Zápis 25.10.2012

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 25. října 2012 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 24 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Jindřich Berounský, MUDr. Ivo Jörg, Taťjana Nováková (dřívější odchod), Mgr. Soňa Paukrtová, Miroslav Pelta, MUDr. Marek Řehoř, Mgr. Pavel Žur (pozdější příchod)
  • Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vít Němeček, Mgr. Petr Tulpa
  • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 9. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 22 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil Mgr. Paukrtovou (senát), p. Berounského, p. Peltu, MUDr. Řehoře (všichni mimo ČR) a pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám.

Dále primátor města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil MUDr. Víta Němečka a Mgr. Petra Tulpu.

Dále se tázal primátor poslance MUDr. Němečka, zda chce vystoupit (nechtěl).

2) Schválení programu

Primátor upozornil na materiály na stůl:

1.  Program

2.  Zřízení Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále jen OV Proseč)

3.  Návrh usnesení

4.  Zrušení společnosti MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o.

5.  Tabulka – štola

6.  Návrhy na udělení ceny PRO MERITIS

P r o g r a m:

  1) Zahájení jednání

  2) Schválení programu

  3) Schválení návrhové komise

  4) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátora,
 Ing. Miloš Vele, náměstek primátora,  Petr Vobořil, náměstek primátora

6) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

7) Mimořádná VH společnosti JTR, a. s.

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

8) Odpis pohledávek

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

9) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

10) Prodej bytů "Info P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

11) Převody pozemků "Info K, P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

12) Výkup, darování, bezúplatný převod nemovitostí   "Info K, P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

13) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

14) Cena PRO MERITIS čas. 11 hod.

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

15) Podnět na pořízení 68. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

16) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

17) Nové interpelace

18) Zřízení Osadního výboru Proseč  "na stůl"

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

19) Zrušení společnosti MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o.

20) Diskuze

Program byl schválen bez připomínek 21-0-0-1

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Františka Peška a členy komise, MUDr. Němečka a Mgr. Tulpu (ověřovatele).

Návrhová komise byla schválena 19-0-0-3

4) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

PhDr. Fojtíková se tázala, zda u manželů Burianových by nešlo shrnout oba dluhy do jednoho splátkového kalendáře, aby se jim dluh nezvyšoval.

Ing. Vele souhlasil se sloučením obou dluhů do jednoho splátkového kalendáře.

Předseda návrhové komise společně s tajemníkem zformulovali protinávrh usnesení, který byl přečten a odsouhlasen.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-0

USNESENÍ ZM/157/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

1. dopis paní Radoslavy Sodomkové, Pražská 93, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka majetkoprávního oddělení

2. dopis pana V. a paní M. B., ., Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a neschvaluje uzavření dohody o uznání dluhu s žadateli, M. B., nar. . 1969 a V. B., nar. . 1967, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici ., a to na dluhu ve výši 92.257,- Kč na jistině dluhu a jeho příslušenství, který vzniknul za nikoliv řádně a včas placené nájemné a poplatek z prodlení za užívání bytu č. 13, v budově č.p. 678 umístěné v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou a doporučuje manželům B. po uhrazení poslední splátky na již sepsaný splátkový kalendář svoji žádost opakovat.

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, sloučit stávající pohledávky za V. a M. B., ., Jablonec nad Nisou, vzniklé z titulu dlužného nájemného a jeho příslušenství za užívání bytu č. 13, v budově č.p. 678, v k.ú. a obci Jablonec nad Nisou a uzavřít s manželi V. a M. B. jeden splátkový kalendář na dluh v souhrnné výši 9.186,-Kč (bez příslušenství) + 92.257,- Kč (s příslušenstvím).

5) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města, Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Mgr. Petr Tulpa, náměstek primátora, Petr Vobořil, náměstek primátora

Zpráva primátora

Mgr. Svoboda se tázal, jak probíhal týden seniorů.

Ing. Beitl řekl, že jde o tradiční akci, v letošním roce umocněno i rokem seniorů. Náměstek Tulpa to organizoval v součinnosti s Centrem sociálních služeb. Celý týden byl zakončen v Eurocentru, kulturním programem pro důchodce s cimbálovkou, kterého se zúčastnili hosté z Bautzenu, Hrádku n.N. a Frýdlantu.

Ing. Kraus se tázal na jednání s firmou TACOMA a teplárenství.

Ing. Beitl odpověděl, že to byly první výstupy due diligence (dále jen DD) a příprava na management interviu, které bylo v úterý. V současné době se zapracovává stanovisko města do SPA (Smlouva o prodeji akcií). Výstupy DD by měly být brzy, čeká se na účetní uzávěrku JTR, pak se předloží i s právním posouzením JUDr. Heiplíka. Dále informoval, že do VŘ o poskytnutí úvěru se přihlásil pouze jeden uchazeč, proto se dle nového zákona o veřejných zakázkách muselo VŘ stornovat. Obálka se neotevřela a vrátila. Následně se vyvolalo jednání s KB, která slíbila, že se do soutěže zapojí. Vzešel z toho závěr, že KB, jako správce velkého úvěru města, má zájem mít detailní informace ze všech transakcí podobného typu, které chce město udělat (jakýsi supervizor celého dalšího procesu). Je příslib p. Hracha, že KB požadované údaje poskytne, ale jsou vázané smlouvou o mlčenlivosti. Dodal, že MRM dnes schválila vypsání nového výběrového řízení.

Ing. Kypta se tázal na jednání s p. Hrachem a jednání se zástupci mincovny a ČNB, resp. požádal o vysvětlení role města.

Ing. Beitl sdělil, že s p. Hrachem se setkal krátce po minulém ZM, aby ho seznámil se stanoviskem zastupitelstva – navržená cena a přehodnocení situace. Pan Hrach upozornil, že cena má časový limit a nabídka je platná do 30.11. Finální jednání je zatím předčasné, doba nastane, až budeme mít všechny výsledky. Jednání bylo s Českou mincovnou, která otevřela reprezentační prostory v budově ČNB a mincovna nabídla městu možnost jakési prezentace města z hlediska historie výroby bižuterie a mincovnictví v těchto prostorách. Jde o akci bez nároku na příspěvek z městského rozpočtu a je možné na požádání přeposlat mailem.

Zpráva Mgr. Tulpy – bez dotazů

Zpráva p. Vobořila

Ing. Pešek měl 3 otázky: 1) jednání kolem stavební studie Proseč, 2) prezentace firmy EHOR – výstavba energocentra – kde?, 3) prezentace v objektu ul. Bezručova Economy Spektrum s.r.o.

p. Vobořil odpověděl: add 1) zastavovací studie NATUR – výstavba rodinných domů na Proseči, (dvě řady již jsou postavené). Stavební úřad zahájil řízení o tzv. stanovení významného krajinného prvku, což se týká staré úvozové cesty – nad výstavbou domků. Obslužné komunikace investor přesunul do vnitrobloku domů a představil celé řešení. Add 2) Prezentace firmy EHOR – zabývá se energozdroji na plazmové spalování, výroba tepla elektrické energie. Jejich zájem je směrem k Brandlu – může materiál zapůjčit, jednání je na začátku. Add 3) Prezentace k objektu v ul. Bezručova – firma se snaží situovat do objektu další služby. Dále s firmou bude komunikovat odbor náměstka Tulpy, protože některé služby by se dostaly do konkurenčního prostředí směrem k nemocnici.

Ing. Procházková se chtěla zeptat na výstavbu na Proseči – bylo již zodpovězeno.

Zpráva Ing. Veleho

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Duškem – pozemek v ul. 5. května, jednání s firmou ERKOR a jednání s p. Faistaverem o cenách za odvoz tuhého odpadu.

Ing. Vele řekl k pozemku na ul. 5.května (ve vlastnictví města – vedle hotelu DIANA), že p. Duška projevil zájem o koupi tohoto pozemku. Jde o pozemek v zájmové lokalitě a v současné době se zpracovává studie. Jako občan ale může požádat o prodej pozemku, což půjde standardní cestou. Firma ERKOR se zabývá plazmovým spalováním odpadů a nabízeli své služby. Odpady – bylo dvoukolové jednání s p. Faistaverem, nyní roste cena PHM a některé položky ceníku musí zdražit (odpady se několik let nezdražovaly). Na položkách, kde je velký podíl dopravy dochází ke zdražení o 3,5%, kde je menší podíl se zdražuje o 2,5 %. To vše se musí zapracovat do modelu města a pokud by se zdražení nemělo přenést na občany, město by muselo dotovat odpady 5 – 5,5 mil. Kč. 8.11. bude o tom rokovat rada města a bude schvalovat ceník.

Ing. Procházková se tázala na aktuální stav konceptu k parkování ve městě.

Ing. Vele řekl, že materiál je z 90% hotov, bude předložen zastupitelstvu.

Ing. Kraus řekl, že předkládal návrh na použití vlastních akcií JTR, tázal se, zda se to nějak použilo.

Ing. Vele řekl, že návrh byl předán právní kanceláři SPOLAK a jejich vyjádření bylo velmi komplikované. Navrhuje přeposlat mail, který od nich obdržel.

