Zápis 19.12.2013

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 19. prosince 2013 od 9:00 hodin

 • Přítomno: 25 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
 • Omluveni: Jindřich Berounský, MUDr. Ivo Jörg, MUDr. Alexandra Jörgová, Miroslav Pelta, JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
 • Ověřovatelé zápisu: Bc. Jana Hamplová, Ing. Marta Procházková
 • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 12. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 22 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil MUDr. Jörga, MUDr. Jörgovou, JUDr.Ing. Pletichu, p. Berounského a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Dále informoval o datu pořádání městského plesu (8.2.2014) a možnosti zakoupení vstupenek. Informoval o lednovém zastupitelstvu 23.1.2014, které bude pravděpodobně v odpoledních hodinách (13,00), začátek bude upřesněn. K problematice teplárenství bude uspořádán v lednu seminář, kde budou zastupitelé detailně seznámeni s celou problematickou.

Ověřovatelkami dnešního zápisu určil Bc. Janu Hamplovou a Ing. Martu Procházkovou.

2) Schválení programu

Materiály na stůl:

1) Zápis Osadního výboru Kokonín

2) Zřízení Osadního výboru Mšeno nad Nisou

3) Dodatek k bodu 8) Rozpočtové provizorium na r. 2014

4) Interpelace Osadního výboru Proseč nad Nisou k vydání souhlasného vyjádření k územnímu řízení

5) Návrh usnesení

Program:

 1) Zahájení

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

 5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně

primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora 

 6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 7) Proinvestování části kupní ceny

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 8) Rozpočtové provizorium na rok 2014

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 9) XVIII. rozpočtová opatření

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2013

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2013

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Dohoda o uznání dluhu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Výkup nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

14) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

15) Prodej bytů

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

16) Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

17) Investiční akce „Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou “

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

18) Program podpory výstavby technické infrastruktury - "Info K"

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

19) Darování části výtěžku z 19. plesu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

20) Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2014 a stanovení vedlejších náhrad uvolněným politikům

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

21) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

22) Informativní zpráva o záměru Libereckého kraje převést zřizovatelskou funkci praktických ZŠ na SMJN

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

23) Osadní výbor Mšeno n. N.  - na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

24) Nové interpelace

25) Diskuze

Ing. Beitl navrhl předřadit bod 23) na úvod, protože členové zakládajícího výboru již jsou přítomni. Nikdo neměl námitky.

Program byl vč. změny schválen

22-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 02

3) Schválení návrhové komise

Primátora navrhl na předsedu návrhové komise pana Petra Loudu a členy komise Bc. Janu Hamplovou a Ing. Martu Procházkovou.

Nikdo neměl připomínky a komise byla schválena 23-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 03

23) Osadní výbor Mšeno n. N.

- na stůl

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

PhDr. Fojtíková – nevidí smysl výboru, když bude předsedou výboru zastupitel, co od toho očekávají členové výboru. Není to nic osobního proti p. Vobořilovi, ale jde o princip.

p. Vobořil – navrhovatelem zřízení Osadního výboru (dále jen OV) je o.s. Jablonecká přehrada, a zástupci se s problematikou na něho obraceli. Za sebe navrhoval, že při hlasování ve věcech, které se budou týkat Mšena, nebude hlasovat. Vnímá to jako zprostředkování připomínek mezi občany Mšena a vedení města, aniž by se muselo platit poštovné.

Mgr. Žur pokládá za střet zájmů, aby ve vedení výboru byl ten, který je ve vedení radnice. Vlastně ten, který předkládá materiál, by jej měl nějakým způsobem oponovat, což mu přijde trochu mimo.

p. Vobořil – je to vůle členů přípravného výboru. Funkci přijal, ale pokud výbor navrhne někoho jiného, nemá s tím problém.

Mgr. Žur – předsedu OV volí zastupitelstvo nikoli členové osadního výboru. Jak bude člověk z vedení města dělat oponenturu svým vlastním materiálům?

Ing. Beitl – není to proti pravidlům, ale není to úplně v logice zakládání OV. Pokud ale OV nemá jiného kandidáta, ZM jen těžko bude „sochat“ někoho jiného.

PhDr. Fojtíková – ráda by slyšela vyjádření někoho ze členů osadního výboru.

p. Vobořil – pokud skupina občanů, dá podnět zastupitelstvu, město musí reagovat. Pokud to je návrh někoho jiného, nemusí se ztotožňovat s názory našimi. Předsednictví bere jako určitou povinnost, bude-li návrh na někoho jiného, nemá s tím problém.

Ing. Beitl – nevidí takový problém v tom být zároveň předsedou OV a v zastupitelstvu města. Je to hlavně o práci, a pokud má někdo důvěru lidí, je to pro všechny jednoduší. Ale to je osobní názor.

Ing. Pešek – jsou zde dva příklady z minulosti OV Kokonín a OV Proseč, je tu další iniciativa a vyzvala zastupitele, aby jí dali příležitost. Do usnesení se může dát, aby nově vzniklý OV za půl roku zhodnotil svou činnost a předložil to do ZM. Nechal by na kolektivu, koho si vyberou.

p. Vostřák – připomněl, že za nedlouho budou volby, a lidé z OV mohou kandidovat.

Ing. Procházková – jsou zde obyvatelé Mšena navrhovaní za členy OV Mšeno ,tak by mohli vystoupit a říci, jak návrh vznikl. I ona chápe trochu dvoukolejnost, není to ale nic proti osadnímu výboru.

p. Nováková – navrhla hlasování o bodě C zvlášť – kde se volí předseda OV.

p. Vajskebr – vystupuje jako člen zakládajícího výboru Mšeno. Důvodem, proč byl vybrán za předsedu p. Vobořil, je jednoduchý. 1) důvod časový – p. Vobořil se účastní všech zastupitelstev, což my, kteří chodíme do práce, nemáme šanci, 2) p. Vobořil má přehled, jaké jsou procesní postupy v ZM, 3) p. Vobořil nebude předkládat návrhy svým jménem, ale jménem OV Mšeno.

PhDr. Fojtíková – situace, kdy bude mít OV Mšeno odlišný názor než vedení radnice. Jak bude předseda tento názor přenášet a obhajovat?

p. Vajskebr – p. Vobořil zde řekl, že předkládá řadu návrhů, se kterými nesouhlasí. Konsenzus vzniká na jednání OV, kde se musí domluvit všichni členové výboru.

Ing. Beitl – i zastupitelstvo vydává finální stanovisko jen většinou svých hlasů, nikoli 100%.

Ing. Pešek – jako opoziční zastupitel také není hned pro nějakou nepřístojnost.

Nebyly další dotazy, a proto dal Ing. Beitl hlasovat odděleně o bodě C.

Hlasování o bodech A., B. a D. původního návrhu 21-0-1-2

ikona souboruHlasování bod 23 01

Hlasování o bodu C původního návrhu (předseda p. Vobořil) 13-2-9-0

ikona souboruHlasování bod 23 02

Návrh nebyl přijat a primátor vyhlásil dohodovací řízení pro předsedy politických klubů.

Opětné hlasování o bodu C (předseda OV Mšeno) 14-0-8-2

ikona souboruHlasování bod 23 03

Návrh opět nebyl přijat.

p. Vobořil – navrhl nechat usnesení tak, jak bylo odhlasováno a nechat na zvolených členech OV Mšeno nad Nisou, jaký návrh na předsedu zvolí. Pan Vajskebr bude informovat členy OV, jaká diskuze zde byla. OV navrhne do příštího jednání ZM jméno na svého předsedu.

Ing. Beitl vyzval tajemníka, ať se vyjádří po právní stránce.

JUDr. Řeháček – je to možné, byť to hlediska zákona nemá logiku. OV se vyjadřuje zde na ZM ústy svého předsedy. Zákon ale nevylučuje, aby se zde nemohl vyjádřit jakýkoliv člen OV – všichni členové musí být občany města.

Mgr. Tulpa – nyní ZM schválilo založení OV Mšeno bez předsedy. Není to nic proti ničemu, ale OV je téměř povinen do měsíce předložit nový návrh, co s tím udělá dál. Jeden měsíc to snad vydrží.

Ing. Beitl souhlasil a tímto diskuzi k tomuto bodu ukončil.

USNESENÍ ZM/228/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. z ř i z u j e

v souladu s § 84 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích Osadní výbor Mšeno nad Nisou v počtu 7 osob;

B. u r č u j e

členy Osadního výboru Mšeno nad Nisou pro funkční období do prosince 2017 (abecedně, osobní údaje v důvodové zprávě):

 • Ing. Jana Antonína
 • Ing. Marii Maturovou
 • RNDr. Lenku Opočenskou
 • Ing. Františka Peška
 • Ing. Renatu Svátkovou
 • Mgr. Václava Vajskebra
 • Petra Vobořila

C. s c h v a l u j e

 1. dodatek Jednacího řádu zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy
 2. dodatek Jednacího řádu rady města Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Ing. Beitl se postupně tázal jednotlivých interpelantů, na jejich reakci k odpovědím.

Mgr. Žur – poděkoval za zpracování odpovědi, ale byl by rád, aby mohl vstoupit do jednání s právním oddělením, a vyjasnit některé věci. Osobně si myslí, že pokud je někdo jmenován do funkce ředitele, automaticky mu nastává pracovní poměr u organizací, jako je obecně prospěšná společnost dle § 9a a za pracovní poměr mu automaticky musí náležet mzda, ze které odvádí státu odvody, a tím se dostáváme do problému – v tomto případě. Píšete, že není žádné usnesení – připomněl, že byla zastupitelstvem na podzim 2010 schválena a založena nová zakládací listina, ve které je jasně definováno, co je v kompetenci RM a rada města musí dle zakládací listiny stanovit usnesením – ať už bude brát mzdu či nebude. Vyzval radu města, aby každopádně toto usnesení vydala, protože porušujeme zakládací listinu, která je významným dokumentem každého zakládaného orgánu. vč. obecně prospěšné společnosti. Jako zastupitelstvo tímto porušujeme zákony. Stát by mohl požadovat finanční ztrátu. Pobírat oba platy není střet zájmů, střet zájmů by to byl, kdyby šlo o příspěvkovou organizaci (škola nebo knihovna), což v tomto případě není. Obecně prospěšná společnost to má nastaveno jinak. Může vykonávat funkci ředitele a zároveň být náměstkem primátora. Též ho zarazilo, že je v odpovědi uvedeno, že jde o dobrovolně vykonávanou funkci. Můj názor je, že JKIC není spolek, není to občanské sdružení ani parta nějakých hasičů, ale disponuje s nemalou finanční částkou – 12 mil. Kč – a to nemůže dělat dobrovolník.

p. Vobořil – jak řekl p. Žur  - názory právníků se liší, názor tajemníka je odlišný od názoru právníků p. Žura. Poděkoval p. Žurovi, že lobuje za to, aby bral nějaké peníze, ale veřejně říká, že je nebude brát. Pro město je příjemné, že mzda, kterou ředitel v minulosti bral, se vrací do rozpočtu města a může se financovat něco jiného.

