Zápis 25.02.2010

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 25. února 2010 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 24 členů zastupitelstva (při zahájení), 29 členů zastupitelstva (během jednání)
  • Omluveni: MUDr. Pavel Fastr
  • Ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, Ing. Otakar Kypta
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 32. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. ale pro nedostatečný počet členů ZM, bylo zahájení odloženo o 10 min. V 9,15 bylo přítomno 17 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil MUDr. Pavla Fastra a pogratuloval Mgr. Soně Paukrtové k životnímu jubileu.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek a oznámil čas a místo (vedlejší zasedací místnost) konání přestávky na občerstvení.

Ověřovateli dnešního zápisu určil pana Ivo Bartoňka a Ing. Otakara Kyptu.

Materiály na stůl:

1) Zpráva kontrolního výboru ZM/bod 26

2) Návrh dnešního usnesení

3) Pozvánky Eurocentra

4) Propagační materiály JKIC

Starosta města dal hlasovat o zařazení nového bodu do avizovaného programu - Zpráva kontrolního výboru jako bod č. 26) 24-0-0-0

Konstatoval, že Osadní výbor Proseč nad Nisou neposlal žádné vyjádření k bodům programu - nesešli se.

Dále starosta navrhl předsedou návrhové komise Ing. Františka Peška, členové návrhové komise jsou ověřovatelé zápisu tj. p. Bartoněk a Ing Kypta.

Program:

3. Schválení návrhové komise

4. Zpráva starosty města a místostarostů

5. Vyřízení interpelací z minulého ZM

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Výkup nemovitosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. I. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Prodej nebytové jednotky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Veřejná sbírka - obnova zeleně čas. 10,00 hod

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Prodej akcií ČSAD čas. 10,15 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

16. Výroční zpráva MP čas. 11,00 hod. „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

17. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

18. Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. Schválení 45. změny ÚP „info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

20. Prodej přípojek v ul. Větrný vrch „info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

21. Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

22. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

26. Zpráva kontrolního výboru na stůl

předkládá Ing. Petr Beitl, předseda KV

27. Diskuse

28. Závěr

Zastupitelstvo města odhlasovalo program vč. rozšíření o Zprávu Kontrolního výboru a schválení předsedy návrhové komise 24-0-0-1

Následovaly body dle programu.

4. Zpráva starosty města a místostarostů města

Na úvod starosta informoval ZM o stavu sbírky na pomoc Haiti, která byla odhlasována na minulém jednání zastupitelstva ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu města. Dobrovolné příspěvky zastupitelů k dnešnímu dni činí 9.500 Kč od 7 zastupitelů. Během jednání mohou ještě členové přispívat. Ke své zprávě neměl doplnění.

Nebyla žádná diskuse.

Zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Ing. Pešek se tázal na kategorizaci silnic v Jablonci n. Nis.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o krajskou koncepci a toto téma bude otevřeno na příštím ZM.

Zpráva Ing. Kypty

Paní Caklová se tázala na rekonstrukci MŠ v ul. Hřbitovní a na jednání s ředitelem SKS o překladišti Proseč.

Ing. Kypta informoval, že nyní probíhá lhůta námitek, pokud nebudou námitky, bude předáno staveniště a začne stavba. Finance v rozpočtu jsou schváleny ve výši 15.200 tis. Kč bez DPH. K překladišti v Proseči řekl, že příští týden bude další jednání o jiném možném místě k využití skládky. Řešení se předloží ZM.

Ing. Pešek se tázal, v jaké fázi je jednání ohledně odkanalizování Kokonína.

Ing. Kypta řekl, že celá záležitost se bohužel dostala na „mrtvý“ bod, neboť ministerstvo zemědělství dalo zamítavé stanovisko k výstavbě čističky. Bude další jednání o možném řešení.

Pan Vostřák se tázal na funkci „pracovníků veřejné služby“ a pomoc při úklidu sněhu. Dále se tázal na zkušební provoz tepelných čerpadel na bazénu.

