Usnesení 28.03.2012

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 28. března 2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/48/2012

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. února 2012 a pokračující interpelace z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 15. prosince 2011.

ZM/49/2012

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti primátora města a jeho náměstků za uplynulé období.

ZM/50/2012

A.1 bere na vědomí

dopis pana M***** S*****, ***** Jablonec nad Nisou a
vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a

schvaluje
prominutí dluhu žadatele pana M***** S*****, nar. *****.1956, trvale hlášeného v Jablonci nad Nisou, v ulici *****, na poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas hrazené nájemné a zálohy na služby s nájmem spojené za byt č. ***** v budově č.p. ***** - bytovém domě na adrese *****v Jablonci nad Nisou za období od prosince 2002 do září 2003, v celkové výši 129.040,- Kč.

A.2 bere na vědomí

dopis občanského sdružení Jablonecká přehrada, o.s., *****, IČO: *****, Jablonec nad Nisou a
vyjádření vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

ZM/51/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 18 - 43 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 761 322 tis. Kč, financování ve výši 126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 887 424 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 696 533 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 126 941 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 887 424 tis. Kč.

ZM/52/2012

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2011

B. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 47672684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297.

ZM/53/2012

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 3727 o výměře 65 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou manželům *****I*****r. 1938 a *****J***** r. 1942 L***** bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 26.260,- Kč.
A.2 schvaluje

prodej st.p.č. 4359 o výměře 34 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou panu V***** K*****r. 1962, bytem *****Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.
A.3 schvaluje

prodej části p.p.č. 2459, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 5988/4 o výměře 15 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání stávajícího stavu pro společnost POBOZAM s.r.o., se sídlem K Černé Studnici 21, Jablonec n.N., IČ 254 667 39 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.200,- Kč.

A.4 schvaluje

prodej st.p.č. 1025/2 o výměře 2 m 2v k.ú. Jablonec n.N. společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha, IČ 70 99 42 26 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.140,- Kč.
A.5 schvaluje

prodej p.p.č. 1178/9 o výměře 36 m 2v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 panu P***** R***** r. 1967, bytem *****Jablonec n.N., panu Č***** K***** r. 1968, bytem *****Jablonec n.N. a panu T***** F***** r. 1968, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.200,- Kč.
A.6 schvaluje

prodej p.p.č. 1325 o výměře 116 m 2v k.ú. Jablonec n.N. pro ČR - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, se sídlem U Muzea 398/4, Jablonec n.N., IČ 00079481 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč s tím, že současně bude pro město Jablonec nad Nisou k pozemku p.p.č.1325 v k.ú. Jablonec n.N. zřízeno předkupní právo na dobu neurčitou, na základě kterého bude povinností ČR - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nabídnout městu výše uvedený pozemek, pokud bude chtít tento pozemek zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 1.000,-Kč.
A.7 schvaluje

směnu části p.p.č. 1496/1 díl „a“ o výměře 145 m 2v k.ú. Proseč n.N. ve vlastnictví města za část p.p.č. 1456 díl „c“ o výměře 35 m 2, část p.p.č. 1457 díl „d“ o výměře 79 m 2, část p.p.č. 1468/1 díl „e“ o výměře 25 m 2ve vlastnictví manželů J***** r. 1947 a H***** r. 1950, V***** bytem ***** Jablonec n.N., a část p.p.č. 1458 díl „b“ o výměře 6 m 2ve vlastnictví, J***** V***** r. 1947, bytem ***** Jablonec n.N. vše v k.ú. Proseč n.N., bez finančního vyrovnání.
A.8 schvaluje

prodej p.p.č. 736/24, geometrickým plánem nově oddělené o nové výměře 145 m 2v k.ú. Kokonín manželům S***** r. 1968 a M***** r. 1967 K***** bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 62.255,- Kč.
A.9 schvaluje

prodej p.p.č. 736/24, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 736/32 o výměře 144 m 2v k.ú. Kokonín manželům ***** P***** r. 1956 a J***** r. 1956 K***** bytem *****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.851,- Kč.
A.10 schvaluje

prodej p.p.č. 731/1 o výměře 375 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu manželům F*****A*****, r. 1973, bytem ***** Praha 4 a K***** A***** r. 1976, bytem ***** Uhlířské Janovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 132 563,- Kč
A.11 schvaluje

prodej části p.p.č. 2261/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2261/5 o výměře 37 m 2v k.ú. Jablonec n.N. manželům J*****, r. 1944 a V***** r. 1947, N*****, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.553,- Kč
A.12 schvaluje

