Zápis 28.01.2010

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 28. ledna 2010 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 17 členů zastupitelstva (při zahájení), 28 členů zastupitelstva (během jednání)
  • Omluveni: MUDr. Štěpán Gall, Taťjana Nováková
  • Ověřovatelé zápisu: Bc. Jana Hamplová, Václav Vostřák
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 31. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 16 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil MUDr. Štěpána Galla a paní Taťjanu Novákovou (dovolené) a pogratuloval Ing. Otakaru Kyptovi k životnímu jubileu.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek a oznámil čas konání přestávky na oběd.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Bc. Janu Hamplovou a pana Václava Vostřáka.

Materiály na stůl:

1. Návrh dnešního usnesení

2. dodat. k bodu 10 + dopis uživatelů objektu v Hvězdné ul.

3. stanovisko JTR k říjnové kalamitě

4. shrnutí informace k týdnu partnerství

5. pozvánka Ing. Kypty

6. zápis Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále OV Proseč)

Program ZM:

3. Schválení návrhové komise

4. Zprávy starosty a místostarostů města

5. Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

7. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Převody a přeřazování objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. V. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Střednědobý finanční výhled na r. 2011-2012

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Rozpočet města na rok 2010 čas. 10,30 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 k výherním hracím přístrojům

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

16. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

17. Vydání změny Územní plánu č. 40a

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

18. Vydání změny Územní plánu č. 40c

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

19. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. Městský program prevence kriminality pro r. 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

21. Realizace zóny IPRM Žižkův vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. Zpráva o činnosti Městské policie za 2.pol. r.2009 čas. 11,30 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Plán hlavních úkolů Městské policie na r. 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. Smlouva o partnerství při transformaci fary

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

25. Smlouva o partnerství k projektu „Revitalizace slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra v areálu jablonecké přehrady

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

26. Projekt Jablonec nad Nisou 2010

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

27. Pomoc o.s. Compitum formou vánoční sbírky

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

28. Smlouva o půjčce s Mikroregionem Jizerské hory

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

29. Darování části výtěžku z 15. plesu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

30. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

32. Žádost o vrácení pojistného

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

33. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

34. Diskuse

35. Závěr

Starosta se tázal přítomné senátorky Mgr. Soni Paukrtové, zda chce před jednáním ZM vystoupit dle paragrafu 7, odst. 10, písmeno A) jednacího řádu ZM.

Senátorka se tohoto práva vzdala a starosta dal hlasovat o programu jednání, který nebyl přijat 15-0-1-1

Starosta dal hlasovat znovu, protože hlasovací zařízení nebylo plně funkční a program byl schválen 16-0-1-0

Mgr.Tulpa dále oznámil, že po konzultaci s tajemníkem a právním oddělením bude navrhovat zvolení návrhové komise v počtu 3 členů, tj. předsedu návrhové komise a dva ověřovatele.

Pro dnešek navrhl na předsedu návrhové komise Mgr. Pavla Žura, a komisi doplní ověřovatelé zápisu p. Vostřák a Bc. Hamplová.

Nikdo neměl připomínky a návrh byl schválen 19-0-0-2

4. Zprávy starosty a místostarostů města

Zpráva starosty

Ing. Pešek se tázal na jednání s Klubem WOKO.

Mgr.Tulpa řekl, že šlo o závěrečná jednání k zahájení provozu, všechny administrativní záležitosti a povolení k oficielnímu otevření klubu.

Mgr. Špoták se tázal na výsledek jednání s JTR, a.s.

Mgr.Tulpa odpověděl, že šlo o jednání ke strategii JTR v tomto roce.

Paní Caklová se tázala na nové občanské sdružení Spokojené bydlení.

Mgr.Tulpa řekl, že mu byl představen p. Janiga, jako předseda nového sdružení, které bude sdružovat nájemníky a vlastníky bytových jednotek.

Zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Ing. Pešek se tázal na jednání JTR - akce centrum - uveden parovod?

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o návrh na investici přes 100 mil. Kč, je možnost dotace na spoluúčast města, chtějí garanci, že se systém CZT nerozpadne. V březnu bude uzávěrka žádostí a v představenstvu se bude prezentovat záměr a jaké jsou varianty - trasy páteřního vedení parovodu.

Zpráva Ing. Kypta

Pan Šourek se tázal na jednání s p. Gojdičem.

Ing. Kypta řekl, že návrh p. Gojdiče byl upraven a pozměněn, nyní v souladu s územním plánem.

Paní Caklová se tázala na MŠ v Hřbitovní.

Ing. Kypta odpověděl, že bylo zadáno prověření projektu Atelieru 4, aby se nic neopomnělo. Zatím bude rekonstrukce vnitřku objektu. Žádá se o dotaci na zateplení budovy - léto 2011. Vnitřní rekonstrukce bude v termínu do září 2010.

Zpráva p. Vobořil

Pan Vobořil doplnil informaci o MŠ - již potvrzeny dotační tituly, město dostane 14 mil. Kč, budou zařazeny do příjmové části rozpočtu (MŠ Nemocnice a Hřbitovní).

Nebyly žádné další dotazy a předseda návrhové komise Mgr. Žur dal hlasovat o navrženém usnesení 25-0-0-1

5. Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa se postupně ptal jednotlivých interpelantů, zda akceptují odpověď.

Ing. Pešek nebyl spokojen s odpovědí - chtěl vědět, kolik je zkolaudovaných staveb, statistiku MěÚ, aby s ní dalo dál pracovat.

Mgr.Tulpa dal hlasovat, zda ZM požaduje novou odpověď ve znění připomínky Ing. Peška 6-11-10-1

Mgr.Tulpa dal znovu hlasovat o interpelaci Ing. Peška, s tím, že ZM bere interpelaci na vědomí 7-9-11-1

Opět nebylo přijato, starosta vyhlásil dohodovací řízení, ze kterého vzešlo stanovisko:

Bod vzít na vědomí s úkolem pro tajemníka MěÚ 25-0-2-1

Další interpelace Ing. Peška - odpověď od Okresní hygienické stanice, kterou postoupil p. Oklamčák.

