Zápis 16.12.2010

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 16. prosince 2010 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 28 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, JUDr. Ivana Weberová
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Roubíček, Taťjana Nováková
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl zahájil 41. zasedánízastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 23 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil JUDr.Weberovou a Mgr.Paukrtovou a pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Dále se tázal přítomného poslance MUDr. Víta Němečka, zda chce vystoupit před jednáním ZM.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Ing. Petra Roubíčka a paní Taťjanu Novákovou.

K materiálům na stůl nebyly žádné připomínky:

1) Zápis z minulého ZM ze dne 2.12.2010

2) Bod 12) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

(nové usnesení, které vzešlo z jednání 15.12.2010)

3) Nový materiál č. 14) Změna jednacího řádu ZM a změna ve složení výborů ZM

4) Bod 16) VH JTR a mimořádná VH DPMLJ

5) Bod č. 11) - doplněk

6) Návrh dnešního usnesení

2) Schválení programu

Ing. Kypta měl protinávrh, aby byl stažen bod 16), neboť materiál byl přeložen na stůl a nebyl s nikým projednán.

Návrh nebyl přijat 5-14-5-0

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

5) Převody pozemků

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

6) Prodej objektů a bytů

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

7) Výkup, darování a bezúplatný převod nemovitostí

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

8) VII. rozpočtové změny města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

9) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

10) Dotace z Evropské banky pro obnovu a rozvoj

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2010

předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

12) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

13) Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2011

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

14) Změna jednacího řádu ZM a změna ve složení výborů ZM

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

15) Termíny na I. pololetí 2011

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

16) Mimořádná valná hromada JTR a.s. a DPMLJ a.s.

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

17) Vydání Změny č. 40b Územního plánu ěsta Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, MS2

18) Změna zakládacích listin o.p.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

19) Projekt Jablonec nad Nisou 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

20) Darování části výtěžku z 16. plesu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, S

21) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

22) Nové interpelace

23) Diskuze

Hlasování o původním návrhu programu 18-3-2-1

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl složení návrhové komise takto: předseda - JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, členové Ing. Petr Roubíček a paní Taťjana Nováková.

K navrženému nebyly připomínky a návrh byl schválen 21-0-0-3

4) Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů - ZM/962/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ke zprávě starosty měl dotaz Ing. Pešek, který chtěl rozvést uvedené jednání s USNV Rýnovice.

Starosta odpověděl, že u jednání osobně nebyl.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání k Rýnovické věznici.

Starosta odpověděl, že jednání bylo na posledních chvíli odvoláno.

Mgr. Špoták se tázal na jednání ohledně sloučení obou gymnázií.

Ing. Beitl řekl, že byl p. Kozlovským informován o připravených variantách a námitkách k návrhům kraje a hovořili o úpravách středoškolského vzdělávání.

Ke zprávě Mgr. Tulpy se tázala Ing. Procházková na aktuální informace ohledně hospice.

Mgr. Tulpa, řekl, že byla ujasňována stanoviska ohledně projektu, jak to půjde dál. Připravuje se nerozsáhlá akce z hlediska životního prostředí.

Ke zprávě Ing. Veleho se tázal Ing. Pešek na jednání ohledně MSN s Mgr. Černým a žádal více rozvést jednání ohledně objektu Musilových.

Ing. Vele informoval, že mu byly JUDr. Beldou předány informace ohledně kauzy Musilových a v lednu se připravuje jednání za účasti starosty a právníka s pí Musilovou.

K jednání s MSN řekl, že se zatím seznámil s chodem organizace a s výstupy směrem k MěÚ.

Ke zprávě p. Vobořila žádal Ing. Pešek rozvést název „Nová Lipanská“.

Pan Vobořil řekl, že šlo o prodloužení stavebního povolení pro firmu PROCTUS.

Ing. Jakoubek doplnil, že jde o komunikaci podél řeky Nisy a ul.Kamenná, která se řeší cca 4 roky a nyní se připravuje výběrové řízení na zadavatele stavby a v roce 2011 by měla být výstavba zahájena. K jednání s PROCTUSem řekl, že firma by měla také zahájit stavbu v r. 2011.

Pan Berounský se tázal na jednání s p.Webrem (STAVO-UNION s.r.o.)

Pan Vobořil řekl, že šlo informaci o investičních plánech města (obecně před 1. čtením rozpočtu), obsazení objektu v ul. 5.května a výstavba bufetu v nemocnici.

Nebyly další dotazy a předseda návrhové komise dal hlasovat o zprávách starosty a místostarostů města a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů od začátku volebního období.

5) Převody pozemků - ZM/963/2010

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal k bodu:

A2) - výstavba garáží pod hřbitovní zdí, zda se tam počítá též s úpravou příjezdové cesty, která je velmi špatná.

A3) - vyplývá z toho, že problematika čistírny se vrací na začátek projednávání? Zákres pozemků do katastrální mapy - má MěÚ písemný závazek od dodavatele, že stavba bude realizována? Je respektován názor tamních občanů?

B3) - prodej parkoviště vedle velitelství PČR - pozemek je po demolici objektu, ale vedle je Perlová ul. s dalším volným pozemkem na využití k parkování pro policii. Oba pozemky ale potřebují opravit.

Ing. Vele - k B3 - špatně zvolené parkoviště - úprava parkoviště i pro veřejnost, jde o strategické místo po město.

