Zápis 11.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 11. listopadu 2010 od 15:00 hodin

  • Přítomno: 30 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Ověřovatelé zápisu: RNDr. Jiří Čeřovský, Petr Louda
  • Zapsala: Bc. Pavlína Reichelová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, přivítal všechny přítomné a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou pro volební období 2010-2014 v 15,00 hod.

Přivítal úřadující senátorku Mgr. Soňu Paukrtovou, členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Ivanu Weberovou a MUDr. Víta Němečka. Dále přivítal všechny pozvané, tj. ředitele městem založených a zřízených organizací, ředitele odborů MěÚ Jablonec nad Nisou a zástupce sdělovacích prostředků.

Mgr. Tulpa dále uvedl, že ustavující zasedání je veřejné a přivítal všechny přítomné občany.

Dále konstatoval, že ustavující jednání zastupitelstva města Jablonce nad Nisou (dále jen ZM) bylo řádně svoláno v souladu se zněním zákona 128/2000 Sb. o obcích. Zápis z posledního jednání ZM ze dne 30. 9. 2010 byl ověřen oběma ověřovateli bez připomínek.

Mgr. Tulpa doporučil, aby se ustavující jednání řídilo platným jednacím řádem ZM, který byl členům zastupitelstva zaslán s pozvánkou na dnešní jednání. Pokud budou připomínky nebo doplňky k platnému jednacímu řádu našeho zastupitelstva, je třeba je zaslat novému starostovi města a řešit se budou na příštím jednání ZM.

Dále uvedl, že podle platného jednacího řádu zastupitelstva se z dnešního jednání pořizuje pro potřebu zápisu zvukový záznam.

Mgr. Tulpa dále řekl, že dle prezenční listiny je dnešnímu zasedání přítomno všech 30 členů nově zvoleného zastupitelstva. To znamená, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pro dnešní jednání určil v souladu s § 95 zákona o obcích a článkem 7 odst. 3 platného jednacího řádu zastupitelstva města ověřovatele zápisu: RNDr. Jiřího Čeřovského a pana Petra Loudu.

Dále určil, že zápis z dnešního jednání vyhotoví vedoucí kanceláře tajemníka MěÚ Jablonec nad Nisou Bc. Pavlína Reichelová.

Mgr. Tulpa dále zrekapituloval materiály, které členové zastupitelstva obdrželi spolu s pozvánkou. Byl to úplný text zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, platné znění jednacího řádu ZM, Zásady pro odměňování zastupitelů ve městě Jablonci nad Nisou, návrh volebního řádu a organizační řád MěÚ vč. příloh.

Dále Mgr. Tulpa informoval členy ZM o materiálech připravených v deskách. Připraveno je nové znění volební řádu (rozšířeno o volbu členů výborů), usnesení a zápis z jednání rady města konané 4.11.2010 a usnesení z jednání rady města jako jediného společníka obchodních společností konaných dne 4.11.2010. Dále jsou v deskách připraveny formuláře: přihláška do diskuze, protinávrh nebo nový návrh usnesení, který se předává písemně předsedovi návrhové komise a tiskopis na podání písemné interpelace. V deskách má každý zastupitel i návrh usnesení, který mimo jiné obsahuje i návrh kompletního obsazení výborů ZM.

Mgr. Tulpa dále uvedl, že dle § 107 zákona o obcích je pověřen v přechodném období mezi dnem voleb a ustavujícím jednáním zastupitelstva plnit úkoly starosty, a proto navrhoval program na ustavující zasedání:

A) SLAVNOSTNÍ ČÁST

1) zahájení jednání

2) představení nových zastupitelů a složení slibu

B) PRACOVNÍ ČÁST

1) schválení programu pracovní části jednání zastupitelstva

2) schválení návrhové a volební komise

3) schválení

a) uvolnění komunálních politiků a schválení počtu místostarostů

b) počtu členů rady města

c) volebního řádu

4) volba starosty města

5) volba místostarostů

6) volba členů rady města

7) zřízení výborů zastupitelstva

8) volba předsedů výborů zastupitelstva

9) diskuze

10) závěr

Mgr. Tulpa uvedl, že dle zaslané pozvánky bude nyní pokračovat část první - slavnostní. Tzn., že bude následovat představení nových zastupitelů a složení slibu. Poté bude následovat část druhá - pracovní.

