Zápis 30.09.2010

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 30. září 2010 od 9:00 hodin

 • Přítomno: 30 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
 • Omluveni: MUDr. Štěpán Gall, Jindřich Berounský (od 12,00 do konce jednání), Mgr. František Špoták (od 9,10 do 12,00)
 • Ověřovatelé zápisu: MUDr. Marek Řehoř, MUDr. Pavel Fastr
 • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 38. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 22 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil MUDr. Galla a pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám, které měli v uplynulém období.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek a tázal se přítomné senátorky, zda chce před jednáním ZM vystoupit. Mgr. Soňa Paukrtová řekla, že vystoupí až během jednání.

Ověřovateli zápisu byli určeni MUDr. Marek Řehoř a MUDr. Pavel Fastr.

Starosta upozornil na materiály v deskách, kde byly krom návrhu usnesení a zprávy OV Proseč hlavně propagační materiály a pozvánky.

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

5) Podněty výborů "Info P"

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

6) Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

7) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

8) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

9) Finanční příspěvek z rozpočtu města pro zajištění sociální služby

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

10) VI. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

11) Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

12) Portfolio 2. čtvrtletí 2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

13) TJ Bižuterie - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

14) Navýšení základního kapitálu společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

15) Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

16) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

17) Delegování zástupce města na valnou hromadu Dopravního podniku města Liberce, a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

18) Prodej objektů a nebytových jednotek, přeřazení objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

19) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

20) Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

21) Bezúplatné převody a výkupy nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

22) Zrušení duplicitního zápisu vlastnictví

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

23) Zpráva předsedy Výboru pro hospodaření s majetkem města

předkládá: Pavel Šourek, RZ

24) Presentace a stav přípravy projektu obchodního centra Crestyl
předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta čas. 11,00 hod.

25) Vydání 43. změny Územního plánu města Jablonec n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

26) Vydání změny č. 48b Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

27) Schválení zadání Územního plánu Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

28) Současný stav vývoje developerských staveb na území Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

29) Směnná smlouva mezi městem Jablonec nad Nisou a Českými drahami,a.s.

předkládá: Místostarosta - Ing. Otakar Kypta

30) Mateřská škola v areálu nemocnice

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

31) Podpora terénní práce na rok 2011 v Jablonci nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

32) Vánoční charitativní sbírka

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

33) Zpráva o prorodinných aktivitách města 2006 - 2010

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

34) Zpráva o česko-německém projektu "Škola hrou"

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

35) Projekt Jablonec 2011

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

36) Revitalizace navážkové oblasti a obnova znehodnocené lokality - výstavba ekologického centra a přírodně-naučného parku

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

37) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec n.N. za 1.pol.2010
předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta čas. 11,30 hod.

38) Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

39) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

40) Obecně závazné vyhlášky k veřejnému pořádku

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

41) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření Bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou na období 2008 až 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

42) Informativní zpráva o činnosti starostou a městem zřízených orgánů při vyhlášení krizového stavu nebezpečí ve dnech 7.8 až 5.9.2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

43) Zpráva o plnění dlouhodobě uložených usnesení

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

44) Změna jednacího řádu ZM a příprava ustavujícího jednání ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

45) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

46) Nové interpelace

47) Diskuse

K programu neměl nikdo doplnění a ten byl schválen 21-0-0-1

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl předsedu návrhové komise pana RNDr. Jiřího Čeřovského a členy komise MUDr. Marka Řehoře a MUDr. Pavla Fastra.

Návrhová komise byla schválena bez připomínek 19-0-1-2

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období - ZM/886/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Pan Vostřák se tázal na rekonstrukci hasičské zbrojnice, jaká byla plánovaná cena a kdy je plánováno dokončení.

Ing. Kypta řekl, že došlo ke zpoždění stavby, neboť během bourání uvnitř se zjistil daleko horší stav objektu, resp. zdiva než se předpokládalo. Celá stavba se protáhne do konce října. Odpovědnost nesou projektanti, kteří projekt připravili.

Mgr. Tulpa dodal, že do konce října by se měla uzavřít veškerá stavební část. Interiéry by měly být dokončeny do 15.2.2011. Podcenily se projektové práce v minulosti.

Pan Vostřák se tázal na výjezd souboru Nisanka do Brazilie.

Mgr. Tulpa řekl, že zájezd byl schválen Projektem 2010 v minulém roce. Město Jablonec to stálo 50 tis. Kč.

Ing. Pešek se tázal na zbudování kanalizace a čističky v Kokoníně.

Mgr. Tulpa vyjmenoval 3 varianty řešení - všechny varianty jsou drahé, ministerstvo doporučuje, aby čistička zůstala v Kokoníně. Bude se znovu projednávat s občany Kokonína.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s pečovatelskou službou.

Mgr. Tulpa řekl, že se projednalo s Mgr. Stanickou pojetí pečovatelské služby směrem k terénní službě. Humanitní odbor projednával personální změny.

Mgr. Rýžaková doplnila, že ředitelka učiní určité personální změny, o kterých může informovat.

Paní Caklová se tázala na jednání o problému kanalizace ve Zlaté uličce.

Mgr. Tulpa řekl, že celý problém spočívá v tom, že kanalizace ve Zlaté uličce není města. Jde též o jednání se soukromníky, na jejichž pozemcích je kanalizace položena.

Ing. Jakoubek upozornil, že nejde o kanalizaci a vybudování vodoteče.

Zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Ing. Pešek se tázal na problém okolo centra „Kruháč“ a stížnost manželů Koťátkových.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že šlo o prázdninový provoz a obsluhu „Kruháče“ (brigádníci=studenti), problémová skupina obtěžovala okolí. Město přijalo některá opatření a zvýšila se dohlídka okolí městskou policií.

Ing. Schäfer se tázal na jednání o projektu „Teplo z Turowa“

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že šlo o pracovní setkání, kde byl předložen možný pracovní postup a předběžná kalkulace. Mělo by proběhnout setkání mezi starosty obcí, kterých se to týká (Liberec, Jablonec n. N., Chrastava a Hrádek n. N.).

Pan Vostřák se ohradil, že v JTR není žádná informovanost o této akci.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval, že p. Vostřák je členem dozorčí rady a její funkce je trochu jiná než představenstva. Pan Balcar z JTR se všech jednání účastní. Veškeré materiály jsou k dispozici.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda při jednáních ohledně tepla z Turowa je zohledňována také energetická bezpečnost celého projektu.

JUDr.Ing. Pleticha odpověděl, že je třeba brát v úvahu polskou energetickou koncepci, která má zásoby na 30-40 let.

Mgr. Karásek se tázal, jaké jsou bilanční zásoby.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že zásoby jsou na 30 let a skrývka ve třech vrstvách. Bilanční materiály jsou polskými odborníky spočítané velice přesně.

Zpráva p. Petra Vobořila

Pan Vobořil doplnil svou zprávu o aktuální údaje:

informoval o zabezpečení dětí v době prázdnin, o stavu jednání ohledně objektu Turnovská - jednání na úrovni Libereckého kraje se soukromým investorem. Dále informoval o operačním programu na opravu fary manželů Scheybalových na 22 mil. Kč, o spoluúčasti města se rozhoduje (až 22%).

Ing. Pešek se tázal na projekt MŠ v areálu nemocnice - dnešek je uveden jako zahájení výstavby?

Pan Vobořil řekl, že dokončení je stanoveno na duben 2011 a jinak předal slovo Ing. Kyptovi.

Ing. Kypta řekl, že stavba se zahajuje předáním staveniště. Zatím je problém v elektrické přípojce.

Paní Caklová se tázala na jednání s p. Králem a zda je vše v materiálech. Dále se tázala na stav stěhování do průmyslové školy na Horním nám.

Pan Vobořil řekl, že šlo o záležitosti fary a ekologického centra (bod v materiálech).

