Usnesení 24.06.2010

Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 24. 6. 2010

USNESENÍ ZM/856/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období

USNESENÍ ZM/857/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 36. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 8. června 2010, které bylo pokračováním 35. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 27. května 2010.

USNESENÍ ZM/858/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e
 1. prodej části p.p.č. 1011/22, oddělené geometrickým plánem o nové výměře 136 m2, p.p.č. 694/3, oddělené geometrickým plánem o nové výměře 24 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. manželům Ing. L >******* a H >*******S >*******Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 48.000,- Kč.
 2. prodej p.p.č. 1378/4 o výměře 634 m2 v k.ú. Mšeno n. N. L >*******H >*******Jablonce n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 63.400,- Kč.
 3. prodej částí p.p.č. 1356/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1656/38 o výměře 54 m2 a p.p.č. 1356/39 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady panu Ing. Z >******* N >*******, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč.
 4. prodej p.p.č. 1487/69 o výměře 137 m2 v k.ú. Mšeno n.N. manželům D >******* a A >******* Z >*******, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.700,- Kč.
 5. prodej části p.p.č. 1838/1, oddělené geometrickým plánem o nové výměře 482 m2 v k.ú. Jablonec n. N. panu M >******* Š >*******Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 241.000,- Kč.
 6. prodej části p.p.č. 1838/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1838/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 manželům V >******* a Z >******* N >*******, Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 manželům G >******* a J >******* M >******* Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 panu J >******* H >******* Praha 6 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 12.000,- Kč,

B. n e s c h v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 58 o výměře 2907 m2 v k.ú. Lukášov za účelem výstavby rodinného domu.
 2. prodej p.p.č. 826/4 o výměře 254 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem přístupu.
 3. prodej p.p.č. 820/1 o nové výměře 1062 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem výstavby rodinného domu.
 4. prodej p.p.č. 1331/11 o výměře 92 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
 5. prodej části p.p.č. 830/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 830/6 o výměře 766 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu.
 6. prodej p.p.č. 902 o výměře 532 m2, p.p.č. 1019 o výměře 1116 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. za účelem výstavby rodinného domu.
 7. prodej části p.p.č. 916/5 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady.
 8. prodej části p.p.č. 194/8 v k.ú. Lukášov za účelem přístupu
C. r u š í

usnesení č. 459/2008/A/7 ze dne 18.12.2008

USNESENÍ ZM/859/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

poskytnutí peněžního daru z Fondu na reprezentaci města Jablonce nad Nisou ve výši 30.000 Kč pro pěvecký sbor Vrabčáci za významnou reprezentaci města Jablonce nad Nisou na 58. ročníku mezinárodním festivalu sborového zpěvu v Neerpeltu v Belgii.

B. b e r e n a v ě d o m í
 1. podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se neodstraněných předmětů z pozemku v ul. Nad Školkou
 2. podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou k umístění jízdenkového automatu na autobusové zastávce U Tenisu vč. vyjádření poskytnutého ČSAD Jablonec nad Nisou

USNESENÍ ZM/860/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 5/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 277/2, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Vrkoslavice a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.
 2. Kupní smlouvu č. 2/2010, kterou se prodávají pozemková parcela č. 719/1 o výměře 1298 m2, ostatní plocha, manipulační plocha a pozemková parcela č. 3013 o výměře 201 m2, ostatní plocha, manipulační plocha v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou za cenu 807.500,- Kč.
 3. záměr výkupu p.p.č. 1603/5 o výměře 1380 m2 a části p.p.č. 1603/1, dle geometrického plánu označené jako p.p.č. 1603/30, 1603/31 a budovu bez č.p/če na st.p.č. 1605, včetně st.p.č. 1605 o výměře 564 m2 a část p.p.č. 1603/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1603/26 vše v k.ú. Mšeno n.N. od vlastníka společnosti JABLONEX GROUP a.s., Palackého 3145/41, Jablonec n.N., IČ 46 711 538.
 4. výkup p.p.č. 655/1 v k.ú. Mšeno n.N. o výměře 3555 m2 od vlastníka Českého svazu tělesné výchovy, se sídlem Zátopkova 100/2, Praha, IČ 469 548 za cenu ve výši 56.880,- Kč.

