Zápis 22.04.2010

Zápis ze 34. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 22. dubna 2010 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, Ivo Bartoněk, Ing. Tomáš Suda, Mgr. František Špoták
  • Ověřovatelé zápisu: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Karel Dlouhý
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 34. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. za přítomnosti 23 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil Mgr. Soňu Paukrtovou, Mgr. Františka Špotáka, p. Ivo Bartoňka a Ing. Tomáše Sudu. Pogratuloval Bc. Janě Hamplové k jejím narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu určil starosta JUDr. Ing. Lukáše Pletichu a Ing. Karla Dlouhého.

Materiály na stůl:

Stanovisko OV Proseč a propagační materiály.

Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

5) Podněty výborů "info P"

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

6) Převody pozemků „info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

7) Bezúplatné převody a výkup nemovitosti „info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

8) Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

9) Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

10) III. rozpočtové změny čas. 11,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

11) TJ Bižuterie, o.s.- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru čas. 10,45 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

12) Vydání 34. změny Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

13) Schválení podnětu na pořízení 57. změny ÚP

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

14) Informativní zpráva o současném stavu, vývoji a výhledech další činnosti Plaveckého bazénu o.p.s. čas. 10,00 hod.
předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

15) Projekt "Konference českých a polských kulturních institucí ERN"

předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka EUC

16) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta čas. 10,30 hod.

17) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

18) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o volném pohybu psů na veřejném prostranství

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

19) Valná hromada SKS, a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

20) Valná hromada Dopravního podniku města Liberec

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

21) Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

22) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

23) Nové interpelace

24) Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

25) Diskuze

Mgr.Tulpa upozornil, že náležité přílohy a výroční zprávy k valným hromadám (body č. 19 a 20) jsou k dispozici u tajemníka na stole k nahlédnutí.

Pan Vostřák upozornil na chybu v hlavičce materiálu (Matěchová - starosta)

Paní Caklová se tázala na obsah ve dvou materiálech, zda jde o stejnou věc (č.10 a č.14 - dotace pro Plavecký bazén).

Ing. Kypta vysvětlil, že Plavecký bazén již dostal před časem 0,5 mil. Kč a nyní by měl dostat 1 mil. Kč. Zpráva č. 14 to kumuluje dohromady.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že navrhuje ponechat texty materiálů, protože i když ředitel žádá o částku, neznamená to, že ji dostane.

Paní Caklová oponovala, že pokud jde o stejnou záležitost, pak by v usnesení u bodu č. 14 nemělo být žádné schvalování částky, neboť v rozpočtových změnách již je navrhována částka 1,5 mil. Kč.

Ing. Vítová upozornila, že celý problém je řešen způsobem časování jednotlivých bodů. Nejprve je řešení problému Plaveckého bazénu (10,00), pak rozdělení finan. prostředků (10,30) a pak teprve rozpočtové změny (11 hod.). Dále řekla, že usnesením RM z ledna 2010 je doporučení na schválení 1 mil. Kč na úhradu ztráty minulých let.

Ing. Pešek doporučil, aby natrvalo byl zařazován bod „odpovědi na minulé interpelace“ za zprávy starosty a místostarostů. Navrhl krátké školení k nové formě distribuce materiálů.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že zastupitelům byl předán srozumitelný materiál- návod a kdokoliv se může přijít zeptat v případě problému.

Nebyly další připomínky a starosta dal hlasovat o programu. 23-0-0-0

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl na předsedu návrhové komise RNDr. Jiřího Čeřovského a členy komise JUDr.Ing. Pletichu a Ing. Dlouhého.

Komise byla schválena 23-0-0-0

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů - ZM/814/2010

a) Zpráva starosty

Ing. Pešek měl připomínky k pravopisu v předloženém materiálu.

b) Zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Pan Vostřák chtěl znát bližší podrobnosti k jednání s Rybářským svazem ohledně Novoveského koupaliště.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že se jednalo o možnost získání dotace z operačního programu ministerstva životního prostředí na opravy hrází a vyčištění vodních ploch. Byl dán dohromady projektový tým odborníků, kteří se budou snažit připravit žádost. Příslušný dotační titul má být vypsán někdy na podzim.

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Šotolou na téma rekonstrukce tepelného hospodářství.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že p. Šotola nabízel své možnosti pomoci městu s dotacemi, ale většina z nabízených věcí se již realizovala nebo jsou v běhu.

Pan Berounský požádal místostarostu o bližší informace ohledně spolupráce s koordinátorem veřejné dopravy KORID LK, který byl založen v r. 2005. Nejsou vyjasněny kompetence tohoto orgánu LK a zdá se, že vítězí snahy odboru dopravy LK, který by chtěl mít z KORIDu spíše servisní organizaci. Projekt Krajského dispečinku byl předložen odboru dopravy a jeho neprofesionální přístup k tomuto projektu zhatil získání informačních cedulí pro autobusové nádraží Jablonec.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že Jablonec tím ztratil možnost získání 3 informačních tabulí. Náš úřad byl „nastartovaný“, čekalo se na správné podklady, aby byla vydána příslušná rozhodnutí. Bohužel se to nepodařilo a projekt se nepodal.

c) Zpráva Ing. Kypty

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Vejnarem ohledně jízdného pro seniory.

Ing. Kypta odpověděl, že se město snaží o sjednocení cen jízdného pro seniory s Libercem. Bylo vyčísleno, že za půl roku by cesta tramvají Jablonec - Liberec pro seniory nad 70 let přišla město na 48 tis. Kč. Městská doprava pro tyto seniory zdarma by přišla město na 700 tis. Kč ročně.

Pan Vostřák se tázal na komunikace na Dolině.

Ing. Kypta řekl, že se připravuje projektová dokumentace k průjezdnosti této oblasti. Od ul. Lesní přes Lilivou kolem trafostanice na hlavní ul. Na Hutích.

Paní Caklová se tázala na rekonstrukci MŠ v ul. Hřbitovní.

Ing. Kypta řekl, že se dělají určité úpravy projektu dle připomínek ředitelky MŠ. Je slib dokončení v termínu.

Mgr. Karásek se tázal na další postup ohledně kategorizace silnic.

Ing. Kypta řekl, že jednal s Ing. Jeníčkem, ředitelem ŘSD Liberec, o realizaci silničních staveb a o tom, jak bude probíhat kategorizace I/14. Ta zůstává po trase jižního obchvatu. Upřesňovaly se časové horizonty, kdy ŘSD bude schopno dokončit narovnání serpentin (finance). Počítá se s tříletou akcí, začít by se mělo příští rok.

Paní Caklová chtěla nové informace ke stánku na Horní Proseči - ohledně bývalého kynologického cvičiště.

Ing. Jakoubek odpověděl, že jde o historický majetek města, provedlo se zabezpečení objektu a bude následovat demolice.

d) Zpráva p. Vobořila

Pan Vobořil doplnil svou zprávu o aktuální informace. Proběhlo správní řízení a zápis do MŠ. Jablonec plně uspokojil všechny požadavky pro 3leté děti na rozdíl od jiných měst. MŠ v ul. Hřbitovní se bude moci od září otevřít, rekonstrukce má být dokončena do konce července. K MŠ v areálu nemocnice řekl, že začaly stavební práce, projednávají se provozní otázky - správa bude z MŠ Jugoslávská. Proběhne dodatečný zápis a zahájení provozu by mělo být k 1. 1. 2011. K objektu Turnovská probíhají jednání na úrovni Libereckého kraje a investora, který bude specifikovat konkrétní provoz objektu - ZM bude informováno. Informoval o získání 3. místa v celostátní soutěži webových stránek města.

Paní Caklová se tázala na reálný termín otevření MŠ v areálu nemocnice.

Pan Vobořil řekl, že dle harmonogramu by měly být práce dokončeny do konce listopadu 2010. Prosinec je k vybavení objektu a zahájení provozu bude v lednu 2011.

Paní Caklová se dále tázala na provoz MŠ o prázdninách.

Pan Vobořil informoval o materiálech, které předložil na mimořádnou radu města po skončení ZM. Měl by být podobný režim jako v loni. MŠ budou 6 týdnů zavřené, náhradní provoz pro děti bude zajištěn výběrovým řízením. To určí subjekty, které bude město podporovat 100,- Kč/dítě/den - stejně jako loni.

Ing. Pešek se tázal na kontroly, označené O1 - pro pěší zónu.

PhDr. Heinzl řekl, že vyhodnocení této kontroly (parkovací kartičky pro ZTP) provádí městská policie.

Pan Vobořil doplnil, že Jablonec má nejvíce vydaných kartiček v celé ČR.

MUDr. Jörg se tázal, zda existuje nějaká vizualizace MŠ v areálu nemocnice.

Pan Vobořil odpověděl, že se částečně projekt kryje s předloženým projektem „kontejnerové“ školky, od kterého se odstoupilo. Stavba bude klasická, využije se hřiště a zahrada v areálu. Vizualizaci může předložit.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

5) Podněty výborů - ZM/815/2010

"info P"

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

6) Převody pozemků - ZM/816/2010

info P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel uvedl, že všechny kupní ceny jsou k dnešnímu dni uhrazeny.

Ing. Pešek se tázal, proč je nesouhlas s odprodejem pozemku kolem domů v ul. Hluboká. Proč je zamítavé stanovisko, není uveden důvod nákupu ani opačný argument.

Ing. Pavízová řekla, že důvodem pro SBD LIAZ je asi manipulace s lešením kolem domů. Město nechce kouskovat parcely na sídlištích - jde o 1 - 2 m kolem panelových domů.