Ing. Pešek řekl, že spokojen není, neboť nebylo dosaženo zákazu vykládek v nočních hodinách u OD Kaufland. Žádá svolat jednání s dotčenými partnery pod patronací MěÚ a dotáhnut věc do konce.

Mgr.Tulpa dal hlasovat, že ZM bere na vědomí 28-0-0-0

Interpelace Ing. Beitla - odpovědi byly doplněny některými pracovníky MěÚ a byly odhlasovány

C), D), E), F), G), I) - akceptace 28-0-0-0

K JTR se Ing. Beitl vyjádřil, že odpověď neakceptuje, vidí zde střet zájmů 10-14-3-1

ZM ho podpořilo hlasováním 11-10-5-2

Starosta vyhlásil dohodovací řízení, po kterém Ing. Beitl odpověď akceptoval s tím, že dojde k setkání politických klubů a bude se dále jednat o ceně tepla.

6. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Berounský reagoval na dotaz OV Proseč, proč se omezilo stavění vlaků přes Proseč. Souběžně s vlakovou dopravou jede i tramvajová doprava v 18 minutových intervalech z Liberce do Jablonce n. N. Vzhledem k tomu a k úsporám se přistoupilo na omezení vlaku na 3 stání denně v Proseči. Pozve OV Proseč na jednání dopravní komise a projedná případné připomínky.

Mgr. Žur přečetl návrh usnesení s malou změnou v bodě B) ukládá JUDr.Ing.Pletichovi (restaurátorský průzkum) a usnesení bylo schváleno 26-0-0-2

7. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, všechny kauce byly včas uhrazeny.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

8. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek kritizoval postoj města v bodě B). Upozornil na to, že když si developer zajistí pozemek a nezačne stavět v termínu - město mění podmínky v jeho prospěch. Město by mělo zaujmout jiné stanovisko a neulehčovat mu situaci (tzv. riziko podnikání).

MUDr. Jörgová podpořila předřečníka a tázala se, kdo je společnost ISI, s.r.o. Praha - Michle.

Ing. Pavízová vysvětlila, že jde o pozemek ve Střelecké ul., který byl téměř 4 roky nabízen k prodeji. Byl jediný zájemce a vzhledem k situaci na trhu zájemce přepracoval projekt, a proto žádal o změnu. Jediným majitelem je Ing.Arch.O. Ilinčev a tato společnost existuje od r. 1991

Mgr. Paukrtová souhlasila s Ing. Peškem a navrhla vrátit usnesení k přepracování výboru pro hospodaření s majetkem města s jinými podmínkami.

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil a stáhl bod B) z jednání.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

9. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na podbod 2 - kupuje se okolí nádraží v Jablonci za 1 mil. Kč a pak se tam bude budovat otočka autobusu za 4 mil. Kč. Jeví se mu to jako neekonomické.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že je třeba od ČSD vykoupit tyto pozemky, neboť jsou pro město strategické. Souhlasí, že cena je vysoká, ale jde o prodej od státní organizace. Může se diskutovat o projektu za 4 mil. Kč.

Ing. Pešek navrhl odsouhlasit výkup pozemku, ale ZM bude dál informováno o dalším jeho užívání.

Pan Bartoněk doplnil, že jeho firma nemá na tomto pozemku žádné majetky (spol. ASTRA). Jde o strategický pozemek, sám by měl zájem část odkoupit před svými objekty.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o plochu parčíku u nádraží a malou částí před nádražím.

Pan Pelta řekl, že to bere jako úspěch města, že se mu povedlo odkoupit tyto pozemky, které hyzdí okolí.

Mgr. Paukrtová řekla, že se pozastavuje nad cenou, kterou chtějí České dráhy jako státní instituce po městě. Řekla, že ZM mělo být více informováno o celém záměru kolem nádraží a nejbližšího okolí.

Pan Šourek hovořil za výbor pro hospodaření s majetkem města, který došel k tomuto výsledku. Cena se jim zdála také vysoká, ale po zvážení všech pro a proti, výbor došel k tomuto závěru.

Pan Berounský řekl, že cena je dána dle cenových map ČSD, a.s., a je schválená vedením firmy.

Mgr. Karásek zdůraznil, že jde o státní organizaci, která se musí držet závazných znaleckých posudků.

Nebyla další diskuse a Mgr. Žur dal hlasovat o původním znění návrhu 26-0-1-1

Starosta navrhl vzhledem k časování Rozpočtu, jednat o bodu 12. Střednědobý finanční výhled na r. 2011-2012, neboť to souvisí s rozpočtem.

12. Střednědobý finanční výhled na r. 2011-2012

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

RNDr. Čeřovský měl technickou připomínku, k tabulce na str. 12 důvodové zprávy a tázal se, zda sloupec r. 2010 je součástí usnesení či je tam dán jen orientačně.

Ing. Vítová odpověděla, že usnesení se týká jen výhledu na r. 2011-2012 (je uvedeno v textu usnesení). Rok 2010 je uveden pouze orientačně.

Předkladatel materiálu uvedl, že letos je přehozeno pořadí materiálu výhled x rozpočet, protože byla větší diskuse u výhledu než rozpočtu. Výsledek hospodaření se uvidí na konci roku, ale nyní do výhledu zasahuje přechod financování z minulého roku a zkresluje informaci o hospodaření města. Do financí města zasahuje i řízení likvidity. Předal slovo Ing. Vítové.

Ing. Vítová řekla, že jde o výhled na 2 roky, neboť se neví, jaký bude další vývoj ekonomiky. Důvodem je i úspěšné získání dotací pro město - revitalizace Žižkův vrch a okolí a regenerace bývalé hasičské zbrojnice. Výhled by měl sloužit i pro tvorbu rozpočtů r. 2011 a 2012. Nově je uveden monitoring dluhové služby, jehož cílem je sledovat určité ukazatele. Okomentovala některé tabulky materiálu.

Ing. Pešek řekl, že materiál byl ve finančním výboru projednán a ze strany hlavně nezastupitelů byl kladně hodnocen.

