Zápis 25.03.2010

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 25. března 2010 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Petr Beitl, Jindřich Berounský, Ing. Karel Dlouhý
  • Ověřovatelé zápisu: Vladimíra Bukvicová, Miroslav Pelta
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 33. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,05 hod. Bylo přítomno 19 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil Ing. Beitla a p. Berounského (dovolené) a pogratuloval zastupitelkám a zastupitelům k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil paní Vladimíru Bukvicovou a p. Miroslava Peltu.

Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

6) Podněty výborů "info P"

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

7) Výkupy nemovitostí "Info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

8) Převody pozemků"Info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

9) Prodej bytů a nebytové jednotky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

10) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

11) II.rozpočtové změny 2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

12) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

13) Úvěr pro Ski klub Jablonec nad Nisou o.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

14) Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou - časování 12,00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

15) Rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

16) Plán odpadového hospodářství města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

17) Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem za rok 2009

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

18) Vyhodnocení Akčního plánu KP 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

19) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

20) Zpráva o činnosti výboru pro hospodaření s majetkem města za období listopad 2006 až leden 2010

předkládá: Pavel Šourek, předseda výboru pro hospodaření s majetkem města

21) Pojmenování ulic

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

22) Valná hromada JTR

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

23) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

24) Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

25) Nové interpelace

26) Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

27) Diskuse

Materiál na stůl - pouze připomínky Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále jen OV Proseč).

Ing. Pešek požádal starostu, jako zpracovatele, aby byl stažen materiál č. 23 - OZV č.1/2010.

Mgr.Tulpa řekl, že materiál byl zpracován z iniciativy Ing. Peška a stáhl materiál. Nikdo neměl připomínky a program byl schválen 22-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Mgr. Tulpa navrhl návrhovou komisi: předseda Mgr. František Špoták a ověřovatelé zápisu pí Bukvicová a p. Pelta.

Návrhová komise byla schválena 21-0-0-1

Dále byly projednávány body dle schváleného programu.

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Zpráva starosty

PhDr. Fojtíková se tázala, zda budou provedeny interní audity uvnitř úřadu.

Mgr. Tulpa řekl, že existuje celoroční plán kontrol, kde jsou naplánovány i tyto audity. Požádá p. Oklamčák o písemné doplnění a předložení příště.

Pan Šourek se tázal na jednání s p. Krejčíkem (rozvoj města) a p. Knapem z fy Raymond (rozvoj firmy).

Mgr.Tulpa odpověděl, že schůzka s p. Krejčíkem byla jen informativní ohledně jeho vize k dopravní obslužnosti města - netradiční řešení severní tangenty, přemostění kolem točky tramvaje a další varianta - západní a překročení Srnčího dolu. Připomínky firmy Raymond se týkají zákonných lhůt tvorby územního plánu a jeho změny. Změna trvá cca půl roku a firmě se to zdá dlouho - deklarují na francouzské centrále vše připraveno. Byli ale upozorněni, že úpravy ÚP mohou být až v r. 2012.

Zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Ing. Pešek se tázal na objekt, který má být zbourán na Ovocném trhu.

JUDr.Ing.Pleticha uvedl, že jde o bývalý bufet.

Zpráva Ing. Kypty

Ing. Pešek chtěl zkonkretizovat informaci o bufetu v nemocnici.

Ing. Kypta řekl, že ředitel MUDr. Němeček přinesl nový návrh na výstavbu bufetu z dotace KÚ a spoluúčasti města.

Ing. Schäfer se tázal, zda je nějaký posun v jednání o výstavbě okružní křižovatky Belgická jednání s p. Čihákem (Bulvár).

Ing. Kypta řekl, že je posun realizace na r. 2011 - Krajská správa silnic nemá dostatek financí a zřejmě bude financovat spolu s ŘSD - rozčlenění na několik etap. Jednání ohledně Bulváru bylo jen informativní.

