Zápis 24.06.2010

Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. června 2010 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: MUDr. Ivo Jörg (pozdější příchod), MUDr. Alexandra Jörgová (pozdější příchod)
  • Ověřovatelé zápisu: Taťjana Nováková, Jindřich Berounský
  • Zapsala: Romana Cicvárková

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 37. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 23 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil pozdější příchod MUDr. Ivo Jörga a MUDr. Alexandry Jörgové. Dále pogratuloval MUDr. Štěpánu Gallovi a Petru Vobořilovi k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z 35. zasedání ZM konaného dne 27.5.2010 byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Taťjanu Novákovou a Jindřicha Berounského.

Starosta města informoval členy ZM o plánované přestávce na oběd v době do 12,15 hod. do 13,15 hod.

Dále se tázal senátorky Mgr. Soni Paukrtové, zda chce před jednáním ZM vystoupit.

Mgr. Paukrtová seznámila přítomné se schválenými zákony, které se týkají života města.

Poté starosta města seznámil zastupitele s materiály na stůl:

1) Zastupitelé, kteří dostávají usnesení nebo zápisy z ZM nebo RM v písemné podobě mají v deskách:

· zápis ze ZM 27.5.2010,

· usnesení ze ZM 8.6.2010

· usnesení z RM 10.6.2010

· usnesení z RM jako jediného společníka obchodní společnosti SPORT 10.6.2010

· ostatní obdrželi emailem

2) Návrh dnešního usnesení

3) Materiály od Jabloneckého kulturního a informačního centra

Dále starosta města informoval o stažení bodu č. 19 z programu. Důvodem jsou závažné připomínky Ministerstva vnitra ČR k daným obecně závazným vyhláškám. A poté oznámil, že bod č. 34 bude projednáván za bodem č. 20, aby obecně závazné vyhlášky byly projednány v jednom bloku.

Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

6) Převody pozemků "Info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

7) Podněty výboru a podnět komise "Info P"

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

8) Výkupy nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

9) Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

10) Závěrečný účet Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

11) Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

12) V.rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

13) Zásady pro poskytování finančních příspěvků na sociální služby

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

14) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

15) Vyřazení majetku z účetní evidence

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

16) Odpisy pohledávek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

17) Objekt Mánesova 6 - finanční narovnání

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

18) Změna zakládací listiny JKIC o.p.s.

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

19) Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku staženo

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

20) OZV č. 4/2010 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

předkládá: Ing. František Pešek, člen zastupitelstva

21) Plavecký bazén - záměr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

22) FK BAUMIT - odklad splátky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

23) Místní agenda 21

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

24) Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy Jablonce nad Nisou

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

25) Vydání 32. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

26) Schválení upraveného návrhu zadání 57. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

27) Vydání změny č.44 platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

28) Vydání změny č. 46 platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

29) Vydání 53. změny Územního plánu města Jablonec n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

30) Vydání 56. změny Územního plánu města Jablonec n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

31) Schválení podnětu na pořízení 58. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

32) Dopisy občanů

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

33) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

34) Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

35) Nové interpelace

36) Diskuze

Program byl schválen 26-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Mgr. Tulpa navrhl návrhovou komisi: předseda Mgr. Petr Karásek a ověřovatelé zápisu pí Taťána Nováková a p. Jindřich Berounský.

Návrhová komise byla schválena 26-0-0-0

Dále jednání ZM pokračovalo dle schváleného programu.

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

Mgr. Petr Tulpa - zaslání humanitární pomoci Moravě Kč 16.000,-. Doplnil informace o jednání s obyvateli domu Na Vršku 10.

Pan Šourek se zeptal,jaké jsou výsledky soutěže Město pro business.

Mgr. Tulpa odpověděl, že Jablonec skončil druhý.

JUDr. Ing. Pleticha se vrátil k otázce lokality Na Vršku, která, jak řek, se ještě bude řešit.

Ing. Pešek se ptal na možnosti využití OPUS Karty pro občany Jablonce a na vlastnictví dětského dopravního hřiště.

JUDr. Ing. Pleticha poskytl informace ohledně OPUS Karet - možnost obědů, vstupů do knihovny, plaveckého bazénu,…

Otázku dopravního hřiště zodpověděla Ing. Pavízová, která informovala ovlastnictví dopravního hřiště - 2/3 město, 1/3 dědic paní Vidláková a Centrum služeb pro silniční dopravu. Chtějí jednoho vlastníka - paní Vidlákovou. Chtějí, aby se jediným vlastníkem stala paní Vidláková. Potom chtějí jednat s paní Vidlákovou o výkupu.