A) 2) Představení nových zastupitelů a složení slibu

Mgr. Tulpa před složením slibu připomenul některé věci ze zákona o obcích vztahujících se k slibu, a to, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu, slib se skládá tak, že zastupitel před zastupitelstvem zřetelně pronese slovo „slibuji“ a podepíše se pod text slibu.

Mgr. Tulpa dále konstatoval, že před jednáním zastupitelstva všichni zvolení zastupitelé převzali od registračního úřadu Jablonec nad Nisou osvědčení o svém zvolení. Poté Mgr. Tulpa vyzval JUDr. Nesvadbu, tajemníka MěÚ, aby představil jednotlivé členy zastupitelstva a tito poté složili zákonem předepsaný slib.

JUDr. Nesvadba nejprve informoval o skutečnosti, že dle volebního zákona vznikl mandát zvoleným 30 kandidátům dne 16.10.2010. Dne 8.11.2010 dva ze zvolených členů zastupitelstva doručili starostovi města písemnou rezignaci na mandát člena ZM, a to Mgr. Eva Nováková a Ing. Dr. Jaromír Drábek. Následující den vznikl mandát náhradníkům, a to p. Radoslavu Topolovi a Ing. Jaroslavu Krausovi.

JUDr. Nesvadba vyzval nejstaršího člena zastupitelstva, pana Václava Vostřáka, aby přečetl text slibu. Dále požádal všechny přítomné, aby po dobu čtení slibu povstali.

Pan Vostřák přečetl slib v tomto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Poté následovalo přestavení jednotlivých členů ZM. Každý člen zastupitelstva na vyzvání předstoupil před zastupitelstvo, pronesl slovo „slibuji“ a podepsal se pod připravený text slibu.

JUDr. Nesvadba poté zkonstatoval, že všichni členové zastupitelstva města Jablonec nad Nisou složili zákonem předepsaný slib.

Mgr. Tulpa uvedl, že vzhledem k tomu, že dosud nebyla schválena návrhová komise, navrhne usnesení ke schválení. Upozornil, že z technických důvodů nelze používat hlasovací zařízení.

Mgr. Tulpa navrhl ke schválení usnesení v tomto znění:

USNESENÍ ZM 928/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

že všech 30 členů Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou složilo v souladu s § 69, odstavec 2, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy zákonem předepsaný slib

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Mgr. Tulpa řekl, že tímto je vyčerpána slavnostní část programu. V souladu s jednacím řádem nabídl zástupcům Parlamentu ČR Mgr. Paukrtové, JUDr. Weberové a MUDr. Němečkovi vystoupit na jednání ZM z pozice zastávané funkce.

Mgr. Paukrtová na úvod svého vystoupení pogratulovala všem zastupitelům, kteří od voličů získali mandát. Dále uvedla, že dle jejího názoru bude toto volební období obdobím velké rozpočtové umírněnosti. A dále to bude období, kdy ZM bude projednávat velký rozvojový dokument tj. územní plán města Jablonec nad Nisou.

MUDr. Němeček uvedl, že je mu velkou ctí, že může být členem zastupitelstva města a těší se na vzájemnou spolupráci v nadcházejících letech ve prospěch města Jablonec nad Nisou.

B) 1) Schválení programu pracovní části jednání zastupitelstva

Mgr. Tulpa řekl, že nyní bude pokračovat jednání ZM dle navrženého programu a to pracovní částí. Před schválením programu seznámil členy s navrženým programem:

B) PRACOVNÍ ČÁST

1) schválení programu pracovní části jednání zastupitelstva

2) schválení návrhové a volební komise

3) schválení

a) uvolnění komunálních politiků a schválení počtu místostarostů

b) počtu členů rady města

c) volebního řádu

4) volba starosty města

5) volba místostarostů

6) volba členů rady města

7) zřízení výborů zastupitelstva

8) volba předsedů výborů zastupitelstva

9) diskuze

10) závěr

Mgr. Tulpa, jako navrhovatel programu, upřesnil bod 8) navrženého programu a to takto: 8) Obsazení nově zřízených výborů zastupitelstva.

Zeptal se přítomných členů ZM, zda má někdo jiný návrh nebo návrh na doplnění programu.

