Zápis 17.10.2013

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 17. října 2013 od 9.00 hodin

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Ing. Otakar Kypta
  • Ověřovatelé zápisu: p. Martin Romaňák, Mgr. František Špoták
  • Zapsala:  Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl zahájil 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9.00 hod. Bylo přítomno 29 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil Ing. Otakara Kyptu a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil p. Martina Romaňáka a Mgr. Františka Špotáka.

2) Schválení programu

Materiály na stůl:

1) Informace k Návrhu nových stanov Jablonecké energetické, a. s. od Ing. Krause

2) Mat. č. 8 – Jablonecká energetická, a.s. – zpráva o společnosti vč. dodatku

3) Dodatek k mat. č. 12 – Převody pozemků

4) Návrh usnesení

Program ZM měl každý zastupitel před sebou:

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 5) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 6) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně
  primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora 

 7) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 8) Jablonecká energetická, a.s. - zpráva o společnosti - čas. 11 hod.

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 9) Pobřežní 19, 21 - prodej objektu družstvu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Prodej bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Výkupy nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Půjčka na čistírny odpadních vod z FZÚB.

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

14) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

15) Projekt „Jablonec nad Nisou 2014“

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

16) Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

17) Bezúplatný převod pozemků ze správy Státního pozemkového úřadu na město

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

18) IPRM Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

19) Průzkum výskytu chřástala polního a vemeníku zelenavého na vymezených plochách při projednávání bylo staženo

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

20) Cena PRO MERITIS

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

21) Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou a statutárním městem Jablonec nad Nisou při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

22) Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 „Požární řád statutárního města Jablonec nad Nisou"

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

23) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, tajemník

24) Nové interpelace

25) Diskuze

Návrh usnesení byl schválen bez připomínek 22-0-0-2

ikona souboruHlasovani bod 02

3) Volba návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise MUDr. Marka Řehoře a za členy oba ověřovatele – p. Martina Romaňáka a Mgr. Františka Špotáka.

Návrhová komise byla schválena bez připomínek  23-0-0-1

ikona souboruHlasovani bod 03

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Primátor se postupně tázal jednotlivých tazatelů, zda byli spokojeni s odpověďmi.

Ing. Pešek – spokojen, ale překvapil ho odkaz v odpovědi na to, že si na provoz v ulici nikdo nestěžoval. Třicet let je dlouhá doba a nárůst dopravy a provozu je několikanásobný. Na druhé straně vyzdvihl vstřícnost Bc. Kozáka a jeho vyřešení záležitosti.

p. Vostřák – parkování kamionů v ul. Mozartova – spokojen.

p. Berounský nebyl přítomen.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

ikona souboruHlasovani bod 04

USNESENÍ ZM/172/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 19. září 2013.

5) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl – jde o opětovné zvolení, proto kandidátky nebyly pozvány.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

ikona souboruHlasovani bod 05

USNESENÍ ZM/173/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

o p ě t o v n ě   v o l í

za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období 2013-2017

1.  paní Mgr. Zuzanu Peštovou, nar. .1959, bytem ., Jablonec nad Nisou

2.  paní Jaroslavu Škodovou, nar. .1945, bytem ., Jablonec nad Nisou

6) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

Zpráva primátora

PhDr. Fojtíková – jednání s panem Stolínem – sluneční lázně.

Ing. Beitl – jednání s celým vedením města vč. vedoucích odborů. Pracovalo se na tvorbě zadání studie, která by postihovala celé území slunečních lázní.

Mgr. Svoboda – správní rada bývalé JTR – asi chyba, čeho se to týkalo.

Ing. Beitl – šlo o jednání představenstva, omluvil se za technickou chybu.

Ing. Pešek – schůzka ohledně geotermálních projektů Litoměřice, dále schůzka na RWE Praha.

Ing. Beitl – Litoměřická záležitost, pilotní nositelé „Agendy 21“, před rokem při schůzce došla řeč i na teplárenství (jsou také partnerem MVV), v podstatě jde o reciprocitu návštěvy v Jablonci. Litoměřice mají v plánu geotermální energii. K jednání s RWE Praha – pracovní jednání o přístupu RWE k nové jablonecké koncepci k revitalizaci CZT. Účast p. Spilky a p. Slavotínka. Ing. Spilka to může více okomentovat v bodě k Jablonecké energetické, a.s.

Zpráva Mgr. Paukrtové

Mgr. Paukrtová doplnila svou zprávu o informaci, že město včera získalo Cenu týdeníku Ekonom za 2. místo v soutěži – Město pro byznys.

Mgr. Špoták – jednání s p. Milanem Maturou ohledně společnosti Sport a kolik stálo zateplení a výměna oken, která na hale právě finišuje.

Mgr. Paukrtová – jako členka DR Sportu, s.r.o. jednala s Ing. Maturou několikrát, jsou možnosti rozšíření prorodinné politiky na bazén. Zateplení sportovní haly a výměna oken se pohybovalo kolem 450 tis. Kč a není to ještě dokončeno. Sport, s.r.o. využívá své možnosti – akci dělá po částech a rekonstruuje dle svých finančních možností (rekonstrukce sauny).

Ing. Pešek – požádal náměstkyni o vysvětlení novinářských „šumů“ kolem odkupu objektu pro sociální účely.

Mgr. Paukrtová novinářům říkala objektivní skutečnosti tak, jak probíhala jednání kolem objektu v Bezručově ul. Rada města měla nějakou představu o výběrovém řízení, kde budou stanoveny podmínky a limity tak, aby se zrealizoval objekt pro osoby s dvacetičtyřhodinovou péčí (bytový dům se zvláštním režimem). Výběrové řízení bylo schváleno radou města a věděla o společnosti, která měla o tento objekt s daným režimem zájem. Mezitím vedení dostalo informaci, že firma Jablotron zakoupila část objektu bývalé Bižuterie, ze kterého chce podobné sociální zařízení vybudovat. Jde o privátní aktivitu pana Dědka, kterou vedení města vítá. Ing. Dědek chce mít zde jeden z nejkrásnějších a nejlépe vedených domů tohoto typu v ČR. Na druhou stranu je třeba se postarat o objekt v Bezručově ul., který je dlouho prázdný – v pondělí bylo jednání s firmou Senior holding, kteří provozují různé typy služeb pro seniory v celé ČR (Česko-rakouský holding). Budou další jednání, o kterých bude v pracovním pořádku zastupitelstvo informovat.

p. Louda – jednání o koncepci prorodinné politiky s paní Huškovou, jaký je z toho výstup pro občany, aby ho pozitivně přijali.

Mgr. Paukrtová – pro listopadové jednání ZM se připravuje informativní materiál prorodinné politiky a akční plán pro příští rok. Je to nezbytnou podmínkou pro to, aby se město mohlo zapojit do soutěže a stát se Městem přátelským rodině. Město organizuje příměstské tábory, zajišťuje se rodinná péče malým a předškolním dětem o prázdninách, je třeba tuto péči rozšířit i na prvňáky. V létě byly aktivity u bazénu pro rodiny s malými dětmi, realizuje se prorodinná vstupenka do kina atd. S úřadem práce se jedná o možné spolupráci v oblasti prorodinné politiky (návrat z mateřské dovolené). Spolupráce se zvláštní školou – talentované děti nemají peníze na další kroužky. Celá řada akcí se realizuje, ale s péčí zastupitelstva – vždy to je o penězích.

Zpráva p. Vobořila

Mgr. Špoták – jednání k západní tangentě – je nějaký posun v termínech či nějaká časová osa?

p. Vobořil – jednání s firmou VALBEC, u které si ŘSD objednalo vizualizaci finální verze - představili předfinální verzi.

Ing. Beitl – časová osa – zatím to je ve stádiu jakéhosi zkoumání, zda na akci bude požadován projekt EIA, což pravděpodobně bude.

Ing. Pešek – jednání s pí Pauli – městské lázně pro seniory, dále nějaké informace o chystané hale Jablotronu v ul Čs. mládeže – ve kterém místě bude vystavěna.

p. Vobořil – projekt paní Pauli, bývalou zaměstnankyní Technického muzea v Praze - přátelské setkání ale s novinářkou, která postupně dává diskutované věci do novin, ale ne úplně tak, jak bylo řečeno. Paní Pauli přišla se záměrem městských lázní pro seniory, jako bylo v 70. letech a problémy s tím související. Přislíbil, že v příštím období 2014 připraví k projednání nový Strategický plán rozvoje města Jablonce nad Nisou na období 2015-2025 a tento projekt tam bude zařazen.

Ing. Beitl – paní Pauli je pouze nositelkou myšlenky nikoli tím, kdo by chtěl objekt lázní v tomto režimu provozovat. Pokud by přišel provozovatel, který se toho bude chtít ujmout, asi budou vytvořené maximálně možné vstřícné podmínky, aby se mohl projekt uskutečnit. Zatím ani město, ani městská nemocnice nejsou v takové situaci, aby si mohly něco takového dovolit.

p. Vobořil – k budoucí výstavbě Jablotronu – nová hala vč. parkovacích míst by měla být v místech, kde vykupoval objekt od p. Moťovského směrem od komunikace, kterou bude investovat ŘSD. Jablotron to potřebuje řešit dříve než ŘSD, město nabídlo pomoc s rychlejším postupem – směna a likvidace objektu.

PhDr. Fojtíková – územní plán města v souvislosti s ochranou živočichů a rostlin, jaké řešení je navrženo. Řešení problematiky Srnčí důl a koordinace s obcí Rádlo, jaké to jsou záměry? GIS-MIS – součinnost při přípravě nových projektů – jaké projekty se připravují z jednotlivých oblastí (MP, údržba, parkovací automaty, atd.).

p. Vobořil – k pozemkům s ochranou živočichů je materiál dnes v ZM, zastupitelé by to měli vzít na vědomí. K Srnčímu dolu a Rádlu – připravuje se úsporná varianta řešení úpravy celého areálu vč. cyklistické stezky směrem k Rádlu.

Ing. Smrčková – jde o problematiku městského informačního systému, ve spolupráci s firmou T-mapy se uvádí v život nové mapové projekty zejména pro veřejnost. Výčet nejnovějších projektů je uveden do mapy a na webové stránky města – vše je směrováno tak, aby veřejnost dostala informace, které přináší zákon a magistrát města.

p. Louda – schůzka s mladými architekty na střeše objektu – jaké tam zazněly podněty.

p. Vobořil – Den architektury – téma strategické plánování a celé jednání se neslo v tomto duchu. Strategický plán platí do r. 2015, příští rok se bude předkládat návrh na nový strategický plán na nové období 2015-2025, není to jednoduché projednávání, naposledy se jej zúčastnilo 150 lidí z odborné i laické veřejnosti. Jde o velmi důležitý strategický dokument, na který navazují podklady pro Integrovaný plán území pro Jablonec a Liberec. Zatím ale nejsou stanoveny podmínky, v mezidobí se na to připravujeme. Podněty architektů jsou velmi zajímavé, byl by rád, kdyby se toho zúčastňovalo ještě více lidí.