Ing. Pavízová k A1) - jde o změnu, jak by měly vypadat stavby (zatím tam žádné nejsou). K A2 - v rámci stavby řadových garáží bude opravena i cesta.

Ing. Vele hovořil k přípravě stavby čističky v Kokoníně. Navrhovaná varianta se jeví jako jediná reálná. Čistička je nutná, aby se mohla vybudovat kanalizace.

Mgr. Tulpa řekl, že se prověřovala další řešení, toto je však nejlevnější v rámci Kokonína.

PhDr. Fojtíková hovořila k tématu čistička v Kokoníně. Sama souhlasí s vybudováním čističky, i za cenu odporu občanů, ale žádá nějaké záruky.

Mgr. Tulpa řekl, že odpůrci, tj. skupina 8 lidí, nechtějí slyšet argumenty a vysvětlování. Jde též o návaznost na kanalizaci Maršovice. Většina občanů souhlasí s řešením.

Ing. Vele navrhl doplnit do usnesení větu, že pokud realizace stavby nenastane do 5 let od podpisu smlouvy, město odstoupí od smlouvy.

Mgr. Karásek se tázal, z jakých důvodů byla vybrána SVSkou varianta čistírny odpadních vod - byly 3 varianty.

Mgr. Tulpa (člen DR SVS) odpověděl, že o výběru rozhodlo představenstvo SVS - dozorčí rada je pouze kontrolní orgán. Tato varianta vyšla jako nejlevnější. Budou další jednání.

Bc. Hamplová se tázala, jaký bude další postup při prodeji tohoto pozemku.

Mgr. Tulpa odpověděl, že na začátku roku se domluví s SVS termíny na další jednání.

JUDr. Pleticha přečetl doplnění k bodu A3 k návrhu usnesení.

Usnesení bylo schváleno vč. doplnění 25-0-1-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

po doplnění bodu A/3 při jednání zastupitelstva

1. směnu části p.p.č. 59, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 59/3 o výměře 844 m2, části p.p.č. 974, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 974/1 o výměře 330 m2 a části p.p.č. 975 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 975/1 o výměře 1393 m2 vše v k.ú. Rýnovice (celkem 2567 m2) ve vlastnictví MUDr. Hany Kultové a pana Jaroslava Běly, oba bytem Pod Vodárnou 31/1, Jablonec nad Nisou, za část p.p.č. 976/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 976/4 o výměře 1735 m2, část p.p.č. 976/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 976/5 o výměře 315 m2 a části p.p.č. 985, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 985/2 o výměře 531 m2 vše v k.ú. Rýnovice (celkem 2581 m2) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou bez finančního vyrovnání s tím, že směňované pozemky nabudou paní Hana Kultová a pan Jaroslav Běla do spoluvlastnictví, a to každý ideální 1/2.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 797/1 o výměře cca 230 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby řadových garáží s tím, že přesná výměra převáděné plochy bude vymezena geometrickým plánem po kolaudaci garáží postavených na předmětném pozemku, včetně manipulační plochy před garážemi, se společností HEZA, spol. s r.o., IČ 254 25 811, se sídlem Na Hutích 44, Jablonec n. N. s tím, že o územní souhlas bude zažádáno nejpozději do 31.7.2011, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.10.2011 a o kolaudační souhlas bude zažádáno nejpozději do 31.12.2012, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 700,- Kč/m2, tj. 161.000,- Kč. Do doby podání žádosti o kolaudační souhlas bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude po dobu příprav stavby stanoveno ve výši 10,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejdéle však do 31.12.2012. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

3. prodej p.p.č. 106 o výměře 4907 m2 a p.p.č. 129/2 o výměře 2855 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem výstavby čistírny odpadních vod Severočeské vodárenské společnosti, a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovická 1689, Teplice za vzájemně dohodnutou kupní cenu 38.810,- Kč. Podmínkou je započetí stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že při nesplnění této podmínky může město od smlouvy odstoupit.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 1603/1 v k.ú. Mšeno n.N.

2. prodej části p.p.č. 1257/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady a zajištění příjezdu.

3. prodej st.p.č. 840 o výměře 513 m2, st.p.č. 473/1 o výměře 88 m2, st.p.č. 473/2 o výměře 112 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

4. prodej části p.p.č. 192 a části p.p.č. 194/8 vše v k.ú. Lukášov do doby realizace stavby komunikace.

5. prodej části p.p.č. 323/1 a části st.p.č. 149/3 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemků pod dočasnými stavbami garáží.

6. prodloužení termínu požádání o vydání kolaudačního souhlasu, dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP.

