Usnesení 25.02.2010

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 25. února 2010

Usnesení ZM č. 769/2010

Zprávy starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a místostarostů a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 770/2010

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 17.12.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 31. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. ledna 2010.

Usnesení ZM č. 771/2010

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. směnu p.p.č. 1808/3 o výměře 129 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 1806/3 o výměře 27 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví paní M. K., bytem . Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 15.300,- Kč s tím, že doplatek bude uhrazen při podpisu směnné smlouvy.

2. výkup p.p.č. 1806/4 o výměře 45 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od vlastníka pana P. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 9.000,- Kč.

3. prodej p.p.č. 527 o výměře 419 m2 v k.ú. Vrkoslavice manželům J. a Z. M., bytem ., Jablonec n. N. za účelem přístupu k nemovitosti a zahrady za vzájemně dohodnutou kupní cenu 62.850,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

prodej p.p.č. 1331/1 v k.ú. Jablonec n. N.

C) mění

usnesení č. 305/2008/A/9 ze dne 29. 5. 2008 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 239/2 o výměře 3818 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby dvou bytových domů společnosti ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 1,336.300,- Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30.6.2010, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 30.6.2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2013 s tím, že zároveň se smlouvou budoucí kupní bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemku nebo do odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději však do 31.12.2013. Nájemné stanoví ve výši 1,- Kč/m2/rok s tím, že v případě nedodržení termínu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude nájemné zpětně dopočítáno do výše 35,- Kč/m2/rok a řešení problematiky vyplývajících věcných břemen.

Usnesení ZM č. 772/2010

Výkup nemovitosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu nemovitosti a

schvaluje

výkup části st.p.č. 44/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2913 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka ČR - Puncovní úřad, Kozí 748/4, Praha - Staré Město, IČ 2542, za cenu 43.000,- Kč.

Usnesení ZM č. 773/2010

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

1. prodej objektu č.p. 665 (Podhorská 53) na st.p.č. 379/4 včetně st.p.č. 379/4 a p.p.č. 1423/3 o nové výměře 357 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 manželům M. a J. K., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 manželům V. a I. Š., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 paní D. B., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 paní M. K.., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 panu E. M., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 panu I. Še., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za celkovou kupní cenu ve výši 1.900.000,-Kč, která bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej objektu č.p. 949 (Pražská 76) na st.p.č. 816/1 včetně st.p.č. 816/1 o nové výměře 362 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti LSC, spol. s r.o., IČ 254 28 551, se sídlem Palackého 1006/1, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu ve výši 3.200.000,- Kč s tím, že 1.600.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.600.000,-Kč bude proinvestováno do 4 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

Usnesení ZM č. 774/2010

I. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4. - 5. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.326.488 tis. Kč

Usnesení ZM č. 775/2010

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 433.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1380 (Pod Skalkou 18), Jablonec nad Nisou včetně st.p.č. 1292 a p.p.č. 1222/9, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti VOKU JABLONEC s.r.o. se sídlem Podzimní 1585/40, Jablonec nad Nisou, IČ 27435181, dle kupní smlouvy č. 376-2007-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 776/2010

Prodej nebytové jednotky

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji nebytové jednotky a

schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 562/8 v objektu Podhorská 64/562 o výměře 93,6 m2

v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 936/6097 na společných částech domu a stavební parcele č. 467/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní Ireně Novákové, bytem U Zastávky 16, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 450.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 777/2010

Veřejná sbírka „Kalamita 2009 - obnova zeleně“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál „Znovu budujeme zeleň v Jablonci nad Nisou“ po sněhové kalamitě, která postihla Jablonec nad Nisou a okolí v říjnu 2009 a

schvaluje

vyhlášení veřejné sbírky na obnovu zeleně „Kalamita 2009 - obnova zeleně“

Usnesení ZM č. 778/2010

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

schvaluje

1. Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2009

2. Rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2010

3. Výběr prostředků z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 50 000 tis. Kč pro potřeby města

4. Uzavření 11 ks smluv o účelové půjčce uvedených pod písmeny a) - k) tohoto usnesení

a) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků bytových jednotek Korejské 2137, Jablonec nad Nisou, IČO 25435221, se sídlem Jablonec nad Nisou, Korejská 2137, PSČ 466 01 ve výši 650 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (kód 71) na nemovitost č.p. 2137, Korejská 21 v Jablonci nad Nisou

b) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem J. Ž., narozeným .1954, trvalým pobytem ., Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou ve výši 60 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení malé čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky (kód 04) a 100 000,- Kč se splatností 3 roky - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce WC, koupelny ve stávajícím bytě (kód 10), oba tituly na nemovitost č.p. 73, Lukášovská 2 v Jablonci nad Nisou - Lukášově

c) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků v domě č.p. 2288 v Jablonci nad Nisou, IČO 27271731, se sídlem Jablonec nad Nisou, Rybářská 2288/18, PSČ 466 01 ve výši 500 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 2288, Rybářská 18 v Jablonci nad Nisou

d) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 994 v Jablonci nad Nisou, Dlouhá 12, IČO 25486179, se sídlem Jablonec nad Nisou, Dlouhá 12, PSČ 466 01 ve výši 200 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 994, Dlouhá 12 v Jablonci nad Nisou

e) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků bytů domů Sokolí 35/1176 Jablonce nad Nisou, IČO 25459490, se sídlem Jablonec nad Nisou, Sokolí 35/1176, PSČ 466 01 ve výši 300 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 1176, Sokolí 35 v Jablonci nad Nisou

f) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Z. M., narozenou .1983, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 122 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 1869, Milířová 22 v Jablonci nad Nisou

g) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem B. Š., narozeným .1961, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2014 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) a 150 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (kód 71), oba tituly na nemovitost č.p. 222, Kokonínská 61 v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích

h) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 2282 v Jablonci nad Nisou, Jehlářská 13, IČO 25491059, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jehlářská 13, PSČ 466 01 ve výši 1 297 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2017 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (kód 71) na nemovitost č.p. 2282, Jehlářská 13 v Jablonci nad Nisou

i) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi D. D., narozeným .1957 a N. D., narozenou .1957, oba trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín ve výši 300 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost Rychnovská 268 v Jablonci nad Nisou - Kokoníně

j) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Ing. L. P., narozenou .1969 aj. P., narozeným .1961, oba trvalým pobytem ., 468 04 Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou ve výši 187 800,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) a 50 000,- se splatností 4 roky - do 31.12.2014 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09), oba tituly na nemovitost Na Domovině 258 v Jablonci nad Nisou - Proseči nad Nisou

k) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem Ing. L. W., narozeným .1971, trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost Rychnovská 313, v Jablonci nad Nisou - Kokoníně

Usnesení ZM č. 779/2010

Prodej akcií ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

prodej 4905 ks akcií ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. za dohodnutou cenu s tím, že město Jablonec nad Nisou bude v budoucnu vlastníkem l ks akcie ČSAD Jablonec nad Nisou .

Usnesení ZM č. 780/2010

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy „Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM“

A) schvaluje

předkládanou monitorovací zprávu:

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

podepsat předkládanou zprávu a zajistit její předložení na Ministerstvu pro místní rozvoj

Usnesení ZM č. 781/2010

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2009

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předloženou Výroční zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2009 a

schvaluje

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2009

Usnesení ZM č. 782/2010

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2009 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Usnesení ZM č. 783/2010

Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

Informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2009

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 784/2010

Vydání změny č. 45 platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy změnu č. 45 Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 1. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 753/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 1. 2010
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 45 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 785/2010

