Usnesení 18.04.2013

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 18. dubna 2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/73/2013

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 21. března 2013.

ZM/74/2013

A. bere na vědomí

zprávu týkající se činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

B. podporuje

záměr Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou, Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, stát se krajským centrem technických oborů tak, jak stanovila částečná optimalizace sítě středních škol z roku 2011;

C. žádá

Liberecký kraj, aby umožnil pokračování oboru instalatér, který je v současné době veden jako dobíhající.

ZM/75/2013

A. bere na vědomí

dopis společnosti Bonver Win a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, DIČ: CZ25899651

ZM/76/2013

A. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou paní Lydie Černé

ZM/77/2013

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1. - 43. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 732 036 tis. Kč, financování ve výši 121 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 853 721 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 678 308 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 118 309 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 104 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 853 721 tis. Kč

A.2 schvaluje

úpravu poskytnutých dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 44 - 45

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená radou města na zasedání dne 7.3.2013. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 5 - 6.

ZM/78/2013

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelem A***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné vč. penále ve výši 22.355,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500,- Kč a poslední splátka bude činit 855,- Kč

A.2 schvaluje

s žadatelkou Š***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné vč. penále ve výši 66.192,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 2.000,- Kč a poslední splátka bude činit 192,- Kč

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

ZM/79/2013

A.1 schvaluje

směnu části st.p.č. 24, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2990 o výměře 136 m 2v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví společnosti ANDYS, spol. s r.o., IČ 47306564, se sídlem Komenského 23/7, Jablonec n. N. za část st.p.č. 23/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 3011 o výměře 43 m 2, část p.p.č. 2852/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2852/2 o výměře 20 m 2, část p.p.č. 2940, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2940/2 o výměře 5 m 2a část p.p.č. 2774, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2774/2 o výměře 89 m 2, vše v k.ú. Jablonec n.N. (celková výměra 157 m 2) ve vlastnictví statutárního města s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch města ve výši 117.494,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 864/3 geometrickým plánem označené jako díl „a“ o výměře 15 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., IČ 63146606, se sídlem Norská 399/29, Liberec 11, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.950,-Kč
A.3 schvaluje

slevu z kupní ceny za prodej p.p.č. 1385/1 o výměře 100 m 2v k.ú. Jablonec n.N., dle kupní smlouvy č. 330-2012-OE/OMP panu O***** S*****r. 1989, bytem ***** Jablonec n.N. ve výši 28.280,- Kč.
B.1 mění

usnesení č. 30/2013/A/2 ze dne 28.2.2013 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 561/8 v k.ú. Jablonec n.N. paní M*****B***** Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 654/9712 a paní A*****T***** Jablonec n.N. ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 327/4856 (za pana Jiřího Tauchmana a paní Martu Tauchmanovou). Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.
B.2 mění

usnesení č. 33/2006/A/9 ze dne 9.3.2006 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 964/19 o výměře 1077 m 2v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví, a to každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 manželům J***** r. 1959 a R***** r.1962 B***** paní J***** H***** r. 1966, panu J***** H*****r. 1975, manželům V***** r. 1928 a B*****r. 1932 N***** manželům K***** r. 1976 a J***** r. 1978 S*****všichni bytem Dr. Randy 2686/4, Jablonec nad Nisou.

ZM/80/2013

A. schvaluje

výkup části p.p.č. 54/1, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 54/3 o výměře 10 m 2, části p.p.č. 55, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 55/2 o výměře 10 m 2vše v k.ú. Lukášov od vlastníka paní M*****R*****r. 1932,***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.000,- Kč.
B. mění

usnesení č. 55/2012/A/1 ze dne 28.3.2012 a to tak, že schvaluje darování p.p.č. 921/5 o výměře 492 m 2, části p.p.č. 927/7 a části p.p.č. 2635/2, geometrickým plánem č. 5222-52/2012 sloučené a nově označené jako p.p.č. 2635/2 o nové výměře 869 m 2, p.p.č. 2382/9 o výměře 241 m 2, p.p.č. 927/28 o výměře 4 m 2, p.p.č. 927/25 o výměře 10 m 2, p.p.č. 663/5 o výměře 84 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508.

ZM/81/2013

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2013 vybraným subjektům:

A.1 schvaluje

a) z oblasti sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 300 000,- Kč dle důvodové zprávy
b) z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 180 000,- Kč dle důvodové zprávy
c) z oblasti kultury v celkové výši 1 100 000,- Kč dle důvodové zprávy
d) z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v celkové výši 20 000,- Kč dle důvodové zprávy
e) z oblasti tělovýchovy a sportu v celkové výši 1 200 000,- Kč dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

s podmínkou, že finanční příspěvky navržené dle důvodové zprávy pro 2. kolo mohou být vypláceny až po schválení uvolnění rezervy určené na příspěvky Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou na jednání dne 20. 6. 2013.

ZM/82/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy kupní mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice o prodeji vodovodu vybudovaného v ulici Nad Školkou v Jablonci nad Nisou

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem kupní smlouvy

ZM/83/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy kupní mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice o prodeji vodovodu vybudovaného v ulici Dvorská v Jablonci nad Nisou

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem kupní smlouvy

ZM/84/2013

A. bere na vědomí

informaci týkající se konání řádné valné hromady společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Smetanova 91, Jablonec nad Nisou, dne 23. 4. 2013 od 11.30 v hotelu Břízky.

B. deleguje

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., Ing. Miloše Veleho, náměstka primátora města Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení náměstka primátora, Ing. Miloše Veleho, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na řádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

ZM/85/2013

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/86/2013

A. bere na vědomí

předloženou informaci primátora o jednání komise Rady pro řešení zásobování teplem a jednáních se zástupci druhého akcionáře - MVV Energie CZ, a.s.(vč. korespondence)

B. schvaluje

v návaznosti na možný záměr MVV Energie CZ, a.s. odkoupit akcie Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., které jsou nyní v držení statutárního města Jablonec nad Nisou postoj, dle něhož nechce město v současné době o prodeji těchto akcií jednat.

ZM/87/2013

A. bere na vědomí

Pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, která se koná dne 22.5.2013 ve 14 hod. v sídle společnosti v Liberci, Mrštíkova 3

B. deleguje

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Petra Beitla, primátora města Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem hlasovacích práv. Ponechává se na zvážení primátora, Ing. Petra Beitla, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na řádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

Vytvořeno 21.4.2013 18:00:17 | přečteno 1084x | Petr Vitvar