Zápis 27.05.2010

Zápis ze 35. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 27. května 2010 od 9.00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva
  • Omluveni: PhDr. Jaroslava Fojtíková, Pavel Šourek, MUDr. Pavel Fastr
  • Ověřovatelé zápisu: Božena Caklová, Eva Gregová
  • Zapsala: Radka Šilhánová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 35. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 19 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil PhDr. Fojtíkovou, p. Šourka (služební cesta) a MUDr. Fastra (akutní nemoc). Poblahopřál jubilantům k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil paní Boženu Caklovou a paní Evu Gregovou.

Paní senátorka Mgr. Soňa Paukrtová využila svého práva a před jednáním zastupitelstva informovala přítomné o změnách v zákonech týkajících se loterií (dopad změn na města) : změna zákona o podpoře sportu (veškeré správní poplatky z výherních hracích automatů na katastrálním území města jsou příjmem města) a novela loterijního zákona (umožňuje městům být účastníkem řízení u všech povolování týkajících se výherních automatů). Města tak budou mít možnost mnohem lépe regulovat výherní hrací automaty na svých územích.

Na červnovém zasedání bude znovu projednávána problematika výherních hracích automatů společně s připravovanou vyhláškou týkající se alkoholu na veřejných prostranstvích.

Materiály na stůl - pouze informační, ne určené k projednávání (Výroční zpráva Nemocnice Jablonec nad Nisou, pozvánky, Jizerské noviny, Léto 2010, zápis Osadního výboru Proseč, pozvánky na vernisáž).

Schválení programu

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá : Mgr. Petr Tulpa, starosta

6) Prodej bytů

Předkládá : JUDr.ing.Lukáš Pleticha, místostarosta

7) Výkupy nemovitostí

předkládá: JUDr.ing.Lukáš Pleticha, místostarosta

8) Převody pozemků"Info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

9) Hodnocení plnění rozpočtu za I.čtvrtletí 2010

předkládá: JUDr.ing.Pleticha, místostarosta

10) Portfolio 1.čtvrtletí 2010

předkládá: JUDr.ing.Pleticha, místostarosta

11) IV.rozpočtové změny

předkládá: JUDr.ing.Pleticha, místostarosta

12) Technická univerzita - dotace - časování 11,15 hod.

předkládá: p. Petr Vobořil, místostarosta

13) Hrazení neinvestičních výdajů za rok 2009

předkládá:

14) Výstavba ekologického centra - časování 10,30 hod.

předkládá: p. Petr Vobořil, místostarosta

15) Hranice místních částí města a čísla orientační v Kokoníně

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

16) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr.ing.Pleticha, místostarosta

17) Dopravně informační centrum IDOL

předkládá: JUDr.ing.Pleticha, místostarosta

18) Systém včasné intervence - projekt městského programu prevence kriminality 2010

předkládá:

19) Podpora spolupráce Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou s čínským městem Beihai - časování 11,00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, strarosta

20) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

předkládá:

21) Valná hromada SVS a.s.

předkládá:

22) Pravidla pro čestné občanství

předkládá:

23) Pravidla pro cenu města PRO MERITIS

předkládá:

24) Termíny jednání ZM

předkládá:

25) Dopisy občanů

Předkládá :

26) Podněty výborů

Předkládá:

27) Kontrola plnění usnesení

Předkládá :

28) Nové interpelace

29) Diskuse

K předloženému programu nikdo neměl připomínky a program byl schválen.

23-0-0-1

3) Schválení návrhové komise

Mgr. Tulpa navrhl návrhovou komisi: předseda ing. Antonín Schäfer a ověřovatelé zápisu pí. Caklová a pí. Gregová.

Návrhová komise byla schválena 22-0-1-1

Dále byly projednávány body dle schváleného programu.

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Zpráva starosty

Ing.Pešek požaduje informaci o výsledku jednání s představiteli nemocnice o investičním programu; informace o stížnosti na výměnu oken v rámci programu IPRM; informace ohledně vykoupeného pozemku pro překladiště - pozemek byl městem vykoupen s jednoznačným a konkrétním určením pro překladiště. Jak je možné, že v tisku zpochybnili, že toto není definitivní a v řešení jsou ještě další pozemky na možné umístění překladiště.