JUDr. Řeháček – právně to není jednoznačné, názorů na to může být několik. Osobně se neztotožňuje s pohledem, že funkce ředitele o.p.s. musí být nutně vykonávána v pracovním poměru. Zákon takto nehovoří, je pravda, že u obdobných společností typu společností s ručením omezeným bylo v minulosti rozhodnuto, že funkce jednatele podléhá stejným pravidlům jako klasické pracovní poměry. To bylo zejména proto, že tam jsou povinné odvody. Ztotožňuje se i s názorem p. Žura, že střet zájmů nemůže nastat, ale osobně si myslí, že to není klasický střet zájmů, jak o něm hovoří zákon. U o.p.s. je to složitější, neboť ředitel je ustanoven rozhodnutím správní rady s tím, že správní rada je ustanovena radou města. Největší problém osobně vidí v případě JKIC, kdyby p. náměstek Vobořil, který je zároveň uvolněným členem zastupitelstva a pobírá odměnu, byl ještě jednou financován z městské organizace, jejíž příjmy tvoří v drtivé většině příspěvky z rozpočtu města. Je to mnohem větší riziko pro všechny než to, když mzdu nepobírá.

Mgr. Žur – mělo by být jasné usnesení města, které by mělo jasně říct, za jakých podmínek tedy nebude brát mzdu, aby to bylo ošetřeno. Zatím žádné usnesení za půl roku neexistuje. V tom případě riziko půjde za radou města. Podklady předal p. Vobořilovi ohledně právničky, aby se s ní mohl spojit – ale nemůže za to, že nereagovala. Osobně se s právníkem předem domluví na schůzce, právník nemá povinnost reagovat, ona není povinna dávat výstupy, není zaměstnanec města. Co se týče mezd, je dobře, že město šetří, ale měly by se ctít pravidla, které jsou dané zákonem. U o.p.s. je to v tomto případě pracovní poměr.

Ing. Kraus – upozornil, že do hry vstupuje i novela Občanského zákoníku a celá řada věcí je nejasná. Vyjadřuje svůj názor, že p. Vobořil by měl mít smlouvu a mzdu. Je zde zřízena samostatná organizace, financovaná z rozpočtu města a mělo by zde zaznít, jak to bude s funkcí dál. Zda na přechodnou dobu to vykonává náměstek primátora, nebo je to trvalý dlouhodobý vztah. Pokud to je tak, pak by se mělo ZM zamyslet, zda má samostatná organizace smysl, když ji řídí funkcionář, může být zařazena do struktury města. Měla by se ale prvotně dořešit funkce pracovní pozice.

p. Vobořil – doplnil, že smlouva o výkonu funkce ředitele je uzavřena. Uzavřela ji správní rada se mnou a bylo již podruhé vypsáno výběrové řízení na ředitele. Při prvním výběrovém řízení nebyl nikdo vybrán, při druhém výběrovém řízení ještě neproběhlo datum uzávěrky přihlášek.

Ing. Pešek – interpelace k poštovním schránkám – je spokojen, navrhuje udělat souhrn informací a dát je do měsíčníku.

PhDr. Fojtíková – tvorba územního plánu – takovou odpověď očekávala a považuje tuto věc za uzavřenou.

p. Louda – plán hřbitova – spokojen jen částečně, na hřbitově je několik cenných hrobek a hrobů, je škoda, že turisté ani občané o tom nevědí. Upozornění, kde jací významní občané leží by nebylo na škodu.

Ing. Beitl – počítá se s pasportizací hrobek, jak z architektonického hlediska, tak z hlediska významu jejich „obyvatel“. Je to koncepcí nějakého materiálu a město tento materiál připravuje a chce dotáhnout. Na hřbitově je několik hrobek, které stojí za to, aby se opravily a pozvedly, ale osobně je zastáncem názoru, aby k nim vedly důstojné cesty a hřbitovní zeleň. To vše pokrývá projekt, který se zpracovává.

p. Louda – někde u hlavní brány by mohl být plán hřbitova s upozorněním, kde kdo leží v několika jazycích. Přijíždějí sem potomci z celého světa.

Ing. Beitl – vnímá to jako podnět. Zatím se uvažuje o likvidaci buňky s prodejem květin u hlavního vchodu, měl by tam vzniknout přístřešek pro čekající pozůstalé a příbuzné. Možná, že do tohoto přístřešku by mohla být integrována podobná tabule. Pokud p. Louda nějakou takovou tabuli uvidí, může jí vyfotit, aby se nevymýšlelo něco, co je již vymyšlené. Je tam ale citlivá otázka, kdo je významným občanem města, aby někdo významný nezůstal opomenut.

p. Vostřák – připomněl, že podobný materiál již zpracoval p. Pleticha a město by to mělo mít. Pokud se tam dá ale plánek, kde kdo leží, je to návod pro zloděje. Hřbitov by se musel hlídat. Sporné je, kdo a jak je významný. Pokud někdo chce vědět, kde kdo leží, stačí zajít do kanceláře, kde mu podají přesné informace.

PhDr. Fojtíková – interpelace k bazénu – spokojena.

Ing. Procházková – kácení stromů v Horní Proseči – spokojena.

Návrh usnesení byl schválen  23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 04

USNESENÍ ZM/209/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení pokračující interpelace z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 17. října 2013 a interpelací z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 21. listopadu 2013.

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Zpráva primátora:

Ing. Pešek – jednání ohledně pozemku kolem OBI.

Ing. Beitl – přenechá odpověď p. Vobořilovi, jedná se chodník, který tam není.

Ing. Beneš – v současné době je zpracovávána jednoduchá studie chodníku kolem obchodního domu, která by měla být vyhotovena do konce tohoto roku. Pak se bude jednat s vlastníky OBI a městem o výsledné variantě. Stavba by měla být zahájena na jaře 2014.

Ing. Beitl – toto jednání vedlo k předběžnému souhlasu, jde o chodník směrem do Rýnovic po pravé straně.

p. Louda – občané se dotazují, zda byl stromek, který spadl při vichřici, pojištěný a kolik stálo postavení druhého stromku.

Ing. Čechová – po úspěšném jednání s pojišťovnou se celá škoda vynahradí (50 tis. Kč).

Ing. Beitl – škoda vznikla TSJ, kteří již odpoledne přišli s upozorněním, že dle meteorologické předpovědi je možné nebezpečí spadnutí stromu v nočních hodinách. Celé náměstí se zavřelo, aby nedošlo k úrazu, proto ty kamerové záběry. Situace byla celou dobu pod kontrolou. Jiná technická opatření se udělat nedala.

Mgr. Tulpa – schůzka 3.12. s architektem Stolínem ohledně projektu slunečních lázní. Jaká je úvaha, již zde nějaké projekty byly.

p. Vobořil – arch. Stolín v minulosti zpracoval studii občerstvení na přehradě, aktualizace by měla sloužit k vlastní projektové dokumentaci. Nyní byla předložena studie velmi odvážná a progresivní, ale vracíme se k nějaké konzervativnější podobě. Zjednodušeně řečeno, bylo navrženo jakési „kontejnerové řešení“, která se používá v Berlíně. Diskuze o tom pokračuje, přehradu považujeme za zásadní území, prostor, který by měl poskytovat služby, a na základě toho by se měla vypsat soutěž.

Ing. Kypta – projekt na sluneční lázně byl již kompletně zpracován v minulosti – to se nahrazuje něčím novým? Co bude se současnými provozovateli?

Ing. Beitl – projekt byl zadán směrem k regionálnímu operačnímu programu a byl pojat na dnešní dobu velkoryse. Situace mezi léty 2009 až 2014 se dramaticky změnila a my dnes zvažujeme vybudovat na tomto území jakési zázemí – „lehký objekt“, který by sezoně 2015 -2020 poskytoval občerstvení tak, jak je v Evropě obvyklé vč. hygienického zařízení k plážím. Stávající nájemce má režim nájemní smlouvy, o té věci ví a počítá s tím, že se do výběrového řízení přihlásí. Dokončovací práce by měly probíhat již za účasti nového nájemce. Zatím běží standardní provoz dle platné nájemní smlouvy.

p. Vobořil – u schůzek s nájemcem také byl, nájemce je srozuměn s tím, že může být součástí projektu. Varianta arch. Stolína byla nesmírně levná směrem k dotačnímu titulu, ale hodně alternativní. Kontejnery stojí kolem 60 tis. Kč, ale je to improvizace, která si žádá velké dotažení detailů, což by bylo velmi náročné.

Mgr. Špoták – existuje nějaký dotační titul v tomto směru, a co bude s nájemci okolních občerstvení kolem přehrady, kteří nejsou přímo na slunečních lázních.

Ing. Beitl – chceme vyřešit celou přehradu, což znamená, že by se tímto zařízením vyřešila filozofie ostatních občerstvovacích zařízení, na které má město vliv. Ale během příští letní sezony se nebude z hlediska provozu nic měnit. Ambice je taková, že během léta by mělo dojít k výběrovému řízení, a stavět nejdříve na podzim nebo časně z jara 2016.

p. Vobořil – čerstvě je podán projekt, který se týká revitalizace zeleně okolí přehrady.

Ing. Beitl – chystá se nové programové období, ale zatím není metodika připravená, abychom mohli jít do detailů.

Zpráva Mgr. Paukrtové

Mgr. Paukrtová doplnila informaci k jednání se zástupci měst a obcí ohledně kompetencí k bývalým zvláštním školám, které se uskutečnilo z iniciativy starosty Turnova – což z textu vypadlo.

Ing. Pešek – jednání s ředitelem nemocnice ohledně dotačních titulů.