Přestěhování umělecké školy z Mlýnské ul. do prostor průmyslovky se uskuteční do konce října (stavební úpravy).

Zpráva Ing. Otakara Kypty

Ing. Pešek se tázal na výsledky ankety MASTERCARD (umístění Jablonce na 15. místě), dále na dokončení úprav silnice v ul. Želivského - současný stav není dokončen a je 5 měsíců mimo provoz!

Ing. Kypta řekl, že se dostaly dohromady 2 stavby (most za hasičárnou ve Mšeně) a je problém s financováním a výkupy pozemků. Jde o krajskou silnici a kraj již nemá peníze (náklady přes 20 mil.Kč). Bohužel se stavba protáhne ještě do dalšího roku. K umístění v soutěži Mastercard řekl, že 15. místo ovlivnilo kritérium nezaměstnanosti (20%). Jablonec by se podstatně lépe umístil, kdyby zde nekrachly podniky.

Pan Berounský doplnil za dopravní komisi - stav ulice Želivského se bude řešit zač. října na dopravní komisi a podá zprávu.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období

5) Podněty výborů

- ZM/887/2010 "Info P"

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Nebylo doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

podněty Osadního výboru Proseč nad Nisou s tím, že

 1. úprava dopravního značení v "Zóně 30" bude provedena do konce roku 2010. Začátek "Zóny 30" bude ponechán na stávajícím místě
 2. krajnice místních komunikací v místní části Proseč nad Nisou byly vysekány koncem června a počátkem července
 3. úprava korun stromů v centrální části hřbitova v Proseči nad Nisou bude provedena v říjnu a listopadu v době vegetačního klidu
 4. odbor rozvoje uplatní investice na úpravu ploch v prostoru bývalého psího cvičiště v Proseči nad Nisou v rozpočtu 2011
 5. dopravní režim v prostoru zástavby na ul. Široká bude zachován
 6. nejnutnější údržba stezky pro pěší a cyklisty, která vede od křižovatky ulic Horní a Na Domovině, byla zajištěna v průběhu července
 7. přímé autobusové spojení Proseč nad Nisou - Mšeno nad Nisou nebude prozatím realizováno
 8. závady na komunikaci Horní směrem k ulici na Domovině byly odstraněny v průběhu srpna

6) Dopisy občanů - ZM/888/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel upozornil na špatnou částku v dopise č. 2 pí Čeveňákové - opraveno z 5.550 Kč na částku 37.694 Kč.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

 1. dopis obyvatel domů Liberecká 23 - 29, Jablonec nad Nisou
 2. dopis paní Z. Č., Jablonec nad Nisou, a schvaluje pro paní Z. Č., Podhorská 1800/20a, 46601 Jablonec nad Nisou, sepsání splátkového kalendáře s dobou splátek delší něž 18 měsíců, a to na částku 37.694,-Kč, kterou bude splácet po 300,- Kč měsíčně, vždy do 20. dne měsíce, a to od října 2010
 3. dopis o.s. Romský život, Lomená 401/8, Liberec a doporučuje o. s. ROMSKÝ ŽIVOT hledat nebytové prostory v jiné lokalitě města a se svojí žádostí se obrátit na realitní kanceláře a soukromníky.
 4. společnosti KVÍTKUR s.r.o., J. T., Jablonec nad Nisou a nevyhovuje žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje.

B.

u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, odpovědět na předložené dopisy.

7) Vyřízení interpelací z minulého ZM - ZM/889/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel se tázal všech zastupitelů, kteří podali interpelace, zda akceptují odpovědi.

Všichni souhlasili a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 37. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. června 2010.

8) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 - ZM/890/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 vybraným subjektům:
  a) z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v celkové výši 56 000 Kč dle důvodové zprávy
  b) z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 32 000 Kč dle důvodové zprávy
 2. změnu poměru schválených finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2010 pro Územní organizaci Svazu diabetiků ČR takto:
  7 000 Kč na RHB cvičení v bazénu a 3 000 Kč na distribuci DIA Zpravodaje (celková výše poskytnuté částky se nemění

9) Finanční příspěvek z rozpočtu města pro zajištění sociální služby - ZM/891/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2010 Diakonii ČCE ve výši 100 000,- dle důvodové zprávy.

10) VI. rozpočtové změny - ZM/892/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval materiál a vyzval Ing. Peška a Ing. Vítovou, aby doplnili zprávu.

Ing. Pešek konstatoval za finanční výbor, že materiál byl FV projednán a doporučen ZM ke schválení.

Ing. Vítová přečetla seznam akcí, na které město dostalo 22,5 mil Kč od LK.Jde o 3 velké akce: 8 mil. Kč na opravu hasičárny, 5,5 mil.Kč na humanizaci ul. Podhorská a 9 mil. Kč na výstavbu MŠ a jeslí v areálu nemocnice. Dále pak jsou dotovány opravy MŠ Hřbitovní a MŠ V. Nezvala. Nyní má město k dispozici 1.371.602 tis. Kč.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 20-0-5-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 72 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.371.602 tis. Kč

RNDr. Čeřovský měl připomínku, aby předkladatele, vzhledem k množství projednávaných bodů, nekomentovali materiály - všichni je obdrželi - ale jen doplnili o nové informace.

11) Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2010 - ZM/893/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel okomentoval tradiční materiál. Plnění rozpočtu je velmi uspokojivé.

Ing. Pešek za FV konstatoval, že materiál byl projednán a doporučen ZM ke schválení. Konstatoval, že hospodaření se vyvíjí lépe, než se očekávalo.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za II. čtvrtletí roku 2010

12) Portfolio 2. čtvrtletí 2010 - ZM/894/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

zprávu o stavu portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí 2010

13) TJ Bižuterie - Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru - ZM/895/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Nebylo doplnění ani žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 21-1-0-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

odklad první splátky úvěru TJ Bižuterie, o.s. z 30.9.2010 na 31.12.2010

14) Navýšení základního kapitálu společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. - ZM/896/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel řekl, že jde o opatření, aby se organizace nedostala do stejného problému jako Plavecký bazén, aby bylo spotřebováno základní jmění.

Ing. Pešek konstatoval projednání materiálu ve finančním výboru a doporučení ZM ke schválení.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. navýšení základního kapitálu společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. o nepeněžitý vklad města Jablonec nad Nisou ve výši 906 000,- Kč

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. celkovou výši základního jmění společnosti po navýšení v hodnotě 1 006 000,- Kč.

15) Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - ZM/897/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Nebylo žádné doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Přílohu č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

B. r u š í

předchozí Přílohu č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

16) Fond na zlepšení úrovně bydlení - ZM/898/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel řekl, že jde o návrh prostředků pro příští rok.

Ing. Pešek se tázal, jaká částka z rozpočtu 2011 bude vyčleněna na tuto akci.

Ing. Vítová odpověděla, že jako každoročně je to 10 mil. Kč.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-5

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2010/2011

17) Delegování zástupce města na valnou hromadu Dopravního podniku města Liberce, a.s. - ZM/899/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel řekl, že jde o dovršení majetkového vstupu Jablonce a začlenění podmínek města, které jsme si stanovili.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

předložený materiál týkající se valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s.

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2, písm. g), zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích, na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik města Liberce a.s., konanou dne 7.10.2010, Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

18) Prodej objektů a nebytových jednotek, přeřazení objektu - ZM/900/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel řekl, že materiál prošel VHMM a předal slovo Ing. Pavízové.

Ing. Pavízová se omluvila za špatně uvedená čísla v usnesení a opravila je. V bodě A2) u objektu p. Rycheckého v ul. Revoluční 11 je kupní cena 1.750 tis. Kč, z toho bude uhrazeno 1 mil. Kč při podpisu a 750 tis. Kč se proinvestuje.