6) Prodej objektů a bytů - ZM/964/2010

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Nebylo žádné doplnění ani připomínky a návrh usnesení byl schválen 23-0-1-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej objektu č.p. 73 (Pionýrů 5) na st. p. č. 407 včetně st.p.č. 407 a p. p. č. 828/2 vše v k. ú. Jablonecké Paseky (včetně příslušenství) společnosti THANO s.r.o, se sídlem Liberec IV, Perštýn, Moskevská 658/41, PSČ 460 01, IČ 273 26 128, za celkovou kupní cenu ve výši 1.600.000,-Kč s tím, že 900.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 700.000,-Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

2. prodej objektu č.p. 2284 (V Luzích 67) na st.p.č. 2238 včetně st.p.č. 2238 a p.p.č. 1271/5 o výměře 161 m2, vzniklé oddělením z původní p.p.č. 1271/4 o výměře 518 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti THANO s.r.o, se sídlem Liberec IV, Perštýn, Moskevská 658/41, PSČ 460 01, IČ 273 26 128 za celkovou kupní cenu ve výši 2.100.000,-Kč s tím, že 1.100.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.000.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

B. r u š í

usnesení č. 818/2010/A/1 zastupitelstva města ze dne 22. dubna 2010, kterým byl schválen prodej volné bytové jednotky č. 739/2 v objektu 5. května 59/739 manželům Ivetě a Romanovi Hacušovým.

7) Výkup, darování a bezúplatný převod nemovitostí - ZM/965/2010

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek komentoval zdůvodnění v bodě A1 jako nedostatečné.

Ing. Pavízová vysvětlila, že k tomu došlo z důvodů, že není provedena digitalizace území Kokonína a Vrkoslavic.

JUDr.Ing. Pleticha doplnil, že výměra katastru byla provedena v r. 1843 a docházelo k nepřesnostem vzhledem ke sklonu pozemku - jedná se hlavně o okraje pozemků v nerovném terénu.

Nebyly další připomínky a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. výkup části p.p.č. 52/7, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 52/28 o výměře 17 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků paní Milady Bednarikové, bytem Vítězslava Nezvala 4046/9, Jablonec n.N. a manželů Ladislava a Irmtraud Krejcarových, bytem Na Vršku 16/3763, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.200,- Kč.

2. přijetí daru p.p.č. 982/8 o výměře 3576 m2 v k.ú. Rýnovice od vlastníka PharmDr. Jiřího Sekyry, bytem Větrná 4730/25, Jablonec nad Nisou, včetně stavby dešťové kanalizace umístěné v tomto pozemku, na město Jablonec n.N.

B. m ě n í

1. usnesení č. 771/2010/A/2 ze dne 25.2.2010 a to tak, že schvaluje výkup p.p.č. 1806/4 o výměře 45 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od vlastníka pana Pavla Kalouska, bytem Lučanská 147/1, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 11.250,- Kč

2. usnesení č. 903/2010/2 ze dne 30.9.2010 a to tak, že se doplňuje o podmínku nevyužívat uvedené nemovitosti ke komerčním účelům, ani je přenechat ke komerčním účelům třetí osobě, nebo je zcizit a to ani z části, a to vše po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí vlastnického práva. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty 10ti let předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 3.100,- Kč.

8) VII. rozpočtové změny města Jablonec nad Nisou - ZM/966/2010

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel vyzval Ing. Vítovou ke komentáři.

Ing. Vítová krátce okomentovala materiál, zmínila se o rezervě města a upozornila, že v lednu budou ještě rozpočtové změny vztahující se k r. 2010 (v souvislosti se zimní údržbou). Dále upozornila na návrh poskytnutí půjčky pro SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 1.100 tis. Kč s dobou splatnosti do 31.12.2011 (nesplacené pohledávky FK).

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 23-0-3-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 34. - 67. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.386.744 tis. Kč

B. b e r e n a v ě d o m í

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 14.10.2010 a 18.11.2010. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 4. - 6.

C. s c h v a l u j e

poskytnutí půjčky společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. ve výši 1.100 tis. Kč s dobou splatnosti do 31.12.2011.

D. p o v ě ř u j e

starostu města Ing. Petra Beitla vyslovením předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových změn za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2010 s tím, že tyto rozpočtové změny budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení na lednovém zasedání 2011.

9) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011 - ZM/967/2010

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Ing. Vítová doplnila, že Pravidla rozpočtového provizoriamusí město schvalovat dle zákona o rozpočtové kázni. Navýšení je v oblasti sociálních dávek v měsíci únoru - 13 mil.Kč.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pravidla rozpočtového provizoria města Jablonec nad Nisou pro rok 2011

10) Dotace z Evropské banky pro obnovu a rozvoj - ZM/968/2010

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Předkladatel požádal Ing. Vítovou o komentář.

Ing. Vítová řekla, že město má možnost získat dotaci ve výši cca 1.700 tis. Kč. Je to vázáno na výjimku, kterou vyjednala Komerční banka - smluvní vztah s Evropskou bankou. Dotace je vázána na úvěr 250 mil. Kč, který přijalo město z r. 2009. Prostředky jsou určeny na úhradu úrokových nákladů.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

přijetí dotace na úhradu úroků z dlouhodobého úvěru od Komerční banky poskytnutou z prostředků Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

11) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2010 - ZM/969/2010

Předkládá: Ing. Miloš Vele, MS3

Ing. Vele přivítal zástupce společnosti ATLANTIC AM Ing. Vratislava Svobodu a vyzval ho, aby okomentoval činnost společnosti ve vztahu k městu.

Ing. Svoboda uvedl společnost ATLANTIC AM, dříve AB ABRO, která na základě smlouvy s MěÚ Jablonec nad Nisou z r. 1997, obhospodařuje svěřené finanční prostředky města a tyto zhodnocuje lépe než je inflace. Komentoval činnost společnosti a její výsledky za poslední roky. Pro r. 2011 se počítá s dalšími nákupy akcií z primárních aukcí (státní dluhopisy) za lepší cenu než se obchoduje na finančních trzích (výhoda při správě většího majetku).

