Zápis 13.12.2012

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 13. prosince 2012 od 14:00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Jindřich Berounský, Miroslav Pelta, Mgr. František Špoták, Mgr. Pavel Žur
  • Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslava Fojtíková, Taťjana Nováková
  • Zapsala: Eva Vanerová

Primátor města, Ing. Petr Beitl, zahájil 11. zasedání mimořádného zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou ve 14 hodin. Bylo přítomno 24 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil p. Berounského (mimo ČR) a určil ověřovatele dnešního zápisu PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou a paní Taťajanu Novákovou.

2) Schválení programu

 1) Zahájení

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Bezúplatný převod objektu Anenská č. 5, 5A a 7 v Jablonci nad Nisou

předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

 5) OZV O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

 6) Referendum k odkupu podílu v JTR a.s.

předkládá:  JUDr.Ing. Lukáš Pleticha za Klub zastupitelů ČSSD

K materiálům byl přiřazen informativní materiál k prostudování, který se týká teplárenství a bude se projednávat na příštím ZM 20.12.

Program byl schválen 23-0-0-1

3) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl na předsedu návrhové komise Mgr. Petra Karáska a jako členy obě ověřovatelky, PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou a paní Taťajanu Novákovou.

Návrhová komise byla schválena 26-0-0-0

4) Bezúplatný převod objektu Anenská č. 5, 5a a 7 v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Vele okomentoval důvody předložení materiálu z kvůli dodržení určitých termínů. Budova se vrací zpět Úřadu pro zastupování státu nepotřebnost.

Nebyla další diskuze a návrh usnesení byl schválen. 26-0-0-0

USNESENÍ ZM/194/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Smlouvu o bezúplatném převodu budovy č.p. 394 včetně st.p.č. 26/1, č.p. 1488 včetně st.p.č. 26/3, č.p. 1072 včetně st.p.č. 1018 (ulice Anenská 5, 5a, 7), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, do vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha.

5) OZV o místím poplatku za užívání veřejného prostranství

Předkládá: Ing. Petr Beitl, primátor města

Ing. Vítová, jako zpracovatelka, okomentovala materiál. Vyhláška reaguje na usnesení RM z 22.11.2012, kterým byl schválen nový ceník za stání vozidel na místních komunikacích. Z tohoto důvodu bylo třeba upravit i OZV. Doplňují se osvobození a úlevy o nový bod – zpoplatnění stání je osvobozeno, když se využívá vozidel pro kulturní akce či natáčení filmových děl (ve vyhlášce chybělo). Dále se doplňují nově vzniklé ulice – Sáňkařská a Vřesová – a doplňuje se seznam nových parcel.

Návrh usnesení byl schválen. 23-0-3-0

USNESENÍ ZM/195/2012

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přiložené důvodové zprávy.

6) Referendum k odkupu podílu v JTR a.s.

Předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, za Klub zastupitelů ČSSD

Ing. Beitl uvedl, že původně tento termín byl plánován pro schválení SPA (Smlouvy o prodeji akcií), ale jednání nejsou uzavřena, dále se jedná a detaily jsou uvedeny v materiálu „na stůl“ pro příští ZM. Vyzval p. Pletichu, aby dnes předložený materiál okomentoval.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že jménem ČSSD předkládá návrh na konání místního referenda, zda má město odkupovat majoritní podíl společnosti JTR a zda se zadlužit na dalších 20 let či nikoli. Jsou stále nejasnosti kolem počtu lidí, kterých se to týká, operuje se domácnostmi, což je relativní. Proto vidí jedinou možnost, jak uplatnit přímou demokracii, a tou je cesta místního referenda: Proto navrhují, aby město ze svého rozhodnutí vyhlásilo místní referendum. Dále pro úsporu nákladů navrhují, aby se referendum spojilo s volbou prezidenta v příštím roce. Zákon o místním referendu to umožňuje.

Ing. Kraus komentoval jednání dozorčí rady JTR minulý týden, které se týkalo počtu domácností. Má přímý slib od předsedy představenstva p. Hracha, že společnost JTR je připravená upřesnit firmě Enviros tato čísla. Požádal město, aby tuto nabídku využilo.

