Zápis 26.04.2012

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 26. dubna 2012 od 9 hodin. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů. 

  • Přítomno: 28 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, MUDr. Vít Němeček
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Kraus, Václav Vostřák
  • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 4. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 20 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil Mgr. Soňu Paukrtovou a MUDr. Víta Němečka, a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Ing. Jaroslava Krause a pana Václava Vostřáka.

2) Schválení programu

Materiály na stůl:

1. Program

2. Zápis Osadního výboru Kokonín (dále jen OV Kokonín)ze dne 24.4.2012

3. Valná hromada (dále jen VH) společnosti DPMLaJ

4. Informace předsedy představenstva JTR, a.s.

5. Smlouva o zachování důvěrného charakteru informací

6. Dopis od Kaufland Česká republika v.o.s.

7. Pozvánka na seminář

8. Pozvánka na otevření zahrady MŠ

9. Návrh usnesení

 1) Zahájení

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 5) Zpráva o činnosti primátora a jeho náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

 6) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonce nad Nisou č. 6/2012 o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 7) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 8) Převody pozemků „info K"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 9) Prodej objektu „info K"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

10) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Hrazení neinvestičních výdajů za žáky

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátora

12) Pojmenování ulice

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

13) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

14) Valná hromada společnosti DPMLaJ - materiál na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

15) Informace předsedy představenstva JTR, a.s. - materiál na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

16) Smlouva o zachování důvěrného charakteru informací - materiál na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

17) Nové interpelace

18) Diskuze

Hlasování o schválení programu 21-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Františka Peška a za členy Ing. Jaroslava Krause a p. Václava Vostřáka.

Návrhová komise byla schválena 21-0-0-0

4) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Ing. Pešek – řešení zastávek MHD v Kamenné ul. – řekl, že je spokojen částečně, svou interpelací sledoval úpravy zastávek po dobu uzávěrky v ul. Kamenné, což odpověď neřešila a bude mít v tomto smyslu novou interpelaci.

Mgr. Svoboda – nezveřejnění zakázky na webu města – spokojen není, odpověď není na položené otázky. Žádá odpověď znovu.

Ing. Beitl řekl, že tam odpověď ve 2. odstavci je, RM byl schválena výjimka ze směrnice k veřejným zakázkám a byly osloveny 3 firmy.

Mgr. Svoboda řekl, že to je odpověď na otázku proč, ale odpověď na otázku není.

Ptá se, co vedlo město k tomu, že se rozhodlo tuto zakázku zadat tak, že byly osloveny pouze 3 firmy a proč právě tyto firmy. Jaké reference těchto subjektů město mělo, případně zda zpracovávali podobné materiály pro někoho jiného atd.

Ing. Beitl odpověděl, že jde o vnitřní záležitost města, která by mohla dopadnout tak, že by to zpracovávala nějaká firma z Moravy. Chtěli jsme někoho, kdo má místní zkušenost.

Mgr. Svoboda řekl, že to nedokáže zhodnotit, a ačkoliv žádal již 3x, výsledný materiál stále nemá. Vzhledem k tomu, že je zde pozvánka na seminář k optimalizaci na 14.5.2012, potřeboval by se podívat a vědět, co je v materiálu uvedeno.

Ing. Beitl řekl, že materiál bude předložen na příštím ZM 24.5. a projednávat se bude právě 14.5.

Mgr. Svoboda řekl, že by žádal materiál před seminářem. Žádal od primátora slib, že zprávu dostane před seminářem.

Ing. Beitl souhlasil, že materiál dostane ve čtvrtek nebo v pátek před seminářem.

Mgr. Svoboda – MHD v Jablonci – děkuje za odpověď, byť je všeobecná. Interpelaci sepsal z důvodů stížností občanů, že jsou některé linky přetížené (č. 1) a dopravní podnik není schopen během 20 min. vypravit další autobus. Chtěl by, aby se to v budoucnu změnilo a operativa MHD byla lepší.

Ing. Beitl řekl, že stížnost podobného typu zaznamenal na besedě s občany a pokud jsou stížnosti na konkrétní hodiny, žádal konkretizovat časové období (dny, hodiny).

Mgr. Svoboda odpověděl, že jde o časy, kdy končí žáci ve školách a lidé končí v zaměstnání (kolem 14 hod.) a dopoledních hodinách (senioři).

Mgr. Tulpa doplnil, že se připravují besedy na téma MHD za účasti p. Wejnara a vč. dvou nejvýznamnějších DPS.

Ing. Pešek řekl, že v závěrečné diskuzi bude informovat jako člen dozorčí rady o semináři, který DPMLaJ pořádal v Liberci a který se týkal průzkumu vytíženosti tras.

p. Topol – zrušení pobočky VZP – s odpovědí je spokojen.

JUDr. Pleticha – dešťová kanalizace – formálně je spokojen, se skutečným stavem spokojen není. Nemyslí si, že by to bylo tak složité.

p. Louda – atletická hala – řekl, že s odpovědí je spokojen a doufá, že opravy budou odstraněny na úkor dodavatele, nikoliv na úkor investora.