Pan Louda se tázal, zda jsou tyto operace bezpečné, zda o ně město nemůže přijít.

Ing. Svoboda řekl, že jde o velmi nízké riziko a pokud nebude kolabovat stát - uvedl příklad Řecka a Španělska - riziko je nulové. EU zvažuje ale změnu pravidel od r. 2013 - určitý druh státního bankrotu. ČR je ale zatím stabilní stát a dluhopisy jsou bezpečné. Investováno není do komodit - smlouva určuje, co se může dělat a co ne.

Ing. Kraus se tázal na nejkratší časovost z hlediska nabídky - likvidita smlouvy.

Ing. Svoboda řekl, že záleží na smlouvě, ale 95 % majetku lze během týdne zlikvidovat. Měsíční rekuperace - uvolnění prostředků - lze do 3-5 dnů, likvidita je většinou měsíční.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-1-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2010

12) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí - ZM/970/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

Mgr. Tulpa zdůvodnil materiál na stůl - předem bylo avizováno upřesnění po různých jednáních do 15.12.2010.

JUDr.Ing. Pleticha upozornil na technickou změnu v usnesení v části B) - zastupitelstvo ukládá zastupitelům - nikoli Mgr. Habadové.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

po projednání důvodové zprávy „Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí“ níže uvedené projekty schválené Řídícím výborem IPRM dne 15. 12. 2010 z oblasti regenerace bytových domů popsané v důvodové zprávě a jejich předložení na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové.

1. Revitalizace Lužická 1(žadatel Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3359 v Jablonci nad Nisou)

2. Sanace a zateplení stropu technického podlaží objektu Na výšině 24 - 34, Jablonec nad Nisou (žadatel Stavební bytové družstvo Bižuterie)

3. Rekonstrukce bytových domů Na Vršku 10 a Na Vršku 16 (žadatel město Jablonec nad Nisou)

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,

a) předložit žádost města „Rekonstrukce bytových domů Na Vršku 10 a Na Vršku 16“ na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové nejpozději do konce roku 2010

b) vystavit ke každému schválenému projektu potvrzení o souladu projektu s IPRM nejpozději do 20. 12. 2010

2. Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, v případě přidělení dotace na projekt města, zajistit jeho předfinancování a spolufinancování z rozpočtu města na rok 2011

13) Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2011 - ZM/971/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Starosta neměl doplnění.

JUDr. Nesvadba doplnil, že zákon toto usnesení vyžaduje, ale zatím tuto možnost nikdo ze zastupitelů nevyužil (důchodců se to netýká).

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-6

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2011 ve výši 125 Kč/hod. pro osoby, které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

14) Změna jednacího řádu ZM a změna ve složení výborů ZM - ZM/972/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl uvedl, že jde o doplnění do výborů zastupitelstva.

Ing. Kraus upozornil, že po různých jednáních nedošlo k jeho rezignaci ve Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města.

MUDr. Jörg akceptoval setrvání Ing. Krause ve výboru.

JUDr.Ing. Pleticha dal hlasovat dle jednotlivých bodů návrhu usnesení:

A) Změna jednacího řádu - počet členů výborů 24-0-2-2

B2) s hlasem poradním Ing. Procházková a

C1) do Výboru finančního Ing, Dubský a Ing. Janeček 26-0-1-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

změnu jednacího řádu zastupitelstva města dle důvodové zprávy

B. b e r e n a v ě d o m í

že s hlasem poradním může na jednání Výboru finančního docházet:

Ing. Marta Procházková

C. v o l í

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy členy:

Výboru finančního

Ing. Stanislava Dubského

Ing. Zdeňka Janečka

15) Termíny na I. pololetí 2011 - ZM/973/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek řekl, že Mgr Paukrtová na včerejším jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města uplatnila nevyřčený požadavek přesunutí jednání ZM na pondělky vzhledem k jednání v senátu.

Ing. Beitl řekl, že již se o změně dne jednání ZM diskutovalo, nicméně musí zkonstatovat, že nedošlo ke shodě, ale pokud bude vůle zastupitelstva, lze změnit den jednání během roku.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

termíny zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 1. pololetí 2011

16) Mimořádná valná hromada JTR a.s. a DPMLJ a.s. - ZM/974/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Starosta neměl doplnění.

Pan Berounský se tázal na důvod odvolání p. Vostřáka z dozorčí rady (dále DR). K DPMLJ řekl, že se dříve dodržovala zásada zastoupení všech politických stran ve statutárních orgánech, a proto navrhuje rozšíření DR o členství Ing. Kypty. V případě JTR se též rozšiřuje počet členů.

Pan Vostřák reagoval na dotaz p. Berounského a uvedl, že byl odvolán s odůvodněním, že nemá patřičné znalosti o účetnictví. Základním problémem je to, že město se domnívá, že problémy teplárenství jsou v Brandlu v JTR. Ale město neví, co chce, nemá žádný plán vytápění a svádí to na JTR. Rozbití JTR bude znamenat sloučení s libereckou JTR a pak nastanou problémy ve vytápění města. Upozornil, že pak bude žádat zodpovědnost všech jmenovaných členů správní rady (dále SR) a DR.