Paní Caklová se tázala na pokračování rekonstrukce MŠ ve Hřbitovní ul. a zda další úpravy ve 2. etapě (zateplení objektu) bude znamenat další stěhování dětí.

Ing. Kypta řekl, že rekonstrukce pokračuje, je malá změna oproti původnímu projektu, 2. etapa je zažádána dotace na zateplení venkovního pláště. Musí být dodržení dotačních titulů.

Zpráva p. Vobořila

Pan Vobořil doplnil informaci o objektu bývalé porodnice v Turnovské ul., kde soukromý subjekt zpracovává nabídku na zařízení sociálních služeb. Bude průběžně informovat. Dále místostarosta informoval o úspěchu města v soutěži internetových stránek Zlatý erb 2010, kde Jablonec nad Nisou získal první místo za elektronickou službu „Jablonecká rodina“ a první místo v kategorii nejlepší webová stránka města.

Ing. Schäfer se tázal na jednání s p. Rakušanem o stávajícím objektu SPŠ.

Pan Vobořil řekl, že průmyslová škola by se měla do prázdnin přestěhovat do Belgické ul. ZUČ z Mlýnské ul. by se přestěhovala do objektu na Horním nám. Objekt v Mlýnské se předložil ZM k prodeji.

Paní Caklová se tázala na pokračování česko-německého projektu MŠ Lovecká ul.

Pan Vobořil řekl, že došlo k navýšení rozpočtu, aby bylo možné personálně naplnit částečné úvazky, aby se splnily podmínky projektu.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-2

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Starosta se tázal jednotlivých interpelantů, zda akceptují zaslané písemné odpovědi:

Paní Caklová - odpověď k Lesní stezce akceptuje a tázala se, zda je něco nového ohledně pensionu.

Ing. Jakoubek odpověděl, že nikoli, ale bude dále informovat.

Ing. Schäfer a MUDr. Gall akceptují odpověď.

Ing. Pešek připomínkoval přehled dotací, ale chybí mu % podíl města.

Mgr. Paukrtová řekla, že byla pověřena poradním výborem pro energetiku, aby sdělila stanovisko k záležitosti tepelných čerpadel v Městském bazénu. Poradní výbor se tímto zabývá déle než rok a opakovaně požadoval, aby mu byly sděleny poslední informace. Tepelná čerpadla byla realizována na základě projektu v červnu 2009. V té době neexistoval energetický audit na bazén, a proto byl zpracován posudek na projekt pro stavební povolení. Posudek vyzněl tak, že tepelné vrty se dělat nemají, ale má se využívat rekuperační teplo. Následovala realizace tepelných čerpadel, následně byl zadán energetický audit, který opět nepotvrdil nutnost realizace tepelných čerpadel ve vrtech. Výbor pro energetiku zaujal stanovisko, že investiční akce proběhnout neměla, nepřinese úspory městu a navíc vyvstala otázka, zda nedojde k porušení územní energetické koncepce z titulu menšího odběru od Jablonecké teplárenské a realitní. Výsledky jsou v odpovědi na interpelaci. Dochází k nárůstu na investiční prostředky. Posudek potvrdil, že se vrty dělat neměly. Bylo by dobře, kdyby město ve svých investičních akcích pro příště respektovalo odborné posudky, které mu byly předloženy.

Mgr.Tulpa řekl, že se tato informace přidá k odpovědi pro Ing. Beitla. K bazénu bude další schůzka a bude se dále řešit.

Ing. Pešek se podivil nad odpovědí k WC v Soukenné ul. - překvapila cena 663 tis. Kč za terénní úpravy od TSJ.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-2-1

6) Podněty výborů

"info P"

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Starosta vyzval předsedu OV Proseč p. Krčmáře, aby se vyjádřil.