PhDr. Fojtíková měla dotaz k bodu A1, zda bylo vyhověno podmínce odboru rozvoje (přístup k nemovitosti v ul. Přímá) a navrhuje hlasování o bodu A6 samostatně.

Ing. Jakoubek odpověděl k bodu A1 - v materiálu jsou zakomponovány materiály pro výbor pro hospodaření s majetkem města, který to vyhodnocuje a probíhá místní šetření. Odbor rozvoje ustoupil od svého požadavku, který bohužel zůstal zakomponován do tohoto materiálu.

Mgr. Žur se tázal, proč dochází k prodloužení kolaudačního souhlasu až na r. 2013 v bodě A6 a zda existuje nějaké pravidlo, za jak dlouho od vydání stavebního povolení musí dojít ke kolaudaci.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že žádné pravidlo není, liší se to lokalitou a omezujícími podmínkami.

Ing. Kypta řekl, že projektant EUROCZECHu několikrát upravoval na žádost občanů celý projekt, měnilo se uspořádání celého území, k tomu finanční problémy s bankami a navíc posunutí termínu přípravných prací ČEZu (trafostanice v Kokoníně). Proto žádost o posunutí termínu kolaudace.

Mgr. Karásek upozornil na analogii s lokalitou DOLINA. Obě lokality (Proseč i Dolina) byly zveřejněny společně pro kategorii zástavby v kateg.B3. Tento investor reaguje na petici občanů a snaží se vyhovět bez nějakých náhrad od města.

Mgr. Tulpa řekl, že pokud EUROCZECH chce budovat, musí se přizpůsobit územnímu plánu města.

PhDr. Fojtíková upozornila na důvodovou zprávu, kde se uvádí, že důvodem posunu termínu je blízkost překladiště SKS, a.s. a nezájem o prodej domů. Tento fakt byl znám od počátku a není to argument.

Pan Pelta řekl, že jde o kombinaci všech problémů stavby (překladiště SKS, investoři pracují s bankami). Jde o smlouvu o Smlouvě budoucí, kde nikdo o nic nepřichází, je třeba mít trpělivost, aby investoři vydrželi.

Pan Šourek navázal na p. Peltu. Celý problém je ve financování (krize). VHMM se zabýval každým bodem poctivě, byla velká shoda, aby se navržené body schválily a předložily ZM.

Mgr. Tulpa řekl, že se pro překladiště navrhla již 4 místa a žádné není vyhovující. Poslední verze je průmyslová zóna v Rýnovicích.

RNDr. Čeřovský dal hlasovat o předloženém návrhu v bodech A1.- A5 a C.

23-0-0-3

Dále dal hlasovat o bodu A6. 23-0-1-2

Bod B) - protinávrh Ing. Peška - vrátit k novému projednání 4-7-13-2

Bod B) - původní návrh 15-0-11-0

Po dohodovacím řízení se znovu hlasovalo o původním návrhu, který byl schválen 23-0-3-0

14) Informativní zpráva o současném stavu, vývoji a výhledech další činnosti Plaveckého bazénu o.p.s. - ZM/824/2010

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta. čas. 10,00 hod.

Ing Kypta krátce uvedl materiál, zdůraznil pokles návštěvnosti a navýšení energie. Upozornil na poměrně malé jmění bazénu, nevlastní budovu ale jen některá zařízení. Navrhl upravit usnesení v bodě B) dle schválení rozpočtových změn v dalším bodě jednání ZM.

Mgr. Tulpa se tázal ředitele bazénu, zda chce v úvodu vystoupit.

Pan Musulis, ředitel bazénu, nechtěl.

Pan Vostřák řekl, že vzhledem k nakumulovaným problémům by bylo nejlepší bazén zbourat a začít znovu. Tázal se, proč se nerealizoval přilehlý kemp pod bazénem, který by nikomu nevadil, a přehrada by měla trvalé návštěvníky.

Mgr. Tulpa řekl, že jsou rozdílné názory na kemp, ale je návrh na rozšíření volnočasového parku pod bazénem. Obojí by mělo být pod jednou správou. Navíc jde v případě kempu o problém kolem pozemků, což je na delší povídání.

Pan Šourek vystoupil jako předseda dozorčí rady. Řekl, že je třeba oddělit dvě věci: a) opravy a investiční náklady a za b) provozní náklady, které převyšují příjmy, a tím se organizace dostává do insolventnosti. Běžné provozní náklady nestačí pokrýt službu, kterou město objednává. ZM není průběžně informováno o tom, kolik stojí která služba a že již v průběhu roku by se měly podniknout nějaká opatření, aby se organizace nedostala do insolventnosti. Je jich celá řada. Budou se muset zvážit, zda na provoz bazénu bude město mít. Jde o peníze na provoz nikoliv na opravy.