Ing. Beitl reagoval, že vnímá svou zodpovědnost za teplárenství v Jablonci. Jednání s JTR jsou na začátku nové etapy zájmu. Doufá, že scénář nebude katastrofický pro město, ale dnešní usnesení by mělo sloužit k vyvolání mimořádné valné hromady (dále VH) JTR. Mohu nastat změny ze strany druhého akcionáře.

JUDr.Ing. Pleticha dodal, že se svým odvoláním nemá žádný problém, ale tázal se, kdo je pan Boris Pospíšil, který je navrhován do DR a jaké má v tomto směru zkušenosti. Očekával by jeho představení na dnešním jednání.

Ing. Beitl řekl, že pan Boris Pospíšil je majitel účetní a auditorské firmy v Jablonci n. N. Předpokládá, že bude-li schválen a projednán na JTR, přijde se představit.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že VH proběhne během ledna a do té doby se zastupitelstvo nesejde.

Ing. Beitl řekl, že za poslední 4 roky nezaznamenal, že by se navrhovaní zástupci do DR nebo SR chodili představovat zastupitelstvu.

JUDr.Ing. Pleticha argumentoval, že jediný navrhovaný, který byl mimo členy zastupitelstva v různých organech společností, byl Ing. Hrdina, který se přišel předem představit.

Ing. Beitl řekl, že akceptuje tuto námitku pro příště, ale nyní může jen konstatovat, že pan Boris Pospíšil je odborník přes účetnictví a auditorství a je navržen za vedení města.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že s tímto postupem nemůže souhlasit.

Pan Berounský souhlasil s JUDr.Ing. Pletichou a navrhuje, aby do doby než se pan Pospíšil představí zastupitelstvu, k žádné změně v DR JTR nedošlo.

Pan Vostřák se tázal, kde je městský energetik a zda ví, kde je JTR.

Ing. Beitl řekl, že pokud vedení města někoho navrhuje, bere za to plnou zodpovědnost. Jde o politické rozhodnutí a představení navrhovaného člověka je společenská stránka věci.

Ing. Kraus řekl, že pan Boris Pospíšil je členem finančního výboru a během dvou jednání výboru působil jako kvalifikovaná osoba.

Předseda návrhové komise přečetl doplnění návrhu usnesení - navrhnout do DR DPMLaJ Ing. Otakara Kyptu a dal hlasovat o původním návrhu vč. tohoto doplnění:

Návrh usnesení byl schválen 18-0-10-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

materiál týkající se delegování zástupce města na mimořádnou valnou hromadu Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., a Dopravního podniku města Liberec a Jablonec n.N., a.s.

B. d e l e g u j e

1. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na mimořádnou valnou hromadu Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

2. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Dopravního podniku města Liberec a Jablonec n.N.. a.s., konanou dne 12.1.2011, Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

D. u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,

na valné hromadě společnosti DPMLaJ navrhnout navýšení členů DR o jedno místo a do DR společnosti navrhnout za Jablonec nad Nisou Ing. Otakara Kyptu

17) Vydání Změny č. 40b Územního plánu města Jablonce nad Nisou - ZM/975/2010

Předkládá: Petr Vobořil, MS2

Předkladatel vyzval Ing. Smrčkovou, aby v krátkosti okomentovala materiál.

Ing. Smrčková přiblížila na grafické prezentaci připravené změny jednotlivých podbodů, které okomentovala.

JUDr. Nesvadba se omluvil, že materiál nebyl včas doručen Osadnímu výboru Proseč nad Nisou, tudíž tímto výborem nebyl odsouhlasen. Jde o podbody č. 4 a č. 17 a jde o malé změny a po konzultaci s Ing. Smrčkovou ho doporučuje projednat a schválit.

PhDr. Fojtíková řekla, že u bodu č. 4 a č. 5 nelze jen z mapy posoudit širší souvislosti a doporučila by hlubší zvážení. U bodu č. 6 jde o izolační zeleň. Zeptala se, zda bude pozemek přístupný a kdo bude pozemek spravovat.

Ing. Smrčková řekla, že pozemek by měl zůstat ve vlastnictví investora a neměl by být oplocen.

PhDr. Fojtíková dál připomínkovala bod č. 7 - území je dávno zastavěno, jde o jeho zlegalizování, s postupem nesouhlasí. Navrhuje stáhnout body 4., 5., 7. a 14. a schvalovat je až na lednovém zasedání.

Pan Vobořil upřesnil předešlý návrh: vyjmout výše jmenované podbody a projednat jako samostatnou změnu územního plánu (dále ÚP).

Mgr. Karásek upozornil, že změna ÚP je dlouhodobý proces, a požádal každého, aby uplatnil své návrhy již při projednávání změny - ve fázi podnětu.

Ing. Procházková se tázala na výšku výstavby rodinných domů v bodě č. 17.

Ing. Smrčková řekla, že maxim. podlažnost je 2,5 patra a na daném pozemku nelze postavit víc než jeden dům.

Návrh usnesení byl po navržené úpravě schválen 24-0-2-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

po vyjmutí podbodů 4, 5, 7 a 14 na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy změnu č. 40b Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009

Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č.608/2009 z 26.zasedání ZM dne 18.6.2009

Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31.zasedání ZM dne 28.01.2010

Změna č. XXXXc vydaná usnesením č.752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28.01.2010

Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010

Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 40b ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

1. další pořizování podbodu č. 16 původní změny č. 40b Územního plánu města Jablonce nad Nisou samostatně pod označením „Změna č 40d“, a to po splnění požadavků Inspekce životního prostředí (tzn. odstranění veškerých odpadů z předmětných pozemků, případně sanace zeminy po výluzích z odpadů).