Mgr. Krčmář řekl, že odpověď v bodě B) akceptuje. V bodě A) ohledně vlakové zastávky v Proseči konstatoval nespokojenost obyvatel a nelogičnost zrušených časů zastavení - přes den k využití pouze 2 vlaky. Upozornil, že trať není Liberec - Jablonec, ale regionální trať Liberec - Tanvald a využívají ji hlavně děti do škol v Tanvaldě. Všechny vlaky jsou osobní a prodloužení doby jízdy vlaku při zastavení v Proseči se prodlužuje o pouhé 4 min. Zdůraznil, že město by mělo hájit zájmy občanů nikoli provozovatele trati.

(9.40 hod. příchod Mgr. Karásek)

Pan Vostřák řekl, že dopravní komise se k tomuto podnětu vyjádřila a souhlasí se stanoviskem firmy KORID.

Mgr. Krčmář řekl, že jeho připomínka nebyla myšlena všeobecně, ale konkrétně k tomuto tématu zastávky v Proseči. Panu Vostřákovi řekl, že občané se obrátili na OV Proseč a nebudou se jednotlivě obracet na firmu KORID.

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že by OV Proseč měl udělat průzkum kolik lidí zastávku využívá neboť to byl hlavní důvod jejího zrušení. Výtěžnost zastávky byla velice nízká. Budou-li podklady, bude se jednat lépe.

Mgr. Tulpa řekl, že akceptuje připomínky p. Krčmáře a v bodě A) upravuje usnesení: bere na vědomí a vrací věc k projednání dopravní komisi.

Návrh s úpravou usnesení byl schválen 23-0-1-1

7) Výkupy nemovitostí

"Info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel doplnil změnu u bodu č.4, kde došlo ke změně splátkového kalendáře - viz usnesení č. 795/2010, s tím, že dojde k přepisu pozemku hned po první splátce do 15.4.2010.

Ing. Pešek žádal na příští ZM předložení smlouvy mezi městem a SKS, která bude deklarovat své záměry v souvislosti s tímto pozemkem.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že vůle SKS přesunout se z Proseče je dlouhodobá, ale žádné konkrétní pozemky nebyly zatím předloženy. Tato informace je nová a zatím nejsou zpracovány žádné zastavovací studie. Ale pozemek je natolik zajímavý, že pokud SKS od této nabídky ustoupí, město na tom tratit nebude.

Pan Šourek řekl, že přemístění SKS se řeší již řadu let a výbor pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM) tento návrh podpořil a žádal zastupitele o jeho odsouhlasení.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení vč. změny splátek byl schválen 23-0-0-2

8) Převody pozemků

"Info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek řekl, že v bodě č.9 je požadován výmaz předkupního práva, ale požadoval by od kupujícího prohlášení, že účel pozemku se nemění.

Pan Bartoněk doplnil, že pozemek byl řádně zaplacený v termínu, ale banky zpřísnily kritéria na úvěry. Jde mu o to, aby dostal investiční úvěr na výstavbu.

Mgr. Krčmář se tázal předkladatele, zda pominula možnost dalšího prodeje pozemků a bude se postupovat stejně i u jiných pozemků, neboť to byl důvod, proč byla podmínka uvedena ve smlouvě.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že podmínka nepominula, záleží to na doporučení VHMM.

Ing. Pešek hovořil k bodu 10., který ukazuje na to, jak nedostatečně byl pozemek, resp. smlouva k prodeji připravena.

Ing. Pavízová reagovala, že si nemyslí, že to bylo špatně připraveno, ale investiční signál byl a pozemky se prodávaly.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-3-3

13) Úvěr pro Ski klub Jablonec nad Nisou o.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

JUDr.Ing.Pleticha uvedl materiál, který byl připraven na základě žádosti o pomoc Ski Klubu a p. Kopala, předsedy klubu. Jde o dovybavení „kolečka“ v Břízkách. Stejným způsobem město pomohlo i fotbalistům a TJ Bižuterie.

