Usnesení 27.09.2012

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 27. září 2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/127/2012

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 21. června 2012.

ZM/128/2012

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti primátora města a jeho náměstků za uplynulé období.

ZM/129/2012

A.1 bere na vědomí

dopis paní A. C***** a paní I. V*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření vedoucí oddělení majetkoprávní

A.2 bere na vědomí

dopis manželů K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a
schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu s žadateli, J***** K*****, nar. *****.1962 a V***** K*****, nar. *****1958, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici *****, a to na dluhu ve výši 74.096,- Kč na jistině dluhu a jeho příslušenství, který vzniknul za nikoliv řádně a včas placené nájemné a poplatek z prodlení za užívání bytu č. *****, v budově č.p. ***** umístěné v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

A.3 bere na vědomí

dopis pana Ing. K***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení územního plánování

A.4 bere na vědomí

dopis paní J***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a
schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelkou, paní J***** Č*****, nar. *****1946, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 53.125,- Kč na jistině dluhu a jeho příslušenství, který vzniknul za nikoliv řádně a včas placené nájemné a poplatek z prodlení za užívání bytu č. *****, v budově č.p. ***** umístěné v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek

A.5 bere na vědomí

dopis paní K*****J*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a
vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a neschvaluje paní K*****J*****, nar. *****1978, bytem *****, Jablonec nad Nisou, prominutí dluhu na poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas hrazené nájemné.

A.6 bere na vědomí

dopis O*****a J***** Č*****,*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a
neuděluje souhlas věřitele s převzetím dluhu ve výši 373.307,50 Kč včetně příslušenství za období od března 2006 do srpna 2012 na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.08.2012 mezi manžely L***** F*****, nar. *****.1970, a J***** F*****, nar. *****.1970, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou, a manžely O***** Č*****, nar. *****.1956, a J***** Č*****, nar. *****.1953, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou.

A.7 bere na vědomí

dopis pana M***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu s žadatelem, panem M***** G*****, nar. *****.1980, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to na dluhu ve výši 40.809,- Kč na jistině dluhu a jeho příslušenství, který vzniknul za nikoliv řádně a včas placené nájemné a poplatek z prodlení za užívání bytu č. ***** v budově č.p. ***** na adrese *****, Jablonec nad Nisou, umístěné v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o uhrazení měsíčními splátkami ve výši 1000,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

ZM/130/2012

A.1 opětovně volí

za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období paní E***** P*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
A.2 opětovně volí

za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období paní L*****Č*****, nar. *****, bytem Bedřichov *****
B. bere na vědomí

zánik funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou paní Kamily Conkové

ZM/131/2012

A. schvaluje

poskytnutí úvěru FK Jablonec, občanské sdružení, IČO: 70840105 ve výši 5.000.000,-- Kč při úročení 6M PRIBOR + 2,5% odchylka, min. 5 % p.a. se splatností do 31.12.2017 za podmínky, že tento úvěr bude řádně zajištěn osobním ručením Ing. Zdeňky Truhlářové, pana Miroslava Pelty.

ZM/132/2012

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 61. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 788 697 tis. Kč, financování ve výši126 102 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 914 799 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 705 206 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 145 642 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 63 950 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 914 799 tis. Kč.

ZM/133/2012

A. bere na vědomí


plnění rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou za II. čtvrtletí roku 2012

ZM/134/2012

A. bere na vědomí

zprávu o správě portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí 2012

ZM/135/2012

A. neschvaluje

odprodej jedné akcie společnosti BusLine a.s., se sídlem Semily, Na rovinkách 211, 513 25, IČO: 28360010

ZM/136/2012

A. schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 400.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1242 (Revoluční 15) na st. p. č. 1637 včetně st.p.č. 1637 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům Mgr. J*****J*****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou a panu J***** J*****, trvale bytem *****Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 15-2009-FaM/OMP.

ZM/137/2012

A. schvaluje

prodej bytové jednotky č. 3417/6 v objektu Liberecká 52/3417 o velikosti 1+2 a celkové výměře 61,7 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 617/22876 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4539 a 4540, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J***** H*****, *****Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 258.981,- Kč.

ZM/138/2012

A. schvaluje

zařazení objektů do skupin dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

ZM/139/2012

A. schvaluje

nevyužití předkupního práva pro statutární město Jablonec nad Nisou k ideálnímu spoluvlastnickému podílu o velikosti ˝ objektu č.p. 2115 (Raisova 23) na st.p.č. 2068 včetně st.p.č. 2068 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) ve vlastnictví pana Ing. V***** S*****, *****, bytem *****Mladá, a to za částku 1.300.000,-Kč.

