Usnesení 25.03.2010

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 25. března 2010

Usnesení ZM č. 792/2010

Zprávy starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a místostarostů a

Bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 793/2010

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 17.12.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 32. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 25. února 2010.

Usnesení ZM č. 794/2010

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

A) podnět k omezení vlakových spojů

bere na vědomí

s tím, že věc se vrací k novému projednání v dopravní komisi

B) podnět ke zřízení automatu na prodej jízdenek MHD v ul. Široká

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 795/2010

Výkup nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu nemovitostí a

schvaluje

1. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 518/183, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Mšeno nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 348/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části p.p.č. 1897/14 o výměře cca 1449 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka společnosti TBG BAK, s.r.o., se sídlem Vodní 177, Trutnov - Střední Předměstí, IČ 64793303, za cenu 250,- Kč/m2.

4. výkup p.p.č. 739/3 o výměře 2346 m2, st.p.č. 740/2 včetně garáže bez č.p./č.e. o výměře 93 m2, p.p.č. 743/4 o výměře 325 m2, p.p.č. 743/6 o výměře 303 m2, p.p.č. 743/9 o výměře 2406 m2, p.p.č. 743/10 o výměře 2235 m2, p.p.č. 743/11 o výměře 2418 m2, p.p.č. 743/12 o výměře 2269 m2, p.p.č. 743/13 o výměře 2436 m2 vše v k.ú. Rýnovice od vlastníka společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovická 1689/14, Teplice, IČ 490 994 51 za vzájemně dohodnutou kupní cenu 9,850.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách a to tak, že první splátka ve výši 4.500.000,- Kč bude uhrazena do 15.4.2010, druhá splátka ve výši 2.650.000,- Kč do 31.7.2010, třetí splátka ve výši 2.700.000,- Kč do 31.8.2010.

5a) darování garáže bez č.p./č.e. na st.p.č. 3330, včetně st.p.č. 3330, která je ve vlastnictví manželů W. a H. B., bytem ., Jablonec n.N. do vlastnictví města Jablonec n.N.

5b) darování garáže bez č.p./č.e. na st.p.č. 3331, včetně st.p.č. 3331, která je ve vlastnictví paní V. R., bytem ., Jablonec n.N. do vlastnictví města Jablonec n.N.

5c) darování garáže bez č.p./č.e. na st.p.č. 3332, včetně st.p.č. 3332, která je ve vlastnictví pana J. M., bytem ., Jablonec n.N. do vlastnictví města Jablonec n.N.

5d) darování garáže bez č.p./č.e. na st.p.č. 3333, včetně st.p.č. 3333, která je ve vlastnictví manželů O. a M. S., bytem ., Jablonec n.N. do vlastnictví města Jablonec n.N.

Usnesení ZM č. 796/2010

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

schvaluje

1. prodej p.p.č. 211/1 o výměře 99 m2 v k.ú. Rýnovice panu V. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej nově vzniklé p.p.č. 871/7 o výměře 328 m2 v k.ú. Kokonín manželům Ing. R. a Ing. A. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 26.240,-Kč tj. 80,- Kč /m2 s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej nově vzniklé p.p.č. 871/1 o výměře 546 m2 v k.ú. Kokonín do podílového spoluvlastnictví, každá ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ paní Z. M. a V. Z., obě bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 27.300,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. směnu p.p.č. 1715/40 o výměře 39 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví manželů P. aj. B., bytem ., Jablonec n. N. za p.p.č. 1714/3 o výměře 26 m2 a p.p.č. 1714/4 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

5. směnu p.p.č. 1662/22 o výměře 49 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví paní Ing. Z. T., bytem ., Jablonec nad Nisou za p.p.č. 1714/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch paní T. ve výši 11.500,- Kč.

6. směnu p.p.č. 2500/30 o výměře 138 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. za část st.p.č. 931 nově označenou jako p.p.č. 3020 o výměře 56 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, Praha 1 bez finančního vyrovnání.

7. směnu části p.p.č. 845/1 nově označenou jako p.p.č. 845/6 o výměře 319 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti A.stavby s.r.o., IČ 25432478, se sídlem Chvalíkovická 718, Železný Brod za p.p.č. 4 o výměře 233 m2 v k.ú. Lukášov ve vlastnictví města Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch společnosti A.stavby s.r.o. ve výši 21.500,- Kč.

