Usnesení 26.04.2012

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 26. dubna 2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/69/2012

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. března 2012.

ZM/70/2012

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti primátora města a jeho náměstků za uplynulé období.

ZM/71/2012

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2012, kterou se mění příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce statutárního města Jablonce nad Nisou č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství (spočívající ve vyjmutí ploch označených 3a) a 3e) v příloze č. 1 OZV)

B. pověřuje

primátora města, Ing. Petra Beitla, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky statutárního města.

ZM/72/2012

A.1 bere na vědomí

dopis Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4 a trvá na svém usnesení ze dne 20.10.2011, č. 179/2011/B/1 a ze dne 24.11.2011, č. 193/2011/3 neprodávat stavební parcelu č. 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158 vše v k.ú. Jablonec n. N. Stavebnímu bytovému družstvu Pozemní stavby Liberec, se sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, IČ 00042722.

A.2 bere na vědomí

dopis paní K***** J*****, nar. *****.1978, bytem v Jablonci nad Nisou,*****a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje uzavření dohody o uznání dluhu, jejíž součástí bude splátkový kalendář, na dluh vzniklý za nikoliv řádně a včas hrazené nájemné a zálohy na služby spojené s nájmem bytu (byt č. *****, v budově č.p. *****, na adrese *****, v Jablonci nad Nisou) s žadatelkou, paní K***** J*****, nar. *****.1978, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici *****.

ZM/73/2012

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 4278 o výměře 22 m 2v k.ú. Jablonec n.N. panu J***** L***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.000,- Kč.
A.2 schvaluje

směnu části p.p.č. 813/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 813/9 o výměře 44 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky, která je ve vlastnictví paní E***** M*****bytem ***** Železný Brod za část p.p.č. 813/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 813/8 o výměře 10 m 2a část p.p.č. 1843, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1843/2 o výměře 32 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky, a to bez finančního vyrovnání.
A.3 schvaluje

prodej části p.p.č. 1874/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1874/25 o výměře 22 m 2a části p.p.č. 1880/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1880/17 o výměře 42 m 2, vše v k.ú. Jablonec n.N. pro manžele J***** a M***** P*****, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.200,- Kč.

A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 798/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 798/10 o výměře 37 m 2v k.ú. Kokonín pro manžele J***** a J***** T*****, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.000,- Kč.
A.5 schvaluje

prodej st.p.č. 877/3 o výměře 292 m 2, st.p.č. 877/4 o výměře 11 m 2, st.p.č. 877/5 o výměře 109 m 2, p.p.č. 877/8 o výměře 1083 m 2, p.p.č. 877/10 o výměře 73 m 2, p.p.č. 877/13 o výměře 159 m 2vše v k.ú. Rýnovice pro manžele P*****H***** a V***** M*****H***** bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 429.800,- Kč.
A.6 schvaluje

prodej p.p.č. 877/12 o výměře 536 m 2, p.p.č. 881/2 o výměře 325 m 2vše v k.ú. Rýnovice pro manžele P***** a V*****F*****, bytem ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 173.922,- Kč.

ZM/74/2012

A. schvaluje

prodej objektu č.p. 80 (Rychnovská 80) na st.p.č. 190 včetně st.p.č. 190 vše v k.ú. Kokonín (včetně příslušenství) manželům A***** a T***** N***** bytem *****, Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu ve výši 1.400.000,- Kč s tím, že 1.200.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 200.000,- Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do opravy kamenné zdi koryta řeky Mohelky na st.p.č. 190 v k. ú. Kokonín.

ZM/75/2012

A.1 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 950.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 2012 (Saskova 24) na st.p.č. 1939 včetně st.p.č. 1939, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům E*****a K*****Š***** Tanvald, dle kupní smlouvy č. 475-2009-FaM/OMP.
A.2 schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1346 (V Luzích 25) na st.p.č. 1174/1 včetně st.p.č. 1174/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům T*****a J*****K*****Rádlo *****, dle kupní smlouvy č. 569-2008-FaM/OMP.

ZM/76/2012

A. schvaluje


hrazení neinvestičních výdajů za žáky z jiných obcí za rok 2011 takto: Statutární město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. do výše 6 000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

ZM/77/2012

A. schvaluje

Pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu "VŘESOVÁ"

ZM/78/2012

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/79/2012

A. bere na vědomí

informace týkající se svolané valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, konající se dne 21. května 2012
B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Petra Beitla, primátora města.
C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním v intencích dle důvodové zprávy.

ZM/80/2012

A. bere na vědomí

informaci předsedy představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ: 61539881, se sídlem Liberecká 120 46601 Jablonec nad Nisou Ing. Václava Hracha, Ph.D. ze dne 17. dubna 2012 o aktuální situaci ve společnosti;
B. schvaluje

návrh odpovědi Ing. Petra Beitla, primátora města předsedovi představenstva JTR jako postoj statutárního města Jablonec nad Nisou k uvedené informaci ve znění upraveném při jednání zastupitelstva.

ZM/81/2012

A. schvaluje

přistoupení statutárního města Jablonec nad Nisou ke Smlouvě o zachování důvěrného charakteru informací uzavírané za účelem ocenění akciového podílu společnosti MVV Energie CZ, a.s ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní (návrh smlouvy je přílohou důvodové zprávy).
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat za statutární město Jablonec nad Nisou tuto smlouvu.
Vytvořeno 26.4.2012 13:00:08 - aktualizováno 11.5.2012 10:45:08 | přečteno 1443x | Petr Vitvar