prodej části p.p.č. 937/3, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 358 m 2v k.ú. Kokonín ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ manželům *****I*****, r. 1976 a *****R*****, r. 1977 W*****, bytem ***** Jablonec n.N. a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ manželům K*****, r. 1977, bytem *****Liberec 15 a ***** O***** P***** r. 1979, bytem Bedřichov ***** za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 144.270,- Kč.
A.13 schvaluje

prodej části p.p.č. 937/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 937/4 o výměře 206 m 2v k.ú. Kokonín manželům *****P*****, r. 1956 a J*****r. 1956 K***** bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 83.016,- Kč.
A.14 schvaluje

prodej části p.p.č. 2479/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2479/5 o výměře 68 m 2v k.ú. Jablonec n.N. manželům P*****, r. 1969 a M***** r. 1972 Ch*****, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.200,- Kč.
A.15 schvaluje

prodej části p.p.č. 2391/9 v k.ú. Jablonec n.N. geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2391/12 o výměře 25 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům R*****, r. 1962 a B*****, r. 1972 H*****, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.450,- Kč.
A.16 schvaluje

prodej p.p.č. 465/24 o výměře 19 m 2a části p.p.č. 465/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 465/23 o výměře 307 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. manželům***** K***** D*****, r. 1959 a *****J***** Č***** r. 1960, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 82.315,- Kč.
A.17 schvaluje

prodej p.p.č. 1385/1 o výměře 100 m 2v k.ú. Jablonec n.N. O***** S*****, r. 1989, bytem ***** Jablonec n.N za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 48.480,- Kč.
B. neschvaluje

prodej části p.p.č. 2144/9 o výměře 902 m 2, p.p.č. 2144/15 o výměře 24 m 2, p.p.č. 2144/17 o výměře 5 m 2, vše v k.ú. Jablonec n.N.
C. ruší

usnesení č. 197/2011/A/15 ze dne 24.11.2011

ZM/54/2012

A.1 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 450.000,- Kč z kupní ceny objektu bez č. p. (rozhledny) na st. p. č. 1831 včetně st. p. č. 1831, vše v k. ú. Proseč nad Nisou družstvu Brilant, „družstvo“, IČ 18385435 se sídlem Ladova 26, Jablonec nad Nisou - Rýnovice, dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 546-2007-FaM/OMP.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 546-2007-FaM/OMP ze dne 21. 9. 2007 s tím, že k prodeji objektu bez č. p. na st. p. č. 1831 včetně st. p. č. 1831 v k. ú. Proseč nad Nisou (rozhledna) dojde až po splnění podmínky nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na nově postavený objekt na původní st. p. č. 1830 v k. ú. Proseč nad Nisou (Chata Nad Prosečí), a to do 31. 12. 2015.
A.3 schvaluje

prodej objektu č.p. 1456 (Revoluční 54) na st.p.č. 1281 včetně st.p.č. 1281 a p.p.č. 338/31 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu J***** K*****(r.1958), bytem *****Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč splatnou nejdéle do 2 měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.4 schvaluje

prodej objektu č.p. 863 (Střelecká 12) na st.p.č. 741 včetně st.p.č. 741, p.p.č. 251/4 a p.p.č. 251/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu T***** Č***** (r. 1970), bytem *****, Liberec XIX *****za kupní cenu ve výši 1.451.000,- Kč splatnou nejdéle do 2 měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.5 schvaluje

prodej objektu č.p. 1990 (Nemocniční 12) na st. p. č. 1937/1 včetně st. p. č. 1937/1 a p.p.č. 805/6 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu P***** Š***** (r. 1983), bytem ***** Liberec III - Jeřáb za kupní cenu ve výši 1.821.000,- Kč splatnou nejdéle do 2 měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.6 schvaluje

prodej objektu č.p. 254 (Palackého 81) na st.p.č. 1075 včetně st.p.č. 1075, p.p.č. 1074 a p.p.č. 1103/4 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č.1103/1 o výměře 273 m 2, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou (včetně příslušenství) panu P***** B***** (r. 1969), bytem ***** Plzeň 1 za kupní cenu ve výši 1.621.000,- Kč splatnou nejdéle do 2 měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.7 schvaluje

prodej objektu č. p. 163 (Proseč 163) na st.p.č. 287 včetně st.p.č. 287, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (včetně příslušenství) panu M*****R***** (r. 1974), bytem *****Liberec 19 za kupní cenu ve výši 456.666,- Kč splatnou nejdéle do 2 měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
B. ruší

usnesení zastupitelstva města č. 34/2012/B ze dne 23. 2. 2012.