Nebyly další připomínky a návrh usnesení byl schválen 19-0-4-1

USNESENÍ ZM/69/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. března 2012.

5) Zpráva o činnosti primátora a jeho náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

Mgr. Svoboda se tázal primátora na jednání s náměstky ohledně optimalizace organizací, jaké byly závěry a dále na jednání s JUDr. Beldou ohledně kauzy Musilových.

Ing. Beitl odpověděl, že jednání k optimalizaci byla dvě, materiál k semináři by měl být uzavřen řádově 2.5. Ohledně Musilových předal slovo Ing. Velemu, který to okomentuje v rámci své činnosti.

Ing. Pešek se tázal na opakovanou stížnost (činnost oddělení interního auditu a stížností) na rozbitou webovou kameru, kde je odpověď jen velmi strohá, bez bližšího vysvětlení (nejsou finance). Dále je tam stížnost na MP, která je částečně oprávněná – bez bližšího vysvětlení.

Ing. Beitl odpověděl, že sám nedokáže přesně specifikovat, ředitel MP není přítomen. Ohledně web kamery – bude řešeno.

Ing. Kypta se tázal na jednání s náměstky o optimalizaci městských organizací – čeho se to týkalo.

Ing. Beitl řekl, že materiál je poměrně obsáhlý a bude kompletně představen 14. 5. 2012 na semináři.

Zpráva Mgr. Tulpy

Ing. Pešek se tázal na prohlídku nového objektu pro azylový dům Naděje.

Mgr. Tulpa na úvod řekl, že bylo vyhodnocení nejlepších pedagogických pracovníků v rámci libereckého kraje za r. 2012. Ředitel ZŠ Šumava – p. Jan Kolář, ocenění KrÚ LK za projekt Škola v pohybu, za dlouhodobý pedagogický přínos v oblasti vzdělávání ředitelka MŠ Montessori paní Vlasta Hillebrandová a paní Věra Stehlíková, ředitelka ZŠ Liberecká. Na otázku Ing. Peška řekl, že je dlouhodobá snaha zlepšit podmínky (zvětšení) azylového domu. Nabízí se prostor po MŠ Uhelná, který je o něco větší než stávající. Bylo to posouzeno společně s Mgr. Šebkovou (ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví) a p. Vaněčkem (ved. azylového domu), kteří předloží krátkou studii.

p. Louda se tázal na besedu s občany Kokonína, zda tam byl zajímavý poznatek.

Mgr. Tulpa řekl, že beseda probíhala standardně, vždy z toho krystalizují základní problémy - čistička a odkanalizování Kokonína a téma určité samosprávy. Nějaký proces se samosprávou se připraví společně s krajskými volbami na podzim. Pan Šikola vyzval dopisem členy ZM k vyjádření svého názoru. Osobně si myslí, že pro 1.800 občanů vyhlašovat samostatné referendum na téma vlastní samosprávy je zbytečný luxus. Osadní výbory jsou dostatečný nástroj, aby je město bralo v úvahu.

Zpráva p. Vobořila

Na úvod p. Vobořil doplnil informaci o vítězi soutěže o nejlepší fasádu ve městě za r. 2011, kterou vyhrála městská investiční akce – MŠ v areálu nemocnice, kterou realizovala firma Astra-Monte.

p. Vostřák se tázal na lesopark Žižkův Vrch a obnovení sjezdu z ul. 5.května do Lipanské ul.

p. Vobořil řekl ohledně lesoparku, že bohužel při výkazu výměr Ateliérem4 došlo k chybě (nebyly zařazeny do seznamu některé ks trvalek, které budou vysázeny do svahu pod bytovými domy). Jde o chybu za cca 89 tis. Kč a město trvá na úhradě Ateliérem4. Ohledně sjezdu terminálu – město musí žádat KrÚ LK o povolení. Je to naplánováno v rozpočtu, předpokládá se, že bude dokončeno v letních měsících.

Ing. Pešek se tázal na návrh zástavby v Rýnovicích – Ing.Arch.Vlček, jakého prostoru se to týká.

p. Vobořil řekl, že jde o prostor pod hřbitovem, návrh zástavby na louce. Požádal Ing. Smrčkovou, aby tento návrh byl představen ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města (dále jen VÚPSRM).

p. Louda se tázal, zda jsou nějaké nové informace ohledně kanalizace Krkonošská, a dále se tázal na novou zástavbu v Rýnovicích.

p. Vobořil odpověděl, že již na dotaz Ing.Peška hovořil k návrhu zástavby v Rýnovicích – bude to na jednání VÚPSRM. Ohledně kanalizace jednal na ministerstvu o rozšíření dotačního titulu na vodovod, výsledek by měl být tento týden. Znamenalo by to zrušení soutěže, která již proběhla na zhotovitele kanalizace a podala by se nová žádost na dotaci. Příslib z ministerstva je. Dotace na kanalizaci je 3,8 mil. Kč a mohli bychom se dostat až k 10 mil. Kč. Na druhé straně se vyskytl další problém s tím související – požadavek Krajské správy silnic se rozšířil na celkový koberec v Krkonošské ulici, což je značná investice. Doufá, že se podaří udržet jen tu rýhu pro kanalizaci a vodovodu, aby se investice nenavýšila.