Pan Šourek řekl, že nesdílí stejné nadšení jako finanční výbor. Řekl, že peníze EU negenerují další peníze, ale jdou do spotřeby. Město si půjčuje nejdražší peníze a veškeré náklady na opravy, které vyžadují další investiční náklady (např. Kostel Sv. Anny, bazén). Podrobně hovořil o dluhové službě města a jak se projeví v nejbližší budoucnosti. Prioritou města je udržet finance a dluhy na „uzdě“, ale město je stále v období budovatelského rozvoje. Komentoval tabulky střednědobého výhledu v důvodové zprávě. Kritizoval nadhodnocení příjmu města, nejsou v reálné podobě. Jediný reálný příjem je z prodeje majetku města, ze kterého ale město nebude mít nic, neboť vše půjde na dluhovou službu. Řekl, že sám nemá sílu něco změnit, ale tento materiál navrhuje stáhnout, změnit a předložit příští měsíc.

Předkladatel souhlasil, že výhled na roky 2011-12 je věštění z křišťálové koule.

Pan Pelta řekl, že by měl nějaké nápady, jak by mohlo město získat desítky milionů ročně.

Ing. Beitl měl technický dotaz k tabulkám - nové úvěry v r. 2011-12 - to je odhad?

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o předběžný odhad, který vychází z projektů IPRM, který jsou do r. 2015.

Mgr. Paukrtová řekla, že město musí v ekonomické krizi žít s určitou dluhovou službou, ale odmítá pesimistický tón p. Šourka. Je třeba diskutovat o rozpočtových stránkách města, není to jednoduchá věc. Ministerstvo financí hlídá rozpočty měst a jejich finanční kázeň a jejich dluhovou službu. Jablonec se zdaleka nedostává do intencí stanovených MF. Záležitostí příštích let je nezbytné vytvoření rezervy města, aby bylo schopno řešit dluhy. Není možné dělat dramatické úspory. Sama pro rozpočet hlasovat bude, ale doporučuje hledat rezervy města a zajistit řešení dluhů.

Pokud ZM odhlasovalo nezvyšovat občanům daň, je jasné, že se budou muset finance najít v jiných rezervách města. Investiční akce, u kterých je velká šance získání dotace EU, se musí zafinancovat včetně bezproblémového chodu města.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že je třeba situaci sledovat a průběžně reagovat. V loňském roce rozpočet dopadl dobře - 12 mil. Kč v rezervě města a proto doufá, že i v r. 2010 to bude obdobně.

Mgr. Špoták reagoval na některé body v závěru důvodové zprávy - doporučení Ing. Vítové na úspory. Je třeba návrhy zvážit.

RNDr. Čeřovský navrhl ukončení diskuse a věnovat se dalšímu bodu.

Mgr.Tulpa dal hlasovat o návrhu na ukončení diskuse 27-0-1-0

Ing. Pešek, který byl ještě přihlášen do diskuse, navázal na příspěvek Mgr. Špotáka a řekl, že je třeba učinit i některá politická rozhodnutí, aby se zvládl rozpočet a udržely se výdaje „na uzdě“ a přitom se zajistily příjmy města. Je nutné přesvědčit občany města, že si musí utáhnout opasky, protože město si nemůže dovolit některé výdaje (dotace odpadů atd.).

Byla ukončena diskuse a Mgr. Žur dal hlasovat o protinávrhu pana Šourka o přepracování materiálu Střednědobý finanční výhled, s tím, že bude předložen na příštím ZM 11-16-1-0

Návrh nebyl přijat.

Mgr. Žur dal hlasovat o původním návrhu usnesení, který byl přijat 17-4-7-0

13. Rozpočet města na rok 2010

čas. 10,30 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha krátce uvedl materiál, který je výsledkem půlroční práce. K tomuto materiálu byl seminář, na který byli zastupitelé pozváni. Komentoval ponížení daňových příjmů a nenaplnění záměrových usnesení, které není možné naplnit z důvodů nedostatku financí. Pokud se situace zlepší, pak se budou naplňovat a realizovat (opravy škol, silnic apod.). Je třeba zajistit chod úřadu, platy zaměstnanců ve svých organizacích a úředníků.

Ing. Vítová doplnila na úvod několik konkrétních čísel - úvěr od KB ve výši 250 mil. Kč. Mimo jiné konstatovala, že oblast školství se podaří naplnit, neboť vyšla žádost na zateplení ZŠ Liberecká. Z přiložených tabulek vyplývá, že návrh rozpočtu je srovnatelný s rokem 2009.

RNDr. Čeřovský řekl, že Klub ODS nepodpoří tento rozpočet, neboť není protikrizový. Navrhuje, aby se vytvořila pracovní skupina napříč politickým spektrem, aby se věcně začal řešit problém, který zatím nikdo neřešil. Problém zasáhne i do dalšího volebního období a dotkne se každého - to jsou objektivní skutečnosti. Apeloval na zastupitele, aby byli v diskusi věcní. Navrhl připravovat rozpočet 2011 již v polovině roku, protože díky volbám není možné připravit jiný rozpočet.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že rozpočet 2010 se připravoval půl roku a zástupci ODS jsou ve finančním výboru a informace měli. Souhlasil s návrhem připravovat rozpočet na r. 2011 již v předstihu.

Ing. Pešek doporučil protinávrh v bodě 3 - navrhuje snížení částky na 500 tis. Kč. Slíbil za zastupitele možnost projednávání a schvalování rozpočtových změn na každém jednání ZM.

Mgr. Žur se odvolal na aktuální stránky ministerstva financí, kde se hovoří o predikci daní do státního rozpočtu. Navýšení bude minimální, proto rozpočet by měl být ve stejné výši jako v r. 2009, ne-li nižší. Upozornil na zvýšení cen za energie, které se neprojevilo v rozpočtu 2010, přitom u organizací města je navýšení uvedeno. Nemůže souhlasit s předloženým návrhem rozpočtu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že navýšení daňových příjmů je z důvodu daní od podnikatelů - v r. 2009 nemuseli podnikatelé hradit daně z příjmů z podnikatelské činnosti. K cenám za energii řekl, že neví, co některé jednatele organizací vedlo ke zvýšení návrhu ceny za energie.