Program jednání ZM byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

B) 2) Schválení návrhové a volební komise

Mgr. Tulpa navrhl, aby návrhová komise plnila současně úkoly volební komise a pracovala ve složení: předseda Ing. František Pešek a členové komise ověřovatelé zápisu tj. RNDr. Jiří Čeřovský a Petr Louda.

Složení návrhové a volební komise bylo schváleno

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

B) 3) a) Schválení uvolnění komunálních politiků a schválení počtu místostarostů

Mgr. Tulpa vyzval přítomné členy k podávání připomínek a návrhů na úpravu předloženého volebního řádu. Tyto návrhy je třeba předat předsedovi volební komise.

Mgr. Tulpa informoval, že počet dlouhodobě uvolněných komunálních politiků a počet uvolněných místostarostů není právně limitován. Jako základní návrh předložil návrh na schválení jednoho uvolněného starosty a tří míst uvolněných místostarostů. Mgr. Tulpa vyzval přítomné k diskuzi k předloženému návrhu. Nikdo z členů ZM se do diskuze nepřihlásil.

USNESENÍ ZM 929/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno k) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy, pro volební období 2010-2014

1. jedno místo uvolněného starosty města Jablonec nad Nisou

2. tři místa uvolněných místostarostů města Jablonec nad Nisou

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

B) 3) b) Schválení počtu členů rady města

Mgr. Tulpa uvedl, že počet členů rady města je limitován zákonem o obcích, a to tak že počet členů rady města musí být lichý a musí být vyšší než 5 členů rady a maximálně 1/3 z celkového počtu členů ZM. Přímo ze zákona o obcích jsou členy rady starosta města a místostarostové. Pro město Jablonec nad Nisou je tedy možné zvolit počet členů rady 5 nebo 7 nebo 9. Jako základní návrh vycházející ze zkušeností minulých let a v souladu se zákonem o obcích navrhl schválit počet členů rady v počtu 9 osob. Mgr. Tulpa vyzval přítomné k diskuzi k předloženému návrhu. Nikdo z členů ZM se do diskuze nepřihlásil.

USNESENÍ ZM 930/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy, pro volební období 2010-2014 Radu města Jablonec nad Nisou v počtu 9 členů

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

B) 3) c) Schválení volebního řádu

Mgr. Tulpa řekl, že návrh volebního řádu byl členům ZM zaslán s materiály pro dnešní jednání ZM. Na dnešním jednání je upravený volební řád připraven v deskách. Změna spočívá v doplnění volby místopředsedů a členů výborů. Dále řekl, že členové ZM měli možnost podávat návrhy na úpravu předloženého volební řádu předsedovi volební komise. Mgr. Tulpa vyzval přítomné k diskuzi k předloženému návrhu. Nikdo z členů ZM se do diskuze nepřihlásil.

Ing. Pešek, jako předseda volební komise, uvedl, že neobdržel žádný návrh na změnu nebo doplnění volebního řádu.

USNESENÍ ZM/931/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

volební řád pro volbu starosty, místostarostů, rady města a obsazení výborů

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4) Volba starosty města

Ing. Pešek, jako předseda volební komise, vyzval jednotlivé zastupitele, aby předložili písemné návrhy na pozici uvolněného starosty města Jablonec nad Nisou pro volební období 2010-2014. Ing. Pešek řekl, že nejprve je třeba schválit formu volby starosty, místostarostů, členů rady města a obsazení výborů. Dle schváleného volebního řádu je jako základní návrh předkládán návrh na tajnou volbu pro volbu starosty, místostarostů, členů rady města a návrh na volbu aklamací pro volbu obsazení výborů. Ing. Pešek vyzval přítomné k diskuzi k předloženému návrhu. Nikdo z členů ZM se do diskuze nepřihlásil.

Ing. Pešek nechal hlasovat o formě volby a to tak, že volba starosty, místostarosty a členů rady města bude probíhat tajně a volba obsazení výborů zastupitelstva bude probíhat aklamací.