Návrh usnesení byl po úpravě schválen 23-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. prodej objektu č.p. 222 (Lesní 8) na st.p.č. 517, včetně st.p.č. 517, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu P. K., bytem Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu ve výši 2.120.000,- Kč s tím, že 920.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.200.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.
 2. prodej objektu č.p. 1265 (Revoluční 11) na st.p.č. 1109/1 včetně st.p.č. 1109/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu M. R. bytem Liberec 19 za celkovou kupní cenu ve výši 1.750.000,- Kč s tím, že 1.000.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 750.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.
 3. prodej objektu č.p. 2828 (Sokolí 31) na st.p.č. 3088 včetně st.p.č. 3088 a p.p.č. 1825/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu P. K., bytem Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu ve výši 2.005.000,-Kč s tím, že 1.255.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 750.000,-Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.
 4. prodej objektu bez čp/če (kaple) na st.p.č. 240 včetně st.p.č. 240, vše v k.ú. Vrkoslavice (včetně příslušenství) Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, IČ 16390113 za kupní cenu 1.393,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 5. k nebytové jednotce č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349
  a)prodej nebytové jednotky č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 o celkové výměře 249,3 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 2493/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou Sportovně střeleckému klubu mládeže LOYD, občanské sdružení, se sídlem Jungmannova 658/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43257470 za kupní cenu 1.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
  b)zřízení věcného předkupního práva k nebytové jednotce č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2493/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou pro město Jablonec nad Nisou, na základě kterého bude povinností kupujícího nabídnout prodávajícímu výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za stejných podmínek, za jakých byla uzavřena kupní smlouva mezi městem a kupujícím. Věcné předkupní právo se zřizuje na dobu určitou 10 let.
  c) náležitosti kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2493/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, a to: závazek kupujícího provozovat v nebytové jednotce č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 v k. ú. Jablonec nad Nisou minimálně po dobu 10 let mládežnický střelecký oddíl s tím, že jestliže nebude tato podmínka splněna, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a zároveň má prodávající při nesplnění této podmínky právo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. přeřazení objektu č.p. 2941 (Podskalí 17) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek) do skupiny „B“ (objekty prodávané po bytech).
 7. zařazení objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) v k.ú. Jablonec nad Nisou do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek).

B.

r u š í

usnesení č. 477/2009/1 ze dne 29.1. 2009, kterým byl schválen prodej objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství) společnosti VENTAX s.r.o., IČ 613 24 230, se sídlem Rýnovická 4, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.500.000,-Kč s tím, že část ve výši 2.000.000,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy na účet města a část ve výši 1.500.000,-Kč bude do 3 let od podpisu kupní smlouvy proinvestována do oprav vnějšího pláště objektu.

19) Finanční plnění smluv o prodeji - ZM/901/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uznání proinvestované částky ve výši 80.000,- Kč paní R. C., bytem Jablonec nad Nisou z kupní ceny objektu č. p. 1472 Růžová 37, včetně st.p.č. 1407, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 389-2005-FaM/OMP.

20) Převody pozemků INFO P - ZM/902/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel oznámil stáhnutí bodů A4 a A16, neboť nebyly uhrazeny kauce. K projednávání bodu č. A15 (hospic) přivítal p. Pavla Petráčka, náměstka hejtmana LK.

Pan Petráček vysvětlil celý záměr LK vybudování hospice a podmínky, za kterých se převede pozemek na jeho výstavbu. V krátkosti popsal postup tak, jak se do dnešního dne vyvíjel, aby zastupitelé měli možnost objektivního rozhodnutí. Záměrem bylo vytvořit v každém okrese jeden hospicový pokoj a podporovat terénní činnost a časem vystavět kamenný hospic. Rada libereckého kraje vyčlenila 1,5 mil. Kč na vybudování těchto rodinných pokojů (Liberec, Česká Lípa a Semily). Je schválena smlouva s obecně prospěšnou společností Svatá Zdislava, která bude kamenný hospic provozovat. Rada LK uvolní 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci která by měla vzniknout do konce r. 2011. V roce 2012 by se měla zahájit samotná výstavba hospice.

JUDr.Ing. Pleticha doplnil, že parcela pro hospic se daruje s podmínkou vrácení, pokud se hospic zde nevystaví.

Ing. Pešek řekl, že by se do darovací smlouvy měla zakotvit podmínka účelu a zároveň se tázal, proč se pozemek přímo nedaruje sdružení Svaté Zdislavy.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že kraj je lepším garantem pro město.

Pan Vostřák se tázal, zda bude podmínka účelu také časově omezena - zahájení výstavby.

Pan Petráček řekl, že podmínkou je projektová dokumentace, která musí být hotova do konce r. 2011. Pokud se zastupitelé rozhodnout dát podmínku zahájení výstavby do r. 2014 - není problém v případě nezahájení stavby hospice pozemek městu vrátit.

PhDr. Fojltíková kritizovala ceny, za které jsou pozemky prodávány. Ceny jsou nevyrovnané - viz bod A12 , který se vymyká ostatním cenám a cena je pro ni nepřijatelná. Jde o podnikatelský záměr a vyzvala zastupitele, aby se o tomto bodu zvlášť jednalo.

Mgr. Tulpa upozornil, že podobný materiál byl již jednou vrácen výboru a vyzval předsedu VHMM p. Šourka, aby se k tomu vyjádřil.

Pan Šourek řekl, že tento bod se již podruhé projednával ve výboru pro hospodaření s majetkem města a výbor je znovu doporučil ZM ke schválení. Vzhledem k terénu je cena adekvátní, neboť se přihlíželo k celkové investici družstva Brilant (investovalo do pozemků města).

Mgr. Karásek podpořil převod pozemku pro hospic v Turnovské ul., o kterém se jednalo již před 6-ti lety. Doporučil schválit záměr bez další administrativy.

Mgr. Paukrtová se tázala pana radního Petráčka, zda je tento pozemek tím místem, kde kraj bude realizovat výstavbu hospice, neboť paliativní péči hradí pojišťovny jen v kamenném hospici.

Pan Petráček řekl, že vytypovaných pozemků bylo několik, ale tento je jediný, kde se dá stavět na zelené louce - dá se ihned stavět. Jiné pozemky tuto možnost nemají.

Ing. Pešek hovořil k bodu A12. Řekl, že s projektantem si prohlédl celý pozemek a objekt a litoval, že tuto možnost nevyužilo více zastupitelů. Konstatoval, že na tomto pozemku je vystavěno něco, co v Jablonci nemá obdoby. K objektu vede přístupová cesta, která je v majetku města, ale je ve špatném stavu. K provozování záměru - objektu, který se tam již vybudoval, bude evidentně nutné, aby město zařadilo cestu do oprav na r. 2012. Doporučil všem zastupitelů, aby se na objekt došli podívat.

Pan Vostřák podpořil příspěvek Ing. Peška a dodal, že si váží toho, kdo chce vrátit pozemku stejný ráz a význam, jako měl před tím. (viz Lesní divadlo).

Pan Šourek doplnil, že celý výbor VHMM posoudil kompletně postavený objekt na místě samém, a proto doporučuje ke schválení bod A12 v plném znění.

Paní Caklová řekla, že sama osobně také navštívila objekt, proti kterému nic nemá, ale upozornila na to, že byla jasně stanovena podmínka, že bude před stavbou zpevněna cesta k němu, což do dneška není. Požádala, aby bylo pro příště zastupitelstvo jasně informováno o podmínkách, které byly s družstvem Brilant domluveny.

JUDr. Ing. Pleticha upozornil na stanovisko OV Proseč, který navrhuje prodej cesty - B8. Město s tím nesouhlasí, prodej cesty se doporučuje až po schválení nového územního plánu města.

PhDr. Fojtíková požádala o hlasování samostatného bodu A12.

Pan Šourek ještě doplnil k bodu A12), že k novému objektu zatím jezdí těžká technika a investor počítá s úpravou vozovky, až definitivně skončí stavební práce.

