Usnesení 21.03.2013

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 21. března 2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/45/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. února 2013.

ZM/46/2013

A. bere na vědomí

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

ZM/47/2013

A.1 schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 2941/3 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 73,5 m 2ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 735/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu P***** M*****Liberec 25 za kupní cenu ve výši 266.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.2 schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 557/02 v objektu Vrkoslavická 21/557 o velikosti 1+1 a celkové výměře 46,9 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 469/3757 na společných částech domu a stavební parcele č. 3193, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu O***** T***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu 278.999,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

ZM/48/2013

A. schvaluje

prodej objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 a p.p.č. 1115/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu S***** P*****Plavy *****za celkovou kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč s tím, že částka 1.300.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a částka 500.000,- Kč bude proinvestována do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu. Kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

ZM/49/2013

A.1 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2010/5657-02/2013, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 908/47, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 15824/ULB/2012, kterou se bezúplatně převádí parcela č. 403/15, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV 10001, parcela č. 403/16, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na LV 10001, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou ve veřejném zájmu.
A.3 schvaluje

výkup ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ˝ objektu č.p. 1957 (Palackého 16) na st.p.č. 1834 včetně st.p.č. 1834 a p.p.č. 1025/4 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 1.600.000,- Kč, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 od paní Zappala Maria Luisa, Řím, Via Monti Tiburtini 509, a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 od paní Zappala Maria zvaná Chiara, Řím, Piazza Adriana 10.

ZM/50/2013

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 3960 o výměře 34 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou společnosti Telefonica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ 60193336 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč
A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 2160/4 a p.p.č. 2160/32 nově označené jako p.p.č. 2160/4 o výměře 867 m 2, část p.p.č. 2160/33 o nové výměře 308 m 2(celkem 1176 m 2) v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům J***** a R***** L***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 206.200,- Kč
A.3 schvaluje

prodej části p.p.č. 2160/4 a části p.p.č. 2160/32 o celkové výměře 419 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům P***** ***** a M***** T***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 84.638,- Kč

ZM/51/2013

A. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty LIAZ Jablonec nad Nisou, o. s. o změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 849-2009-MS, jejímž předmětem je výkup pozemků v areálu Srnčí důl.

B. trvá

na výkupu p.p.č. 429/7 o výměře 40.920 m 2, p.p.č. 2330/13 o výměře 505 m 2, p.p.č. 424/8 o výměře 846 m 2a p.p.č. 423/28 o výměře 651 m 2oddělených podle geometrického plánu č. 4737-129/2009 ze dne 17. 9. 2009 vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 849-2009-MS uzavřenou mezi městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, o. s., IČ 14864991, se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou.

ZM/52/2013

A. schvaluje

a) podání žádosti příslušné organizační složce státu o vydání majetku bývalé České a Slovenské Federativní Republiky dle přílohy č. 1 ve stanovené lhůtě
b) podání žaloby na určení vlastnického práva historického majetku obce u soudu dle přílohy č. 2 ve stanovené lhůtě.

ZM/53/2013

A. schvaluje

uzavření 4 smluv o účelové půjčce uvedených pod písmeny a) - d)
a) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Al***** W*****, narozenou ***** a L***** W*****, narozeným *****, oba trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 3 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce WC a koupelny ve stávajícím bytě (kód 10) na nemovitost Máchova 1174/24a v Jablonci nad Nisou.
b) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní B***** D*****, narozenou *****, trvalým pobytem ***** *****, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 100 000,- Kč se splatností 4 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce plyn. topení ve stávajícím domě (kód 03) a výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost Podhorská 45/73a v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání vyjádření orgánu státní památkové péče.
c) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi L***** Š*****, narozenou ***** a J***** Š*****, narozeným *****, oba trvalým pobytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou, s manželi J***** O*****, narozeným ***** a V***** O*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou, s manželi J***** O*****, narozeným ***** a R***** O*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 120 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2018 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu (kód 04) na nemovitost U Staré lípy 9/12 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání územního souhlasu.
d) Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi J***** K*****, narozeným ***** a B*****K*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 30 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2018 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu (kód 04) na nemovitost U Staré lípy 236/15 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání územního souhlasu.

ZM/54/2013

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 507-2011-OE/VO ze dne 14.7.2011 s občanským sdružením Folklorní soubor NISANKA o.s., IČ: 60254319, se sídlem Jižní 144, 468 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude pordloužena splatnost z 31.3.2013 do 31.12.2013.

ZM/55/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě cenných papírů za rok 2012

ZM/56/2013

A. schvaluje

rozpočtový výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2014 až 2017 uvedený na straně č. 24 přílohy důvodové zprávy

ZM/57/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy kupní mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice o prodeji vodovodu vybudovaného v ulici Za Hrází v Jablonci nad Nisou

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem kupní smlouvy

ZM/58/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy kupní mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice o prodeji vodovodu vybudovaného v ulici K Rybárně v Jablonci nad Nisou

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem kupní smlouvy

ZM/59/2013

A. schvaluje


1) rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013
v celkové výši 645 tis. Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:
- budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou -
III. etapa repase oken včetně souvisejících prací - výše podpory: 545 tis Kč
- kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - restaurování malířské výzdoby presbytáře - výše podpory: 100 tis. Kč

2) povinnou spoluúčast z rozpočtu města v celkové výši 1 326 610 Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:
- budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou -
III. etapa repase oken včetně souvisejících prací - výše spoluúčasti: 1 298 000 Kč
- kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - restaurování malířské výzdoby presbytáře - výše spoluúčasti: 28 610 Kč

B. ukládá


Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit spolufinancování obou akcí z rozpočtu města v roce 2013