Ing. Procházková řekla, že v návrhu je uveden počet 6.500 lidí, kterých se vytápění týká. Obecně se tázala, co s těmito 14% obyvatel bude. Půl roku se zde jedná o tom, vč. zpráv Envirosu, že odpojení je limitováno plynovou kapacitou ve městě. Zastupitelstvo by mělo hájit zájmy všech občanů, nejen úzké skupiny. K referendu podotkla, že otázky ze zákona musí být jednoduché, aby odpověď byla ano či ne. Neumí si představit běžného občana, že by přišel k referendu a uměl odpovědět. Lidem je také potřeba vysvětlit, co nastane, pokud se město zadluží. K tomu je třeba čas a vysvětlovat. Z toho důvodu se domnívá, že to je velice nekorektní k občanům, kterých se to týká. Jde o tak složitou problematiku, že říci ano – ne, aniž občané znají vše, co kolem toho je, se jeví jako zavádějící.

JUDr. Ing. Pleticha reagoval, že otázka zní jasně. Navíc, když město odkoupí podíl JTR, vůbec to neřeší další odpojování či setrvání. Město vydá peníze za odkup společnosti, která je dávno za svým rozkvětem, a další levnější rozvoj tepla si stejně musí řešit občané a JTR. Dodal, že v době, kdy vznikl, tento materiál, si myslel, že informací k JTR bude mít ZM více. Verze „na stole“ je zjednodušená.

p. Louda řekl, že je třeba oddělit otázku, zda je nutné koupit akcie JTR a za kolik. Úplně jiná otázka je referendum – poděkoval p. Procházkové za její názory. Dále řekl, že TOP 09 měla schůzi, na kterou přišlo poměrně dost lidí, a TOP 09 je absolutně proti referendu, a to z titulu, že jde o alibistický postoj zastupitelů. Pokud někdo kandiduje do ZM, musí přijímat zodpovědnost. Nechť se zastupitelé zabývají do hloubky touto problematikou a rozhodují za maximum občanů. Je třeba JTR odpolitizovat. Není to předvolební kampaň ani lobby pro toho, kdo si chce bezpracně vydělávat. Musí se vymyslet řešení, které je nejpřijatelnější pro co nejvíce obyvatel Jablonce.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že děkuje, je to názor TOP 09, on zastává názor ČSSD, která chce dát demokratickou možnost všem občanům Jablonce.

Mgr. Paukrtová řekla, že v bodě 2) se říká - Chcete, aby si město Jablonec nad Nisou vzalo další úvěr na splácení nákupu akcí společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. IČ: 61539881, který bude splácet dalších 20 let? – Občané teoreticky řeknou ne a město vyjedná splácení na dobu 10 let. Bude se pak konat další referendum? Nebo jaký bude další postup? Řekla svůj názor: princip zastupitelské demokracie je o tom, informovat občany a v důležitých a zásadních otázkách – navíc komplikovaných - na sebe tu odpovědnost převzít: Žijeme v Jablonci, který má jako jediné město v ČR možnost reagovat na každé usnesení ZM hromadnou připomínkou, kterou jsem navrhla do Jednacího řádu ZM proto, že jsem absolvovala komunální referendum a vím, jak drahý a rigidní proces to je. Hromadnou připomínkou mohou občané reagovat na každé usnesení zastupitelstva. Ale rozhodovat o tak složité otázce, která se zde řeší řadu let a řada zastupitelů má na to vyvíjející se názor, mi nepřipadá úplně vhodné. Otázky musí být jednoduché a na řadu z nich není jednoduchá odpověď. Osobně nejsem pro drahá komunální referenda, ale občany je třeba znovu upozornit na skutečnost, že mají k dispozici hromadnou připomínku občanů. Protože pokud se změní podmínky – bude se znovu konat referendum?

JUDr. Ing. Pleticha reagoval, že pokud si bude muset město vzít úvěr na 10 let, určitě nedopadne na ZM po r. 2018. K hromadné připomínce řekl, že jediný institut přímé demokracie, který je i závazný, je místní referendum. Výstup z hromadné připomínky není pro zastupitele závazný.