Ing. Kraus souhlasil. Podivil se nad situací kolem úvěru na nákup JTR, že na finančním výboru byla dohoda, že pokud bude vypisován nějaký úvěr, bude se k tomu nejprve vyjadřovat finanční výbor (dále jen FV). Tázal se, proč to nebylo předmětem jednání FV? Nyní jsou již vypsány nějaké podmínky a FV se k tomu nevyjádřil. Není možné posoudit, zda byly podmínky odborně vypsané.

Ing. Vele řekl, že bude možné posoudit podmínky, neboť proběhne výběrové řízení a než bude ZM schvalovat přijetí úvěru, musí to v souladu se zákonem o obcích projednat FV. Jeho role bude jasná.

Ing. Kraus namítl, že role FV již bude značně omezená. Neproběhla k tomu žádná diskuze.

Ing. Beitl se tázal, zda bylo ve FV projednáváno 1. zadání.

Ing. Kraus odpověděl, že projednáváno nebylo ani jedno zadání.

Ing. Beitl reagoval, že to je v tom případě relevantní námitka, pokud to bylo ústně dohodnuto.

Nebyla další diskuze a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-0

USNESENÍ ZM/158/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti primátora a náměstků za uplynulé období dle důvodové zprávy

6) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Primátor města

Primátor se tázal jednotlivých interpelantů, zda jsou spokojeni s odpověďmi:

Ing. Kraus – představoval si odpověď širší, žádal celkovou bilanci, kolik celá záležitost stála město (kauza Musilových).

Ing. Vele řekl, že to bylo cca 6 mil. Kč manželům Musilovým + objekt za 1,5 mil. Kč a objekt Musilových se prodal GŘSD za 4 mil. Kč. Žádné další toky peněz již nebyly, pokud to stačí odpověď s přesnou částkou zašle mailem.

p. Berounský vzkázal po p. Pletichovi, že spokojen není.

Ing. Procházková – spokojena

JUDr.Ing. Pleticha – spokojen se všemi třemi interpelacemi.

Ing. Kraus – revitalizace CZT – je nespokojen, komentoval služby firmy ENVIROS a žádal podrobnější a konkrétnější odkazy, aby se občanům mohlo lépe vysvětlovat, proč se neodpojovat.

Ing. Beitl konstatoval, že v současné době nelze občany oslovit s konkrétním projektem. Bylo vydáno prohlášení v jednom čísle měsíčníku, v dalším bude jakési představení firmy ENVIROS. V listopadu je nutné prostudování materiálu pro mimořádné ZM a semináře DD. Informace jsou i od Dr. Heiplíka osobně.

Ing. Kraus uzavřel interpelaci s tím, že bude další seminář, kde se to bude dále diskutovat. Chtěl poukázat na to, že občané chtějí problém tepla řešit nyní, a pokud z města není jasná představa co dál, čas plyne v náš neprospěch.

Ing. Beitl řekl, že z města je uvedena představa o systému CZT ve dvou dílech měsíčníku, je pro něho důležité, aby to byla vize celého zastupitelstva.

p. Louda – spokojen

Mgr. Svoboda – nákup serveru – doladí si to s tajemníkem.

- demolice Rychnovská – stav objektu byl znám dlouhodobě, nebylo nutné to zadat jednomu uchazeči, ale bude dál jednat s Ing. Čechovou

- p. Kroutil – tázal se, zda existuje jeden výtisk (kompletní zpráva). Na CD je zřejmě vše, ale je to nepřehledné.

Ing. Beitl odpověděl, že má výtisk o 900 stranách (asi 3 složky).

Mgr. Svoboda - lehkoatletická hala na Střelnici – spokojen, Ing. Pokorný a Mgr. Kučera vše vysvětlili.

K tomuto tématu doplnil p. Vobořil, že dnes mimořádná rada města schválila zastoupení města právní firmou SPOLAK, která bude zastupovat město v případném soudním sporu se zhotovitelem firmou BAK.

Mgr. Svoboda – jakým způsobem město vymáhá své dluhy – byla špatně položená otázka, požádal o doplnění: od pol.r.2011 do září 2012 bylo podáno 45 žalob. Kolik v tom bylo dlužníků, které je třeba řešit a proti tomu podané žaloby.

Ing. Pešek – skoro spokojen s odpovědí, pouze ho zaráží, že teprve na popud této interpelace stavební úřad začal konat.

- vjezdy a výjezdy u Kauflandu – bude další jednání, je k nim pozván

- lesopark – spokojen

MUDr. Jörgová – spokojena

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/159/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 11. září 2012 a 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 27. září 2012.

7) Mimořádná VH společnosti JTR, a. s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Beitl k materiálu dodal, že jde o jakousi taktiku firmy MVV, která neustále předkládá své nové návrhy.

Ing. Kraus požádal, aby se do usnesení uvedlo, jak bude pověřená osoba hlasovat.

Ing. Beitl řekl, že výkonné body jsou 4 a 5 (4. dlouhodobá koncepce A.B.C – ve všech bodech se zdrží, 5. schválení odměny pro Ing. Pitína – není problém hlasovat pro).

Mgr. Svoboda žádal vysvětlení, proč se nyní má zavádět odměňování představenstva. Navrhuje, aby město trvalo na zakonzervování stavu, který byl zjištěn, a vůbec neprobíhaly žádné, byť sebemenší změny.

Ing. Beitl upozornil, že součástí SPA je dohoda, že všichni členové představenstva za MVV odstoupí. To znamená, že tato dohoda není relevantní přes podepsání Smlouvy o prodeji akcií (SPA) a převzetí akcií - p. Pitín okamžitě končí. Jde o běžný krok, který každoročně VH schvalovala.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-0-6

USNESENÍ ZM/160/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

informace týkající se svolané mimořádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01, konající se dne 26. října 2012 dle důvodové zprávy

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, primátora města

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním plně v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/227/2011 přijatým dne 15. prosince 2011

8) Odpis pohledávek

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele řekl, že se odpisují pohledávky, které vznikly v souvislosti s nájemným na odd. správy bytových domů, resp. po realitních kanceláři a Městské správy nemovitostí. Listinné důkazy se nacházejí těžko, je s tím hodně práce, proto bude předkládáno etapovitě. Další část bude na listopadovém ZM. Za bytovým fondem jsou pohledávky 15 mil. Kč a tímto krokem se sníží cca o 4 mil. Kč. Materiál byl projednán ve FV a všemi přítomnými odsouhlasen.

Mgr. Kučera upřesnil, že pohledávky nejdou za nynějším správcem bytů, ale od správců předchozích. Jde o pohledávky, jejichž platnost byla do 1.1.2011, od té doby došlo k organizačním změnám. Po tomto datu jsou pohledávky vymáhány jinak, nemělo by již k vymáhání docházet. Dále popsal, jak se prováděl odpis starých pohledávek od nesmyslného data 1900 až do 1.1.2011. Suma pohledávek promlčených – většinou k tomu došlo tím, že daný případ nebyl v rozhodné době (před promlčením) předán na právní odd., nebo chyběly listinné důkazy. Dále se objevily případy, které účetně neseděly – dluh za několik měsíců, následně sepsán splátkový kalendář, který nebyl nesplácen a daný pracovník, který zadával tuto účetní sumu, tak nereflektoval předchozí nájmy, pak se objevila částka, že dluží 300 tis. Kč. Přitom částka byla duplicitní. S tím souvisí i nesmyslná částka příslušenství. Komentoval odpisy, ze kterých byla vyselektována ještě částka kolem 1 mil. Kč, která bude přezkoumána, a dále mohou být znovu vymáhány. Bude zřízen tzv. sdílený adresář pohledávek nad 30 tis.Kč, u kterých bude-li dlužník chtít vstoupit do smluvního vztahu s městem, tak se bude podmiňovat uzavření nové smlouvy zaplacením dlužné částky.

Ing. Pešek vysoce ocenil materiál, kontrolní výbor (dále jen KV) se zabývá pohledávkami za nájemným od podzimu loňského roku. Poděkoval právnímu odd. za jiný úhel pohledu na pohledávky.

Ing. Vele dodal, že poděkování patří i pracovníkům z odd. správy bytových domů.

Mgr. Svoboda též ocenil velký kus práce. Nicméně měl několik připomínek. Např. u řádku 122 pí Černá má dluh, který ještě není promlčen, nicméně chybí listinné důkazy. To je v podstatě u spousty dalších případů. Za správu bytů ale někdo nesl zodpovědnost (smlouva, objednávka, pověření) a byl vázán k tomu, aby listiny byly v pořádku. Z tohoto důvodu navrhuje doplnit usnesení o další bod, aby bylo uloženo Ing. Miloši Velemu prověřit, zda za promlčení dluhů a nedostatek listinných důkazů nese někdo odpovědnost a předložit o tom zprávu ZM. Jde o 3 mil. Kč, které město vyhazuje oknem.

Ing. Vele řekl, že je třeba upravit návrh, neboť nemá roli policejního orgánu.

Mgr. Svoboda řekl, že to podá jako interpelaci.

