Usnesení 16.12.2010

Usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 16. prosince 2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/962/2010

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů od začátku volebního období

ZM/963/2010

A. schvaluje

po doplnění bodu A/3 při jednání zastupitelstva

A.1 schvaluje

směnu části p.p.č. 59, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 59/3 o výměře 844 m2, části p.p.č. 974, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 974/1 o výměře 330 m2 a části p.p.č. 975 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 975/1 o výměře 1393 m2 vše v k.ú. Rýnovice (celkem 2567 m2) ve vlastnictví ***** H***** K***** a pana J***** B***** Jablonec nad Nisou, za část p.p.č. 976/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 976/4 o výměře 1735 m2, část p.p.č. 976/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 976/5 o výměře 315 m2 a části p.p.č. 985, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 985/2 o výměře 531 m2 vše v k.ú. Rýnovice (celkem 2581 m2) ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou bez finančního vyrovnání s tím, že směňované pozemky nabudou paní Hana Kultová a pan Jaroslav Běla do spoluvlastnictví, a to každý ideální ˝.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 797/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem stavby řadových garáží s tím, že přesná výměra převáděné plochy bude vymezena geometrickým plánem po kolaudaci garáží postavených na předmětném pozemku, včetně manipulační plochy před garážemi, se společností HEZA, spol. s r.o., IČ 254 25 811, se sídlem Na Hutích 44, Jablonec n. N. s tím, že o územní souhlas bude zažádáno nejpozději do 31.7.2011, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.10.2011 a o kolaudační souhlas bude zažádáno nejpozději do 31.12.2012, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 700,- Kč/m2, tj. 161.000,- Kč.
Do doby podání žádosti o kolaudační souhlas bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude po dobu příprav stavby stanoveno ve výši 10,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejdéle však do 31.12.2012. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.
A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 106 o výměře 4907 m2 a p.p.č. 129/2 o výměře 2855 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem výstavby čistírny odpadních vod Severočeské vodárenské společnosti, a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovická 1689, Teplice za vzájemně dohodnutou kupní cenu 38.810,- Kč. Podmínkou je započetí stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že při nesplnění této podmínky může město od smlouvy odstopuit.
B.1 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1603/1 v k.ú. Mšeno n.N.
B.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1257/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady a zajištění příjezdu.
B.3 neschvaluje

prodej st.p.č. 840 o výměře 513 m2, st.p.č. 473/1 o výměře 88 m2, st.p.č. 473/2 o výměře 112 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
B.4 neschvaluje

prodej části p.p.č. 192 a části p.p.č. 194/8 vše v k.ú. Lukášov do doby realizace stavby komunikace.
B.5 neschvaluje

prodej části p.p.č. 323/1 a části st.p.č. 149/3 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemků pod dočasnými stavbami garáží.
B.6 neschvaluje

prodloužení termínu požádání o vydání kolaudačního souhlasu, dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP.

ZM/964/2010

A.1 schvaluje

prodej objektu č.p. 73 (Pionýrů 5) na st. p. č. 407 včetně st.p.č. 407 a p. p. č. 828/2 vše v k. ú. Jablonecké Paseky (včetně příslušenství) společnosti THANO s.r.o, se sídlem Liberec IV, Perštýn, Moskevská 658/41, PSČ 460 01, IČ 273 26 128, za celkovou kupní cenu ve výši 1.600.000,-Kč s tím, že 900.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 700.000,-Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.
A.2 schvaluje

prodej objektu č.p. 2284 (V Luzích 67) na st.p.č. 2238 včetně st.p.č. 2238 a p.p.č. 1271/5 o výměře 161 m2, vzniklé oddělením z původní p.p.č. 1271/4 o výměře 518 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti THANO s.r.o, se sídlem Liberec IV, Perštýn, Moskevská 658/41, PSČ 460 01, IČ 273 26 128 za celkovou kupní cenu ve výši 2.100.000,-Kč s tím, že 1.100.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.000.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.
B. ruší

usnesení č. 818/2010/A/1 zastupitelstva města ze dne 22. dubna 2010, kterým byl schválen prodej volné bytové jednotky č. 739/2 v objektu 5. května 59/739 manželům Ivetě a Romanovi Hacušovým.

ZM/965/2010

A.1 schvaluje

výkup části p.p.č. 52/7, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 52/28 o výměře 17 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků paní M***** B*****Jablonec n.N.  a manželů L***** a I***** K***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.200,- Kč.
A.2 schvaluje

přijetí daru p.p.č. 982/8 o výměře 3576 m2 v k.ú. Rýnovice od vlastníka ***** J***** S*****Jablonec nad Nisou, včetně stavby dešťové kanalizace umístěné v tomto pozemku, na město Jablonec n.N.
B.1 mění

usnesení č. 771/2010/A/2 ze dne 25.2.2010 a to tak, že schvaluje výkup p.p.č. 1806/4 o výměře 45 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od vlastníka pana P***** K***** Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 11.250,- Kč
B.2 mění

usnesení č. 903/2010/2 ze dne 30.9.2010 a to tak, že se doplňuje o podmínku nevyužívat uvedené nemovitosti ke komerčním účelům, ani je přenechat ke komerčním účelům třetí osobě, nebo je zcizit a to ani z části, a to vše po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí vlastnického práva. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty 10ti let předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 3.100,- Kč.