Ing. Beitl se tázal, proč se nepořádala referenda, když město zinkasovalo za prodej a provozování JTR v průběhu minulých cca deseti let 280 mil. Kč. O tom, jak se rozpouštěly tyto peníze v městském rozpočtu, vždy rozhodlo ZM a nikdo se neptal občanů, kteří tam ty peníze dávají – kam to má jít. Také to nejsou všichni občané Jablonce a peníze byly rozpuštěny ve prospěch všech občanů města. Další řečnická otázka – proč se stejným způsobem nepostupovalo, když se v minulém volební období vypisoval úvěr na 250 mil. Kč – jaký je obecně mezi dvěma úvěry rozdíl. Dále se připojuje k pí. Paukrtové, aby se takovéto prostředky přesunuly do informační kampaně, která bude věcně a pravdivě informovat občany (kterých se to týká) o tom, jaká jsou rizika, která v následujících letech čekají, a co jim ty kroky, které město podniká, přinesou.

JUDr. Ing. Pleticha glosoval úvěr 250 mil.Kč , který sloužil na předfinancování projektů z regionálního programu.

Ing. Beitl měl další doplňující otázku: Proč se nedělalo referendum, když se uvolňovalo 110 mil. Kč nerozpuštěného zisku z JTR na počátku minulého volebního období.

JUDr. Ing. Pleticha reagoval, že nikdo takový návrh nepředložil. Za dnešní situace ČSSD návrh předkládá, vy máte možnost se k tomu vyjádřit hlasováním.

PhDr. Fojtíková řekla, že považuje referendum za regulérní demokratický nástroj, který patří do takovéto formy řízení, ale myslí si, že musí být velice dobře připraveno a promyšleno. Konkrétně v tomto případě není vhodná doba na referendum, protože máme málo informací, není stále předložen záměr, co bude po odkupu. Sami zastupitelé s tím budou mít problém při hlasování. A v tuto chvíli vyhlašovat referendum by bylo velice chaotické. Otázky by byly tendenční a neumí si představit, co by z toho vzešlo.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že tento návrh vznikl před dnešním jednáním, kdy se mělo rozhodovat již o odkupu akcií. Nicméně se může podat protinávrh, aby se referendum konalo později v příštím roce.

p. Louda se tázal, zda bylo referendum na přerozdělení zisku 110 mil. Kč a proč se částka raději nepoužila k reinvesticím do zkvalitnění celé sítě CZT?

JUDr. Ing.Pleticha řekl, že odpověď je jednoduchá – nikdo to nenavrhl. Bylo zde 30 zastupitelů stejně jako nyní, mohl to někdo navrhnout. Stačilo sebrat 4,5 tis. podpisů a mohlo být o tom vyhlášeno referendum. Nyní je situace pro nás  významná a my s touto iniciativou přicházíme.

p. Louda řekl, že nikdo z občanů o MVV, JTR a o CZT neví nic. Sami zastupitelé to neví, jak se to může chtít po lidech. Chce kvalifikované odpovědi: co Jablonci přinese nákup akcií a důsledky, nebo nenakoupení a důsledky. Již nyní víme, že má být nějaká arbitráž. Chce odpověď bez politikaření a lobbismu – dát na stůl všechny varianty a vyhodnotit tu nejlepší možnou.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že souhlasí s otázkami, také doufá, že se na ně dozví odpověď třeba po semináři. Zatím se tak nestalo.

p. Vostřák řekl, že byl v teplárenství od počátku a překvapilo ho mnoho věcí, ani na to všechno nechce myslet zpětně. Celé teplárenství v Jablonci dostalo město zadarmo. Vzápětí se prodalo a vybrala se německá firma, které se to dalo provádět. Ať se k tomu přihlásí lidé, kteří to prosadili, já se zdržel hlasování. Je to naše firma, která nám vyrábí v Jablonci teplo. K referendu se zdrží hlasování.