Ing. Vítová upozornila na tabulky v materiálu, kde jsou všechny údaje uvedeny a okomentovala je. Oproti predikci ministerstva financí se snižuje návrh rozpočtu o 30 mil. Kč.

Pan Šourek řekl, že nemůže souhlasit s navrženým rozpočtem, je nadhodnocen v rámci příjmů. Jako podnikatel ví, jak v jaké situaci je stát a proto nemůže sdílet rozpočet města. Nikdy se navržený rozpočet nedodržel. Navrhl několik opatření pro snížení běžných výdajů o 20% a snížit investice o 50 mil. Kč. Jako základ úspěchu zdůraznil podporu podnikání drobných firem.

Ing. Pešek požádal o předložení položkového rozpisu projektů, které přecházejí z roku 2009 do r. 2010 a seznam připravovaných projektů v tomto roce, vč. náplně 3 mil Kč.

Mgr. Paukrtová řekla, že děkuje všem, kteří se podíleli na tvorbě rozpočtu. Situace není růžová, ale je řešitelná. Celá řada obcí má stejné problémy jako Jablonec. Řekla, že rozpočtové určení daní není spravedlivé a bude se muset o něm jednat. Podpořila návrh na společné jednání o rozpočtu 2011 s opozicí. Jsou připravena různá řešení jak z krize ven. Každé z řešení vyžaduje diskusi. Rozpočet podpoří.

RNDr. Čeřovský opravil svou větu - rozpočet není krizový (protikrizový), a proto jej ODS nepodpoří. Pak znovu zdůraznil návrh na společné jednání o rozpočtu a navrhl ukončit diskusi o rozpočtu.

Mgr. Tulpa dal hlasovat o ukončení diskuse 26-0-1-1

Mgr. Žur dal hlasovat o protinávrhu p. Šourka, snížení běžných výdajů o 20% a snížit investice o 50 mil. Kč 12-11-5-0

návrh nebyl přijat.

Dále se hlasovalo o návrhu Ing. Peška, snížení závazných ukazatelů objemu rozpočtu na 500 tis. Kč a taktéž změnu nezávazných ukazatelů do výše 500 tis. Kč 23-0-5-0

Další hlasování bylo o rozpočtu včetně doplnění úkolu pro JUDr.Ing.Pletichu na předložení rozpisu projektů, které přecházejí do r. 2010 a nově připravovaných akcí roku 2010 17-7-3-1

Ve 12 hod. starosta města vyhlásil půlhodinovou přestávku na oběd (občerstvení v místě zasedání).

22. Zpráva o činnosti Městské policie za 2. pol. r. 2009

čas. 11,30 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel krátce uvedl zprávu a upřesnil usnesení, že ZM schvaluje tuto zprávu.

Ing. Rulc okomentoval jednotlivé části své zprávy. Zhodnotil práci MP z pohledu ředitele MP a upozornil na nárůst činnosti mezi roky 2008 a 2009 - viz tabulky v důvodové zprávě.

Ing. Pešek kladně zhodnotil předloženou zprávu i práci MP, která je v ulicích vidět a pomáhá udržovat bezpečnost ve městě, hlavně ráno na přechodech.

RNDr. Čeřovský okomentoval zprávu s tím, že se prolíná s dalším bodem - Plán hlavních úkolů MP. Řekl, že mu chybí některá čísla a tázal se, jak je definována úroveň a efektivita práce MP. Co má být výsledkem práce MP a podle čeho ji můžeme hodnotit? Zpráva se mu jeví jako klasické, dobře napsané slohové cvičení.

Ing. Rulc přečetl identifikátory hodnocení MP: 1. úsek dopravy - instalace 6-ti preventivních radarů a snížení rychlosti v těchto úsecích města; 2. změna režimu služby v době začátku vyučování ve školách (přechody u škol); 3. informace o závadách na komunikacích (zprávy pro silnice nejen městské); 4. prevence - dětská dopravní hřiště a besedy s dětmi a seniory; 5. zvýšení kreativity strážníků a jejich aktivita; 6. projekt okrskář - nová funkce MP

Mgr.Tulpa řekl, že kritériem hodnocení a ukazatelem je dle průzkumu veřejného mínění - pocit bezpečí občanů. Tento průzkum se bude v r. 2010 opakovat agenturou TIMUR a bude k dispozici v polovině roku.

RNDr. Čeřovský se odvolal na důvodovou zprávu o množství TPZOV (botička) a tázal se, zda to je prostředek MP, kde má být výsledek pocitu bezpečí na silnici? Dále kritizoval uvedená čísla v měření rychlosti vozidel - čísla nic neříkající. Nenavazují na příští úkoly. Není porovnání s minulým rokem. Nejsou uvedeny dopravní nehody.

Ing. Rulc reagoval na připomínky předřečníka. Uvedené informace byly předloženy na základě připomínek ke zprávě loňského roku. Počet uložených botiček i uvedený počet aut, která projela sledovaným místem, ukazují na vliv prevence, mimo jiné preventivní užití 6-ti radarů, umístěných v problémových místech zabránilo nehodám v krizových místech.

Ing. Pešek doporučil ukončení debaty.

Mgr.Tulpa dal hlasovat o návrhu ukončení diskuse 23-0-3-2

PhDr. Fojtíková ještě dodala, že zprávu MP vnímá velmi pozitivně a jako nesrovnatelnou se zprávami v minulých letech. Prevence je těžko měřitelná, ale občané prevenci vnímají jako pocit bezpečí.

Mgr. Žur dal hlasovat o původním znění usnesení s úpravou starosty, že zpráva se schvaluje 22-1-4-0

23. Plán hlavních úkolů Městské policie na r. 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel uvedl zprávu, změnil usnesení na definici, že ZM schvaluje Plán hlavních úkolů MP. Doplnil, že plán MP vychází z koncepce, která byla schválena v r. 2008 a 2010 v redukci s rozpočtem města.