Ing. Pešek se zeptal, jaký je postup okolo domu Dolní nám. 8.

Ing. Kypta odpověděl, že toto řeší stavební úřad.

Paní Caklová požádala o sdělení výsledku jednání o výstavbě budovy v Jugoslávské ulici.

Ing. Kypta odpověděl, že by se mělo začít stavět již příští rok. Provádí se optimalizace projektu. Řekl, že škola v Jugoslávské ulici se stěhuje do ulice Kamenné.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-4

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

Mgr. Paukrtová k interpelacím pod písmeny A - R řekla, že se k této otázce vrátí a zpracuje rozklad.

Mgr. Tulpa řekl, že bude doplněno na podzim a budeme se k této otázce vracet. Dále se zeptal ing. Peška, zda akceptuje odpověď na svou interpelaci.

Ing. Pešek řekl, že si účastníci tohoto řízení udělali vlastní úsudek, že jednají správně. Požaduje vše vrátit zpět dopravní komisi a přehodnotit rozhodnutí.

Mgr. Tulpa se znovu zeptal, zda ing. Pešek odpověď akceptuje nebo ne. Vyzval zastupitele k hlasování s tím, že pokud bude hlasováno ANO, znamená to, že se vše vrátí zpět k projednání, když NE odpověď na interpelaci se akceptuje.

Hlasování k interpelaci pod písmenem „S“ 17-1-6-3

Interpelace se vrací k projednání do dopravní komise a bude předložena na příštím jednání ZM.

P. Vostřáka k odpovědi na svou interpelaci pod písmenem „U“ řekl, že požaduje jasnější a přesnější odpovědi a tudíž ji nyní neakceptuje.

Mgr. Tulpa vyzval k hlasování s tím, že pokud se bude hlasovat ANO - bude příště předložena jasnější a přesnější odpověď, pokud NE, akceptujeme odpověď.

Hlasování k interpelaci pod písmenem „S“ 26-0-0-1

Na interpelaci budou zpracovány nové odpovědi a bude předložena na příštím jednání ZM.

Návrh usnesení (bere na vědomí vyřízení interpelací) byl schválen 26-0-0-1

6) Převody pozemků

"Info P"

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

Ing. Pešek měl připomínku k bodu A2) - chybí širší souvislosti s opraveným domem a dalším okolím.

JUDr. Ing. Pleticha odpověděl, že akce je téměř ukončena jen je potřeba rozšířit venkovní prostory. Chtějí kupovat okolní pozemky.

Paní Caklová nic nemá proti záměru té firmy, ale všechny podmínky nesplnily. Nezpevnili místí komunikaci.

Pan Vostřák se zeptal, jak je zajištěno, že ta firma všechno udělá.

Ing. Kypta řekl, že pokud firma investovala již takové peníze, tak to určitě ladem ležet nenechá. Budeme na ni tlačit, pomocí stavebního úřadu, aby nějakým způsobem zajistila místí komunikaci.

Paní Caklová navrhla hlasovat o usnesení týkající se bodu A2 zvlášť.

Návrh usnesení k bodu A2 nebyl schválen 13-0-12-2

Návrh usnesení pod písmenem A bez bodu 2 schválen 26-0-0-1

Návrh usnesení pod písmeny B a C byl schválen 24-0-4-0

7) Podněty výboru a podnět komise

"Info P"

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

8) Výkupy nemovitostí

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

9) Prodej bytů

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

10) Závěrečný účet Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2009

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

11) Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2009

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

Ing. Vítová seznámila s hospodařením v novém roce, nově kapitola o DPH (město se stalo plátcem DPH).

Ing. Pešek, za finanční výbor, doporučil schválení.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-8-0

12) V. rozpočtové změny

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

Ing. Vítová podala informace o tom, jak se vyvíjí hospodaření - porovnání s rokem 2009.

Ing. Pešek, za finanční výbor, doporučil schválení. Pouze se tázal, proč je nutné vybodovat vlastní vchod u školy Montessori.