Ing. Kypta se vyjádřil k referendu. Celé to vnímá tak, že celá Evropa utíká od centrálního vytápění, všichni se toho zbavují – Švýcaři, Němci, kdo se do toho navezl, již ví, že tento business končí. My jdeme do potápějící se lodi a klidně si ji koupíme. Hodně to zjednodušuji, protože podrobné informace nemáme. Vždy je to uděláno obráceně, o něčem se jedná a pak se k tomu něco vysvětluje. Více méně se domnívá, že by se zastupitelé měli podílet na stávajícím stavu, mizerném stavu teplárenství, kdy v podstatě končí vytápění centrální a bude nahrazováno – a je jedno, zda městem či společným podnikem – nahrazováno blokovým vytápěním jednotlivých objektů. To je cíl, ke kterému by se došlo i ve společném podniku, který by měl jednu výhodu – bylo by to tak o 2/3 levnější. Je farizejské vykládat zde o tom, jak je lepší si to koupit, když z jedné strany budeme financovat celou záležitost z toho, co se vybere za dividendy, avšak ze strany druhé jsem četl v materiálu, že žádné vybírat nebudeme, abychom mohli snížit cenu o 10% atd. Hovořit se o tom dá hodně, to zásadní v Jablonci je, že se zde jednalo s RWE. RWE by rozvedlo síť na své náklady jako svou investici, kterou by zaplatilo, a bylo by to v místech blokového vytápění. Vím o tom z jiných zdrojů, že tato jednání proběhla. Víme také o tom, že od toho odstoupili a v tomto regionu (LK) věnují investice jinam. Je třeba si uvědomit, že můžeme situaci řešit o 2/3 levněji ve společném podniku a není třeba si kupovat problém sami na sebe.

Ing. Beitl řekl, že do příštího ZM bude připraven bod, kterým se bude potvrzovat jedna z variant společnosti Enviros řešení zásobování teplem. Odhlasovaná varianta bude zadána Envirosu, aby ji připravil na seminář akcionářů, který toto navrhne jako řešení města za spolupráce RWE. Informaci, že by zde investovat nechtěli, nemá. V podstatě město vyzve MVV, aby s námi dělalo zvolenou variantu.

Mgr. Paukrtová řekla, že se účastní jednání skupiny, kde jsou zastoupeny všechny politické strany a která pracuje od září r. 2011. Skupina byla seznámena se všemi náležitostmi, se stanoviskem RWE, které bylo i na výboru pro rozvoj města se zástupci firmy Enviros, a dostala adekvátní informace, které jsou známy a jsou poněkud jiné, než uvedl Ing. Kypta. Upozornila, že problematika je hodně složitá a jediné, na čem se shodli zástupci všech politických stran, je to, že jediná možnost, jak snížit cenu tepla, je stát se 100% akcionářem. Na tomto jediném výstupu se všichni shodli.

JUDr. Ing. Pleticha reagoval, že od určité doby byl členem této skupiny a za ČSSD tento souhlas není. Pokud to bylo rozhodnuto v koalici, pak ČSSD u toho nebyla.

Ing. Beitl řekl, že na tom konkrétním jednání byl Ing. Kypta a souhlas dal.

JUDr. Ing. Pleticha oponoval, že nebyl. Ať se k tomu vyjádří.

(Ing. Kypta se nevyjádřil).

Ing. Kraus komentoval svou účast v této skupině, která zasedala někdy v létě, od té doby nezasedala nebo nebyl přítomen. Na ZM upozorňoval na absenci poradního sboru. Od doby, kdy se dal mandát primátorovi, se skupina nescházela,  problematika se začala nějak vyvíjet a celá řada informací neplatí. Tím, že pracovní skupina nezasedá, těžko dnes hovořit o nějaký konsenzech a že je něco schváleno. Referendu v této situaci, kdy nevíme, zda dojde k dohodě a termínované tak, jak je navrženo, je zcela neefektivní. V rámci TOPky je tento názor, aniž by měl někdo něco proti referendu jako demokratickému nástroji. V tomto případě je to zcela předčasné a zbytečné.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že pokud se zastupitelům nezdají otázky, je možno navrhnout jinou jako protinávrh, na kterou bude možné odpovědět lépe. Nicméně se domnívá, že položené otázky jsou naprosto jasné a občané budou schopni na ně odpovědět, pokud budou chtít.

Ing. Beitl reagoval na Ing. Krause – pracovní skupina se nescházela z důvodu, že se čekalo na informace, které budou dnes odpoledne odprezentovány. Čekalo se na výsledek D.D. Dnes informace jsou, o JTR víme daleko více a v jednání je též posun, i když jiným směrem než by se městu líbil.

p. Louda zdůraznil stanovisko TOP 09, které na úterní poradě referendum odmítlo jako formu alibizmu politiků nebo zbavování se odpovědnosti.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že děkuje a vnímá stanovisko TOP 09, ale stanovisko ČSSD je předložení tohoto materiálu. Vnímají tuto možnost jako demokratickou možnost přímého výkonu demokracie danou občanům.

Mgr. Karásek řekl, že vnímá to, že město chce zabránit neustále rostoucí ceně tepla. Tázal se, zda ČSSD nejde o výši ceny, kterou lidé platí za teplo a která roste stále dál.