Ing. Kypta řekl, že tito pracovníci jsou z Úřadu práce a pokud chtějí zvýšený příspěvek o 1 tis. Kč, musí odpracovat zdarma minim. 20 hod. v měsíci na pracech pro město - cca 30 lidí. Pokud je požadavek, město je dopraví na stanoviště (zelená linka). Tepelná čerpadla se zkouší od ledna a od března by měla běžet naplno.

Pan Šourek se tázal na prezentaci bytového domu Větrná 17.

Ing. Kypta řekl, že byl předložen projekt - studie na nový dům v ul. Větrná a Průmyslová, kde vyplní volné prostranství. Projektanti budou pozvání do ZM, aby projekt předvedli.

Pan Bartoněk se tázal na nezaměstnané, kteří mohou odpracovat jen několik hodin.

Ing. Kypta upřesnil, že jde o občany, hlášené na Úřadu práce, kteří si mohou přivydělat 1 tis. Kč měsíčně, pokud zdarma odpracují 20 hod. pro město.

PhDr. Heinzl doplnil, že institut veřejné služby zřizuje MěÚ a týká se lidí, kteří jsou v systému pomoci hmotné nouze. Dávky se proplácejí z příspěvku ministerstva práce a sociálních věcí.

Zpráva Petr Vobořil - na úvod doplnil několik informací:

1. bývalá porodnice v majetku Libereckého kraje (dále jen LK) - včera předložen záměr na využití objektu soukromou firmou (LDN + ordinace lékařů). Pokud se bude rada kraje tímto záměrem zabývat, město se bude zajímat o možnosti využití z naší strany. Pokud se projekt neschválí, město předloží ZM návrh řešení a vstoupí do jednání o prodeji objektu. 2. MŠ v areálu nemocnice - aktuálně připravené výběrové řízení na demolici staré laboratoře. 3. informace o odvolání jednatele SPORT Jablonec n.N. s.r.o. a představení nového jednatele Ing. Milana Matury. Bývalý jednatel byl odvolán z důvodů chybného hospodaření v r. 2009, což bylo zjištěno provedenou kontrolou MěÚ.

Ing. Matura se představil a slíbil, že se pokusí napravit některé nedostatky v organizaci. Prvotní problém bude uvést do provozu sportoviště v Čelakovského ul. a vyřešit užívací práva TJ LIAZ v areálu Střelnice.

Předseda návrhové komise dal hlasovat o návrhu usnesení 22-0-0-3

5. Vyřízení interpelací z minulého ZM

A) Ing. Beitl - akceptuje, konstatoval zvýšení nákladů při zřízení MSN

B) Ing. Beitl - WC Soukenná, požádal o doplnění položkových cen

C) Ing. Beitl - ul. Podzimní - akceptuje

D) Ing. Beitl - tepelná čerpadla v bazénu - neakceptuje, nedostatečná informace

Mgr.Tulpa dal hlasovat, zda se bude znovu prošetřovat interpelace v bodě D) Ing. Beitla ohledně bazénu a jeho energetiky 16-2-6-2

Interpelace se bude znovu řešit.

E) Ing. Pešek akceptuje odpověď.

F) Mgr. Paukrtová akceptuje odpověď.

G) Paní Caklová odpověď akceptuje, ale s podmínkou informace o dalších krocích ohledně chátrajícího objektu.

I) Paní Caklová odpověděla, že částečně - ale bude podávat novou interpelaci ohledně nového penzionu na Horní Proseči.

Ing. Pešek shrnul, že nové připomínky neobdržel a dal hlasovat 26-0-0-0

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel shrnul, že všechny kauce byly k dnešnímu dni zaplaceny a materiál se může projednávat. Jde o standardní materiál, který prošel výborem pro hospodaření s majetkem města.

Nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 26-0-0-0

7. Výkup nemovitosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že jde o narovnání případu - při výstavbě výstaviště.

Nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 25-0-0-1

8. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplněn í a nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 24-0-0-2

9. I. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění. Nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 26-0-0-0

10. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 26-0-0-0

11. Prodej nebytové jednotky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 28-0-0-0

12. Veřejná sbírka - obnova zeleně

čas. 10,00 hod

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel uvedl, že námět vznikl na komisi pro ochranu zvířat a životního prostředí, když se hodnotily škody po říjnové kalamitě v r. 2009. Zeleň ve městě je věc veřejná a měla by se vybrat vhodná forma pro občany. Sbírky podléhají schválení krajského úřadu a je nutný souhlas ZM. Detaily budou projednány později a odborně se určí, k jakému účelu budou použity. Reálné otevření sbírky bude cca v květnu.

Ing. Pešek upozornil, že je nutné prezentovat tuto sbírku (tisk) a současně řešit účel a odbornou přípravu akce (vyloučí se lidová tvořivost).

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil, bude zajištěn „osazovací“ plán a zajištěna vhodná forma a propagace sbírky bude až po otevření, tj. koncem května.

Pan Vostřák řekl, že v Jablonci je mnoho stromů a zeleně, ale nikdo se o to nestará. Je nutné nejprve uklidit a starat se o to, co zde je (plevelné stromy) a zajistit, kdo se bude o stromy starat.

Pan Jiříček doplnil, že sbírka bude pod přísným dohledem - rozmístění jasně určených stromů do stanovených míst.

Ing. Pešek dal hlasovat o navrženém usnesení 25-0-3-1

13. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha okomnetoval materiál, žádostí na r. 2010 bylo méně než se očekávalo, doporučil půjčky poskytnout.

Ing. Beitl dal řečnickou otázku na stav bytového fondu v Jablonci. Dále se tázal, zda platí, že peníze z fondu se vracejí do 3 let.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že tyto půjčky jsou mimo město - není to městský bytový fond.

Ing. Pešek neměl žádný písemný dodatek k usnesení a návrh byl schválen v původním znění. 16-0-8-5

14. Prodej akcií ČSAD

čas. 10,15 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha uvítal hosta, p. Wejnara, ředitele ČSAD. Uvedl materiál, který navazuje na minulé ZM, kdy bylo avizováno další jednání ohledně prodeje akciií města. Po projednání celé záležitosti s Ing. Vařilem je navrhováno předložené řešení z důvodu sjednocení podílů (fúze s ČSAD Semily). ČSAD odkooupilo i podíl města Tanvald. Pro Jablonec nemá držení akcií efekt (minimum) a materiál doporučuje ke schválení.

Pan Wejnar doplnil, že letos dojde ke sloučení ČSAD Semily a Jablonec (fúze) ve 2. pol. roku. Nedojde k žádným změnám a MHD zůstává v režii Jablonce. Regionální doprava by měla pokračovat v obnově vozového parku.

Pan Vostřák řekl, že lidé chápou MHD jako řízenou městem. Pokud se město zbaví akcií, město nebude moci ovliňovat potřebné spoje.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že akcie dopravu určitě neovlivňují. Je to forma objednávky závazku veřejné služby, kterou si město platí a Dopravní sdružení obcí jablonecka a Dopravní a silniční úřad kontrolují, zda se závazky plní. Jak často jezdí autobusy záleží na penězích, kolik město vyčlení na prokazatelné ztráty.

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor se tímto zabýval a odprodeje akcií doporučil. Dal na zvážení, aby část této částky byl zpětně investován do možné informační tabule pro autobusové nádraží.

Mgr. Paukrtová shrnula historii akcií a vzniku ČSAD a.s. Jablonec. Nyní se při prodeji vydělá 1,3 mil. Kč a vřele prodej doporučuje. Vztahy byly po celou dobu velmi korektní a z pozice akcionáře, který vlastní 6,79 % akcií, nelze obvlivnit chování akcionáře.