Mgr. Svoboda – dokončení zateplení ZŠ Liberecká – kolik stála celá akce – v jediné částce.

p. Vobořil - dnes prošel radou města poslední dodatek ke smlouvě na méněpráce za 190 tis. Kč. Celková částka byla 37 mil. Kč vč. DPH.

Ing. Kraus – ocenil zájem mladých architektů o problematiku města, tlumočil požadavek architektů, zda by odbor územního plánování umožnil přístup do archivu k projektům, které město již zpracovalo, aby nebyly nápady duplicitně zpracovávány.

p. Vobořil – není problém, otázku již komentoval – součástí projednání strategického plánu bude výčet všech projektů.

Ing. Kraus – jednání s ŘSD – aktivity p. Jeníčka ve věci přípravy západní tangenty. Bylo to na požadavek města?

Ing. Beitl – již komentoval, je to v rukách ŘSD, město do toho nemá příliš co mluvit.

Ing. Kraus – ŘSD řeší problematiky ÚP a jedná ve věcech, které ještě nejsou schváleny. ŘSD je státní podnik a pokud utrácí peníze za něco, co ještě není schváleno, tak to je trochu zvláštní. Dotáže se na příslušných místech.

p. Vobořil – město se zabývá obchvatem kolem Srnčího dolu a to je v režii města.

Zpráva Ing. Veleho

Ing. Pešek – jednání VALBEC  - pokud je předběžná představa o přibližné vizualizaci západní tangenty, mohou ji zastupitelé vidět a projednat, aby diskuze mohla být konkrétnější.

Ing. Vele – město bylo seznámeno s pracovní verzí vizualizace, která by měla být cca za měsíc hotova. Výbor pro územní plánování ji pak zastupitelům představí.

Mgr. Svoboda – jednání s Rýnovickou energetickou – jednal jako náměstek primátora nebo jako předseda představenstva JE, a.s.? Má pocit, že by to byl střet zájmu.

Ing. Vele – jednal s nimi z pozice předsedy představenstva JE. Obrátili se na vedení JE s tím, že chtějí být nějakým způsobem zatažení do systému CZT – projevili zájem o převzetí zákazníků Malé Janovské. Byli upozorněni, že by to muselo projít soutěží a na jednání nabízeli takové podmínky, na které nebylo možné přistoupit.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

ikona souboruHlasovani bod 06

USNESENÍ ZM/174/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy.

7) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebylo žádné doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen  20-0-0-5

ikona souboruHlasovani bod 07

USNESENÍ ZM/175/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1.  dopis Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec a vyjádření oddělení majetkoprávní;

2.  dopis paní Evy Bílé, ., 466 01 Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek;

3.  dopis paní Jiřiny Záděrové, ., 466 01 Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek.

B. d o p o r u č u j e

žádost Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, 460 01 Liberec znovu projednat v majetkoprávním výboru.

C. s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu s paní Evou Bílou, nar. .. 1972,bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 25.233 Kč s příslušenstvím (přiznáno platebním rozkazem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 29. 8. 2013 č. j. 113 C 87/2013-16), který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu 1+1 v budově č. p. 1322, na adrese V Aleji 6, Jablonec nad Nisou, za období od května do září 2012.

Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 1000 Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

D. n e s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu s paní Jiřinou Záděrovou, nar. . 1946, bytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 83.801 Kč s příslušenstvím, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu 1+1 v budově č. p. 3058, na adrese Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou, za období od září 2009 do března 2013.

9) Pobřežní 19, 21 - prodej objektu družstvu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – bod již byl na ZM prodiskutován 3x, nemá doplnění. Uvedl, že kupní částka 16 mil. Kč je složena již na účtu města.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

ikona souboruHlasovani bod 09

USNESENÍ ZM/177/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej objektu Pobřežní 19/3918, 21/3919 na st.p.č. 196/6 včetně st.p.č. 196/6 a na st.p.č. 196/7 včetně st.p.č. 196/7, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou bytovému družstvu Bytové družstvo Pobřežní 1921, IČ 019 40 074, se sídlem Pobřežní 3918/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 16.371.375,- Kč.

10) Prodej bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – již bylo také diskutováno na ZM, pí Havránková již složila částku 144 tis. Kč na účet města.

Návrh usnesení byl schválen  22-0-0-3

ikona souboruHlasovani bod 10

USNESENÍ ZM/178/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej bytové jednotky č. 2450/3 o velikosti 1+1 a celkové výměře 69,2 m2 v objektu Pasecká 15/2450 a spoluvlastnického podílu o velikosti 692/4926 na společných částech domu a stavební parcele č. 2382, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, paní L. H., r. 1971, bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 144.258,- Kč s tím, že tato cena vychází ze situace, kdy se jedná o doprodej nájemníkům nemovitosti dlouhodobě blokované právními komplikacemi.

11) Výkupy nemovitostí

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele – doporučeno výborem pro hospodaření s majetkem města, cena je akceptovatelná.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

ikona souboruHlasovani bod 11

USNESENÍ ZM/179/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výkup části p.p.č. 806/2, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 806/11 o výměře 250 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou z vlastnictví manželů Ing. M., r. 1952, a Al., r. 1952, K., oba bytem ., Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou, do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100.000,-Kč.

12) Převody pozemků

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele komentoval dodatek na stůl – podbod A2, který byl minule stažen ze ZM, byl znovu projednán ve VHMM a VÚP a je předložen v původním znění.

PhDr. Fojtíková – výbor pro územní plánování navrhoval zvážit cenu, pozemek nebude nezastavitelný, bude využit parkovištěm, proč nebyla cena přehodnocena vzhledem k parkovišti?

Ing. Vele – cena byla přeposouzena, ale výbor neshledal žádné relevantní argumenty, proč by své usnesení měnil. Ze zastavitelného pozemku se v podstatě uřízla část, která se přičlenila k areálu p. Vorla, ale to nejde o zastavitelné pozemky.

Ing. Pešek – pozastavil se nad bodem B3 – neschválení přístupové cesty k pozemku. Předložený materiál považuje za nedostatečný, tři náčrty map nelze proložit, nejsou tam vazby, a pokud už ZM povolilo postavit dům, pak by se měl povolit přístup. Doporučil materiál stáhnout a dodat lepší podklady.

Ing. Vele – pokud se dnes k tomuto bodu nepřijme usnesení, nic se nestane, ale bylo tam místní šetření, ale pokud by se pozemek prodal, do budoucna by si město ztížilo výstavbu zasíťování v této lokalitě. Proto město chtělo být vstřícné a zřídit věcné břemeno přístupu k objektu.

Ing. Pešek – pokud se dají podmínky přístupu věcného břemene do smlouvy, je to řešitelné. Nelíbí se mu, že dnes by se mělo striktně rozhodnout o zamítnutí.

Ing. Vele – město neříká striktně ne, ale říkáme neprodat, zřídíme věcné břemeno, které se bude řešit na půdě rady města. Tak zní i doporučení výboru.

Ing. Pavízová – je projednáno s p. Neumanem, který akceptuje to, že ZM neodsouhlasí prodej pozemků, pokud ale má být věcné břemeno, pak souhlasí s břemenem chůze a jízdy, jinak jen s věcným břemenem chůze nesouhlasí.

Ing. Vele – pokud se to dnes stáhne, obává se, že se nic jiného nevymyslí.

Mgr. Svoboda doporučil zůstat ve věcné rovině. Takový postup, aby se každému, kdo má nějakou chatičku nebo chalupu se prodával nebo vyjmul pozemek města, je postup primárně chybný. Město je povinné postupovat s péčí řádného hospodáře – doporučil nestahovat ale schválit původní návrh, ve výboru to bylo několikrát.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-1-3

ikona souboruHlasovani bod 12

USNESENÍ ZM/180/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  prodej části p.p.č. 52/16, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 52/31 o výměře 9 m2 v k.ú. Kokonín paní E. D., r. 1972, bytem .. ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000,- Kč.

2.  prodej části p.p.č. 2086/41 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako p.p.č. 2086/60 o výměře 117 m2 a dále dílu „c“ o výměře 30 m2 odděleného z p.p.č. 1547/1, dílu „d“ o výměře 29 m2 odděleného z p.p.č. 1547/3 a dílu „e“ o výměře 46 m2 s tím, že všechny díly byly sloučeny do nově vzniklé p.p.č. 1547/3 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (celková výměra 222 m2) společnosti Břízky, s.r.o., se sídlem Majakovského 651/13, Liberec, IČ 631 44 361 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 44.844,-Kč

B. n e s c h v a l u j e

1.  prodej části p.p.č. 1425/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

2.  prodej části p.p.č. 1633/2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

3.  prodej částí p.p.č. 79, p.p.č. 85/1 vše v k.ú. Lukášov.

4.  prodej části p.p.č. 1660/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

13) Půjčka na čistírny odpadních vod z FZÚB.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

ikona souboruHlasovani bod 13

USNESENÍ ZM/181/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi M. L., narozeným ..1952, a M. L., narozenou .1956, oba trvalým pobytem . . 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 50.000,-Kč se splatností 5 let - do 31.12.2018 a s úrokovou sazbou 2,45% p.a., s účelem zřízení čističky odpadních vod na ppč.940/5 patřící k nemovitosti U Staré lípy 234/10 v Jablonci nad Nisou.

14) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – minulé ZM zrušilo staré zásady, jelikož nešlo skloubit zásady proposkytování dotací z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb a ostatní dotace, proto jsou předloženy ve dvou materiálech. Je možné, že do budoucna to tak bude. V důvodové zprávě jsou popsány důvody, proč bylo nutné zásady změnit. Již letošní smlouvy jsou v duchu těchto nových zásad, tzn. jsou již vyzkoušené, co se týče uzavíraných smluv. Zásady byly schváleny jak řídící skupinou komunitního plánování, tak komisí humanitní péče.  Požádala o podporu a schválení nových zásad, neboť staré byly tvořeny před r. 2000 a dnešním podmínkám nevyhovují.

Mgr. Tulpa – okomentoval dotační systém na krajské úrovni. Tyto zásady jen zpřísňují to, co by mělo být doložitelné. Je to zpřísnění zásad tak, aby bylo možné odůvodnit stížnosti těch, kteří se k dotačním finančním prostředkům nedostanou. Bude to zvyšovat tlak na právní výklady. Je to doporučení dotačnímu systému a město se bude muset vypořádat s řešením problematikou stížností s daleko větší pečlivostí.