Návrh formy volby byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ing. Pešek seznámil přítomné s obdrženými návrhy na pozici uvolněného starosty v abecedním pořadí. Řekl, že obdržel 3 návrhy, obsahující dvě jména: Ing. Petr Beitl, Mgr. Petr Tulpa. Zeptal se jednotlivých navržených kandidátů, zda svou kandidaturu přijímají:

Ing. Petr Beitl kandidaturu přijal

Mgr. Petr Tulpa kandidaturu nepřijal

Ing. Pešek zkonstatoval, že voleb na pozici uvolněného starosty se účastní jeden kandidát. Dále požádal o vyhotovení hlasovacího lístku, kde bude uveden jeden kandidát Ing. Petr Beitl. Ing. Pešek připomenul způsob volby, a to, že zvolen bude kandidát, který získá minimálně 16 hlasů. Hlas je možné kandidátovi přidělit zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Ing. Pešek vyzval kandidáta Ing. Beitla k představení.

Ing. Beitl řekl, že v Jablonci nad Nisou se před 43 lety narodil, přivedl sem svou ženu a vychovává zde své děti. Strávil zde své dětství i mládí a zde je skutečně doma. Nabízí jako kandidát na starostu města své schopnosti a zkušenosti. „Před 21 lety jsme v ČR začali budovat nový demokratický a ekonomický systém. Téměř 19 let se dařilo udržovat solidní tempo růstu. Každý z nás byl zvyklý na rostoucí ceny i platy, na rychlý růst životní úrovně. Málokdo si dokázal přestavit, že by se zítra mohl mít hůře než včera. Světová ekonomická krize přinesla kruté vystřízlivění. Můžeme si představit rozjetý vlak, který se zastavil a dokonce hrozí, že začne pomalu couvat. Lokomotiva už neutáhne vagóny, které jsme za ní připojili. Někteří cestující zůstávají ještě v klidu, jiní již vědí, že se něco a děje a že se do cílové stanice nedostanou dle původního jízdního řádu. Úkoly před kterými stojíme, je rozjetí vlaku a nastavení správné rychlosti jízdy. Budeme muset ubrat náklad, možná odpojit nějaký vagón. Důležité je, aby s námi ve vlaku zůstali všichni, kteří nastoupili. Možná bude muset někdo změnit třídu, ale neměli bychom nechat nikoho na cestě bez pomoci. Jistě jste pochopili, že vlakem je myšleno naše město a cestujícími všichni občané města. Žádám vás tedy nyní o důvěru, abych mohl řídit proces, který náš vlak dá do pohybu. Úkol, který před námi stojí, není jednoduchý, ale pokud všichni potáhneme za jeden provaz, věřím, že se nám cíl v době, kterou na to máme určenou, podaří splnit.“

Ing. Pešek vyzval zastupitele k dotazům směřujícím na kandidáta.

Pan Berounský poděkoval Ing. Beitlovi za příměr města s vlakem a řekl, že sice navrhoval Mgr. Tulpu, jako kandidáta na starostu, ale svůj hlas Ing. Beitlovi dá.

Nikdo další ze zastupitelů neměl dotaz.

Mgr. Tulpa vyhlásil přestávku na hlasování.

Ing. Pešek, jako předseda volební komise seznámil přítomné členy ZM s výsledky tajné volby na pozici uvolněného starosty. Bylo vydáno 30 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků. Pro se vyjádřilo 25 členů ZM a 5 členů ZM se zdrželo. Starostou města Jablonec nad Nisou byl zvolen Ing. Petr Beitl. Usnesení přijaté tajnou volbou bude znít:

USNESENÍ ZM/932/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v o l í

v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy

Ing. Petra Beitla, starostou města Jablonec nad Nisou

Schváleno PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL SE 5

Ing. Beitl, jako nově zvolený starosta města, dále řídil jednání ustavujícího ZM.

5) Volba místostarostů

5a) Volba místostarosty pro humanitní oblast

Ing. Beitl řekl, že nyní bude pokračovat volba místostarostů. V jednom z předchozích usnesení bylo schváleno, že budeme tajně volit tři místostarosty. Požádal jednotlivé zastupitele, aby předložili písemné návrhy na pozici uvolněného místostarosty města pro oblast humanitní pro volební období 2010-2014.

Ing. Pešek seznámil přítomné s obdrženými návrhy na pozici uvolněného místostarosty pro oblast humanitní. Řekl, že obdržel jeden návrh: Mgr. Petr Tulpa. Zeptal se navrženého kandidáta, zda svou kandidaturu přijímá:

Mgr. Petr Tulpa kandidaturu přijal

Ing. Pešek zkonstatoval, že voleb na pozici uvolněného místostarosty pro oblast humanitní se účastní jeden kandidát. Dále požádal o vyhotovení hlasovacího lístku, kde bude uveden jeden kandidát Mgr. Petr Tulpa. Ing. Pešek připomenul způsob volby, a to, že zvolen bude kandidát, který získá minimálně 16 hlasů. Hlas je možné kandidátovi přidělit zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Ing. Pešek vyzval kandidáta Mgr. Tulpu k představení.