Mgr. Karásek se podivil, proč je pod materiálem podepsán místostarosta, když bazén spadá pro odbor správy majetku. Komentoval ztráty let minulých a porovnání návštěvnosti. Je na zváženou, zda má organizace fungovat samostatně či by bylo lepší ji začlenit do SPORTu s.r.o. s jedním vedení.

Ing. Kypta řekl, že zprávu předkládá z pozice předsedy správní rady. Dále komentoval tabulku k energiím za poslední roky. Zdůraznil, že bazén je závislý na návštěvnosti, ze které vytváří nějaký zisk. Zvýší-li se vstupné, přijde méně lidí. Vše je navzájem provázáno. Velký propad na vstupném nastal v létě 2009, kdy podniky nenakoupily permanentky pro zaměstnance (po krachu významných podniků v Jablonci).

Ing. Beitl se tázal, proč se náklady v letech 2006-2007 zvedly o 2 mil. Kč. Kritizoval sestavenou tabulku energií, která není dostatečně vypovídající a nejsou uvedena konkrétní čísla.

Pan Pelta řekl, že plavecký bazén má podobné problémy jako fotbal. Situace se odvíjí od dřívějších nákupů permanentek pro zaměstnance bižuterního průmyslu. Je třeba mít aktivní managment a s aktivním přístupem vedení společnosti vůči odběratelům to může fungovat. Je jasné, že propouštění lidí ze zaměstnání má vliv i na služby ve městě. Stále je v Jablonci dost fungujících firem, které by se měly oslovit, protože Fond kulturních a sociálních potřeb se musí v podnicích vytvářet. Je třeba tohoto marketingu využít a oslovit podniky nejen ve městě ale i širokém okolí.

PhDr. Fojtíková řekla, že odložené projednávání zprávy bazénu minulý měsíc bylo hlavně z důvodů nedostačeného systémového řízení. Předpokládala, že v dnešní zprávě budou zahrnuta systémová a smysluplná opatření. Nic takového ve zprávě není a opatření, která jsou navrhována, jsou okamžitě dementována jako neproveditelná nebo nerentabilní. Problematika plaveckého bazénu je dlouhodobá a sama nevidí aktivitu managmentu - jen pasivní očekávání další finanční podpory na další fungování. Na začátku roku se schválil rozpočet města s tím, že nastoupí úsporná opatření na všech stranách, s předloženým materiálem nesouhlasí.

Pan Šourek řekl, že dozorčí rada se ještě k výroční zprávě nevyjádřila, a proto vyjadřuje jen svůj osobní názor. Kolik lidí přijde do bazénu je jedno, svítit se musí a vyhřívat bazén také - to je energie, se kterou se nedá nic dělat. Pracovat se dá ale s návštěvností, proto se předělala šatna, aby mohla být kapacita bazénu naplněna. Vždy se dá něco zlepšovat, služby ale stojí peníze a ZM musí říct, zda chce investovat a udržovat. Pro město je to drahá záležitost, město musí říct, zda chce tuto službu nabízet.

Ing. Pešek řekl, že bazén obecně je nadstandardní služba a město s tím musí počítat. Poukázal na to, že dvě sportovní městské organizace, které jsou 150 m od sebe, mají každá jinou právní formu (s.r.o. a o.p.s.). Navrhl uložit místostarostovi (starostovi) zpracovat právní řešení městem založených společností s cílem sjednocení do jedné organizace. Předložením rozboru právního a ekonomického by se mělo dospět ke společnému managmentu, neboť se činnosti obou organizací prolínají a tato racionalizace by měla přispět k úsporám.

Mgr. Žur se tázal, zda jsou v nákladech zahrnuty i odpisy a požádal o rozlišení energií - tabulka za energii elektrickou a páry od JTR nebo řešení vlastní cestou.

Ing. Kypta řekl, že to je možné, neboť se spotřeba sleduje přes kalorimetry. Odpisy v tabulkách započítané nejsou. V 10. měsíci budou známa přesná čísla spotřeby - páry, elektrické energie a výkonnosti tepelných čerpadel.

Paní Caklová řekla, že kompromisy nejsou vždy dobré řešení, jak řekl p. Vostřák. Souhlasila s příspěvkem pí Fojtíkové, že materiál je nedostačující (porovnání r. 2002 a r. 2009) a chtěla by vědět, na co všechno byly finanční prostředky spotřebovány. V materiálu to není vysvětleno a kalkuluje se pouze s návštěvností a energiemi.

Ing. Kypta řekl, že by šlo pracovat s tabulkami a upravit je. Podotkl, že město poskytuje občanům službu a to je ve statutu společnosti. Bazény jsou dotovány v celé ČR. Souhlasí, že by tabulky měly být podrobnější, ale pravda je ta, že energie šly od r. 1998 významně nahoru. Každý rok se udělalo v bazénu něco nového. Pokud se peníze bazénu nedají, ten bude mít před sebou dluh. V podstatě to bude dluh města. Musí se hledat úspory. Třeba sloučením společností. Ale pokud se nedostane návštěvnost do bazénu, ztráta poroste. Navrhl upravit usnesení - ponechat jen bod A) zpráva se bere na vědomí a zrušit bod B).