Mgr. Paukrtová – schvalují se dvě skupiny materiálu. Jedno jsou zásady, zrušené na minulém ZM a musí se nahradit novými. Zásady reflektují i připomínky našich auditorů. Komentář p. Tulpy se vztahuje k dalšímu materiálu, který se bude předkládat v listopadu. Nejdříve jsou obecné zásady a pak se budou vyhlašovat jednotlivé dotační tituly, u kterých dnes všechny komise „bádají“ a snaží se najít objektivní a subjektivní kritéria, dle kterých se fakticky finanční prostředky budou poskytovat. Celý proces je velmi komplikovaný a ona osobně razí zásadu, aby se zachovala určitá míra samosprávné funkce. Není možné matematickým způsobem vtěsnat všechny požadavky města do dotačních titulů. Navrhované zásady jsou obecné a objektivní a nic nebrání schválení. Připomínka P. Tulpy spadá spíše do vyhlašovaných titulů, které půjdou na stůl v listopadu.

p. Berounský – požádal o drobnou úpravu v materiálu – III. bod 2 – neuznatelný náklad se považuje…. mělo by být – neznatelné náklady se považují….  Náklad se vztahuje spíše k přepravě zboží.

Bc. Cvrček reagoval ve smyslu, že jde o češtinářský výraz. …..Za neuznatelný náklad se považuje zejména…..Můžeme napsat i …za neuznatelné náklady se považují zejména…

Mgr. Paukrtová – osvojuje si úpravu textu.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

ikona souboruHlasovani bod 14

USNESENÍ ZM/182/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to ve znění přílohy důvodové zprávy, s účinností od 1. 11. 2013.

15) Projekt „Jablonec nad Nisou 2014“

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – tento materiál se schvaluje již řadu let, bylo také třeba pozměnit celou řadu věcí, aby odpovídaly představám města. Projekt se přepracoval způsobem, že některé akce se z něj vyjmuly a jedna nová se zařadila. Akce vyjmuté z projektu jsou řešeny jiným způsobem (akce Vikýře, některé akce divadla, akce JKIC i Eurocentra). Dále se vyjmulo financování příměstských táborů a postupových přehlídek (má kulturní komise v rozpočtu). Příměstské tábory jsou v rozpočtu města a možná budou rozšířeny i na 1. třídy. Projekt má splňovat představy města o oživení jeho centra, aby akce měly dopad na širokou veřejnost. Nově se objevuje akce Rok české hudby v r. 2014 – souvislost s mnoha výročími hudebních skladatelů. Nebude to jednoduchá záležitost, na dramaturgii projektu by se měly podílet společně Městské divadlo, Eurocentrum a ZUŠ. Původně se uvažovalo o situování projektu pouze do letních měsíců, ale bude probíhat celoročně. Jen upozorňuje, že možná částka 200 tis. Kč nebude konečná. Na základě jednání DR Eurocentra budou připraveny akce i na náměstí právě v souvislosti s Rokem české hudby.

Ing. Kraus – navržená částka je rámec, tzn. že vlastní čerpání bude až po schválení rozpočtu? Je to tak. Tedy první tři měsíce v roce nebude čerpáno nic.

Mgr. Paukrtová – akce jsou směřovány tak, aby vyhověly i této metodice a součástí materiálu jsou i zásady čerpání dotací.

Ing. Kraus – vše si přečetl, jen se chtěl ujistit, že to tak je.

Mgr. Paukrtová – hlavním důvodem, proč se to předkládá již nyní je to, že dramaturgie jednotlivých programů není úplně jednoduchá, musí se to připravit. Ing. Procházková žádá i o evropské peníze, ale aby se ta jednání mohla vést, je třeba znát názor zastupitelstva na Projekt Jablonec 2014.

Mgr. Tulpa se tázal, zda sportovní a kulturní komise ví, že se některé akce z tohoto projektu přesouvají do jiného režimu. Částku 200 tis. Kč na Rok české hudby kvituje s povděkem, bude kolem toho mnoho dalších akcí a obává se, že to bude málo. Co je přímý způsob financování příměstských táborů? Vypadla tradiční akce Léto tančí – proč se vypouští, jde o cca 40 osob a organizátory, dávalo se na to 50 tis. Kč. Jinak by byl rád, kdyby úroveň byla povýšena alespoň opticky na 3 100 tis. Kč., jako byla vždycky.

Mgr. Paukrtová – částka 3.180 tis. Kč, které byly rozpočtovány pro r. 2013, a současná částka 2.615 tis. Kč – vyjmutí některých akcí neznamená, že se nebudou financovat. To je 800 tis. Kč rozdílu a jsou rozpočtovány jinde (v jiných rozpočtech jednotlivých odd. nebo komisí). Příměstské tábory financovány budou, jako vždy je bude projednávat komise pro výchovu a vzdělávání a navíc do toho budou zahrnuti žáci 1. tříd. Příslušné komise informovány jsou a s tímto systémem souhlasí. Léto tančí – navrhovalo se kompromisní řešení – v této chvíli je to ve stavu, že p. Hamplová může požádat v rámci projektu o finanční prostředky.

Mgr. Ryžáková potvrdila, že komise jsou se způsobem financování seznámeny a budou součástí jednotlivých výzev. Celková částka se navyšuje zhruba o 226 tis. Kč (rok hudby a některé další akce). Léto tančí – byl návrh, aby akce zůstala v projektu a našel se organizátor, což se do dneška nepodařilo. Pokud se to podaří, půjde do ZM pozměňovací návrh. Je několik variant řešení.

Mgr. Paukrtová – vše je v přípravě, je možné, že akce Léto tančí se během roku doplní po dohodě s organizátorem. A pokud jde o finanční prostředky – pokud zastupitelstvo dá na projekt o 1 milion Kč více, bude jenom ráda.

Ing. Procházková – Léto tančí – historicky organizátorem Eurocentrum, bylo to běžnou akcí, na kterou Eurocentrum žádalo finance jako ostatní jiné subjekty. Dříve bylo téměř 200 uchazečů, proto bylo zařazeno do povinných akcí. Vloni bylo pouze 27 účastníků a dotace města 55 tis. Kč. Dnes existuje velice mnoho podobných nabídek (soukromé taneční školy). Vzhledem k počtu účastníků Eurocentrum navrhlo, aby se tato akce vrátila do jednorázových kulturních akcí.

p. Berounský – v jakých položkách se objeví finance, které byly podporovány v r. 2013.

Mgr. Paukrtová – již říkala, kde se to projeví, ale může to dát i písemně. Finanční náročnost projektu stoupá o 228 tis. Kč. Vyjmuly se z toho věci, které neobohatí centru města, viz příměstské tábory, postupové zkoušky apod. Po sečtení položek se projekt navyšuje o 228 tis. Kč. V tuto chvíli se překládá rámec, na kterém se bude pracovat. Akci Léto tančí by pro tuto chvíli neuzavírala, ještě by to znovu prodiskutovala.

Mgr. Rýžaková doplnila, že akce se objeví v návrhu rozpočtu humanitního odboru.

Mgr. Tulpa – Projekt vznikl proto, aby na akce bylo vidět. Ve chvíli, kdy se přesunou do velkého rozpočtu města, budeme je těžko vyhledávat. Léto tančí, pokud se přesune mimo projekt, tím skončí, protože organizátoři si na ni budou muset shánět vlastní peníze.

Bc. Hamplová krátce okomentovala Léto tančí v minulosti - akce neměla nikdy 200 platících účastníků, prvním organizátorem bylo město v r. 1979, hlavním smyslem je oživení centra města a tato akce to splňovala na 100%. Koná se vždy1.týden v červenci a je součástí celé nabídky v rámci letních akcí ve městě. Celou akci zkresluje počet platících účastníků, kteří jsou přihlášeni na celý týden, část účastníků má jen jeden kurz v týdnu. Akce má odpolední programy otevřené pro širokou veřejnost, které jsou navštěvovány a jsou zdarma. Z důvodu nemoci a dovolené nemohlo dojít ke vzájemné schůzce s Ing. Procházkovou, a tak akce nebyla zařazena do projektu. Našla organizátora, který by mohl akci pořádat, je jím „Spolek jabloneckých dam a pánů“. Akce je velmi finančně náročná a jen pronájem v Eurocentru by byl na týden cca 60 tisíc. Kč. Požádala, aby tato akce byla nadále zařazena do projektu a tím i o navýšení rozpočtu o 55 tis. Kč.

Mgr. Paukrtová – byla celá řada souhrnných okolností, nicméně zapadl pozměňovací návrh, aby akce byla zařazena do povinných akcí s jiným realizátorem. Bude dobře, když se akce znovu prodiskutuje a žádný zastupitel nebude proti tomu, abychom se dohodli na organizátorovi a celém rámci akce. Na příštím jednání ZM bude ten návrh podporovat s tím, že se zařadí do povinných akcí.

MUDr. Jörgová – navázala na předřečníky: pokud to vnímá dobře, tak projekt je zařazení určitých akcí a není úplně smysluplné, že se to přehazuje na jiné oddělení města (humanitární).

Mgr. Rýžaková – není pravda, že se přehodily nějaké akce, které byly jmenovitě vidět v rozpočtu humanitního odboru. Tyto akce tam nikdy nebyly vidět jmenovitě, byly schované pod kulturními akcemi a pod sportovními akcemi. Domníváme se, že bude lepší, když o podpoře mistrovství bude rozhodovat přímo sportovní komise, než aby to bylo součástí projektu. Jediné dvě jmenovité akce, které nevidíte v projektu, jsou příměstské tábory – rada bude rozhodovat o naprosto jiné podpoře příměstských táborů – bude to na listopadovém ZM. Druhá akce je Nisa – řeka, která nás spojuje. Žádná jiná akce z projektu nezmizela, naopak přibyl Rok české hudby.

PhDr. Fojtíková považuje tuto diskuzi za trochu nešťastnou, aktualizaci je třeba udělat a jednou za čas je třeba si říci, kterou akci chceme a kterou nechceme. Navrhla ukončit diskuzi, cítí vstřícnost, aby se to vyřešilo mimo a do ZM se předložil kompletní návrh.

Mgr. Žur – navázal na přímou podporu projektu z roku 2001-2002, kdy se projekt začal realizovat. Podpora měla směřovat na akce, které měly významný městský charakter a vytvářely reprezentativní prvek celého subjektu. Tedy akce, které město chce zrealizovat ve prospěch občanů. Akce typu festivaly, soutěže – vždy šly za subjektem, který akci zastřešoval a ten vstoupil do nějaké spolupráce. Rozumí pí Hamplové a její snaze udržet akci v rámci projektu a přímé podpory. V tom případě ale žádá do přímé podpory zařadit i Jablonecký hudební festival, Tříkrálové zpívání, Rodáky Jablonecka a zároveň Adventní koncert Vrabčáků, kteří zde 22 let kulturně působí a dělají to stále za podpory své – občanského sdružení, partnerů a také samozřejmě města. Tedy v případě, že zastupitelé vyjdou vstříc akci Léto tančí, podpořme všechny tyto jmenované akce, protože si stejně tak zaslouží vaši pozornost a vaši finanční podporu v plné síle.

Ing. Beitl – další přihlášení není, můžeme ukončit diskuzi.

MUDr. Řehoř přečetl protinávrh Mgr. Tulpy, který zvyšuje finanční rámec o 50 tis. Kč: – bod A2 – finanční rámec …ve výši 2.665 tis. Kč, a tím zařazuje tradiční akci Léto tančí do povinných akcí ve výši 55 tis. Kč.