8. prodej p.p.č. 1748/1 o výměře 115 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům R. a G. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. zrušení předkupního práva k p.p.č. 1125/1 v k.ú. Proseč n. N. k nabytí právní moci územního rozhodnutí na výstavbu 6 - 8 rodinných domů dle předložené zastavovací studie z ledna 2009.

10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 829-2008-FaM/OMP ze dne 20.4.2009 a to tak, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.09.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.05.2011 a o kolaudační souhlas bude zažádáno nejpozději do 30.06.2013. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení ZM č. 797/2010

Prodej bytů a nebytové jednotky

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a nebytové jednotky a

schvaluje

1. prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci v objektu:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Smetanova 56/2610

2610/07 K. M. 1978 202.928,- Kč

2. prodej volné bytové jednotky č. 1420/1 v objektu Pražská 12/1420 o velikosti 1+2 a celkové výměře 97,7 m2 ve 4. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 977/5288 na společných částech domu a stavební parcele č. 1247, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům M. a Al. N., bytem ., Jablonec n.N., za kupní cenu 158.001,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej volné bytové jednotky č. 3396/20 v objektu Budovatelů 8/3395, 10/3396 o velikosti 1+0 a celkové výměře 21,9 m2 v 8. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu D. V., bytem ., Liberec 30, za kupní cenu 337.300,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej nebytové jednotky č. 739/5 v objektu 5. května 59/739 o výměře 21 m2 v 1. podzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 210/4540 na společných částech domu a stavební parcele č. 624, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu B. O., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 60.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 798/2010

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. uznání proinvestování částky ve výši 270.000,- Kč paní R. C., bytem . ., Jablonec nad Nisou z kupní ceny objektu č. p. 1472 Růžová 37, včetně st.p.č. 1407, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 389-2005-FaM/OMP.

2. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 80.000,- Kč za prodej objektu č. p. 1472 Růžová 37, včetně st.p.č. 1407, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou paní R. C., bytem ., Jablonec nad Nisou, a to do 19.8. 2010 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 80.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 0,25 % denně z neproinvestované části kupní ceny (počítáno od původního termínu pro proinvestování), tj. 36.400,- Kč pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 19. 8. 2010.

Usnesení ZM č. 799/2010

II. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2.-47. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.336.618 tis. Kč

Usnesení ZM č. 800/2010

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2009 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 801/2010

Úvěr pro Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce běžeckého areálu Břízky ve výši 3 mil. Kč občanskému sdružení Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s. se sídlem Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 70229694 s konečnou splatností nejdéle do 31. prosince 2012 při úrokové sazbě 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně 5% p.a. za podmínky, že

a) tento úvěr bude řádně zajištěn zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s. v plné výši po celou dobu splatnosti úvěru,

b) bude právně ošetřen přístup k nemovitostem, které jsou předmětem zástavního práva a to tak, že společnost Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s. buď zřídí věcné břemeno práva přístupu a příjezdu k budově bez č.p. na stavební parcele č. 1533/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou nebo se stane vlastníkem pozemků, přes které bude umožněn přístup k budově bez č.p. na stavební parcele č. 1533/2.

Usnesení ZM č. 802/2010

Opětovná volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) opětovně volí

1. pana Vítězslava BŘEZINU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

2. paní Věru FICHNOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

3. pana Viléma HOFMANNA, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

4. paní Marii HOLEČKOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

5. paní Lidmilu HOVORKOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

6. paní Danu HULÍKOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

7. paní Yvonnu KROUPOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

8. pana Karla KŘIVÁNKA, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

9. paní Martinu LINHARTOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

10. paní Natašu MALOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

11. pana Bc. Tomáše RAKOUŠE, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

12. paní Jaroslavu RYŠAVOU, nar., bytem ., Jablonec nad Nisou

13. pana Miloslava SPLÍTKA, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

14. paní Dagmaru TRNKOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

15. paní Lenku URBÁNKOVOU, nar. .. bytem ., Jablonec nad Nisou

16. paní Věru VAŇUROVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

17. paní Janu VELOVOU, nar. ., bytem ., Jablonec nad Nisou

za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

B) bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou paní Hany Janďourkové a paní Ireny Flekové