Mgr. Tulpa řekl, že svým prohlášení, že kandidaturu přijímá, jasně sdělil, že chce navázat na to, co se v průběhu dlouhých let v Jablonci v oblasti humanitní děje. Nechci se vracet výrazně daleko a hluboko, ale zdá se že postupný vývoj, který trvá déle než 10 let, začíná sklízet ovoce. To že jsme začali komunikovat s občany, že jsme dali dohromady komunitní plánování, a že v tomto trendu a to i přesto, že bude třeba šetřit, chceme pokračovat, dokazuje to, že o tuto práci zájem mám a že ji v tomto smyslu budu prosazovat. Kandidatury na pozici místostarosty pro oblast humanitní si velmi cením i proto, že mě tato oblast dlouhodobě zajímá. Věřím, že se nám podaří udržet trend ,který směřuje ve prospěch občanů tohoto města i za cenu, že se v některých oblastech bude muset šetřit.

Ing. Pešek vyzval zastupitele k dotazům směřujícím na kandidáta. Nikdo ze členů ZM dotaz neměl.

Ing. Beitl vyhlásil přestávku na hlasování.

Ing. Pešek, jako předseda volební komise seznámil přítomné členy ZM s výsledky tajné volby na pozici uvolněného místostarosty pro oblast humanitní. Bylo vydáno 30 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 29 platných hlasovacích lístků. Pro se vyjádřilo 24 členů ZM a 5 členů ZM se zdrželo. Místostarostou města Jablonec nad Nisou pro oblast humanitní byl zvolen Mgr. Petr Tulpa.

5b) Volba místostarosty pro oblast rozvoje města

Ing. Beitl řekl, že nyní se bude pokračovat ve volbě druhého místostarosty a to pro oblast rozvoje města. Požádal jednotlivé zastupitele, aby předložili písemné návrhy na pozici uvolněného místostarosty města pro oblast rozvoje města pro volební období 2010-2014.

Ing. Pešek seznámil přítomné s obdrženými návrhy na pozici uvolněného místostarosty pro oblast rozvoje města. Řekl, že obdržel dva návrhy: Petr Louda, Petr Vobořil. Zeptal se navržených kandidátů, zda svou kandidaturu přijímají:

Petr Louda kandidaturu nepřijal

Petr Vobořil kandidaturu přijal

Ing. Pešek zkonstatoval, že voleb na pozici uvolněného místostarosty pro oblast rozvoje města se účastní jeden kandidát. Dále požádal o vyhotovení hlasovacího lístku, kde bude uveden jeden kandidát Petr Vobořil. Ing. Pešek připomenul způsob volby, a to, že zvolen bude kandidát, který získá minimálně 16 hlasů. Hlas je možné kandidátovi přidělit zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Ing. Pešek vyzval kandidáta pana Vobořila k představení.

Pan Vobořil uvedl, že takto zde stál před 4 lety a byl navržen a posléze zvolen místostarostou pro humanitní oblast. „Nejprve bych tedy chtěl svým spolupracovníkům moc poděkovat. Byla to práce, která mě těšila a bavila a doufám, že se nám něco podařilo a že jsme něco dokázali, něco rozpracovali. Myslím, že humanitní odbor bude v dobrých rukou. Vracím se ke své původní profesi, protože jsem vystudoval stavební školu v Hradci Králové: návrat to není jednoduchý, protože jsem se zabýval humanitní oblasti, věnoval jsem se dětem. Mým cílem je pracovat, pracovat pro město, a doufám, že tak jako v humanitním oboru tak i oboru, který se věnuje rozvoji, investicím, veřejným zakázkám, územnímu plánu, který budeme projednávat a jak doufám i schvalovat. Má priorita je veřejné zakázky zviditelnit, zprůhlednit, vytvořit protikorupční opatření. Nebude to jednoduché. Ke své práci bych si rád ponechal některé projekty, a to výtvarný projekt s předškoláky a projekt „čteme dětem“ a i dále bych se chtěl věnovat středoškolské mládeži.“

Ing. Pešek vyzval zastupitele k dotazům směřujícím na kandidáta.