USNESENÍ ZM/861/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. prodej volné bytové jednotky č. 1340/6 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+2 a celkové výměře 60,1 m2 ve 3. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 601/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu L >*******C >*******, bytem >*******Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 320.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 2. prodej volné bytové jednotky č. 1340/4 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+3 a celkové výměře 68,5 m2 ve 2. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 685/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou Mgr. L >*******T >*******, bytem >*******Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 606.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 3. prodej volné bytové jednotky č. 1340/2 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+0 a celkové výměře 39,5 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 395/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu P >*******K >*******, bytem >******* Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 256.111,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.
 4. prodej volné bytové jednotky č. 1340/1 v objektu Střelecká 11/1340 o velikosti 1+1 a celkové výměře 32,9 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 329/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu P >*******K >*******, bytem >*******Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 255.333,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

USNESENÍ ZM/862/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

závěrečný účet Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2009

USNESENÍ ZM/863/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e
 1. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2009 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 - bez výhrad
 2. navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 dle vlastní zprávy na str. 178 - 229 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2009

B. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření ostatních organizací města za rok 2009 dle vlastní zprávy na str. 230 - 245 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2009

USNESENÍ ZM/864/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 69. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.343.621 tis. Kč.

USNESENÍ ZM/865/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to ve znění přílohy 2. důvodové zprávy s účinností od 25. 6. 2010

USNESENÍ ZM/866/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2010 občanskému sdružení Rodina 24 dle návrhu Komise humanitní péče RM

B. u k l á d á

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

uzavřít s dotyčným poskytovatelem sociálních služeb smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Jablonce nad Nisou.

USNESENÍ ZM/867/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyřazení majetku uvedeného v příloze z účetní evidence a inventurních seznamů města