Mgr. Paukrtová – společné jednání bylo z důvodu vyhlášení dotací. ROP 2 Severovýchod vyhlásil dotaci kromě oblasti zdravotní, také do oblasti sociální a protože město dlouhodobě řeší problém azylového domu na Podhorské ul., který je na hranici svých možností. Na lednovém ZM bude předkládat záměr rekonstrukce objektu Za Plynárnou 13, nechává se na to zpracovat stavební povolení a studie proveditelnosti, což jsou povinné dokumenty pro žádost ROPu. S ředitelem nemocnice se diskutovalo o tom, zda je rozumné předkládat projekty za nemocnici a za azylový dům. Dotazy byly směřovány i na radního LK p. Tulpu, aby sdělil, zda to má smysl. Bylo by nešťastné, kdyby město nedostalo žádné finanční prostředky.

p. Louda – co je Rada starších ve Spolkovém domě, co má na starosti?

Mgr. Paukrtová – Rada starších je složena ze zástupkyň jednotlivých klubů seniorů. Ony se pravidelně schází ve Spolkovém domě, kam já docházím a informuji je o radnici a ony povídají o svých problémech a prosbách a co jim komplikuje život ve městě. Přenáší tyto informace na Ing. Čechovou a případně do dalších rezortů. Podněty Rady starších – požadavek na lavičku u Intersparu na autobusové zastávce, řešila se recepce na Palackého v DPS a na Novoveské, řeší se telefonní propojení s recepcí na Novoveské atd. Pohled seniorů je na život ve městě samozřejmě trošku jiný než pohled aktivních zaměstnaných občanů a než pohled maminek s dětmi. Sama vítá jejich přístup a snaží se zde říkat, co senioři potřebují a co chtějí.

Zpráva p. Vobořil

Mgr. Špoták – změna územního plánu na Střelnici – je to něco jiného než co se zde již probíralo v minulosti.

p. Vobořil – jde o to stejné území, které se již probíralo, jde o administrativní kroky, které se týkají územního plánu.

PhDr. Fojtíková – práce odborů a oddělení s vyhodnocením průzkumu chřástala polního – bylo to již vyhodnoceno? V říjnu žádala o stažení materiálu, aby byl projednán i se stanoviskem města, ale do teď nebyl tento bod zařazen. Požádala, aby bod byl na příští ZM zařazen jako samostatný, s řádnou diskuzí a s přijetím nějakého usnesení.

p. Vobořil – v tuto chvíli má město tři průzkumy dané lokality, které se zabývají výskytem chřástala polního a ostatních chráněných druhů. Dva průzkumy si nechávalo zpracovat město, ten základní průzkum byl zpracován při přípravě nového územního plánu, druhý ZM zadalo odborům, aby jej zpracovalo ke znehodnoceným pozemkům na Proseči. Třetí průzkum zpracovala aktivita, která vznikla kolem Osadního výboru Proseč. Nyní jsme dali posoudit materiál, který iniciovali soukromé osoby našemu zpracovateli, který dělal posudek předchozí. Předpokládám, že v nějakém termínu předložíme ZM tento posudek.

pí Nováková – podrobnější informace k projektu Korejská – Opletalova s p. Michálkem.

p. Vobořil – jednání s p. Michálkem po rozhodnutí RM, kdy rada rozhodla stáhnout záměr pronájmu pozemku (proluka mezi Korejskou a Opletalovou). Ze školského pohledu by nebylo ideální, aby v sousedství vznikl bytový dům. Diskuze je zatím otevřená, územní plán předurčuje, aby tam nějaká výstavba byla. Je potřeba, aby i z odboru školství přišel nějaký záměrový podklad, jak rozšířit provoz MŠ, která je v sousedství.

p. Louda – adventní setkání v seniorských domech, jaký je o to zájem.

p. Vobořil – do DPS se chodí každý rok, vedení města se tam střídá a senioři to velmi vítají a je to velmi srdečné.

Ing. Kypta – proluka mezi Horním nám. a mezi Máchovou ul., tam měl být dům, ale s krizí ve stavebnictví to padlo. Nicméně je to místo, kde by se o zástavbě mělo uvažovat a zelené plochy ponechávat pro parky, navíc vzhledem ke školce v Korejské by nebyla vhodná výstavba.

p. Vobořil – souhlasí, v územním plánu jsou všechny zmiňované proluky popsány jako „výstavba je možná“. S p. Michálkem si potvrdil, že tento investor vyhledává plochy, kde by mohl realizovat svůj záměr, a pokud najde vhodnou proluku, obrátí se na město znovu. Bohužel, většina záměrů těchto soukromých investorů ve městě nebyla úspěšná. Do budoucna si město pohlídá smlouvy s těmito záměry, aby se záměry a smlouvy více kontrolovaly a neprodlužovaly se termíny realizace.

Ing. Kypta – město tedy počítá s tím, že si zpracuje nějaký zásobník těchto nabídek na výstavbu v prolukách a pokud se s investory bude bavit, může jim nabídnout možnosti. Je to jednoduchý materiál.

p. Vobořil – souhlasí, domluví se s náměstkem Ing. Velem, který má na starosti majetkoprávní záležitosti. V Korejské ul. se narazilo na některé nedotažené problémy – rozvoj školství.

Zpráva Ing. Vele

Ing. Procházková – jak pokračuje jednání s p. Urbancem – směna objektu.

Ing. Vele – jednání pokračují dál, ale bohužel nedošlo ke změně, p. Urbanec není připraven podepsat smlouvu. Požádal o měsíční lhůtu, aby to mohl prodiskutovat s rodinou.

Mgr. Svoboda – porada jednatelů TSJ – dotaz, zda TSJ zodpovídají za údržbu pěší zóny v centru města. Kdo zodpovídá za používání inertního posypu místo soli. Občané si stěžují, osobně také nemá pocit, že by to zabraňovalo pádům.

Ing. Vele – když se předělávaly schody před radnicí, zjistilo se, že jsou nejvíce poškozeny právě solením, proto se přistoupilo na tento inertní materiál. Jediný problém vidí, že to zůstává po odtátí sněhu na schodech než to TSJ uklidí. Vzhledem k tomu, že se to na schodech osvědčilo, rozšířili jsme posyp na celou pěší zónu. Samozřejmě se to bude monitorovat a vyhodnocovat, pokud by bylo třeba, můžeme se vrátit k solení. Zatím jste první, kdo má k tomu připomínky.

Mgr. Svoboda – přiznává, že to není jeho připomínka, ale dámy z Okresního soudu a údajně, že se tento posyp užívá na základě stížnosti nějakého vlastníka objektu.

Ing. Beitl – tento inertní posyp je pokládán za luxusní variantu, proto se s ním experimentuje. Sůl přináší řadu nevýhod a vítají všechny zpětné vazby.

Ing. Vele doplnil, že tato varianta je dražší, solení je levnější. Ale chceme to tuto zimu vyzkoušet, pokud se potvrdí, že to je neúnosné, plán zimní údržby se změní.

Ing. Pešek – reagoval též na zimní údržbu, v Praze jsou jiné klimatické podmínky, a jezdí tam multikáry s košťaty a to by byl přídavný mechanizmus, který by se hodil zde, když led roztaje a mohlo by se to alespoň stáhnout do nějakých pruhů. Dále vyzval vedení, aby se v jednání s p. Urbancem pokračovalo, protože řešení přehrady si to vynucuje – ta troska objektu po vyhoření je ještě horší. Tázal se na demolici objektu Liberecká 146-148, kdy asi přijde v úvahu? Poukázal na uzavření komunikace přes Vratislavice v souvislosti s opravou tramvajové trati.

Ing. Vele – demolice je finančně zajištěna, proběhlo výběrové řízení a je uzavřena smlouva s nejvýhodnějším dodavatelem.

Ing. Čechová – demolice objektu je naplánovaná na zimní měsíce, pro firmu to je výhodné, že má práci na zimu.

Mgr. Paukrtová – doplnila, že celá záležitost trvala poměrně dlouho, fyzicky tam byli dva nájemníci, kterým RM schválila pronájem bytu Na Vršku 16, kam se vystěhují. V objektu se pohybují pochybné osoby a bude dobře, že to bude zbouráno.

Ing. Vele – jednání s p. Urbancem, město udělá maximum, ale možnosti má omezené.

Ing. Kypta – dotaz na financování kolejové dopravy a jednání s p. Wejnarem, kraj nechce něco platit (úsek v Zeleném údolí). Další dotaz je na ceny za odpad a jak se vyvíjí jednání s SKS?

Ing. Vele – jednání s SKS dopadlo pozitivně, RM schválila nový ceník a dopad na obyvatele je ten, že cena za odpad zlevnění. Kolejová doprava – město přispívá na tramvajový provoz 9 mil. Kč, podílí se na tom i Liberecký kraj a město Liberec. LK přišel s tím, že chce snížit svou částku a přenést to na město Jablonec a na město Liberec. Zaznívaly názory, že doprava je předimenzovaná (vlaky, autobusy). Navrhl zpracovat studii, kde by se vyhodnotilo, co je krajská dopravní obslužnost a co je povinnost kraje financovat. Ano, bude se o tom bavit, ale až bude na stole reálný materiál. V návrhu, se kterým LK přišel, bylo navýšení o 6 mil. Kč na provoz tramvaje za stávajících podmínek.

Primátor glosoval, že to bylo hodně! Nebyly další dotazy a předseda návrhové komise dal hlasovat.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 05

USNESENÍ ZM/210/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti primátora a náměstků dle důvodové zprávy

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

PhDr. Fojtíková – k dopisu společnosti BonverWin a.s. není žádné řešení, to se bere jen na vědomí?

Ing. Beitl – ano, jen na vědomí.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 06

USNESENÍ ZM/211/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

 1. dopis paní Margity Makulové, Vepříkov 34, 583 01 Chotěboř a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek
 2. dopis společnosti BonverWin a.s., Cholevova 1530/1, Ostrava 70 030, DIČ 25899651

B. s c h v a l u j e

prominutí povinnosti paní Margity Makulové, nar. 19. 3. 1948, bytem Vepříkov 34, 583 01 Chotěboř, uhradit poplatek z prodlení ve výši 252.013,50 Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. 5 v budově č. p. 3128, na adrese Opletalova 25, Jablonec nad Nisou

7) Proinvestování části kupní ceny

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – prodán objekt Střelecká 38 – nestihl proinvestovat v řádném termínu, ale umožnilo se mu dokončit projekt a výbor pro hospodaření s majetkem města toto usnesení doporučil.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-1-3

ikona souboruHlasování bod 07

USNESENÍ ZM/212/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uznání proinvestování části kupní ceny ve výši 1.292.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1073 (Střelecká 38) na st.p.č. 911 včetně st.p.č. 911, p.p.č. 245/5 a p.p.č. 245/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou panu J. J., bytem ., Liberec, dle kupní smlouvy č. 751-2009-FaM/OMP.