Hlasování o protinávrhu 10-2-14-3

ikona souboruHlasovani bod 15 01

Hlasování o původním návrhu usnesení  22-0-6-1

ikona souboruHlasovani bod 15 02

USNESENÍ ZM/183/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2014“ dle důvodové zprávy;

2. finanční rámec projektu na rok 2014 ve výši 2.615 tisíc Kč.

B. p o v ě ř u j e

1. koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2014“ Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.;

2. realizací povinných akcí projektu „Jablonec nad Nisou 2014“ subjekty dle důvodové zprávy.

C. u k l á d á

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou, s.r.o., zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2014“ a předložit ho na jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v únoru 2014.

16) Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora

Mgr. Paukrtová – tento materiál se netýká dotací pro sociální služby a příspěvků poskytovaných v rámci podpory regenerace městské památkové zóny a příspěvků a půjček na zlepšení úrovně bydlení. Týká se kultury, sportu, prevence kriminality, komise pro ochranu zvířat, tzn. životního prostředí. Zásady jsou přepracovány, v důvodové zprávě je vyznačen původní text. Snažili jsme o maximální přehlednost a zjednodušení. Jsou to obecné zásady, obecný rámec a na příštím ZM se budou schvalovat jednotlivé dotační tituly. Jednotlivé komise se snažily, aby se zachovala jednak transparentnost ale i dostatečný vliv samosprávy. Požádala o schválení zásad.

p. Pelta se tázal, zda v těchto zásadách platí nějaká možnost o podpoře občanských sdružení a spoluúčasti města ve výši 10 – 15%.

Mgr. Paukrtová – záleží na tom, jak občanské sdružení napíše projekt a žádost.

PhDr. Fojtíková – je to rozděleno do 3 oblastí dotací: 1. dotace z dotačních titulů, 2. přímé dotace a 3. poskytování peněžitých darů. K té první oblasti nemá připomínky, ale k druhé oblasti - dotace poskytované přímo z rozpočtu – v bodě 1) je charakterizováno, jakým programům budou dotace poskytovány – pro konkrétního příjemce, na akce reprezentativní, na kterých má město veřejný zájem – myslí si, že i akce podporované z přímých titulů jsou akce, na kterých má město zájem. V podstatě je to totéž, co by se dalo napsat pro cílovou skupinu v přímých dotačních titulech. Myslí si, že to není příliš průhledné, stanovovat takovéto dvě kategorie, které se překrývají. Navrhuje, aby u „dotací poskytnutých přímo z rozpočtu statutárního města“ bylo připojeno, že je možné žádat o dotace přímo na ty a ty účely, ale pouze o takové dotace, které lze zahrnout svým zaměřením do dotací vypsaných programem podpory města. Aby bylo jasné, že aktivity, které mohou být řešeny v rámci dotačních titulů, budou řešeny zcela průhledně. Jen akce, které se vymykají pravidlům, budou řešeny napřímo. Přímá podpora je dostatečně ošetřena v darech, kde je velké pole působnosti. Je třeba zprůhlednit tuto část dotací, aby se to nepřekrývalo, protože pak to ztrácí smysl.

Mgr. Paukrtová – tato otázka se diskutovala, má pocit, že město neposkytuje neprůhledné dotace. Diskuze byla, zda dotace nazvat dary či dotacemi. Požádala zpracovatelku Mgr. Rýžakovou, aby se k tomu vyjádřila. Tato záležitost není jednoduchá, bude třeba ji znovu prodiskutovat a řešit. Zásady jsou připraveny obecně a na poměrně dlouhou dobu.

Mgr. Rýžaková – návrh byl prodiskutován a schválen. Uvedla konkrétní příklady, u kterých by se poskytovala přímá podpora: údržba tratí Jizerské magistrály – dlouhodobá akce, která se každý rok schvaluje v rozpočtu. Záměrem bylo, aby každý rok o.p.s. nemusela žádat o příspěvek a město mohlo určitou částku dávat. Zdaleka to nepokryje potřebné náklady. Kostelní hodiny – každoročně církev žádá o částku cca 30 tis. Kč na jejich údržbu. Mateřské centrum, které je poměrně obtížně zařaditelné do jednotlivých programů, protože jeho činnost je velká, a to ve všech oblastech, kde působí. Český červený kříž – jejich činnost je také velmi rozsáhlá. Klub Na Rampě, kdy město samo iniciovalo, aby v prostoru, který pro tento účel zřídilo, bylo provozováno klubové zřízení. Těmto organizacím byla v minulosti poskytována přímá podpora, což nevylučuje, že v rámci schvalování rozpočtu se nemusí přijmout nebo se naopak může přidat na nějakou jinou akci.

Mgr. Paukrtová – věcně námitce pí Fojtíkové rozumí, na druhé straně v rámci zprůhlednění poskytovaných dotací města navrhuje, aby se nyní schválily zásady tak, jak jsou předloženy, na příštím ZM předloží již vydiskutovanou změnu s přímými dotacemi města a na konkrétní akce tak, jak to navrhuje PhDr. Fojtíková. Pokud předkladatelka bude souhlasit, navrhuje tento systém.

Ing. Kraus se tázal, jakou pozici při schvalování má finanční výbor?

Mgr. Paukrtová – finanční výbor schvaluje rozpočet města. Zde se bavíme o rámcích, které se zhruba stanovují. FV by také mohl říci, že rámec na Projekt Jablonec je např. 50 tis. Kč, potom příprava a dramaturgie bude jiná než při souhlasu s celkovou částkou 3.100 tis. Kč. Vše se týká rozpočtu a proto se schvalují v rámci rozpočtu. Zásady neříkají nic o finančních prostředcích, ale hovoří o tom, jakým způsobem se jednotlivé dotace a dary poskytují. Pokud si FV přeje, může se tímto zabývat, ráda jim to poskytne a mohou k tomu dát své stanovisko. Byla by ale pro tuto chvíli ráda, kdy se tato předložená verze zásad schválila. Všechny městské subjekty byly zvyklé město žádat o finanční prostředky a připravovat si projekty. Termín již byl posunut na konec října, proto by byla ráda, kdyby se schválila tato verze s tím, že projedná ve FV návrh PhDr. Fojtíkové a zprávu předloží na příštím ZM.

Ing. Kraus – souhlasil, aby se tím finanční výbor zabýval, a požádal o předložení podkladů. Děkuje.

Mgr. Paukrtová – v zásadách, které se schválily pro sociální oblasti, jsou zahrnuty i všechny připomínky auditora města. Podobně se zahrnuly připomínky auditora i do těchto zásad. Samozřejmě finanční výbor na to může mít procesně jiný názor. Bude ráda, když se to prodiskutuje.

PhDr. Fojtíková poděkovala za tento návrh, zásady určitě podpoří s tím, že se to bude ještě diskutovat. Principiálně - pokud se schválí toto znění, tak v podstatě se schvalují zásady, kde nejsou nastavená žádná pravidla pro dodržování podmínek a dotace by se mohly přelévat z jedné kapitoly do druhé bez čehokoliv. Když budou uvedeny konkrétní podmínky, za jakých bude možné získat přímou dotaci, nebude to nic proti ničemu a nevyřadí to přímé dosavadní podpory.

Návrh usnesení byl schválen v původním znění 25-0-0-4

ikona souboruHlasovani bod 16

USNESENÍ ZM/184/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou.

Časovaný bod na 11 hodin:

8) Jablonecká energetická, a.s. - zpráva o společnosti

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl předal slovo předsedovi představenstva JE, a.s. Ing. Velemu a požádal o úvodní slovo.

Ing. Vele krátce shrnul minulé aktivity města, zhodnotil složitost jednání s MVV o převodu akcií a z toho plynoucí poměrně náročné úkoly, které bylo nutné v krátké době splnit. Pokládá za správné, aby všichni zastupitelé byli seznámeni s těmito splněnými úkoly. Uvítal Ing. Spilku a požádal o krátkou prezentaci za minulé období od převzetí společnosti.

Ing. Spilka se v krátkosti představil jako krizový manažer, jmenovaný po převzetí JTR, a zrekapituloval změny v podobě promítané prezentace, která byla rozdělena do několika bodů: Provozní změny, organizační změny, Finanční plán 2014-15, jednání se zákazníky, Finanční plán 2024 - projekt revitalizace CZT.

ikona souboruPrezentace - Jablonecká teplárenská (17.10.2013)

Na závěr svého výkladu vyzval zastupitele k dotazům.

MUDr. Jörg – nejdůležitější podmínka, aby se projekt zrealizoval, je udržení sítě odběratelů. To je zásadní věc a tam je nějaká kritická hranice udržitelnosti projektu. Dá se hovořit o nějaké hranici, kolik se ještě může odběratelů odpojit a jaké to je asi procento odběratelů?

Ing. Spilka – tato situaci již nastala, transformace je nezbytná již v této době, pokud nebude nutné zvednout cenu za 1 GJ. Za tři roky odešla asi ¼ zákazníků a bylo to z řad domácností. Z řad firem to bylo minoritní. Nyní další pětina zákazníků (asi 70 TJ) má přípojky a zvažuje to. Zatím není podchyceno, kolik z těch domů a bytových družstev do toho vložilo peníze. V případě celého podnikatelského záměru, když vyjde ekonomika pozitivně, pak už to nebude narážet na žádnou kritickou masu. Bude to jen rozhodování o tom, kolik se vystaví blokových kotelen celkem. Pokud to vše zůstane na současném parovodním systému, je to dlouhodobě i střednědobě neudržitelné.

MUDr. Jörg – to znamená, že pokud se dostaneme na 40% odpojených zákazníků, tak máme závažný problém.

Ing. Spikla – celkově se ztrácí 30-40% z celkové komodity (tepla), ztráty již vznikají ve zdroji, pak v parovodním potrubí, výměníkové stanici a sekundárním rozvodu. Začíná zde také fungovat fyzika – když se odpojí daleko větší počet zákazníků, bude na konci potrubí už kapat jen kondenzát a nebude to mít ten efekt. Přechod na jinou soustavu je nezbytný. Předpokládám, že akcionář – město nebude chtít donekonečna dotovat stávající systém v rámci toho, že udrží nízkou cenu.

PhDr. Fojtíková – komentovala svou účast na jednom setkání se zákazníky k problematice tepla v Eurocentru. Na jednání byla 30 min. a po celou tu dobu byli fotografování bez sebemenšího upozornění profesionálním fotografem. Celou akci vnímala jako velmi nátlakovou, odešla velmi znechucena. Tázala se na záměr se zákazníky, tento způsob budování vztahu se zákazníky se jí nezdá jako šťastný. Proč tam bylo pořízeno tolik fotografií a co s nimi bude dále.

Ing. Spilka – se omluvil, ale byla jediná za dva dny v Eurocentru, kdo odešel. Jinak všichni zákazníci setrvali do konce a vše bylo kvitováno s povděkem. Máme z těchto setkání i zpětnou dokladovatelnou vazbu, která byla vesměs pozitivní. Focení bylo pouze k dokumentaci na našem webu k setkávání s občany. Nabízí, že pokud nechce být nikde zveřejněna, dá potřebné instrukce a žádné zveřejnění nebude.