USNESENÍ ZM/868/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. odpis pohledávky za povinným: K >******* P >*******, nar. >*******, posledně bytem >*******, 664 63 Žabčice, ve výši 498.088,- Kč z titulu neuhrazené kupní ceny nemovitosti dle platebního rozkazu č.j. Ro 829/97-10 ze dne 30. 02. 1997, včetně soudního poplatku 19.924,- Kč, pro nedobytnost.
 2. odpis pohledávky za povinným: Č >******* A >*******, nar. >*******, posledně bytem >*******, 664 63 Žabčice, ve výši 610.969,- Kč z titulu neuhrazené kupní ceny nemovitosti dle rozsudku č.j. 7C 383/98 ze dne 14. 05. 1998, včetně soudního poplatku 24.440,- Kč, pro nedobytnost.
 3. odpis pohledávky za povinným: E L E F A N T - FVS s.r.o., IČO 613 25 431, posledně sídlem: Jablonec nad Nisou, Revoluční 49a, ve výši 460.768,- Kč z titulu neuhrazené kupní ceny nemovitosti dle rozsudku č.j. 5C 171/99-35 ze dne 27. 9.1999, včetně soudního poplatku 18.436,- Kč, pro nedobytnost.
 4. odpis pohledávky povinným: FLORIAN s.r.o., IČO 62241486, posledně sídlem: Jablonec nad Nisou, Karoliny Světlé 12, ve výši 50.650,- Kč z titulu neuhrazené smluvní pokuty dle rozsudku č.j. 7C 114/99-30 ze dne 18. 12. 1999, včetně soudního poplatku 2.028,- Kč, pro nedobytnost.
 5. odpis pohledávky povinným: JUVENTUS Jablonec nad Nisou s.r.o., IČO 25022610, posledně sídlem: Bulovka 13, okres Liberec, PSČ 46374, ve výši 44.096,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného dle rozsudku č.j. 10 768/2000-41, včetně soudního poplatku 1.764,- Kč. pro nedobytnost.
 6. odpis pohledávky povinným: H >******* M >*******, nar. >*******, posledně bytem: >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši 204.373,33 Kč z titulu neuhrazeného nájemného dle platebního rozkazu č.j. Ro 317/97-14 ze dne 16. 4. 1997, včetně soudního poplatku 9.184,- Kč, pro nedobytnost.
 7. odpis pohledávky za povinným: SUROVINY CZ, a.s., IČO 25423932, posledně sídlem: Smidary 237, ve výši 120.000,- Kč z titulu ručitelského závazku za uhrazení daně z nemovitosti dle rozsudku č.j. 13 c 56/2006-32 ze dne 4. 10. 2006, včetně soudního poplatku 4.800,- Kč, pro zánik dlužníka v insolvenci.
 8. odpis pohledávky za povinným: ROY s.r.o., IČO 49623389, posledně sídlem: Praha 4, Na dvorcích 21/128, ve výši 42.932,- Kč z titulu neuhrazené pokuty za VHP dle platebního rozkazu č.j. I Ro 1597/2000-6 včetně soudního poplatku 1.720,- Kč, pro nedobytnost.
 9. odpis pohledávky za panem R >******* M >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 600,- Kč z titulu dlužného soudního poplatku, pro nevymahatelnost.
 10. odpis pohledávky za paní D >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 451,- Kč z titulu dlužné náhrady nákladů řízení 21 E 439/2004-7, pro nedobytnost.
 11. odpis pohledávky za paní M >******* >******* nar. >*******, posledně trvale hlášenou v Jablonci nad Nisou, na >*******, ve výši 742,50 Kč z titulu dluhu na poplatku za službu odvozu a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2004 a nákladů všech následujících řízení.
 12. odpis pohledávky za paní A >*******R >*******, nar. >*******, zemř. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 624,- Kč z titulu dluhu za poplatku za službu odvozu a zneškodnění komunálního odpadu za období od 1.7.2008 do 31.12.2008
 13. odpis pohledávky za panem L >******* O >*******, nar. >*******posledně bytem >*******, 46601 Jablonec nad Nisou, ve výši 35.860,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 56, v budově č.p. 3593 - bytovém domě, na adrese 28. října 42, v Jablonci nad Nisou, za období 10/1997-5/2000, pro nedobytnost.
 14. odpis pohledávky za panem J >******* Ku >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 1.525,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 34, v budově č.p. 3855 - bytovém domě, na adrese Na Vršku 10, v Jablonci nad Nisou, za období 10/2006, pro nevymahatelnost.
 15. odpis pohledávky za panem K >******* Sk >*******, nar. >*******posledně bytem: >*******, 46601 Jablonec nad Nisou, ve výši 24.851,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 6 v budově č.p. 1534 - bytovém domě, na adrese Lidická 9, v Jablonci nad Nisou, za období 11/1993-6/1996, pro nedobytnost.
 16. odpis pohledávky za panem Š >******* K >*******, nar. >*******, zemř. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 12.913,- Kč z titulu dlužného poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 2, v budově č.p. 4005 - bytovém domě, na adrese U Balvanu 4, v Jablonci nad Nisou, za období 3/1999 až 4/2001, z důvodů úmrtí dlužníka bez majetku.
 17. odpis pohledávky za paní D >******* K >*******, nar. >*******, zemř. >*******, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši 143.806,70 Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 55, v budověč.p. 3855 - bytovém domě, na adrese Na Vršku 10, v Jablonci nad Nisou, za období 12/1998 až 11/2001, z důvodů úmrtí dlužníka bez majetku.
 18. odpis pohledávky za panem J >******* Pl >*******, nar. >*******, zemř. >*******, posledně bytem >*******, Jablonec nad Nisou, ve výši 8.768,-Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 9, v budově č.p. 701 - bytovém domě, na adrese Podhorská 70, v Jablonci nad Nisou, za období 7/1997 až 7/2000, z důvodů úmrtí dlužníka bez majetku.
 19. odpis pohledávky za panem J >******* L >*******, nar. 4 >*******, zemř. >*******, posledně bytem >*******Desná, ve výši 50.224,- Kč z titulu dlužného nájemného a poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 4, v budověč.p. 4354 - bytovém domě, na adrese Na Úbočí 33, v Jablonci nad Nisou, za období 7/1995 až 1/1997, z důvodů úmrtí dlužníka bez majetku.
 20. odpis pohledávky za panem J >******* L >*******, nar. >*******, zemř. >*******, posledně bytem >*******Desná, ve výši 99.555,- Kč z titulu dlužného nájemného a poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 4, v budověč.p. 4354 - bytovém domě, na adrese Na Úbočí 33, v Jablonci nad Nisou, za období 3/1997 až 4/2001, z důvodů úmrtí dlužníka bez majetku.
 21. odpis pohledávky za paní J >******* B >*******, nar. >*******, zemř. >*******, posledně bytem >*******, Dubí, ve výši 20.552,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 37, v budově č.p. 4326 - bytovém domě, na adrese Na Úbočí 14, v Jablonci nad Nisou, za období 8/2007 - 6/2008, z důvodů úmrtí dlužníka bez majetku.