Pan Kopal doplnil, že jde o poslední možnost získat dotaci z programu cestovního ruchu, který je vyhlášen letos naposledy. Projekt je na rekonstrukci areálu Břízky v hodnotě cca 20 mil. Kč. Přípravné práce a předfinancování se vyšplhalo na 3 mil. Kč, které Ski klub nemá. Ale pokud by tyto práce nebyly zahájeny, nemá Ski klub šanci na dotaci. S projektem byly seznámeny jednotlivé politické kluby.

Paní Caklová doplnila za finanční výbor (dále jen FV), že žádost byla podpořena 6-ti přítomnými členy FV.

Ing. Pešek řekl, že v loňském roce se obdobný úvěr schválil TJ Bižuterie a nebylo to na našem území. Tento žadatel podniká na katastru města, a proto doporučil schválit žádost.

Mgr.Tulpa uvedl, že v příštím roce se připravují 2 významné akce v Břízkách, které město finančně podporuje (Jizerská magistrála a Ski klub). Sám požadavek podporuje.

Mgr. Karásek řekl, že jde o dlouhodobý záměr, který se připravoval již v minulosti směnou lesů s městskými pozemky pro příměstskou rekreaci občanů v okolí Břízek.

Mgr.Tulpa se tázal, proč se Ski klub nespojí dlouhodobě s biatlonem, aby mohli využívat jedno zařízení a jedny prostory.

Pan Kopal řekl, že tuto myšlenku nelze organizačně dotáhnout, neboť sportovní klub je financován policií, ale fyzicky spolupráce probíhá bez problémů (úpravy stop, zasněžování a využívání tratí).

Pan Šourek podpořil žádost a doporučil k odsouhlasení.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

9) Prodej bytů a nebytové jednotky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění, kauce jsou uhrazeny.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

10) Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel uvedl, že jde o jediný případ, kdy majitelka žádá o prodloužení splatnosti části kupní ceny za prodej objektu.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

11) II.rozpočtové změny 2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Paní Caklová řekla, že FV projednal změny, ale vzal je pouze na vědomí, neboť nebyla splněna podmínka souhlasu většiny (4-0-2).

Ing. Vítová doplnila, že právě schválená půjčka Ski klubu není součástí těchto rozpočtových změn. Bude to v příštích rozpočtových změnách v dubnu 2010.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 18-0-8-0

(10,20 hod. příchod MUDr. Jörg)

12) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval materiál, který se vztahuje k loňskému roku.

Pan Šourek se tázal na efektivitu výnosů.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že náklady na obslužnost jsou minimální - zadání příkazů do banky.

Ing. Vítová doplnila, že je to cca 0,10 úvazku pracovníka.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

15) Rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Předkladatel krátce uvedl materiál.

Pan Šourek upozornil na stav střešní krytiny na objektu v Jiráskově 7.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

Mgr.Tulpa se tázal, zda zastupitelé požadují přítomnost všech navržených přísedících Okresního soudu k opětovné volbě. Z celkového počtu 17 navržených přísedících je 9 lidí omluveno. Dal hlasovat o možnosti projednat bod bez přítomnosti navržených přísedících 26-0-0-1

14) Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Mgr.Tulpa krátce uvedl materiál, ke kterému neměli zastupitelé žádné připomínky.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

13) Plán odpadového hospodářství města Jablonce n. N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Ing. Kypta krátce okomentoval materiál, ve kterém se prodlužuje smlouva do 30.4.2012, neboť se připravuje novela dle EU a bude muset být připravena smlouva nová.

Ing. Pešek řekl, že je nezbytné aktualizovat smlouvy, kdo bude uklízet stanoviště odpadu.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že stanoviště odpadu uklízí SKS od r. 2006. Není to hned po odvozu ale další den, kdy přijede jiná technika. Problém je, že toho někteří občané začali zneužívat (odložené sedačky, nábytek, atd.). Plán jarního úklidu byl již schválen a bude trvat do konce května. Začne se od středu města směrem ven.