MUDr. Jörgová – se tázala na úspory při transformaci do nové společnosti ve výši 30 mil. Kč v různých smlouvách, které byly deklarovány v tisku. Pokud byly smlouvy špatně nastavené nebo naši zastupitelé v představenstvu věděli, že outsoursingové smlouvy nejsou výhodné pro společnost, nebo se vyvádí nějaké finance, tak proč to nebylo řečeno již dříve.

Ing. Spilka – předpokládané úspory – číslo je sdělováno konzistentně a správně, uváděl 30 mil. Kč na období 3 let. Čísla uvedená dnes v prezentaci jsou v horizontu na 12 měsíců nebo 24 měsíců, záleží na tom, na jak dlouho jsou smlouvy. Ohledně zasmluvněných služeb, které byly poskytovány ze skupiny MVV (účetnictví, IT, kontroling, plánování, údržby). Služby byly nějak nastavené a podepsané. Může jen deklarovat, že nově podepsané služby jsou nakontrahované lépe.

MUDr. Jörgová se tázala Ing. Peška, který seděl v představenstvu, proč o tom neinformoval zastupitelstvo.

Ing. Pešek – je asi jeden z těch dotazovaných a jmenovaných – ve společnosti od listopadu 2011, faktická činnost zahájena v r. 2012 a za sebe říká, že se zúčastnil všech akcí, které odkrývaly nedobré hospodaření. Odkrývací akce byly v 1. pol. 2012 s tím, že další informace se vázaly na jednání, které vedlo město o odkupu akcií. Otázky by měly směřovat do předchozích volebních období, kde zástupci města připouštěli to, co se dnes kritizuje.

JUDr. Ing. Pleticha – v lednu 2013 vyčíslila firma MVV nějaké škody, kterých se měli dopustit zastupitelé města v představenstvu. Jaký je další osud této škody, jak se s tím nakládá?

Ing. Vele – škoda byla vyčíslena na základě jednoho znaleckého posudku (jeden právní názor). Jako představitelé společnosti si to nechali posoudit jinou renomovanou firmou, materiály jsou hotové a jsou k dispozici. Až je projedná představenstvo a valná hromada, budou předloženy zastupitelstvu. Posudky dospěly k poněkud jinému závěru, než byl ten původní.

Ing. Spilka doplnil, že do doby uzavření účetní závěrky na tento rok musí být toto vyřešeno, aby se případně počítalo s pohledávkou.

Mgr. Svoboda – zjednodušeně řečeno – ze společnosti byly vyváděny peníze smlouvami nepříliš výhodnými, příp. trochu nadsazenými. Schvalovalo všechny tyto smlouvy představenstvo? Je to ověřeno? Táže se na smlouvy, na kterých se nyní ušetřilo.

Ing. Spilka – uzavřené smlouvy byly podepsány statutárně správně (dle stanov). Zda byly smlouvy výhodné, nemůže posoudit, ale nově podepsané smlouvy je možné získat takto (levněji). Před podepsáním smlouvy o převodu akcií byly udělány různé posudky (DD), kde se o tom hovoří.

Ing. Vele – minimálně o třech smlouvách ví, že byly schváleny představenstvem, u dalších neví, nestihl se zatím se zápisy seznámit z důvodů časových.

Mgr. Svoboda poděkoval náměstkovi za jasnou odpověď. Ing. Spilku požádal, aby DR tuto skutečnost prověřila a dodala ZM zprávu. Podle smlouvy o převodu akcií je možné nějakým způsobem určitou náhradu škody nebo refundaci požadovat. Byli bychom špatnými hospodáři, kdybychom tuto možnost nevyužili. Další otázka směřuje k ceně tepla. Jak se k částce 689,- Kč došlo?

Ing. Spilka – byl zpracován pro představenstvo aktuální stav firmy, pak se provedlo marketingové ohledání na trhu, byly diskuze s několika zákazníky, kteří se v minulosti odpojili, z toho se udělal návrh pro představenstvo a na základě těchto doporučení a analýz se představenstvo rozhodlo ke snížení ceny na tuto úroveň.

Mgr. Svoboda – znamená to, že se v tomto modelu bude ekonomicky generovat ztráta?

Ing. Spilka – sezóna 2014-2015, účetní rok 15 měsíců, bude vygenerována účetní ztráta.

Mgr. Svoboda – kolik tato ztráta bude asi činit?

Ing. Spilka - přesně to i s odpisy neví, ale asi 39 mil. Kč.

Mgr. Svoboda – jak se ta ztráta bude hradit?

Ing. Spilka – účetní ztráta nemusí být hrazena, je účetní ztráta a cashflow, které je důležité pro provoz firmy. Cashflow bude stabilní min. do doby, než se budeme bavit o podnikatelském záměru dlouhodobém + dalších 6-9 měsíců. Účetní ztráta je 39 mil. Kč a je v ní obsaženo cca 17 mil. Kč odpisů. Diskuze o jejím hrazení se povede s vámi a akcionáři 21.11.2013.

Mgr. Svoboda – základní předpoklad, odkud peníze přitečou…?

Ing. Spilka – může to být formou navýšení základního kapitálu nebo financování třetí stranou (finanční ústav, partner atd.). Tato diskuze se vedla jen rámcově, spíše z hlediska alternativ, které na trhu jsou.

Mgr. Svoboda – komentoval zveřejněnou zprávu v obchodním rejstříku o snížení kapitálu, kde je uvedeno, že JE na tom je finančně tak dobře, že těch 100 mil. Kč nepotřebuje a z toho důvodu snižuje základní kapitál. Nyní se ukazuje, že to tak asi nebude. V případě, že by město poslalo nějakou finanční injekci do společnosti, jak se bude řešit to, že město je veřejně právní subjekt a jiný režim z hlediska ochrany hospodářské soutěže?

Ing. Spilka – byla to také jedna z alternativ diskuze, není to finálně projednáno ani odsouhlaseno.

Mgr. Svoboda požádal, aby bylo získáno stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ing. Spilka – neví, jestli to bude nyní ta prioritní aktivita, nicméně prověří a prozkoumá.

Mgr. Svoboda – nebrání se tomu, aby veřejná podpora z města byla, ale pokud to Zákon na ochranu hospodářské soutěže zakazuje nebo podmiňuje souhlasem úřadu, tak je třeba tam napsat a zeptat se, za jakých podmínek tak učinit lze.

Ing. Spilka – reaguje takto proto, že neví, zda tato alternativa bude jako prioritní, tzn., že se bude navyšovat základní kapitál formou navýšení od statutárního orgánu, zda nebude zvolena jiná alternativa. Může to být projektové financování hardwaru blokové kotelny, který se bude pořizovat v rámci revitalizačního projektu. Následný bezztrátový provoz bude z předpokladů, které máme, velmi ekonomicky zajímavý pro provozování jakýmkoliv subjektem – městem.

Mgr. Svoboda – kdy dostanou zastupitelé informaci, jakou cestou se společnost rozhodla jít.

Ing. Spilka – 21. listopadu 2013 na ZM.

Mgr. Svoboda – omlouvá se, ale důvěra je trochu nižší, neboť dnešní materiály považuje za nejdůležitější a byly dodány na poslední chvíli a do dneška nemá ani podklady s částkami. Doufá, že než bude hlasování, budou částky k dispozici – to je na vedení města. Hovoří o dodatku, ohledně soudního sporu, který je veden u městského soudu Praze – nejsou tam uvedeny částky.

Ing. Vele – k tomu něco řekne tajemník, ale materiál se rodil opravdu na poslední chvíli, ne z naší viny, ale ze strany MVV – poskytlo tuto informaci včera večer. Dále reagoval na předcházející diskuzi – vygenerované ztráty a odpisy. Nyní se ale řeší poměrně vážný technický problém, kdy se dá během roku ušetřit 12-15 mil. Kč.

V létě se teplo dodává z letního zdroje, který je umístěn v provozu Liazu. Tento provoz je silně ztrátový (15 mil. Kč) a pokud se podaří tento zdroj urychleně zavřít, půjde tato ztráta v dalším období do plusu. Vedení města ví, že situace je velmi vážná a problémy se zabývá a řeší je.

Mgr. Svoboda – nechce nic zpochybňovat, ale vadí mu, že se nyní tváříme, že jsme převzali teplárnu, zjišťujeme, co to máme za podnik a teď budeme konat. Jsme akcionáři x-let, pokud jsme tyto informace neznali, ptá se, co tam naši zástupci dělali? To je otázka na všechny – politická i věcná. Naši zástupci tam seděli po celou dobu a pobírali za to odměny – tohle všechno mělo být připraveno před samotným převzetím. Celé nynější konání mu přijde pomalé.

Ing. Vele – předložení dnešní informace pokládal za povinnost, neboť uplynulo x měsíců od převzetí a spousta zastupitelů se individuálně tázala, co se děje. Prezentace měla splnit tento účel. Představení kompletního projektu revitalizace se předloží v listopadu a obává se, že to bude až v prosinci, protože doba od převzetí je příliš krátká. Těch nejasných parametrů je tam poměrně hodně (dodávky RWE na množství plynu). Projekt musí být úplně komplexní i se zajištěním dodávek plynu.

Ing. Beitl – na převzetí byly 3 měsíce, a kdyby nám MVV jako partnerovi v akciovce předkládala informace, které jsme potřebovali, abychom se dostali k tomu, kde jsme dnes. Komunikace tam prostě nebyla. Jinak souhlasí s poznámkou na členy v organizaci, co dělali v uplynulých letech.

PhDr. Fojtíková – oslovila představenstvo JE, zda by při navazování kontaktu s veřejností nešlo zvolit jinou formu jednání s plnoprávnými partnery – tedy s občany města. Fotografování na akcích pokládá za nátlakovou akci a nechce k tomu již diskutovat.

Ing. Vele – zítra na jednání představenstva to bude zařazeno jako bod 3 do programu. Připomínka bude projednána a bude nastaven nějaký režim, jak dál.

p. Pelta – obhajoval nákup akcií JTR a komentoval okolnosti, za kterých se firma kupovala. Zdůraznil minoritu města, resp. jeho zástupců v představenstvu a jejich šance při hlasování. Minorita nemá šanci vyhrávat spory. Maximálně měli možnost zablokovat zvýšení ceny do nějaké doby. Komentoval, jak je to v představenstvech jiných dozorčích rad. Dnes se nedá obviňovat minulé zastupitele města v DR za minulé období. Vyzdvihl práci, kterou vedení města udělalo pro odkup akcií přes všechna složitá jednání s vedením MVV. Bylo to politické rozhodnutí a je důležité, aby občané města nebyli obětí v podobě částky za GJ. Teď je třeba říct, že forma vytápění v Jablonci je neekonomická a nepoužitelná, a je třeba v co nejkratším čase zbudovat nové kotelny, aby byla návratnost co nejrychlejší. Je třeba vidět realitu – před lety jsme z prodeje JTR něco dostali, nyní musíme investovat.