2. vyjmutí podbodů 4, 5, 7 a 14 ze změny č. 40b a jejich projednání jako samostatné změny č. 40e

18) Změna zakládacích listin o.p.s. - ZM/976/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

Ing. Beitl se omluvil za překlep ve jméně Ing. Šefrané v dozorčí radě Městského divadla.

Mgr. Tulpa doplnil, že jde o novelu zákona O veřejně prospěšných společnostech a navrhuje zpracování změny s nějakým časovým údajem.

Mgr. Teufl jako zpracovatel krátce okomentoval materiál. Jde o novelu zákona, platnou od 1.1.2011, která poměrně dost mění pravomoci orgánů a ředitele společností. Dále se mění počty členů DR a SR na počet 6 členů. Následná rada města tuto změnu zrealizuje, aby se změna mohla předložit k notářskému zápisu.

Mgr. Tulpa navrhl termín realizace celé změny pro radu města do konce února 2011 a požádal tajemníka o zakomponování termínu do usnesení.

Ing. Kraus navrhl upravit znění smlouvy u obou společností v článku 12.6, že auditora společnosti určí správní rada.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-6-1

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

po upřesnění čl. XII/odst.12.6 při jednání zastupitelstva

1. změnu zakládací listiny společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., IČO 25035746, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 5/1900, PSČ 46601 ve znění dle důvodové zprávy s účinností 1. 1. 2011

2. změnu zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČO 286 86 454 , se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100, PSČ 466 01 ve znění dle důvodové zprávy s účinností 1. 1. 2011

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem notářských zápisů osvědčujících provedené změny.

C. u k l á d á

Radě města Jablonec nad Nisou realizovat změny vyplývající ze schválených změn základních listin obecně prospěšných společností založených městem Jablonec nad Nisou nejpozději do konce února 2011

19) Projekt Jablonec nad Nisou 2011 - ZM/977/2010

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, MS1

Předkladatel řekl, že jde o standardní postup, vše bylo projednáno a schváleno v Komisi kulturní a Komisi pro sport a tělovýchovu.

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zařazení jednotlivých akcí do projektu „Jablonec nad Nisou 2011“ včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí 2011

20) Darování části výtěžku z 16. plesu města Jablonce nad Nisou - ZM/978/2010

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebylo doplnění ani připomínky a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

darování části výtěžku ze vstupného 16. plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení ROSKA Jablonec nad Nisou, regionální organizace Unie Roska v ČR se sídlem U Rybníka 21a, Jablonec nad Nisou

21) Kontrola plnění usnesení - ZM/979/2010

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

Tajemník neměl doplnění.

Pan Vostřák navrhl doplnit usnesení o doporučení radě města posílit Komisi kulturní o dalšího člena, a to o pí Foltýnovou s hlasem poradním.

Bc.Hamplová řekla, že s tím nemá problém, ale členů v komisi je již mnoho, je problém se vejít do místnosti.

Pan Vostřák oponoval, že kdyby se vyklidily prostory bývalé kavárny, byly by prostory dostatečné.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-1-0

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

B. d o p o r u č u j e

Radě města Jablonec nad Nisou vzít na vědomí, že do Komise kulturní může s hlasem poradním docházet paní Dana Foltýnová

22) Nové interpelace

Ing. Pešek komentoval parkování vozu p. Valáška v ul. Pražského povstání údajně proto, aby zabránil vjezdu kamionů do firmy UNITHERM. Problém je notoricky známý, ohrožuje řidiče i chodce a není definitivní řešení. Je porušován zákon a město si s tím neví rady - je to znehodnocení autority města. Je třeba urychleně vyřešit a žádá písemnou odpověď.

JUDr. Karlovský řekl, že vozidlo je fyzicky neodtažitelné a navíc s cizí poznávací značkou nelze vyhledat majitele (není napojení na registr přes EU).

Ing. Pešek oponoval, že toto vozidlo slouží v ČR k podnikání a je třeba najít správný směr postihu.

Ing. Rulc shrnul celý případ za poslední měsíc. Poslední dohoda zazněla dnes ráno, kdy bude k dispozici těžká technika, aby vůz mohl být odtažen.

Ing. Beitl se tázal Ing. Peška, zda mu tato odpověď stačí.

Ing. Pešek řekl, že žádá shrnutí celého případu písemně.

PhDr. Fojtíková komentovala zavedení systému dobíjení karet MHD - jsou jen 3 prodejní místa (autobus. nádraží, Kaufland, radnice). Z radnice se to přesunulo do prodejny EXIM - kupující musí čekat, malý prostor na odbavení. Tázala se, zda se neuvažuje o rozšíření míst k dobíjení karet?

Pan Louda navrhl rozšíření domů s pečovatelskou službou, má připomínky od starších občanů. Dále se tázal MUDr. Němečka na údajné výpovědi 40-ti lékařů, jak se to bude řešit.

Mgr. Tulpa reagoval na první část otázky - bude vyhotoven seznam domů s pečovatelskou službou a Mgr. Ryžáková doplní potřebné informace.

