dnes financuje, je poměrně komplikovaný, ale bude se snažit nějaký způsob financování předložit na červnovém zastupitelstvu. Dnes je to předloženo jako zpráva k vzetí na vědomí, protože sdružení jedná s městem a jím zřízenými organizacemi.

Ing. Beitl doplnil, že pokládá angažování p. Bažanta (Ski Bižuterie, s.r.o.) za velký přínos. Pokusy o založení podobných systémů probíhaly každé dva roky, ale nyní to má koncepci a TJ Bižuterie je dostatečně motivovaná a dostatečně silná, aby to dotáhla do konce. Zatím je v celém systému zapojen jenom bazén, proto žádal p. Bažanta, aby přinesl seznam podnikatelů, kteří budou zapojeni. Jablonec jako největší město v celém systému jej bude stejnou měrou finančně podporovat. Pokládal za vhodné informovat zastupitele o tom, že i jablonečtí podnikatelé jsou v hojné míře do systému zapojeni.

JUDr. Ing. Pleticha konstatoval, že se zde vymýšlí něco, co je dávno vymyšleno. Existuje krajská organizace KORID, která má clearingové centrum a na kraji se o tom mluví již léta. Podivil se, proč se nejde tímto směrem. Je to stejná technologie, jen to bude jiný typ karty. Vše funguje od existence IDOLu.

Ing. Beitl poděkoval za námět, který je především pro p. Bažanta. Celý ten systém se netýká jen dopravy, ale týká se v podstatě celého zatraktivnění systému rekreace v Jizerských horách. Vnímá to jako pozitivní podnět a mandát dotáhnout to celé do konce, jak řekla Mgr. Paukrtová.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 25

USNESENÍ ZM/66/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s.

26) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013 - prostředky z "hazardu" (VHP, VLT), rozpočtové opatření

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová okomentovala materiál a úpravu zákona k těmto výnosům. Výnosy z hazardu přešly ve valné míře do příjmové stránky rozpočtu města. Z hazardu přišlo do rozpočtu města cca 18 mil. Kč, z toho 13 mil. Kč bylo dáno do rozpočtu a 5 mil. Kč bylo v rozpočtu fixováno pro sport a tělovýchovu. Dnes ráno rada města doporučila po schválení „klíče“ rozdělení prostředků tak, jak je zde předloženo. Sportovní komise doporučila rozdělit finanční prostředky pro jednotlivé organizace – viz tabulka – vy výši 4 mil. Kč. Zbývající částka je předjednána s předsedkyněmi jednotlivých resortních komisí (kulturní, humanitní, pro školství a tělovýchovu) a bude zastupitelům předložena příště. Doporučila návrh ke schválení.

PhDr. Fojtíková řekla, že materiál podpoří, ale vyzvala vedení města, aby jednalo o „klíči“ rozdělení a pro příští rok ho změnilo. Pokud se peníze dostaly do rozpočtu města, mělo by se s nimi zacházet jako s každými jinými finančními prostředky v rozpočtu města. Přiměřená částka by se z toho mohla použít na potřebné, nutné opravy např. mostů. Město má rozhodovat o všech oblastech. Přiloženou tabulku rozdělení příspěvků dle nastaveného klíče považuje za nepřiměřenou.

Ing. Pešek komentoval, že se poprvé setkává s tím, že organizace dostává více peněz, než o které si požádala.

Mgr. Svoboda řekl, že materiál podpoří, ale apeloval na přehodnocení systému rozdělení příspěvků z veřejných prostředků. Upozornil, že na kulturu je zapomínáno a sportovci dostávají příspěvky v docela slušné výši.

Mgr. Paukrtová: S finančními prostředky z hazardu může město disponovat a nejsou vázány. Bude dobře spočítat všechny finanční prostředky, které plynou na kulturu, do sportu a nebo do sociální oblasti. Budeme se tím odpovědně zabývat.

Ing. Roubíček reagoval na některé příspěvky ohledně rozdělení peněz z hazardu za r. 2012. Loni se rozpustilo 13 mil. Kč, letos je schváleno 15 mil. Kč. Komentoval postavení sportovců, že si vůbec „troufají“ požádat o nějaké peníze a čerpat je z rozpočtu. Sportovní komise v říjnovém zasedání 2012 schválila návrh dělení – 80% sport a 20% zbylé oblasti. U toho byl Mgr. Tulpa, který byl na jednání daleko radikálnější a navrhoval 100% pro sport. Není to o tom, že to nebylo předjednáno, je chyba v další komunikaci.