JUDr. Ing.Pleticha odpověděl, že růst ceny jim pochopitelně také vadí, ale tím, že se koupí podíl v teplárně, se růstu ceny nezamezí. S cenami vstupů město nic neudělá, ať vlastní 34 % nebo 100 %.

Ing. Beitl řekl, že systém spěje ke kolapsu, město se musí snažit zabránit krizové variantě a musí převzít odpovědnost za celý vývoj. Dnes se čelí vážné hrozbě celého systému.

Ing. Kraus komentoval dialog dvou řečníků – p. Karáska a p. Pletichy  - a upozornil je, že právě oni dva v minulosti byli v představenstvu JTR za město a podíleli se na zvyšování ceny.

Mgr. Karásek reagoval a doporučil p. Krausovi, aby si zjistil, jak a na jaké zvýšení probíhala hlasování zástupců města v době, kdy byl členem.

JUDr. Ing. Pleticha si dovolil připomenout, že rostla cena, protože rostla i cena paliv a ovlivňovala to cena ropy na trzích. Krom toho byla potřeba zdravá společnost, která nemohla prodávat pod cenou svých tehdejších nákladů.

Ing. Beitl to glosoval – jinak řečeno, obyvatelé Jablonce mají smůlu, že roste cena paliv a proto máme nejdražší teplo v ČR.

p. Louda se tázal, proč stojí v Jablonci GJ 800 Kč a je celá soustava v zemi a národní průměr je 550 Kč?

JUDr. Ing.Pleticha řekl, že problém nebude v zisku, ale Energetický regulační úřad reguluje přiměřený zisk. Ten byl tehdy do 10%. Teplárna měla nižší zisk kolem 7-9%.

Ing. Pešek řekl, že argumentovat tím, že roste cena paliv, je trvalý folklor. Cena rostla všechna období, kdy v řídících orgánech byli zástupci města, kteří cenu schvalovali. Rostla i v průběhu posledních dvanácti měsíců, kdy jsme se zvýšení ceny postavili čelem. Navrhl ukončit diskuzi.

Ing. Beitl podotkl, že za poslední rok, kdy se cena nezvyšovala, má společnost zisk asi 15 mil. Kč. Navrhl hlasovat o ukončení diskuze s tím, že přihlášené diskuze ještě proběhnou.

Mgr. Tulpa řekl, že politická reprezentace roku 2002-2006 zastavila svým postojem - nehlasováním v představenstvu JTR - zvyšování ceny, která se překulovala do cca 600 Kč. Politická reprezentace roku 2006-2010 tento proces nastartovala s jinými představami, dokonce cena tepla klesla. Představa byla, že tehdejší reprezentace měla, bohužel, ústní slib, že dojde ke koncepčním procesům revitalizace celé soustavy. Nyní jsme v nové situaci, osobně se hlásí k odpovědnosti, že byl podveden organizací, která prohlašovala, že ceny zastaví revitalizačním systémem. Osobně referendum odmítá.

Předseda návrhové komise Mgr. Karásek přečetl návrh a dal o něm hlasovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. vyhlašuje

konání místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva na území statutárního města Jablonec nad Nisou o otázkách:

1. Chcete, aby statutární město Jablonec nad Nisou odkoupilo akcie představující majoritní podíl 65,78% společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. IČ: 61539881?

2. Chcete, aby si město Jablonec nad Nisou vzalo další úvěr na splácení nákupu akcí společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. IČ: 61539881, který bude splácet dalších 20 let?

B. stanovuje

1. den konání na pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 12. ledna od 8.00 do 14.00 hodin

2. výši odměny pro členy městské, místní a okrskové komise ve výši 100 Kč/ člen komise a 150 Kč/předseda komise.

C. ukládá

1. Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zněním zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

2. Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zařadit do rozpočtu na rok 2013 kapitoly odboru kanceláře tajemníka částku 100.000,- Kč na konání místního referenda. 

Návrh nebyl schválen 3-16-7-0

Primátor města ukončil jednání ZM ve 14,50 hod. a upozornil, že seminář začíná v 15 hodin.

Ing. Petr Beitl
primátor města

Další informace

Vytvořeno 2.1.2013 8:31:20 | přečteno 1074x | Petr Vitvar