Mgr.Tulpa navrhl, aby se kolem přehrady začalo uklízet hned po 30.4.

Ing. Pešek navrhl, aby byla někde publikána pravidla svozu větví po říjnové kalamitě, aby se usnadnil celý úklid.

Ing. Kypta měl technickou připomínku, že se tu řeší úklid města, ale je projednáván bod jiný.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-6

14) Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem za rok 2009

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Ing. Kypta v krátkosti uvedl, že jde o podrobný přehled všech zakázek za r. 2009.

Ing. Pešek uvedl, že v přehledu chybí podíl řadových zastupitelů na výběrových řízeních. Navrhl zapracovat do směrnice povinnost zastupitelů zúčastňovat se VŘ. Dále měl připomínku k informaci na str.8, že zastávka Jablonec-centrum byla realizována v rámci programu Regiotram Nisa.

JUDr.Hořejší vysvětlil, že nemůže nikomu ze zastupitelů přikázat účast na výběrových řízeních.

Pan Vostřák řekl, že zastupitelé mají svá zaměstnání (lékaři) a nemohou se zúčastňovat VŘ.

Mgr. Paukrtová podpořila Ing. Peška, směrnicí se dá účast zastupitelů na VŘ upravit. Dále se tázala na úpravu okolí kašny na Dolním nám. a na základě jakého rozhodnutí to bylo schváleno.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že akce již byla realizována na podzim 2009. Schváleno to bylo ZM v r. 2009 a také to bylo schváleno poskytovatelem dotace.

Mgr. Karásek řekl, že dotaz paní senátorky zřejmě směřoval na změny v návrhu, které musely být projednány s architekty návrhu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že změny byly na podněty občanů, kteří kritizovali plochu Dolního nám., připomínky byly předány architektovi, který je zapracoval do původního návrhu, aby to nerušilo koncepci.

Pan Vostřák upozornil, že náměstí bylo původně tržištěm a zda se s tím počítá do budoucnosti.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že prodejci nemají zájem o pravidelné tržiště (nelze zajet autem a není kde ho odstavit), ale náměstí bude využíváno pro příležitostné trhy (Podzimní slavnosti). Tradiční trhy budou na Ovocném trhu u autobusového nádraží.

Mgr. Karásek řekl, že rekonstrukce náměstí proběhla jako výsledek architektonické soutěže a na základě výběrového řízení. Architektonická soutěž počítala s využitelností náměstí jako tržiště (instalace elektrických rozvodů).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že lidé měli výhrady a chtěli lavičky a zeleň. Vše je zdokumentováno.

Pan Šourek dodal, že náměstí je ve svahu a není možné ho jako běžné tržiště využívat.

Pan Vobořil upozornil, že příležitostné trhy již 2 roky na Dolním náměstí fungují (Podzimní slavnosti).

Ing. Kypta upozornil, že diskuse se netýká projednávaného bodu.

Paní Bukvicová kritizovala „zahrádku“ před restaurací Vltava a tázala se, zda se to i letos povolí?

Návrh usnesení byl schválen 22-0-2-2

18) Vyhodnocení Akčního plánu KP 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel krátce uvedl materiál, který byl schválen v únoru 2009 a projednán v radě města a doporučen zastupitelstvu ke schválení.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda lze nějak kvantifikovat bezbariérovost města a volnočasové aktivity (str.4). Dále žádal vysvětlit údaje k tabulce - Výdaje na sociální služby.