ZM/55/2012

A.1 schvaluje

přijetí daru p.p.č. 2530/2 díl „b“ o výměře 114 m 2, p.p.č. 2530/4 díl „d“ o výměře 245 m 2, p.p.č. 2530/3 o výměře 28 m 2, p.p.č. 2530/5 o výměře 101 m 2, p.p.č. 2530/6 o výměře 2 m 2, p.p.č. 2530/7 o výměře 4 m 2, p.p.č. 2530/8 o výměře 121 m 2, p.p.č. 2530/9 o výměře 133 m 2, p.p.č. 2530/10 o výměře 149 m 2, p.p.č. 2530/11 o výměře 53 m 2, p.p.č. 2530/12 o výměře 6 m 2, p.p.č. 2530/13 o výměře 61 m 2, p.p.č. 2530/14 o výměře 47 m 2, p.p.č. 2530/15 o výměře 249 m 2, p.p.č. 2530/16 o výměře 78 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N., p.p.č. 16/4 o výměře 226 m 2, p.p.č. 16/5 o výměře 116 m 2, p.p.č. 16/6 o výměře 380 m 2vše v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 510/7 o výměře 58 m 2, p.p.č. 510/15 o výměře 30 m 2vše v k.ú. Rýnovice, p.p.č. 1720/20 o výměře 9 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508 do vlastnictví města
A.2 schvaluje

darování p.p.č. 921/5 o výměře 492 m 2, p.p.č. 2635/2 o výměře 633 m 2, p.p.č 927/7 o výměře 698 m 2, p.p.č. 2382/9 o výměře 241 m 2, p.p.č. 927/28 o výměře 4 m 2, p.p.č. 927/25 o výměře 10 m 2, p.p.č. 663/5 o výměře 84 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508.
A.3 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. 1432/ULB/2012, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 700/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.
A.4 schvaluje

přijetí daru části st.p.č. 1100/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 3054 o výměře 423 m 2v k.ú. Jablonec n.N. z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508 do vlastnictví města.
B. neschvaluje

bezúplatný převod p.p.č. 1176/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Jablonec n.N. z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.
ZM/56/2012

A. schvaluje

uzavření 5 smluv o účelové půjčce uvedených pod písmeny a) - e)
a)
uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím U Kostela 17+19, IČO 25458795, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Kostela 19, PSČ 466 04, ve výši 300.000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2018 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce výtahů - (kód 11) na nemovitost č.p. 3854, U Kostela 19 v Jablonci nad Nisou

b) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi D***** J*****, narozeným *****, trvalým pobytem *****, 466 06 Jablonec nad Nisou a A***** J*****, *****, trvalým pobytem *****, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost Třeboňská 54 v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích

c) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní D***** B*****, narozenou *****, trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, s paní M***** K*****, narozenou *****, trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, s manželi M*****K*****, narozeným ***** a J***** K*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, s manželi V***** Š*****, narozeným ***** a I***** Š*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, s manželi E***** M*****, narozeným *****, trvalým pobytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou a V***** M*****, narozenou *****, trvalým pobytem *****, 318 00 Plzeň, ve výši 338 600,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2019 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 665, Podhorská 53 v Jablonci nad Nisou

d) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi P***** F*****, narozeným *****, a D***** F*****, narozenou *****, oba trvalým pobytem *****, 466 06 Jablonec nad Nisou ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 4277, V Úvoze 8 v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích

e) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků domu č.p. 2688 Jablonec nad Nisou, IČO 25459627, se sídlem Jablonec nad Nisou, Vrchlického Sady 2688/6, PSČ 466 01, ve výši 700000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2019 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) - (kód 71) na nemovitost č.p. 2688, Vrchlického sady 6 v Jablonci nad Nisou


ZM/57/2012

A. schvaluje

prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství města Jablonce n. N. do 30. 4. 2015.

ZM/58/2012

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 5/2012 dle znění přiloženého k důvodové zprávě

B. pověřuje

primátora města, ing. Petra Beitla, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky statutárního města.