Ing. Kraus řekl, že FV se tímto zabýval, ale jde o 15 mil. Kč, za které někdo nese zodpovědnost. Vyzval p. Peška, jako předsedu KV, aby se tím KV zabýval a provedli nějakou kontrolní akci, jejímž výstupem bude, kdo se na tom konkrétně podílel a které společnosti zanedbali svou činnost. Souvisí to s tím, že se z toho vyvodí nějaká smluvní zodpovědnost.

Ing. Pešek řekl, že návrh je v původním znění a v jednotlivých blocích schvaluje a přidává se bod H. ve kterém bude pověření KV ZM, aby uzavřelo odpovědnosti za dříve vzniklé pohledávky.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/161/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. odpis pohledávky za paní E >******* N >*******, nar.  >*******1968, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 116.432,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
2. odpis pohledávky za paní M >******* K >*******, nar.  >*******1968, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.639,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
3. odpis pohledávky za paní M >******* B >******* nar.  >*******1955, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.244,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
4. odpis pohledávky za paní B >******* D >*******, nar.  >*******1956, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 3.623,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
5. odpis pohledávky za paní R >******* S >*******, nar.  >*******1975, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 9.065,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
6. odpis pohledávky za panem M >******* K >*******, nar.  >*******1981, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 395,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
7. odpis pohledávky za paní I >******* R >*******, nar.  >*******1967, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.815,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
8. odpis pohledávky za panem J >******* Š >*******, nar.  >*******1958, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.889,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
9. odpis pohledávky za paní Z >*******M >*******, nar.  >*******1974, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.904,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
10. odpis pohledávky za panem J >******* H >*******, nar.  >*******1972, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 8.650,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
11. odpis pohledávky za paní Z >******* F >*******, nar.  >*******1925, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 5.590,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
12. odpis pohledávky za paní E >*******R >*******, nar.  >*******1927, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.534,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
13. odpis pohledávky za paní L >******* J >*******, nar.  >*******1925, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.193,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
14. odpis pohledávky za panem F >******* S >*******, nar.  >*******1951, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 550,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
15. odpis pohledávky za panem P >******* D >*******, nar.  >*******1947, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 850,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
16. odpis pohledávky za panem P >******* H >*******, nar.  >*******1968, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 22.624,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
17. odpis pohledávky za paní B >******* D >*******, nar.  >*******1956,posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 120.325,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
18. odpis pohledávky za panem J >******* K >*******, nar.  >*******1950, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.216,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
19. odpis pohledávky za panem V >******* B >*******, nar.  >*******1945, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 56.331,60 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
20. odpis pohledávky za panem V >******* P >*******, nar.  >*******1946, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 209,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.

B. schvaluje

21. odpis pohledávky za paní J >******* R >*******u, nar.  >*******1972, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 43,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
22. odpis pohledávky za paní P >******* M >*******, nar.  >*******1979, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.600,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
23. odpis pohledávky za panem M >******* A >*******, nar.  >*******1973, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 6.526,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
24. odpis pohledávky za paní B >******* Č >*******, nar. >*******1967, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.475,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
25. odpis pohledávky za paní M >******* H >*******, nar.  >*******1923, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.182,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
26. odpis pohledávky za paní M >******* M >*******, nar.  >*******1946, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 766,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
27. odpis pohledávky za paní J >*******Č >*******, nar.  >*******1956, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 65.815,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
28. odpis pohledávky za paní P >******* K >*******, nar.  >*******1978, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 166,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
29. odpis pohledávky za panem M >******* H >*******, nar.  >*******1953, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.107,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
30. odpis pohledávky za panem V >******* D >*******, nar.  >*******1963, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 67.726,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
31. odpis pohledávky za panem S >******* T >*******, nar.  >*******1935, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 867,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
32. odpis pohledávky za paní Mi >******* Č >*******, nar.  >*******1954, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 237,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
33. odpis pohledávky za panem P >******* N >*******, nar.  >******* 1968, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 593,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
34. odpis pohledávky za paní H >******* J >*******, nar.  >*******1930, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 3.709,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
35. odpis pohledávky za panem Z >******* P >*******, nar.  >*******1963, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 83.596,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
36. odpis pohledávky za panem M >******* B >*******, nar.  >*******1953, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 248.406,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
37. odpis pohledávky za panem M >******* R >*******, nar.  >*******1947, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 440,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
38. odpis pohledávky za panem M >******* R >*******, nar.  >*******1961, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 100,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
39. odpis pohledávky za paní L >******* H >*******, nar.  >*******1959, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 30.274,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
40. odpis pohledávky za paní  >******* D >*******, nar.  >*******1963, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.300,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.

C. schvaluje
41. odpis pohledávky za paní H >******* H >*******, nar.  >*******1968, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
42. odpis pohledávky za panem O >******* K >*******, nar.  >*******1942, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 29.118,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
43. odpis pohledávky za panem D >******* L >*******, nar.  >*******1968, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 5.097,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
44. odpis pohledávky za paní M >******* G >*******, nar.  >*******1953, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 433.853,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
45. odpis pohledávky za paní A >******* D >*******, nar.  >*******1921, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 47.699,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
46. odpis pohledávky za panem M >******* M >*******, nar.  >*******1950, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 25.300,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
47. odpis pohledávky za paní R >******* K >*******, nar.  >*******1909, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.047,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
48. odpis pohledávky za paní Z >******* Š >*******, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 7.781,50 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
49. odpis pohledávky za paní K >******* H >*******u, nar.  >*******1966, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 302.409,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
50. odpis pohledávky za paní V >******* B >*******, nar.  >*******1952, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 17.360,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
51. odpis pohledávky za panem P >******* B >*******, nar. >*******1929, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.481,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
52. odpis pohledávky za paní M >*******u B >*******, nar.  >*******1934, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 67,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
53. odpis pohledávky za panem J >******* D >*******, nar.  >*******1964, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 400,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
54. odpis pohledávky za paní G >******* Č >*******, nar.  >*******1927, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 11.927,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
55. odpis pohledávky za panem Š >******* P >*******, nar.  >*******1954, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 30.481,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
56. odpis pohledávky za panem M >******* Č >*******, nar.  >*******1967, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 54.306,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
57. odpis pohledávky za paní V >******* R >*******, nar.  >*******1947, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 385,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
58. odpis pohledávky za paní M >*******M >*******, nar.  >*******1950, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 3.729,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
59. odpis pohledávky za panem M >******* D >*******, nar.  >*******1952, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 6.848,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
60. odpis pohledávky za paní B >******* P >*******, nar.  >*******1966, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 10.108,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.

D. s c h v a l u j e
61.
odpis pohledávky za paní I >******* >******* nar.  >*******1971, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 247,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
62. odpis pohledávky za panem Š >******* M >*******, nar.  >*******1950, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.119,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
63. odpis pohledávky za panem V >******* N >*******, nar.  >*******1945, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 11.066,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
64. odpis pohledávky za panem L >******* L >*******, nar.  >*******1962, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.660,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
65. odpis pohledávky za paní J >******* K >*******, nar.  >*******1956, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 11.072,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
66. odpis pohledávky za panem P >******* P >******* nar.  >*******1944, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 8.248,50,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
67. odpis pohledávky za paní V >******* B >*******, nar.  >*******1961, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.602,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
68. odpis pohledávky za panem J >******* L >*******, nar.  >*******1927, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou,ve výši jistiny 3.605,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
69. odpis pohledávky za panem E >******* K >*******, nar.  >*******1949, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.830,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
70. odpis pohledávky za paní M >******* Z >*******, nar.  >*******1925, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.850,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
71. odpis pohledávky za panem O >******* B >*******, nar.  >*******1952, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.150,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
72. odpis pohledávky za panem D >******* B >*******, nar.  >*******1983, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.515,50 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
73. odpis pohledávky za paní M >******* N >*******, nar. >*******.1949, posledně bytem >*******76, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 75.666,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
74. odpis pohledávky za paní Z >******* J >*******, nar.  >*******1972, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 65.670,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
75. odpis pohledávky za paní J >******* P >*******u, nar.  >*******1933, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 32,- + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
76. odpis pohledávky za panem J >******* V >*******, nar.  >*******1949, posledně bytem >*******Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.059,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
77. odpis pohledávky za panem T >******* M >*******, nar.  >*******1975, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.070,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
78. odpis pohledávky za paní A >******* K >*******, nar.  >*******1954, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 101.726,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
79. odpis pohledávky za panem V >******* B >*******, nar.  >*******1945, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 177.708,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
80. odpis pohledávky za panem J >******* S >*******, nar.  >*******.1945, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.377,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného

E. s c h v a l u j e

81. odpis pohledávky za paní E >******* G >*******, provdanou B >*******, nar.  >*******1975, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 30.023,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
82. odpis pohledávky za panem T >******* N >*******, nar.  >*******1980, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 156.088,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
83. odpis pohledávky za panem L >******* O >*******, nar.  >*******1963, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 157.566,50 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
84. odpis pohledávky za panem J >******* J >*******, nar. >*******1967, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 56.223,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
85. odpis pohledávky za paní C >******* Č >*******, nar.  >*******1965, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 306,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
86. odpis pohledávky za panem V >******* J >*******, nar.  >*******1946, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 25.413,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
87. odpis pohledávky za paní E >******* N >*******, nar.  >*******1978, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 11.996,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
88. odpis pohledávky za paní M >*******D >*******, nar.  >*******1967, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 31,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
89. odpis pohledávky za paní M >******* Z >*******, nar.  >*******1927, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.987,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
90. odpis pohledávky za panem K >******* V >*******, nar.  >*******1964, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 112.199,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
91. odpis pohledávky za panem Vá >******* T >*******, nar.  >*******.1968, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 5.224,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
92. odpis pohledávky za panem J >*******H >*******, nar. >*******.1941, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 106,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
93. odpis pohledávky za paní E >******* K >*******, nar.  >*******1929, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 10.309,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
94. odpis pohledávky za panem M >******* Š >*******, nar. ??, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 65.985,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
95. odpis pohledávky za paní E >******* nar.  >*******1982, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 8.010,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
96. odpis pohledávky za panem D >******* S >*******,nar. 8.3.1988, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 500,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
97. odpis pohledávky za panem Fr >******* M >*******, nar. >*******1980, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 5.319,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
98. odpis pohledávky za paní M >*******S >*******, nar.  >*******1958, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 151.730,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
99. odpis pohledávky za panem P >*******S >*******, nar.  >*******1963, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 96.208,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
100. odpis pohledávky za paní I >******* K >*******, nar.  >*******1951, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 46.374,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.

F. s c h v a l u j e

101. odpis pohledávky za paní J >******* P >*******, nar.  >*******1947,posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 3.433,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
102. odpis pohledávky za paní R >******* R……., nar.  >*******1977,posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 7.500,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
103. odpis pohledávky za panem J >******* L >*******, nar.  >*******1967, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 48.381,-Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
104. odpis pohledávky za paní L >*******L >*******, nar.  >*******1969, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 30.177,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
105. odpis pohledávky za paní I >******* V >*******, nar.  >*******1973, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 316,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
106. odpis pohledávky za paní O >******* H >*******, nar.  >*******1964, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 0,50,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
107. odpis pohledávky za paní J >******* R >*******, nar.  >*******1960, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 44.624,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
108. odpis pohledávky za paní J >******* K >*******, nar. 22.2.1956, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 106.305,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
109. odpis pohledávky za paní R >******* S >*******, nyní M >*******, nar.  >*******1953, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 82.614,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
110. odpis pohledávky za paní B >******* D >*******, nar.  >*******1964, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 7.999,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
111. odpis pohledávky za paní E >******* J >*******, nar.  >*******1940, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.032,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
112. odpis pohledávky za panem N >******* J >*******, nar.  >*******1949, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.132,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
113. odpis pohledávky za paní K >******* H >*******, nar.  >*******1940, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.050,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
114. odpis pohledávky za paní Š..******* T >*******, nar.  >*******1937, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.100,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
115. odpis pohledávky za panem M >******* L >*******, nar.  >*******1929, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.775,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
116. odpis pohledávky za paní V…….. B >*******, nar. ??, posledně bytem >*******, Jbc, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.400,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
117. odpis pohledávky za paní Č >******* E >*******, nar.  >*******1936, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.506,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
118. odpis pohledávky za paní D >******* R >*******, nar.  >*******1922, posledně bytem >******* Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.000,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
119. odpis pohledávky za paní P >*******u J >*******, nar.  >*******1928, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.200,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
120. odpis pohledávky za paní H >******* M >*******, nar.  >*******1942, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.286,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.

G. s c h v a l u j e

121. odpis pohledávky za panem S >******* L >*******, nar.  >*******1933, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 971,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
122. odpis pohledávky za paní Ch >******* A >*******, nar.  >*******1914, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.458,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
123. odpis pohledávky za paní  >*******H >*******, nar.  >*******1921, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.030,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
124. odpis pohledávky za paní S >******* D >*******, nar.  >*******1963, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 95.076,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
125. odpis pohledávky za společností GRYF CZ spol. s r.o., IČ: 25012622, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Rabasova 3835/2, ve výši jistiny 21.900,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
126. odpis pohledávky za společností OS Světluška, IČ: 69898103, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Pobřežní 3895/9, ve výši jistiny 45.830,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
127. odpis pohledávky za společností ASTRIC spol. s r. o., IČ: 48361534, se sídlem Plzeň 3, Vnitřní Město, náměstí Republiky 107/14, ve výši jistiny 41.717,50,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
128. odpis pohledávky za společností RENKA – STYL s.r.o., IČ: 25418319, se sídlem Neumětely, Příbramská 171, ve výši jistiny 58.572,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
129. odpis pohledávky za společností BENU Česká republika, a.s., IČ: 49621173, se sídlem Praha 15, Hostivař, K pérovně 945/7, ve výši jistiny 29.051,40,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
130. odpis pohledávky za společností Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Jablonec nad Nisou, IČ: 433543, se sídlem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tyršova 597, ve výši jistiny 2.110,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.
131. odpis pohledávky za společností JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, IČ: 60252880, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mšenská 4017/13, ve výši jistiny 15.750,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného.

H. p o v ě ř u j e

kontrolní výbor, aby prověřil odpovědnost za dříve vzniklé pohledávky, které byly odepsány.

9) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil okomentoval materiál, jde o tři projekty, které postupně prošly procesem schvalování a splnily minimální hodnotu 60-ti bodů. Nejvíce diskutovaný projekt byla rekonstrukce zdroje tepla Na Výšině 24-34 (šlo odpojení od CZT), bylo k tomu vyžádáno vyjádření poskytovatele. Pokud by to ZM neodsouhlasilo, znamenalo by to krácení příspěvku. Obsah projektu – rekonstrukce vnitřní technické vybavenosti budov bylo schváleno již v minulém roce, protože kdyby město na to nepřistoupilo, nemohla by bytová družstva nebo společenství vlastníků žádat o příspěvek na regeneraci bytových domů (výtahy).

Ing. Pešek řekl, že to jakýsi rozpor mezi akcionářskou smlouvou, kterou mají dva akcionáři uvnitř JTR – tím, že město podporuje (morálně) protichůdný akt.

p. Vobořil požádal o komentář Mgr. Habadovou, která vedla komunikaci s ministerstvem.

Ing. Habadová komentovala setkání manažerů IPRM celé ČR v Liberci, kde se jednalo i o výše uvedeném problému. Je o celé záležitosti písemná korespondence, byla jediná možnost – vyjmout ze žádosti rekonstrukci technického majetku, ale tím pádem by občané nemohli žádat ani o modernizaci výtahů. Nyní jde o první kolo, teď se bude muset žadatel ucházet o dotaci ve 2. kole, kdy bude muset doložit další přílohy (stavební povolení). Centrum pro regionální rozvoje v Hradci Králové žádost pak zhodnotí a konečné stanovisko, tj. rozhodnutí vydává ministerstvo pro místní rozvoj.

p. Vobořil navrhl, aby se hlasovalo zvlášť po jednotlivých bodech, aby se členové orgánů JTR mohli zdržet nebo nehlasovat.

Mgr. Svoboda požádal komentář k přiložené tabulce.

Mgr. Habadová vysvětlila tabulku – někteří žadatelé neměli náležitě vyplněno, žádosti byly vráceny, ale mohli se přihlásit do procesu znovu, výzva je kontinuální.

Mgr. Tulpa řekl, že záležitosti projednal řídící výbor IPRM a potvrdil žádosti výtahů. K žádosti rekonstrukce tepla zaujal výbor zdrženlivý postoj vzhledem k CZT a rozhodnutí nebylo jednoznačné.

Ing. Kraus s politováním komentoval situaci kolem CZT a zde se ukázalo, když město nic neřeší, jaké jsou důsledky. Město má smlouvu s akcionářem cca 10-12 let, na kterou nikdo ze strany města nereflektoval. Nyní se dostává smlouva na stůl, ale těch případů, kdy město podpořilo odpojení, je historicky daleko více. Město by se z toho mělo poučit, ale místo toho se zabýváme výběrovým řízením na úvěr a řeší se technikálie, které s podstatou věci moc nesouvisí. Je to prostor, který dáváme občanům a ti ho využijí.

Ing. Beitl jen glosoval, že v kontextu těch 10-ti let mu připadá 14 dní poměrně zanedbatelných. Krom toho se na územně-energetické koncepci pracuje také, minimálně ve vedení města.

Předseda návrhové komise přečetl jednotlivé body, které byly hlasovány zvlášť:

A1)  a  A3) schváleno 22-0-1-1

A2) neschváleno 14-2-6-2

B) schváleno 19-0-1-4

K bodu A2) vyhlásil primátor přestávku a pro předsedy klubů dohodovací řízení do vedlejší místnosti.

JUDr. Řeháček upozornil na novelizaci zákona o střetu zájmu zastupitele. Pokud někdo má pocit, že by se měl zdržet nebo nehlasovat, ať to oznámí, ale hlasovat se o tom nemusí (bylo vypuštěno ze zákona).

