Usnesení 28.01.2010

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 28. ledna 2010

Usnesení ZM č. 739/2010

Zprávy starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a místostarostů a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 740/2010

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 17.12.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 17. prosince 2009.

Usnesení ZM č. 741/2010

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

A) podnět - svolání schůzky k projednání dopravně bezpečnostní situace na ul. Prosečská

bere na vědomí

s tím, že starosta města Mgr. Petr Tulpa svolá požadovanou schůzku v měsíci únoru 2010

B) podnět - obnova centrálního kříže na hřbitově v Proseči

1. bere na vědomí

2. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

zajistit restaurátorský průzkum centrálního kříže na hřbitově v Proseči.

Usnesení ZM č. 742/2010

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1. prodej bytové jednotky stávajícím nájemcům v objektu:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

Raisova 2/1399

1399/03 Š. D. 1962 .xxx Kč

M. D. 1963

2. prodej volné bytové jednotky č. 170/4 v objektu J. K. Tyla 4/170 o velikosti 1+1 a celkové výměře 36 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 360/2904 na společných částech domu a stavební parcele č. 118, vše v k. ú. Rýnovice paní V. P., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 357.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 743/2010

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej st.p.č. 1253/4 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží panu J. L., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 14.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej st.p.č. 1253/5 o výměře 77 m2, st.p.č. 1253/6 o výměře 74 m2, st.p.č. 1253/7 o výměře 76 m2 (celkem 227 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod garáží do podílového spoluvlastnictví a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 panu J. L., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 panu P. T., bytem ., Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 manželům Ji. a M. V., bytem . ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 90.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 1117 o výměře 1610 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. za účelem stavby rodinného domu panu Ing. P. Š., bytem ., Liberec 6 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 805.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. směnu p.p.č. 66/7 o výměře 170 m2 v k.ú. Proseč n. N. ve vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 paní V. K., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 manželům O. a V. P., všichni bytem . ., Jablonec nad Nisou za p.p.č. 113/5 o výměře 109 m2 v k.ú. Proseč n. N. v podílovém spoluvlastnictví, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 ve vlastnictví paní V. K., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 ve vlastnictví manželů O. a V. P., všichni bytem ., Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 7.320,- Kč s tím, že cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. směnu p.p.č. 114/5 o výměře 176 m2 v k.ú. Proseč n. N. ve vlastnictví města za p.p.č. 114/6 o výměře cca výměře 109 m2 v k.ú. Proseč n. N. ve vlastnictví manželů O.a L. P., bytem ., Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 7.200,- Kč s tím, že cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 1337/1 o výměře 336 m2 a p.p.č. 1338/14 o výměře 141 m2 (celková výměra 477 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrad u prodaných objektů panu Ing. B. J., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 95.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 93/4 o výměře 548 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady manželům Bc. J. a L. K., bytem ., Liberec XXV. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 68.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č. 521/2 o výměře 67 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady manželům J. a A. B., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.050,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. prodej p.p.č. 1050/3 o výměře 124 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zázemí manželům K. a B. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 62.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 744/2010

Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatném převodu a výkupu nemovitostí a

schvaluje

1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 11/2009, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 838/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonecké Paseky a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

2. výkup p.p.č. 380/1 o výměře 1739 m2 a části p.p.č. 2526/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2526/8 o výměře 386 m2 obě v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha, IČ 70994226, za cenu 1,000.000 Kč.

Usnesení ZM č. 745/2010

Převody a přeřazování objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech a přeřazování objektů a

A) schvaluje

1. prodej objektu č.p. 2093 (Podzimní 49) na st.p.č. 2030/1 včetně st.p.č. 2030/1, p.p.č. 1431/2 a p.p.č. 1469/39 o výměře 53 m2 vzniklé oddělením z původní p.p.č. 1469/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti M.I.B. PRINT, s.r.o., IČ 272 15 890, se sídlem Papírenská 1/180, PSČ 166 11, Praha 6, za celkovou kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč s tím, že 1.050.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 950.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

2. prodej garáže bez čp./če. na st.p.č. 1089 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům D. a M. P., bytem ., Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 300.000,- Kč s tím, že zároveň bude mezi městem Jablonec nad Nisou a manželi D. a M. P., bytem .Jablonec nad Nisou, uzavřena smlouva o vzájemném započtení pohledávek ve výši 300.000,-Kč.