Pan Berousnký podpořil předřečníky, jízdní řády se ovlivňují jiným způsobem.

Paní Caklová se tázala, zda existuje další minoritní akcionář.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že zřejmě nikdo - Tanvald vlastnil 12% akcií.

Pan Šourek souhlasil s předřečníky, ale podal doplnění usnesení na základě dopisu Mgr. Vařila (v materiálu) na ponechání si 1 akcie ČSAD pro možnost být v dozorčí radě ČSAD Jablonec n.N. Chápe to jako korektní nabídku a doporučuje její využítí.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že to není nic proti ničemu, ale pro město to nebude mít efekt, neboť objednávka závazku veřejné služby jde přes DPML prostřednictvím DSOJ a ČSAD Semily nebudou ve vztahu k Jablonci, ale k městu Liberec a budou provozovat hlavní linkovou dopravu - záležitost kraje a dopravní obslužnosti.

Nebyla další diskuse a Ing. Pešek přečetl doplnění p. Šourka k návrhu usnesení (viz usnesení) 28-0-1-0

15. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse. 27-0-0-2

16. Výroční zpráva MP

čas. 11,00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a pozval ředitele MP Ing. Rulce, aby uvedl materiál.

Ing. Rulc krátce uvedl materiál, zhodnotil práci od r. 2008 do konce roku 2009. Poukázal na ranní dozory na přechodech, na větší aktivitu MP na pěší zoně , aktivní práce s bezdomocvi (cca 30 lidí), práce MP v rámci prevence - dětská hřiště, také se zlepšila práce s tiskem a informovaností veřejnosti. V r. 2010 jsou náročné úkoly - vybudování nového působiště pro MP - rekonstrukce staré hasičárny, nové technologie informačního a kamerového systému. V závěru úvodní řeči pozval zastupitele na zítřejší vyhodnocení práce MP za více jak 10 let.

Pan Vostřák se tázal na zajištění místních opilců a bezdomovců.

Ing. Rulc vysvětlil, že je třeba komplexně řešit umístění bezdomovců v zimní obdobío. Upozornil na vyhlášku města Prahy o žebrání na ulici, navrhuje schválit něco podobného pro Jablonec.

Pan Vostřák dále upozornil na injekční stříkačky a výměny kus za kus a odvolal se na plánek v materiálu na str. 20.

Ing. Rulc řekl, že chtěl upozornil zastupitele, aby se tímto problémem zabývali, proto zmapování míst, kde je nejčastější výskyt injekčních stříkaček ve městě.

Mgr.Tulpa doplnil o informaci, že od 1.1.2011 bude zřízena záchytná stanice pro Liberecký kraj. K bezdomovectví řekl, že komise humanitní péče podala podnět, pracuje se s tímto problémem cca 1 rok, ale vymáhání nějakých dluhů bude v těchto případech velmi sporné.

Pan Šourek poděkoval za kvalitní materiál, který předložen ZM v této formě ještě nebyl. Podal dva návrhy: A) zveřejnění předložené mapky ohledně nalezišť injekčních stříkaček v Jabloneckém měsíčníku. B) vytypování patřičného objektu s číslem popisným pro bezdomovce, aby nemuseli mít místo bydliště na radnici.

Pan Vostřák řekl, že ubytování bezdomovců je velmi problematické. Vydávání obecně závazných vyhlášek (dále OZV) musí mít sankční část, jinak to je šikanování slušných lidí, kteří se podle ní chovají.

Mgr.Tulpa řekl, že OZV o alkoholu a žebrání bude mít sankční část, stejně jako má protikuřácká OZV.

Pan Berounský kladně komentoval předložený materiá MP. Upozornil na str. 28, kde vlastní zjištění vypovídá o jejich činnosti.

MUDr. Jörg upozornil, že otázka bezdomovců by se měla řešit jako samostatný problém města. Je to velmi vážné téma a výrazně to ovlivňuje ekonomickou část rozopočtu. V zimě většina bezdomovců končí v nemocnici díky rychlé záchranné službě.