RNDr. Čeřovský navázal na místostarostu a přečetl protinávrh Ing. Peška, který předložil protinávrh na zpracování právního rozboru společností města, což ale zahrnuje všechny společnosti. Navrhuje bod B) dnes neřešit a připravit na příště.

Mgr. Tulpa požádal Ing. Peška, aby tuto připomínku dal do interpelací.

MUDr. Řehoř řekl, že má jen obecnou připomínku k předloženému materiálu. Řekl, že mu zde velmi významně chybí komentář a aktivní přístup ředitele bazénu - obhajoba a jeho doporučení. Na všechny dotazy odpovídá předkladatel ale nikoli člověk, který je zodpovědný za funkci ředitele a finanční tok peněz .

Mgr. Tulpa řekl, že pan Musulis má právo do rozpravy kdykoli zasahovat.

Mgr. Žur upozornil, že se jedná o obchodně prospěšnou společnost a statutárním orgánem je správní rada. Předsedou správní rady je místostarosta Ing. Kypta. Ředitel je zodpovědný správní radě nikoli zastupitelstvu města. Plnou zodpovědnost nese předseda správní rady a správní rada.

MUDr. Jörg řekl, že bazén plní funkci podstatně širší a není zde účelem ho zlikvidovat. Provoz bazénu je důležitý a plavecká gramotnost mládeže je nezbytná. Reagoval na příspěvek Ing. Peška, aby se správní rada zabývala zefektivněním provozu a navýšením tržeb. Je třeba se zamyslet nad právní formou a realizovat návrhy k nápravě (personální audit, prověřit tepelné ztráty a efektivitu provozu).

Ing. Beitl upozornil, že kontrolní výbor ve své zprávě na ZM dne 25.2.2010 konstatoval, že nejsou stanoveny pravomoci a povinnosti ředitele bazénu. Chybí pracovní náplň ředitele. Závěr kontroly a řešení nedostatků byl stanoven na říjen 2010.

Pan Berounský vyzval ředitele bazénu, aby odpověděl na několik otázek. Jak se procentuelně cítí jako ředitel bazénu a z kolika procent jako provozní? Zda byly osloveny instituce a jablonecké firmy k prodeji permanentek?

Pan Musulis řekl, že po rekonstrukci bazénu v r. 2002 se musel zvýšit počet plavčíků, aby se splnily směrnice bezpečnosti a hygieny (přes léto až 31 zaměst-nanců). Při prodeji permanentek byly osloveny všechny větší podniky v Jablonci. Návštěvnost bazénu poškodilo propouštění v Bižuterii a Jablonexu. Ve vedení jsou tři osoby (ředitel - zajišťuje technickou část provozu, účetní a provozní, který se stará o personální zajištění).

Ing. Kypta požádal ředitele, aby informoval o stavu jiných bazénů, jak jsou dotovány.

Pan Musulis řekl, že porovnatelný bazén je v Děčíně, též po rekonstrukci v r. 2002, dotace dva roky po sobě 1,5 mil. a pak 8,5 mil. Kč.

PhDr. Fojtíková řekla, že postrádá systém dalšího vedení, ale vítá návrh na nové právní fungování organizace. Jde zde o dlouholetý problém, který je třeba rychle řešit. Význam bazénu ve městě bezpochyby je.

Ing. Kypta řekl, že správní rada a dozorčí rada se pravidelně schází a řeší problémy. Bazén je závislý na návštěvnosti, zároveň je hygienou stanoven počet zaměstnanců. O problémech se jedná jak v dozorčí, tak ve správní radě a ředitel přesně ví, jaké má povinnosti a úkoly. Uvítá každý nový podnět od zastupitelů na řešení problému.

Pan Pelta řekl, že možnosti by byly v pronájmech reklamních ploch a spolupráce s mediálními partnery. Řekl, že je na managmentu bazénu, aby finance sehnali.

Mgr. Tulpa řekl, že ve statutu organizace je závazek města, že bude hradit ztráty organizace. Pokud se dnešní návrh neodsouhlasí, bazén se vyhlásí insolventním a půjde do konkurzu.

Podal návrh na ukončení diskuse, který zastupitelstvo schválilo. 26-0-0-0

RNDr. Čeřovský přečetl upravené usnesení - (bez bodu B) - bere na vědomí

17-0-9-0

16) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 - ZM/826/2010

časovat 10,30 hod.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel uvedl materiál, bylo přeloženo 5 žádostí na festivaly do zahraničí, tito žadatelé byli pozváni, aby mohli zodpovědět případné dotazy. Zdůraznil zodpovědný přístup při rozdělení financí a doporučil navržené usnesení schválit.