B. r u š í

usnesení zastupitelstva města č. 98/2013/b ze dne 23.5. 2013.

8) Rozpočtové provizorium na rok 2014

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – předloženo rozpočtové provizorium na leden a únor 2014, definitivní rozpočet bude schválen 20.2.2014. Tento mechanismus je nastaven již několik let a osvědčil se. Hned v lednu se může zpracovat konec roku a z toho budou nastaveny mantinely rozpočtu 2014. Upozornil na doplnění usnesení – Projekt 2014 – zajištění čerpání finančních prostředků.

Ing. Kypta – materiál mu přijde „hubený“, není tam vyjádření, proč se to předkládá a jaké to může mít dopady. Dříve se rozpočet dělal a stíhal do konce roku.

Ing. Vele – bere připomínku, ale vidí tuto variantu jako výhodnější.

Ing. Kraus – kritizoval využití rozpočtového provizoria, poukazuje na to celou dobu. Má dojem, že to je neschopnost úřadu pod stávajícím vedením rozpočet připravit včas. Způsobuje to celou řadu problému nejen městu, ale i organizacím, které jsou na rozpočtu města závislí. Je zbytečné, aby dával jako protinávrh, že tento způsob je špatný, protože koalice to neodhlasuje. Praxe to není dobrá. Vnímá odhad příjmů, který je přesný. Výdaje město neumí ani v únoru a x rozpočtových změn ukáže na to, že na výdajové straně se to neumí řídit.

Ing. Vele – předseda finančního výboru (dále jen FV) zastává svůj konzistentní názor, který prezentuje po třetí. Materiál byl projednáván ve FV, všichni členové s předloženým návrhem souhlasili. Z mého pohledu není důležité, kdy se rozpočet schvaluje, ale důležité je, jaký rozpočet se schvaluje a zda dostojíme svým závazkům.

Ing. Beitl – komentoval tvorbu krajského rozpočtu, jehož příprava byla schválena minulý měsíc. Konstatoval, že jablonecký model je mnohonásobně lepší, protože pracuje s relevantními čísly. Krajský rozpočet se tvoří trochu z křišťálové koule, protože se připravuje s tímto předstihem a v podstatě už má integrovanou jakousi složku „rezerva“, tzv. hospodářský výsledek, který tam vždy zbude. Na tento zbytek se napasovávají všechny věci, které se do rozpočtu nevešly. Počet rozpočtových změn je mnohonásobně vyšší. Oba principy jsou z hlediska účetnictví vyvážené, ale jak to děláme my je pro rozpočet výhodnější a přesnější. My pracujeme s konkrétními čísly, LK pracuje s nekonkrétními odhady, kdy vytváří jakási vata, která se na konci roku „cupuje“.

Ing. Vele – nechce, aby někteří zastupitelé měli pocit, že zde schvalujeme něco mimo rámec zákona. Není tomu tak, zákon 250/2000 Sb. nám umožňuje schválit rozpočtové provizorium.

Mgr. Tulpa – chtěl komentovat problematiku tvorby rozpočtu kraje, která se mu vůbec nelíbí. Hlasuje pro něj jen proto, aby se během ledna mohly spustit alespoň některé věci. Rozpočet postavený v Jablonci je velmi přesný, a tato náležitost se provádí již cca 8 let a nevidí důvod, proč by se zaběhnutá a dobrá praxe měla měnit.

Ing. Vele – doplnil, že rozpočet 2014 je skoro hotový, v této fázi se mohl dnes předložit, ale v lednu by se musela udělat velká rozpočtová změna, rozpočet by se musel narovnávat, což je zbytečné.

Mgr. Svoboda – tlumočil stanovisko celého klubu a připomínkoval, že rozpočet nedává odpověď na základní otázku, proč je provizorium lepší než schvalovat rozpočet nyní. Ing. Beitl to vysvětlil a je to logické odůvodnění, pro nás přijatelné. K materiálu nemají výtky, ale proč tam není přímo uvedeno to odůvodnění a vysvětlení se zkušeností z kraje.

Ing. Kraus – názory jsou dvojí, ale praxe potvrzuje to, co říkám já. Vy poukazujete na to, že kraj dělá nějaké rezervy. V letošním rozpočtu byla rezerva 35 mil. Kč, to je stejná praxe jako na kraji. Kraj schvaluje změny jednotlivými usneseními, proto jich je tolik. Změn, které schvaluje město, je víc než rozhodnutí, protože obsahují několik položek. Je to diskutabilní, jsou tady příklady – viz dnes schvalovaná půjčka pro Sport Jablonec, která by vůbec nemusela být, kdyby byl rozpočet schválený. Mgr. Tulpa dává v listopadu projekt k dotacím organizací - to je přesně ono. ZM schvaluje nějaké číslo bez kontextu celkových čísel. Tyto příklady hovoří o tom, že schvalovat rozpočet a pak dělat změny, stejně se to dělá. Rozpočet by měl být schválen s péčí řádného hospodáře, jako dělá většina měst v ČR. Dělal si přehled a většina měst schvaluje rozpočet do konce roku.

Mgr. Paukrtová – zná celou řadu měst, např. Turnov, který rozpočet schvaloval do konce roku a upustil od toho, protože počet rozpočtových změn byl velký a rozpočet, když se schvaluje v lednu či únoru, tak je podstatně přesnější. Sama pamatuje, že město Jablonec tímto systémem schvaluje již dvacet let rozpočet v únoru či v březnu a chce mít střednědobý plán schválený s co největším množstvím informací. Letos to ještě komplikuje skutečnost, že neznáme státní rozpočet a neznáme změny, které se chystají ohledně státního rozpočtu. Pokud se rozpočet schválí v únoru, bude podstatně přesnější, než kdyby se schvaloval dnes.

Ing. Beitl shrnul možné problémy a následky jabloneckého rozpočtu, resp. rozpočtového provizoria. Jediné následky za dva měsíce jsou ty, že se kopírují výdaje loňského roku a vzhledem k tomu, že jde o zimní měsíce, kde je minimální investiční činnost, tak následky jsou žádné. Někdo žije v tom, že provizorium je cosi, co omezuje chod města.

Nebyla žádná další diskuze a Ing. Vele požádal o přečtení navrženého usnesení vč. změny – bod 2.

Návrh byl schválen 20-0-2-3

ikona souboruHlasování bod 08

USNESENÍ ZM/213/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. rozpočtové provizorium na rok 2014 dle přiložené důvodové zprávy
 2. realizaci akcí „Projektu Jablonec nad Nisou 2014“ v době trvání rozpočtového provizoria do výše 180 tis. Kč.

9) XVIII. rozpočtová opatření

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – upozornil na velké částky – úprava na základě dobře se vyvíjejících daňových příjmů, částka za prodej objektu v Pobřežní ul., ve výdajích je půjčka pro Sport (zimní měsíce – energie).

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen  23-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 09

USNESENÍ ZM/214/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3 – 75, úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 791 163 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 975 848 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 724 034 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 194 708 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 975 848 tis. Kč 
 2. poskytnutí půjčky společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. ve výši 1 500 tis. Kč s dobou splatnosti do 31.5.2014.

B. b e r e  n a  v ě d o m í

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 3.10.2013, 17.10.2013, 7.11.2013 a 5.12.2013. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 7 – 23.

C. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, vyslovením předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2013 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu města ke schválení na lednovém zasedání 2014.

10) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2013

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen  22-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 10

USNESENÍ ZM/215/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

plnění rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2013

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2013

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen  22-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 11

USNESENÍ ZM/216/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2013

12) Dohoda o uznání dluhu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen  25-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 12

USNESENÍ ZM/217/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelkou V. D., bytem ., Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši 21.035 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 600 Kč a poslední splátka bude činit 35 Kč

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenou žadatelkou

13) Výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – městu byla nabídnuta nemovitost a byla vyhodnocena jako pro město nestrategická, a proto ji odmítlo.

PhDr. Fojtíková – pozemek je uprostřed našeho pozemku, je sám o sobě nepřístupný. Rozumí tomu, že to město koupit nechce, ale jakou má pozemek budoucnost, když je v podstatě obklopen naším pozemkem.

Ing. Pavízová – o zbořeniště má zájem někdo jiný, v případě, že by jej koupil od státu, město může nabídnout okolní pozemek jako zastavitelný tomu vlastníkovi zbořeniště.

PhDr. Fojtíková – kdyby to koupilo město, tak by to nemohlo prodat jako zastavitelné, je to s nějakou podmínkou?

Ing. Pavízová – prodat bychom to mohli, ale v tomto případě je to cena vysoká, protože bychom to koupili od státu a to je cena vysoká. Pokud někdo chce za tuto cenu od státu pozemek koupit, nechť jej koupí a my se můžeme bavit o kupní ceně toho okolního pozemku.

Ing. Vele - nikdy není jistota, že za peníze, za které se koupí dnes, se může zítra prodat.

Návrh usnesení byl schválen  24-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 13

USNESENÍ ZM/218/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

výkup p.p.č. 1949 v k.ú. Mšeno nad Nisou od vlastníka ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111 za kupní cenu ve výši 120.200 Kč.

14) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

PhDr. Fojtíková – A1 – výměna pozemku – předpokládá, že to je smysluplné a po vzájemné dohodě.

Ing. Vele – souhlasil, je to po vzájemné dohodě.

PhDr. Fojtíková – A2 a A3 - oplocení pozemku, který není jeho a užívá si jej, se jí nelíbí. Jakým právem jde žádat o nabytí pozemku.

Ing. Vele – souhlasí, ale nelze toto říci obecně, někdy to je historická záležitost vypořádání. Město tento pozemek nebude potřebovat, provedlo se u obou případů místní šetření.

PhDr. Fojtíková – bod A6 – místní remízek zachovat pro toto území, odděluje to citlivě zástavbu. Je to dobře zváženo, že se to tam zlikviduje?

Ing. Vele – tento pozemek je zatížen věcným břemenem (nově vybudovaná kanalizace).