Ing. Pešek pochválil ředitel MP za velký kus odvedené práce.

Pan Vobořil řekl, že pro bezdomovce funguje již několik let azylový dům v Podhorské ul. NADĚJE, městská organizce, která o tyto občany pečuje (ale nesmí být opilí). Hodnotí pozitivně, že i MP má tento problém jako svou prioritu. Do budoucna to může řešit i záchytná stanice v Liberci, ale zatím to v zimě nejvíce dopadá na nemocnici.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda navržená opatření jsou definitivní (v závěru zprávy MP) nebo se bude o nich ještě dále diskutovat, rozpracovávat odbornou veřejností.

Mgr.Tulpa řekl, že ke všem bodům se bude ZM postupně vracet a přijdou na stůl v podobě OZV, které se mohou upravit a podrobněji zpracovat.

RNDr. Čeřovský se tázal na komentář k tabulce trestných činů ve vytypovaných lokalitách, který ve zprávě nenašel.

Ing. Rulc odpověděl, že např. v Tyršových sadech se za r. 2009 neevidoval jediný případ. Vytypované lokality se kontrolují průběžně a v nepravidelných časech, jde o přestupky 1x do roka.

RNDr. Čeřovský se dále zeptal na výslednost výměnných stáží a jaké je očekávání.

Ing. Rulc odpověděl, že jde o výměny s operačním střediskem města, stálá služba na 5. květnu a výměna lidí s Libercem - objekt Uranu. Lidé vidí, jak se problémy řeší v jiných místech a je to přínosem pro další práci. Na podzim 2010 nebo v r. 2011 se přejde na novou formu činnosti. Důležité hledisko bude na novém pracovišti v rekonstruované hasiřárně, kde bude nový způsob práce.

JUDr. Nesvadba reagoval na dva protinávrhy p. Šourka. Zveřejnění mapky nejčastějšího výskytu injekčních stříkaček není problém, ale vytypování nového objektu města pro bezdomovce bude problém - kdo se bude o objekt starat. S adresou na radnici je 700 lidí, ale bezdomovců je pár. Z právního hlediska je nutné přihlásit občana do sídla ohlašovny a ta je na radnici. Doporučil hlasovat odděleně o jednotlivých protinávrzích.

Mgr.Tulpa řekl, že návrhy řešení MP budou předmětem dalšího jednání a tak by nyní protinávrhy p. Šourka do usnesení nezahrnoval.

Pan Šourek reagoval, že jeho návrh byl pro další řešení, aby se problémem bezdomovců ZM zabývalo. Netrvá na usnesení.

Ing. Rulc řekl, že bezdomovců je cca 15, jeho zpráva je charakteru oznamovacího. Opilí bezdomovci a jejich umístění se řešilo i s LK a výsledek je vybudování nové záchytné stanice v Liberci.

Ing. Dlouhý řekl, že médii proběhla informace, že v dubnu se bude zřizovat denní centrum v Liberci pro bezdomovce, kde se budou poskytovat informace o pomoci při hledání práce.

PhDr. Heinzl uvedl, že Jablonec má již několik let noclehárnu, kterou provozuje o.s. NADĚJE a taktéž denní centrum. Jsme daleko dál, než je město Liberec. Sociální služby umí řešit ty občany, kteří mají trvalé bydliště na radnici a chtějí svou situaci řešit. Osoby, které nechtějí nic řešeit, ale neporušují zákon není možné k ničemu nutit.

Mgr. Paukrtová řekla, že lidí, kteří končí na interně v nemocnici je nezanedbatelné množstí a je třeba to řešit. Mělo by se vyvolat jednání s azylovým domem, za účasti ředitele nemocnice, ředitele MP, vedení města, aby se našlo nějaké řešení i pro zimní měsíce.