Usnesení ZM č. 803/2010

Rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny a

schvaluje

1. rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ na:

a) opravu fasádního pláště objektu Jiráskova 7/2047, Jablonec nad Nisou ve výši 625 tis. Kč,

b) restaurátorskou obnovu štukových omítek výmalby kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou ve výši 500 tis. Kč

2. dorovnání státní podpory z rozpočtu města na:

a) opravu fasádního pláště objektu Jiráskova 7/2047, Jablonec nad Nisou ve výši 625 tis. Kč,

b) restaurátorskou obnovu štukových omítek a výmalby kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou ve výši 500 tis. Kč

Usnesení ZM č. 804/2010

Plán odpadového hospodářství města Jablonce n. N.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství města Jablonce n. N. a dle důvodové zprávy

schvaluje

prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství města Jablonce n.N. do 30.4.2012.

Usnesení ZM č. 805/2010

Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2009

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

přehled veřejných zakázek zadaných podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Směrnice č. 3 vedení MěÚ, k veřejným zakázkám malého rozsahu s finančním objemem od 300 tis. Kč bez DPH vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2009.

Usnesení ZM č. 806/2010

Vyhodnocení Akčního plánu KP 2009

Rada města Jablonce nad Nisou

schvaluje

vyhodnocení Akčního plánu I. Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou za rok 2009

Usnesení ZM č. 807/2010

Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle návrhu komise humanitní péče RM.

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města, uzavřít s dotčenými poskytovateli sociálních služeb smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 808/2010

Zpráva o činnosti Výboru pro hospodaření s majetkem města za období listopad 2006 až leden 2010

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál „Zpráva o činnosti Výboru pro hospodaření s majetkem města za období listopad 2006 až leden 2010“a

bere na vědomí

zprávu o činnosti Výboru pro hospodaření s majetkem města za období listopad 2006 až leden 2010 dle předložené důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 809/2010

Pojmenování ulic

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pojmenování ulic a

schvaluje

pojmenování nově vzniklých ulic přidělením názvů:

a) „NEBESKÁ“

b) „ANDĚLSKÁ“

dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 810/2010

Valná hromada JTR a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 30.3.2010 v Jablonci nad Nisou Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2-4

Usnesení ZM č. 811/2010

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní N. B., , Lužany u Jičína

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání a splátkách dluhu na dobu delší než 18 měsíců pro paní N. B., nar., bytem 507 06 Lužany u Jičína, když celková částka dluhu ve výši 202. 122,- Kč bude splácena v měsíčních splátkách ve výši 1. 000,- Kč, vždy nejdéle do 30. daného měsíce, počínaje měsícem dubnem 2010.

B) dopis paní S. B., , Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání a splátkách dluhu na dobu delší než 18 měsíců pro paní S. B., nar., bytem, Jablonec nad Nisou když celková částka dluhu ve výši 27.811,-Kč bude splácena v měsíčních splátkách ve výši 800,- Kč, vždy nejdéle do 20. daného měsíce, počínaje měsícem dubnem 2010.

C) dopis paní L. L., , Bratříkov

bere na vědomí

mění

usnesení č. 718/2009/12 tak, že schvaluje odpis pohledávky ve výši 2.241,- Kč váznoucí na bytě č. 23 v objektu Mechová 8, Jablonec nad Nisou a to včetně příslušenství ke dni odpisu pohledávky.

D) dopis pana D. T. - Traficon, Liberec

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí pohledávky ve výši 63. 537,- Kč za D. T. - Traficon, místem podnikání Liberec

Usnesení ZM č. 812/2010

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 813/2010

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou vyslechlo diskusní vystoupení Mgr. Tulpy, starosty města a ing. Honce a

trvá

na svém usnesení č. 733/2009 z prosince 2009 a odmítá i druhou variantu superseverní tangenty

ukládá Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

prosazovat toto stanovisko města Jablonce nad Nisou vůči KrÚ Libereckého kraje.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Mgr. František Špoták
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Poznámka: Toto je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č.128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě.

Vytvořeno 2.4.2010 7:57:21 | přečteno 1908x | Petr Vitvar
load