Ing. Pešek komentoval setkání s občany v Eurocentru, fotografování mu připadalo naprosto normální, naopak vyzdvihl chování představitelů společnosti, které bylo naprosto jiné než to dřívější „studené“ vystupováni. K minulému působení představitelů města ve společnosti JTR – ze stanov, které dosud platí, vyplývalo, že tam bylo 5 členů představenstva, z toho 3 byli z MVV, a představenstvo si odsouhlasilo úplně vše, co potřebovalo. Je skoro zbytečné se dnes ptát, zda smlouvy byly odsouhlasené. Ale cena – to byl jediný parametr, kde bylo třeba minimálně 4 hlasů. Každé jiné hlasování představenstva bylo z pohledu minoritního vlastníka předem odsouzeno, MVV si odsouhlasila vše. Je třeba si ale uvědomit, že město tam mělo 1/3.

Ing. Kraus reagoval na některé diskusní příspěvky. Skutečnost o stavu sítě je jasná. Je v takovém stavu, že už generuje ztrátu. Provozování soustavy v tomto stavu bude vždycky neekonomické a bude se to prohlubovat. Čím více lidí se odpojí, tím větší ztráty budou. Společnost stojí před skutečností, že bude muset investovat do nové technologie, která bude muset mít i varianty. Jedno je jasné, že pokud se nebude investovat v nějaké variantě, tak společnost existovat dál nebude. Problémem společnosti jsou ztráty, které tím, že se snížila cena tepla, bude generovat od příštího roku. Účetní ztráta se stane ztrátou faktickou. DR předloží na příští schůzi 21.10. mimo jiné i otázku na tyto ztráty. DR by se měla zabývat i minulými smlouvami v JTR a působením představenstva historicky. Pokud on bude dál působit v DR, dal by si jako cíl, že předloží seriózní rozbor celého procesu. Další důležitá věc je otázka Úřadu pro hospodářskou soutěž. Jde o bezpečnost celého projektu. Společnost by si měla vyžádat stanovisko ÚHOSu, zda už snížení ceny, které je připravováno, není nedovolená veřejná podpora. Je třeba mít od ÚHOSu jednoznačné stanovisko, abychom mohli být všichni v klidu. Pokud toto stanovisko mít nebudeme, ohrožujeme sami sebe a především obyvatele. Panu Peltovi doporučil, ať si založí Fanklub nákupu JTR. S nákupem JTR osobně nesouhlasil a do jeho Fanklubu nákupu JTRky nepatří a patřit nebude. Je to o něčem jiném. Nákup JTR je samostatná kauza, která se bude nějak vyvíjet. Dnes se řeší jiné problémy, které podnik bude provozně mít. Dále komentoval úsilí firmy Enviros, která byla najata někdy začátkem loňského roku. Blokové řešení kotelen již zde bylo předloženo téměř před rokem a předpokládá, že finální řešení bude kvalitní. To bude ten nástroj, který pomůže v komunikaci s těmi zákazníky.

Pokud dnes lidem, kteří mají alternativní řešení, nedokážeme říct přesné údaje, komunikace nebude úspěšná. Musíme mít tvrdá čísla, kterými je dokážeme přesvědčit.

Ing. Vele – nejsme v podstatě v rozporu, dopracovává se varianta s dvaceti blokovými kotelnami, provádí se aktualizace a prověřuje se technická proveditelnost. Flexibilita kotelen v projektu je.

Ing. Beitl – prověřuje se technická proveditelnost v čase. Nejpozdější termín je 2016.

Ing. Vele – zaznělo zde, že vyrábíme 40% tepla navíc, tzn., že čím dříve se nám podaří projekt spustit a zrealizovat, tím dříve začneme šetřit.

Mgr. Svoboda – nesdílí názor p. Pelty, je překvapen, že kritika je zde vnímána negativně, myslí si, že od toho zastupitelstvo je. Někdy může vyjít i z takové diskuze pozitivní řešení pro město. Ohradil se proti tomu, že by jeho kritika byla politikum, není. V tuto chvíli jsou komunální volby tak daleko, že se to zde řeší věcně a pokud z toho někdo dělá politikum, tak jsme byli v Jablonci ze všech médií masírováni, jak je to úžasné, že se snižuje cena tepla. Je to v pořádku, je to politický marketing vedení města, já to nevyčítám. Ale diskutujme zde věcně o Jablonecké energetické a nechme toho, že to je politikum a že je to kvůli volbám.

Ing. Beitl – ohradil se proti nějaké masáži. Snížení ceny nebylo ani termínově, ani nijak jinak dáno do termínu voleb. To bychom byli velcí věštci z křišťálové koule vědět předem, že nějaké volby budou a tohle bychom termínově před parlamentními volbami nezvládli. Vše také není pozitivní, osobně k tomu také přistupuje maximálně apoliticky a věcně. Požádal předkladatele materiálu, aby pokračoval další částí v projednávání.

Ing. Vele – po prezentaci a zodpovězených dotazech bychom se měli vrátit k materiálu, který máme před sebou. V bodě A1 navrhujeme změnu stanov společnosti JE. Důvod je zřejmý. Došlo k úplně jiné vlastnické struktuře, než bylo dříve napsáno. Nehledě na to, že dle právních názorů to bylo zastaralé, od té doby se několikrát změnil obchodní zákoník. Byla požádána právní kancelář, která s námi pracovala na celém procesu koupě společnosti, aby připravila jednoduchý vzorový návrh stanov v souladu se zákonem, který by charakterizoval to, že 100% vlastníkem je město. Návrh mají všichni před sebou. Obdržené připomínky byly zapracovány.

Ing. Kraus – jediný zaslal písemnou připomínku. Od 1.1.2014 bude zřejmě platit úplně nová forma zákona, která v podstatě bude přikazovat, aby se do půl roku všechny stanovy existující společnosti změnily. Změny, které vyvolává nový zákon o korporacích, jsou docela zásadní a znamená to, že společnost, pokud tyto stanovy schválí, musí projít další změnou. Proto si klade otázku, proč na dva měsíce měnit stanovy. Bere to za naprosto zbytečnou věc a vyhazování peněz za notářský zápis. Měla by se vytvořit nějaká pracovní skupina s právníkem p. Heiplíkem, který byl garantem, a stanovy, které budou vyhovovat zákonům, připravit a můžeme je schválit až v prosinci s tím, že budou účinné od 1. ledna. Navrhuje stanovy v tomto návrhu neschvalovat a doporučil by, aby se návrh stáhl.

K textu stanov má výhrady, jsou tam používány nesprávné pojmy (např. výbor pro audit) a je tam řada věcí, které by se daly upravit. Vadí mu tam organizační záležitost a neví, jak je řešena. Pan Spilka má dočasnou smlouvu, vytvoří se nová organizační struktura a pak by mělo dojít k volbě nového managementu. Stanovy by již měly reagovat na to, jaké uspořádání orgánů bude. Je několik možných variant. Jde o souběh dle § 66, písm. D, do 31.12. zmizí. Navrhuje stažení návrhu, vytvoření nějaké skupiny, která dá stanovy skutečně do podoby, která bude funkční po Novém roce.

Dnes, když dáme předsedu představenstva a zároveň ředitele, ten bude mít takové kompetence… Společnost je v takovém stavu, že potřebuje, aby dozor města nad ní byl, tak se obávám, že takovouto kompetenci někomu svěřit je v této situaci dost riskantní.

Ing. Vele – zda stáhnout návrh nebo nestáhnout je na předkladateli, p. primátorovi, ale naopak si myslí, že nové stanovy měly být schváleny již před měsícem. V momentě, kdy se provedl notářský zápis, kdy se změnil název společnosti, tak notář žádal nové stanovy, kde bude změněn název společnosti. Jenom měnit název společnosti je zbytečné, proto by se neměly změnit stanovy celé.

Mgr. Svoboda – je rozdíl mezi schválením nových stanov a dodáním úplného znění stanov na rejstříkový soud, v němž jsou promítnuty změny vyplývající z jiných právních skutečností, což je změna obchodní firmy neboli názvu. Na rejstřík se musí dodat úplné znění. Stanovám vyčítá především to, že nezohledňují skutečnost, že jediným akcionářem je město, tudíž se VH vůbec nesvolává způsobem popsaným ve stanovách. Takto nefunguje VH dané společnosti a postupuje se dle zákona o obcích. Snažil se to dohledat – příklad: TSJ Liberec, tam to je uvedeno. Režim svolávání se stejně neuplatní, VH je svolávána v působnosti rady města. Rada je usnášeníschopná dle zákona o obcích nikoli dle nějakých stanov. Neříká, že by se neměly přijmout stanovy, ale nebyl tam zohledněn současný stav.

JUDr. Řeháček – krátce okomentoval přípravu materiálu, stanovy zpracovával Mgr. Heiplík. V souvislosti s novým občanským zákoníkem řekl, že je pravda, že celá řada společností zatím vyčkává, co po 1. lednu nastane. Zatím to vypadá tak, že by měl občanský zákoník vstoupit v účinnost, řada obchodních společností bude muset změnit své základní dokumenty, ale nikdo dnes neví jak. JE má stanovy, které jsou totálně poplatné minulé době, tak je ve složitější situaci než ostatní. Současný stav je neaktuální a schválení nových stanov přináší problémy, které zde Ing. Kraus zmínil. Představenstvo JE to v zásadě vyhodnotilo tak, že je lepší, aby postupovalo tím druhým způsobem a navrhlo schválení zcela nových stanov. Zadání pro Mgr. Heiplíka bylo, aby stanovy byly co nejjednodušší a co nejvíce tzv. formulářové, aby co nejvíce vycházely z obchodního zákoníku – stávajícího. To je ten problém, který se váže na to, co je v tuto chvíli horší nebo lepší. Dle jeho názoru se stejně dostaneme k tomu, že na začátku roku nebo v jeho průběhu budeme muset i nové stanovy aktualizovat a je v tuto chvíli pouze na zastupitelstvu a následně na RM, aby přijala některou z těch dvou filosofií.

PhDr. Fojtíková se laicky tázala, zda je dobře ošetřeno to, s čím v minulosti v zásadě nesouhlasila, kdy na jakýkoliv dotaz bylo odpovězeno, že nelze nic ovlivnit, neboť organizace má svá vnitřní pravidla, kterými je vázána. A to, že našim zástupcům neposkytují informace, je sice špatně, ale nedá se s tím nic dělat apod. Je to nyní dobře ošetřeno, abychom za rok neslyšeli to samé? Bude možné získat informace, ač je město 100% vlastníkem? Bude to lepší než v minulém období?

JUDr. Řeháček – ve stanovách to takto nastaveno není. Není to z toho důvodu, že město se stalo 100% vlastníkem veškerých akcií JE. Dle jeho názoru je společnost povinným subjektem dle zákona o poskytování informací ve vztahu k celé veřejnosti. V tuto chvíli nelze v případě této městské akciové společnosti vždy odkazovat na obchodní tajemství a další záležitosti. V materiálu je navrhováno nové obsazení orgánů, které je vlastně až na jednoho navrženo ze stávajících zastupitelů.