Upozornil na to, že investice významně převýšila původní záměr, který krize zatím zastavila. Bylo nutné dokončit nezbytné a následně dodělat další práce v příštím roce.

RNDr. Čeřovský se tázal p. Petráčka, zda při schválení záměru darování pozemku pro hospic, bude nějaký problém.

Pan Petráček řekl, že bude lepší schválení převodu, zjednoduší to i jednání s řádem Sv. Zdislavy a vyřízení stavebního povolení.

Pan Bartoněk k bodu A12) řekl, že za stavebníkem je obrovský kus práce a doporučil každému, kdo je proti odprodeji pozemku, aby se tam šel podívat. Sám prodej podporuje.

Pan Berounský doplnil, že oprava cesty je na programu jednání dopravní komise. S výsledkem jednání bude ZM seznámeno. Prodej pozemku za dohodnutou cenu podporuje.

Mgr. Paukrtová souhlasí s prodejem, ale komentovala jiné prodeje a ceny, za které se pozemky prodávají. Ceny nejsou srovnatelné, relace mezi prodávanými pozemky by měly být zřejmější.

Nebyly další připomínky a RNDr. Čeřovský dal hlasovat o bodu A12 samostatně 27-0-0-0

Ostatní body usnesení mimo vyřazené body A4) a A16) 27-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. prodej části p.p.č. 1116, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1116/1 o výměře 1061 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem výstavby rodinného domu manželům Ing. O. a T. N., bytem Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 445.620,- Kč.
 2. prodej části p.p.č. 1116, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1116/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady panu J. V., bytem Horní č.p. 164, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.400,- Kč.
 3. prodej části p.p.č. 1716/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1716/3 o výměře 255 m2 a části p.p.č. 1842, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1842/2 o výměře 132 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady paní K. V., bytem U Lesíka 566, Tanvald za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 38.700,- Kč.
 4. prodej části p.p.č. 1340/43, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1340/85 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu Ing. M. H., bytem Březová 3538/13, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.200,- Kč.
 5. prodej části p.p.č. 2101/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2101/19 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům M. a W. T., bytem Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.250,- Kč.
 6. prodej části p.p.č. 820/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 820/3 o výměře 69 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům Ing. I. G., bytem Praha 8 a MUDr. R. G., bytem Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč.
 7. prodej části p.p.č. 2153/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2153/41 o výměře 224 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům M. a S. H., bytem Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 34.720,- Kč.
 8. prodej části p.p.č. 2153/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2153/42 o výměře 283 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům J. a E. H. bytem za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 43.865,- Kč.
 9. prodej p.p.č. 97 o výměře 685 m2, p.p.č. 98 o výměře 34 m2, p.p.č. 99 o výměře 324 m2 vše v k.ú. Rýnovice manželům M. a J. M., bytem Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 302.470,- Kč.
 10. prodej části st.p.č. 2129/1, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 2129/3 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům F. a G. R., bytem Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč.
 11. prodej části p.p.č. 1774/1 nově označené jako p.p.č. 1774/2 o výměře 1424 m2 v k.ú. Proseč n. N. pro Brilant „družstvo“, se sídlem Ladova 26, Jablonec n. N., IČ 183 854 35 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 142.400,- Kč.
 12. směnu části p.p.č. 1030/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1030/13 o výměře 92 m2 v k.ů. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N., která bude směněna za část p.p.č. 1030/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1030/12 o výměře 81 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec n. N. IČ 16390113, se sídlem Horní náměstí 12, Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání s tím, že opěrná zeď zůstane ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec n.N.
 13. změnu usnesení č. 363/2008/A/3 ze dne 25.9.2008 a to tak, že schvaluje prodej části p.p.č. 1524/1 nově označené jako p.p.č. 1524/9 o výměře 966 m2 a č. 1524/8 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy do podílového spoluvlastnictví každý ideální 1/29 manželům M. a J. H., bytem Jablonec n.N. a Ing. Z. R. bytem Louňovice a panu Ing. M. V.
 14. darování p.p.č. 2609/11 o výměře 6500 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vybudování hospice Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508.
 15. prodej p.p.č. 534/2 o výměře 549 m2 v k.ú. Vrkoslavice paní V. K., bytem Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 211.914,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

 1. prodej části p.p.č. 1985 v k.ú. Mšeno n.N.
 2. prodej části p.p.č. 599/3 v k.ú. Vrkoslavice
 3. prodej části p.p.č. 394/2 v k.ú. Lukášov za účelem stavby malé vodní elektrárny
 4. prodej části p.p.č. 844/50 a části p.p.č. 844/5 vše v k.ú. Jablonecké Paseky
 5. prodej p.p.č. 1790/6 o výměře 159 m2 v k.ú. Jablonec n.N.
 6. prodej p.p.č. 1125/5 o výměře 149 m2 v k.ú. Jablonec n.N.
 7. prodej p.p.č. 881/2, p.p.č. 877/12 vše v k.ú. Rýnovice
 8. prodej p.p.č. 1118 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zajištění přístupu
 9. prodej části p.p.č. 633/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby garáže
 10. prodej p.p.č. 341/4 o výměře 87 m2, st.p.č. 925/1 o výměře 89 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.
 11. prodej p.p.č. 310 o výměře 417 m2 a p.p.č. 312 o výměře 138 m2 v k.ú. Proseč n.N.
 12. prodej části p.p.č. 279/9 v k.ú. Jablonec n.N.
 13. prodej p.p.č. 2855 a části p.p.č. 205/1 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování

C. r u š í

usnesení č. 478/2009/4 ze dne 20.1.2009

D. t r v á

na usnesení č. 838/2010/A/5 ze dne 27.5.2010

21) Bezúplatné převody a výkupy nemovitostí - ZM/903/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval materiál u bodu 5. Jsou doplněny přesné geometrické výměry, které nebyly u projednávání VHMM.

PhDr. Fojtíková se tázala na pozemek č. 1603 - zda se vykupuje celý.

Ing. Pavízová potvrdila, že jde o parkoviště, které se také vykupuje.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 7/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 2294/7, ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.
 2. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 6/2010, kterou se bezúplatně převádí st.p.č. 5451 o výměře 16 m2, st.p.č. 5452 o výměře 48 m2, st.p.č. 5459 o výměře 37 m2, st.p.č. 5462 o výměře 31 m2, st.p.č. 5463 o výměře 13 m2 (zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba občanského využití) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.
 3. výkup části p.p.č. 803, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 803/2 o výměře 902 m2 a část p.p.č. 804/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 804/3 o výměře 90 m2 vše v k.ú. Rýnovice od paní Š. D., bytem Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 595.200,- Kč.
 4. výkup části p.p.č. 383/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 383/6 o výměře 80 m2 v k.ú. Kokonín od manželů J. F., bytem Jižní 4135, Jablonec n.N. a R. F., bytem Turnov za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.308,- Kč.
 5. výkup budovy bez č.p/če na st.p.č. 1605, včetně st.p.č. 1605 o výměře 564 m2 a část p.p.č. 1603/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1603/47 o výměře 854 m2, p.p.č. 1603/46 o výměře 437 m2, p.p.č. 1603/5 nově o výměře 1374 m2 a části p.p.č. 1603/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1603/39 o výměře 1923 m2, p.p.č. 1603/38 o výměře 629 m2, p.p.č. 1603/54 o výměře 1021 m2 vše v k.ú. Mšeno N. od vlastníka společnosti JABLONEX GROUP a.s., Palackého 3145/41, Jablonec n.N., IČ 46 711 538 za cenu 5,180.000,- Kč.

22) Zrušení duplicitního zápisu vlastnictví - ZM/904/2010

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta

Předkladatel doplnil, že jde o nápravu již schváleného. Jinak nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-5

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání vlastnického práva s paní RNDr. M. V., trvale bytem Veleslavín, 160 00 Praha 616, s tím, že v katastru nemovitostí bude jako výlučný vlastník p.p.č. 1226/5 a 1226/6, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou, zapsána paní RNDr. M. V.