Mgr. Tulpa - krátké odpovědi k jednotlivým dotazům: s představiteli nemocnice byly projednávány další investiční záměry a možnosti rozšíření některých oddělení. Spolupráce při rozšíření o onkologické oddělení, při rekonstrukci prádelny a jídelny. Výhledově další dva projekty na obnovu a rozšíření bufetu, zřízení mateřské školky ve vazbě na seniorský stacionář a parkování v prostoru nemocnice. Tyto vize budou zpracovány formou studií.

K výměně oken podala stížnost pí Ševčíková, ale týkala se stížností mezi členy družstva nebo SVJ. Jsou nejasnost mezi těmi, co ještě výměnu oken neprovedli, a těmi, co ji již realizovali. Mělo dojít ke kompenzaci, ale je nutné nejprve naplnit fond oprav.

Nákup - výkup pozemku pro překladiště - vazba na strategické možnosti v dané lokalitě. Byl zadán úkol všem, kteří by se v dané lokalitě mohli nějakým způsobem podílet, na vytvoření studie území, a je možné, že se překladiště, třídírna a skládka nebezpečného odpadu do této studie nevejdou. Pozemek byl vykoupen proto, aby město mělo v lokalitě vliv, a pokud se zjistí, že všechny možnosti budou ve prospěch území i s překladištěm a třídírnou, bude otázkou dalšího jednání zastupitelstva, jak se k věci postaví. Navíc je nutná změna územního plánu.

Pan Vostřák vznesl dotaz k opakovanému jednání zatékání do sklepa neznámé stavby na pozemku ke zpracování podkladu případu konzultace s romským poradcem.

Mgr. Tulpa odpověděl, že materiál zpracoval p. Oklamčák (dnes dovolená).
P. Vostřák se s p. Oklamčákem spojí kvůli dotazu přímo.

Pan Vostřák požaduje vysvětlení, proč se na titulní straně 6 x vyskytuje celý název starosty, nelze toto upravit?

JUDr. Nesvadba vysvětlil, že tyto úvodní strany nepíší úředníci, ale zpracovává software. Poprosil pana Vostřáka, aby se stavil v kanceláři tajemníka, kde mu osobně tuto problematiku vysvětlí.

Ing. Schäfer vznesl dotaz, jak dopadly připomínky ohledně kostela sv. Anny?

Mgr. Tulpa odpověděl, že připomínky žádné nebyly, pouze drobnosti, které nejsou na úkor čehokoliv. Protokol a výsledky byly zatím sděleny ústně, v písemné formě budou zaslány.

Zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Pan Vostřák se ptá, proč se zpracovává projekt na rekonstrukci novoveského koupaliště. Vždyť bylo kompletně zrekonstruované, co se tedy bude dělat?

JUDr.Ing.Pleticha sdělil, že jsou problémy s přepadem a že protéká hráz. Připravuje se projekt, aby se mohlo požádat o peníze z fondu Operačního programu životního prostředí. Město má možnost tyto dotace získat, tak proč toho nevyužít.

Ing. Pešek se ptá, proč je ve zprávě opakovaná zmínka o řešení reklamačních závad na lehkoatletické hale. Zmínky o reklamacích jsou časté, požaduje předložit zprávu o tom, že objekt je již kompletní a že se na něj již nevážou žádné reklamace.

JUDr.Ing.Pleticha navrhuje ing. Peškovi tento dotaz podat formou interpelace, na kterou bude podána písemná odpověď se zapracováním všech věcí, které zde byly provedeny. Ing. Pešek souhlasil.

Ing. Pešek se ptá, jak bude objekt bývalé tržnice zabezpečen proti zatékání
a zapálení. Objekt by měl již zpravovat ten, kdo zde bude stavět.

Ing. Zemín sdělil, že na objekt tržnice je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, zajištění objektu však jde stále ještě za městem. Již došlo ke vloupání, proto budou zazděny vstupní otvory.

Pan Berounský požaduje informaci o tom, jak se odbor dopravy LK postavil k projektu krajského dispečinku?

JUDr.ing.Pleticha odpověděl, že tento bod je dnes na programu jednání. Aktuální informace je, že pokud se dnes tento projekt schválí, pak stačí prohlášení
o partnerství a smlouva se řeší v další části schvalování. Informoval o tom, že včera byl tento projekt schválen krajským zastupitelstvem.

Zpráva Ing. Kypty

Ing. Schäfer se ptá, co je nového s výstavbou trafostanice jih.