PhDr. Fojtíková souhlasila s předřečníky, je třeba o problému bezdomovectví jednat, poskytované služby domu Naděje mají širokou nabídku.

Ing. Rulc souhlasil s návrhy, upozornil na to ve své zprávě proto, že počet zásahů MP s opilými bezdomovci je více. Stojí to peníze MP i nemocnici a je třeba se tím zabývat pro další období.

PhDr. Heinzl doplnil, že azylový dům Naděje je vázán zákonem o sociálních službách a veškeré dotace jsou pod drobnohledem. Uvedl příklad, že 1 opilý rozbije místnost, kde může přebývat 40 mužů. Bezdomovectví je v zahraničí běžné a na daleko horší úrovni než v Jablonci. Současná legislativa to řešit neumí. Způsob řešení jiných měst je velmi nákladné a způsobilo by to stahování dalších bezdomovců do města.

Pan Vostřák upozornil, že se projednává zpráva MP, která je dobrá a navrhl ukončit diskusi, která je k jinému problému.

Starosta dal hlasovat o ukončení diskuse 28-0-0-1

Pan Šourek ještě dodal, že je třeba zabývat se ubytováním lidí na radnici vzhledem k finanční situaci města.

Ing. Pešek přečetl doplnění p. Šourka, o kterých by se mělo hlasovat odděleně:

zveřejnit mapu výskytu injekčního materiálu 6-2-20-1

Návrh nebyl přijat.

Hlasování o původním návrhu - schvaluje zprávu MP 26-0-2-1

Starosta města vyhlásil v 11.30 hod. půlhodinovou přestávku na oběd.

17. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím

„info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Tajemník krátce uvedl zprávu, která se předkládá jednou za rok a ke které nebyla žádná diskuse a návrh byl schválen 28-0-0-1

18. Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a Ing. Vaníček (zpracovatel) krátce doplnil o informaci propojení krizových systémů v krizových situacích - reakce na připomínku Ing. Beitla z minulého ZM.

Nebyla žádná diskuse s návrh usnesení byl přijat 28-0-0-1

19. Schválení 45. změny ÚP

„info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná rozprava.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-1-3

20. Prodej přípojek v ul. Větrný vrch

„info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že pokud by město tyto přípojky neprodalo vlastníkům 13-ti objektů, muselo by se ve finále o ně starat, což by bylo nevýhodné.

Ing. Pešek dal hlasovat o návrhu usnesení dle bodů 1. - 13. 28-0-0-1

21. Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse 28-0-0-1

22. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a předal slovo zpracovateli materiálu Mgr. Teuflovi.

Mgr. Teufl okomentoval materiál - jde o poplatek z prodlení, žadatel dosud zaplatil

pouze 2,8 % v požadovaných 20 % dlužné částky (dle Pravidel promíjení dluhů).

Ing. Schäfer navrhl hledat řešení, pokud žadatel ztratil zaměstnání, zbude mu jen životní minimum, z kterého by ještě měl zaplatit dluh.

Ing. Pešek řekl, že u nedobytných pohledávek se stanovilo obecné pravidlo 20% z dlužné částky. Tehdy byly závazky průměrně kolem 100 tis. Kč. Zde jde o částku téměř půlmilionovou a je vidět snaha občana splácet a řešit své závazky. Navrhuje zbytek dluhu poplatku z prodlení prominout.

Mgr.Tulpa navrhl podobné řešení, neboť snaha občana splatit dluh je téměř příkladná. Navrhuje snížit dluh na polovinu a navrhuje odklad splátek.

Mgr. Teufl řekl, že se přiklání k odkladu, neboť při propočtu příjmu se nemůže srážet tolik, aby se občan dostal pod životní minimum. Vzhledem k Pravidlům promíjení dluhů bylo navrženo negativní stanovisko, ale s prominutím dluhu nemá problém.