Zpráva Ing. Veleho

Ing. Vele nejprve informoval o situaci ohledně objektu Musilových. Minulý pátek došlo k podpisu směnné smlouvy, kterou schválilo minulé ZM. Následně byla podepsána i dohoda mezi zúčastněnými právníky a na soud odešel návrh na zpět vzetí žaloby. Dále informoval o proběhnutém jednání s firmou BUSLINE ohledně cyklobusů. Bude podepsána smlouva a cyklobusy budou fungovat od 5.5. do 30.9.2012 a cena za přepravu zůstane v cenové hladině loňského roku.

Ing. Pešek se tázal na jednání s pí Horákovou – FOKUS, o.s. – chráněné bydlení, a dále se tázal na nějaký výstup z jednání se zástupci společnosti ENVIROS – energetická koncepce.

Ing. Vele řekl, že s firmou ENVIROS proběhla dvě jednání a nyní jsou ve stádiu, kdy se definuje smluvní vztah (územně energetická koncepce, která se aktualizuje se všemi možnými variantami). FOKUS – bydlení – jsou tři možné byty, které by si od města pronajali a odtud by realizovali svou činnost pro tělesně postižené.

p. Louda se tázal jednání s mladými architekty a jejich projekční městské zásahy.

p. Vobořil řekl, že jedním z architektů byl ten, který vyhrál cenu za řešení Horního nám. Jde o zapojení architektů do tvorby ve městě – jde o takovou burzu nápadů. Proběhlo to už v Praze, Brně a v Bratislavě a je to spojeno s výstavou. V tuto chvíli má město finanční nabídku (spoluúčast města) ve dvou variantách. Koncept bude předložen VÚPSRM a pak radě města (I. varianta je 100 tis. Kč a II.varianta 300 tis. Kč). Je to celé v začátku.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/70/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti primátora města a jeho náměstků za uplynulé období.

6) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonce nad Nisou č. 6/2012 o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele krátce komentoval - jde o vypuštění travnaté plochy - bývalá Tesla, mezi chodníkem ulice 5. května a vodním tokem, po obou stranách ulice Koželužská, která byla prodána soukromému majiteli a vypuštění pozemku v parku Nová Pasířská, kde jsou stížnosti k volnému pohybu psů, protože dochází ke kolizím s in-line dráhou.

Ing. Procházková navrhla, aby celá vyhláška byla zkompletována do jedné, aby pro občany byla k dispozici konečná verze vyhlášky bez dodatků.

Ing. Vele potvrdil, že bude k dispozici úplné znění vyhlášky.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/71/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2012, kterou se mění příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce statutárního města Jablonce nad Nisou č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství (spočívající ve vyjmutí ploch označených 3a) a 3e) v příloze č. 1 OZV)

B. p o v ě ř u j e

primátora města, Ing. Petra Beitla, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky statutárního města.

7) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Pešek se tázal, proč se bytové družstvo snaží o prodej jemu, a nechce vzít do úvahy tu variantu, že by město pozemek prodalo přímo vlastníkovi garáže. Pokud by to město prodalo bytovému družstvu, pak by mohla být podmínka, že to družstvo prodá majiteli garáže za stejnou cenu.

Ing. Pavízová vysvětlila právní důvody, proč to nelze jinak udělat – do smlouvy tato podmínka dát nejde. Bytové družstvo se domnívá, že pozemky jsou převedeny na město chybně a bude v tomto směru podnikat nějaké kroky.

Ing. Procházková se tázala, zda bude možné pozemky pod garážemi prodat. Dále se tázala na pí Jakubcovou – jaký bude další postup (vystěhování, exekuce?).

p. Louda požádal o zdůvodnění, proč nejde dát podmínku, kterou navrhuje Ing. Pešek. U SBD Liaz to byla jasná spekulace – levně nabýt, draze prodat.

Ing. Pavízová dodala, že nejde v současné době jen o tuto podmínku, ale město nechce stávající pozemky prodávat z důvodů možné manipulace – ve stávajícím územním plánu (dále jen ÚP) je zde uvažovaná západní tangenta.

Mgr. Musil vysvětlil další postup s pí Jakubcovou. Pokud zaplatí dluh, bude dál bydlet a nebudou proti ní žádné kroky. Pokud tak neučiní, bude následovat žaloba a návrh na vyklizení bytu.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

USNESENÍ ZM/72/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

1. dopis Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4 a trvá na svém usnesení ze dne 20.10.2011, č. 179/2011/B/1 a ze dne 24.11.2011, č. 193/2011/3 neprodávat stavební parcelu č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n. N. Stavebnímu bytovému družstvu Pozemní stavby Liberec, se sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, IČ 00042722.