Ing. Kraus, Ing. Pešek a Ing. Beitl oznámili střet zájmu a tudíž nebudou hlasovat.

Návrh usnesení k bodu A2) byl schválen 18-2-1-3

USNESENÍ ZM/162/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

níže uvedené projekty popsané v důvodové zprávě „Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí“:

1. Modernizace výtahů v byt. domě 52 a 54, Liberecká 3416,

Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství vlastníků jednotek v domě 52 a 54)

2. Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu Na Výšině 24-34,

Jablonec nad Nisou

žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie

3. Modernizace výtahů a výtahových šachet, Liberecká 40, 42,

Jablonec nad Nisou

žadatel: Společenství vlastníků bytů Liberecká 40 a 42

B. u k l á d á

Mgr. Ivetě Habadové, manažerce IPRM, vystavit ke každému schválenému projektu potvrzení o souladu projektu s IPRM nejpozději do pěti pracovních dnů od schválení ZM

10) Prodej bytů - "Info P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele oznámil stažení bodu 2 z důvodu nesložení kauce do dnešního dne.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/163/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej objektu č.p. 191 (Horní 191) na st.p.č. 565 včetně st.p.č. 565, vše v k.ú. Proseč nad Nisou bytovému družstvu Bytové družstvo Horní 191, IČ 227 96 045, se sídlem Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou, Horní 191, PSČ 468 04 za kupní cenu ve výši 860.152,- Kč.

11) Převody pozemků

"Info K, P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele, jako předkladatel, navrhl, aby o bodě A3) a, b, c (Crestyl) bylo hlasováno zvlášť a taktéž o bodu A8) (Lesy ČR), neboť se trochu vymykají standardním převodům pozemků. Vše bylo projednáno ve výboru pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM) a doporučeno.

PhDr. Fojtíková se tázala na bod A2) – směna pozemku se soukromníkem v souvislosti s komunikací u Liazu, zda je potřeba i ten cíp pozemku.

Ing. Pavízová reagovala, že ten kus pozemku je třeba, je to přesně v místech, kde bude nová komunikace.

Nebyly další dotazy a Ing. Pešek dal postupně hlasovat o bodech:

A1), A2), A4), A5), A6), A7) 24-0-0-0

A3) a, b, c 22-0-2-0

A8) 24-0-0-0

B) 1. - 6. 24-0-0-0

Návrh usnesení byl schválen v původním znění.

USNESENÍ ZM/164/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  prodej st.p.č. 6272 o výměře 15 m2, st.p.č. 4121 o výměře 22 m2, st.p.č. 4285 o výměře 20 m2, st.p.č. 4331 o výměře 27 m2, st.p.č. 4332 o výměře 27 m2, st.p.č. 4187 o výměře 30 m2, st.p.č. 4170 o výměře 27 m2, st.p.č. 4169 o výměře 28 m2, st.p.č. 6276 o výměře 27 m2, st.p.č. 6275 o výměře 13 m2, st.p.č. 353/3 o výměře 28 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 247 290 35 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 106.656,- Kč

2.  směnu části p.p.č. 755/157, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 185 m2 a části p.p.č. 813, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 283 m2 vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví pana V. K., r. 1953, bytem . ., Jablonec n.N. za část p.p.č. 755/203, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 755/221 o výměře 649 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch města ve výši 36.200,- Kč

3.  a) uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva ke Smlouvě o zřízení věcného předkupního práva ze dne 5.11.2009 uzavřené se společností CRESTYL properties s.r.o., IČ 276 21 588, se sídlem Husova 240/5, Praha 1, kterým se doba trvání věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 2352/22, parc. č. 144/3, parc. č. 2851, parc. č. 2601, parc. č. 2816, parc. č. 134, parc. č. st. 99/2, parc. č. 3053 (dříve st. 3945), parc. č. 142 a parc. č. 2301/3, všechny pozemky nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou prodloužila o dva roky.

b) uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva ke Smlouvě o zřízení věcného předkupního práva ze dne 3.8.2010 uzavřené se společností CRESTYL properties s.r.o., IČ 276 21 588, se sídlem Husova 240/5, Praha 1, kterým se doba trvání věcného předkupního práva k pozemku p.č. 2301/4 v katastrálním území Jablonec nad Nisou, prodloužila o dva roky.

c) zřízení věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 2352/22, parc. č. 144/3, parc. č. 2851, parc. č. 2601, parc. č. 2816, parc. č. 134, parc. č. st. 99/2, parc. č. 3053 (dříve st. 3945), parc. č. 142, parc. č. 2301/3 a parc. č. 2301/4 všechny pozemky nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou pro společnost CRESTYL properties s.r.o., IČ 276 21 588, se sídlem Husova 240/5, Praha 1, na dobu určitou, a to do 16.1.2016, na základě kterého bude povinností statutárního města Jablonec nad Nisou nabídnout oprávněnému výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za částku 1.100,-Kč/m2.

4.  prodej části p.p.č. 703/7 oddělené dle geometrického plánu a nově označené jako p.p.č. 703/11 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N. Bytovému družstvu Polní 12, IČ 254 79 211, se sídlem Polní 3369/12, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.000,- Kč

5.  prodej p.p.č. 1581/1 o výměře 1382 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům Ing. S., r. 1957 a Ing. Y., r. 1959 B., bytem ., Jablonec n.N. za účelem výstavby rodinného domu, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 423.100,- Kč

6.  prodej p.p.č. 1065 o výměře 74 m2 a st.p.č. 1067 o výměře 31 m2, včetně budovy bez čp/če na st.p.č. 1067 vše v k.ú. Mšeno n.N. ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, a to manželům A. r. 1971 a M. r. 1975 N., bytem . ., Jablonec nad Nisou a panu T. P., r. 1983, bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 26.513,- Kč

7.  prodej části p.p.č. 787/21, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 787/35 o výměře 42 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady panu J. B., r. 1955, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.600,- Kč

8. směnu p.p.č. 1600/3, 1577/23, 1577/24, 1576/1, 2447/2, 2471/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, p.p.č. 541/9, 597/2, 525/19, 930/2, 669/4, st.p.č. 458, části p.p.č. 928, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 928/1, 55/8, vše v k.ú. Kokonín, části p.p.č. 443, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 443/1, p.p.č. 352, 344, 353, 354, 149, vše v k.ú. Lukášov, části p.p.č. 2110/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2110/3, p.p.č. 2110/2, 2121, 2079, 2127, 2129, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, p.p.č. 1838, 1839, části p.p.č. 1793, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1793/1 a 1793/3, p.p.č. 1789, části p.p.č. 1045, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1045/2, p.p.č. 1709, 1415/3, 1701/1, 1701/2, 1701/3, části p.p.č. 1684, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1684/1, p.p.č. 174, části p.p.č. 497, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 497/1, části p.p.č. 522, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 522/1, 669, 667, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, p.p.č. 1076, 1061, 1062, části p.p.č. 1073/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1073/3, části p.p.č. 1095, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1095/2, p.p.č. 760, vše v k.ú. Rýnovice, p.p.č. 1156, 1161, 1162, 1170, 1177, 1174, 1186, 1182, 1184, 1142/2, vše v k.ú. Vrkoslavice, p.p.č. 1218/2, 1243/12, 1264/4, 1075/2, 1243/11, 1242, vše v k.ú. Jindřichov nad Nisou, p.p.č. 1872, 1873, 1875/1, 1876/2, 2120/2, 1862, 1854/2, vše v k.ú. Nová Ves nad Nisou (o celkové výměře 214322 m2), ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za p.p.č. 911/10, 912/3, vše v k.ú. Jablonecké Paseky, p.p.č. 2710, 2711, 1717/2, 1719/2, 2561/23, část p.p.č. 442/30, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/73, p.p.č. 442/45, 1986/3, 1986/5, 1986/7, 2148/17, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, p.p.č. 442, 431/1, vše v k.ú. Kokonín, p.p.č. 331, 295/1, 490, vše v k.ú. Lukášov, p.p.č. 1350, 1351, 1355/1, 1355/2, 1437, část p.p.č. 2086/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2086/52, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, p.p.č. 173, 171, 757/1, 1753, 758, 767, 739, 656/2, 673/4, 674/4, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, p.p.č. 606/3, část p.p.č. 1051, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1051/2, p.p.č. 857, vše v k.ú. Rýnovice, p.p.č. 1199, 1198, 1096/1, vše v k.ú. Vrkoslavice (o celkové výměře 110264 m2), ve vlastnictví České republiky, Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch Lesů České republiky, s.p., ve výši 81.254,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

1.  prodej části p.p.č. 912/1 v k.ú. Kokonín za účelem scelení pozemků.

2.  prodej části p.p.č. 1774/1 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Proseč n.N. (lesní pozemek).

3.  prodej p.p.č. 1359/1 o výměře 380 m2 a p.p.č. 2974 o výměře 32 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

4.  prodej části p.p.č. 661/3 a části p.p.č. 537/29 vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem stavby řadových garáží.