Ing. Rulc ukázal výtah činností, ze kterých byl plán MP sestaven - identifikátory.

Upozornil na tabulku celkové činnosti MP v letech 2008-2009. Plán úkolů odráží základ činnosti MP 1. - 6.

RNDr. Čeřovský komentoval 2. úkol - co má být výsledkem těchto úkolů? Kde jsou kontrolovatelné identifikátory, které se dají změřit. Zpráva je informativní a kontrolní dokument. Řekl, že mu jde o to, aby práce MP nebyla jen o pocitu, ale je třeba mít výstup. Má kritérium nějakou vypovídací hodnotu, která by se dala s něčím porovnat? S danou strukturou nesouhlasí a předložený dokument není vypovídající a není možné o něm věcně diskutovat.

Ing. Rulc upozornil RNDr. Čeřovského, že on byl první, který navrhoval identifikátory. Odpověď byla, že jedním z identifikátorů je průzkum veřejného mínění, které by mělo být provedeno znovu v polovině roku, pokud budou peníze. Pomocné identifikátory jsou nyní předloženy a tyto výsledky se mohou porovnat s výročními zprávami minulých let. Jsou zde předloženy základy činnosti policie, o které se opírá MP a na něj navazují další různé činnosti. Počet botiček je uveden pro informaci, kolik se jich uložilo.

Mgr.Tulpa doplnil, že nasazování botiček sice nezměnilo chování řidičů, ale to neznamená, že se nebudou dávat. Cílem je, aby řidič špatně neparkoval. Je to otázka výchovy jednotlivce a je to mravenčí práce, na kterou nelze použít nějaký identifikátor.

Pan Berounský řekl, že předložená zpráva MP jednoznačně ukazuje na zvýšení efektivity práce MP. Pocit občana bude změřen až nějakou anketou. Podporuje nastolený trend ředitele MP.

Pan Vostřák řekl, že nelze zrušit MP a lidé se chovají stejně tak, jak chtějí. Hovořil o výchově občanů všeobecně. Občané musí přijmout zodpovědnost za svou činnost a za to, co se kolem děje - např. informovat okrskáře.

PhDr. Fojtíková navrhla, aby se k sestavení indikátorů využil komunitní plán, aby si lidé stanovili žebříček hodnocení MP, kdy se cítí bezpečně. Vytvoření okrskáře byl požadavek občanů a je to jasný identifikátor.

Mgr.Tulpa uvítal tento podnět, se kterým se bude dále pracovat.

Nebyla další diskuse a Mgr. Žur dal hlasovat o schválení Plánu úkolů MP 22-1-2-1

10. Převody a přeřazování objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel upozornil na dodatek k tomuto bodu - přeřazení objektu v ul. Hvězdná do skupiny „B“ a žádost obyvatelů objektu.

PhDr. Fojtíková navrhla doplnit usnesení o úkol místostarostovi - zachovat počet bezbarierových bytovek.

Mgr. Žur dal od body 1.-4., které byly beze změny 23-0-0-3

Dále hlasování o bodu 5. ve variantě A) 23-0-0-3

Dodatek PhDr. Fojtíkové o zachování stávajícího počtu bezbariérových bytů a pro zachování jejich počtu vytipovat nové bezbariérové byty v jiných objektech 23-0-0-3

11. V. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění.

Ing. Vítová doplnila, že tyto rozpočtové změny reagují na usnesení minulého ZM, kterým byl pověřen starosta povolováním rozpočtových změn s podmínkou nečerpání rezervy města. Město je povinno zařadit obdržené dotace za r. 2009 do příjmů i výdajů rozpočtu. Prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání.

Ing. Pešek doplnil, že materiál prošel kladně finančním výborem.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 20-0-5-1

14. Kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že smlouva se vždy uzavírá na rok.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 k výherním hracím přístrojům

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, upozornil na variantní řešení A) a B) a předal slovo zpracovateli.

Mgr. Teufl doplnil, že na minulém ZM se projednávaly žádosti o udělení výjimky tří provozovatelů VHP, kteří nesplňovaly podmínku 50 m od vzdálenosti školního zařízení. Pan Mařan, který měl nejtěsnější vzdálenost, dodal v lednu nové měření, provedené oprávněným zeměměřičem. To dokazuje větší vzdálenost než 50 m od budovy Gymnázia Dr. Randy a tudíž nemusí žádat o žádnou výjimku - tj. varianta A). Další varianta nabízí zrušení metrů a umožňuje provoz dalším šesti provozovatelům. Ze zákona nemůže být povolena herna v objektu CORSO na Mírovém nám. a provozovna Pražská (U Červených), protože nesplňují podmínky provozu.

RNDr. Čeřovský navrhl, že již vydaná obecně závazná vyhláška může zahrnout i hernu p. Mařana a tudíž by se mohl materiál vzít pouze na vědomí.

Mgr.Tulpa řekl, že to nelze, neboť do vydané obecně závazné vyhlášky se vzdálenost herny p. Mařana nevejde a musí být uveden jmenovitě.

Představitelé ČSSD požádali o 5 min. přestávku na jednání koalice.

Po této přestávce Mgr. Žur dal hlasovat o variantě A) 2-7-15-2

Návrh nebyl přijat.

Hlasování o variantě B) 13-0-12-1

Návrh nebyl přijat a starosta vyhlásil dohodovací řízení, ze kterého vyplynulo další hlasování o variantě A) 13-0-13-0

Návrh nebyl přijat, a proto zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška vydaná na prosincovém ZM.

16. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

17. Vydání změny Územní plánu č. 40a

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, že jde o poslední krok k vydání změny. Jde o startovací byty v ul. Na Roli.

Nebyla žádná diskuse a návrh byl odhlasován 25-0-0-0

18. Vydání změny Územní plánu č. 40c

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, jde o obdobnou situaci, aby se mohlo vyhovět žadateli k využití ploch pro výrobu lezeckých stěn.