Bc. Hamplová žádala jako zástupkyně souboru NISANKA o souhlas zastupitelů, zda se může zúčastnit hlasování tohoto bodu.

Mgr. Tulpa požádal předsedu návrhové komise, aby před hlasování o návrhu usnesení, dal hlasovat o tomto souhlasu zastupitelů.

Ing. Pešek upozornil, že tam jsou uvedeny dvě organizace, které nemají vyrovnané závazky s městem (TJ LIAZ a JUDO) a tázal se, čeho se tyto závazky týkají.

Pan Vobořil řekl, že TJ LIAZ se týká připravovaná smlouva o nájmu „Srnčí důl“.

Pan Kubsch doplnil, že JUDO má závazky vůči SPORTu s.r.o., a v případě schválení příspěvku, by byl tento vyplacen až po uhrazení těchto závazků (dluh za energie).

Pan Pelta řekl, že je nutné zmobilizovat všechny možnosti, aby se našlo řešení pro sportovní kluby, které mají v r. 2010 hodně napjatý rozpočet. Navržené příspěvky pokryjí jen z části potřeby klubů. Konstatoval, že fotbal snad situaci zvládne, ale ostatní kluby nezvládnou činnost bez příspěvků. Slíbil, že se pokusí získat větší část financí pro město.

Pan Vobořil řekl, že navržené částky nejsou zanedbatelné a některé kluby a organizace s tím bez problému pokryjí svůj rozpočet. Je důležité, aby příspěvky byly rozděleny systémově, aby dopad byl i pro malé organizace.

Pan Pelta řekl, že naprosto souhlasí, aby se peníze použily pro všechny - i ty nejmenší organizace. Řekl, že sežene finance a jde mu o tom, aby byla vůle zastupitelů tyto peníze rozdělit všem, nejen sportovním, ale i kulturním organizacím. Nechce nic politizovat.

Mgr. Tulpa řekl, že na setkání občanů naráží na rozpor v názorech občanů, kam investovat možné peníze - zda do sportu a kultury nebo do rozbitých silnic a životního prostření. Ze setkání s občany vyplývá spíše jiné řešení než sport a kultura.

MUDr. Jörg se tázal na důvod, proč organizace Jizerská o.p.s. nemá navržené žádné příspěvky pro letošní rok, když v minulosti byly?

Pan Vobořil řekl, že příspěvky pro Jizerskou o.p.s. šly přímo z rozpočtu a již jsou schváleny. Jsou ve stejné výši jako vloni.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise dal nejprve hlasovat o účasti v hlasování o bodu 5. pro Bc. Hamplovou. 25-0-0-1

Dále dal hlasovat o návrhu usnesení v původním znění, který byl schválen. 16-0-8-2

11) TJ Bižuterie, o.s.- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru - ZM/821/2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta čas. 10,45 hod. -

Předkladatel uvedl materiál a požádal Ing. Bažanta, ředitele organizace, o komentář k materiálu.

Ing. Bažant řekl, že krize zasáhla i sport a činnost této organizace je navíc závislá na klimatických podmínkách. Odklad splátky půjčky je do 30.9.2010 a tento termín chtějí dodržet.

Ing. Pešek doplnil, že finanční výbor projednal tento materiál a doporučuje ho odsouhlasit.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

10) III. rozpočtové změny - ZM/820/2010

čas. 11,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel upozornil, že to jsou sice již třetí změny rozpočtu, ale první byly k pomoci Haity a druhé byly na žádost sportovního klubu Břízky - financování projektu.

Ing. Vítová řekla, že tyto rozpočtové změny reagují na schválené dotace pro knihovnu a příspěvek na veřejně prospěšné práce. Na straně výdajů je čerpání z rezervy města, což navazuje na již projednávaný bod k plaveckému bazénu - 1 mil. Kč, který doporučila RM v lednu 2010 ke schválení. Dále to je neinvestiční příspěvek TJ LIAZ, který navazuje na podzimní materiál k Srnčímu dolu. Pak jde o rozdělení příspěvků jednotlivým organizacím dle návrhů kulturní a sportovní komise.

Ing. Pešek doplnil za finanční výbor, že materiál byl projednán a FV jej doporučil ke schválení.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 17-0-8-1

7) Bezúplatné převody a výkup nemovitosti - ZM/817/2010

info "P"

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel jen doplnil, že materiál prošel standardně výborem pro hospodaření s majetkem města.

Ing. Pešek se tázal na částku za odkup zbytku komunikace u stavby PROCTUS.

Ing. Pavízová řekla, že ÚZSVM si nechal vyhotovit znalecký posudek, určující cenu, za kterou to bude město kupovat. Dá se očekávat, že to bude cca 2 tis.Kč/m2 , část parcely bude pak odkupovat zpět PROCTUS.

Návrh usnesení byl schválen v původním znění 24-0-0-2

8) Prodej bytů - ZM/818/2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel řekl, že jde o doprodej bytů.

Paní Caklová chtěla vysvětlit kauzu p. Jordánové.

Mgr. Teufl vysvětlil, že pí Jordánová sice zaplatila kupní cenu, ale smlouvu nikdy nepodepsala. Vlastnila městský byt, na kterém narostl dluh. Paní Jordánová je nezvěstná. Kupní cena bude vrácena po zaplacení dluhu za městský byt.

Nebyl další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

9) Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - ZM/819/2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel komentoval materiál, jde o prostor bývalých garáží v areálu nemocnice a společnost Bowling Live s.r.o. Nemocnice nemá zájem se starat o stavební opravy budov a navrhuje, aby si je město převzalo do svého vlastnictví. Nemocnice by je dále využívala jako zapůjčené.

Ing. Pešek se tázal, kdo bude partnerem pro město - kdo objekt převezme. Doporučil MSN, aby se postupně stala jediným správcem městských objektu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že tak to bude, ale MSN nevlastní nemovitosti, pouze spravuje. Celý komplex - pozemky i objekt převezme město.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-4

12) Vydání 34. změny Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/822/2010

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Ing. Kypta řekl, že jde o poslední fázi schvalovacího procesu -3 podbody: pozemky v Kokoníně (Tyršova stezka), ul. Dlouhá a ul. Údolní - narovnání technických chyb.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

13) Schválení podnětu na pořízení 57. změny ÚP - ZM/823/2010

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Ing. Kypta vysvětlil, že je nutná tato změna, neboť došlo k chybě v ÚP - byly ponechány rezervní plochy, na kterých nelze stavět. Aby se mohlo vyhovět stavebníkům a nemuselo se čekat na novou změnu ÚP.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

15) Projekt "Konference českých a polských kulturních institucí ERN" - ZM/825/2010

předkládá: Ing. Marta Procházková, jednatelka EUC

Předkladatelka jen krátce uvedla, že každoročně píše zprávu pro EU - kontrola úkolů Projektové fiše, kde se sleduje počet kongresů a konferencí. Na základě zájmu (dotazy na kontakty v Polsku) a naší iniciativy vznikl projekt „Konference českých a polských kulturních institucí ERN“

Paní Caklová poděkovala Ing. Procházkové za aktivní přístup.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

17) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí - ZM/827/2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Starosta neměl doplnění a požádal o krátký komentář zpracovatelku materiálu Mgr. Habadovou.

Mgr. Habadová uvedla, že je připraveno školení pro žadatele, školit přijedou pracovníci z regionálního centra z Hradce Králové.

Mgr. Karásek se tázal na možnost zařazení do tohoto projektu přeložku parovodu, hyzdícího povodí Nisy.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že projekt na přeložku byl předložen JTR, která řekla, že nemá prostředky. V rámci IPRM by byly prostředky pouze na odstranění parovodu. Bude se dále jednat.

Mgr. Tulpa řekl, že IPRM bylo zaměřeno na bytové domy a parkové úpravy. S parovodem se bude dál pracovat.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-2-1

18) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o volném pohybu psů na veřejném prostranství - ZM/828/2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Mgr. Teufl v krátkosti uvedl, že vyhláška navazuje na vyhlášku z r. 2007, jde o malou úpravu a přibyla 2 volná prostranství pro volné pobíhání psů.

Ing. Pešek upozornil na pravopisné chyby a žádal jasné vymezení plochy v ul. Pasířská, neboť se mu jeví, že to koriguje s připravovaným parkem pro děti.

JUDr.Ing. Pleticha jasně řekl, že to nekoriguje, prostor pro děti bude ohraničený.

Ing. Jakoubek řekl, že plocha se rozdělí při realizaci parku, až se stavba dokončí, vymezí se plochy pro psy.

Pan Vostřák kritizoval, že psi se pohybují volně po celém městě.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-4-3

19) Valná hromada SKS, a.s. - ZM/829/2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-4

20) Valná hromada Dopravního podniku města Liberec - ZM/830/2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Starosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

21) Dopisy občanů - ZM/831/2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel v krátkosti vysvětlil, že jde o právní záležitost narovnání majetkových vztahů s Muzeem skla a bižuterie.

JUDr.Ing. Pleticha doplnil, že je třeba podrobnější rozbor, definitivní řešení bude předloženo na příštím jednání ZM. K 30. 6. mohou obce zažádat o historický majetek, na který měly kdysi nárok. V tomto případě jde ještě o vztahy s ministerstvem kultury.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-3

22) Vyřízení interpelací z minulého ZM - ZM/832/2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Starosta se tázal jednotlivých interpelantů, zda akceptují odpovědi.