PhDr. Heinzl řekl, že tabulka č. 1 se týká žádostí na r. 2010. ZM v září 2009 schválilo nový systém financování soc. služeb pro rok 2010, jehož součástí jsou i žádosti r. 2009, ze kterých se vycházelo. K volnočasovému vyhodnocení řekl, že je předloženo jen zhodnocení roku 2009 - web Rodiny - v komunitním plánu je to rozpracováno podrobněji. Bezbariérovost se sleduje humanitním odborem, jak město naplňuje schválený program „Město bez bariér“. Dále upozornil, že Komunitní plán je metoda a dle ní se „stahují“ z různých odvětví úřadu problémy, související se sociální službou.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-5-2

19) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-1

20) Zpráva o činnosti výboru pro hospodaření s majetkem města za období listopad 2006 až leden 2010

předkládá: Pavel Šourek, předseda výboru pro hospodaření s majetkem města

Pan Šourek krátce uvedl materiál s tím, že je tím dána možnost zastupitelům k případnému doplnění nebo připomínkování do konce roku. Poděkoval Ing. Pavízové za zpracování materiálu.

Pan Vostřák se tázal, kdo je majitelem kolektoru ve Mšeně.

Ing. Pavízová řekla, že momentálně neví o jaké kolektory jde, ale bere to jako podnět na jednání VHMM a bude se řešit.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

18) Pojmenování ulic

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel neměl doplnění, název byl vybrán dle názorů občanů.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

22) Valná hromada JTR

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel neměl doplnění, nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 19-0-7-0

24) Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel neměl doplnění, nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

25) Nové interpelace

a) písemné -

1. pí Bukvicová - úprava okolí domu (chodník na zahrádku) v Lovecké ul.

2. Ing. Pešek - placená stání na parkovištích města, stav objektů v ul. SNP.

3. PhDr. Fojtíková - tvorba nového územního plánu, kdo je kompetentní pracovník a zpracovatel, zakomponování připomínek a žádostí investorů

b) ústní -

Ing. Schäfer žádal opravu chodníku v Arbesově ulici směrem ke Kauflandu.

MUDr. Jörgová se tázala na pronájem cestovní kanceláře v budově radnice - zatím to je zavřené. Dále žádala informaci o provozu bufetu v městském bazénu a jaké jsou finanční prostředky na opravu chodníků a cest po městě.

Pan Šourek odpověděl, že v prostorách cestovní kanceláře je nový pronájemce a prostory si upravuje. Platí řádně nájem od 1.1.2010.

Ing. Kypta řekl, že bufet v bazénu je v provozu asi týden.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že dlouhodobě je plánovaná oprava chodníků cca za 2 mil.Kč a po zimě se provádí průzkum, kolik bude potřeba Kč.

Mgr. Tulpa řekl, že dle ředitele TSJ je předběžný odhad na opravy silnic kolem 12 mil. Kč, na nejnutnější opravy bude mít město 4 mil. Kč.

Pan Vostřák hovořil o odpojování občanů od CZT a tázal se, proč se k tomu nevyjadřuje Stavební úřad a něco proti tomu nedělá. Město by na tyto případy mělo reagovat.

Ing. Jakoubek reagoval, že všechny podněty jsou řešeny Stavebním úřadem, při posledním řízení dostali od Krajského úřadu LK (dále jen KrÚ) upozornění, že odpojování od CZT nemusí být vázáno stavebním povolením.

Pan Vostřák žádal soupis žadatelů a vyjádření Stavebního úřadu. Pokud je tato povinnost zrušena, žádá uvést, dle jakého zákona se ruší.

Mgr. Tulpa řekl, že bude písemně odpovězeno - dle jakých povolení se může odběratel odpojovat od CZT a v jaké fázi je veškeré povolení z KrÚ.

Mgr. Paukrtová řekla, že se tímto problémem neustále zabývá poradní výbor pro energetiku. Je to ale těžká práce, když jednotlivé instituce nemají stejný názor. Pokud se podaří územní energetický koncept schválit do závazné části územního plánu, tak aby stavební úřad měl oporu v tomto usnesení ZM. Tam pak bude napsáno, jaká z toho vyplývá ochrana pro CZT.

Mgr. Karásek se tázal Ing. Kypty, jak je možné, že trasa silnice I.tř. přes město, která byla ZM schválena v prosinci, je v lednu změněna a představitelé města reprezentují jiný názor na KrÚ, než byl zastupitelstvem schválen. Pamětníků se tázal, zda se již v minulosti něco podobného stalo a tázal se tajemníka, zda z toho jdou vyvodit závěry.