2. dopis paní K. J., nar. .1978, bytem v Jablonci nad Nisou, . . a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje uzavření dohody o uznání dluhu, jejíž součástí bude splátkový kalendář, na dluh vzniklý za nikoliv řádně a včas hrazené nájemné a zálohy na služby spojené s nájmem bytu (byt č. 10, v budově č.p. 4325, na adrese Na Úbočí 21, v Jablonci nad Nisou) s žadatelkou, paní K. J., nar. ., bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici ….

8) Převody pozemků

Info "K"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele jen doplnil, že ZM má k dispozici vyjádření OV Kokonín a všechny kauce byly složeny.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-1-3

USNESENÍ ZM/73/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  prodej st.p.č. 4278 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu J.L., r. 1924, ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.000,- Kč.

2.  směnu části p.p.č. 813/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 813/9 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky, která je ve vlastnictví paní E. M., r. 1938, bytem ., Železný Brod za část p.p.č. 813/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 813/8 o výměře 10 m2 a část p.p.č. 1843, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1843/2 o výměře 32 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky, a to bez finančního vyrovnání.

3.  prodej části p.p.č. 1874/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1874/25 o výměře 22 m2 a části p.p.č. 1880/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1880/17 o výměře 42 m2, vše v k.ú. Jablonec n.N. pro manžele J., r. 1951 a M., r. 1953 P., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.200,- Kč.

4.  prodej části p.p.č. 798/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 798/10 o výměře 37 m2 v k.ú. Kokonín pro manžele J., r. 1954 a J., r. 1960 T, bytem, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.000,- Kč.

5.  prodej st.p.č. 877/3 o výměře 292 m2, st.p.č. 877/4 o výměře 11 m2, st.p.č. 877/5 o výměře 109 m2, p.p.č. 877/8 o výměře 1083 m2, p.p.č. 877/10 o výměře 73 m2, p.p.č. 877/13 o výměře 159 m2 vše v k.ú. Rýnovice pro manžele P. H., r. 1968 a V.M. H., r. 1988, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 429.800,- Kč.

6.  prodej p.p.č. 877/12 o výměře 536 m2, p.p.č. 881/2 o výměře 325 m2 vše v k.ú. Rýnovice pro manžele P., r. 1953 a V., r. 1953 F., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 173.922,- Kč.

9) Prodej objektu

"info K"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele jen upozornil, že je zde opět souhlasné stanovisko OV Kokonín, zájemce o tento objekt vzešel z výběrového řízení.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-1-3

USNESENÍ ZM/74/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej objektu č.p. 80 (Rychnovská 80) na st.p.č. 190 včetně st.p.č. 190 vše v k.ú. Kokonín (včetně příslušenství) manželům A. (r. 1974) a T. (r. 1969) N., bytem ., Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu ve výši 1.400.000,- Kč s tím, že 1.200.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 200.000,- Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do opravy kamenné zdi koryta řeky Mohelky na st.p.č. 190 v k. ú. Kokonín.

10) Finanční plnění smluv o prodeji

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele doplnil, že jde o klasické proinvestování částky do objektů, které se v minulosti prodaly. V obou případech bylo provedeno místní šetření členů výboru pro hospodaření s majetkem města a kontrola technikem.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-4

USNESENÍ ZM/75/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  uznání proinvestování částky ve výši 950.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 2012 (Saskova 24) na st.p.č. 1939 včetně st.p.č. 1939, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům E. (r. 1952) a K. (r. 1958) Š., bytem ., Tanvald, dle kupní smlouvy č. 475-2009-FaM/OMP.

2.  uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1346 (V Luzích 25) na st.p.č. 1174/1 včetně st.p.č. 1174/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům T. (r. 1962) a Ji. (r. 1959) K., bytem Rádlo ., dle kupní smlouvy č. 569-2008-FaM/OMP.

11) Hrazení neinvestičních výdajů za žáky

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátora

Mgr. Tulpa krátce doplnil, že v usnesení jsou tři varianty a materiál byl projednán ve finančním výboru.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-5

USNESENÍ ZM/76/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

hrazení neinvestičních výdajů za žáky z jiných obcí za rok 2011 takto:
Statutární město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. do výše 6 000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

12) Pojmenování ulice

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Pešek upozornil, že z přiložené mapky vyplývá, že ul. Lučanská má tři větve.

JUDr. Karlovský řekl, že jde o historický problém, který se ale již vžil a všechny dotčené orgány ho znají a jsou s tím smířeni. Občané by si museli měnit veškeré doklady.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-3

USNESENÍ ZM/77/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu "VŘESOVÁ"

13) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-3

USNESENÍ ZM/78/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

14) Valná hromada společnosti DPMLaJ

- materiál na stůl

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Nebyly žádné připomínky ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-3

USNESENÍ ZM/79/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

informace týkající se svolané valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, konající se dne 21. května 2012

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Petra Beitla, primátora města.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním v intencích dle důvodové zprávy.

15) Informace předsedy představenstva JTR, a.s.