 22. odpis pohledávky za panem Jo >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 1.987,- Kč z titulu dlužného poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 2, v budověč.p. 2244 - bytovém domě, na adrese V Nivách 5, v Jablonci nad Nisou, za období 9/2002 a 6/2003, pro nevymahatelnost.
 23. odpis pohledávky za paní M >******* B >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 3.026,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 4, v budověč.p. 3665 - bytovém domě, na adrese Boženy Němcové 2, v Jablonci nad Nisou, za období 12/1996 - 4/1998, pro nedobytnost.
 24. odpis pohledávky za paní I >******* J >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 2.776,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 55, v budově č.p. 3763 - bytovém domě, na adrese Na Vršku 16, v Jablonci nad Nisou, za období 6/2005 a 6/2006, pro nevymahatelnost.
 25. odpis pohledávky za paní S >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 54.500,- Kč z titulu dlužného poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 1, v budověč.p. 3134 - bytovém domě, na adrese Opletalova 23, v Jablonci nad Nisou, za období 2/1998 - 10/1998, pro nedobytnost
 26. odpis pohledávky za paní M >******* M >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 40.991,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 5, v budověč.p. 3128 - bytovém domě, na adrese Opletalova 25, v Jablonci nad Nisou, za období 6/1997 - 10/1998, pro nedobytnost.
 27. odpis pohledávky za paní E >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 10.828,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 47, v budověč.p. 4325 - bytovém domě, na adrese Na Úbočí 21, v Jablonci nad Nisou, za období 3/1994 - 3/1995, pro nedobytnost.
 28. odpis pohledávky za panem P >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >******* ve výši 22.167,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 6, v budověč.p. 1546 - bytovém domě, na adrese Pražská 88, v Jablonci nad Nisou, za období 1/1997 - 6/1998, pro nedobytnost.
 29. odpis pohledávky za paní D >*******K >******* - >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 15.382,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 6, v budověč.p. 3766 - bytovém domě, na adrese Palackého 40, v Jablonci nad Nisou, za období 2/1996 - 2/1997, pro nedobytnost.
 30. odpis pohledávky za panem O >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, ve >*******, ve výši 2.535,- Kč z titulu dlužného nájemného a poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 4, v budověč.p. 1829 - bytovém domě, na adrese Vzdušná 17, v Jablonci nad Nisou, za období 7/1993 až 6/1994, Jablonci nad Nisou, pro nedobytnost.
 31. odpis pohledávky za paní Vl >******* K >*******, nar. >*******, a panem E >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 12.522,- Kč z titulu dlužného poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 4, v budověč.p. 1675 - bytovém domě, na adrese Podzimní 39, v Jablonci nad Nisou, za období 7/2004 - 9/2004, pro nevymahatelnost.
 32. odpis pohledávky za paní D >******* J >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 170,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 6, v budověč.p. 1675 - bytovém domě, na adrese Podzimní 39, v Jablonci nad Nisou, za období 6/2006, pro nevymahatelnost.
 33. odpis pohledávky za paní D >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 47.736,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 2, v budově č.p. 556 - bytovém domě, na adrese Generála Mrázka 10, v Jablonci nad Nisou, za období 3/1995 - 5/1999, pro nevymahatelnost.
 34. odpis pohledávky za panem J >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 23.597,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 3, v budověč.p. 3126 - bytovém domě, na adrese Opletalova 16, v Jablonci nad Nisou, za období 1/2000 - 4/2001, pro nevymahatelnost.
 35. odpis pohledávky za panem L >*******Lí >*******, nar. >*******, posledně bytem >*******Jablonec nad Nisou, ve výši 24.659,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 9, v budověč.p. 1904 - bytovém domě, na adrese Lidická 14, v Jablonci nad Nisou, za období 6/1997 a 6/1998, pro nevymahatelnost.
 36. odpis pohledávky za panem L >******* L >*******, nar. >*******, posledně bytem >*******Jablonec nad Nisou, ve výši 1.400,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 3, v budověč.p. 2343 - bytovém domě, na adrese Liberecká 148, v Jablonci nad Nisou, za období 6/2003, pro nevymahatelnost.
 37. odpis pohledávky za panem J >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 3.365,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 17, v budověč.p. 3429 - bytovém domě, na adrese Liberecká 28, v Jablonci nad Nisou, za období 6/2005, pro nevymahatelnost.
 38. odpis pohledávky za paní S >******* K >*******, nar. 9 >*******954, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 1.675,- Kč z titulu dlužného poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 1, v budověč.p. 3134 - bytovém domě, na adrese Opletalova 23, v Jablonci nad Nisou, za vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu za rok 2007, pro nevymahatelnost.
 39. odpis pohledávky za paní E >******* K >*******, nar. >*******, posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici >*******, ve výši 48.040,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby včetně poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky za byt č. 47, v budověč.p. 4325 - bytovém domě, na adrese Na Úbočí 21, v Jablonci nad Nisou, za období 3/1994 - 3/1995, pro nevymahatelnost.
 40. odpis pohledávky za panem a paní R >******* a M >******* K >*******i, nar. >*******, resp. >*******, oba posledně bytem v Jablonci nad Nisou, v >*******, ve výši 11.183,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky, za byt č. 4, v budověč.p. 2343 - bytovém domě na adrese Liberecká 148, v Jablonci nad Nisou, za období 9/2002 - 6/2004 a pohledávky ve výši 26.278,- Kč z titulu dlužného nájemného a příslušenství, vč. poplatku z prodlení ke dni odpisu pohledávky, za byt č. 3, v budově č.p. 1799 - bytovém domě na adrese Revoluční 12, v Jablonci nad Nisou, za období 5/1997 - 11/1998. Zároveň tímto usnesením Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou ruší své usnesení č. 718/2009/29.