ZM/59/2012

A. schvaluje

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2012 vybraným subjektům:

A.1 schvaluje

z oblasti sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 150.000 Kč dle důvodové zprávy,

A.2 schvaluje

z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 90.000 Kč dle důvodové zprávy,

A.3 schvaluje

z oblasti kultury v celkové výši 550.000 Kč dle důvodové zprávy,

A.4 schvaluje

z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v celkové výši 25.000 Kč dle důvodové zprávy,

A.5 schvaluje

z oblasti tělovýchovy a sportu v celkové výši 600.000 Kč dle důvodové zprávy,

A.6 schvaluje

z oblasti tělovýchovy a sportu na podporu mládežnického sportu, údržbu a provoz sportovních zařízení a areálů v celkové výši 2.500.000 Kč dle důvodové zprávy.

ZM/60/2012

A. schvaluje

přílohy zřizovacích listin škol a školského zařízení dle důvodové zprávy

ZM/61/2012

A. schvaluje

zřizovací listinu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

ZM/62/2012

A. vydává

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy změnu č. 57 Územního plánu města Jablonce nad Nisou , schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:
Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010
Změna č. 40b vydaná usnesením č. 975 /2010 z 41. zasedání ZM dne 16. 12. 2010
Změna č. 40f vydaná usnesením č. 104 /2011 z 5. zasedání ZM dne 26. 05. 2011
Změna č. 59 vydaná usnesením č. 161/2011 ze 7. zasedání ZM dne 22. 09. 2011a to dle materiálu (dokumentace změny č. 57 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/63/2012

A. schvaluje

1) rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012
v celkové výši 400 tis. Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:
- budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou - II. etapa repase oken včetně souvisejících prací - výše podpory: 331 tis Kč
- kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - restaurátorská obnova malířské výzdoby baptisteria - výše podpory: 69 tis. Kč

2) povinnou spoluúčast z rozpočtu města v celkové výši 1 143 tis. Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:
- budova radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou - II. etapa repase oken včetně souvisejících prací - výše spolupodílu: 1 123 tis. Kč
- kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou - restaurátorská obnova malířské výzdoby baptisteria - výše spolupodílu: 20 tis. Kč

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora,
zajistit spolufinancování obou akcí z rozpočtu města v roce 2012

ZM/64/2012

A. schvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Jabloncem nad Nisou na jedné straně a M***** M*****, nar. *****, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici ***** a Z***** M*****, nar. *****, bytem v Jablonci nad Nisou, v *****, na straně druhé. Předmětem smlouvy bude směna nemovitostí, budovy č.p. 690, umístěné na pozemkové parcele č. 555/5, a směna pozemkové parcely č. 555/5, o výměře 327m2, to vše v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou, za nemovitosti, budovu č.p. 1883, umístěné na stavební parcele č. 1737, stavební parcelu č. 1737, o výměře 307m2, a pozemkovou parcelu č. 395/20, o výměře 176m2, to vše v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou, přičemž bývalým manželům M***** připadnou nemovitosti do podílového spoluvlastnictví, každému jedna ideální polovina označených nemovitostí. Statutární město Jablonec nad Nisou dále, v rámci směnné smlouvy, uhradí doplatek ve výši 3.000.000,- Kč paní M***** M***** a doplatek ve výši 3.000.000,- Kč panu Z***** M*****.

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit před podpisem této směnné smlouvy úpravu vztahů po ukončení sporu mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou na straně jedné a Marcelou Musilovou a Zdeňkem Musilem na straně druhé, s cílem zajistit, aby z ukončeného sporu v budoucnu nevyplývaly městu vůči druhé straně žádné finanční povinnosti či obdobné závazky;

C. pověřuje

primátora města Jablonce nad Nisou, Ing. Petra Beitla, zpětvzetím návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení, vedeného Městským úřadem v Tanvaldě, pod č.j. výst./1246/2002 a provedením všech úkonů směřujících k uzavření shora označené smlouvy, jejíž další náležitosti jsou popsány v důvodové zprávě.

ZM/65/2012

A. bere na vědomí

informace týkající se svolané valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01, konající se dne 30. března 2012
B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, primátora města
C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle upravené důvodové zprávy a plně v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/227/2011 přijatým dne 15. prosince 2011

ZM/66/2012

A. bere na vědomí

materiál týkající se delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601.

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.f zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 46601, konanou 24.4.2012, Ing. Miloše Veleho, náměstka primátora, jako zástupce města Jablonec nad Nisou.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem práv společníka a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě a to tak, aby nebylo oslabeno postavení statutárního města Jablonec nad Nisou ve společnosti.

ZM/67/2012

A. bere na vědomí

zprávu o stavu veřejných zakázek v roce 2011 dle důvodové zprávy.

ZM/68/2012

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 28.3.2012 17:30:11 - aktualizováno 15.5.2012 10:30:03 | přečteno 1521x | Petr Vitvar