- materiál na stůl

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl uvedl dopis p. Hracha a návrh odpovědi, kterou předložil na stůl primátor, jako delegovaná osoba.

Ing. Kraus připomínkoval některé věty v předloženém dopisu a doporučil určitou úpravu včetně odůvodnění s tím, že nedojde k narušení smyslu textu. Zároveň doporučil vynechat poslední odstavec, kterým město vyjadřuje možný příslib pro navrhované řešení ze strany MVV Energie CZ, a.s. (dále jen MVV), která bez ohledu na předkládané stanovisko města bude usilovat o svolání další mimořádné valné hromady.

Ing. Beitl řekl, že jde o dílčí krokové řešení představenstva a pokud má možnost dotace, mohlo by si o těchto krocích rozhodovat samo. Poslední odstavec tam nemusí být. Některé věci v dopise jsou deklaratorní a celý dopis p. Hracha vnímá jako rekapitulaci a výstup mediální.

Ing. Pešek v krátkosti řekl některé informace z představenstva, které může podávat. Uvedl, že první společný termín byl 31.3. MVV se podařilo u poskytovatele dotace termín posunout do 31.8. s tím, že některé termíny musí datu předcházet. Tím se vytvořil prosto pro jednání VH do 30.6. Hovořil o akci v areálu bývalého Jablonexu a závazku, který má JTR vůči jeho představenstvu. Dále nastínil, pod jakým tlakem pracuje představenstvo JTR.

p. Vostřák se tázal, zda bude materiál, předložený primátorem, nějak doplněn o připomínky p. Krause.

Ing. Beitl navrhl schválení materiálu s úpravou, kterou navrhuje Ing. Kraus na vypuštění dvou odstavců. Dále dodal, že na správní radu JTR je velký tlak, město má objednávku na právní kancelář, která bude město v této kauze zastupovat. Možná bude k celé záležitosti uspořádán seminář (červen nebo září).

Návrh usnesení byl po úpravě dopisu schválen 26-0-0-2

USNESENÍ ZM/80/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci předsedy představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ: 61539881, se sídlem Liberecká 120 46601 Jablonec nad Nisou Ing. Václava Hracha, Ph.D. ze dne 17. dubna 2012 o aktuální situaci ve společnosti;

B. s c h v a l u j e

návrh odpovědi Ing. Petra Beitla, primátora města předsedovi představenstva JTR jako postoj statutárního města Jablonec nad Nisou k uvedené informaci ve znění upraveném při jednání zastupitelstva.

16) Smlouva o zachování důvěrného charakteru informací

- materiál na stůl

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl řekl, že jde o stejnou tématiku, jako v předešlém bodě – téma vytápění. Je to v souladu s usnesením z prosince 2011 (případné odkoupení akciového podílu). Jde o objednávku u firmy RSM TACOMA a.s. na odhad hodnoty akcionářského podílu. Jde o citlivá data

PhDr. Fojtíková se tázala, zda je normální, aby jeden akcionář před druhým tajil data, týkající se firmy.

Ing. Kras řekl, že to normální samozřejmě není, všichni akcionáři mají právo na přístup ke stejným informacím. Tento akt vnímá jako určitý kompromis, který pomůže k určitému řešení.

Ing. Beitl doplnil, že město jako akcionáře zastupují naši zástupci ve správní radě, a ti jsou vázání mlčenlivostí. Jde o složitou situaci a je třeba být obezřetný.

Mgr. Svoboda komentoval obsah smlouvy a možnosti zpřístupnění informací pro zastupitele. Položil otázku, zda zastupitelstvo bude hlasovat o skutečném stavu společnosti a zda se předložený posudek bude opírat o tento skutečný stav společnosti. Hlasovat nebude, neboť není možné si informace ověřit. Není ochoten v budoucnu hlasovat pro odkup podílu, pokud nebude moc důkladně nahlédnout, jak bylo k té částce dospěno. Znalecký posudek nestačí.

Ing. Beitl řekl, že jde o jakýsi první krok ve složitém procesu. Mohou se použít veřejně dostupné zdroje na ocenění. Oficiální odhad, který jde do hloubky, nemohl být opomenut. Bohužel, s daty se nedá pracovat veřejně.

Ing. Kraus sdělil, že situace z hlediska poskytování informací je neustále absurdní a téměř neuvěřitelná. Jako předseda dozorčí rady (dále jen DR) musel přistoupit na hlasování v DR, kde byl přehlasován majoritním akcionářem a byl přijat postup, jak se může kterýkoliv člen DR dostávat k informacím. Kromě veřejných informací, musí podat žádost DR a pak představenstvu, které žádost posoudí. Proto pokládá tuto smlouvu za mírný posun ve vnímání toho, jak MVV neuvěřitelným způsobem brání výstupu informací. Město je, bohužel, v pozici minoritního akcionáře a to se musí respektovat i v kontextu hlediska majoritního akcionáře.