Mgr.Tulpa předložil svůj protinávrh a po poradě s předsedou návrhové komise bylo navrženo řešení - prominutí 236 tis. Kč (50% dlužné částky), což bylo zastupiteli odsouhlaseno 28-0-0-1

23. Podněty výborů

„info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse 28-0-0-1

24. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Paukrtová poděkovala za předloženou tabulku k získaným dotacím z EU a žádala o rozšíření tabulky o informaci, které mimorozpočtové příjmy město získalo od r. 2000.

Ing. Beitl požádal o rozšíření předešlého požadavku - příjmy vč. spoluúčasti města. K akci WC Soukenná požádal Ing. Kyptu o doplnění investovaných položek. Dále požádal JUDr.Ing.Pletichu, aby vysvětlil vztah čerpání města za poslední 3 roky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ke schváleným pravidlům čerpání FZUB a článkem č.4 a vysvětlil utracení 50 mil. Kč do bytového fondu, když má jmenovitých akcí - á 15 mil. Kč.

Paní Caklová požádala o informaci k penzionu na Horní Proseči - účel a počet návštěvníků. Jaké bude zatížení příjezdové cesty k penzionu a následné úpravy cesty - jaké budou podmínky pro stavitele penzionu ve vztahu k příjezdové cestě.

Ing. Dlouhý požádal představitele města, aby se zapojili do iniciativy proti zrušení konzultačních a administrativních činností strukturálních fondů na regionální kanceláři agentury CZECH INVEST v Libereckém kraji a tím podpořili další organizace jako např. LKj, Sdružení obcí Libereckého kraje, města České Lípy a dalších, kteří proti záměru zrušení protestují. Zrušením této činnosti se pro žadatele podstatně ztíží přístup k dotacím z EU.

Mgr.Tulpa řekl, že to chápe jako diskusi.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že se tímto bude město teprve zabývat.

Ing. Schäfer požádal o změnu dopravního značení v ul 1.máje, která je velmi úzká a je obousměrně velmi zatížená - díry ve vozovce. Navrhl dát zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t s výjimkou dopravní obsluhy.

MUDr. Gall upozornil na potřebu řešení autobusové zastávky MHD v ul. Želivského u Intersparu a navrhuje provedení změny: přemístit zastávku MHD směrem do města blíže k plotu autobazaru a místo nástupního ostrůvku udělat odstavný pruh pro autobus - pokud by to dovolil územní plán.

25. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl přijat 29-0-0-0

26. Zpráva kontrolního výboru na stůl

předkládá Ing. Petr Beitl, předseda kontrolního výboru

Ing. Beitl okomentoval materiál. Jde o završení zadaného úkolu kontrolnímu výboru v kauze bazén. Kontrola byla provedena po faktické i po právní stránce. Vztah města a statut o.p.s. z pohledu právního a sled časové osy událostí, které proběhly. Bude reagovat na konkrétní dotazy.

Ing. Pešek řekl, že vzhledem k rozsahu a informacím ve zprávě, doporučuje prostudovat zprávu a vyjádřit se k ní na příštím jednání ZM.

Mgr.Tulpa se tázal místostarosty Pletichy, zda by s navrženým úkolem v usnesení souhlasil.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že kontrola bazénu je naplánována ve veřejnoprávních kontrolách na říjen letošního roku. Po prostudování zprávy je možné, že by mohlo dojít k posunu kontroly na dřívější termín. Souhlasil s navrženým úkolem.

Ing. Pešek dal odhlasovat návrh usnesení 29-0-0-1

27. Diskuse

Mgr.Tulpa seznámil zastupitele, že do diskuse se přihlásil občan Jablonce nad Nisou p. Horký, který má právo diskutovat po příspěvcích zastupitelů. Pokud to nebude k tématům avizovaným v dnešním programu, bude ZM hlasovat, zda může diskutovat k něčemu jinému. Dále starosta oznámil, že k podpoře Haiti se připojilo všech 30 zastupitelů s částkou 32.200 Kč + 100 tis. Kč z rozpočtu města. Částka bude odeslána na konto HAND FOR HELP EUROPE o.s. - ČSOB č.ú. 233948441/0300. Všem zastupitelům poděkoval.