5.  prodej p.p.č. 338/11 o výměře 3263 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

6.  prodej části p.p.č. 196/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem parkovacího stání.

12) Výkup, darování, bezúplatný převod nemovitostí

"Info K, P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele neměl žádné doplnění. Materiál projednal VHMM a doporučil.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/165/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  výkup části p.p.č. 460/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 460/19 o výměře 4 m2 v k.ú. Rýnovice od vlastníka, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČ 70890005 za cenu 3.045,- Kč.

2.  výkup části p.p.č. 200, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 200/2 výměře 63 m2 v k.ú. Rýnovice od vlastníků paní B. M., r. 1984 a paní E. R., r. 1960, obě bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 66.000,- Kč.

3.  přijetí daru p.p.č. 677/1 o výměře 1447 m2 v k.ú. Proseč n.N. od vlastníka, kterým je Bytové družstvo RÝNOVICKÁ NISA, Masarykova 522/12, Liberec, IČ 286 90 354 do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou s tím, že podmínkou přijetí daru je výmaz zástavního práva.

4.  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 11635/ULB/2012, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela p.p.č. 10/11, ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha, p.p.č. 10/12, ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha, st.p.č. 667/1, zastavěná plocha nádvoří, stavba občanské vybavenosti na LV 10001, vše v katastrálním území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 – Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou ve veřejném zájmu.

B. r u š í

usnesení č. 219/2011 ze dne 15.12.2011

13) Fond na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele uvedl, že město chce půjčovat občanům a právnickým osobám tak, jak tomu bylo v minulých letech. Podmínky jsou historicky nastaveny, ale loni byl malý zájem (5 žádostí). Možná se situace zlepší. V návrhu do rozpočtu 2013 jde celkem 4 mil. Kč.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/166/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zveřejnění informací pro žadatele o půjčky na rok 2012/2013

Následovalo projednávání bodu 14., který byl po diskuzi předkladatelem stažen.

Cena PRO MERITIS

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou zprávu

B. s c h v a l u j e

VARIANTA I.

udělení Ceny PRO MERITIS manželům Janě a Josefu V. Scheybalovým.

VARIANTA II

udělení Ceny PRO MERITIS Ing. Jaroslavě Slabé

Ing. Beitl uvedl, že obdržel dva návrhy, manžele Scheybalovi a Ing. Slabá. Pravidla udělení ceny dávají jakousi možnost sestavovat odborné týmy, které by posoudily vhodnost či nevýhodnost návrhu. Oba dnešní návrhy jsou vhodné a jsou předloženy ve variantním řešení.

Ing. Procházková řekla, že oba návrhy jsou vhodné a navrhuje udělení cenu jak manželům Scheybalovým, tak paní Slabé, bývalé ředitelce Muzea skla a bižuterie.

Ing. Beitl dovysvětlil, že cen může být uděleno několik, nebo nemusí být udělena žádná. Rozhodnutí je na bedrech zastupitelstva.

Ing. Pešek navrhl, ať se udělí ceny oběma. Doporučil, aby se i do usnesení doplnilo v případě manželům Scheybalových – in memoriam.

Mgr. Tulpa řekl, že jsou obě varianty možné, ale byla schválena metodika, jak ocenit známé a aktivní občany. Vzhledem k daným pravidlům bude hlasovat pro první variantu.

p. Vobořil řekl, že mu nepřijde úplně vhodné, aby oba návrhy šly rovnou do ZM bez dostatečné diskuze. Co se týče muzea, je mnoho dalších kandidátů, kteří se zasloužili o jeho věhlas. Proto byla v minulosti zvolena forma širší diskuze, aby se to neřešilo zde.

JUDr.Ing. Pleticha navrhl, aby se pro dnešek materiál stáhl a připravil se na příští jednání ZM.

Ing. Beitl podotkl, že pravidla byla schválena letos v únoru a tímto zastupitelstvem. Předpokládal, že bude každý se způsobem nominací obeznámen.

Mgr. Karásek se tázal, zda by se cena nedala udělit Muzeu skla a bižuterie jako instituci.

Ing. Beitl odpověděl, že jako organizaci Muzeum skla a bižuterie by to teoreticky šlo. Návrhy z pléna jsou ale nepřijatelné, neboť návrh má své náležitosti, směřované na kancelář primátora, včetně toho, že musí být dán souhlas navrhované osoby nebo dědiců.

p. Vostřák upozornil, že by se mělo stanovit, jak daleko se půjde do historie, zda by to mohl dostat významný občan z doby po válce atd. Můžeme se dostat až k Praotci Čechovi?

Ing. Beitl řekl, že po této diskuzi cítí, že to vypadá na nějaký seminář zastupitelů k nominacím. Má dojem, že to je spíše občanská iniciativa. Nemá problém celou záležitost o měsíc odložit.

Mgr. Tulpa podpořil stažení materiálu a znovu ho projednat. Není to nic proti nikomu, jen je hodně lidí, kteří se v Jablonci o něco zasloužili. Zde není vyjádření „odborníků“, resp. pracovní skupiny, která by návrh posoudila z hlubšího pohledu. Navrhuje nechat posouzení na této skupině, které pak návrhy předloží zastupitelstvu, které stejně nakonec rozhodne.

Ing. Beitl navrhl, aby p. Tulpa byl jmenován na předsedu této pracovní skupiny.

Poděkoval, že p. Tulpa souhlasí a oznámil stažení materiálu.

14) Podnět na pořízení 68. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Petr Vobořil, náměstek primátora

p. Vobořil neměl doplnění, materiál projednal výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města a doporučil jej schválit.

Ing. Pešek navrhl, aby se zpracovala ještě jedna varianta, která by pro toto parkování uvolnila spodnější část parkoviště, která je směrem k přehradě a zachovala by původní uspořádání. Myslí si, že stromy stíní na jižní straně ZŠ Arbesova slunce, které na školu dopadá. Parkuje se zde většinou večer a v noci a provoz školy běží přes den. Samozřejmě se záměrem jako takovým, souhlasí.

p. Vobořil reagoval, že není problém, aby se varianty rozšířily, ale nyní se spouští změna územního plánu. Dále informoval o regeneraci zeleně ve Mšeně po kalamitě před dvěma lety. Byla zatím zpracovaná jen část koncepce veřejné zeleně kolem bytových domů a nyní by se zařadilo do rozpočtu dokončení koncepce.

Ing. Beitl doplnil, že o akci kolem školy v Arbesovce bylo od počátku jednáno s vedením školy. Je to elegantní způsob, jak získat ve městě několik parkovacích míst.

Mgr. Tulpa potvrdil jednání s ředitelem ZŠ Arbesova a nedělá mu problém posunutí parkovacích ploch do prostor areálu zahrady školy s jednou připomínkou. Aby mezi parkovací částí a výukovým pavilonem byla opětně doplněna nějaká přírodní zábrana (stromy, keře).

p. Vostřák řekl, že ve Mšeně jsou vysazovány nové stromky, ale jsou tam staré nebo pokřivené stromy, které se měly již pokácet. Uvedl příklad rozšíření parkoviště v Mozartově ul., ale nikdo nechce pokácet pokřivený strom a již tam jsou vysazené dva nové stromy. Na druhé straně si lidé před okny uříznou krásný zdravý smrk, protože jim stíní.

p. Vobořil reagoval, že právě k těmto účelům by měla sloužit nová koncepce, která by zamezila chaotickému kácení nebo výsadbě.

JUDr.Ing. Pleticha apeloval na nějakou systematičnost a využít stromy, určené ke kácení např. na vánoční stromy do centra (vzrostlé stromy v Pasířské ul.).

Ing. Beitl souhlasil a předpokládá, že výběr vánočního stromu probíhá trochu systémově a strom se využije k těmto účelům.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

USNESENÍ ZM/167/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů podnět na pořízení 68. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

15) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Předkladatel neměl doplnění.

Mgr. Svoboda navrhl, aby bod č. 156/2012 (projednat možnost změny technologických postupů – štola) nebyl vypuštěn z evidence. Zhotovitel zatím sdělil, že nebyla prokázána příčinná souvislost. Doporučil by vypustit úkol až ve chvíli, kdy dr. Svoboda, jako znalec a kapacita ve svém oboru, sdělí, že to tak je.

Ing. Beitl řekl, že nemá s tím problém.

Ing. Kraus se tázal, zda z úkolu 52 D/2011 již bylo něco splněno – příprava nějakých konceptů na roky 2012 a 2013.

Ing. Vele řekl, že úkol trvá a pracuje se na něm průběžně (rozpočet). V dílčích kapitolách se na něm pracuje.

Ing. Beitl podotkl, že to je nešťastný tvar usnesení a měla by se mu dát pro příště jiná forma, aby to bylo jasné.

Předseda návrhové komise řekl, že bude úprava důvodové zprávy – úkol 52 bude přeformulován a úkol 156 bude ponechán v trvání.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

USNESENÍ ZM/168/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Nové interpelace

ústní

Ing. Kraus se tázal v souvislosti se seminářem s firmou ENVIROS – upřesnění informace ohledně počtu bytů napojených na síť CZT a odhad nákladů na likvidaci nepotřebné části sítě po decentralizaci.