Ing. Beitl navrhl nechat tuto problematiku na diskuzi na semináři, kde bude větší prostor.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/81/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

přistoupení statutárního města Jablonec nad Nisou ke Smlouvě o zachování důvěrného charakteru informací uzavírané za účelem ocenění akciového podílu společnosti MVV Energie CZ, a.s ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní (návrh smlouvy je přílohou důvodové zprávy).

B. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat za statutární město Jablonec nad Nisou tuto smlouvu.

17) Nové interpelace

Pí Caklová komentovala kontrolu všech herních prvků „Tomových parků“ v objektech MŠ. Požádala o zprávu ohledně řešení problémů, které byly nalezeny.

Mgr. Tulpa podal ústní odpověď – bylo vyvoláno jednání na toto téma, vznikl přehledný materiál, který byl předložen „Tomovým parkům“, ale ti s tím nesouhlasili. Proto se město obrátilo na poskytovatele a investora (KrÚLK) a bylo zadáno prověření vad a nedodělků Státnímu zkušebnímu ústavu (zde v Jablonci n.N.), který vydal prohlášení a to bylo následně předloženo Tomovým parkům. Většina závad byla uznána, zůstává asi 1/3 chyb. Poslední schůzka se koná 29.5., kde by se mělo vše vyřešit. Posudky Státnímu zkušebnímu ústavu zaplatil KrÚLK.

Mgr. Svoboda se vrátil k otázce zakázky k optimalizaci organizací a znovu žádá, jaké konkrétní důvody vedly město, že byl zvolen postup takový, že na místo 5 subjektů, byly osloveny 3 subjekty a jaké konkrétní důvody vedly k tomu, že se zakázka nezveřejnila na webových stránkách města. Dále žádal vědět, na základě jakých konkrétních skutečností nebo informací byly osloveny tyto tři konkrétní subjekty, uvedené v odpovědi a kdo tyto subjekty vybral.

Dále požádal:

-  ul. Květinová a ul. Dlouhá je stání tříděného odpadu a je to obrovské smetiště, požádal o nápravu.

- nedávno interpeloval stání za přechodem před budovou MP, v poslední době tam stojí nějaká dodávka, která porušuje úplně všechno.

- proč se kupuje nové služební vozidlo, když je rozpočet pro město velmi napjatý.

JUDr. Řeháček řekl, že město má dvě služební auta, které zajišťují dopravu úředníků s řidičem a oba vozy jsou velmi zastaralé. Momentálně jeden vůz stojí v Praze, kde „zkolaboval“.

Mgr. Svoboda řekl, že je otázka, zda vozit úředníky na školení a různé semináře služebními vozy.

Ing. Beitl řekl, že první dvě otázky budou odpovězeny písemně.

Ing. Pešek předal písemnou interpelaci, kterou nejprve přečetl:

1. řešení zastávek MHD před Intersparem a řešení chodníku od kruhového objezdu směrem k Intersparu.

2. řešení dopravy před Kauflandem na Žižkově Vrchu a v ul. Turnovská

3. úprava zastávek MHD v ul. Kamenná v době uzávěrky ul. Lipanské

4. opakované upozornění na nedovírání vík u kontejnerů

Ing. Beitl komentoval omezení dopravy u Kauflandu (viz předložený dopis na stůl), jde o krajskou komunikaci a město nemá mnoho šancí. Ale určitě se tím bude zabývat, neboť to omezuje příjezd do města od Prahy.

Ing. Kraus se připojil k interpelaci p.Peška v bodě 2.

Bc. Hamplová se vyjádřila k odpovědi na minulou interpelaci ve věci Mateřského centra Jablíčko. Odpověď byla holým konstatováním faktu stavebním úřadem. Znovu se ptá, jak může město pomoci MC Jablíčko ke zvětšení kapacity.

Ing. Beitl navrhl pí Hamplové, aby osobně navštívila příslušný odbor MMJN.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal, zda v objektu bývalé ZUŠ nedošlo v zimě k nějaké havárii (prasklé topení).

Ing. Vele odpověděl, že o ničem neví, ale prověří a podá informaci.

Ing. Procházková upozornila na padající stěnu v Tovární ul. v místě Brandlu, směrem ke kruhovému objezdu na Liberecké.

p. Louda se tázal na probíhající výběrová řízení v Libereckém kraji na ředitele různých škol. Tázal se jaké kritérium je důležité – zda a) odborná schopnost manažerská, přirozená autorita kandidáta a oblíbenost kandidáta v pedagogickém sboru školy nebo b) stranická příslušnost a „trafikaření“.

Ing. Beitl odpověděl, že pokud jde o krajská zařízení – důležité je uvedené pod bodem a).

p. Vobořil reagoval, že konkurzní řízení organizuje Liberecký kraj (dále jen LK) a probíhají standardně, ale samozřejmě mohou z toho být subjektivní pocity. V hodnotící komisi jsou zastoupeni odborníci a zástupce té které konkrétní školy a někdo ze školské rady. Hodnocení konkurzní komise je doporučením pro radu kraje, která rozhodne o jmenování ředitele.