23) Zpráva předsedy Výboru pro hospodaření s majetkem města - ZM/905/2010

Předkládá: Pavel Šourek, RZ

Předkladatel uvedl, že považoval za nutné tuto zprávu předložit. Nabídl svou pomoc při řešení rozpracovaných problémů v dalším období.

Pan Vostřák se tázal na důvod zpracování materiálu o správě objektů města, který připravil p. Hozák. Zdá se mu to jako zbytečná administrativa.

Pan Šourek řekl, že je třeba průběžně odstraňovat nedostatky, aby se v rámci údržby věci dotahovaly do konce.

JUDr.Ing. Pleticha uvedl jako příklad zpracování plánu shozu sněhu ze střeh městských objektů v rámci plánu zimní údržby.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-1-7

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

závěrečnou zprávu předsedy Výboru pro hospodaření s majetkem města a člena RM.

25) Vydání 43. změny Územního plánu města Jablonec n.N. - ZM/907/2010

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

Předkladatel krátce uvedl, že se jedná o přehradní štolu - jde o vydání dokumentace, aby šlo o veřejně prospěšnou stavbu.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-1-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy 43. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou,schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000 Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002 Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000 Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003 Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004 Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003 Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004 Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004 Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004 Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006 Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004 Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006 Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006 Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006 Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006 Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006 Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005 Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006 Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006 Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006 Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007 Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008 Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008 Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009 Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009 Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009 Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009 Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010 Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010 Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010 Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010 Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 a to dle materiálu (dokumentace 43. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

26) Vydání změny č. 48b Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/908/2010

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

Předkladatel krátce vysvětlil, že jde o veřejně prospěšné stavby.

Nebyla žádná diskuse a původní návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy změnu č. 48b Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002 Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000 Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003 Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004 Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003 Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004 Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004 Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004 Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005 Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006 Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004 Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006 Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006 Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006 Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006 Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006 Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005 Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006 Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006 Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006 Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007 Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008 Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008 Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009 Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009 Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009 Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009 Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009 Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010 Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010 Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010 Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010 Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010 Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 48b ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

27) Schválení zadání Územního plánu Jablonec nad Nisou - ZM/909/2010

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

Předkladatel řekl, že v minulosti byl schválen podnět a nyní se územní plán rozbíhá a měl by být během 2 let hotov.

Mgr. Paukrtová řekla, že principielně proti tomuto materiálu nic nemá, ale zdůraznila 2 body, které považuje jako největší problém pro město - teplárenství a centrální zásobování teplem a obchvat Jablonce - západní tangenta. Hovořila o zpracovaném územně-energetickém konceptu, který byl projednán a schválen v r. 2008. Během let se ukázalo, že územní plán v souvislosti s centrálním zásobováním teplem bude pro město největším problém, ale doufá, že 50. změna bude schválena novým ZM. Poděkovala výboru pro energetiku, který odvedl velký kus práce. Rozhodnutí nejsou jednoduchá, ani triviální. Problémy s teplem budou stále a je třeba zabývat se objektivními podklady. Dále hovořila k transitní dopravě a jejím řešení přes město. Stávající řešení jsou akceptovatelná městem i ŘSD. ZM schválilo velkou většinou tunel na křižovatce Palackého ul. a Vrchlického sady na silnici II.tř. Toto řešení může v budoucnosti svádět k tomu, aby silnice I.tř. 1/14 byla tímto koridorem vedena a nikoho nebude zajímat, že je veden západní obchvat (na Prahu) mimo město.

RNDr. Čeřovský upozornil, že ve výčtu uvedených materiálů chybí jeden materiál z odboru školství, resp. rozvoj školství a soustava vzděláváni. Žádal doplnit.

Ing. Pešek řekl, že je třeba vysvětlovat podmínky zásobování teplem a odpojování od centrálního zásobování. Hlavní důvod je obecný, dát všemu řád a odstranit živelnost odpojování.

Pan Berounský řekl, že zadání ÚP města jednoznačně vystihuje, co město potřebuje a co je třeba řešit. Město musí vzhlížet k variantám finančně dostupným.

Mgr. Paukrtová reagovala, že s návrhem tunelové varianty nikdy souhlasit nebude, považuje to za řešení mimořádně necitlivé k této krásné lokalitě. Bude záležet na budoucích zastupitelích, jak se rozhodnou. Bude záležet na objektivním posouzení problému.

Mgr. Karásek řekl, že zadání územního plánu by mohlo vyhovovat všem a nově zvolené ZM by mělo další věci dotáhnout. Souhlasil s názorem senátorky Paukrtové ohledně tunelové varianty.

Pan Pelta řekl, že se mu jeví tunelová varianta jako správná, ale je nutná shoda všech zúčastněných - města, ŘSD, kraje a ministerstva. Po volbách je nutné dotáhnout stavbu silnice mezi Libercem a Jabloncem přes Lukášov, je nutné vytvořit nové politické vazby mezi krajem a městem. Je třeba, aby Jablonec ukázal jednotu.

JUDr.Ing.Pleticha krátce hovořil k obchvatům kolem města. Je třeba brát v úvahu také rozhodnutí obce Nová Ves, která kategoricky odmítá průjezd obcí. Na tom stojí příští rozhodnutí ZM.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

Mgr. Habadová doplnila, že na základě schválení tohoto usnesení o novém územním plánu se město pokusí získat maximální dotaci ve výši 4 mil. Kč.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání nového ÚPn Jablonce nad Nisou.

24) Presentace a stav přípravy projektu obchodního centra Crestyl - časování 11,00 hod. - ZM/906/2010

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

Starosta přivítal přítomné zpracovatele a oznámil, že po tomto bodu bude následovat krátká přestávka s občerstvením.

Ing. Kypta krátce uvedl materiál a pozval zástupce firmy Crestyl, aby okomentovali celou přípravu a dosavadní vývoj stavby.

Ing. Radim Sayed, ředitel projektu, a Ing. Tomáš Klíma, vedoucí přípravy projektu, představili změny a úpravy na projektu obchodního centra, vč. presentace.

Ing. Sayed uvedl ve zkratce firmu a zhodnotil práci za poslední 3 roky. Zdůraznil, že stavebnictví zasáhla krize nejvíce. Musí se snižovat náklady (pronájmy ploch šly na 50%). Projekt by měl vrátit život do centra města. Návrh projektu se ale nemění, změnil se pouze v plánech suterénu OC.

Ing. Klíma okomentoval změny v projektu a již schválená stavební povolení. Narazilo se na problémy kolem výkopu jámy (tvrdé podloží). Dva suterény prodražovaly stavbu, proto se přistoupilo k vybudování jen jednoho suterénu, který se trochu zvětší. Je řešena i dopravní situace v centru města (semafor na křižovatce Liberecká a Budovatelů). Výsledný návrh je schválen v územním rozhodnutí a je kompromisem všech dotčených institucí.

Ing. Sayed zdůraznil, že projekt se nezastavuje, jen se posouvá termín dokončení. Cílem je dokončit stavbu a snížit stavební náklady, aby byly vytvořeny podmínky i pro nájemce ploch, a otevřít obchodní centrum na jaře v r. 2013.

Pan Pelta řekl, že je pozitivně překvapen a podporuje vše, co se dělá ve městě. Střed města se zkulturní a vrátí se život do centra. Dané území si zaslouží rekonstrukci a zdůraznil důležitost dopravní infrastruktury přes celé centrum města.

Ing. Sayed řekl, že není jednoduché přesvědčit nájemce, aby se zavázal k pronajmutí plochy v OC, ale zatím se podařilo obsazení ploch na 60%. Dobrá zpráva je, že vstupují na trh v ČR noví „hráči“. Celý koncept je navázán na pěší zónu v centru.

Pan Vostřák řekl, že komise pro regeneraci městské památkové zóny nesouhlasí se snížením počtu parkovacích míst.