ZM/966/2010

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 34. - 67. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.386.744 tis. Kč 

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 14.10.2010 a 18.11.2010. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 4. - 6.

C. schvaluje

poskytnutí půjčky společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. ve výši 1.100 tis. Kč s dobou splatnosti do 31.12.2011.

D. pověřuje

starostu města Ing. Petra Beitla vyslovením předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových změn za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2010 s tím, že tyto rozpočtové změny budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení na lednovém zasedání 2011.

ZM/967/2010

A. schvaluje

pravidla rozpočtového provizoria města Jablonec nad Nisou pro rok 2011

ZM/968/2010

A. schvaluje

přijetí dotace na úhradu úroků z dlouhodobého úvěru od Komerční banky poskytnutou z prostředků Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

ZM/969/2010

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2010

ZM/970/2010

A. schvaluje

po projednání důvodové zprávy

A.1 schvaluje

Revitalizace Lužická 1 (žadatel Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3359 v Jablonci nad Nisou)

A.2 schvaluje

Sanace a zateplení stropu technického podlaží objektu Na výšině 24 - 34, Jablonec nad Nisou (žadatel Stavební bytové družstvo Bižuterie)

A.3 schvaluje

Rekonstrukce bytových domů Na Vršku 10 a Na Vršku 16 (žadatel město Jablonec nad Nisou)

B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,
a) předložit žádost města

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, v případě přidělení dotace na projekt města, zajistit jeho předfinancování a spolufinancování z rozpočtu města na rok 2011

ZM/971/2010

A. schvaluje

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2011 ve výši 125 Kč/hod. pro osoby které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru

ZM/972/2010

A. schvaluje

změnu jednacího řádu zastupitelstva města dle důvodové zprávy

B. bere na vědomí

že s hlasem poradním může na jednání Výboru finančního docházet:
Ing. Marta Procházková

C. volí

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy členy:
Výboru finančního
Ing. Stanislava Dubského
Ing. Zdeňka Janečka

ZM/973/2010

A. schvaluje

termíny zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 1. pololetí 2011

ZM/974/2010

A. bere na vědomí

materiál týkající se delegování zástupce města na mimořádnou valnou hromadu Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., a Dopravního podniku města Liberec a Jablonec n.N., a.s.

B.1 deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na mimořádnou valnou hromadu Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

B.2 deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Dopravního podniku města Liberec a Jablonec n.N.. a.s., konanou dne 12.1.2011, Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

D. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,
na valné hromadě společnosti DPMLaJ navrhnout navýšení členů DR o jedno místo a do DR společnosti navrhnout za Jablonec nad Nisou Ing. Otakara Kyptu

ZM/975/2010

A. vydává

po vyjmutí podbodů 4, 5, 7 a 14 na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád 
jako opatření obecné povahy změnu č. 40b Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:
Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 
Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010
a to dle materiálu (dokumentace změny č. 40b ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

B.1 schvaluje

další pořizování podbodu č. 16 původní změny č. 40b Územního plánu města Jablonce nad Nisou samostatně pod označením

B.2 schvaluje

vyjmutí podbodů 4, 5, 7 a 14 ze změny č. 40b a jejich projednání jako samostatné změny č. 40e

ZM/976/2010

A. schvaluje

po upřesnění čl. XII/odst.12.6 při jednání zastupitelstva

A.1 schvaluje

změnu zakládací listiny společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., IČO 25035746, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 5/1900, PSČ 46601 ve znění dle důvodové zprávy s účinností 1. 1. 2011

A.2 schvaluje

změnu zakládací listiny společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČO  286 86 454 , se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100, PSČ 466 01 ve znění dle důvodové zprávy s účinností 1. 1. 2011

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem notářských zápisů osvědčujících provedené změny.

C. ukládá

Radě města Jablonec nad Nisou realizovat změny vyplývající ze schválených změn základních listin obecně prospěšných společností založených městem Jablonec nad Nisou nejpozději do konce února 2011

ZM/977/2010

A. schvaluje

zařazení jednotlivých akcí do projektu

ZM/978/2010

A. schvaluje

darování části výtěžku ze vstupného 16. plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení ROSKA Jablonec nad Nisou, regionální organizace Unie Roska v ČR se sídlem U Rybníka 21a, Jablonec nad Nisou

ZM/979/2010

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

B. doporučuje

Radě města Jablonec nad Nisou vzít na vědomí, že do Komise kulturní může s hlasem poradním docházet paní Dana Foltýnová

ZM/980/2010

A. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města,
předložit do 31. 3. 2011 zastupitelstvu města aktualizaci koncepce městské policie v Jablonci nad Nisou

ZM/981/2010

A. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,
zabývat se možností oddělení části pozemku p.p.č. 2609/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro připravovaný hospic a následný převod tohoto nově odděleného pozemku Libereckému kraji pro účely výstavby hospice. 

Vytvořeno 17.12.2010 13:30:14 - aktualizováno 14.9.2011 12:30:16 | přečteno 1801x | Petr Vitvar
load