Ing. Kypta řekl, že ČEZ má problémy s určitou skupinou lidí v Kokoníně - nechtějí je pustit na soukromé pozemky. Výstavba měla začít na konci tohoto roku, v současné době probíhají jednání mezi ČEZ a občany. Pokud se vše podaří, první terénní úpravy začnou na podzim letošního roku, celý příští rok se bude stavět
a v 1. polovině 2012 by měla být stavba dokončena.

Ing. Pešek se tázal na jednání o termínech zahájení stavby objektu v ulici Bezručova. Není žádná reakce od vlastníka, město má ve svých rozpočtových změnách částku na provedení zokruhování vodovodu okolo stavby. To jsou vyhozené peníze, když se neví, jestli se bude stavět.

Ing. Kypta řekl, že zokruhování letos nebude, částka se dostala do rozpočtu v době, když termíny zahájení stavby ještě platily. Termín k dokončení stavby vyprší letos 31.12. (nerealizovatelný termín). Město má předkupní právo na objekt Bezručova (10,7 mil. Kč).

Ing. Pešek se ptal na územní rozhodnutí na objekt v Pobřežní ulici. Byla dána výjimka? Z odpovědi na dopisy občanů vyplývá, že územní rozhodnutí vydáno ještě nebylo.

Ing. Kypta sdělil, že na tento dotaz bude odpovězeno v dopisech občanů.

Zpráva p. Vobořila

Pan Vobořil doplnil informaci o objektu bývalé porodnice v Turnovské ulici. Soukromý subjekt má do konce června předložit upřesňující informace o využití tohoto objektu.

Paní Caklová se ptá na účast na kontrole Ministerstva financí ČR LK k projektu revitalizace školních hřišť. Ptá se, jak to dopadlo, protože má informace o tom, že hrací prvky na zahradě MŠ Jugoslávská jsou pro děti nebezpečné.

Ing. Habadová sděluje, že má zápis z této kontroly a pokud to bude jako odpověď stačit, že ho přepošle.

Mgr. Tulpa navrhuje tento bod zařadit do interpelací.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen. 19-0-0-6

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Starosta se tázal jednotlivých interpelantů, zda akceptují zaslané písemné odpovědi:

Ing. Pešek - akceptuje všechny odpovědi v jím podaných interpelacích.

PhDr. Fojtíková vzkázala přes pana starostu, že odpověď akceptuje.

P. Caklová akceptuje odpověď, bod F bude řešen v diskusi.

Odpověď na bod „H“ bude upřesněna po příchodu MUDr. Jörgové.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

6) Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění, materiál prošel výborem, kauce jsou uhrazeny.

Pan Vostřák žádá vysvětlení, proč se do výběrových řízení na byt hlásí manželé každý zvlášť, když byt mohou stejně získat pouze dohromady? V jednom případě se usnesení ruší z důvodů nepodání nabídky oběma manžely, v jiném podává každý zvlášť a je to v pořádku.

JUDr.ing.Pleticha sdělil, že každý z manželů má právní subjektivitu a může činit úkony sám za sebe.

Ing. Pavízová odpovídá, že každý z manželů může podat svoji vlastní nabídku, v daném případě šlo o případ, kdy podmínkou banky bylo, aby usnesení bylo na oba manžele. Výbor pro hospodaření s majetkem města ve druhém případě přihlédl k tomu, že podali nabídku oba manželé a do podmínek řízení se dalo, že uspěje pouze první a druhý v pořadí, aby manželé neměli výhodu podání nabídky.

Ing. Pešek požaduje, aby ve statutu výboru pro hospodaření byla možnost podání nabídky přesně formulována. Nesouhlasí s usnesením, pokud byt koupil jeden manžel, má být usnesení pouze na kupujícího. Dále napadá nesoulad v trvalém bydlišti žadatele - v žádosti je Jablonec a v usnesení Praha.

Ing. Pavízová vysvětluje, že v nabídce byla uvedena adresa Sokolí ulice, Jablonec n.N., v usnesení již musí být adresa ověřená a zde se zjistilo, že oficiální trvalé bydliště je Praha.

Ing. Pešek podotknut, že když se nelze opřít o rodné číslo, je v našich rozhodováních rozhodující trvalé bydliště. Pokud žadatel neuvede pravou adresu, měl by být vyloučen. Nenapadá usnesení, požaduje vysvětlit v důvodové zprávě.

Ing. Vítová vysvětluje, že na výboru se otevírají obálky, které před tím přijala podatelna nebo oddělení majetko-právní. V důvodové zprávě, kterou dostáváte v materiálech, je přesně uvedeno to, co žadatel předložil. To výbor ovlivnit nemůže. V usnesení je již nutné, aby adresa byla ověřena, proto se může stát, že adresa u nabídky a usnesení se liší.

Návrh usnesení byl schválen 16-1-4-4

7) Výkupy nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Paní Gregová oznámila, že cena za nemovitost pana Moťovského se jí zdá příliš vysoká, podává protinávrh, aby se rozdělilo hlasování bodu 1 a 2.

Ing. Pešek zásadně nesouhlasí s bodem 1, pokud ŘSD chce rozšířit stávající silnici, musí to být buď podle územního plánu, nebo nějakého jiného dokumentu. K bodu 2 (pozemek za farou) požaduje širší komentář. Napadá nesouvislosti v usnesení (hotel Merkur - p. Vlček).

JUDr.ing.Pleticha vysvětlil, že došlo ke změně vlastníka hotelu Merkur a vznikla potřeba vybudovat parkoviště pro hotel. Merkur za farou vlastní pozemek, který nabídl městu výměnou za vyhrazení parkovacích míst na Anenském náměstí pro potřeby hotelu. Pozemek za farou se sice hodí, ale ne za každou cenu, bylo by zbytečné zbavovat se veřejných parkovacích míst. Jednání nedospěla k žádnému přijatelnému závěru, ustoupilo se od koupě pozemku. V minulosti hotel Merkur využíval soukromé parkoviště naproti hotelu (p. Vlček), proč z tohoto využívání sešlo, se nepodařilo zjistit. Dnes je hotel bez parkovacích míst.

Paní Gregová - upravuje protinávrh - v bodě A 1 neschvaluje výkup objektu čp. 51 a v bodě A 2 schvaluje výkup p.p.č. 54/2, bod B zůstává stejný.

Mgr. Paukrtová má pochybnosti o neodsouhlasení výkupu p.p.č. 210/1. Dle vyjádření odboru rozvoje není odkup tohoto pozemku nutný, ale je vhodný pro zcelení pozemků. Je třeba oddělit dvě věci: požadavky majitele hotelu Merkur na parkovací plochy a úvahu města, zda pozemek potřebuje nebo ne. Doporučuje věc stáhnout z jednání ZM a další jednání v této věci.

Mgr. Karásek vznesl dotaz k bodu A - nemovitosti se vykupují s ohledem na budoucí výstavbu I/14, mate ho cena 7,9 mil.Kč (dle znaleckého posudku) a město nabízí přes 10 mil. Kč. Vykupujeme pro ŘSD a ti umí zaplatit pouze do výše znaleckého posudku.

Ing. Pavízová odpověděla, že jednání s panem Moťovským jsou složitá, původně chtěl 15 mil. Kč. Je pravda, že město na převodu pozemku tratí, ale již v minulosti se postupovalo tímto způsobem, a p. Moťovský cenu již nesníží. Pokud nedojde ke shodě, muselo by nastoupit vyvlastňovací řízení.

Mgr. Karásek zdůraznil, že je nutné vše domluvit tak, aby město netratilo.

Ing. Kypta sdělil, že je zbytečné vydávat peníze za výkup nemovitostí v letošním roce, odklad stavby je cca 1 - 2 roky. Navrhuje odložit tento bod z jednání ZM a pokračovat v dalším jednání.

Pan Pelta nezavrhuje návrh výkupu za 10 mil. Kč, rozhodně se u ŘSD neprodělá, to pak městu zase hradí např. humanizace ulic.

JUDr.ing. Pleticha navrhuje úpravu usnesení v bodě B : ZM neschvaluje převod ppč. 210/1 od hotelu Merkur výměnou za vyhrazení parkovacích míst na veřejných parkovištích. Neuzavíráme se tak dalšímu jednání, např. výkupu za peníze.

Domluva předkladatele s předsedou návrhové komise o doplnění a úpravě usnesení k bodu B (ZM neschvaluje převod parcely č. 210/1 v kú. Jablonec nad Nisou od vlastníka Merkur s.r.o., Anenské nám.8, Jablonec nad Nisou, výměnou za vyhrazení parkovacích míst na veřejných parkovištích).

Nebyl schválen protinávrh bodu A1. 13-0-9-3

Nebyl schválen původní návrh bodu A1. 1-13-11-0

Nebyl schválen původní návrh bodu A2. 11-3-10-1

Návrh s doplněním po dohadovacím řízení k bodu B byl schválen. 22-0-2-1

Dohadovací řízení k bodu A1- návrh nebyl schválen. 0-20-4-2

8) Převody nemovitostí

"Info P"

Předkládá: JUDr.ing.Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek vznesl dotaz k bodu B 2 (výkup pozemků pro okružní křižovatku Ostrý roh). Opět je předkládáno něco, o čem se nedá jednoznačně mluvit. Kolik m2 je třeba pro výstavbu plánované okružní křižovatky?

Ing. Pavízová odpověděla, že pro zjištění přesných čísel bychom museli pozemek nechat zaměřit, minimálně provést geometrický náčrt. Minimálně se jedná přibližně o výměru do 10 m2. Podmínka vlastníka pozemku je ale odkup celého pozemku.

Ing. Pešek (mimo mikrofon) podotknul, že tento problém s nesouhlasem odkupu pouze odsouváme do budoucna.

Mgr. Tulpa poznamenal, že pokud se bod neschválí, znamená to jednat dál.

Pan Vostřák informoval, že o okružní křižovatce se v tomto místě jednalo už před 20 lety, městu v okolí nepatří žádné pozemky, vše v soukromém vlastnictví včetně hospody, křižovatka se sem stejně nevejde.

JUDr.ing.Pleticha odvětil, že je to stejné jako v jiných případech - jedná se o zlepšení poměrů na krajských silnicích.

Ing. Karásek se dotázal na pozemky u SCHLARAFFIE. Je navrhnut prodej pozemků kvůli rozšíření areálu firmy. Zasahuje na tyto pozemky autobazar nebo se jedná pouze o svah?

JUDr.ing.Pleticha odvětil, že se jedná o svah, autobazar, který se stejně ruší, leží na městském pozemku.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

9) Hodnocení plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2010

Předkládá :JUDr.ing.Lukáš Pleticha, místostarosta

Ing. Vítová podala následující informaci: příjmy v letošním roce - 274 mil. Kč, výdaje - 203 mil. Kč, přebytek přes 70 mil. Kč. Daňové příjmy jsou naplňovány rovnoměrně. Tato situace se vyhodnocuje. Kladně se projevila dotace na areál Čelakovského. Zatím bychom měli rozpočtu dostát tak, jak je naplánován.

Ing. Pešek potvrdil, že finanční výbor tento návrh projednal a doporučuje jej ke schválení.

Návrh usnesení nebyl schválen. 15-0-9-2

Dohadovací řízení.

Návrh usnesení v původním znění nebyl schválen. 14-0-9-3

Usnesení se stahuje jako celek.

10) Portfolio 1. čtvrtletí 2010

Předkládá : JUDr.ing.Lukáš Pleticha, místostarosta

Ing. Vítová doplnila, že na začátku roku 2010 bylo 32 mil.Kč, uložilo se 30 mil. Kč, stav ke 31.3.2010 je 62,735 tis.Kč, došlo ke zhodnocení ve výši 4,2 %.

Návrh usnesení byl schválen. 25-0-0-1

14) Výstavba ekologického centra

časování: 10.30 hod.

Předkládá : p. Petr Vobořil, místostarosta

Pan Vobořil sdělil, že se vyskytla možnost zřídit v Jablonci ekologické centrum. Projednávaly se možné lokality, velký zájem o toto zařízení mají MŠ a ZŠ.

RNDr. Čeřovský podotkl, že myšlenka rekultivace území na Dolině je hezká věc, ale počasí v Jablonci n. N. je nevyzpytatelné. Centrum by bylo několik měsíců uzavřeno. Existuje opravdu tak velký zájem škol? Město nebude tento projekt schopno ufinancovat.

Pan Vobořil upřesnil, že město může čerpat dotace až do výše 90 mil. Kč. Je to poslední možnost v tomto segmentu čerpat finance. Rizikem jsou investiční náklady. Částka na projektovou přípravu je 600.000,- Kč.

Mgr. Karásek sdělil, že záměr je to hezký, ale pro školy těžko využitelný (na podzim začne škola, od října až do března je sníh). Rozpočtové náklady jsou nastaveny hodně nízko, měly by být trojnásobné. V prostorách EUROCENTRA by toto centrum mohlo být celoročně.

Pan Vobořil přitakal, že investiční náklady nejsou přesné, může se objevit ekologická zátěž. Souhlasil by s provedením úsporné projektové činnosti na dotační titul a předložil zastupitelům výsledky k rozhodnutí.