Ing. Pešek – bod C – trvá na usnesení – doplnit usnesení, což je dle dosavadního harmonogramu… a doplnit nějaký termín.

p. Vobořil – zatím nejsme schopni říci měsíc, územní plán je v r. 2016

Ing. Vele – je určitě nějaké pracovní datum

Ing. Smrčková – pracuje se s datem červen 2015.

Ing. Vele dal doplnit usnesení, které se schválilo  21-0-0-4

ikona souboruHlasování bod 14

USNESENÍ ZM/219/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. uzavření směnné smlouvy na směnu části p.p.č. 755/143, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/230 o výměře 3 m2v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti TI Automotive AC s.r.o., se sídlem Belgická 4727/17, Jablonec n. N., IČ 264 856 48 za část p.p.č. 755/160, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/237 o výměře 3 m2v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, a to bez finančního vyrovnání.
 2. prodej části p.p.č. 2584/56 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2584/93 o výměře 29 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům Ing. L., r. 1960 a PhDr. J., r. 1964 K., oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.000,- Kč.
 3. prodej části p.p.č. 2584/56 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2584/94 o výměře 43 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům Ing. J., r. 1950 a I., r. 1953 B., oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.800,- Kč.
 4. prodej části p.p.č. 600/8 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 600/10 o výměře 286 m2v k.ú. Rýnovice občanskému sdružení TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, o. s., se sídlem Jezdecká 5, Jablonec n. N., IČ 163 89 158 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 57.772,- Kč.
 5. prodej části p.p.č. 414/16 geometrickým plánem označené jako p.p.č. 414/16 o výměře 47 m2, části p.p.č. 411/1 geometrickým plánem označené jako p.p.č. 411/1 o výměře 62 m2, části p.p.č. 341/4 geometrickým plánem označené jako p.p.č. 341/4 o výměře 71 m2, části st.p.č. 925/1 geometrickým plánem označené jako st.p.č. 925/1 o výměře 74 m2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 254 m2) společnosti ORNEX, spol. s.r.o., se sídlem Turnovská 22, Jablonec n. N., IČ 413 24 960 za vzájemnědohodnutou kupní cenu ve výši 51.308,- Kč.
 6. prodej p.p.č. 966/4 o výměře 472 m2v k.ú. Rýnovice panu P. K., r. 1965, bytem ., 46605 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 95.344,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 600/7 a p.p.č. 600/9 obě v k.ú. Rýnovice za účelem rozšíření zázemí jezdeckého oddílu.
 2. prodej části p.p.č. 1381/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby garáže.

C. t r v á

na usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 10. 2011, č. 179/2011/B/1 a ze dne 24.11.2011, č. 193/2011/3 neprodávat st.p.č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n. N. Stavebnímu bytovému družstvu Pozemní stavby Liberec, se sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, IČ 42722 s tím, že o prodeji pozemků bude možné jednat až po vydání nového Územního plánu Jablonec n. N. (předpoklad červen 2015)

15) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – jde o doprodeje obsazených bytových jednotek, které do dnešního dne nebyly řešeny, a stávající zájemci neměli zájem o koupi těchto bytů. Dle metodiky prodeje bytů bylo provedeno výběrové řízení, kterého se mohli znovu zúčastnit stávající nájemci. Upozornil na variantní řešení v bodě 2., kde je výběrové řízení formou bodování zájemců viz tabulka v příloze a důvodová zpráva. Nedospělo se k jednoznačnému názoru, proto variantní řešení pro ZM.

Ing. Procházková – bod 2. – oba dva případy byly v minulosti 2x vyzváni a nereagovali. Domnívá se, že by se mělo přihlédnout k bodování, stávající nájemníci již měli možnost, kterou nevyužili. Obává se precedentu – nastavená pravidla by se měla dodržovat.

Ing. Vele – vyjasnil a upřesnil, že dle bodování je vítězem stávající nájemce, který nabídl o 50 tis. Kč méně než nejvyšší nabídka – dle pravidel.

Ing. Pešek – komentářem si trochu protiřečíme - stávající nájemci si najednou uvědomili, že mohou přijít o „střechu nad hlavou“ a rozhodli se, že do toho půjdou, ale v rámci svých možností. Všichni ostatní nabízí více, protože ty peníze mají. Dal by v tomto případě určité toleranční pásmo, a pokud se přihlásí tito překupníci, dal by o určité procento níže. Pokud nabídka stávajícího nájemce bude v rámci tohoto pásma, nechal by na ZM, ať odsouhlasí původního nájemce. Připadá mu to zbytečně vyhrocené, i když prohrávají o desetitisíce korun.

Ing. Vele – je to diskuze, která proběhla v podobném znění na výboru pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM). Nepoužíval by slovo překupníci, prostě občané této republiky si jdou koupit majetek, který město Jablonec prodává.

Mgr. Svoboda – do VHMM chodí rád, odvádí se tam práce, ale výsledek výběrového řízení v bodě 1. a 2. je lapsus a v bodě 2. se jedná o nezákonnost. Vysvětlil způsoby výběrového řízení dle jednacího řádu VHMM a způsob bodování. V bodě 2. bylo zhodnoceno i to, že manželé Novotní tam dlouho bydleli. Všichni ostatní byli obchodníci s nemovitostmi. Dále upozornil na tabulku nabídek a komentoval, že v návrhu usnesení není ani nejvyšší nabídka, ani stávající nájemce. To je chyba, a má z toho pocit, že v tom jsou jiné vlivy. Nebyl v tom ani objektivní, ani subjektivní důvod. Považuje to za nezákonnost a v tomto případě se to neodůvodní. V bodě č.1. nezvítězila pí Handlová, která dala nejhorší ekonomickou nabídku, přesto byla těsně druhá. Zase tam byl prvek, že někdo zohlednil, že je původní nájemkyní. Navrhl oba body stáhnout a zrušit výběrové řízení, protože nabídky nejsou nijak vysoké a zkusit udělat krok zpět a nájemce znovu obeslat a vyzvat je znovu k odkupu.

Ing. Pavízová – reagovala na hlasování, že nebylo úplně zcestné. V diskuzi na VHMM se také probíralo, že je vždy dobře, když jsou ujednocené vlastnické vztahy v objektu. Proto si myslí, že některý z členů VHMM bodoval i pro manželé Žáčkovi, protože již získali první byt.

PhDr. Fojtíková – mělo by se trvat na té nejvyšší nabídce, myslí si, že možností odkupů měli současní nájemníci dost. Umí si představit, že se udělá znovu výběrové řízení, jak navrhuje Mgr. Svoboda, ráda by věděla, za jakých podmínek jim to bude znovu nabízeno. Neumí si představit, že po tolika kolech se jim to bude nabízet nějak výhodně. Také ji zarazilo bodové hodnocení – viz tabulka, myslí si, že to není správné a měli bychom trvat na nejvyšší nabídce.

Ing. Vele domnívá se, že cenová nabídka stávajících nájemců je jejich maximum, které mohou dát. Obává se, že po novém VŘ budeme stát před stejným problémem. Možná bude jiné bodování.

p. Louda – výběrové řízení by nerušil, ale přiklonil by se k nejvyšší nabídce. Za 120 m2 byt dát 260 tis. je levné. Jako majitel by raději připlatil a nešel do tohoto hazardu. Jako ekonom by těžko zdůvodnil, proč to prodal o 50 tis. levněji, když nemusel.

Ing. Beitl – souhlasí s názorem, že by se to mělo dnes schválit a to s nejvyšší nabídkou. Pokud to vrátíme zpět, obává se, že si vytvoříme nebezpečný precedent u dalších prodejů. Řádně se prošlo několika koly výběrového řízení a z hlediska pohledu řádného hospodáře je to správné řešení. Pravidla byla jasně stanovena.

Mgr. Svoboda – nájemci dostali několikrát nabídku byt odkoupit, to je pravda, ale v materiálu je napsáno: byt č.1 byla nabídka za 38O tis. Kč, nejvyšší nabídka, které chce město prodat je 253 tis.Kč , tzn. o 133 tis.Kč méně než jim bylo nabídnuto. U bytu č. 2 byla nabídka dokonce 411 tis.Kč a chcete prodat nejvyšší nabídce za 265 tis. Kč. Selským rozumem – kdyby se to nájemcům nabízelo za to, za co to je dnes prodáváno, nebude to komentovat. Město to nabídlo za mnohem vyšší částku, než to dnes bude cizím lidem – obchodníkům s nemovitostmi - prodávat. To mi trochu vadí.

Ing. Vele – u prvotních nabídek nebyl, ale to byla cena, ze které měli 50% slevu. Byly to jasně stanovené podmínky.

Ing. Pavízová – není to úplně tak, lidé z objektu SNP 30 se nedohodli a tudíž nemohli využít té slevy, a proto jim byl byt nabídnut za cenu z minulosti stanovené. Na slevu nedosáhli.

Ing. Vele – 50% sleva byla v případě, pokud se všichni v objektu domluví a byty koupí všichni.

Mgr. Svoboda – podal protinávrh, aby se ZM zrušilo VŘ na byty v bodech 1. a 2. s tím, že věc se vrací VHMM k dalšímu projednání.

Ing. Vele – já se s tím neztotožňuji, je to tedy protinávrh Mgr. Svobody z pozice předkladatele navrhuje hlasovat o bodech 1. a 2. zvlášť a o bodech 3. – 6. hlasovat dohromady. V případě bodu 2. navrhuje hlasovat jako první o variantě C (nejvyšší nabídka).

Předseda návrhové komise dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Svobody o zrušení VŘ v bodech 1. a 2.

10-0-12-2

ikona souboruHlasování bod 15 01

Návrh nebyl přijat.

Hlasování o bodě 1. v původním znění 15-0-7-2

ikona souboruHlasování bod 15 02

Návrh nebyl přijat – bude následovat dohodovací řízení.

Hlasování o bodě 2. ve variantě C (nejvyšší nabídka)  15-0-8-1

ikona souboruHlasování bod 15 03

Návrh nebyl přijat – bude následovat dohodovací řízení.

Hlasování o bodech 3. – 6. v původním znění  24-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 15 04

Následovalo dohodovací řízení předsedů klubů o bodech 1. a 2.

Ing. Vele oznámil výsledky, nové usnesení nadiktoval tajemníkovi a předsedovi návrhové komise. V těchto dvou případech se ruší výběrové řízení a připraví se nové VŘ, které bude obálkovou metodou. Budou z toho vyloučeny všechna subjektivní kritéria a v případě obálkové metody vítězí nejvýhodnější nabídka.