Mgr. Tulpa řekl, že odpověď na otázku p. Loudy bude velice obecná. Za konkurzní řízení na střední školy odpovídá LK a složení komisí deleguje zákon. Měl by se obrátit na zastupitele LK.

p. Louda řekl, že ho zajímají výběrová řízení v Jablonci nad Nisou na naše základní školy.

Mgr. Tulpa popsal konkurzní řízení na základní školy a jeho postupný harmonogram, který schválila rada města. V každé komisi bylo 7 členů, jejich složení deleguje zákon č. 561 a vyhláška č. 54 z r. 2004. Výběrová řízení budou probíhat 9. a 10.5. a výsledky budou pouze doporučující a předkládají se radě města.

p. Louda řekl, že by bylo hezké, kdyby RM a pedagogický sbor dané školy měli stejný názor na vítěze výběrového řízení. Žádá odpověď písemně.

p. Berounský se tázal na jakém základě a jakých smluvních vztahů je pronajímán městský pozemek autobusového nádraží.

Mgr. Svoboda se přimlouval, aby p. Louda dostal písemné informace k výběrovým řízením, neboť jako člen rady města bude ředitele schvalovat, aby měl jistotu, že vše je správně.

Mgr. Špoták se písemně tázal, jakým způsobem došla RM k výpočtu nájmu pozemků FK Jablonec n.N. o.s. 1.000 Kč/rok za mnoho m2 až do r. 2024. Atletický klub za poloviční travnatou plochu zaplatil v r. 2012 SPORTu s.r.o. 49.000 Kč, což je asi 50x více než FK. Dále se tázal, zda je možné dotaci od města na sportovní činnost použít na odměny trenérů? Žádá písemnou odpověď.

p. Pelta reagoval na 1. dotaz – FK si pronajalo hřiště s umělou trávou a v letošním roce budou investovat 8 mil. Kč – dotace od ministerstva školství – hřiště má vysoké zatížení a bude se měnit povrch. Jde o investici do městského majetku, proto dohoda o výši nájmu.

18) Diskuze

p. Berounský se v úvodu omluvil, že zatím nepředložit dopis Dalajlámovi, zatím nemá anglickou verzi, až bude kompletní – přeloží k případnému podpisu na dalším ZM. Vrátil se k reportáži TV k západní tangentě v březnu letošního roku. Je to kauza složitá a ani TV reportáž nemohla vystihnout její složitost. Jako svou úvahu komentoval stanovisko primátora k této reportáži a citoval některé pasáže z vydané tiskové zprávy a oponoval některým stanoviskům. S tiskovou zprávou zásadně nesouhlasí. V závěru pozval zastupitele na 2.5.2012 v 15,30 na LK na otevření výstavy k tramvajím.

Ing. Pešek jako člen DR informoval o průběhu VH DPMLaJ. Komentoval seminář dopravního průzkumu v Liberci, který byl proveden v období listopad – prosinec 2011. Jedním z nejpodstatnějších výsledků průzkumu byl návrh na změnu trasování tramvaje do Jablonce na původní starou trasu. Přimlouval se za to, aby princip dopravního průzkumu byl aplikován i v Jablonci, neboť pokud se začne doprava omezovat, povede to k sebezničující spirále. Je třeba otevřít dialog s DPMLaJ a udržet ho na potřebné úrovni.

MUDr.Jörgová se tázala primátora na jednání se sl. Špotákovou ohledně projektu západní tangenty – Srnčí důl – a jak se k tomu Bára Špotáková vyjádřila.

Ing. Beitl řekl, že to vzniklo na popud demonstrace před radnicí, kdy 50tičlenný dav skandoval „Bára je s námi“. Proto slečnu Špotákovou pozval a vysvětlil jí, o co vlastně jde. U jednání byla i senátorka Paukrtová a seznámili ji se situací. Dospěli ke shodě, že Srnčímu dolu nehrozí zničení a na katastru města se najde i jiné místo na vrhačský sektor, o který se přijde v Srnčím dole. Šlo o osobní záležitost, Báry Špotákové si velmi váží a chtěl, aby si udělala vlastní názor na celou situaci.

MUDr. Jörgová se tázala, zda bude povrch ul. Želivského opraven, protože není v plánu oprav LK. Obrátila se na zastupitele LKk zda by se tento „tankodrom“ nedal do oprav nějak protlačit a urychlit zařazení do projektu. Také ul. Ladova je ve velmi špatném stavu.

p. Vobořil řekl, že s LK se jedná, je uzavřena dohoda, že město připraví projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace Želivského ul. a za městem půjde realizace chodníků. Dokumentace bude dokončena o prázdninách, máme zprávu z LK, že komunikace je z jejich strany naceněná, ale nejsou na realizaci peníze. Město bude posílat dopis, jak se k tomu LK postaví. Město počítá s tím, že do rozpočtu 2013 se opravy chodníků zařadí.

MUDr. Jörgová reagovala, že důležitá hlavně je komunikace. V souvislosti s tím se tázala na obchvat přes Kunratickou, zda je nějaká nová informace.