Nebyla žádná diskuse a návrh byl odhlasován 24-0-0-1

19. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Vaníček, jako zpracovatel, doplnil předložený materiál o informace z prosince 2009, kdy byla prověřena dosažitelnost členů krizového štábu - bez problému. Byla též provedena ukázková akce evakuace ZŠ Pasířská. Ke kalamitě z října 2009 dodal, že v současné době se jedná o zajištění náhradních zdrojů energie Jablonecká teplárenská - Brandl, SčVK - úpravny vody Bedřichov a Souš. Je připravena dohoda s firmou FENIX Praha, která má připraveny agregáty na zajištění chodu těchto zařízení, pokud by došlo k výpadku dodávek vody nebo tepla. Další cesta řešení je s firmou CITIPLAN.

Ing. Beitl se tázal, zda je zajištěn, v případě výpadku el. energie, náhradní zdroj pro dobíjení mobilních telefonů pro krizový štáb.

Ing. Vaniček odpověděl, že pro tento stav je náhradní zdroj na MěÚ a u hasičů. Pro vysílače se bude řešit v dalším období.

Nebyla další diskuse a návrh byl přijat 22-0-0-2

20. Městský program prevence kriminality pro r. 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa krátce uvedl materiál a předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský se tázal na tabulku na str. 30 - součet 680 tis. Kč, zda jde o součet všech akcí (rozpočet a prevence kriminality)

Mgr.Tulpa řekl, že jde o součet akcí, který byl sestaven ze tří zdrojů.

RNDr. Čeřovský se dále tázal, kdo zpracovával finanční částky - náklady na dětské hřiště se mu zdají hodně nadhodnocené - 10% za projektovou dokumentaci je cena nadsazená.

Mgr. Tulpa odpověděl, že vycházeli z údajů odboru rozvoje. Bohužel nebyl přítomen ředitel Ing. Jakoubek, aby vysvětlil. Podobně byl zpracován projekt pro Zelené údolí. Byl tam proveden zářez do terénu.

Nebyla další diskuse a návrh byl schválen 18-0-4-2

21. Realizace zóny IPRM Žižkův vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa neměl doplnění a vyzval zpracovatelku ke komentáři.

Mgr. Habadová řekla, že tento materiál se již zabývá žádostmi externích žadatelů na opravu bytových domů, které vyhodnotila hodnotící komise (viz tabulka žádostí). V krátkosti seznámila přítomné s průběhem schválení žádostí. Jde o poměrně složitý administrativní proces. Druhá část materiálu se týká revitalizace veřejných prostranství (Lesopark Žižkův Vrch a propojení ulic Polní a Liberecká směrem k nemocnici).

Nebyla žádná diskuse a návrh byl schválen 22-0-1-1

24. Smlouva o partnerství při transformaci fary

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že se jedná o rekonstrukci fary v celkové výši 26 mil. Kč vč. DPH, z toho podíl města v případě schválení projektu ROP je 1.952 tis. Kč. Dokumentace stála 799 tis. Kč. Podařilo se dojednat bezúplatný převod fary na město (2,1 mil. Kč se ušetřilo).

RNDr. Čeřovský se tázal, zda je fara na listu vlastnictví města a zda platí, že fara bude využívána pro veřejnost minim. 15 let.

Pan Vobořil odsouhlasil oba dotazy (15 let - podmínka bezúplatného převodu).

RNDr. Čeřovský se dále tázal, jak se bude dál s objektem zacházet v případě nepřidělení dotace a město nebude mít peníze a objekt nebude zpřístupněn.

Pan Vobořil řekl, že je pro tento případ krizová varianta, že objekt musí být na náklady města zpřístupněn, aby se splnily podmínky bezúplatného převodu.

Ing. Kypta doplnil, že pokud nebudou finanční podmínky města - objekt se zakonzervuje, ale nebude se vracet státu.

RNDr. Čeřovský řekl, že v rozpočtu nebyla uvedena a vyčíslena žádná částka na takovéto akce, přitom jde o milionové částky.

Pan Vobořil řekl, že tuto částku má v rozpočtu zahrnuto Eurocentrum. Již letos se počítá s otevřením objektu ke dni památek.

Ing. Schäfer se na tázal přístavbu, která se bude provádět u objektu.

Pan Vobořil odpověděl, že jde o přístavbu WC na základě požadavku Okresní hygienické stanice, vzhledem k provozu objektu pro veřejnost a přístup pro vozíčkáře do patra.

Pan Vostřák se tázal na točité schodiště - jako únikové v zadní části objektu.

Pan Vobořil ještě dodal, že památkáři přistupují k objektu velmi složitě a finančně náročně. Ale souhlasí se stanoviskem, které je podáváno k dotaci

Návrh usnesení byl schválen 23-0-1-0

25. Smlouva o partnerství k projektu Revitalizace slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra v areálu jablonecké přehrady

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval materiál, který již byl jednou předložen. Město upřednostňuje variantu předat provoz jinému provozovateli, aby to nezatěžovalo město. Součástí projektu jsou i velké zásahy do okolního prostředí - úprava břehů, přístupu k vodě.

Ing. Beitl nesouhlasil se způsobem předání pozemku, mělo být vyhlášeno výběrové řízení. Smlouva je dělaná velmi rychle, nejsou uvedeny pozemkové vztahy a jak dlouho bude partnerství platit? Udržitelnost projektu je 5 let - a co bude po 15 letech?

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že příjemce se zavazuje tak, jak je to vyprojektováno vč. přístupu veřejnosti na prostranství.

Mgr. Paukrtová řekla, že dlouhodobě město připravuje adrenalinové centrum. Vloni byl předložen projekt, který v Evropském programu neuspěl a město na výstavbu peníze zatím nemá. Proto se přistoupilo k této dlouhodobé finanční smlouvě. Smlouva neřeší pozemky, ale město pozemky prodávat nebude. SUNDISK s.r.o. provozuje podobné centrum na Malé Skále a má dobré zkušenosti. Materiál podporuje.