Ing. Vele – dnes se jasně ukázalo, co se za tu dobu ve společnosti stalo, nikdo ze zastupitelů nemůže říct, že by neměl o tom informace.

Ing. Kraus s tím souhlasí. Nyní se dozvěděl, že iniciátorem změny stanov je představenstvo. Tázal se přítomných členů představenstva, zda stávající znění stanov brání ve výkonu činnosti, protože společnost má jediného akcionáře. Za DR s tím nemá problém, pak je jediný akcionář město - má problém se zněním? Pak nevidí, komu by to mělo vadit, 20 akcionářů nemáme. Souhlasí, že stávající stanovy nejsou konzistentní i se stávající zněním obchodního zákoníku, ale ptá se, komu to vadí? Z pozice dozorčího orgánu nevidí žádný problém. Jen poukazuje na to, že tyto navržené stanovy jsou úplně k ničemu, protože novela občanského zákoníku nebo zákona o obchodních korporacích bude vytvářet úplně jiné možnosti situace, které by se měly v klidu projednat a stanovy udělat skutečně tak, jak mají být. I s ohledem na budoucí řízení organizace ve firmě.

Ing. Beitl – městu to vadí. Ty věci tak, jak jsou dnes připraveny, se vůbec nevylučují. Nakonec to bylo i avizováno, že s největší pravděpodobností budou stanovy aktualizovány dle nového obchodního zákoníku. Vnímá také situaci v dnešní ČR, kdy k výkladům různým zákonů dochází s mnohaměsíčním zpožděním a není jasné, kdy by se ty stanovy aktualizovaly. Pak pokládá za nutné, aby se město dostalo co nejblíže k nějakému aktualizovanému stavu, aby stanovy byly co nejblíže dnešní realitě. Úsilí již bylo vynaloženo a všechny další kroky jsou v minoritě, tak nevidí důvod, proč by ta změna neměla nastat. Skutečně se změna dělá s tím, že v nejbližší budoucnosti bude nutná další změna.

Ing. Vele – osobně mu také vadí stávající stanovy, má dojem, že město řídí jinou společnost, než je popsána ve stanovách. Ale pokud dnes nepřijmeme nové stanovy, tak se musí připravit změna stanov minimálně v té podobě, protože máme souhlas od FÚ, že se můžeme vrátit do režimu fiskálního roku, tak jak účtují ze zákona všechny jiné organizace. Minimálně tuto skutečnost musíme postihnout a udělat změnu stanov, o kterých si myslíme, že neodpovídají společnosti, kterou řídíme a vlastníme.

Mgr. Tulpa požádal o 20 min. přestávku a setkání předsedů klubů.

Ing. Beitl vyhlásil 15 min. přestávku.

Po přestávce pokračovala diskuze.

Ing. Procházková – není právník a ptá se, zda nový návrh je v pořádku v souvislosti se zákonem o obcích.

JUDr. Řeháček – odpověď není jednoduchá. Mgr. Svoboda má pravdu, návrh tak, jak je předložen, neodpovídá současné realitě. Ale na druhou stranu není v rozporu se zákonem. Stanovy mohou být takto schváleny, jsou tam procesní postupy pro svolávání VH, pro její usnášeníschopnost. To je ale jakási obsolentní úprava, protože v situaci, kdy 100% drží město, tak se nic z těchto ustanovení nepoužije a postupuje se čistě podle zákona o obcích, kde RM vykonává funkci VH a klasicky i hlasování. Nutné je říct, že kdyby toto zastupitelstvo jednu akcii prodalo nějakému jinému subjektu, tak tady budou dvě varianty. Buď by se postupovalo dle pravidel danými stanovami, nebo by bylo nutné stanovy změnit, protože by tam bylo napsáno, že funkci VH zastává RM. V tuto chvíli je to napsáno obecně, pokud to projde, bude se konat VH cestou rady města a toto ustanovení bude spát do doby nějaké budoucnosti. Ty postoje k tomu mohou být různé. Není to ani dobře, ani špatně. Dnes je postup takový, jak ukládá zákon o obcích.

p. Berounský – došlo k nějaké dohodě v rámci koalice, nedojde ke stažení stanov? Myslí si, že proč by JE nemohla fungovat dle stávajících stanov a se změnou vyčkat po Novém roce v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Ing. Beitl – je otázka, zda bude jako rozhodující datum Nový rok. Obává se, že nikoli. K dohodě ke stažení návrhu stanov nedošlo a protinávrh nepadl. Zastupitelstvo vyjádří svou vůli hlasováním a předal slovo předsedovi návrhové komise.

Předseda návrhové komise provedl zastupitelstvo hlasováním.

MUDr. Řehoř dal hlasovat o bodě A1) nové stanovy společnosti JE, a.s.

20-2-2-4

ikona souboruHlasovani bod 08 01

Bod A1 byl přijat a dále se pokračovalo v diskuzi:

Ing. Vele – bod A2) – spor s firmou Vinduška, je možnost mimosoudního vyrovnání. Tento krok ve smlouvě o převodu akcií není, proto předkládáme, že může dojít k mimosoudnímu vyrovnání.

JUDr. Řeháček – až včera informace od pí Kafkovou z MVV, která vyjednává s panem Janem Vinduškou. Následně odeslán dodatek zastupitelům, ale bez částek. Částky jsou obsaženy již v důvodové zprávě. Celkově by se mělo p. Vinduškovi zaplatit částku 3,2 mil. Kč. První částka je 1,6 mil. Kč a vedle toho závazek prodávajícího zaplatit 1,6 mil. Kč. Zjednodušeně řečeno MVV zaplatí za narovnání 1,6 mil. Kč, ze společnosti JE půjde další 1,6 mil. Kč a statutární město dostane naopak od MVV částku vyrovnání ve výši 1 mil. Kč. Jinými slovy – jakési jablonecké náklady by byly 0,6 mil. Kč.

Ing. Beitl – byla i osobní jednání na MVV, zpráva skutečně přišla až v pátek odpoledne. Ze stany MVV byla dohoda na 90 %, nicméně další ZM je až za měsíc, a celý proces by se na tom mohl zadrhnout. Soudní spor trvá roky, je to o 6 mil. Kč. MVV je zdatný vyjednávač, město se přiklání přistoupit na podmínky MVV.

Ing. Kraus – zdrží se hlasování, nezná okolnosti, nezná stanovisko představenstva, nebylo na to dost času k seznámení se s materiálem.

Ing. Beitl – v SPA město skutečně potvrdilo, že pokud MVV soudní spor prohraje, budeme hradit alikvotní částku, která nám jako akcionáři v té době, přísluší. Zpětně s tím město nic neudělá, nejsme schopni to ovlivnit.

Ing. Vele – velkou roli hraje čas, pokud ten soudní spor bude trvat, budeme platit a podílet se na nákladech, které s tím vzniknou.

JUDr. Řeháček – upozornil na rozeslané memorandu MVV, které bylo součástí materiálu. Vyhodnocuje úspěch sporu, který je 50% na 50%. Z toho vycházela i částka, která je na 50%. SPA uvádí, že je spor je možné uzavřít uzavření rozsudku nebo schválením soudního smíru. Dr. Horáček, který zastupuje oba dva žalované subjekty, má k tomu plnou moc to uzavřít. Dodatek, který je dnes k projednání, nepočítá se soudem, ale s jakousi dohodou o narovnání, která nemá formu soudního rozhodnutí ale je jakýmsi smluvním nástrojem. Pro město ale i pro JE je vhodnější, aby byl uzavřen smír a jakási dohoda o narovnání. Bylo konstatováno, že MVV pro další narovnání by byla ráda, kdyby měla oba dva tyto nástroje k dispozici.

JUDr.Ing. Plelticha doporučil tento návrh schválit, neboť z osobní zkušenosti ví, že p. Vinduška je velmi složitý partner.

Ing. Vele – potvrdil slova p. Pletichy.

Předseda návrhové komise provedl zastupitelstvo hlasováním.

Hlasování o bodě A2) – uzavření dodatku  24-0-2-2

ikona souboruHlasovani bod 08 02

Ing. Vele okomentoval odvolání a nominace do společnosti JE, a.s. Navržení členové budou doporučení na VH společnosti. Byly osloveny všechny poslanecké kluby, aby podaly své nominace, což je v podstatě zde předloženo. Klub ČSSD se vyslovil, že nebude nikoho nominovat.

Ing. Beitl navrhl hlasovat po jednotlivých jménech:

Bod B1) – odvolávání všech členů z představenstva a z DR společnosti  26-0-0-1

ikona souboruHlasovani bod 08 03

Představenstvo společnosti

B2) a – navržení Mgr. Soni Paukrtové  26-0-0-1

ikona souboruHlasovani bod 08 04

B2) b – navržení Ing. Františka Peška  23-0-2-2

ikona souboruHlasovani bod 08 05

B2) c – navržení Ing. Borise Pospíšila  25-0-0-2

ikona souboruHlasovani bod 08 06

B2) d – navržení Ing. Petra Roubíčka  24-0-1-2

ikona souboruHlasovani bod 08 07

B2) e – navržení Ing. Miloše Veleho  25-0-1-1

ikona souboruHlasovani bod 08 08

B2)

Dozorčí rada společnosti

a) Ing. Jaroslav Kraus 15-0-10-2

ikona souboruHlasovani bod 08 09

b) Ing. Marta Procházková  23-0-1-3

ikona souboruHlasovani bod 08 10

c) p. Martin Romaňák  22-0-2-3

ikona souboruHlasovani bod 08 11

Vzhledem k tomu, že návrh na Ing. Krause nebyl schválen, svolal Ing. Beitl předsedy klubů na 5 min. k dohodovacímu jednání.

Po dohodovacím řízení byl Ing. Kraus schválen  19-0-7-0

ikona souboruHlasovani bod 08 12

USNESENÍ ZM/176/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nové stanovy společnosti Jablonecká energetická a.s., které zrušují a v celém rozsahu nahrazují dosavadní stanovy;

2.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu akcií uzavřené mezi MVV Energie CZ, a.s. a statutárním městem Jablonec nad Nisou a schválené zastupitelstvem města dne 30. května 2013 (návrh dodatku je přílohou důvodové zprávy).

B. n a v r h u j e

1. v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích valné hromadě společnosti odvolat všechny členy dozorčí rady a představenstva společnosti;

2. v souladu s ust, § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na valné hromadě společnosti zvolit do orgánů společnosti tyto osoby (osobní údaje dle důvodové zprávy):

představenstvo společnosti:

a) Mgr. Soňa Paukrtová

b) Ing. František Pešek

c) Ing. Boris Pospíšil

d) Ing. Petr Roubíček

e) Ing. Miloš Vele

dozorčí rada společnosti:

a) Ing. Jaroslav Kraus

b) Ing. Marta Procházková

c) Martin Romaňák.