Pan Vobořil odpověděl, že oddělený vchod je potřeba, objevují se problémy se šikanou.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-7-3

13) Zásady pro poskytování finančních příspěvků na sociální služby

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-1-5

14) Finanční příspěvky z rozpočtu města pro sociální služby

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-5

15) Vyřazení majetku z účetní evidence

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-5

16) Odpisy pohledávek

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

Mgr. Teufl krátce okomentoval materiál a navrhl schválit odpis uvedených pohledávek.

Ing. Pešek,za finanční výbor, doporučil ke schválení. K bodům 1 - 3 se zeptal, jak je to s vlastnictvím objektů a zda by nebylo od věci se ucházet o tento objekt.

Mgr. Teufl se vyjádřil k bodu 1 a 2. Nepodařilo se dohledat žádný majetek vlastníka nemovitosti. Domnívá se, že po 15ti nebo 16ti letech je tato pohledávka nedobytná. Z tohoto důvodu navrhuje odpis těchto pohledávek.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-4-0

17) Objekt Mánesova 6 - finanční narovnání

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

18) Změna zakládací listiny JKIC o.p.s.

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta města

K bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-3

19) Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

Tento bod byl před schválením programu předkladatelem stažen z projednávání.

20) OZV č. 4/2010 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Předkládá: Ing. František Pešek, člen zastupitelstva města

Vzhledem k tomu, že předchozí bod byl stažen z programu, bude tato obecně závazná vyhláška mít číslo 2/2010 a nikoliv uváděné číslo 4/2010.

Návrh usnesení byl schválen 16-2-10-0

21) Plavecký bazén - záměr

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

Ing. Pešek informoval, že finanční výbor nepřijal jednoznačné rozhodnutí. Chce doplnit případné finanční náklady v případě další změny.

Mgr. Špoták řekl, že by se situace měla ještě prozkoumat. Uvedl, že podá protinávrh k bodu 8) tj. „Doporučení a závěr“ důvodové zprávy. Dále měl připomínku k odstavci 4 bodu 5) tj. „Zrušení o.p.s. - právní rámec“ - majetek o.p.s. nepřevádět a ponechat likvidační podstatu.

JUDr. Ing. Pleticha odpověděl, že se to bude ještě do důsledku projednávat.

Mgr. Paukrtová řekla, že by to bylo třeba ještě zvážit zda o.p.s. je vhodné nebo ne.

JUDr. Ing. Pleticha si není jistý, zda se najde jiná vhodnější forma.

Ing. Kypta řekl, že bude svoláno nové jednání správní rady a návrhy budou zpracovány.

Pan Šourek řekl, že požaduje efektivitu, náměty, řešení.

JUDr. Pleticha řekl, že musí rozhodnout správní rada.

Mgr. Paukrtová se ptala, kdo bude rozhodovat.

JUDr. Ing. Pleticha odpověděl, že správní rada a město, jak tomu bylo do teď.

Mgr. Špoták chce poskytnout záměr správní radě.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že správní rada má prostor pro rozhodnutí.

Mgr. Žur se zeptal, jaké stanovisko zaujímá správní rada.

Ředitel bazénu p. Musulis přednesl vyjádření, výsledky, jaké byly opravy.

Mgr. Tulpa řekl, že bude vypracováno záměrové rozhodnutí.

PhDr. Fojtíková řekla, že je nutné dobrat se k nějakému řešení. Zeptala se, zda bude rozhodnutí jen na správní radě.

JUDr. Ing. Pleticha odpověděl, pokud správní rada vysloví záměr - záměrové rozhodnutí.

Ing. Kypta řekl, že správní rada se sejde k jednání.

Pan Berounský řekl, že jsou jen dvě možnosti - likvidace nebo dotace.

Mgr. Žur řekl, že nedostává výsledky jednání ze správní rady.

Mgr. Paukrtová řekla, že by bylo dobré, aby správní rada byla iniciativnější a aby komunikovala se zastupiteli. Chtěla vědět, jak se osvědčili změny (teplo, …).

Ing.Kypta odpověděl, že se prováděla měření tepla vyhodnocení bude v 10. měsíci. Dále uvedl, že chyba byla na straně správní rady, která chtěla vše řešit formou investic. Zápisy ze správní rady poskytne.

Pan Lála měl připomínky k materiálům, co dostali. Chybí finanční vstupy a výstupy, co by to město stálo. Chce strategickou analýzu - silné stránky, slabé stránky,…

Mgr. Žur očekával nějaké stanovisko od správní rady.

JUDr. Ing. Pleticha doporučil k prostudování obchodního zákoníku a zákon o obecně prospěšných společnostech.