Ing. Pešek se tázal, jak je dořešen celkový princip použití areálu - aby se neobjevil plot - nepřístupno.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že celková plocha je vyvěšena na tabuli, ohraničený bude prostor na opalování, jinak vše přístupné. Adrenalinové centrum bude také ohraničené - záměr je dnes vyvěšen v zasedací místnosti.

Ing. Beitl uvedl, že pokud nedopadne dotace ROPu, tato smlouva padá - ale není to v ní napsáno.

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil, že celý projekt je vázán na dotaci ROPu a že se to do smlouvy doplní.

RNDr. Čeřovský se tázal, kolik projektová dokumentace stála a kolik peněz poskytuje město při administrativě kolem projektu.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že to vyčíslení k projektu zašle písemně. Jde o partnerský vztah a každý do něj něco vkládá.

Nebylo žádné doplnění a návrh byl schválen 17-0-5-2

26. Projekt Jablonec nad Nisou 2010

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel v krátkosti okomentoval materiál, který již byl jednou předložen v návrhu v září 2009. V komisích a v RM byl schválen.

RNDr. Čeřovský se tázal na účel peněz a zda jde o stejnou částku, která byla v září schválena.

Pan Vobořil to potvrdil a je to v materiálu uvedeno - 1.600 tis.Kč je rozpuštěno v akcích (tabulky).

Ing. Pešek potvrdil, že 1.700 tis. Kč má Eurocentrum na 4 základní akce jaro, léto, podzim, zima (podium, stany, rozmístění stánků atd.) a 1.600 tis. Kč jde na pokrytí účinkujících do komisí.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválena 19-1-2-2

27. Pomoc o.s. Compitum formou vánoční sbírky

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil neměl doplnění.

Mgr. Žur dal hlasovat o návrhu usnesení 22-0-0-1

28. Smlouva o půjčce s Mikroregionem Jizerské hory

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a Mgr. Žur dal hlasovat o návrhu usnesení 22-0-0-1

29. Darování části výtěžku z 15. plesu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a Mgr. Žur dal hlasovat o návrhu usnesení 22-0-0-1

30. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel jen doplnil, že všechny tři dopisy mají charakter schválení dohody.

Mgr. Žur dal hlasovat o návrhu usnesení 19-0-0-4

31. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl žádné písemné interpelace a tázal se na interpelace ústní.

Ing. Beitl žádal JUDr.Pletichu o předložení na příštím ZM porovnání nákladů v souvislosti se založením MSN s.r.o. Výdaje do r. 2008 než vznikla tato společnost. Kolik se platilo RK RIA, kolik bylo plánováno před založením společnosti MSN a kolik dnes reálně stojí provoz MSN s.r.o. Dále žádal Ing. Kyptu o předložení informace o rekapitulaci výstavby WC v Soukenné ul. vč. časové osy a rozpisu provozních nákladů. Stejným způsobem žádá objasnit rekonstrukci Podzimní ul. vč. časové osy a plánovaných nákladů a reálné ceny. Dále žádal o informaci k nákladům na tepelná čerpadla v Městském bazénu - záměr a plánovaná cena, současný stav a celková cena, jaký bude ekonomický dopad bazénu a jak se to projeví v r. 2010, jak je celá záležitost vyřízena legislativně s JTR a jak celá záležitost koresponduje s celkovou energetickou koncepcí města?

Ing. Pešek se tázal na další záměr města s budovou bývalé porodnice v Turnovské ul. V tisku zaznamenal informaci, že objekt je již oddlužen.

Pan Vobořil odpověděl, že jsou v plánu další jednání LK - možnost odprodeje objektu soukromému investorovi. Sám bude přizván k jednání a bude informovat ZM.

Mgr. Paukrtová požádala starostu o předložení získaných evropských dotací za posledních 8 let.

Nebyly další interpelace a starosta dal hlasovat o schválení, že ZM bere na vědomí.

21-0-0-2

32. Žádost o vrácení pojistného

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na variantní řešení a požádal zpracovatele - tajemníka MěÚ o doplnění.

JUDr. Nesvadba řekl, že i město se chová jako většina měst, jde o nemalou částku. Město preferuje posečkat - varianta I.).

RNDr. Čeřovský navrhl vzít materiál pouze na vědomí vzhledem k časovému horizontu (3 roky), neboť stát si to stejně vybere jinak.

Ing. Pešek řekl, že je jednoznačně pro variantu I.

Mgr. Paukrtová řekla, že to ukazuje na legislativní chyby, které se sama snaží napravit. Podpořila variantu I.

Mgr. Žur dal hlasovat o protinávrhu RNDr. Čeřovského - bere na vědomí 7-2-12-1

Návrh nebyl přijat.

Hlasování o původním návrhu ve variantě I. 19-0-2-1

33. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová žádala vysvětlení k objektu Gen.Mrázka - určovací žaloba.

Mgr.Tulpa řekl, že podrobné vysvětlení podá Mgr. Teufl - jde o formální získání souhlasu od státu k obsazení objektu pro účely města.

Ing. Beitl upozornil na hlasovací zařízení, které uvádí některé členy ZM pod jinými politickými stranami. Dále komentoval ukončení úkolu - výstup z kontrolního výboru - garáže U Nisy v porovnání s garážemi v Pasekách a jejich pořizovací hodnota. Projekty garáží by se měly hlouběji prozkoumat. Kritizoval porovnání těchto dvou akcí.

JUDr. Nesvadba řekl, že není problém dále pokračovat v úkolu a doplnit o jeho dnešní připomínky

Mgr. Teufl se vyjádřil k otázce pí Caklové. Jedná se o „určující žalobu“ ohledně objektu Gen. Mrázka, který je v podílovém vlastnictví nezvěstného p. J.Feigla (zřejmě již mrtev). Město se snaží, aby podíl byl převeden na stát a pak je možné jednat o převedení objektu na město.

Ing. Kypta se vyjádřil ke garážím v ul. U Nisy - náklady na jednu garáž - 357 tis. Kč.