Pan Král doplnil, že pro děti je velký rozdíl mezi přednášením a možností pozorování v přírodě. Ekocentra je možné využívat celoročně.

Bc. Hamplová vyjádřila podporu tomuto projektu, území je třeba zrevitalizovat. Aby k tomu došlo, je třeba dnes tento bod odsouhlasit, jinak už nebude další možnost.

Mgr. Paukrtová sdělila, že se na ni obrátila skupina matek s dětmi s žádostí o podporu tohoto projektu. Je pro to, aby se schválilo záměrové usnesení. Dané území je v zanedbaném stavu. Náklady jsou minimalizovány.

Mgr. Karásek nemá nic proti posouzení území a proti provedení průzkumných prací. V Jablonci je takovýchto míst více, která by si rekultivaci zasloužila. Je však zavádějící říct, když ne teď tak nikdy. Náplň tohoto centra se dá zajistit i jinde a nemusí se kvůli tomu zřizovat nový areál, o který se navěky musí někdo finančně starat. Myšlenka areálu, který není zajištěn oplocením je pěkná, ale cesta k naplnění není dobrá.

Ing. Beitl podotknul, že při projednávání v klubu bylo konstatováno, že náklady tak, jak jsou předloženy, neumožní bezproblémový provoz. Buď bude fungovat celoroční režim, ale ne za tyto peníze a nebo je potřeba říci, že areál bude např. přes zimu uzavřen, a pak se může plánovat 600.000,- Kč provozních.

Paní Caklová konstatovala, že se rozhoduje moc pod nátlakem, že se musí hned rozhodnout. Není možnost většího projednání se školami, není čas na diskusi.

Pan Vobořil souhlasil s námitkami. Navrhnul, aby součástí usnesení bylo, že se mu ukládá předložit konkrétní projektová dokumentace a odsouhlasení nebo neodsouhlasení vlastního podepsání žádosti.

Jednání přerušeno na přání klubu ODS.

JUDr.Nesvadba upřesnil znění návrhu na doplnění usnesení o doplněk: pod bod B za 2) ukládá se místostarostovi p. Vobořilovi předložit na zářijovém jednání ZM konkrétní návrh a dokumentaci k revitalizaci území.

Návrh usnesení byl schválen. 16-1-8-1

19) Podpora spolupráce Okresní hospodářské komory v Jablonci n. N. s čínským městem Beihai

časování : 11,00 hod.

Předkládá : Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel vysvětlil, že je vše v důvodové zprávě, a přivítal p. Pavla Kopáčka - zástupce Svazu výrobců bižuterie.

Ing. Pešek vyslovil souhlas spolupráci s čínským městem. V případné smlouvě musí úřad figurovat, ale nezavazuje to k vynakládání jakýchkoliv prostředků.

Mgr. Tulpa zdůraznil, že město neuvažuje o žádných finančních nárocích, jedná se o podporu spolupráce někoho jiného v rámci oficiálního znění požadavku.

Pan Vostřák sdělil, že očekává více vysvětlení od OHK - co se bude dělat, co se od nich a od nás očekává. Materiál považuje za špatně zpracovaný.

Mgr. Tulpa odpověděl, že je tu možnost odstartovat obchodní spolupráci v hospodářské oblasti, prvním krokem je přijetí čínské delegace, teprve potom můžeme konkretizovat.

Pan Kopáček upřesnil, že je nutné posuzovat dvě otázky spolupráce - první: zda v konkrétním městě je konfliktní střet zájmů, jako např. bižuterní výroba. Víme, že není, v tomto městě se bižuterie nevyrábí. Druhá otázka zní, jak se obchodně dají využít kontakty? Čína začíná být trhem spotřebním. Roste zájem o evropské zboží. Spolupráce se dá využít ve dvou oblastech - prodej místně vyráběných produktů (bižu, sklo, upomínkové předměty) a turistika.

Mgr. Tulpa zdůraznil, že je nutné, aby samospráva podpořila obchodní spolupráci, Číňané to v rámci své politiky potřebují. Je to formální záležitost. Pokud by šlo
o partnerství měst, muselo by se o tom jednat, ale zatím s tímto nikdo nesouhlasil.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-4-3

12) Technická univerzita - dotace

časování : 11,15 hod.