Mgr. Ryžáková se tázala, o jaký typ péče se mu jedná (domy s pečovatelskou službou, dům se zvláštním určením).

Pan Louda řekl, že se na něho obrátili důchodci, kteří žijí sami.

Mgr. Tulpa reagoval, že tento problém v Jablonci vyřešen je. Je třeba se obrátit na pracovníky odd. komunitního plánování a tyto informace předat na správná místa.

Mgr. Ryžáková řekla, že problém služby pro osamocené občany je snadno řešitelný. Řeší to 3 organizace a je volná kapacita.

MUDr. Jörgová požádala o písemnou interpelaci, jak se bude vyvíjet situace v nemocnici po 1.3.2011. Sama se k této otázce vyjádří v diskusi.

MUDr. Jörg připomínkoval stacionární překážky „ostrůvky“ na silnicích - viz Pražská ul. u SHELLky, kde je prudké zúžení vozovky a brání to v zimním období sjezdu do města a údržbě (poškození techniky).

Ing. Rulc oznámil, že vozidlo z ul. Pražského povstání bylo odtaženo!

23) Diskuse - ZM/980/2010

Ing. Pešek navrhl, aby se nově zvolené zastupitelstvo vrátilo ke koncepci MP a uložilo panu starostovi, aby v termínu do 28.2.2011 předložil její aktualizaci, která souvisí s úsporami rozpočtu. Dále navrhl, aby do zpráv o činnosti starostů a místostarostů byla zahrnuta jednání RM, aby řadový zastupitel dostal informace (viz Výbor pro hospodaření s majetkem města - pozemky města). Tázal se, zda je možnost využít k tomuto účelu SW T-Mapy? Dále doporučil do Komise pro realizaci programu regenerace MPZ pí. Bukvicovou, do Komise prevence kriminality p. Nováka Pavla a do Komise pro výchovu a vzdělávání p. Dostálka, který též dříve v komisi pracoval.

Ing. Beitl řekl, že v souvislosti s rozpočtem již došlo k úpravě koncepce MP a termín předložení celé koncepce MP navrhl do konce března 2011.

Ing. Vele hovořil k aktivitám fy Laxenberg - bylo projednáváno 2 - 3 krát ve Výboru pro hospodaření s majetkem města. Je možné výstupy z výboru zasílat nebo zajistit přes T-Mapy.

Mgr. Tulpa řekl, že komise RM má na starosti on. Je možné předat návrhy na doplnění členů předsedům komisí (limity 11 nebo 13 členů). Změny ve výborech ZM má na starosti Ing. Vele.

Pan Berounský se přimlouval, aby změny a informace, týkající se velkých akcí ve městě (pozemky a stavby) byly uveřejněny v městském zpravodaji. Upozornil na úspory Kč na zkrácených trasách MHD a v této souvislosti dal zvážit zastupitelům, aby se zrušilo placení jízdného pro starší seniory nad 70 let, stejně jako to má město Liberec.

Mgr. Tulpa řekl, že celá záležitost záleží na rozpočtu města.

MUDr. Němeček reagoval na dotazy k odchodu lékařů. Zatím k dnešnímu dni není dána žádná výpověď, ale očekává se. Nastínil 2 scénáře, které by přicházely v úvahu. 1. - dohoda mezi LK a vládou, 2. - havarijní scénář, resp. víkendový provoz nemocnice - neodkladná péče.

MUDr. Jörgová řekla, že byly podepsány výpovědi petičním způsobem a odeslány do centra LOKu. Dohoda je s Fakultní nemocnicí Liberec, která bude potřebnou péči zajišťovat. Upozornila na informace na internetových stránkách a přečetla článek k protestu lékařů „Děkujeme, odcházíme“.

Ing. Beitl reagoval na její vystoupení a řekl, že podání výpovědi je určitý právní vztah a má svá pravidla. Pokud budou výpovědi podány ve velkém množství, není schopen ředitel ani město řešit tento problém (vysoký finanční požadavek) a musí to řešit ministerstvo zdravotnictví a bude se na něm podílet celá společnost.

PhDr. Fojtíková se tázala Mgr. Tulpy, zda se muzikál „Filmový fanda“ bude dávat znovu v Jablonci, neboť to je jeden z nejvýznamnějších projektů, který vzešel z práce ZUŠ a byla by škoda ho znovu neuvést.

Pan Vostřák se tázal, zda má město likvidační komisi a zda má město přehled, kolik starého nábytku je ve sklepních prostorách radnice.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že likvidační komise je a schází se cca 1x za čtvrt roku. Předsedou je Ing. Vítová a projednává vše, co je předloženo s požadavkem likvidace.

Pan Vostřák dále upozornil, že ve Mšeně v ul. Mozartova stojí auto bez SPZ a dnes je z něj obrovská hrouda sněhu, se kterou se nyní nedá nic dělat.

Ing. Beitl informoval o průběhu optimalizace školství v LK. Proběhla jednání s p. Ciklem a p. Kozlovským, ředitelem gymnázia U Balvanu. Pokud by došlo ke změnám - jde o nový školní rok 2011-12. Protesty proti sloučení gymnazií běží ve třech liniích - námitky ředitelství školy, občanská petice a rovina politická za naší oblast. Podání námitek je do konce ledna a rozhodnutí by mělo padnout v březnu 2011.