3. přeřazení objektu č.p. 565 (Pražská 38) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek).

4. přeřazení objektu č.p. 1776 (Husova 10) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek).

5. přeřazení objektu č.p. 160 (Hvězdná 7) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá) do skupiny „B“ (prodej objektů po bytech).

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města, zachovat stávající počet bezbariérových bytů a pro zachování jejich počtu vytipovat nové bezbariérové byty v jiných objektech

Usnesení ZM č. 746/2010

V. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 3. - 20. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1 471 610 tis. Kč

Usnesení ZM č. 747/2010

Střednědobý finanční výhled města na roky 2011 - 2012

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

střednědobý finanční výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2011 až 2012 uvedený na straně č. 12 důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 748/2010

Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2010

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

1. rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2010 v celkovém objemu 1 326 078 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány města

2. seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2010 v celkovém objemu 246 918 tis. Kč uvedených na straně č. 15 - 16

3. postup při rozpočtových opatřeních takto:

- veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci kapitoly budou zařazovány do rezervy města

- správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření do, přijmout výše 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku

- správce kapitoly 4000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci ÚZ 13306 a 13235 tak, že v průběhu roku může k položce 5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu

- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití

- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše 500 tis. Kč

- změna nezávazných ukazatelů do výše 500 tis. Kč

- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)

- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města, předložit na únorovém jednání ZM rozpis kapitoly „projekty“ a v materiálu konkretizovat, které projekty přecházejí z roku 2009 a rozpis projektů připravovaných na rok 201O

Usnesení ZM č. 749/2010

Kontokorentní úvěr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s.

Usnesení ZM č. 750/2010

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení výborů a

A) odvolává

z výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Ing. Jitku Hujerovou z funkce člena výboru

B) volí

do výboru finančního

Ing. Milana Jindru (s hlasem poradním)

do výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Ing. Milana Jindru a Ing. Jitku Hujerovou (s hlasem poradním)

Usnesení ZM č. 751/2010

Vydání změny č. 40a platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahyzměnu č. 40a Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009

Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009

Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 40a ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 752/2010

Vydání změny č. 40c platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy změnu č. 40c Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009

Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009

Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 40c ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 753/2010

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 754/2010

Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na r. 2010

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2010

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

1. zabezpečit zpracování Žádosti o státní účelovou dotaci na realizaci Programu s přílohami ve smyslu bodu 2.5. Metodiky přípravy městského programu prevence kriminality na rok 2010.

2. zabezpečit do 12.2.2010 předložení žádosti na MV ČR o státní účelovou dotaci na realizaci dílčích projektů Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2010.

Usnesení ZM č. 755/2010

Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy „Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí“

A) schvaluje

níže uvedené projekty popsané v důvodové zprávě a jejich předložení na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové:

a) v oblasti regenerace bytových domů

1. Komplex v ul. Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí (žadatel město Jablonec nad Nisou)

2. Stavební úpravy panelového domu Liberecká 47 (žadatel Společenství vlastníků jednotek budovy Liberecká 47 Jablonec nad Nisou)

3. Revitalizace panelového domu (žadatel Společenství vlastníků jednotek v Budovatelů 19)

b) v oblasti revitalizace veřejných prostranství (žadatel pouze město):

1. Lesopark Žižkův Vrch

2. Výstavba pěších komunikací (Propojení ul. Polní - sídliště Liberecká, Jablonec n. N.)

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit předfinancování a spolufinancování akcí předkládaných městem v případě přidělení dotace.

Usnesení ZM č. 756/2010

Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za druhé pololetí 2009

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za druhé pololetí 2009 a

schvaluje

zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2009.