Ing. Kypta řekl, že celá záležitost kategorizace silnic Libereckého kraje není uzavřena. Materiál pro ZM bude předložen do dubnového ZM, kde budou vysvětleny důvody, které k tomu vedly. Záležitost jabloneckých silnic bude řešena krajem až po rozhodnutí jabloneckého ZM.

JUDr. Nesvadba vysvětlil, že pokud je přijato platné usnesení, které někomu ukládá, že má nějak činit, je to zavazující a nemůže jednat jinak. Pokud někdo porušuje, čím byl vázán, zastupitelstvo může dotyčného odvolat.

Paní Caklová se tázala na úpravu „zahrádky“ na Dolním nám., zda bude nějaká změna.

Mgr. Paukrtová řekla, že pokud se ZM usnese, tak žádný zástupce města nemůže jednat v rozporu s tímto usnesením, které navíc vyplývá ze schváleného územního plánu. Jinak se jedná o zásadní porušení zastupitelské demokracie.

Pan Bartoněk se tázal na stav přípravy otočky autobusu u nádraží.

Ing. Kypta řekl, že se to odložilo na příští rok, neboť nejsou letos finance.

26) Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Tajemník neměl doplnění materiálu, ale informoval zastupitele o přípravě změny zpracování materiálů na RM a ZM, která probíhá ve spolupráci s firmou T-mapy. Zastupitelé budou mít možnost sledování úkolů ze zastupitelstva přímo na internetu. Zkušební provoz bude již v dubnu. Pokud někdo nemá možnost internetu, materiály se budou dávat na CD nosiči.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

27) Diskuse

Ing. Pešek se vrátil k minulému ZM a ke zprávě kontrolního výboru, který předložil zprávu k bazénu a upozornil, že bylo by třeba věc nějak uzavřít. Souhlasí s tím, že by se měly aktualizovat vnitřní směrnice této organizace, ale také brát v úvahu názory poradního výboru pro energetiku v širších souvislostech.

Ing. Kypta řekl, že bude svoláno jednání k bazénu před příštím ZM.

Ing. Pešek se vrátil k již diskutovanému tématu kategorizaci silnic. Kategorizace silnic, která je předložena na krajské zastupitelstvo, se Jablonce dotýká skutečně jen okrajově. Řekl, že vůbec překvapuje, že si nějaký pracovník odnesl z jednání dopravní komise nějaký závěr, který neměl být vůbec vypuštěn. Toto zastupitelstvo bojuje proti tomu, aby silnice 1.14 vedla pod přehradní hrází. Pokud by to měla být podmínka pro výstavbu tunelu, pak s tím nesouhlasí, i kdyby měl být tunel za minimální cenu. Tím by se mělo řídit jednání města směrem ke kategorizaci dopravní sítě. Dále hovořil o velkých investičních akcích v Jablonci - CRESTYL a PROCTUS, o kterém se baví v ZM již 3. rok. Tím, že se stavby nezačaly, chátrají staré objekty. Konkrétně - stav tržnice - kdo ji má v majetku a zajišťuje provoz. Apeloval na to, aby se velmi vážně znovu jednalo s investory a ti dali na stůl jasný termín zahájení stavby. Jinak navrhuje vypovědět nájemní smlouvy.

Pan Šourek diskutoval k úklidu města. Navrhl udělat vzor v části města, jak má být uklizeno. Dále reprodukoval stížnosti rodičů na neaktivnost MP na přechodech u škol před zahájením vyučování a žádal starostu, aby to projednal s ředitelem městské policie a připravil metodiku k chování strážníka na přechodech.