MUDr. Gall řekl, že podpořil Haiti jinou cestou částkou 5 tis. Kč.

Starosta poděkoval, řekl, že o tom ví, dodal, že i jiní volili jinou formu podpory.

Pan Vostřák kritizoval stav dláždění silnic v Jablonci. Systém dláždění je špatný, viz. ul. Revoluční, Kamenná a Mírové nám. se vstupním schodištěm do radnice. Jen v prostoru ul. Komenského je 60 dlaždic zničených. Chápe, že to jsou velké položky, ale něco se s tím musí dělat.

Ing. Pešek navrhl zpracovat materiál, který by jasně vytyčoval další koncepci činnosti bazénu v Jablonci. (Systém všech aktivit, které bazén má, výše vstupného, spotřeba energii a její úspora).

Pan Šourek se vrátil k hlasování ohledně zveřejnění mapky výskytu injekčních stříkaček. Bylo zmatečné hlasování.

Mgr. Paukrtová se ohradila, že to nevidí jako zmatečné hlasování, neboť se hlasovalo o doplňku zvlášť a všichni zastupitelé přesně věděli, o čem hlasují.

Paní Nováková upozornila, že u Tesly je velká hromada sněhu a není výhled na hlavní silnici.

Mgr. Tulpa reagoval a doporučil p. Novákové obrátit se na Ing. Zemína, aby se situace řešila ihned.

PhDr. Fojtíková navrhla změnu způsobu stravování - dnešní svačina na hranici poživatelnosti.

Starosta vyzval pana Ladislava Horkého, Trpasličí ul. 5, Jablonec n.N., k avizovanému vystoupení a zastupitele požádal o hlasování, neboť jeho příspěvek se týkal obslužnosti MHD ve městě (nebylo na programu ZM). 22-0-0-4

Pan Horký komentoval Petici občanů, kterou odevzdal starostovi se 114 podpisy občanů. Kritizoval nevhodné propojení Novoveské ul. - Podhorská ul. - bazén a propojení s nákupními centry ve Mšeně a hlavně nevhodnou obslužnost pro staré a invalidní občany. Petice je adresována Dopravnímu a silničnímu úřadu s návrhem nových propojení a s minimální přestupností v Kamenné ul. Dále se ohradil proti zrušení železniční zastávky v Pasekách - Nová Ves a zrušení posledního autobusu z Liberce. Občané si stěžují na osvětlení jízdních řádů na zastávkách a jejich čitelnost.

Mgr. Tulpa žádal návrh řešení a návrh usnesení z tohoto vystoupení.

Pan Berounský řekl, že již konzultoval s LK a nebude problém zastávku v Nové Vsi obnovit. Pana Horkého pozval na 13.3. do dopravní komise se všemi podněty (zastavování vlaků v zastávce Nová Ves, autobusové spojení s Libercem, osvětlení zastávek)

Ing. Pešek přečetl návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou vyslechlo diskusní vystoupení pana Ladislava Horkého na téma dopravní obslužnosti ve městě a předání podnětu s názvem „Petice občanů za lepší obslužnost MHD v Jablonci nad Nisou“ a podnět

bere na vědomí a předává jej k přešetření a organizací jejího vyřízení oddělení interního auditu, stížností a kvality MěÚ Jablonec nad Nisou 23-0-0-2

28. Závěr

Mgr. Tulpa na závěr oznámil ohlášenou návštěvu prezidenta republiky na 7.4.2010 s programem návštěvy škol a mincovny. Společné setkání pro pozvané se uskuteční v areálu Tenisového klubu v Břízkách.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, Ing. Otakar Kypta

Vytvořeno 10.3.2010 9:35:28 | přečteno 1786x | Petr Vitvar
load