Ing. Kypta řekl, že původně bylo dopravními architekty naplánováno 200 parkovacích míst, jinak dojde ke kolapsu dopravy v centru. Bohužel v dnešní době se nepostaví něco, co ekonomicky nejde (parkovací místa v podzemí). Počet parkovacích míst, která tam Crestyl naplánoval, splní očekávání.

Pan Vostřák se ohradil, že komise dostala nějaké informace, ze kterých vycházela. K množství obchodů v OC řekl, že je otázkou, zda jich město tolik potřebuje.

Ing. Klíma reagoval na počet parkovacích míst kolem objektu. Z hlediska všech je nutné, aby objekt fungoval, vč. parkování. Stávající možnosti parkování nebudou sníženy, naopak bude nabídnuto více míst a celá stavba bude odpovídat standardním středoměstským projektům.

Ing. Kypta řekl, že vývoj projektu se mění za „běhu“ a není možné o všem okamžitě informovat zastupitele. Od poslední informace v květnu 2010 se stav změnil, proto dnes tato zpráva na posledním ZM před volbami.

Bc. Hamplová se tázala, jaký bude další vývoj projektu, pokud ho ZM neodsouhlasí.

Ing. Pešek upozornil na vyšší kvalitu podzemních parkovacích míst, neboť v zimních měsících je úklid sněhu nákladná záležitost. Uvedl Kaufland, kde je úklid parkoviště (nekrytého) milionová záležitost.

Ing. Beitl řekl, že mu chybí základní parametry v porovnání stávajícího, resp. původního parkoviště, a nově navrhovaného. Změna sníží kvalitu projektu.

Ing. Sayed odpověděl na dotaz Bc. Hamplové, že v případě neschválení se bude muset znovu jednat s bankou a bude to další oddálení realizace projektu. Tento projekt se řadí v rámci městských projektů k těm menším.

Ing. Klíma odpověděl na počet parkovacích míst. V původním projektu jich bylo 305, požadováno bylo 211 a po snížení o jeden suterén jich bude 214 parkovacích míst.

Pan Šourek navázal na p. Peltu. Řekl, že pokud chce Jablonec toto obchodní centrum, měl by se tento materiál odsouhlasit. Na Horním nám. je cca 80 parkovacích míst a bude-li přes 200 míst pod OC, je to dost velký počet.

Mgr. Paukrtová řekla, že každé oddálení projektu je problém. Je otázka, zda toto je poslední verze projektu a jaká se předpokládá realizace.

Ing. Sayed odpověděl, že by to měla být poslední změna, ale nyní se zvažuje další postup ohledně školy - jak ji začlenit do projektu. Projekt má územní rozhodnutí, nadzemní část stavby by se neměla měnit. Crestyl má zájem, aby projekt byl funkční, neboť do něho sám investoval miliardu Kč.

Ing. Kypta řekl, že 305 míst k parkování byl nadstandard pro Jablonec, na který město nemá. Oddálením projektu by se nic neřešilo.

Mgr. Tulpa řekl, že předsedkyně klubu požádala o přestávku 10 min. na jednání klubu.

Po přestávce se hlasovalo o předloženém návrhu usnesení 20-0-5-4

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předloženou změnu projektu Obchodního centra - „Central Jablonec“, vyplývající z jeho nutné optimalizace a s následné uzavření Dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, který tuto předloženou finální podobu projektu ve svém obsahu zakotví, v souladu s podmínkami původní smlouvy.

časování 11,30 hodin

37) Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec n. N. za 1.pol.2010 - ZM/919/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel uvedl materiál a vyzval Ing. Rulce, ředitele MP, k případnému doplnění.

Ing. Rulc jen krátce upozornil na pasáž na str. 15 -17, ve které je popsáno napadení strážníka a provedeno zhodnocení r. 2008 a 2009.

Pan Vostřák se tázal na možnosti obrany při napadení obyčejného občana, když se neubrání ani strážník. Dále se tázal na práci okrskáře.

Ing. Rulc řekl, že jsou uvedeny ty nejagresivnější případy napadení, které končí na služebně MP nebo Policie ČR. K práci okrskáře uvedl, že není možné, aby byl všude, jsou nutné pravidelné obchůzky rajonu.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 24-0-1-4

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předloženou zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za l. pololetí 2010 v plném znění.

30) Mateřská škola v areálu nemocnice - ZM/912/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil doplnil, že smlouva je uzavřena a školka by měla být k předání k 31.3.2011 a dokončení souvisejících ploch je 30.4.2011. Smlouva o provozu MŠ je doplněna o navýšení příkonu el. energie.

Ing. Pešek se tázal na vítěze výběrového řízení na stavení firmu.

Ing. Kypta odpověděl, že stavět bude firma ASTRA Mont, s.r.o.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o naplňování záměru výstavby a provozování mateřské školy v areálu nemocnice

B. u k l á d á

1. Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

předložit ZM po dokončení výstavby objektu MŠ materiál týkající se schválení zřízení nového odloučeného pracoviště Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2011 částku potřebnou na vybavení a provoz MŠ v areálu nemocnice dle důvodové zprávy

28) Současný stav vývoje developerských staveb na území Jablonec nad Nisou - ZM/910/2010

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta

Ing. Kypta řekl, že tento materiál seznamuje zastupitele se stavem přípravy projektu, příp. v jaké fázi se nacházejí stavební práce.

Ing. Pešek chtěl znát výši finančních prostředků, kterou zaplatily developeři městu v rámci nájemních smluv, jaký je efekt pro město, když se stavby protahují. Např. odklad stavby PROCTUSu komplikuje stavbu v Kamenné ul. Dále doporučil, aby tento materiál byl zpracován za 4 - 5 měsíců, aby se udělal pořádek v termínech kolaudace.

Ing. Kypta řekl, že tento materiál je jako prvotní. Developeři posunuly z ekonomických důvodů termíny kolaudace nebo čekají, až vyprší lhůty z důvodu nezájmu. Pozemky jsou ošetřeny smlouvami o smlouvě budoucí kupní a musí to znovu projít jednáním ZM.

RNDr. Čeřovský doplnil o návrh doplnění od Ing. Peška, úkolem pro místostarostu (viz usnesení).

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o současném stavu vývoje developerských staveb na území Jablonec nad Nisou

B. u k l á d á

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi pro rozvoj města,

aktualizovat podanou informativní zprávu k datu 28.2.2011

29) Směnná smlouva mezi městem Jablonec nad Nisou a Českými drahami,a.s. - ZM/911/2010

Předkládá: Místostarosta - Ing. Otakar Kypta

Nebylo doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření směnné smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a Českými drahami, a.s.

31) Podpora terénní práce na rok 2011 v Jablonci nad Nisou - ZM/913/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Nebylo doplnění a návrh usnesení byl schválen 23-0-1-4

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. zapojení města Jablonec nad Nisou do programu Rady vlády ČR: Podpora terénní práce 2011, s celkovými náklady 383.167,-Kč
 2. podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 250.000,- Kč
 3. finanční spoluúčast města Jablonec n. N. ve výši 133.167,-Kč

32) Vánoční charitativní sbírka - ZM/914/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Bez doplnění byl návrh usnesení schválen 25-0-0-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložený materiál k problematice vánoční charitativní sbírky v Jablonci nad Nisou a vyhlášení veřejné vánoční charitativní sbírky na pomoc občanskému sdružení Rodina 24 v rámci Vánočních trhů.

33) Zpráva o prorodinných aktivitách města 2006 - 2010 - ZM/915/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Nebylo doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o prorodinných aktivitách města v letech 2006 - 2010.

34) Zpráva o česko-německém projektu "Škola hrou" - ZM/916/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Nebylo doplnění ani diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o česko-německém projektu Škola hrou.

35) Projekt Jablonec 2011 - ZM/917/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Pan Vobořil doplnil o informaci za kulturní komisi ze dne 23.9.2010, která materiál doručuje schválit.

RNDr. Čeřovský podal protinávrh v bodě A2., aby byla vzhledem k ekonomické situaci snížena finanční částka projektu na 3 mil. Kč.

Hlasování o protinávrhu 12-4-9-3

Návrh v původním znění usnesení byl schválen 16-0-9-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2011“ dle důvodové zprávy
 2. finanční rámec projektu na rok 2011 ve výši 3 368 tisíc Kč

B. p o v ě ř u j e

 1. koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2011“ Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
 2. realizací povinných akcí projektu „Jablonec nad Nisou 2011“ subjekty dle důvodové zprávy

C. u k l á d á

ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o., zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2011“ a předložit ho na jednání Rady města dne 2. prosince 2010 a na jednání Zastupitelstva města v lednu 2011

36) Revitalizace navážkové oblasti a obnova znehodnocené lokality - výstavba ekologického centra a přírodně-naučného parku - ZM/918/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Předkladatel uvedl, že podobný materiál se již zastupiteli projednával, nastaly ale komplikace v podobě stavebního povolení. Po geologickém průzkumu se zjistilo, že na celou oblast je velká ekologická zátěž. Předkládáme návrh řešení - v r. 2010 pokračovat v žádosti o dotaci na výstavbu a v r. 2011 žádost na odstranění ekologické zátěže. Obě žádosti jsou spojené se stavebním povolením, které může být vydáno až po odstranění ekologické zátěže.

Paní Bukvicová se tázala na budoucí výstavbu sídliště Dolina, zda není výstavba tohoto centra spíše jako zátěž lokality.

Pan Vobořil řekl, že si myslí, že park pro děti bude ku prospěchu .

Pan Vostřák řekl, že celá lokalita Doliny až k autobusovému nádraží je zanedbaná a přírodně volná. Naopak si myslí, že výstavba ekolog. centra bude úspěšné pokračování celého úseku a výstavbě na Dolině to nemůže překážet.

MUDr. Jörg se tázal, zda odhad 30 mil. Kč je konečný, zda nehrozí zvýšení ceny.

Pan Vobořil řekl, že odhad dle projektantů je spíše vyšší.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-3-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu

B. d o p o r u č u j e

připravit žádost o dotaci z OPŽP, osy 4, oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

C. u k l á d á

předložit na jednání zastupitelstva města v prosinci 2010 aktuální informace k oběma projektům.

38) Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2009 - ZM/920/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel ani zpracovatelka neměli doplnění.

Ing. Pešek upozornil na chronologii čísel v důvodové zprávě - zůstatek na bankovním účtu je jiný než v bilanční zprávě auditora (rozdíl 600 tis.Kč).

Mgr. Tulpa řekl, že 6010 tis. Kč je dotace na různé doplňující akce schválené v rámci mikroregionu (osvětlení na přechodech). Ale přesnou informaci by podal p. Chlouba, předseda mikroregionu, který není přítomen.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-2-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2009, který byl schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory, dne 22. června 2010

39) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí - ZM/921/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Mgr. Tulpa neměl doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

 1. rozhodnutí Rady města Jablonec nad Nisou (usnesení RM/144/2010) ze dne 1. července 2010 o schválení projektu "IPRM Jablonec nad Nisou - Rekonstrukce výtahů v bytovém domě SVBJ" (žadatel Společenství vlastníků bytových jednotek ul. Nová Pasířská č.p. 4039/17, 4040/19 a 4041/21 v Jablonci n. N.)
 2. informaci o další chystané výzvě v oblasti regenerace bytových domů, viz důvodová zpráva

40) Obecně závazné vyhlášky k veřejnému pořádku - ZM/922/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel vyzval zpracovatele Mgr. Teufla, aby okomentoval materiál.

Mgr. Teufl jen dodal, že obě vyhlášky jsou schváleny ministerstvem vnitra. Z výčtu míst vypadla dětská hřiště, neboť mají svůj provozní řád, který tyto podmínky upravuje, a MP může v daném případě zasáhnout.

Paní Caklová navrhla překontrolovat všechny řády hřišť (požívání alkoholu).

Ing. Dlouhý se tázal, proč se v ul. Podhorská může pít a nesmí se žebrat.

Mgr. Teufl odpověděl, že vymezení je dáno na základě návrhu městské policie.

MUDr. Jörg se tázal, jak bude postupovat MP v případě nepřizpůsobivého alkoholika - bezdomovce - kam ho „uklidí“.

Mgr. Tulpa řekl, že vyhláška toto neřeší, bezdomovectví není trestné a není vězení pro dlužníky. Snad to vyřeší krajská záchytka nebo v budoucnu zřízení ubytovny pro bezdomovce.

Paní Bukvicová a pan Vobořil měli připomínku, že v bodě 18. se neřeší zákaz pití alkoholu a žebrání v areálu výstaviště v ul. U Muzea.

Ing. Pešek řekl, že vyhláška neřeší žádné sankce přestupků.

Mgr. Teufl odpověděl, že je to jasně stanoveno dle přestupkového zákona č.219/1990 Sb. a MP ví přesně jak postupovat.

Mgr. Tulpa ještě dodal, že problémová skupina nepřizpůsobivých bezdomovců je kolem 26-28 osob. Tito lidé skončí velmi často v městské nemocnici. Zákon tento problém neřeší a nejsou sankční postihy na dlužníky.

Pan Vostřák se tázal, zda jsou charitativní sbírky také druhem žebrání.

Mgr. Teufl řekl, že jde o povolené sbírky, které podléhají zákonu a jsou řádně ohlášené. (úprava ve článku 2)

Návrh usnesení byl upraven a schválen 25-0-1-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

 1. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 2. po upřesnění při jednání zastupitelstva obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

41) Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření Bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou na období 2008 až 2011 - ZM/923/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel neměl doplnění a vyzval zpracovatele o případný komentář.

Ing. Vaníček uvedl k bodu D) - od sněhová kalamity v říjnu 2009 město spolupracuje s firmou CITIPLAN, která řeší krizové situace a letos vyhrála výběr. řízení na zajištění pitné vody při krizových stavech.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou

42) Informativní zpráva o činnosti starostou a městem zřízených orgánů při vyhlášení krizového stavu nebezpečí ve dnech 7.8 až 5.9.2010 - ZM/924/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Mgr. Tulpa řekl, že jde o reakci na srpnové povodně.

Ing. Vaníček krátce okomentoval materiál, vyzdvihl systém řešení komunikace starostů obcí v kraji.

Mgr. Tulpa doplnil, že se připravuje setkání s lidmi, kteří pomáhali při povodních.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o činnosti orgánů města Jablonce nad Nisou v době vyhlášení krizového stavu nebezpečí

43) Zpráva o plnění dlouhodobě uložených usnesení - ZM/925/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel předal slovo tajemníkovi, který neměl doplnění.

Pan Šourek navrhl úpravu v bodě112/B/3a - vypustit jméno a ponechat jen funkci předsedy VHMM.

Po úpravě důvodové zprávy se návrh usnesení schválil 25-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci o aktuálním stavu plnění platných dlouhodobých usnesení zastupitelstva města Jablonec n/N.

= číslo XI/B/2001

= číslo X/B/2/2004

= číslo XXV/B/2004

= číslo 53/B/2007

= číslo 112/B/3a/2007

= číslo 163/B/1/2007

= číslo 163/B/2/2007

= číslo 345/B/2008

= číslo 353/B/2008

= 393/2/2008

= 682/B/1a/2009

= 682/B2/2009

B.

v y p o u š t í

z evidence přijatých usnesení města Jablonec n/N.