USNESENÍ ZM/869/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vypořádání pohledávky na objektu Mánesova 6 formou finančního vyrovnání ve výši 10.600 Kč.

USNESENÍ ZM/870/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 286 864 54, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy

USNESENÍ ZM/871/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje; ve znění dle důvodové zprávy

USNESENÍ ZM/872/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

zprávu ředitele společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. k ekonomické situaci společnosti

B. s c h v a l u j e

záměr převodu plaveckého bazénu pod společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

C. d o p o r u č u j e

správní radě společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. zrušit společnost Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. ke dni 31.8.2010

D. u k l á d á

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi a zároveň předsedovi správní rady společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. svolat správní radu společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. do 30.6.2010 k rozhodnutí o zrušení společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s.

USNESENÍ ZM/873/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. neprominout společnosti FK BAUMIT Jablonec, a.s. sankční úroky z opožděných splátek jistiny a úroků dle Smlouvy o úvěru č. 69-2008-FAM/Ř
 2. prodloužit splatnost poslední splátky úvěru do 31.12.2010

USNESENÍ ZM/874/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e
 1. pokračování a zlepšování aktivit města Jablonec nad Nisou v rámci místní Agendy 21 a podporu principů udržitelného rozvoje města Jablonec nad Nisou
 2. spolufinancování projektu ve výši 85 tis. Kč z rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2011
 3. pracovní skupinu ve složení dle důvodové zprávy

USNESENÍ ZM/875/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy Jablonce nad Nisou

USNESENÍ ZM/876/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy změnu č. 32 Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

a to dle materiálu (dokumentace 32. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

USNESENÍ ZM/877/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

upravený návrh zadání 57. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem, a to na základě projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 55, odst. 2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

USNESENÍ ZM/878/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád jako opatření obecné povahy 44. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 44 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

USNESENÍ ZM/879/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád jako opatření obecné povahy 46. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 46 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

USNESENÍ ZM/880/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád jako opatření obecné povahy 53. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 53 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

USNESENÍ ZM/881/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád jako opatření obecné povahy 56. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 56 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

USNESENÍ ZM/882/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

po projednání předložené zprávy v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 58. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

USNESENÍ ZM/883/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í
 1. dopis pana J >******* J >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a
  schvaluje
  pro pana J >*******J >*******, 46605 Jablonec nad Nisou, sepsání splátkového kalendáře s dobou splátek delší něž 18 měsíců, a to na částku 37.125,50,-Kč, kterou bude splácet po 1000,- Kč měsíčně, vždy do 20. dne měsíce, a to do července 2010.
 2. dopis firmy INSTALA spol. s.r.o., V Aleji 8, Jablonec nad Nisou a
  schvaluje
  prominutí smluvní pokuty ve výši 48. 450,- Kč vůči společnosti INSTALA, spol. s r.o., IČO: 43227767, se sídlem: Jablonec nad Nisou, V Aleji 8, PSČ 46601
 3. petici občanů „Revitalizace parku Nová Pasířská“ podanou >*******B >******* J >*******Jablonec nad Nisou a
  nesouhlasí
  s přijetím navrhovaných řešení uvedených v petici.
 4. dopis pana R >*******B >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a
  schvaluje
  pro pana R >*******Br >*******, >*******, 46601 Jablonec nad Nisou, sepsání splátkového kalendáře s dobou splátek delší než 18 měsíců, a to na částku 72. 649,-Kč, kterou bude splácet po 1500,- Kč měsíčně, vždy do 20. dne měsíce od července 2010.

B. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, odpovědět na předložené dopisy.

USNESENÍ ZM/884/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

USNESENÍ ZM/885/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR, ve znění dle důvodové zprávy.

V Jablonci nad Nisou 24.6.2010

Tento soubor usnesení zastupitelstva pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 12.7.2010 13:12:10 | přečteno 1946x | Petr Vitvar
load