JUDr. Ing. Pleticha se zeptal, zda v uplynulém období v oblasti veřejných zakázek snad nebylo všechno v pořádku?

Pan Vobořil řekl, že bylo, ale je přece možné jít nad rámec zákona a podmínky ještě zpřísnit. Dle jeho názoru nejvíce v uplynulém období chyběla publicita, zveřejnění na webu.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že to je sice pravda, ale webové stránky byly právě pod jeho vedením.

Pan Vobořil řekl, že si toto uvědomuje a že zde jistě nějaký dluh vznikl. Webové stránky poskytují tolik informací a není jednoduché dostat do popředí nějaké informace, aniž by nedošlo k upozadění jiných.

Pan Berounský se zeptal, zda se pan Vobořil omluví Mgr. Karáskovi za způsobenou křivdu jemu a jeho rodině za nepravdivý uveřejněný článek týkající se spojení jeho údajné manželky a garáží v Jabloneckých Pasekách. „S tímto článkem byla spojována i má osoba a chápu nepřátelství Mgr. Karáska vůči mně a za tento článek, ač jsem nebyl jeho autorem, se mu nyní omlouvám. Se žalobou ses vypořádal, ale nikdy si Mgr. Karáskovi neřekl, jak to opravdu bylo.“

Pan Vobořil uvedl, že věc je mnohem složitější, než bylo řečeno. Je pravdou, že některé články v Zastupiteli redigoval, spoustu článků psal a upravoval i fakticky doplňoval. „Tento konkrétní článek vznikl na základě dopisu, který byl adresován tobě. Článek jsem napsal a domluvili jsme se, že článek podepíšeš. Následně jsme zjistili, že došlo k záměně jména a že byla paní Karásková záměnou jména poškozena. Mgr. Karásek oprávněně podal žalobu soudu a já jsem ho požádal, zda můžeme záležitost vyřešit mimosoudně. Všechny náklady s tímto vyrovnáním jsem zaplatil ze svého. Rodině Karáskových jsem se omluvil otištěním omluvy v deníku.“

Pan Berounský uvedl, že to je pravda, ale omluva působila jako omluva šéfredaktora Zastupitele a ne jako autora článku.

Další dotazy nebyly.

Ing. Beitl vyhlásil přestávku na hlasování.

Ing. Pešek, jako předseda volební komise seznámil přítomné členy ZM s výsledky tajné volby na pozici uvolněného místostarosty pro oblast rozvoje města. Bylo vydáno 30 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 29 platných hlasovacích lístků. Pro se vyjádřilo 21 členů ZM a 8 členů ZM se zdrželo. Místostarostou města Jablonec nad Nisou pro oblast rozvoje města byl zvolen Petr Vobořil.

5c) Volba místostarosty pro oblast financí a majetku města

Ing. Beitl řekl, že nyní se bude pokračovat ve volbě třetího místostarosty a to pro oblast financí a majetku města. Požádal jednotlivé zastupitele, aby předložili písemné návrhy na pozici uvolněného místostarosty města pro oblast financí a majetku města pro volební období 2010-2014.

Ing. Pešek seznámil přítomné s obdrženými návrhy na pozici uvolněného místostarosty pro oblast financí a majetku města. Řekl, že obdržel jeden návrh: Ing. Miloš Vele. Zeptal se navrženého kandidáta, zda svou kandidaturu přijímá:

Ing. Miloš Vele kandidaturu přijal.

Ing. Pešek zkonstatoval, že voleb na pozici uvolněného místostarosty pro oblast financí a majetku města se účastní jeden kandidát. Dále požádal o vyhotovení hlasovacího lístku, kde bude uveden jeden kandidát Ing. Miloš Vele. Ing. Pešek připomenul způsob volby, a to, že zvolen bude kandidát, který získá minimálně 16 hlasů. Hlas je možné kandidátovi přidělit zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Ing. Pešek vyzval kandidáta Ing. Veleho k představení.