= číslo XI/B/2001

= číslo X/B/2/2004

= číslo XXV/B/2004

= číslo 53/B/2007

= číslo 112/B/3a/2007

= číslo 163/B/1/2007

= číslo 163/B/2/2007

= číslo 345/B/2008

= číslo 353/B/2008

= 393/2/2008

= 682/B/1a/2009

= 682/B2/2009

C.

u k l á d á

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města pro oblast rozvoje

 1. předložit zastupitelstvu města informativní zprávu, dojde-li k novým skutečnostem ve financování křižovatky ulice Palackého
 2. uplatňovat investice na výstavbu odkanalizování objektů v oblasti Proseč nad Nisou v rozpočtu města Jablonec nad Nisou
 3. uplatnit titul rekonstrukce památníku obětem 1. světové války v Tyršových sadech při zveřejnění nejbližšího příslušného dotačního programu

44) Změna jednacího řádu ZM a příprava ustavujícího jednání ZM - ZM/926/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

JUDr. Nesvadba jen upřesnil, že navržený termín úterý 9.11. ustavujícího zastupitelstva je nejbližší možný termín po volbách.

Mgr. Paukrtová navrhla ustavující termín ZM na čtvrtek 11. 11. 2010, vzhledem k zajetému režimu čtvrtků.

RNDr. Čeřovský navrhl čas ustavujícího jednání na 15,00 hod.

JUDr. Nesvadba řekl, že není problém s datem 11.11., ale je třeba počítat s tím, že před zahájením ZM bude předávání osvědčení zastupitele a fotografování pro web města. Dále upozornil, že o ustavující ZM mají zájem i občané a osobně se zúčastňují.

RNDr. Čeřovský navrhl doplnit počet členů výboru na lichý počet, ale maxim. 11 členů.

JUDr. Nesvadba řekl, že rozhoduje nadpoloviční většina členů výboru a někdy je problém, aby se orgány sešly.

Protinávrh návrh usnesení byl schválen (max.11 členů výboru) 23-1-2-2

Návrh usnesení jako celek byl přijat 26-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

po upřesnění při jednání zastupitelstva změnu Jednacího řádu zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dle znění důvodové zprávy

45) Kontrola plnění usnesení - ZM/927/2010

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-4

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

46) Nové interpelace

písemné

Mgr. Tulpa se tázal p. Bukvicové, zda chce svůj dotaz přečíst - k bodu 36) - zda budou zapracovány připomínky z dnešního jednání k lokalitě Dolina.

Ing. Pešek se tázal na povolená stání a nesoulad mezi doplňkovými tabulkami a RPZ vozů zde stojících. Bylo slíbeno prověření MP, ale k žádné změně nedošlo a uvedl několik příkladů (viz písemná interpelace).

ústní

Ing. Schäfer upozornil na rozpadající se zítku u Dělnického domu na Vrkoslavicích a žádal nápravu.

Paní Caklová se tázala na další vývoj kynologického cvičiště, které vyhořelo. Není to nijak zabezpečeno.

Ing. Kypta řekl, že je připraven způsob, jak zbytky spáleniště zlikvidovat - to bude do konce roku hotové. Zatím zde bude provizorní hřiště, hledají se možné finance.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda se připravuje nějaká cenová mapa pozemků - viz materiál č. 20, aby byl vytvořen nějaký mantinel, zač pozemky prodávat. Stávající situace se jeví neprůhledně a vytváří se korupční prostředí.

Ing. Kypta řekl, že cenová mapa je problém, zatím nelze využít plošně.

JUDr.Ing.Pleticha dodal, že jsou lokality horší a lepší a nelze k tomu využít cenovou mapu, navíc komplikace věcných břemen a sítí.

Pan Šourek reagoval, že ke každému pozemku je jiný přístup a rozmanitost je obrovská. V rámci výboru jsou odborníci ze všech politických stran, kteří v rámci ustálených cen musí říct, zda je cena za pozemek přijatelná a podávají se protinávrhy.

MUDr. Jörg se tázal na rekonstrukci býv. hotelu Praha a termín jejího dokončení.

Ing. Kypta řekl, že jde již o soukromý objekt, kde budou vytvořeny prodejní plochy, kanceláře a byty. Realizace by měla být hotova do konce roku 2010.

Mgr. Paukrtová doplnila informaci k cenové mapě pozemků, která je v zásadě nerealizovatelná - dle stavebního zákona by musela zahrnovat všechny pozemky na území města.

Pan Pelta dodal, že cenová mapa je vlastně trh a rozdíl v cenách za metr pozemků může být i 100%.

Pan Vostřák se podivil nad informacemi o hotelu Praha, které má Ing. Kypta. Informace komise pro regeneraci města jsou jiné. K cenové mapě řekl, že sám vlastní tuto mapu, která byla v r. 1993-94 vytvořena, ale po půl roce byla zrušena.

Ing. Kypta řekl, že o hotelu Praha má informace půl roku staré, zřejmě se situace vyvinula jinak, ale jde o soukromý objekt.

47) Diskuse

Mgr. Tulpa poděkoval za práci všem zastupitelům v období 2006 - 2010 a také všem pracovníkům MěÚ, kteří se na přípravě jednání podílejí. Pozval všechny zastupitele na závěrečné setkání zastupitelů do obřadní síně radnice v 16,30 hod., kde bude pro ně připraveno občerstvení.

Ing. Pešek se tázal na objekt pí Musilové, a zda by bylo možné připravit nějakou bilanční zprávu na leden - únor 2011, aby se noví zastupitelé seznámili s touto kauzou. Upozornil na ul. U hřiště ve Mšeně, kde je spousta automobilů a málo parkovacích míst. V zájmu bezpečnosti je třeba ulici upravit, drží se tam voda a nejsou dodělané příkopy.

Pan Vostřák poděkoval za spolupráci za celé 4 roky.

RNDr. Čeřovský poděkoval za spolupráci za ODS a popřál úspěchy v novém období budoucím zvoleným zastupitelům.

Pan Pelta shrnul spolupráci za 4 roky a poděkoval za práci, ve které se pokračovalo. Upozornil na nevyřešený problém překladiště Proseč, které se nepodařilo přemístit. Poděkoval za podporu sportu v Jablonci, která je na profesionální úrovni, hlavně starost o mládež a dorost. Slíbil zaplacení půjčky, která se protáhla za rámec volebního období.

Mgr. Paukrtová poděkovala za Domov nad Nisou všem zastupitelům za spolupráci. Zhodnotila oblast teplárenství a zdůraznila, že faktická realita je jiná než virtuální realita. Zkonstatovala, je může hodnotit chování různých zastupitelstev v ČR a musí říct, že jablonecké zastupitelstvo je jedno z nejkultivovanějších.

Ing. Kypta zhodnotil za klub ČSSD práci za 4 roky. Poděkoval všem za kultivované jednání napříč zastupitelstvem a uskutečněné akce směrem do školství.

RNDr. Čeřovský poděkoval za práci tajemníkovi JUDr. Jiřímu Nesvadbovi za dlouhých 17 let práce v této funkci a popřál hodně zdraví.

Mgr. Tulpa předal tajemníkovi malou pozornost.

JUDr. Nesvadba poděkoval všem a řekl, že k 30.12. ukončí svůj pracovní poměr a s novým starostou bude výběrovým řízením vybrán i nový tajemník.

Ing. Pešek za klub KČSM za spolupráci.

Pan Vobořil poděkoval za spolupráci dámskému osazení zastupitelstva a úřadu, neboť bez jejich práce by se všechny úkoly daly jen těžko zvládnout. K němu se přidal i JUDr.Ing. Pleticha, který také poděkoval za čtyřletou spolupráci všem.

Mgr. Tulpa na závěr diskuse přečetl diskusní příspěvek p. Radkoviče, který v příspěvku připomněl jméno pana Lubase, který se zúčastnil odboje. Starosta dodal, že se všem těmto skupinám věnuje náležitá pozornost.

Mgr. Tulpa ukončil jednání ZM ve 14.30 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé: MUDr. Pavel Fastr, MUDr. Marek Řehoř

Vytvořeno 8.12.2010 14:39:31 | přečteno 1985x | Petr Vitvar
load