Ing. Kraus kritizoval způsob plánování výdajů a poukázal na to, že by nemuselo docházet k těmto debatám. Jde o příklad nahodilého hospodaření s prostředky.

Ing. Beitl reagoval, že nelze vše plánovat, v legislativě se dějí různé věci, a kdyby se vše sofistikovaně plánovalo, nemuselo by se o ničem diskutovat a scházet se zde.

Ing. Kraus řekl, že o novém přerozdělování finančních prostředků z loterií ví již přes rok a tady se to řeší až nyní. Není to akademická debata, jen chce upozornit, že těch momentů, jak využít prostředek rozpočtový výhled, je více.

Ing. Beitl řekl, že predikce byla 30 mil. Kč, kdyby se naplánovaly, tak je město mínus 10 mil. Kč.

Ing. Vele reagoval stejně: Predikce ministerstva financí byla 32 mil. Kč a mohli jsme je naplánovat do příjmu rozpočtu. Zvolili jsme jinou taktiku a peníze se postupně zapojovaly do rozpočtu, Díky tomu se mohla rozjet stavba onkologie, dofinancovala se doprava atd. Částka 5 mil. Kč v loňském roce skutečně přišla a nebyla použita, proto se z ní letos vytvořila rezerva.

Ing. Procházková se tázala na stejné jako Ing. Pešek – požadavek FK, když požadoval 1,5 mil. Kč, proč dostal 2 mil. Kč?

p. Pelta vysvětlil filosofii rozdělení částky z hazardu po úpravě zákona. Sportovní kluby jsou nyní závislé na dobré vůli měst, co jim dají.

Mgr. Paukrtová dodala, že zde nezaznamenala, že by materiál nikdo nepodpořil. Dále p. Roubíčkovi řekla, že se zde nikdo nesnaží sportovce kriminalizovat. Jen se zde konstatovala fakta, teorie je trochu jiná, než praxe. Jestliže zde nebyl zdaněn celá léta hazard (od r. 1990) a ministerstvo financí řeklo, že hazard zdaní, tak je nutné říci, že pak není možné, aby sport byl financován tak, jak byl, že jednotlivé loterijní společnosti budou cosi dávat ČSTV a cosi fotbalu atd. To bylo naprosto nesystémové. Zdanění hazardu je, dle jejího názoru, naprosto správné. Na druhou stranu nebylo řečeno to „b“, tzn. jakým způsobem budou financováni sportovci, jak bude financován olympijský výbor. Prostě jak budou financováni ti, co jsou na těchto zdrojích závislí. A takovouto věc nelze vyřešit ze dne na den. Bylo řečeno, ať si to financují obce, které toho z hazardu dostanou nejvíce. Fakta jsou zase jiná, neboť predikce ministerstva financí v obou kategoriích - jak výnos z loterií, tak rozpočtové určení daní - je úplně jiné, než jak predikovalo ministerstvo financí. Sportovní komise pro letošní rok rozdělila prostředky tak, jak je rozdělila. Osobně nárokovala rozdělení 1 mil. Kč a myslí si, že by bylo dobře to pro letošní rok schválit. Je třeba vážně se zabývat co s tím příští rok. Vláda se bude muset zabývat tím, jak naloží s financováním sportu, který je na státním rozpočtu závislý a nemůže být v plném rozsahu závislý pouze na rozpočtech obcí.

Ing. Beitl dodal, že sport není jen o tom, že jde někdo někam běhat, ale má široký, výchovně kulturně sociální dopad, pokud jde o sport mládeže. Je to skutečně systém, který vygeneruje pracovní místa, a jsou na něj napojeny další systémy ekonomické. Teď se to vše změnilo, obec do toho vstupuje a jde trochu o experiment. Obává se, že to ještě nějakou dobu bude trvat, než si celý systém sedne.

Ing. Kraus řekl, že se zde řeší konkrétní věc. Do rezervního fondu se naplánovaly nějaké peníze a nyní se rozpouštějí. Všichni to věděli a plán schválili. V tomto momentě má dojít k jinému klíči přerozdělení. Proto poukazuje na plánovací proces. Tato pravidla se mohla určit dopředu.