Prodej přípojek ul. Větrný vrch a V Úvoze

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kupních smlouvách ke kanalizačním přípojkám Větrný vrch a V Úvoze

schvaluje

1. Prodej kanalizační přípojky délky 3,2 m uložené v p.p.č. 52/16 v k.ú. Kokonín paní PhDr. I. Š. bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. Prodej kanalizační přípojky délky 3,5 m uložené v p.p.č. 52/16 v k.ú. Kokonín panu F. Š., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. Prodej kanalizační přípojky délky 2,8 m uložené v p.p.č. 980 a 52/25 v k.ú. Kokonín manželům K. a M. S., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. Prodej kanalizační přípojky délky 3,3 m uložené v p.p.č. 980 a 51/10 v k.ú. Kokonín paní L. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. Prodej kanalizační přípojky délky 5,4 m uložené v p.p.č. 980 a 52/26 v k.ú. Kokonín manželům T. a Mgr. F. M., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. Prodej kanalizační přípojky délky 3,6 m uložené v p.p.č. 980 a 51/9 v k.ú. Kokonín manželům H. a D. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. Prodej kanalizační přípojky délky 3,8 m uložené v p.p.č. 85/2 a 82/11 v k.ú. Kokonín manželům R. D., bytem .0, Praha a Mgr. I. D., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. Prodej kanalizační přípojky délky 3,3 m uložené v p.p.č. 85/2 a 85/4 v k.ú. Kokonín panu V. T., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. Prodej kanalizační přípojky délky 3,7 m uložené v p.p.č. 85/2 a 82/12 v k.ú. Kokonín panu M. V., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. Prodej kanalizační přípojky délky 4,5 m uložené v p.p.č. 89/3 a 89/1 v k.ú. Kokonín manželům L. K., bytem ., Jablonec n.N. a P. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. Prodej kanalizační přípojky délky 4,4 m uložené v p.p.č. 89/3 a 82/13 v k.ú. Kokonín a kanalizační přípojky délky 3,6 m uložené v p.p.č. 89/3 a 82/14 v k.ú. Kokonín manželům ing. Al. a ing. R. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 2,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. Prodej kanalizační přípojky délky 3,2 m uložené v p.p.č. 870/1 v k.ú. Kokonín a kanalizační přípojky délky 3,1 m uložené v p.p.č. 870/1 a 82/14 v k.ú. Kokonín panu ing. P. S., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 2,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. Prodej kanalizační přípojky délky 41,5 m uložené v p.p.č. 673/1;16;687 v k.ú. Kokonín panu D. U., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 786/2010

Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené
zprávy

A) schvaluje

1. Přílohy zřizovacích listin škol a školských zařízení dle důvodové zprávy

2. Přílohy zřizovacích listin Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

B) ruší

předchozí Přílohy č. 1 zřizovacích listin Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení ZM č. 787/2010

Dopis občana

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisu pana P. M., Sněhov .a

A) bere jej na vědomí

B) schvaluje

prominutí pohledávky panu P. M. ve výši 236 tis. Kč .

Usnesení ZM č. 788/2010

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený podnět osadního výboru Proseč nad Nisou ohledně stánku v oblasti ul. Široká a U Tenisu a

bere na vědomí

informaci podanou majetkoprávním oddělením MěÚ (uzavření nájemní smlouvy) a stavebním úřadem MěÚ (vydaný souhlas k výstavbě) k výstavbě prodejního stánku v oblasti ulic Široká a U Tenisu

Usnesení ZM č. 789/2010

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 790/2010

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy kontrolního výboru

ukládá

JUDr. Ing. Lukášovi Pletichovi, místostarostovi města,

1. zajistit provedení veřejnosprávní kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s., se zaměřením na hospodaření společnosti s poskytovanými prostředky.

2. zajistit provedení souběžné kontroly zaměřené na dodržování pokynů zakladatele, na zveřejňování povinných údajů, na aktualizaci vnitřních předpisů společnosti a jejich soulad se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Usnesení ZM č. 791/2010

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou vyslechlo diskusní vystoupení pana Ladislava Horkého na téma dopravní obslužnosti ve městě a předání podnětu s názvem „Petice občanů za lepší obslužnost MHD v Jablonci nad Nisou“ a podnět

bere na vědomí

a předává jej oddělení interního auditu, stížností a kvality MěÚ Jablonec nad Nisou

k přešetření a organizování jeho vyřízení.

Ing. František Pešek
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Toto je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č.128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě.

Vytvořeno 1.3.2010 14:55:45 | přečteno 1933x | Petr Vitvar
load