ZM/60/2013

A. schvaluje

uplatnění finančního nástroje JESSICA i ve stávající zóně IPRM „Žižkův Vrch a okolí“

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, předložit Oznámení o změně k stávající zóně IPRM na Ministerstvu pro místní rozvoj

ZM/61/2013

A. vydává

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád jako opatření obecné povahy
změnu č. 58 Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
 • Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
 • Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
 • Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010
 • Změna č. 40b vydaná usnesením č. 975 /2010 z 41. zasedání ZM dne 16. 12. 2010
 • Změna č. 40f vydaná usnesením č. 104 /2011 z 5. zasedání ZM dne 26. 05. 2011
 • Změna č. 59 vydaná usnesením č. 161/2011 ze 7. zasedání ZM dne 22. 09. 2011
 • Změna č. 57 vydaná usnesením č. 62/2012 z 3. zasedání ZM dne 28. 03. 2012
 • Změně č. 60 vydaná usnesením č. 111/2012 ze 6. zasedání ZM dne 21. 06 2012
 • Změna č. 61 vydána usnesením č. 112/2011 ze 6. zasedání ZM dne 21. 06 2012
 • Změna č. 55 vydána usnesením č. 206/2012 ze 6. zasedání ZM dne 20. 12 2012


  a to dle dokumentace změny č. 58 ÚPn města Jablonec nad Nisou.

ZM/62/2013

A. schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisu upravený návrh zadání změny č. 69 platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/63/2013

A. schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení změny č. 71 Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/64/2013

A. bere na vědomí

informace o přípravě programu "Podpora výstavby technické infrastruktury" včetně harmonogramu, které jsou obsaženy v důvodové zprávě tohoto usnesení

ZM/65/2013

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, vč. příslušných rozpočtových změn, a to dle důvodové zprávy.

ZM/66/2013

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o. s.

ZM/67/2013

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města - prostředky z "hazardu" (VHP, VLT) pro rok 2013 vybraným subjektům z oblasti tělovýchovy a sportu na podporu mládežnického sportu, údržbu a provoz sportovních zařízení a areálů v celkové výši 4 000 000,- Kč, včetně příslušných rozpočtových změn dle důvodové zprávy.

ZM/68/2013

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/69/2013

A. ruší

předchozí přílohu č. 1 a 2 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou,o.p. a přílohu č. 1 Centra sociálních služeb,p.o., Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

změnu příloh č. 1 a 2 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o. a změnu přílohy č. 1 Centra sociálních služeb,p.o., Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

ZM/70/2013

A.1 bere na vědomí

podání žalobní odpovědi statutárního města Jablonec nad Nisou jako žalované strany na žalobu MVV Energie CZ a.s (IČ: 496 85 490, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00) o 83 407 140,- Kč, vedeného pod sp. zn. Rsp: 2520/12 u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (text žalobní odpovědi dle přílohy důvodové zprávy);

A.2 bere na vědomí

informaci o ustanovení rozhodčího senátu v tomto sporu ve složení JUDr. Martin Maisner, PhD (předseda senátu), Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek (rozhodce jmenovaný za stranu žalující), JUDr. Alexandr Mareš, PhD (rozhodce jmenovaný za stranu žalovanou);

A.3 bere na vědomí

podání žádosti statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. dle ust. § 182 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku o přezkoumání postupu představenstva společnosti ve věci stanovení údajné škody, kterou měli způsobit někteří členové představenstva z titulu porušení péče řádného hospodáře (text žádosti dle přílohy důvodové zprávy);

A.4 bere na vědomí

zřízení komise pro řešení zásobování teplem v Jablonci nad Nisou ve složení Ing. Petr Beitl (předseda), Mgr. Soňa Paukrtová (člen), Ing. Miloš Vele (člen), Ing. Jaroslav Kraus (člen), Ing. František Pešek (člen), JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (člen), Ing. Marta Procházková (člen), Jindřich Berounský (člen);

A.5 bere na vědomí

informaci týkající se konání řádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO 615 39 881, Liberecká 120, Jablonec nad Nisou, dne 28. 3. 2013 od 10.00 v sídle společnosti;

B.1 schvaluje

postup Rady města Jablonec nad Nisou ve věci podané žalobní odpovědi, žádosti města jako akcionáře dle ust. § 182 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku i zřízení komise pro řešení zásobování teplem v Jablonci nad Nisou;

B.2 schvaluje

materiál Město Jablonec nad Nisou Revitalizace stávajícího systému CZT vypracovaného společností ENESA, a.s., U Voborníků 852/10, Praha 9 jako postoj statutárního města Jablonec nad Nisou k dalšímu fungování a revitalizaci systému centrálního zásobování teplem na území města (materiál je přílohou důvodové zprávy).

C. deleguje

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., Mgr. Martina Heiplíka , dat. nar. 23. července 1974, trvale bytem Benešovo nábřeží 3736, 760 01 Zlín, advokáta z Advokátní kanceláře Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r.o., přičemž mu k tomuto zastupování akcionáře uděluje plnou moc a pověřuje jej coby delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním plně v souladu s důvodovou zprávou.

ZM/71/2013

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, o ochraně nočního klidu, v platném a účinném znění

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

ZM/72/2013

A. schvaluje

změnu Článku II. zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., IČ: 28686454, spočívající ve změně sídla, a to tak, že bod 2.2 zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., IČ: 28686454, zní: 2.2 Sídlo společnosti: Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, provedením právních kroků nutných k realizaci přijatého usnesení, zejména k podpisu notářského zápisu osvědčujícího schválenou změnu

Vytvořeno 22.3.2013 8:00:17 - aktualizováno 10.4.2013 14:45:08 | přečteno 1296x | Petr Vitvar