Předkládá : Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel seznámil s obsahem materiálu. Jedná se o provozní dotaci na rok 2010 ve výši 300.000,- Kč pro Technickou univerzitu, původně šlo o částku 500.000,- Kč. Je to pouze pro tento rok.

Ing. Štorová sdělila, že na fakultě byly sníženy dotace na studenta, v únoru chybělo do rozpočtu cca 1,4 mil. Kč, v současné době se podařilo schodek snížit. Škola je zatížena velkou režijní částkou, která se odvádí universitě.

Ing. Pešek potvrdil, že materiál byl ve finančním výboru, a doporučuje usnesením dotaci schválit. Dále se přimlouvá, aby studenti byli orientováni na to, aby zviditelnili Jablonec.

Mgr. Paukrtová požádala o podporu této dotace.

Ing. Beitl vyjádřil obavu, aby se z toho nestala dotace pravidelně se opakující. Bude-li universita příště žádat o dotaci, měla by v žádosti uvést, jak bylo naloženo s minule poskytnutou dotací a jak se pokračovalo, aby se snížily režijní náklady.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

11) IV. rozpočtové změny

Předkládá : JUDr.ing.Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel stručně shrnul, čeho se změny týkají : největší položka je půjčka občanskému sdružení SKI KLUB (doložili potřebné materiály z Ministerstva školství), dále jsou to drobné úpravy rozpočtu, a dále finanční vypořádání z minulých let - jedná se o dotaci na sportovně-relaxační centrum v ulici Sokolí. Město ji nevyužilo a vrací zpět na krajský úřad s příslibem schválení na jiné záměry v Jablonci. Výše rezervy je nyní 13 mil. Kč. Rezerva na spolufinancování se snižuje z 35 mil. Kč na 23 mil. Kč a zbytek rezervy z nerozdělených dividend JTR a.s. zůstává ve stejné výši 0,5 mil. Kč.

Ing. Vítová doplnila, že se jedná o čtyři operativní změny, tři již pan místostarosta popsal, čtvrtá se týká čerpání prostředků z rezervy spolufinancování na projekt „Setkávání“ a to ve výši 6,108 tis.Kč. Je to spolufinancování dotačního projektu, který předkládala ředitelka EUROCENTRA s tím, že dotace přijde v příštím roce.

RNDr. Čeřovský sdělil, že v materiálu se dočetl, že za 3,5 mil. Kč bude probíhat rekonstrukce kina JUNIOR. Bylo toto součástí projektu pro evropskou spolupráci? A v čem rekonstrukce spočívá.

Ing. Vítová odsouhlasila, bylo to součástí projektu. Neví ale přesný rozsah prací. Junior je jediné kino, které se ještě nerekonstruovalo.

Ing. Pešek upřesnil, že se jedná o rekonstrukci zázemí a předjeviště a o výměnu technologie zvukové části. Po rekonstrukci zůstane pouze jedna věc a to uvolnění promítací kabiny (tzn. stažení promítací technologie do prostoru sálu), na to však zatím nejsou peníze.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

13) Hrazení neinvestičních výdajů za rok 2009

Předkládá : pan Petr Vobořil, místostarosta

Ing. Pešek sdělil, že tento materiál byl projednán ve finančním výboru. Porovnal předložený návrh usnesení a doporučení finančního výboru a zjistil, že vypadl odstavec, že „finanční výbor doporučuje, aby se pro příští období neprováděla evidence vzájemného vyúčtování na úrovni mateřských škol, která vede k tomu, že je vedena velice rozsáhlá agenda. Tím, že nepožadujeme vzájemnou kompenzaci těchto nákladů, považujeme zpracování agendy za zbytečné. Toto by se mělo přidat do usnesení nebo v pracovním pořádku jako doporučení výboru.

Pan Vobořil doporučil toto doplnit do pracovního pořádku.

Paní Caklová doplnila, že tato otázka byla probírána v komisi pro výchovu a vzdělávání. Není proti dodatku, ale přehodila by to do dalšího volebního období, ať si rozhodne nové zastupitelstvo. Zařazení v pracovním pořádku nevadí. Pokud by odd. školství zjistilo, že dětí přibývá, pak už by asi tato benevolence nebyla a peníze by byly požadovány.

Návrh usnesení byl schválen. 22-0-0-2

15) Hranice místních částí města a čísla orientační v Kokoníně

Předkládá : JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

JUDr. Nesvadba doplnil, že otázka vyhrazení místních částí města je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva a v tuto chvíli se nedohledalo žádné usnesení ZM od roku 1990, ale ani žádné jiné historické usnesení, které by výslovně stanovovalo hranice místních částí. Abychom mohli narovnat hranice katastru místních částí, potřebujeme takovéto usnesení. Grafická část k materiálu je na nástěnkách v zadní části místnosti.

