Usnesení 22.04.2010

Usnesení z 34. zasedání Zastupitesltva města Jablonec nad Nisou konaného 22. dubna 2010

USNESENÍ ZM/814/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období.

USNESENÍ ZM/815/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

 1. předložené vyjádření k podnětu Osadního výboru Proseč nad Nisou k práci skupiny ustanovené za účelem úpravy nebo přemístění sběrného dvora a skládky tříděného odpadu
 2. podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou k příčným prahům ul. Horní s tím, že byly osazeny již v první polovině dubna, přičemž umístnění nově navrženého retardéru se projednává
 3. podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou ke stavu ul. Nad Školkou s tím, že již je zařazena do plánu oprav pro rok 2010
 4. podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou k náletové vegetaci na p.p.č. 66/1 a 66/6 s tím, že oddělení životního prostředí vyhodnocuje nabídky k úpravě zeleně a po vyhodnocení nabídek bude poškozená vegetace odstraněna
 5. podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou ke stavu chodníku ul. Prosečská s tím, že oprava bude provedena nejpozději do poloviny června 2010

USNESENÍ ZM/816/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 701/2 o výměře 592 m2 v k.ú. Kokonín manželům >*******M >*******J >*******B >*******Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu v celkové výši 88.800,-Kč.
 2. prodej p.p.č. 855/4 o výměře 220 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady >*******M >*******H >*******Radonice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 88.000,- Kč.
 3. prodej p.p.č. 693/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 692/5 o výměře 4 m2 a p.p.č. 692/4 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. panu M >******* Š >*******Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou cenu 3.600,- Kč.
 4. prodej p.p.č. 371/3 o výměře 528 m2 v k.ú. Kokonín manželům M >******* A >******* B >******* Jablonec n. N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 79.200,-Kč.
 5. prodej části p.p.č. 1423/3 o výměře 232 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům M >******* a J >*******S >*******Jablonec n. N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 74.240,-Kč.
 6. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 189-2008-FaM/OMP uzavřené dne 17. 6. 2008 se společností EUROCZECH společnost s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec a to tak, že o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 30.09.2010 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31.12. 2013. V ostatních bodech se smlouva nemění.

B. n e s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 731/1 v k.ú. Mšeno n.N.

C. r uš í

usnesení č. 369/2008/A/7 ze dne 23.10. 2008

USNESENÍ ZM/817/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e

 1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 700/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.
 2. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 3/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 316, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Mšeno nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.
 3. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2010/5544, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 446, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.
 4. bezúplatný převod p.p.č. 2280/2 o výměře 1401 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.
 5. záměr výkupu p.p.č. 2280/9 o výměře 751 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec n.N., který byl oddělen z pozemkové parcely č. 2280/2, ostatní plocha, ostatní komunikace na základě geometrického plánu č. zak. 4845-24/2010 ze dne 6.4.2010 z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

B. r uš í

 1. usnesení č. 526/2009/B/2 ze dne 26.3. 2009
 2. usnesení č. 526/2009/B/3 ze dne 26.3. 2009

USNESENÍ ZM/818/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e

1. prodej volné bytové jednotky č. 739/2 v objektu 5. května 59/739 o velikosti 1+1 a celkové výměře 75,2 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 752/4540 na společných částech domu a stavební parcele č. 624, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům I >*******a R >******* H >******* bytem >*******Jablonec n.N., za kupní cenu 285.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej volné bytové jednotky č. 3316/1 v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+2 a celkové výměře 61,3 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 613/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní M >******* Č >*******bytem >*******Jablonec n. N. za kupní cenu 648.900,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. r uš í část usnesení zastupitelstva města č.IV/3 konaného dne 7. 10. 2004, kterým byl schválen prodej bytu č. 3396/20 v objektu Budovatelů 8/3395, 10/3396, Jablonec n. N.

USNESENÍ ZM/819/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. vynětí budov bez č.p.a č.e. na st.p.č. 4820, 4819, 4818 a budovy č.p. 1183 na st.p.č. 1036, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou z Přílohy č. 1Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou s tím, že uvedené nemovitosti přejdou do správy města Jablonec nad Nisou ke dni 1.5.2010.
 2. Přílohu č. 1Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. od 1.5.2010

USNESENÍ ZM/820/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 12. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.338.972 tis. Kč

USNESENÍ ZM/821/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

odklad splátky úvěru TJ Bižuterie z 30.3.2010 na 30.9.2010

USNESENÍ ZM/822/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy změnu č. 34 Územního plánu města Jablonce nad Nisou,

schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999 schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999 schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 34 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

USNESENÍ ZM/823/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podnět k pořízení 57. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem, a to na základě projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

USNESENÍ ZM/824/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

předložený materiál o současném stavu, vývoji a výhledech další činnosti Plaveckého bazénu o.p.s.

USNESENÍ ZM/825/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e

 1. podání projektu "Konference českých a polských kulturních institucí ERN"
 2. finanční krytí realizace projektu "Konference českých a polských kulturních institucí ERN" dle důvodové zprávy

B. u k l á d á Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o., uplatnit financování realizace projektu "Konference českých a polských kulturních institucí ERN" v rámci rozpočtových změn v průběhu roku 2010.

USNESENÍ ZM/826/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 vybraným subjektům:

 1. z oblasti sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 400 000,- Kč, dle důvodové zprávy
 2. z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 263 000,- Kč, dle důvodové zprávy
 3. z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v celkové výši 40 000,- Kč, dle důvodové zprávy
 4. z oblasti tělovýchovy a sportu v celkové výši 1 600 000,- Kč, dle důvodové zprávy
 5. z oblasti kultury, dle důvodové zprávy: a) příspěvky na celoroční činnost ve výši 1 165 000,- Kč b) příspěvky na účast na festivalech, přehlídkách a soutěžích v zahraničí ve výši 225 000,- Kč.

USNESENÍ ZM/827/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s ch v a l u j e

v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí projekt

Sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská popsaný v důvodové zprávě a jeho předložení na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové

B. u k l á d á

 1. Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, předložit žádost o dotaci na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové do konce května 2010
 2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města, zajistit předfinancování a spolufinancování akce v případě přidělení dotace

C. b e r e n a v ě d o m í

výzvu v oblasti regenerace bytových domů vyhlášenou dne 2. 4. 2010 s termínem předkládání žádostí do 31. 5. 2010 do 17,00h včetně termínu semináře pro žadatele dne 26. 4. 2010 od 17,00h v budově radnice

USNESENÍ ZM/828/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o volném pohybu psů na veřejném prostranství, ve znění dle důvodové zprávy

USNESENÍ ZM/829/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

materiál týkající se valné hromady společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.,

B. d e l e g u j e dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb s.r.o. konanou dne 27.4.2010 Mgr. Petra Tulpu, starostu města,

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

USNESENÍ ZM/830/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

materiál týkající se valné hromady Dopravního podniku města Liberce, a.s.

B. d e l e g u j e dle § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Dopravního podniku města Liberce, a.s., konanou dne 19. 5. 2010, Mgr. Petra Tulpu, starostu města

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv

USNESENÍ ZM/831/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

dopis Ing. Jaroslavy Slabé, ředitelky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

USNESENÍ ZM/832/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 33. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 25. března 2010.

USNESENÍ ZM/833/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města

V Jablonci nad Nisou 22. 4. 2010

Poznámka: Toto je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplné verze dokumentu je k nahlédnutí na městském úřadě.

Vytvořeno 26.4.2010 11:25:58 | přečteno 1623x | Petr Vitvar
load