Pí Bukvicová - ano, akceptuje.

Ing. Pešek řekl, že odpověď považuje za dobře zpracovanou a považoval by revizi u značení vozů ZTP za potřebnou. Nesouhlasil s odpovědí na úklid sněhu na stání pro ZTP, aby si uklízeli sníh sami. Občasný úklid by město mohlo zajistit.

S další odpovědí ohledně objektu v ul. SNP - majitelé manželé Koňákovi - (vedle mostu) nesouhlasí.

Ing. Jakoubek řekl, že v odpovědi je skutečný stav a nadále se bude s vlastníkem jednat. Sankcionovat majitele za obecní nepořádek nelze.

PhDr. Fojtíková akceptuje odpověď a podotkla, že město by mělo mít představu o dalším rozdělení územního plánu do budoucna. Navazuje na tuto interpelaci další písemnou z dnešního dne.

Ing. Schäfer - akceptuje.

Pan Vostřák upozornil, že pan Koňák pracuje na opravě kostela a bydlí v Jablonci. Jinak odpověď na svou interpelaci považuje za dostačující.

Mgr. Karásek komentoval odpověď ohledně silnice I. tř. - závěr akceptuje.

Ing. Kypta řekl, že na dopravních komisích není přítomen, ale na odboru rozvoje LK se projednal záměr Západní tangenty a Jižního obchvatu. Platí usnesení ZM č. 733/2009 - nikdy nebylo zpochybněno.

Ing. Pešek měl připomínky k odpovědi pro p. Vostřáka, kterou chtěl upřesnit. Tázal se na právní delikt, který je zmíněn v odpovědi - jaká byla sankce černé stavby? Řada staveb byla zahájena neoprávněně a byl vydán příkaz k odstranění stavby. Vše by mělo podléhat peněžním sankcím.

Ing. Jakoubek řekl, že ve věci řízení o přestupku ve správním řízení nemá zastupitel přístup k informacím. Nelze zveřejňovat informace. Svobodný přístup k informacím se může uplatňovat jen vlastní osoby.

JUDr. Nesvadba doplnil, že dle zákona č.106/1992 je ustanovení, kde se informace neposkytuje.

Paní Caklová akceptuje odpověď.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

23) Nové interpelace

písemné

a) Ing. Pešek - předal písemně 4 body: (rozpočet nutných vedlejších nákladů při stavbě silnice, jak může město ovlivnit termíny staveb, komu patří pozemek před ABB - parkují kamiony - jak zpoplatněno)

b) PhDr. Fojtíková se tázala na uspořádání územního plánu města - písemně

ústní

c) pí Caklová se tázala na stánek na Horní Proseči - možnosti konzumace alkoholu (stavební dělníci Intermy)

d) Ing. Pešek - právní forma organizací města - možnost začlenění plaveckého bazénu do společnosti SPORT, s.r.o.

e) MUDr. Jörgová - jaké jsou další posuny v otázce objektu bývalé dětské nemocnice - odpověď písemně

24) Kontrola plnění usnesení přijatých zastupitelstvem - ZM/833/2010

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

Předkladatel neměl doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-4

25) Diskuse

Ing. Pešek se tázal na osud objektu Musilových a vrátil se k odpovědím na interpelace - k „podiu“ na Dolním nám. - jaké jsou rozhodovací pravomoci města.

Mgr. Tulpa řekl, že na dotaz ohledně Musilových bude zodpovězeno písemně - jako interpelace.

Ing. Pešek dále kritizoval úklid trávníků ve městě (Mšeno) a nakládání s veřejnými penězi.

Ing. Jakoubek řekl, že se přistoupilo na aktivitu TSJ - odvoz větví a štěpkování (zdarma), ale časově se to nestihlo a nebylo to skloubeno s dlouhodobou smlouvou s SKS, která zajišťuje hrabání a úklid městských ploch.

Pan Vostřák kritizoval stav dláždění ve městě. Je to každoroční problém po zimě. Navrhuje prostor po rozbitých kostkách předláždit.

Mgr. Tulpa reagoval, že bylo zadáno TSJ, kolik by stálo předláždění.

Paní Caklová se tázala, na jakou dobu má majitel restaurace p. Moc pronajatou plochu na Dolním nám. k provozu „zahrádky“ - navrhla prověřit termíny.

Mgr. Žur reagoval, že p. Moc přišel s podnikatelským záměrem na oživení Dolního nám., který zbudoval na vlastní náklady.Ve městě je mnohem více nedostatků, které by město mělo řešit.

26) Závěr

Mgr. Tulpa ukončil jednání ZM ve 12,45 hod. a požádal radní, aby se přemístili do vedlejší místnosti na mimořádnou radu města, jak bylo avizováno.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Karel Dlouhý

Vytvořeno 20.5.2010 14:14:17 | přečteno 1497x | Petr Vitvar
load