PhDr. Fojtíková reagovala, že plánování není někdy úplně přesné. Zrovna v tomto případě nešlo o rozplánování každé koruny, ale přesně o princip rozdělení rezervy. Od začátku se vědělo, že na sport půjde nějaká částka. Za sebe řekla, že to pro letošní rok podpoří ale s tím, že by byla ráda, aby se to pro příští rok upravilo. Argument p. Pelty je logický, ale sama to posuzuje ještě z jiných hledisek. Dle jejího názoru – sport, do kterého se dávají tak velké peníze, již není sport. Se sportem to nespojuje, snad s urychleným sportovním tokem. Aby si mohli dospělí, mládež a děti zasportovat, tak se velké peníze dávat nemusí. Proto si myslí, že jde o věci principiální a zastupitelé města by se měli věnovat všem oblastem rozvoje města. Nelze stále upřednostňovat sport a tvrdit, že je takto vysokonákladový.

Zastupitelé by si měli říct, jakým způsobem chtějí příjmy do rozpočtu dále používat.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-1-0

ikona souboruHlasování bod 26

USNESENÍ ZM/67/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města - prostředky z "hazardu" (VHP, VLT) pro rok 2013 vybraným subjektům z oblasti tělovýchovy a sportu na podporu mládežnického sportu, údržbu a provoz sportovních zařízení a areálů v celkové výši 4 000 000,- Kč, včetně příslušných rozpočtových změn dle důvodové zprávy.

27) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, tajemník

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-5

ikona souboruHlasování bod 27

USNESENÍ ZM/68/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

28) Změna a schválení příloh: č.1 a 2 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., č.1 ZL CSS,p.o.,Jablonec nad Nisou 

na stůl

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová řekla, že jde o čistě technickou záležitost a doporučila materiál ke schválení.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 28

USNESENÍ ZM/69/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

předchozí přílohu č. 1 a 2 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., a přílohu č. 1 Centra sociálních služeb, p.o., Jablonec nad Nisou.

B. s c h v a l u j e

změnu příloh č. 1 a 2 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., a změnu přílohy č. 1 Centra sociálních služeb, p. o., Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

30) Změna OZV č.3/2008 o ochraně nočního klidu

- na stůl

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl jen řekl, že jde o reakci na zákonnou úpravu.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-6

ikona souboruHlasování bod 30

USNESENÍ ZM/71/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, o ochraně nočního klidu, v platném a účinném znění;

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města.

31) Změna zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

na stůl

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Svoboda měl technickou připomínku k uvedení adresy sídla.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-6

ikona souboruHlasování bod 31

USNESENÍ ZM/72/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

změnu Článku II. zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., IČ: 28686454, spočívající ve změně sídla, a to tak, že bod 2.2 zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., IČ: 28686454, zní: 2.2 Sídlo společnosti: Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, provedením právních kroků nutných k realizaci přijatého usnesení, zejména k podpisu notářského zápisu osvědčujícího schválenou změnu.

32) Nové interpelace

Ing. Beitl řekl, že do této doby zaznamenal jen dotaz Mgr. Svobody o financování právních služeb v kauze JTR.

p. Louda komentoval rekonstrukci objektu na Žižkově Vrchu (objekt Řetizková 11), který byl špatně opraven (sklepní izolace). Tázal se, ve kterém roce byl dům zkolaudován a kolik stála rekonstrukce celého objektu a kolik z toho byla spoluúčast města. Dále ho zajímal projektant, stavební dozor a dodavatel. Odpověď žádal písemně. Na tak velkou investici se mu jeví mizerný výsledek.

PhDr. Fojtíková se připojila ke stejné interpelaci a požádala o zaslání odpovědi i na její adresu. Objekt Řetizková 11 se stává neobyvatelný, z venku vypadá hezky, ale zevnitř hnije. Dále se tázala, jak chce město v letošním roce zajistit bydlení a řádnou péči svých opatrovanců, kterým je město opatrovníkem. Hovořilo se o několika návrzích, zaregistrovala jen rozhodnutí rady města, které je dle jejího názoru trochu nešťastné. Závazně se tam přijímá usnesení o zbudování nové sociální služby, která bude velmi nákladná (24 hod. služba). Nabízí se daleko levnější řešení – opatrovance umístit na městskou ubytovnu s tím, že by se tam zajistil noční dohled – nikoli odborný. Jednalo by se o vrátného za minimální plat s tím, že pokud by to byl člověk z úřadu práce, je možno na něho právě teď získat prostředky z nově navržených programů. Navrhuje, aby se nejprve zvolila tato varianta a teprve po jejím vyhodnocení se případně přistoupilo k budování nákladné další sociální služby. Možná se časem ukáže, že není potřeba. Ráda by věděla, zda město zvolí tuto variantu, využít ubytování a toho, na čem se zde již nějakou dobu pracovalo a 24 hod. dohled využít jen hlídací službou.