PhDr. Fojtíková – lze určit nějakou nejnižší cenu, za kterou se to prodá, když nyní víme, jaké ty ceny jsou?

Ing. Vele – v konečné fázi se na ZM může říci, že se byty neprodají. Nejdříve to projedná VHMM a konečné rozhodnutí vydá ZM.

p. Louda přečetl usnesení, které se týkalo nepřijatých bodů 1. a 2.

 – viz usnesení A 5. a B., které bylo přijato 23-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 15 05

USNESENÍ ZM/220/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. prodej obsazené bytové jednotky č. 1705/6 ve 3. nadzemním podlaží objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+2 a celkové výměře 69,1 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 691/5317 na společných částech domu a stavební parcele č. 1909, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům A. Ž., r. 1979, bytem . ., Liberec 5 a J. Ž., r. 1977, bytem ., Liberec 4 za kupní cenu ve výši 231.500,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
 2. prodej obsazené bytové jednotky č. 3599/10 v 5. nadzemním podlaží objektu Mozartova 23/3599 o velikosti 1+1 a celkové výměře 43 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 430/36842 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 66/23, 66/24, 66/25 a 66/26, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou panu J. P., r. 1981, bytem ., Česká Lípa za kupní cenu ve výši 472.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
 3. prodej obsazené bytové jednotky č. 3214/11 ve 3. nadzemním podlaží objektu Na Výšině 15/3214 o velikosti 1+1 a celkové výměře 28,9 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 289/27459 na společných částech domu a stavební parcele č. 4610, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J. Pl., r. 1981, bytem ., Česká Lípa za kupní cenu ve výši 362.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
 4. prodej obsazené bytové jednotky č. 3214/31 v 7. nadzemním podlaží objektu Na Výšině 15/3214 o velikosti 1+1 a celkové výměře 28,3 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 283/27459 na společných částech domu a stavební parcele č. 4610, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J. P.i, r. 1981, bytem ., Česká Lípa za kupní cenu ve výši 362.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
 5. výjimku z jednacího řádu výboru pro hospodaření s majetkem města s tím, že bytové jednotky č. 1705/1 v 1. nadzemním podlaží objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+4 a celkové výměře 105,3 m2 a č. 1705/3 ve 2. nadzemním podlaží objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+2 a celkové výměře 119,1 m2 budou prodány obálkou metodou dle tohoto jednacího řádu.

B. r u š í

proběhlé výběrové řízení na prodej bytových jednotek č. 1705/1 v 1. nadzemním podlaží objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+4 a celkové výměře 105,3 m2 a ve 2. nadzemním podlaží objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+2 a celkové výměře 119,1 m2

16) Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil řekl, že dosud platný materiál byl schválený v roce 2008, aktualizace bude po schválení platit od roku 2014 do roku 2018. K obsahu doplnil, že tento materiál město pravidelně každý rok předkládá na ministerstvo kultury a žádá o dotace, tudíž je to materiál důležitý.

Ing. Pešek konstatoval, že jde o potřebný materiál, zpracovaný odborníky-specialisty na kulturní památky. Připomněl, že materiál vyvolává představy o částce půl miliardy ne-li více, protože rozsah doporučených úprav a oprav je obrovský. Doporučil, aby v takovémto materiálu byl vždy doplněn vlastník jmenovaných budov doporučených k úpravám a opravám, které památkáři navrhují bez ohledu na vlastnictví či jiný vztah k objektům. Vlastníky je řada soukromých subjektů, jež mohou materiál vnímat jako určité zasahování do jejich práv. V řadě případů je konstatováno, a to je podle něj určité porušení předpisů a vazeb, že jsou vyměněná nevhodná plastová okna, což podle něj není úplně v pořádku, protože jestliže jde o objekty v městské památkové zóně, pak by si vlastníci minimálně měli vyžádat souhlas s některými stavebními úpravami. A k takovému materiálu, jelikož všichni zastupitelé ví, že peněz je málo, chybí jakýsi přehled, na které peníze vůbec může město u těchto objektů dosáhnout. Jestli je to jen ten „směšný“ příspěvek od ministerstva kultury, není se téměř o čem bavit. Bylo by dobré uvést, zda existují nějaké regionální programy či zda je ochoten třeba i kraj na některé objekty přispět.

p. Vobořil reagoval s tím, že materiál vzniká za pečlivého dohledu památkářů, kteří normativy vytvářejí, a tak je důležité, aby s výsledným dokumentem souhlasili a byli s ním srozuměni. Proto jsou v něm popsané i nevhodné zásahy a další věci, co by se mělo v městské památkové zóně zlepšit. Proto se i z pohledu památkové péče neřeší vlastník. Ať změny zaplatí vlastník – město nebo soukromník, to památková péče neřeší a nikdy neřešila. Připomněl však důležitou věc, která s tím souvisí – město má už zpracovaný plán ochrany, což je materiál mnohem obsáhlejší a v tuto chvíli jej projednává krajský úřad, se kterým jej město připravovalo. Součástí plánu je pasportizace celé památkové zóny včetně vlastníků objektů. Po schválení krajem plán půjde na ministerstvo kultury, pokud projde schválením, pak jeho nadstavbou bude mapový podklad, kde každý vlastník na webu města klikne na ten svůj objekt a zobrazí se mu přesně stupeň památkové ochrany.  Důležitá u plánu ochrany MPZ je kategorizace objektů, tzn. že u objektů, které nejsou z pohledu památkové péče až tak zajímavé, nemusí vlastník památkovou péči žádat o souhlas. Což je určitě dobrá zpráva pro majitele objektů z této kategorie. Tedy plán ochrany MPZ dává odpovědi na všechny otázky ing. Peška. Co se týká finanční částky, ta není dle náměstka významná – v minulosti město dostávalo od ministerstva kultury něco málo přes milion, v posledních letech se příspěvek rovná asi 600 tisícům korun. Proto se město snaží využívat i různé dotační programy MK, několikrát bylo město úspěšné i při žádostech z programu LK kromě toho posledního, proto žádá znovu. V současnosti se připravuje žádost do programu MK na památky v havarijním stavu a projekt na opravu střechy kostela sv. Anny.

Ing. Procházková měla připravené tři dotazy, které předřečníci zodpověděli, ale zaujala ji rekonstrukce městských lázní v roce 2014.

p. Vobořil řekl, že aby město bylo úspěšné při získávání dotací z MK, musí připravit co nejvíce projektů, neboť hodnotícím hlediskem je objem akcí. Neznamená to však vyšší dotaci. Nepředpokládá, že by však město do rozpočtu 2014 rekonstrukci lázní zahrnulo.

p. Vostřák konstatoval, že památková péče byla vždy problémem města, která má zajímavý tvar. Připomněl, že stanovení památkové zóny od ing. Pelanta není přesné, že se snažil jen zachytit zachování základního rázu Jablonce. Ale ne všechny budovy z této zóny nejsou historicky až tak zajímavé. Je třeba také zohlednit ulice, které v roce 1880 nakreslil Gustav Müller a dodnes se nezměnily, ačkoliv v té době se ještě nepočítalo s dopravou dnešního rázu – ulice byly úzké s úzkými chodníky a podle amerického vzoru pravoúhlé. Ale je třeba materiálu věnovat pozornost, protože jsou ve městě části, jejichž řešení není jasné. A to nebylo v Jablonci nikdy jednoduché. Pokud město nevytvoří například pro obchodníky jasná pravidla, aby tady nemuseli obchodovat pouze Vietnamci, ale i ostatní. Ale je nutné i ošetřit prodeje historických objektů, aby se neopakovala situace s „Jizerou“, kde kupci slibovali radikální opravy, jež se neuskutečnily, ale obratem ruky dům nabídli k dalšímu prodeji. A uzavřel drobnou připomínkou – v Soukenné ulici je prodejna potravin, a to je dům zachovaný přesně v podobě, v jaké byl postavený s pavlačemi vzadu – tento tvar by měl být chráněný, protože to je jeden z posledních původních jabloneckých domů.

PhDr. Fojtíková podotkla, že jí není jasná návaznost na vlastníky. Do aktualizace MPZ jsou zařazené objekty, jejichž nové fasády neobnovují původní secesní výzdoby, naopak ji majitelé zcela zničili. Proto se ptá, co se bude dělat, když se něco podobného stane? Podle ní nová aktualizace vždy jen zkonstatuje stav a zničené se z návrhu MPZ vyřadí, protože to ztratilo historickou hodnotu. A takhle by to podle ní nemělo být. Je to tedy nějak v nové aktualizaci ošetřeno? Je tam nějaká závaznost, že je třeba udržet historický vzhled? A pak se jí zdálo, že některé objekty v MPZ chybí – hraje tu roli nějaká dohoda s vlastníky?

p. Vobořil řekl, že aktualizace MPZ není normou např. pro stavební úřad, jde o jakýsi pomocný podklad zpracovaný odborníky, jenž mluví o ideální podobě domů, o nevhodných rekonstrukcích či nevhodných prvcích na jednotlivých objektech. Samotný proces schválení rekonstrukce nebo úprav objektu řeší stavební úřad společně s památkovým ústavem, který dává ke všemu své souhlasné či nesouhlasné stanovisko. V případě, že vlastník úpravy provede načerno a bez povolení, pak stavební úřad pochopitelně stanoví sankci. Ale v žádném případě není projednávaný materiál normativem, je to popis městské památkové zóny, aby nám MK přidělilo nějakou finanční pomoc na opravy alespoň drobných částí.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 16

USNESENÍ ZM/221/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Program regenerace Městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

17) Investiční akce „Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou “

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil připomněl, že projekt už schválilo zastupitelstvo v říjnu tohoto roku, po dnešním schválení pošle město odsouhlasený materiál poskytovateli dotace, což je velmi důležité, protože dotace je skutečně významná .

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 17

USNESENÍ ZM/222/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. realizaci veřejné zakázky „Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově vrchu v Jablonci nad Nisou“
 2. zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí

18) Program podpory výstavby technické infrastruktury 

- "Info K"

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil upozornil, že materiál projednala a schválila komise pro poskytování příspěvků a půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení  a dále i finanční výbor.