Ing. Beitl řekl, že odpověď je i v dnešních novinách, shánějí se finance. Na příští rok jsou plánovány dvě investiční akce, obchvat Dubí a toto propojení. Bohužel, naše záležitost se dostane na pořad asi až v r. 2015.

MUDr. Jörgová se tázala na včerejší akci v klubu EX na téma „metra“.

p. Vobořil řekl, že proběhla beseda s občany, kterou město uspořádalo s Povodím Labe. Účast občanů byla slušná, zastoupení Povodí Labe bylo reprezentativní, byli zástupci Metrostavu i Syneru. Diskuze byla hodně odborná, občané byli připraveni. I zástupci za město dostali odpovědi, které neznali – posouzení projektu povodňové štoly a opatření, které dělaly university, které jsou na to specializované. Hodnotí se poměr škod, které by mohly při povodni nastat k poměru investice. Byla k tomu velmi zajímavá prezentace, možná bude umístěna na internetu. Hladina přehrady zůstane po dobu realizace štoly na stejné úrovni, jako je dnes. Hovořilo se i o možném zvýšeném výskytu sinic. Odborníci odpověděli na všechny dotazy, vč. pasportu objektů, pod kterými štola povede. Štola bude 20 m pod povrchem. Osobně si myslí, že to bylo setkání velmi úspěšné.

Mgr. Žur poděkoval magistrátu za velmi vstřícný přístup k pořádání celostátní přehlídky školních pěveckých souborů, které se zúčastnilo přes 500 dětí a pořadatelem bylo nejen Městské divadlo ale i Ministerstvo kultury ČR.

p. Louda komentoval minulou demonstraci před radnicí a řekl, že zúčastněné politické strany by se měly zabývat korektností vlastních programů a neměly by zneužívat špičkové sportovce nebo národní umělce, aby to byli jejich maskoti.

Ing. Beitl reagoval, že jeho poznámka směřovala k demonstraci zimní, na které byli spolu.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal, zda se pracuje na nějakém projektu zaslepení Riegrovy ulice.

p. Vobořil odpověděl, že o ničem takovém neví, upravovat by se měla ulice U Hřiště, která by měla být jednosměrná.

Ing. Beitl oznámil přihlášení do diskuze občana Jablonce n. Nis. p. Petra Mikuly.

p.Mikula přednesl námět – co s objektem bývalé tržnice v ul. Kamenná. Navrhl prověřit celý objekt a přebudovat jej na parkovací dům. Bylo by tím vyřešeno parkování v centru města. Přízemí by se mohlo pronajmout nájemníkům a obyvatelům v okolí a první patro návštěvníkům centra. Nemuselo by se to bourat a za relativně levné peníze by se objekt využil.

p. Vobořil reagoval, že p. Mikula je člen dopravní komise, která se tímto tématem zabývala. Slíbil, že předloží hrubší zadání a využití tohoto území. Celé by se to mělo posunout do VÚPSRM a na základě zadání by se připravila studie, která by popisovala celé území, a předložilo by se ZM. Celé toto území si zaslouží, aby se dostalo do důstojnější podoby. V souvislosti se zastávkami MHD je nutné toto území řešit.

Ing. Vele k objektu tržnice řekl, že znalecký posudek statický již existuje a objekt není v dobrém stavu. Parkování je povoleno pouze na 1 rok s omezením tonáže.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že v r. 1999 bylo zadáno prověření objektu pro možnost parkování, který zadaly TSJ a technická dokumentace je na městě v archivu. Spodní patra by šla využít jen k parkování kratších aut (malá rozteč mezi sloupy) a statika objektu byla také dobrá.

Do diskuze se přihlásil p. Šikola, za OV Kokonín, a požádal o zpětnou odpověď na připomínky OV Kokonín, jak se jejich náměty dále řeší.

Ing. Beitl řekl, že pokud výbor s něčím souhlasí, tak se neodepisuje, pokud je nějaký konfliktní bod, tak se řeší dále.

p. Šikola upřesnil, že mu nejde o reakce na materiály pro radu či zastupitelstvo, ale o nápady a náměty, které posílají pro radu či ZM. Např. nainstalování kamer na svozová místa odpadu, nebo proč zrovna, když se krade, kamera, umístěná u školy, nefunguje.

Ing. Beitl řekl, že stanoviska OV Kokonín se na radě města čtou a zaujímají se k nim postoje, což je v zápise rady.

p. Vostřák řekl, že se na něho obrátili občané z Kokonína, a přitom se obrátili i na Ústavní soud. Má za to, že ať si vyčkají vyjádření Ústavního soud, sám si ho rád přečte.

Ing. Beitl v závěru jednání ještě pogratuloval paní Janě Hamplové k narozeninám a poděkoval všem za účast na dnešním jednání.

Primátor města ukončil jednání ZM ve 11,30 hod.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: Ing. Jaroslav Kraus, Václav Vostřák 

Vytvořeno 7.5.2012 13:32:15 | přečteno 1600x | Petr Vitvar