Pan Vostřák sdělil, že se jedná o druhé číslování. Některá čísla byla zrušena nebo převedena jinam. Rohové domy by měly mít dvě čísla orientační. Osazení cedulí přesně na hranicích katastrálního území není možné, cedule jsou pouze orientační. Zajímalo by ho, jak si katastr města rozděluje např. pošta nebo policie - ti to mají úplně jinak. Zjevná neúcta města k ulicím - ulice jsou svévolně přerušené
(P. Bezruče), některé jsou nedokončené (ul. Trpasličí), u některých není stanovené, kde začínají a kde končí.

Návrh usnesení byl schválen. 20-0-0-3

16) Nemocnice Jablonec n. N., p. o. - kontokorentní úvěr

Předkládá : JUDr.ing.Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel doplnil, že se jedná o tradiční materiál, nemocnice pouze změnila bankovní ústav, s kontokorentem pracuje. Město jako zřizovatel s tímto musí souhlasit.

Ing. Pešek dodal, že materiál byl projednán ve finančním výboru. Podmínky, které si nemocnice vyjednala u nového ústavu, jsou výrazně výhodnější než u předešlého.

Návrh usnesení byl schválen. 22-0-0-1

17) Dopravně informační centrum IDOL

Předkládá : JUDr.ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel doplnil, že materiály byly dány na stůl, přílohou je formulář prohlášení, který je třeba vyplnit. Omlouval se za nevalnou úroveň předloženého materiálu. Jedná se o předschválení projektu, zbytek se bude řešit partnerskou smlouvou. Jedná se o projekt, do kterého jsou zapojena včetně Liberce ostatní velká města kraje. Přínosy pro Jablonec jsou popsány v materiálech. Zátěž do budoucích let z toho neplyne žádná.

Ing. Pešek se zeptal, proč je v materiálech zdůrazněna pouze Česká Lípa? Platí, co jsme schválili na předminulém zastupitelstvu?

JUDr.ing.Pleticha odpověděl, že to, co jsme schválili dříve, neplatí. Pro původní projekt krajský úřad nestihl včas sehnat podklady a ani ho podat. Nyní se vymýšlel nový projekt s menším rozpočtem. Určité dílčí materiály se použijí i v tomto novém projektu, ale je to jiný projekt z Fondu Česko-švýcarské spolupráce.

Ing. Beitl dodal, že jako krajský zastupitel upozorňuje na to, že tento navrhovaný projekt nebyl schválen krajskou dopravní komisí a s projektem nesouhlasí ani dopravci, protože krajského koordinátora považují za nadbytečného.

JUDr.ing.Pleticha : oponoval, že tento stav byl v únoru, teď je situace jiná

Pan Berounský zmínil náklady na přenosy dat mezi vozidly MHD, veřejné dopravy a dispečinkem. V rámci úspory prokazatelné ztráty chce upozornit, že v souvislosti se stavebními úpravami a možným levostranným odbočením od 1.9.2010 se chystá větší přelinkování dopravy ve městě. Funkce koordinátora Libereckého kraje se nelíbí žádnému dopravci, nikomu se nelíbí, že ho bude někdo řídit, ale v rámci zlepšení úrovně veřejné dopravy je to nutnost.

Pan Vostřák se zeptal, jestli to znamená, že krajský koordinátor bude řídit soukromé dopravce? Vyjádřil pochybnosti o tom, že se jim to bude líbit.

JUDr.ing.Pleticha odpověděl, že veřejná hromadná doprava jezdí podle jízdních řádů a ty schvalují příslušné dopravní úřady. Jde o to, aby spoje na sebe navazovaly a aby byly na trasy nasazovány odpovídající vozidla.

Návrh usnesení nebyl přijat. 15-0-6-2

Vyhlášeno dohadovací řízení.

Vyhlášena 10 minutová přestávka.

Jednání opustili představitelé klubu ODS, a protože zastupitelstvo nebylo usnášení schopné, bylo jednání ukončeno s tím, že do 14 dnů bude svoláno nové jednání.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Eva Gregová, Božena Caklová

Vytvořeno 17.6.2010 12:28:10 | přečteno 1670x | Petr Vitvar
load