Usnesení ZM č. 757/2010

Plán hlavních úkolů Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2010

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený Plán hlavních úkolů Městské policie v Jablonci nad Nisou na rok 2010 a

schvaluje

Plán hlavních úkolů Městské policie Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 758/2010

Smlouva o partnerství při transformaci fary

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o realizaci projektu „Transformace fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou na "Dům Jany a Josefa V. Scheybalových" a

schvaluje

1. partnerství města Jablonec nad Nisou se společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. v projektu „Transformace fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou na "Dům Jany a Josefa V. Scheybalových" a uzavření smlouvy o partnerství.

2. předfinancování a kofinancování projektu „Transformace fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou na "Dům Jany a Josefa V. Scheybalových".

Usnesení ZM č. 759/2010

Smlouva o partnerství k projektu „Revitalizace slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra v areálu jablonecké přehrady“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o realizaci projektu „Revitalizace slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra v areálu jablonecké přehrady“ v Jablonci nad Nisou a

schvaluje

partnerství města Jablonec nad Nisou se společností SUNDISK s.r.o. v projektu „Revitalizace slunečních lázní a vybudování adrenalinového centra v areálu jablonecké přehrady“ a uzavření smlouvy o partnerství

Usnesení ZM č. 760/2010

Projekt Jablonec nad Nisou 2010

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zařazení jednotlivých akcí do projektu „Jablonec nad Nisou 2010“ včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí 2010

Usnesení ZM č. 761/2010

Pomoc o.s. Compitum formou vánoční sbírky

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k problematice občanského sdružení Compitum v Jablonci nad Nisou a

schvaluje

veřejnou sbírku na pomoc o.s. Compitum v rámci Vánočních trhů.

Usnesení ZM č. 762/2010

Smlouva o půjčce s Mikroregionem Jizerské hory

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál: Smlouva o půjčce s Mikroregionem Jizerské hory a

A) schvaluje

Smlouvu o půjčce s Mikroregionem Jizerské hory , viz příloha důvodové zprávy

B) ukládá

1. Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

podepsat výše uvedenou smlouvu

2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit převedení smluvní částky 37 173,27 Kč z účtu města Jablonec nad Nisou na účet Mikroregionu Jizerské hory.

Usnesení ZM č. 763/2010

Darování části výtěžku z 15. plesu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

darování části výtěžku ze vstupného 15. plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení JAKOP (Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel), Na Výšině 15, Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 764/2010

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní Lucie Dunkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 154.911,50,- Kč pro paní Lucii Duňkovou, nar. 1979, bytem …, Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce únor 2010 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

B) dopis pana Jana Kopeckého, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 46.974,50 Kč pro žadatele, pana Jana Kopeckého, nar. ….1978, bytem v Jablonci nad Nisou, se splátkovým kalendářem, kdy žadatel bude platit od měsíce února 2010 měsíčně částku, kterou si sám určí, ne však nižší než 500,- Kč, se splatností vždy do 30.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

C) dopis paní Dany Kováčové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 153.574,- Kč pro paní Danu Kováčovou, nar. ...1968, bytem ., Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce únor 2010 měsíčně 2.000 Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

Usnesení ZM č. 765/2010

Žádost o vrácení pojistného

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k žádosti o vrácení pojistného na sociální zabezpečení a

souhlasí

s vyčkáním na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v této věci

Usnesení ZM č. 766/2010

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 767/2010

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po vyslechnutí diskusního vystoupení Mgr. Soni Paukrtové

bere na vědomí

doplnění poradního výboru pro energetiku o nové členy Ing. Františka Kracíka a

Milana Hozáka

Usnesení ZM č. 768/2010

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po vyslechnutí diskusních vystoupení zastupitelů

schvaluje

finanční dar města ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu města na pomoc živelnou pohromou poškozenému Haiti pro organizaci Hands for Help s tím, že vedle toho proběhne dobrovolná sbírka mezi zastupiteli města Jablonce nad Nisou.

Mgr. Pavel Žur
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda ZM a RM, tel.: 483 357 319

Toto je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č.128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě.

Vytvořeno 4.2.2010 8:36:19 | přečteno 1998x | Petr Vitvar
load