17) Bezúplatný převod pozemků ze správy Státního pozemkového úřadu na město

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – klasický materiál, převod od SPÚ v Podhorské ul., část v Pasekách

Návrh usnesení byl schválen bez doplnění 26-0-0-0

ikona souboruHlasovani bod 17

USNESENÍ ZM/185/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků p.č. 695/8, p.č. 695/9, p.č. 695/10, p.č. 476/1, p.č. 476/2, p.č. 476/3, p.č. 476/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou, pozemku p.č. 2612 v k.ú. Jablonec nad Nisou a pozemku p.č. 870/4 v k.ú. Kokonín od Státního pozemkového úřadu na statutární město za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu.

18) IPRM Jablonec nad Nisou

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – materiál projednal a schválil řídící výbor IPRM, bylo též projednáno na setkání s občany v r. 2010.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-3-2

ikona souboruHlasovani bod 18

USNESENÍ ZM/186/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

v rámci „Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí“ projekt v oblasti revitalizace veřejných prostranství:

Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, předložit žádost o dotaci na výše uvedený projekt na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové;

2. Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit předfinancování a spolufinancování akce v letech 2014 -2015 v případě přidělení dotace.

19) Průzkum výskytu chřástala polního a vemeníku zelenavého na vymezených plochách  při projednávání bylo staženo

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil – zadán průzkum chřástala, jedná se o další rozšíření lokalit.

Mgr. Žur – poděkoval za zpracování materiálu, jde o velmi vzácný druh v Evropě. Jde o malé, ale významné území v Horní Proseči. Žádá otevření celé záležitosti, zájem přírody je vyšší než soukromí. Je škoda, že není zpracována celková studie.

p. Vobořil – může být rozšířena studie na větší území, prioritně se řešily městské pozemky.

PhDr. Fojtíková – na výboru ÚP schváleno, že se vezme na vědomí. Ale toto nezaručuje, jak bude s tímto územím zacházeno. Komentovala materiál, který mělo k dispozici občanské sdružení, který je kompletnější. Komentovala situaci na jednotlivých pozemcích. Komentovala cennost oblasti jako životaschopného výskytu chřástala – noční pták. Vemeník – ohrožená rostlina – patří do oblasti chráněných druhů a mělo by se to respektovat. Navrhuje dnes nepřijímat, ale předložit na příštím ZM, jak se s tímto územím naloží. Město o výskytu chřástala vědělo, přesto pozemky na Horní Proseči rozprodávalo.

p. Vobořil – materiál, o kterém oba mluví, neviděl, nevidí problém, jestli se to projedná dnes nebo příště.

Ing. Pešek – materiál je nedostačující, vyplývá z toho, že se chřástal stěhuje k civilizaci. Je třeba přijmou fakt, že tam je a musí se s tím pracovat.

Mgr. Paukrtová – zadán průzkum výskytu chřástala a vemeníka vzhledem k připomínkám ÚP od pozemkového fondu. Město by se nemělo zříkat odpovědnosti, pokud již má území ve svém majetku. Také navrhla stažení materiálu a domluvu, co vlastně bude s pozemky dál a jakým způsobem chránit živočichy v této lokalitě.

PhDr. Fojtíková – přírodovědný průzkum bude dodán k dispozici jak městu, tak krajskému úřadu. Tento průzkum je o to cennější, neboť navrhuje účinnou ochranu území. Námi zpracovaná studie tuto ochranu neřeší.

p. Louda – ztotožňuje se s názorem pro ochranu přírody.

Ing. Beitl – krajina navazuje na chráněnou část Jizerské hory.

p. Vobořil – jako předkladatel materiál stahuje

20) Cena PRO MERITIS

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

ikona souboruHlasovani bod 20

USNESENÍ ZM/187/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  udělení Ceny města PRO MERITIS Ing. arch. Karlu Pelantovi;

2.  udělení Ceny města PRO MERITIS ak. soch. Jiřímu Dostálovi;

3.  udělení Ceny města PRO MERITIS panu Siegfriedu Weissovi.

B. u k l á d á

primátorovi města Ing. Petru Beitlovi činit kroky vedoucí k předání Cen PRO MERITIS na Novoročním koncertu konaném dne 1.1.2014 v Městském divadle Jablonec nad Nisou.

21) Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou a statutárním městem Jablonec nad Nisou při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Vaníček – neměl doplnění, omluvil ppkl. Šikolu, který musel odjet do Liberce.

p. Berounský žádal úpravu důvodové zprávy – „místní záležitosti veřejného pořádku“. Vnímá to jako vymezení náležitostí.

Ing. Vaníček – formulace dána zákonem, jde o přesnou citaci.

Ing. Beitl – strážníci, pokud by vystupovali jako úřední osoby mimo katastr města, pak by porušovali zákon.

Mgr. Raisner – pan primátor to vystihl přesně, jde o místní záležitosti veřejného pořádku. Nelze to zaměnit za nic jiného.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

ikona souboruHlasovani bod 21

USNESENÍ ZM/188/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou a statutárním městem Jablonec nad Nisou o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

22) Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 "Požární řád statutárního města Jablonec nad Nisou"

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

p. Pavlín jako zpracovatel, krátce okomentoval materiál. Jde o zákonem danou vyhlášku, kterou musí obec zpracovat a předložit. Osahuje přesně stanovené úkoly, které má obec stanovené.

JUDr.Ing. Pleticha – žádal vysvětlit podmínky, a co je smyslem vyhlášky. Není úplně jasné, co se má dělat v případě nebezpečí.

p. Pavlín – dokument je postaven obecným rámcem, nelze konkretizovat danou věc.

Ing. Pešek – v materiálu je přesný popis příloh, nejsou v plánu označeny podzemní a nadzemní hydranty.

p. Pavlín – hydranty jsou věcí hasičů, občané k nim nemají přístup.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

ikona souboruHlasovani bod 22

USNESENÍ ZM/189/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 13/2006 Požární řád Města Jablonce nad Nisou v platném a účinném znění

23) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo žádné doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-3

ikona souboruHlasovani bod 23

USNESENÍ ZM/190/2013

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

přiloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

24) Nové interpelace

Mgr. Žur – v červnu v Deníku Jablonecka oznámeno, že byl jmenován nový ředitel JKIC a dělá tuto práci zdarma. Upozornil na to, že plat ředitelům obecně prospěšných společností stanovuje rada města. Táže se, jak je možné, že za řídící výkon nepobírá ředitel odměnu, přestože ze zákona má na to nárok. Může se jí vzdát, ale ze zákona mu musí být vyplacena. Táže se tajemníka, na základě jakého právního předpisu mu nebyla odměna daná. Stačí písemně.

JUDr.Ing. Pleticha upozornil na nerovnost chodníku před poštou, resp. před cestovní kanceláří Lupino Tour. Zřejmě se tam pokládaly kabely (Eliprom), ale již to nebylo dáno do původního stavu. Požádal o prověření stavu a nápravu.

Ing. Vele – dá prověřit, tuto informaci doposud neměl.

Ing. Procházková – na některém minulém zastupitelstvu byla žádost p. Kašpara o prodloužení smlouvy o smlouvě budoucí a měl doložit nějaké proinvestované miliony. Dotaz je, zda by mohly pověřené útvary prošetřit, co se tam děje, protože od té doby se tam hromadí stavební suť a začíná tam být divoká skládka, vč. ledniček a začíná to vypadat jinak než přístupová cesta na lokalitu. Prověřit, co v tom lese vlastně vzniká.

Mgr. Paukrtová reagovala na první část dotazu – výbor pro územní plánování navrhoval panu Kašparovi smlouvu prodloužit, ale na ZM zaznívaly hlasy, že pokud p. Kašpar nedoloží, co tam vlastně udělal a do jakého termínu tam chce stavět, tak se tím zastupitelstvo nebude zabývat – prodloužením smlouvy o smlouvě budoucí. Kontaktovat p. Kašpara se podařilo až tento týden a na příští týden je s ním smluvena schůzka, kde zjistí podrobnosti a odpoví v pracovním pořádku písemně.

Mgr. Žur – v souvislosti s předešlým dotazem žádá zjistit, zda se nezměnila pravidla pro financování organizací vč. řízení, protože v tomto případě je jasně definováno, že statutár, tedy ředitel, není funkce politická, je to manažerská práce a je jmenován správní radou a nemůže to být považováno jako třeba orgán - správní rada nebo dozorčí rada, tudíž mu musí být ze zákona dána odměna. V případě tohoto stavu, kdy mu není vyplacena odměna, dochází k daňovému úniku a tím pádem i zakladatel, tedy město, se podílí na tom, že se porušují zákony ČR.

25) Diskuze

p. Šikola – požádal zaslání materiálu k požární vyhlášce - OV Kokonín, a jeden výtisk v papírové podobě.

(JUDr.Ing. Pleticha mu věnoval svou papírovou verzi)

Ing. Pešek kritizoval terénní úpravy po dokončených akcích – přehradní štola a úklid okolí – akce, která stála celkově 470 milionů Kč, si zaslouží úklid. Je urovnán jen povrch bagrem, nikoli hráběmi a lopatami. Další příklad – otočka autobusu u stanice ČD, krásná akce, ale o 50 m dál je v tristním stavu vozovka a prostor před nádražím. Dále obřadní síň na hřbitově – bude opravená, ale budova vedle s WC a zázemí pro smuteční hosty zůstane stále neopravené.

Ing. Vele reagoval - v letošním roce nebyly finance na tuto další opravu, snad příští rok.

p. Berounský – stejné dotazy a připomínky, které již padly. Přimlouval se za úpravu prostoru před nádražím, protože vozovka byla nová v r. 2010 a nyní je značně poničená. Je třeba navázat na dokončenou otočku. Poškozuje to i příjezd do firmy pana Bartoňka.

Ing. Pešek – jako předseda kontrolního výboru informoval o posledním jednání, kde se řešily dva dlouhodobé problémy – oprava lehkoatletické haly na Střelnici (referát Mgr. Kučery k dané situaci) a hodnotil se systém vymáhání dlužného nájemného v obecních bytech. Výbor to považuje to za významný problém, pochválil obě oddělení, která se o problém dlužného nájemného starají. Byla s nimi navázána úzká spolupráce a podařilo se objem dlužného nájemného významně snížit. Zápis výboru a další podrobnosti jsou na webu v odd. kontrolního výboru.

Ing. Beitl apeloval na pí Řimnáčovou a p. Vaníčka, aby v rámci dobrých vztahů s Povodím Labe nějak zrevidovali a přebírali jednotlivá pracoviště a úseky hodné celkové sumě akce. Souhlasí s tím, že u loděnic od toho utekli hrozným způsobem.

Ing. Vaniček – stavbyvedoucí Syneru slíbil, že stavební práce budou dokončeny do konce října.

Ing. Beitl dále informoval o akcích v následujícím měsíci. Nebyla další diskuze a primátor města ukončil jednání ZM ve 14,15 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: Martin Romaňák, Mgr. František Špoták 

Vytvořeno 30.10.2013 11:34:24 | přečteno 1574x | Petr Vitvar