Mgr. Karásek oznámil, že se zdrží hlasování.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-1-0

ikona souboruHlasování bod 18

USNESENÍ ZM/223/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury níže uvedené žádosti o dotace v celkové výši 857 645 Kč:

Zřízení ČOV pro RD U Staré lípy 236/15, Jablonec nad Nisou

žadatel: M. V., J. a B. K.

výše dotace: max. 72 254 Kč

Zřízení ČOV k novostavbě RD (Dubová 227, Kokonín)

žadatel: K.a Š., T. K.

výše dotace: max. 50 000 Kč

Odkanalizování RD Pod Servisem 4957

žadatel: L.. K., J.í K.

výše dotace: max. 50 000 Kč

Čištění a likvidace odpadních vod z budoucí stavby RD na p.p.č. 936/16 v ulici U Staré lípy, Jablonec nad Nisou

žadatel: MUDr. M. A.

výše dotace: max. 50 000 Kč

Přečerpávací přípojka do kanalizace (Krkonošská 350)

žadatel: M.. H., P. H.

výše dotace: max. 71 150 Kč

Stavba ČOV k RD (Rychnovská 439)

žadatel: L. T., M. H.

výše dotace: max. 100 000 Kč

Stavba ČOV k RD U Staré lípy 12 a k rozestavěnému RD U Staré lípy st. p. č. 1093

žadatel: L. Š., J. O., R. O., J. O.h, V. O., V. Z.

výše dotace: max. 125 749 Kč

Kanalizační přípojka k RD (Lesní 1327/27)

žadatel: I. J., A. J., D. S.

výše dotace: 100 000 Kč

Kanalizační přípojka (Karla Čapka 10, Jablonec nad Nisou)

žadatel: I. a L. K.

výše dotace: 97 492 Kč

Kanalizační přípojka (Přímá 4743, Kokonín)

žadatel: J.. B.

výše dotace: max. 50 000 Kč

ČOV se vsakováním k novostavbě RD (p.č.767/2, 767/3 – Vrkoslavice)

žadatel: V. a M. F.

výše dotace: max. 41 000 Kč

Kanalizační přípojka (Táboritská 17)

žadatel: L. K.

výše dotace: 50 000 Kč

B. b e r e  n a  v ě d o m í

Rekapitulaci Výzvy Programu podpory výstavby technické infrastruktury vyhlášenou v roce 2013.

C. u k l á d á

 1. Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, informovat žadatele o schválení dotace a vyzvat je k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
 2. Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ke schváleným akcím

19) Darování části výtěžku z 19. plesu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Svoboda měl dvě připomínky. Požádal, aby příjemce peněz z rozpočtu města – občanské sdružení na svých webových stránkách zaktualizovalo výroční zprávy, protože poslední je z roku 2006. A doporučil jim, aby si z daru zaplatili činnost i notebook, nákup programu ASPI je pro jejich činnost, dle jeho mínění., zbytečný.  Ale je to jeho osobní názor.

Ing. Beitl konstatoval, že připomínky předá občanskému sdružení jako podnět.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 19

USNESENÍ ZM/224/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

darování části výtěžku ze vstupného 19. plesu města Jablonec nad Nisou ve výši 25 000 Kč občanskému sdružení "D" se sídlem Švermova 32/35, Liberec.

20) Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2014 a stanovení vedlejších náhrad uvolněným politikům

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

ikona souboruHlasování bod 20

USNESENÍ ZM/225/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s t a n o v u j e

 1. výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2014 ve výši 132 Kč/hod. pro osoby, které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
 2. výši vedlejších cestovních náhrad pro uvolněné zastupitele od 1.1.2014 ve výši 1 274 Kč měsíčně

21) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

ikona souboruHlasování bod 21

USNESENÍ ZM/226/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

22) Informativní zpráva o záměru Libereckého kraje převést zřizovatelskou funkci praktických ZŠ na SMJN

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová informovala už v minulých zprávách, že LK má v úmyslu předat městu zřizovací povinnosti k praktickým základním školám. V průběhu listopadu se zúčastnila jednání s ostatními starosty v Turnově a tam zjistila, že ostatní obce na rozdíl od Jablonce už informace mají písemně. Jablonci dopis od paní radní Losové dorazil až poté, kdy zastupitelstvo LK rozhodlo o tom, že schvaluje zatím pouze záměr, ale včetně převodu praktických škol na jednotlivá města. Předkládá tedy zastupitelům Jablonce výňatek z materiálu krajského úřadu a pokouší se zdokumentovat, že tvrzení LK nejsou úplně relevantní a po dohodě s ostatními starosty jednání by měla probíhat dál a hlavně by LK s radní Losovou měl odpovědět na otázky. Důvodem, proč v tuto chvíli bez odpovědi na ony otázky nemá smysl dál jednat, je to, že zástupci měst mají po odborné stránce odlišný názor než kraj. Základní otázka se točí kolem toho, zda je možné žáky s lehkým mozkovým postižením vzdělávat v běžných základních školách, zda-li je možná integrace ať už individuální, nebo skupinová. V předloženém materiálu uvedla také důvody, které Jablonec vedou k tomu, že má poměrně jasný názor v tom smyslu, že by tyto školy měl zřizovat LK. Nevím, jak dalece se jednání posunou, ale protože ostatní zastupitelstva obcí, kterých se stejný problém týká, už usnesení přijímala, předkládá informativní zprávu také s tím, že bude i nadále přinášet informace o průběhu dalších jednání.

Ing. Pešek přiznal, že trošku alibisticky za celý kraj řekne, že celý klub KSČM byl proti přijetí zmiňovaného materiálu o převodech ukládacích funkcí, ale jemu i z tohoto pohledu v předkládaném materiálu chybí mandát pro vedení města, aby mohlo dále proti převodu protestovat bez vhodné finanční kompenzace záměru LK, která by městu přinesla alespoň nápravu stavu, k němuž kraj směřuje.

Mgr. Paukrtová reagovala s tím, že pokud ing. Pešek má na mysli mandát statutárního města – tak ten se nyní zakládá na zákonných ustanoveních, jež jednoznačně říkají, které školy má zřizovat kraj. A v tomto okamžiku se kraj s obcemi neshodne na způsobu posuzování žáků s lehkým mozkovým postižením – kraj tvrdí, že tito žáci mohou být vzdělávaní v základních školách, obce nesouhlasí. Navíc záměr LK přichází pro Jablonec v naprosto nevhodné době, protože má školy zcela plné a není prostor k integraci skupinové ani individuální. Město integruje žáky se zdravotním postižením, ne s lehkým mozkovým, ale ani tam kraj nepřispívá na asistenty, nedává žádné finanční prostředky, aby město mohlo tyto žáky kvalitně vzdělávat. Čili postoj města je o tom, že i když by to pro město byl velký finanční náklad na integraci, s čímž by se s určitými finančními kompenzacemi asi vyrovnalo, ale hlavní problém je v tom, že to velmi poškodí žáky, kteří potřebují jiný typ vzdělání, speciální pedagogy, jiné prostředí k tomu, aby získali vzdělání podle svých možností. A to návrh LK zcela pomíjí. Takže pokud jí a primátorovi města zastupitelé přidělí mandát k dalšímu jednání, bude ráda. Ale protože ani zákonná jednání nedospěla do momentu, kdy by kraj všechny obce přesvědčil jednoznačnými právními argumenty o tom, že žáci s lehkým postižením mozku patří do základních škol.

Mgr. Tulpa upřesnil, že změna zřizovatelských práv neznamená zrušení těch praktických škol a převedení jejich žáků do základních. To za prvé. Za druhé - záměr, který LK dává dohromady, je cíleně zaměřený na srovnání všech nejasností, které v právních normách všech základních, speciálních a praktických škol jsou. Souhlasí však s dalším jednáním, aby se vyjasnila právní podstata, ale závěry materiálu LK nejsou rozhodně v žádném rozporu s platnou legislativou. Naopak pochválil zájem o jednání. Závěrem dodal, že záměr schválený krajským zastupitelstvem je tu proto, aby se stanovila určitá data a systém projednávání. Pokud s tím obce v celém kraji nebudou souhlasit, pak k celému aktu nemusí dojít. Osobně je alergický na jednostranné zatížení obcí. Právě proto se mu zdá, že bod číslo 2 v závěru je přesně ten, o který by se město mělo poprat. On sám bude v krajském zastupitelstvu hlasovat pro narovnání zřizovatelských práv krajských i obecních.

Mgr. Paukrtová reagovala s tím, že pokud by se měly narovnávat zřizovatelské funkce, pak by v tom materiálu nezbytně muselo být, že kraj na sebe převádí zřizovatelskou funkci jablonecké speciální školky na Palackého ulici, jíž město dotuje dvěma miliony korun. Dodala, že kromě stanovených mantinelů jí v celém materiálu chybí pohled na dítě postižené jakousi determinací, jemuž však vždy v ČR byly dávány možnosti ke vzdělání speciálními pedagogy a pomůckami.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

ikona souboruHlasování bod 22

USNESENÍ ZM/227/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o záměru Libereckého kraje převést zřizovatelskou funkci praktických ZŠ na SMJN.

24) Nové interpelace

Ing. Beitl obdržel dvě interpelace ing. Peška, první se týká systému práce frézy na frézování pařezů, druhá neuspokojivého stavu dvou nemovitostí v ulici SNP.

PhDr. Fojtíková:  Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města projednával prodloužení dodatku žádosti o výstavbu společnosti Euroczech na Proseči. Na výboru jsme se shodli pouze na tom, že žádost bereme na vědomí, ale rozhodnutí ponecháme na zastupitelích. Do zastupitelstva se tento bod nedostal, zatímco na jednání rady se dostal a RM schválila usnesení o souhlasném vyjádření k územnímu řízení s tím, že se schvalují určité zásahy do území. Mně není jasné, jak je možné, když nebyl schválen dodatek smlouvy a my jsme si jasně řekli, že všechny dosavadní lhůty marně uplynuly, společnost dosud nekonala a tak není v podstatě důvod k prodloužení, a přitom, aniž by se toto dořešilo, rada přijala usnesení, kterým se povoluje, aby se tam konaly nějaké výkopové práce. Zároveň si myslím, že tento bod je o to významnější, že v současné době řešíme a zastupitelstvu doposud nebylo předložené stanovisko města ke způsobu vypořádání se zjištěnými skutečnostmi a veřejným zájmem na daných lokalitách. Tudíž nechápu, jak je možné, že rada města vydala usnesení k možnému provádění některých prací. Myslím, že v tuto chvíli je to protiprávní krok, který se nezakládá na žádném podkladě, jelikož jsme si neřekli, že chceme s tímto partnerem dále pokračovat. A zdůrazňuji, že s ohledem na skutečnost o výskytu zvláště chráněných živočichů, bychom neměli vyvíjet žádnou činnost, kterou bychom mohli toto území poškodit.

p. Vobořil reagoval na interpelaci s tím, že v souladu s dohodou výboru do zastupitelstva půjde souhrnná informace. Ve výboru bylo rozhodnutí podmíněno tím, že pan Kašpar dodá informace o proinvestovaných částkách. Důležité dle jeho mínění je fakt, protože existují různé informace, že rada schválila souhlasné vyjádření k územnímu řízení společnosti Prosečská investiční, což je Futurum, a výbor jednal o projektu společnosti Euroczech. Myslí si proto, že pro lepší orientaci je ideální obě věci v materiálu pro zastupitele popsat včetně vývoje obou staveb, a to do lednového jednání zastupitelstva. Materiál k Prosečské investiční prošel celým projednáváním úřadem a získal od všech oddělení, včetně životního prostředí, souhlasné stanovisko. Jedná se o prodloužení vyjádření k územnímu řízení.