Mgr. Tulpa představil Ing. Petra Honse, předsedu občanského sdružení „Občané proti Superseverní variantě R35“ a vrátil se k usnesení ze 17.12.2009. Prostřednictvím starosty Malé Skály Ing. Jiřího Nejedla a p. Honse dostal pověření předstoupit a znovu se vyjádřit k další variantě R35. Řekl, že osobně trvá na usnesení z prosince a neschvaluje navržené trasování, tak jak bylo předloženo. Vyzval Ing. Honse, aby seznámil zastupitele, v čem se liší další varianta.

Ing. Hons stručně řekl, že minulý týden se dostalo do několika obcí nové trasování superseverní varianty, nazvané jako 2. varianta. Citoval vyjádření ke studii ministerstva životního prostředí - 2. varianta od firmy VALBEC označena jako nejhorší možná. Původní studie firmy VALBEC hovořila o možném koridoru, pro který platilo stejné ekologické hodnocení. Je zarážející, že 2. varianta má jiné hodnocení z ekologického hlediska a byla zlevněná. Jde ale o účelové zlevnění - došlo ke zkrácení tunelů a byly vynechány některé mosty. V obou variantách jsou dopady i do zástavby. Domnívá se, že obě trasy mají negativní vliv na krajinu, přírodu a lidi v okolí.

Mgr.Tulpa vyzval zastupitele, aby se k tomu vyjádřili.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda ministerstvo životního prostředí projektuje trasy komunikací? Má vznést dotaz p. starosty Chlouby z Rychnova u Jablonce nad Nisou na ministra životního prostředí na trasování superseverní tangenty a proč životní prostředí projektuje.

Mgr. Tulpa navrhl usnesení: ZM trvá na usnesení ze 17.12.2009 a odmítá i 2. variantu a ukládá Ing. Kyptovi, aby toto stanovisko města prosazoval vůči KrÚ Libereckého kraje.

Předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení 24-0-0-0

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že pokud by došlo k přeřazení silnic na Jablonecku do nižší kategorie, bude to znamenat vyšší náklady pro město (údržba silnic) nebo kraj. Také by to znamenalo odříznutí Jablonce od silnic I. tř. Bude na jednání kraje navrhovat, aby se kategorizace silnic I.tř. přes Jablonec nad Nisou řešila až po jednání ZM Jablonce nad Nisou. Navrhl připravit seminář k tomuto tématu kategorizace silnic.

Mgr. Karásek řekl, že veškeré přeřazování silnic se bude dít po dokončení trasy Jižního obchvatu - termín se neví. Koncepce silnic I. tř. je celostátní a garantuje to ministerstvo dopravy. Nabídl případným zájemcům předložit trasu Západní tangenty po ukončení ZM.

Mgr. Paukrtová řekla, že problém má rovinu procesní a rovinu věcnou. Volení zástupci města musí respektovat poslední usnesení zastupitelstva. Poukázala na složitá jednání s ministerstvem dopravy o stávající kategorizaci silnic.

Ing. Pešek řekl, že je třeba dohlédnout na technologii oprav chodníků, které po zimě nastanou. Souhlasil s p. Šourkem, aby se dozorovaly tyto opravy komunikací. Dále komentoval reakci obyvatel v Nové Pasířské k částečnému vymezení plochy pro psy. Domnívá se, že město je pro lidi nikoli pro psy.

Mgr. Karásek doplnil ještě diskusi o kategorizaci silnic připomínkou, že pokud se ZM nedohodne na Jižním obchvatu, tak ministerstvo dopravy nevyčlení žádné peníze, které by se na to mohly použít.

Pan Vostřák řekl, že je někdy lepší vyčkat a nemít požadavky. Dále kritizoval opravy silnic sypanou drtí a opravy dláždění.

Mgr.Tulpa ukončil jednání ZM ve 12.15 hod a poděkoval všem za účast.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Vladimíra Bukvicová, Miroslav Pelta

Vytvořeno 20.5.2010 14:18:51 | přečteno 1526x | Petr Vitvar
load