Mgr. Paukrtová řekla, že se problémem město skutečně intenzivně zabývá, vyplývá to i z jednání řídícího výboru komunitního plánování. Na otázku odpoví písemně. Osobně bude usilovat o to, aby o opatrovance bylo postaráno již v letošním roce a zároveň, aby to bylo co nejlevnější pro město.

33) Diskuze

Ing. Beitl se tázal, zda má někdo dotazy k přehledu činností primátora?

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Latislavem – CMS – co je ta zkratka? A pak jednání na ŘSD – nejčerstvější informace.

Primátor řekl k ŘSD – v Kundraticích by se mělo začít skutečně příští rok na podzim. K panu Latislavovi řekl, že reprezentuje jednu z renomovaných bezpečnostních agentur, která má napojené některé městské objekty, a přišel nabídnout další služby.

Ing. Pešek řekl, že se zde projednávala v bodě půjček z fondu na zlepšení úrovně bydlení relativně malá částka. Myslí si, že zájem o půjčky opadá a město by se mělo zamyslet nad ekonomickou stránkou věci a v druhé polovině roku vyhlásit druhé kolo a snížit úrokovou sazbu. Dále informoval jako krajský zastupitel, že se budou schvalovat nové principy dotačních programů, které bude poskytovat Liberecký kraj. Materiály již předal Mgr. Habadové, která bude dále informovat zájemce.

Ing. Vele potvrdil, že se již připravuje materiál ke druhému kolu na výzvu na půjčky pro zlepšení úrovně bydlení vč. snížení úrokové sazby. 100% souhlasí.

PhDr. Fojtíková komentovala farmářské trhy, je třeba najít lepší a vhodnější místo.

Ing. Pešek komentoval ul. Želivského a její otřesný stav povrchu. Doporučil sezvat všechny odpovědné a postavit je k autobusové zastávce a nechat kolem nich jezdit hodinu auta.

Ing. Beitl řekl, že jako krajští zastupitelé by mohli společně zapůsobit na p. Mastníka, aby pochopil, že i Želivského ul. je důležitá.

Mgr. Paukrtová dodala, že se stále častěji setkává s kritikou občanů na stav Želivského. Říká jim, že to není městská silnice, ale to je nezajímá. Je třeba vyvinout na vedení krajského úřadu příslušný tlak.

Ing. Vele adresoval příspěvek na Ing. Peška a Ing. Krause. Prostudoval dnešní materiály k JTR a pak si nechal od městského energetika připravit jakousi spotřebu tepla, kterou město platí společnosti JTR, a nemůže pochopit jednu věc, že čísla se diametrálně odlišují. Chápe, že město má kalendářní rok a oni fiskální rok o dva měsíce posunutý, ale to není to zásadní. Město je vůči JTR odběratel, který platí ročně 40 mil. Kč za teplo – za město a městské organizace. Když se bude číst zpráva o vztazích JTR, tak se tam nikde toto číslo nedohledá. Nerozumí tomu, proč se tato čísla nikde nepotkají, jen by měl být rozdíl v DPH 14%.

Ing. Procházková pochválila žlutou malbu na chodbě radnice.

Tajemník navázal a řekl, že tyto práce byly provedeny díky pracovníků VVP z úřadu práce.

MUDr. Jörgová tlumočila stížnost občanky na nepořádek kolem ČSOB a býv. Jabloně. Opakovaně volala na město a TSJ, které ji řekly, že musí rozhodnout město, zda to mají uklidit. Tázala se, jakou formou mají občané nebo podnikatelé postupovat, aby prostor kolem nich byl přiměřeně uklizen.

Ing. Vele řekl, že pravidelný úklid města je objednán v rámci smlouvy s TSJ. Je pravda, že oni bez souhlasu města nemohou uklízet. Existuje zde bezplatná zelená linka, je zde správce komunikací, Ing. Čechová a nejvhodnější formou je poslat mail.

Ing. Beitl doplnil, že i na městských stránkách se řeší úklid města.

Nebyla další diskuze a primátor pozval zastupitele na výstavu cestovního ruchu do Eurocentra a na vyhlášení strážníka roku dne 28.3.2013.

Primátor města ukončil jednání ZM ve 12.45 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: Ing. Petr Roubíček, Mgr. František Špoták

Vytvořeno 4.4.2013 12:45:59 | přečteno 1650x | Petr Vitvar