Ing. Vele řekl, že firma splnila i toto nad rámec smlouvy, kterou s ní město mělo, a informace poskytlo mailem. Bude odpovězeno v rámci interpelace.

Ing. Kraus oponoval, že to nebylo nad rámec smlouvy, ale bylo to ve smlouvě.

Mgr. Svoboda zopakoval interpelaci z minula: kolik dlužníků eviduje město v roce 2011 a 2012, kolik z toho je dosud nezaplacených a proti tomu postavit v jakých případech se žaloba podávala a pokud se nepodávala, chtěl by vědět důvod. Dále navázal na odpis pohledávek – po domluvě s náměstkem by prosil komplexní zprávu a prošetření o tom, jakým způsobem a kdo nese odpovědnost za to, že pohledávky musely být odepsány, tzn. nemohou být vymáhány pro nedostatek listinných důkazů a ve spojení se závěry kontrolního výboru.

Dále se tázal:

veřejná zakázka, kterou vypisuje p. tajemník – přemístění hlavního datového rozvaděče. Neustále nám je opakováno, jak je doba špatná a musí se šetřit, ale neustále probíhají změny na radnici. Táže se, zda je nezbytně nutné přesouvat i počítačové vybavení.

JUDr. Řeháček řekl, že v zásadě to nezbytné není, aby to ohrozilo chod magistrátu, ale hlavní datový rozvaděč je ve 2. patře v prostorách velmi provizorních. Serverovna se vybudovala v podzemních prostorách a je nutné celý systém přepojit tam. V tuto chvíli jde o poslední etapu přemístění serverovny do sklepa a kde byla v minulém období vybudována. Bylo to narozpočtováno a zastupitelstvem schváleno.

Mgr. Svoboda poděkoval a řekl, že to je otázka na vedení města, zda v této době, kdy peníze nejsou na jiné věci, by stěhování počítačové sítě pár let nepočkalo. Dále interpeloval p. primátora, zda by vysvětlil to, co se děje kolem diskuze na webových stránkách města. Připomněl, že v minulém volebním období, kdy ODS byla v opozici, tak ústy p. Bečváře tlumočila svoje názory na otevřenost radnice a zastávané názory byly o 180° opačné, než vedení radnice razí dnes. Požádal o otevřené stanovisko.

Ing. Beitl řekl, že neví, zda se má vyjádřit k tomu novému nebo k tomu starému, neboť dle něho to spolu úplně nesouvisí.

Mgr. Svoboda řekl, že to je úplně jednoduché: „jako opozice jste bojovali, že se chcete vyjadřovat, že chcete přístup a otevřenost. Nyní, když jste ve vedení radnice, se na webových stránkách objevily věci, které vás mohou poškodit, nevyhovuje vám co je obsahem, tak tu diskuzi, utáhnete a zašroubujete a uděláte z toho něco, co stejně nebude fungovat. Kde se vzal obrat o 180°? Proč nemůže být otevřená názorovost, proč nemůžeme slyšet názory, které se nám nelíbí, děláme politiku a vždycky se najdou lidé, kteří s námi nesouhlasí. Jako politici bychom to měli ustát a měli bychom se nad to povznést, a naopak se poučit, co děláme špatně, že nás lidé takto kritizují“.

Ing. Beitl řekl, že se bohužel internetové diskuse staly jakýmsi médiem podivným a že mu vůbec nevadí standardní připomínky, ale pokud se jde do věcí, které hraničí s trestními oznámeními – „a já nejsem ten, co by na anonymní pisatele trestní oznámení podával – pak se musíme zeptat, jakým způsobem se můžeme bránit. V tomto prostředí si člověk není jistý ničím, bohužel. Za pomocí elektronických pomůcek se může tvořit cosi, co se tváří i jako velká skupina, ale je to jednotlivec. Bylo by dobré mít před sebou diskuzi vytištěnou, abychom věděli, o čem je řeč. Tam šlo o prachsprosté napadání, i diskutujících mezi sebou, které bylo velmi destruktivní. Přes danou registraci se dá přenést, a již je překvapivý počet zaregistrovaných. Zásadní brzda diskuze to určitě není“.

Mgr. Tulpa řekl, že tento problém netrápí jen současné vedení města, ale trápil každého, protože hlavním problémem veřejné diskuze je anonymita, vulgarita apod. Využilo se zkušeností jiných měst (Semily, Jilemnice). Registrované diskuzi, k věcným otázkám se nikdo nebrání. Ale pokud jde diskuze do osobních invektiv, o kterých si můžeme myslet svoje, je to vždy špatně. Registrovanou diskuzi bude proto podporovat, je to posun k demokracii, a se zrušením živelné diskuze souhlasí.

Ing. Beitl dodal, že servery celorepublikového typu “idnes“ k tomuto opatření přistoupily také. Zvolily trochu jiný způsob, které už jsou trochu na hraně zákona (osobní údaje), ale cítí to všichni, že internetové diskuze nic nepřináší. Ještě se tázal p. Svobody, zda to musí zpracovat písemně. – je to zde prodiskutováno.

(Mgr. Svoboda souhlasil)

Dále primátor přečetl písemnou interpelaci Mgr. Špotáka:

Asi před rokem jsem za přítomnosti p. náměstka Vobořila a dalších pracovníků MěÚ měl schůzku na téma dovybavení atletické haly:

1.vrhačksou sítí, 2. Hrazdou, 3. Výměna povrchu vrhačského sektoru, které je v naprosto nevyhovujícím stavu. Dotaz zní: Byly v této věci podniknuty nějaké kroky? Dotaz je směřován na členy dozorčí rady Sportu s.r.o.

16) Zřízení Osadního výboru Proseč

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Mgr. Svoboda se tázal, proč je souhlas jen některých členů?

JUDr. Řeháček odpověděl, že již ZM bylo informováno, že OV Proseč chce obnovit svou činnost, neboť jeho činnost zanikla v září 2012 uplynutím daného času. Byl osloven p. Procházka, který poskytoval materiály, s tím, že dochází ke zřízení nového osadního výboru, nicméně s bývalými členy. Souhlasy od pí Drašarové a od p. Beldy jsou od naprosto nových členů. Byli vyzváni, ať se osobně dostaví na ZM, nebo ať poskytnou nějakou rámcovou informaci. Ostatní jsou bývalí členové.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-3-1

USNESENÍ ZM/169/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. z ř i z u j e

v souladu s § 84 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích Osadní výbor Proseč nad Nisou v počtu 7 osob

B. u r č u j e

členy Osadního výboru Proseč nad Nisou pro funkční období do 31. října 2016

Ing. Martina Stašáka

Jana Jelínka

Emila Procházku

Renatu Drašarovou

Bc. Miroslava Beldu

Ing. Václava Brodského

Miloslava Hajátka

C. v o l í

předsedou Osadního výboru Proseč nad Nisou Ing. Martina Stašáka

17) Zrušení společnosti MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele řekl, že materiál je předložen do ZM dle zákona 128/2000 Sb. MSN je dnes v takovém stavu, že ji město nepotřebuje. Proběhly tam kontroly z hlediska sociálního, zdravotního a rada jmenovala likvidátora. Dnes rada města odsouhlasila jeho rezignaci na funkci jednatele společnosti.

Návrh usnesení byl schválen 17-4-2-1

USNESENÍ ZM/170/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, společnost Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ: 28667620, sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51, ke dni 25.10.2012

B. r o z h o d u j e

o vstupu společnosti do likvidace a o změně obchodní firmy na Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. "v likvidaci".

C. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, primátora města, k provedení potřebných právních kroků, zejména k provedení a podpisu rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. formou notářského zápisu k realizaci přijatých usnesení ve věci zrušení a likvidace společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

18) Diskuze

Mgr. Žur veřejně poděkoval Ing. Maturovi, řediteli SPORT s.r.o. a celému jeho týmu za zrekonstruování sauny v krátkém čase a s úspornými náklady. Zároveň poděkoval celému realizačnímu týmu za projektovou dokumentaci. Dále upozornil, že v Jabloneckém měsíčníku vyšlo, že rekonstrukce štoly v Jablonci je dotována z peněz EU. Jedno médium – asi MF – uvedlo, že tomu tak není, že jde o tzv. výpůjčku z evropské banky. Žádal upřesnit informaci od vedení města.

Ing. Beitl odpověděl, že informace byla skutečně mylná a byla uvedena na pravou míru právě na diskuzi ke štole (Jablonex), která byla před zahájením výstavby. Pravda je taková, že stavba je placená z rozpočtu ČR a prostředky na ni jsou získané právě z úvěru od Evropské banky.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že dnes má milou povinnost za Spolek přátel města vrátit primátorovi a městu ztracenou pamětní knihu. Kniha byla uložena v nějakém kabinetu ve zvláštní škole a při vyklízení se našla. Jde o pamětní knihu z let 1988 – 1989. Zřejmě pamětní zápisy prováděl jeden z učitelů výtvarné výchovy, a kniha tam zůstala. V knize je zmínka, že je 35 let SPOZu a poslední zápis je z 26.10.1989. Vrací ten střípek do historie města. Zároveň vyzval Mgr. Tulpu, že v příštím roce 2013 bude SPOZ oslavovat 60 let svého trvání a je to dobrý námět k důstojné oslavě s bývalými i stávajícími členy SPOZu.