ZM/140/2012

A.1 schvaluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 15 000 tis. Kč u České spořitelny a.s., dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Zajištění úvěru „Smlouvou o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou“ k zajištění pohledávek mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Českou spořitelnou a.s., dle důvodové zprávy

ZM/141/2012

A.1 schvaluje

zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace na adrese Sokolí 9, Jablonec nad Nisou a zápis tohoto pracoviště, ve kterém bude vykonávána činnost mateřské školy, do rejstříku škol a školských zařízení

A.2 schvaluje

zřizovací listinu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

ZM/142/2012

A.1 schvaluje

návrh projektu "Jablonec nad Nisou 2013" dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

finanční rámec projektu na rok 2013 ve výši 3 187 tisíc Kč

B.1 pověřuje

koordinací projektu "Jablonec nad Nisou 2013" Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

B.2 pověřuje

realizací povinných akcí projektu "Jablonec nad Nisou 2013" subjekty dle důvodové zprávy

C. ukládá

ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.
zpracovat projekt "Jablonec nad Nisou 2013" a předložit ho na jednání Rady města dne 6. prosince 2012 a na jednání Zastupitelstva města v lednu 2013

ZM/143/2012

A. schvaluje

uzavření smlouvy kupní mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a. s. Teplice o prodeji vodovodu vybudovaného v ulici Průběžná v Jablonci nad Nisou.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora, podpisem kupní smlouvy.

ZM/144/2012

A. schvaluje

aktualizované složení "Řídícího výboru IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí" a pracovních skupin "Veřejná prostranství a doprava" a "Bytové domy" dle důvodové zprávy.

B. bere na vědomí

dva níže uvedené projekty schválené radou města dne 24. 7. 2012 popsané v důvodové zprávě:

1. Modernizace výtahů a výtahových šachet, Liberecká 3426/34, 3427/32, Jablonec nad Nisou
(žadatel: Společenství vlastníků jednotek Liberecká 32 a 34)
2. Rekonstrukce BD Na Výšině 3225, Jablonec nad Nisou
(žadatel: Společenství vlastníků jednotek Na Výšině č.p. 3225, Jablonec nad Nisou)

ZM/145/2012

A. schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 69 Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/146/2012

A. bere na vědomí

závěrečný účet DSO Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2011

ZM/147/2012

A. bere na vědomí

informace týkající se konání mimořádné valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dne 15.11.2012 v Teplicích.

B. deleguje

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto mimořádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., Ing. Petra Beitla, primátora města Jablonec nad Nisou.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním. Ponechává se na zvážení primátora, jako delegované osoby, jak bude v kontextu informací předložených na mimořádné valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

ZM/148/2012

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti MP za 1. pololetí 2012

ZM/149/2012

A.1 schvaluje

záměr poskytnout věcný dar Báře Špotákové

A.2 schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku o.s. MTB-Cyklokros Team, Jablonec nad Nisou ve výši 50 000 Kč

A.3 schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z Fondu primátora Klubu cyklistů KOOPERATIVA SGDR ve výši 20 000 Kč.

B.1 ukládá

primátorovi města Ing. Petru Beitlovi zajistit dar pro Báru Špotákovou a koncert Tří sester

B.2 ukládá

primátorovi města Ing. Petru Beitlovi zajistit finanční částku potřebnou na věcný dar a koncert Tří sester z rozpočtu města.

ZM/150/2012

A. schvaluje

předložený materiál k problematice vánoční charitativní sbírky v Jablonci nad Nisou a vyhlášení veřejné vánoční charitativní sbírky na pomoc Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje - Jablonec nad Nisou, SD E. Floriánové 1736/8, Jablonec n.N., v rámci Vánočních trhů.

ZM/151/2012

A. bere na vědomí

informaci k novému funkčnímu období Osadního výboru Proseč nad Nisou

ZM/152/2012

A. schvaluje

udělení čestného občanství slečně Barboře Špotákové.

ZM/153/2012

A. bere na vědomí

informativní zprávu o plnění hlavních úkolů bezpečnostní politiky města v roce 2012

ZM/154/2012

A.1 neschvaluje

zařazení herny na adrese Pražská 952/75, Jablonec nad Nisou do přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 4/2011, o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou, ve znění obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 7/2012
A.2 neschvaluje

zařazení herny na adrese 5. května 923/10, Jablonec nad Nisou do přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 4/2011, o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou, ve znění obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 7/2012

ZM/155/2012

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/156/2012

A. bere na vědomí

stížnosti obdržené od občanů a majitelů nemovitostí na území města na postup při stavbě protipovodňové štoly

B.1 ukládá

zajistit kontrolní činnost prostřednictvím koordinační skupiny řízené městem a řešící vzniklou situaci;

B.1 ukládá

zajistit právní poradenství pro občany dotčené stavebními pracemi na protipovodňové štole;

B.1 ukládá

zajistit u odborného univerzitního pracoviště nezávislé posouzení vlivů stavby protipovodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonci nad Nisou.

B.1 ukládá

projednat možnost změny technologických postupů při odstřelech tak, aby nedocházelo ke škodám;

B.1 ukládá

Ing. Petrovi Beitlovi, primátorovi města:

B.1 ukládá

na základě stížností občanů požádat příslušné orgány státní správy o informaci, zdali je postup prací na protipovodňové štole prováděn v souladu s vydanými povoleními a platnou legislativou;

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zajistit financování uložených úkolů.

Vytvořeno 1.10.2012 9:00:10 - aktualizováno 15.5.2013 14:30:06 | přečteno 1723x | Petr Vitvar