Mgr.Tulpa navrhl, aby se usnesení vzalo na vědomí s tím, že se ohledně garáží Ing. Beitl a Ing. Kypta (Ing. Jakoubek) domluví.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-1

34. Diskuse

Mgr. Tulpa vyhlásil všeobecnou diskusi a upozornil na pravidla, protože se do diskuse přihlásili dva občané města. Nejprve vystoupí zastupitelé, pak občané, délka vystoupení 5 min.

Mgr. Paukrtová podala zprávu z jednání Poradního výboru pro energetiku. Obdrželi návrh na rozšíření výboru o dalšího člena - zástupce občanského sdružení Spokojené bydlení a o ředitele divize p. Hozáka UNITHERM s r.o. Dalšími členy PVE se stane Ing. František Kracík (Spokojené bydlení) a p. Milan Hozák (Unitherm s r.o. Požádala ZM o hlasování, že berou na vědomí. 19-0-0-3

Ing. Pešek komentoval údržbu komunikací a chodníků města (viz zimní údržba). Věcné provádění úklidu sněhu. Upozornil na ulici Arbesova a není tam průchodnost ulice a chodníků. Dále upozornil na vylepování soukromých letáků v budově radnice. Dále apeloval na přesun kanceláře pro výběr žádostí o příspěvek do přízemí, neboť se to převážně týká handicapovaných a starších občanů.

JUDr. Nesvadba reagoval, že 3,5 tis. lidí nelze obsloužit na stávajícím vnitřním informačním středisku. Pro postižené občany slouží výtah v zadní části budovy radnice - vstup vedle vstupu do kina Radnice. Řešení by bylo odstěhovat Galerii My a udělat velké pracoviště pro kontakt s veřejností. Snad někdy v budoucnu při rekonstrukci celé budovy radnice.

Ing. Beitl hovořil jako předseda kontrolního výboru. Odvolal se na usnesení ZM z 19.11.2009 - prověřit, zda nedošlo k pochybení v manažerské činnosti ve společnosti Městský bazén a došetřit, zda nevznikla škoda v souvislosti s uzavřením bufetu. Dále přečetl zprávu správní rady usnesení pro kontrolní výbor - upozornil na nedostatky ve zprávě správní rady.

Ing. Kypta se snažil doplnit zprávu správní rady, bude provedeno další hodnocení práce ředitele bazénu za rok 2009, tam bude ohodnocen.

Ing. Beitl žádal konkrétní údaje k dořešení případu.

Pan Šourek doplnil, že dozorčí rada se pouze vyjadřuje k výroční zprávě.

Paní Caklová upozornila na situaci v obvodu okrskáře MP č. 3 - je tam starý kynologický dům ve špatném technickém stavu (možné místo pro bezdomovce) a tázala se, jaký je jeho majetkoprávní stav a pokud je v majetku města, jaký je s ním záměr. Dále se tázala na vznikající nový penzion na Horní Proseči - přístupová cesta k němu je úzká a činí problémy při souběžném užívání chodců a vozů - uvažuje město s rozšířením této komunikace.

Mgr.Tulpa navrhl, aby oba příspěvky byly převedeny do interpelací a bylo na ně odpovězeno písemně.

Dále starosta vystoupil v souvislosti s tragickými událostmi na Haity, návrh MUDr. Jörgově a navrhl tři možnosti pomoci: 1. vyhlásit veřejnou sbírku; 2. odhlasovat příspěvek z městského rozpočtu; 3. vzdání se jednoměsíční odměny zastupitele.

Ing. Beitl řekl, že krajské zastupitelstvo připravuje schválení 1 mil. Kč pro Hands for Help pro nemocnici na Haity. Jde o formu pomoci, která je již osvědčená - na konkrétní akci.

RNDr. Čeřovský se přiklonil k variantě příspěvku z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč ale nikoli z rezervy města.

Ing. Beitl navrhl 100 tis. Kč za město a měsíční příspěvek každého zastupitele. Česká Lípa dává 50 tis. Kč.

Mgr. Paukrtová souhlasil s příspěvkem v kombinaci s příspěvkem zastupitele.

Mgr.Tulpa dal hlasovat návrhu usnesení - příspěvek z rozpočtu ve výši 100 tis. Kč a příspěvek zastupitele 21-0-1-0

Pan Vobořil pochválil činnost střediska Kino Radnice, které díky technologii 3D dosáhlo rekordních tržeb za prosinec 930 tis. Kč na vstupném.

Starosta dále dal hlasovat o souhlasu ZM s vystoupením paní Brožkové k tématu uzavření pošty ve Vrkoslavicích 21-0-0-1

Paní Brožková - petice občanů Vrkoslavic - předložila archy s podpisy občanů i firem. Upozornila na prohloubení čekacích dob na poštách v Kokoníně a v centru města. Vyjmenovala důvody ponechání pošty - pro důchodce, podnikatele - účty, parkování u pošty atd. Upozornila na objekty v majetku města, které by se daly pro poštovní úřad využít.

Mgr.Tulpa vyjmenoval fakta, která souvisí s touto kauzou - objekt je Úřadu pro zastupování státu, který nechce objekt rekonstruovat, město nemá možnosti ovlivňovat rozhodnutí pošty. Budou další jednání s ÚZSVM a s ředitelkou pošty, město se snaží pomoc občanům. Sám odpoví kontaktní osobě během 14 dnů.

Ing. Kypta doplnil, že ÚZSVM nemá pojištěné budovy, a proto nemá ani žádné finanční prostředky - není zájem nic rekonstruovat.

Mgr.Tulpa dále vyzval další občanku, která se předem přihlásila do diskuse - paní Therovou - přesměrování linky č. 6 MHD (nejezdí po ul. Budovatelů)

Pan Berounský vysvětlil, že místo ní vystoupí on. Tím občané ztratili možnost jezdit do Intersparu. Zjistil důvody (využití pro více cestujících) a pozve pí Térovou do dopravní komise.

Mgr.Tulpa řekl, že závěry komise půjdou do RM.

35. Závěr

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva v 15,30 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Bc. Jana Hamplová, Václav Vostřák

Vytvořeno 24.2.2010 11:29:53 | přečteno 1847x | Petr Vitvar
load