Ing. Vele na úvod řekl několik údajů ke své osobě: „Je mi 48 let, narodil jsem se v Jablonci nad Nisou, jsem ženatý, mám 2 syny 3 a 19 let. Základní školu jsem vystudoval v Jablonci nad Nisou, poté jsem studoval strojní a elektrotechnickou školu v Liberci se zaměřením na energetiku. Studium jsem ukončil na ČVUT, fakulta elektrotechnická. Velkým mezníkem pro mě byl rok 1989, kdy jsem začal soukromě podnikat. V roce 1992 jsem založil obchodní a montážní společnost, kde pracuji dodnes. Kandidoval jsem do zastupitelstva města za ODS s cílem, přispět svými zkušenosti z podnikání i v soukromém životě ve prospěch řízení města. Nyní zde stojím jako kandidát na uvolněnou funkci, a to místostarostu pro finance a majetek města. Jsem si vědom, že budou přede mne kladeny nelehké úkoly. Spravovat finance v době, kdy je třeba šetřit, to nebude lehké a bude to vyžadovat značnou míru trpělivosti. Pro následující období jsem si stanovil základní motto: „Město je třeba řídit hlavně zdravým rozumem“. Pro mě to znamená zajistit základní funkce chodu města, město dále nezadlužovat, investovat jen do věcí nutných a smysluplných s co možná nejvyšším využitím státních nebo evropských peněz. Vím určitě, že nebudu podporovat projekty, které by město v budoucnu dále zatížily zbytečnými provozními výdaji. Je jisté, že je zde mnoho povinností, které budeme muset plnit vůči občanům: opravy vozovek, chodníků, a mnohdy i opravy zanedbaných bytových domů. Bude nás čekat nepopulární restrukturalizace úřadu s cílem snížit provozní výdaje úřadu a zefektivnit chod úřadu. Všichni víme, že máme spoustu organizací řízených nebo vlastněných městem. I zde bude nutné provést důkladnou analýzu výdajů opět s cílem šetřit. Město si zřídilo servisní organizaci pro správu nemovitostí. Toto jsem vždy kritizoval, ale organizace je zde. Je tedy třeba její činnosti zefektivnit, odstranit duplicitní práce některých odborů. Bude nás čekat projednání a schválení územního plánu, koncepce vytápění města a řešení dopravní situace. Věřím, že pokud bude při našem rozhodování vládnout zdravý rozum, budeme mít šanci naše město vést správným směrem, ke spokojenosti většiny našich občanů.“

Ing. Pešek vyzval zastupitele k dotazům směřujícím na kandidáta. Nikdo neměl dotaz.

Ing. Beitl vyhlásil přestávku na hlasování.

Ing. Pešek, jako předseda volební komise seznámil přítomné členy ZM s výsledky tajné volby na pozici uvolněného místostarosty pro oblast financí a majetku města. Bylo vydáno 30 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků. Pro se vyjádřilo 25 členů ZM a 5 členů ZM se zdrželo. Místostarostou města Jablonec nad Nisou pro oblast financí a majetku města byl zvolen Ing. Miloš Vele.

Ing. Beitl řekl, že nyní jsou již zvoleni tři uvolnění místostarostové. Je ale třeba rozhodnout a přijmout usnesení, kterým určíme, který z místostarostů bude plnit funkci „statutárního zástupce starosty“ v době kdy starosta není přítomen. Z pozice starosty navrhl do této funkce zvolit místostarostu města pro oblast humanitní Mgr. Petra Tulpu.

Nikdo z členů zastupitelstva neměl jiný návrh.

Ing. Pešek, předseda návrhové komise, přečetl znění návrhu usnesení - viz bod B. níže uvedeného usnesení.

Usnesení přijaté tajnou volbou bude znít - viz níže bod A. 1-3:

USNESENÍ ZM/933/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

Schváleno bod „A1“ PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL SE 5

Schváleno bod „A2“ PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL SE 8

Schváleno bod „A3“ PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL SE 5

Návrh usnesení bod „B“ byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

6) Volba členů rady města

Ing. Beitl řekl, že nyní bude pokračovat volba členů rady města. V jednom z předchozích usnesení bylo schváleno, že rada města bude mít 9 členů. Je tedy třeba zvolit zbývajících 5 členů rady města. Požádal jednotlivé zastupitele, aby předložili písemné návrhy na pozici členů rady města pro volební období 2010-2014.

Ing. Pešek seznámil přítomné s obdrženými návrhy na pozice členů rady města. Řekl, že obdržel devět návrhů: MUDr. Ivo Jörg, Mgr. Petr Karásek, