Usnesení 11.09.2012

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 11. září 2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/124/2012

A. schvaluje

prodej nemovitého majetku - budovy č.p. 690 na pozemku p.č. 555/5 a pozemku p.č. 555/5 o výměře 327 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejících se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, a zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001, České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00 za kupní cenu ve výši 4,538.200,-Kč.

ZM/125/2012

A. bere na vědomí

dopis pana K*****S*****, občana Jablonce nad Nisou

ZM/126/2012

A. bere na vědomí

návrh variant budoucího zásobování města Jablonec nad Nisou teplem a řešení soustavy CZT, zpracované společností Enviros, s.r.o. v červnu 2012;
B. souhlasí

s dosavadním (v důvodové zprávě popsaným) postupem statutárního města Jablonec nad Nisou ve věci odkupu akciového podílu společnosti MVV Energie CZ a.s. (IČ: 496 85 490, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5) na společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (IČ: 615 39 881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120).
C.1 schvaluje

záměr převzetí plné kontroly nad společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (IČ: 615 39 881 se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120) prostřednictvím odkoupení všech akcií druhého akcionáře - společnosti MVV Energie CZ a.s. (IČ: 496 85 490, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5);

C.2 schvaluje

přistoupení statutárního města Jablonec nad Nisou ke Smlouvě o zachování důvěrného charakteru informací uzavírané za účelem provedení due diligence ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (návrh smlouvy je přílohou důvodové zprávy).
D. deklaruje

že tím postupem chce garantovat pro všechny dosavadní odběratele v systému centrálního zásobování teplem v Jablonci nad Nisou dodávku tepla v konkurenceschopných cenách.
E.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města

a) zajistit dokončení procesu due diligence a poskytnout zastupitelstvu města informaci o výsledku komplexního posouzení stavu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. před předložením materiálu o koupi akciového podílu;
b) pokračovat v jednání se zástupci společnosti MVV Energie CZ a.s. ve věci odkupu akciového podílu ve společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s, se záměrem tato jednání ukončit předložením definitivního návrhu na nabytí akcií ze strany statutárního města Jablonec nad Nisou do konce měsíce listopadu 2012;
c) usilovat o snížení kupní ceny za akcie Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. ve vlastnictví MVV Energie CZ a.s.
E.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora:

a) předložit zastupitelstvu financování odkupu tohoto akciového podílu vč. možného návrhu na přijetí úvěru pokrývajícího část financování kupní ceny.
b) posoudit využití varianty odkupu vlastních akcií ze strany Jablonecké teplárenské a realitní, a.s.
Vytvořeno 11.9.2012 15:30:14 - aktualizováno 19.6.2013 12:30:17 | přečteno 1593x | Petr Vitvar