Pan Lála říká, že nenapadá záměr. Jen chtěl získat informace.

Pan Vostřák se zeptal, kdo je pan Lála a jakou má funkci.

Pan Lála odpověděl, že je od 1.7.2002 vedoucím provozu

Ing. Pešek doporučil návrh schválit.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-3-1

22) FK BAUMIT - odklad splátky

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Místostarosta města

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor nepřijal jednoznačné rozhodnutí - k bodu A) neprominout, na bodu B) se neshodli.

Hlasovalo se o každém bodě zvlášť.

Návrh usnesení bodu 1) byl schválen 27-1-0-0

Návrh usnesení bodu 2) s termínem prodloužení splatnosti poslední splátky úvěru do 30.06.2011.

Návrh usnesení nebyl schválen 14-6-8-0

Hlasování o původním návrhu bodu 2) s termínem prodloužení splatnosti poslední splátky úvěru do 24.09.2010

Návrh usnesení nebyl schválen 13-1-14-0

Hlasování k bodu 2) s termínem prodloužení splatnosti poslední splátky úvěru do 31.12.2010.

Návrh usnesení byl schválen 17-3-9-0

23) Místní agenda 21

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-5-3

24) Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy Jablonce nad Nisou

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-3

25) Vydání 32. změny Územního plánu města Jablonce n. N.

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

PhDr. Fojtíková se zeptala, co se myslí stabilizací areálu a v čem spočívá a kolik bude stát. Vidí v tom střet zájmů a požaduje stažení.

Pan Čeřovský podpořil stažení tohoto bodu.

Pan Vobořil uvedl, že se o střet zájmů nejedná a nebude bod stahovat.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-8-3

26) Schválení upraveného návrhu zadání 57. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-2

27) Vydání změny č.44 platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-3

28) Vydání změny č. 46 platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-3

29) Vydání 53. změny Územního plánu města Jablonec n. N.

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

30) Vydání 56. změny Územního plánu města Jablonec n. N.

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

Ing. Pešek se zeptal, zda je nutné uvádění všech změn 2002 - 2010.

Mgr. Tulpa řekl, že na toto neumí odpovědět.

Ing. Kypta řekl, že je to uvedeno pro ZM. Nemusí to tam být.

PhDr. Fojtíková řekla, že je posloupnost důležitá.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

31) Schválení podnětu na pořízení 58. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Ing. Otakar Kypta, Místostarosta města

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

32) Dopisy občanů

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

Mgr. Tulpa se vyjádřil k bodu A/3. Uvedl, že petice je neoprávněná.

JUDr. Karlovský navrhl k bodu 3 v usnesení slovo „nedoporučuje“ vyměnit za „nesouhlasí“

Mgr. Tulpa, jako předkladatel, souhlasil se změnou v návrhu usnesení.

Návrh usnesení byl schválen 22-2-4-1

33) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

K tomu bodu nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-2

34) Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta města

Mgr. Teufl uvedl, že obec sice nemá možnost regulovat počet videoterminálů, ale může je zpoplatnit. Vzhledem k tomu, že bod 19) byl stažen z programu, bude tato obecně závazná vyhláška mít číslo 3/2010 a nikoliv uváděné číslo 5/2010.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

35) Nové interpelace

Písemně nebyla předložena žádná interpelace.

Ing. Beitl se zeptal k dotaci na rekonstrukci Srnčího dolu, zda jsou narovnány veškeré majetkové vztahy.

JUDr. Ing. Pleticha odpověděl na místě.

36) Diskuze

Mgr. Tulpa informoval, že ve 12.30 hod se otevírá nove zrekonstruované nádraží ČD v Jablonci nad Nisou a pozval přítomné zastupitele ke slavnostnímu zahájení. Dále řekl, že odvoz je zajištěn tam i zpět.

Ing. Pešek měl poznámku k místu vedle budovy nádraží. Požaduje změnu zastávky.

Pan Berounský se vrátil k otočce autobusů v Pasekách. Otočka se rušit nebude, zastávka se posune. Poděkoval p. Bartůňkovi za rekonstrukci nádraží ČD.

Mgr.Tulpa ukončil jednání ZM v 11.50 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé: Taťjana Nováková, Jindřich Berounský

Vytvořeno 27.7.2010 8:51:26 | přečteno 1708x | Petr Vitvar
load