Usnesení 27.05.2010

Usnesení z 35. zasedání Zastupitesltva města Jablonec nad Nisou konaného 27. května 2010

USNESENÍ ZM/834/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období.

USNESENÍ ZM/835/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 34. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 22. dubna 2010.

USNESENÍ ZM/836/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. prodej volné bytové jednotky č. 1950/1 v objektu Podhorská 89/1950 o velikosti 1+3 a celkové výměře 104,2 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1042/6331 na společných částech domu a stavební parcele č. 1802, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J >******* G >*******, bytem >******* Praha 7 za kupní cenu 300.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 2. prodej volné bytové jednotky č. 1399/1 v objektu Raisova 2/1399 o velikosti 1+2 a celkové výměře 66,9 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 669/3387 na společných částech domu a stavební parcele č. 1295, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu M >******* R >*******, bytem >******* Liberec 19 za kupní cenu 273.333,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 3. prodej volné bytové jednotky č. 71/5 v objektu Palackého 73/71 o velikosti 1+1 a celkové výměře 39,2 m2 ve 2. nadzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 392/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou manželům M >******* a A >******* N >*******, bytem >******* Jablonec n. N. za kupní cenu 198.500,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 4. prodej volné bytové jednotky č. 71/7 v objektu Palackého 73/71 o velikosti 1+0 a celkové výměře 57,4 m2 ve 3. nadzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 574/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou M>******* a A >******* N >*******, bytem >*******Jablonec n.N. za kupní cenu 245.600,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 5. prodej volné bytové jednotky č. 71/8 v objektu Palackého 73/71 o velikosti 1+1 a celkové výměře 37,1 m2 ve 3. nadzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 371/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou manželům M >******* a A >******* N >*******, bytem >*******Jablonec n.N. za kupní cenu 121.700,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 6. změnu usnesení č. 773/2010/1 ze dne 25.2. 2010, a to tak, že schvaluje prodej objektu č.p. 665 (Podhorská 53) na st.p.č. 379/4 včetně st.p.č. 379/4 a p.p.č. 1423/3 o nové výměře 357 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 manželům M >******* a J >*******K >*******, trvale bytem >******* Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 manželům V >******* a I >******* Š >*******, trvale bytem >*******Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 paní D >*******B >*******, trvale bytem >******* Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 paní M >******* K >*******, trvale bytem >******* Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 manželům V >******* a E >******* M >*******, trvale bytem >*******Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 panu I >******* Š >*******, trvale bytem >******* Jablonec nad Nisou, za celkovou kupní cenu ve výši 1.900.000,-Kč, která bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

USNESENÍ ZM/837/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

převod p.p.č. 210/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou od vlastníka Hotel Merkur s.r.o., Anenské nám. 8/4340, Jablonec n.N., IČ 25414593 na město Jablonec n.N. výměnou za vyhrazení parkovacích míst na veřejných parkovištích

USNESENÍ ZM/838/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e
 1. prodej st.p.č. 3901 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vypořádání pozemku pod stavbou paní Marii Kočíbové, bytem Pasířská 3192/37, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.800,- Kč.
 2. prodej p.p.č. 350 o výměře 48 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou panu Jaroslavu Habadovi, bytem U Šamotky 714, Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.640,- Kč.
 3. prodej p.p.č. 1510/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou manželům Martinu Bitmanovi, bytem Jáchymovská 243, Liberec a Blance Bitmanové, bytem Prosečská 16, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.100,- Kč.
 4. prodej st.p.č. 1094 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží slečně Kateřině Šilhánové, bytem Vítězslava Nezvala 9, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.600,- Kč.
 5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č 2035/1 o výměře 231 m2 a p.p.č. 2393/1 o výměře 113 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby administrativně výrobního objektu společnosti SCHLARAFFIA, s.r.o. IČ 28686144, se sídlem Luční 1391/11, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 137.600,Kč, tj. 400,- Kč/m2 s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12.2011, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2012 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2015. Do doby podání žádosti o kolaudační souhlas bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno po dobu příprav ve výši 15,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemkům nebo do odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejdéle však do 31.12.2015.
B. n e s c h v a l u j e
 1. prodej p.p.č. 1229/1 o výměře 416 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
 2. směnu p.p.č. 165/1 o výměře 1288 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví pana Jana Kypty, bytem Amurská 822/7, Praha za p.p.č. 973/7 o výměře 8466 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

USNESENÍ ZM/839/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2010

USNESENÍ ZM/840/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str.1. - 11. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.340.208 tis. Kč

USNESENÍ ZM/841/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

provozní dotaci ve výši Kč 300.000 pro Technickou univerzitu v Liberci, Katedru designu, Fakultu textilní.

USNESENÍ ZM/842/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. hrazení neinvestičních výdajů za žáky z jiných obcí za rok 2009 takto: Město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt, v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. do výše 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v dětském domově a docházejících do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.
 2. hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvujících mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky za rok 2009 takto: Město Jablonec nad Nisou nebude požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvujících mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

USNESENÍ ZM/843/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr revitalizovat oblast a vybudovat ekologické centrum s naučným parkem v Jablonci nad Nisou a podat za tímto záměrem žádost o dotaci z OPŽP v souladu s předloženou zprávou

B. u k l á d á
 1. Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města, zajistit nezbytné investiční prostředky odboru rozvoje na r. 2010 k zajištění nutných podkladů pro včasné vydání souhlasu s územním rozhodnutím pro potřeby žádosti na výstavbu ekologického centra
 2. Petru Vobořilovi, místostarostovi města předložit na jednání zastupitelstva města v září 2010 návrh a dokumentaci konkretizující revitalizace daného území

USNESENÍ ZM/844/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e
že hranice místních částí města Jablonce nad Nisou (Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice) jsou totožné s hranicemi katastrálních území se shodnými názvy

B. b e r e n a v ě d o m í
že MěÚ Jablonec nad Nisou řeší přidělení čísel orientačních objektům umístěným v místní části Kokonín

USNESENÍ ZM/845/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru do výše 30 000 tis. Kč u České spořitelny a.s.
 2. Zajištění úvěru "Smlouvou o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou" k zajištění pohledávek mezi městem Jablonec nad Nisou a Českou spořitelnou a.s.

USNESENÍ ZM/846/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í
zájem Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou o spolupráci s partnery z čínského města Beihai

B. p o v ěř u j e
Mgr. Petra Tulpu, starostu města
aby do Jablonce nad Nisou pozval oficiální delegaci čínského města Beihai jako výraz podpory hospodářské spolupráce obou měst

V Jablonci nad Nisou 27.5.2010

Tento soubor usnesení zastupitelstva pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 31.5.2010 9:57:14 | přečteno 2009x | Petr Vitvar
load