Dále řekl, že pan Boris Pospíšil (JTR) se přijde představit na příští ZM - dnes je mimo Jablonec.

Informoval o jednání s p. Petráčkem z LK ohledně výstavby hospice - doplnění ke smlouvě o pozemku a přečetl text doplnění smlouvy. Jde o převod části pozemku č. 2609/1 v k.ú. Jablonec n.N. Žádal o schválení záměru a uložit p. Vobořilovi, aby se tímto problémem zabýval. Na konci diskuse bude hlasování.

Mgr. Tulpa reagoval na dotaz p.Fojtíkové ohledně muzikálu - představení budou v obou městech, Liberec ho uvede snad do konce března a v Jablonci bude repríza 8.-10.2.2011.

Dále reagoval na akci lékařů „Děkujeme, odcházíme“, kterým se podrobně zabýval a s požadavky lékařů souhlasí, neboť jsou oprávněné.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda je sloučení gymnázií vázáno na učňovské školství - pokud nebudou gymnázia sloučena, bude silně okleštěna učňovská výuka.

Ing. Beitl odpověděl, že se to takto zjednodušeně nedá říct, ale určitě to souvisí. Jde o komplexní posouzení optimalizace školství v našem kraji.

Pan Topol připomínkoval odvedenou práci v nově otevřeném parku v ul. Nová Pasířská, již tam chybí 10 m zábradlí. Tázal se, kdo práci přebíral a jak je zajištěna ostraha veřejných prostor.

Ing. Beitl navrhl, aby to bylo vzato do interpelací a bude předáno dotčeným orgánům.

Paní Nováková upozornila na stránky www.skolstvi.cz, kde se můžou připomínkovat body koncepce. Je třeba něco udělat, počty žáků klesají.

MUDr. Jörgová reagovala na otázku školství a upozornila, že klesající počty dětí je trend přechodný a mělo by se s tím počítat.

Ing. Pešek se tázal, zda toto ZM bude řešit tento bod v lednu - řešení stanoviska vůči Krajskému úřadu ohledně školství v Jablonci n.N.

Ing. Beitl řekl, že se vytvoří jakési stanovisko, které bude projednáno v ZM.

Ing. Kypta upozornil, že se o bezúplatném převodu pozemku pro hospic hlasovalo již v červnu.

Ing. Beitl řekl, že požadavek p. Petráčka je o rozšíření stávající, schválené části pozemku, který si pak technicky připraví sami. Jde o schválení záměru, až to bude vyhodnoceno, bude se hlasovat o převodu.

Mgr. Karásek upozornil, že pozemek je omezen katastrálním plánem. Bude nutné jednat s místní lesní správou, která má mnoho požadavků.

JUDr.Ing. Pleticha reagoval, že se dnes nebude moc odhlasovat usnesení, je to hodně obecné a neprojednané.

Pan Vobořil řekl, že jde o projevení vůle ZM spolupracovat s LK, aby hospic vznikl a město bude na tomto problému dále pracovat.

Ing. Pešek řekl, že by se měla uspořádat schůzka se zástupci zdravotních odborů, aby se zaujalo stanovisko. Problém se dotkne celého města a jeho občanů.

Mgr. Tulpa řekl, že není problém, ale schůzka s představiteli LOKu by mohla být až v lednu.

Pan Louda řekl, že lékaři očekávají nějaký konstruktivní postoj města Jablonec nad Nisou.

Závěrem diskuse vystoupil Ing. Beitl a představil nového tajemníka JUDr. Marka Řeháčka. Poděkoval odcházejícímu tajemníkovi JUDr. Jiřímu Nesvadbovi za jeho dlouholetou práci na úřadě.

JUDr. Nesvadba poděkoval všem za spolupráci a shrnul celé 18leté období na MěÚ Jablonec nad Nisou. Zmínil rekonstrukci úřadu v r. 1995 a v r. 2007. Závěrem popřál všem zastupitelům naplnění slibů.

JUDr. Řeháček se krátce představil a shrnul svůj životopis (MěÚ Hrádek n. N., Euroregion Nisa, Statutární město Liberec -tajemník magistrátu). Pochválil úroveň úřadu a úředníků v Jablonci nad Nisou a zdůraznil přátelské převzetí funkce tajemníka.

JUDr.Ing. Pleticha přečetl závěrečná usnesení, vyplývající z diskuse:

K diskusnímu příspěvku Ing. Peška - koncepce MP - návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

22) Diskuse - ZM/980/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

Ing. Petrovi Beitlovi, starostovi města,

předložit do 31. 3. 2011 zastupitelstvu města aktualizaci koncepce městské policie v Jablonci nad Nisou

K reakci na žádost Libereckého kraje ve věci pozemku pro hospic - návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

23) Diskuse - ZM/981/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

Petrovi Vobořilovi, místostarostovi města,

zabývat se možností oddělení části pozemku p.p.č. 2609/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro připravovaný hospic a následný převod tohoto nově odděleného pozemku Libereckému kraji pro účely výstavby hospice.

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva ve 12,45 hod. a upozornil radní, aby se za půl hodiny sešli v místnosti č. 201 k jednání rady města.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: Ing. Petr Roubíček, Taťjana Nováková

Vytvořeno 26.1.2011 16:00:15 | přečteno 1971x | Petr Vitvar
load