Ing. Pešek komentoval stav odstraněných stromů na sídlišti (pařezy). Našel zařízení na likvidaci pařezů a navrhl zakoupení jednoho tohoto zařízení do majetku města. Vyzval funkcionáře města, kteří jsou zároveň v TSJ, aby se pokusili toto zařízení dát do plánu nákupu do následujícího období, aby město bylo soběstačné a nemuselo si zařízení za drahé peníze půjčovat.

Mgr. Tulpa upozornil na pozvánku, kterou mají všichni v deskách. Výročí 80 let zahájení promítání v jabloneckých kinech a pozval na představení k tomuto výročí. Dále upozornil na 90 let Městské knihovny v Jablonci nad Nisou, které oslaví v příštím roce.

MUDr. Jörgová se tázala, jakým způsobem byl vybrán ten znalec, který se bude zabývat seismologií a eventuelně následky otřesů (RNDr. Svoboda).

p. Vobořil řekl, že bylo několik adeptů, kteří byli osloveni. Ale odborník musí mít veškerá povolení k této činnosti, proto byl vybrán tento odborník.

Ing. Beitl potvrdil, že po konzultaci s Báňským úřadem, který sdělil, že celá záležitost je hlídaná soudními znalci, doporučil sledování znalci ve stejném oboru.

MUDr. Jörgová se tázala, ze které lokality byl soudní znalec vybrán?

Ing. Beitl řekl, že těchto znalců je málo a hledala se dle odbornosti, nikoli příslušnost.

MUDr. Jörgová dále komentoval časy odstřelů – ráno v 6 hod. a pak večer kolem 22 hod., kdy se údajně „dostřelují“ nevybuchlé nálože.

Ing. Beitl odpověděl, že se k tomu bude těžko vyjadřovat, je třeba mluvit ke konkrétním věcem, ale zápis k tomu musí existovat. V dokumentaci jsou uvedena jasná stanoviska nebo důvody.

MUDr. Jörgová navrhla, aby se dala nějaká informace do měsíčníku, že může docházet k časovému posunu odpalu, neboť občané se diví a vznikají zbytečné stížnosti.

Ing. Beitl vyzval p. Oklamčáka, aby informoval zastupitele ohledně stížností občanů ke štole.

Bc. Oklamčák informoval o zpracování databáze podnětů a stížnosti, které zahrnuje Povodí Labe, Metrostav, Syner, náš magistrát, krajský úřad, Obvodní báňský úřad a Krajskou hygienickou stanici. Celkem je 42 stížností, z toho 12 podání je na poškození objektu vlivem trhacích prací, které jsou v ochranné zóně. 12 podání je na poškození objektů vlivem stavebních prací, které jsou mimo zónu. 16 stížností je na hluk a prašnost. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Ing. Beitl ještě k tomuto tématu upozornil na informaci - tabulku, kterou dostali všichni na stůl o činnosti koordinační skupiny magistrátu – protipovodňová štola. V příštím týdnu by měl přijet znalec a vydat své stanovisko. Dále informoval, že v Pasekách by střelby měly být ukončeny v listopadu a na dlouhé štole do konce ledna.

MUDr. Jörgová navrhla, aby v měsíčníku byla informace, že město má k dispozici vysoušeče v případě nějakého vyplavení či havárie s vodou a může je zapůjčit. Osobně si půjčovala od krajských hasičů, protože jich do svého vytopeného objektu potřebovala hodně.

Mgr. Žur řekl, že kontrolní výbor (KV) slouží zastupitelstvu, měl by mu předkládat i zprávy. Za celé dva roky žádnou zprávu jako zastupitel nedostal a zároveň se tázal, jakým způsobem byly řešeny jednotlivé úkoly KV a zda by mohl dostat zprávy vč. hlasování jednotlivých členů KV.

Ing. Pešek řekl, že KV zasedá každý měsíc a vždy byl pověřen nějakým úkolem. Z každého jednání je pořízen zápis a naformulováno usnesení. Není tam ale uvedeno jmenovité hlasování, ale vnímá to jako podnět k nápravě. Zprávy o činnostech výborů jsou 2 x ročně předmětem souhrnné zprávy, kterou zpracovává odd. tajemníka, kde je uvedeno, kterými okruhy se KV zabýval. Zápisy jsou k nahlédnutí u Bc. Oklamčáka. Každé usnesení je adresně směřováno k odpovědnému pracovníkovi úřadu.

Ing. Vele upozornil, že na webových stránkách města je zavedena sekce, kam se zastupitelé mohou přihlásit a jsou tam k dispozici zápisy ze všech výborů a komisí.

Mgr. Žur znovu opakoval, že KV slouží zastupitelstvu a měl by předkládat svou zprávu zastupitelům a měl by informovat, jaké kauzy řešil. Uvedl, že v červnu např. dostal výbor nějaký úkol a do dnešního dne výstup k tomu není. Pak bude na zváženou, zda KV funguje nebo jde jen o formální stav.

Ing. Beitl upozornil, že na funkci KV jasně ukazuje zákon o obcích a jde o jeden z povinných výborů. Tázal se, zda někdo ze zastupitelů dával nějaký podnět a nedostal odpověď?

Mgr. Svoboda řekl, že zde byla ostrá diskuze ohledně zprávy p. Kroutila a její kvalitě. To měl KV prošetřit a je pravda, že do dneška žádný výstup nemáme.

Ing. Pešek řekl, že KV se tím následně zabýval a je tam usnesení, že materiály, které KV do té doby dostal, nejsou úplné a byl tam odkaz na tajemníka úřadu a vedení města, aby zhodnotili, zda je zpráva úplná. KV nepříslušelo vyvozovat důsledky, postoupilo se to k dalšímu řešení do vedení města.

Ing. Beitl doplnil, že v následné RM bylo dohodnuto, že se k tomu vedení vrátí po volbách.

Ing. Kraus řekl, že též zadával jeden úkol – prověření dotační akce ohledně výstavby budovy MP. Nedostal písemnou zprávu, ale bylo jen ústně řečeno, že to bylo v pořádku. Přimlouval se, aby KV jednou za rok předložil ZM nějakou zprávu o své činnosti a pokud zastupitel podá nějaký podnět, aby o tom byla vydána zpráva.

Ing. Pešek řekl, že přijme jakýkoliv úkol a bude-li KV zaúkolován, že má předložit v prosinci zprávu o činnosti za období od zvolení do konce listopadu, uděláme to.

Ing. Beitl řekl, že pokud někdo vznáší tento požadavek, pak by bylo relevantní to vznést na všechny výbory ZM. Za vedení města vnímá KV jako trochu nezávislý výbor a byl by nerad, aby vedení město řídilo kontrolní výbor.

Mgr. Žur technicky podotkl, že KV je výbor, který především vykonává činnost pro zastupitelstvo nikoli pro radu města nebo vedení města. Předpokládá, že KV bude informovat zastupitele, ne že si zastupitel bude něco vyhledávat. Potom mohou jít další podněty tajemníkovi. Tyto věci se opomíjí již dlouho, „a já, jako Pavel Žur, jsem si dal úkol, že se budu o tyto věci více zajímat a chci, aby kontrolní výbor vykonával to, co má. Měl by také řádně vést, jak kdo hlasoval u každého usnesení“. Žádá, aby se tyto věci do budoucna řešily tak, jak to má být.

Ing. Beitl řekl, že dle zákona se KV zabývá především plněním usnesení zastupitelstva a přijímá podněty od zastupitelů, které pak zpracovává.

Mgr. Svoboda řekl, že výbory zřízené zastupitelstvem své výstupy poskytují, jsou u všech projednávaných materiálů (pozemky, věcná břemena, změna UP). Navrhuje, aby se požádal p. Pešek, aby na prosincové ZM předložil KV zprávu, co letos zásadního řešil a jaké výstupy u jednotlivých kauz jsou.

Ing. Beitl uvedl své zkušenosti z minulého volebního období, kdy jako předseda kontrolního výboru předkládal za KV zprávy zastupitelstvu až, když byly dořešeny. Dále pozval všechny přítomné k oslavám výročí ČR – 28.10. k pomníku v Tyršových sadech a následně uctění památky zesnulých. Pak pozval na 29.10. k položení věnců u stejného pomníku a tato akce bude spojena s odměňováním nejlepších policistů v jabloneckém divadle, kde bude slavnostní ceremoniál. Tázal se ředitele divadla, zda je možné setkání v salonku divadla.

Nebyla další diskuze a primátor města ukončil jednání zastupitelstva ve 12 hodin.

Ing. Petr Beitl
primátor města

ověřovatelé: MUDr. Vít Němeček, Mgr. Petr Tulpa

Vytvořeno 7.11.2012 9:19:35 | přečteno 1345x | Petr Vitvar