PhDr. Fojtíková ocenila chystaný materiál, ale zdůraznila, aby to bylo bodem lednového jednání zastupitelstva. Zároveň požádala, aby město do doby jednání nepovolovalo ve zmíněné lokalitě žádné zásahy, které by území mohlo znehodnotit.

p. Vobořil řekl, že usnesení vztahující se k Prosečské investiční je platné a stavební úřad se jím bude řídit.

Ing. Vele dodal, že zastupitelé ještě nerozhodli o prodloužení smlouvy, která ještě stále platí. Řekl, že pokud bude toto k rozhodnutí předkládat, pak chce, aby jednání byl přítomný zástupce investora. Vzhledem k velké pasivitě ze strany investora nebylo město schopné jednání zorganizovat už na prosinec.

PhDr. Fojtíková konstatovala, že právě pasivita investora vedla na výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města k otázce, zda má smysl a zda město má zájem smlouvu s ním prodlužovat. Proto si myslí, že vedení města mělo jednání v radě zablokovat.

Ing. Smrčková doplnila, že se směšují dvě věci. Jednou je záměr JUDr. Kašpara (společ. Euroczech) v lokalitě U Tenisu, ta není předmětem bádání chřástala, a navazuje na už zrealizovaný projekt Domovina. A tady je domluveno, že zastupitelům přijde k jednání materiál, který JUDr. Kašparovi stanovuje, do kdy má konat. Druhý záměr je Futurum projednávaný v radě města, kde se jednalo o souhlas s prodloužením pravomocného územního rozhodnutí.

Ing. Beitl pro zastupitele doplnil, že se jedná o tom, že by se ze současných stavebních pozemků v rukách privátního sektoru staly louky. Lze tam předpokládat škodu ve výši řádově 20 mil. korun, kterou by mělo uhradit město, proto primátor prosí zastupitele, aby těmto bodům věnovali pozornost.

Mgr. Žur přednesl tři interpelace:

 1. k vydání souhlasného vyjádření k územnímu řízení společnosti Prosečská investiční pro OS Futurum Horní Proseč s tím rozdílem, že chce znát do lednového jednání zastupitelstva všechny kroky města k danému projektu a k jejich dopadům na území Horní Proseče;
 2. kdy bude známý termín seznámení s přírodovědným průzkumem na výskyt chřástala polního v obci Horní Proseč;
 3. 10.12. v Událostech z regionů (ČT) byla zpráva, že podle úředníků z jablonecké radnice chybí důkazy o výskytu chřástala. V některých letech se prý tuto chráněnou koroptev nepodařilo zahlédnout ani jednou. Podle vedoucí, ing. Michaely Smrčkové, cituji: „V roce 2012, pokud to dobře vidím, taky nemám výskyt, v rámci tohoto vyhodnocení nedošlo k výskytu a na základě toho mohla být tato změna předložena.“ Chci znát, z jakých pramenů a odborných podkladů se vycházelo.

p. Vobořil se zeptal, který průzkum Mgr. Žura zajímá – první průzkum schválil KÚ LK a je platný, druhý dostali zastupitelé na vědomí a třetí nechali zpracovat občané prostřednictvím o.s. Horní Proseč.

Mgr. Žur požaduje ten poslední, nejaktuálnější. 

p. Vobořil konstatoval, že materiál o.s. Horní Proseč už zastupitelé na stole měli, nyní se čeká na stanovisko k němu. Další dotaz náměstka směřoval k třetí interpelaci – jde o citaci z televize? V tom případě bychom potřebovali celou reportáž, protože ta byla prostříhaná pro potřeby oponentů výstavby.

Ing. Smrčková reagovala na interpelaci č. 3:

„Paní redaktorka z celého našeho asi dvacetiminutového rozhovoru udělala cosi jiného. Já jsem jí vykládala o tom, že v roce 2009 probíhala změna 45. ÚP, která v tom místě na Proseči vytvářela předpoklady pro umožnění budování residenčního souboru Proseč. Součástí té změny, kterou nám nařídil i kraj, bylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí. v něm nebyl potvrzený výskyt chřástala polního, a to je pro některé zastupitele udivující skutečností. V okamžiku, kdy jsem dostala nejaktuálnější průzkum výskytu chřástal, Dr. Mrlíková ve své přehledné tabulce v roce 2007 a v r. 2012 neuvádí žádný výskyt chřástala. Takže jsem paní redaktorce řekla, že je zvláštní, že v r.2009 to je chybou a v r. 2007 a 2012 ta skutečnost, že se chřástal nenašel, je správná informace. ale sestřih z 20 minut vypovídal jinak.

Mgr. Žur zareagoval, že v roce 2007, 2009 a 2012 nejsou uvedená data o výskytu. Upřesnil, že jestliže nejsou uvedená data znamená, že se v tom roce monitoring nedělal. Ne, že se chřástal nevyskytoval.

Ing. Procházková měla připomínku ke kruhové křižovatce u Intersparu v místě, kde je benzínová stanice Shell. Když se přijíždí autem od bývalého Liazu a odbočuje se hned doprava k Horní Proseči, tak tam ve výhledu na přechod pro chodce řidiči brání smrky a stejně tak chodcům.

PhDr. Fojtíková se vrátila ke svým interpelacím. Zaznamenala nátlak, aby zastupitelé jednání o stavebních pozemcích OS Futurum nebrali na lehkou váhu, protože se jedná o 20 milionů korun, která by město mělo případně platit za znehodnocení pozemků. Upozorňuje, že jde jen o úhel pohledu, zda jde nebo ne o znehodnocení. Navíc není přesvědčená o tom, že by kompenzaci mělo platit pouze město, proto žádá vysvětlení. Podle jejího mínění jde o ochranu veřejného zájmu, které je povinno se podřídit město, ale i soukromník.

Ing. Beitl oponoval, že jen konstatoval prostý fakt, že tento finanční postih hrozí.

Mgr. Ing. Řimnáčová konstatovala, že povinnost města platit vyplývá přímo ze stavebního zákona.

Mgr. Paukrtová upozornila na zvýšenou možnost kolize mezi chodci a automobily u polikliniky v Poštovní ulici v místě, když se jede od Liberce po ulici Budovatelů a odbočuje se před světly do ulice Poštovní, kde je hned za křižovatkou přechod pro chodce, kde přecházejí lidé na polikliniku často i o berlích. Myslí si, že by bylo rozumné přechod přemístit o trochu výš.

Mgr. Svoboda připomněl, že už prosinci 2010 říkal, že by město mělo být odvážné, vyvolat dohadovací řízení na základě stanoviska k výskytu chřástala.

24) Diskuze

Ing. Beitl konstatoval, že jsou přihlášení dva občané – p. Jelínek a p. Krejčík – a dal odhlasovat, že mohou diskutovat na jiné téma, než bylo na odhlasovaném programu ZM

21-0-0-3

ikona souboruHlasování bod 24

p. Krejčík se zeptal, na základě jakého zákona nebo vyhlášky město požaduje k nahlédnutí do stavební dokumentace vyjádření města. Žádal o nahlédnutí do dokumentace ke stavebním úpravám přízemí radnice a dostalo se mu odpovědi, že to není možné, protože je to zakázané. Dále se vrátil k aktualizaci MPZ. Domnívá se, že existuje na úřadě oddělení památkové péče a připomněl, že podle zákona stavební úřad může ovlivňovat způsob opravy a údržby objektu, které tvoří architektonicky významné stavby a nebo urbanistický celek.

Ing. Beitl se zarazil, že by nějaké dokumenty bylo zakázané vydat.

p. Jelínek se vyjádřil k financím. Konstatoval, že sice 20 milionů korun je hodně peněz, ale že příroda dává lidem také mnoho, a proto nevidí důvod, proč jí to nějak nevrátit. Pozemky v inkriminované lokalitě Proseč byly v dobré víře prodané jako stavební pozemky různým lidem a domnívá se, že nebyly zase tak drahé, aby je město nemohlo vykoupit zase zpět. Proto navrhl jejich odkup a začlenění do Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Ing. Pešek připomněl, že do konce volebního období zbývá krátký čas, a proto by vedení města mělo začít pracovat na aktualizaci dlouhodobých projektů, které slouží jak k bilanci, tak i jako podklad nástupcům k lepší orientaci v daných problémech a k zachování koncepce.

Ing. Beitl řekl, že se počítá s aktualizací Strategického plánu Jablonce na začátku roku.

p. Vobořil doplnil, že aktualizace strategického plánu, který platí do konce roku 2014, je zahrnutá i do rozpočtu města. Jeho aktualizace trvá dlouho a projednává jej velké množství lidí. Jeho součástí bude i vyhodnocení zrealizovaných akcí, aktualizovaný plán rozvoje města by měl být hotový do konce června spolu se souvisejícím dokumenty.

Závěrem jednání primátor pozval zastupitele na odpolední primátorský svařák na vánočních trzích před radnicí. Dále upozornil, že společenské setkání zastupitelů bude po schválení rozpočtu 2014 v únoru.

Primátor města popřál všem pěkné svátky vánoční a ukončil jednání ZM ve 13.10 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: Bc. Jana Hamplová, Ing. Marta Procházková 

Vytvořeno 30.12.2013 11:43:33 | přečteno 1491x | Petr Vitvar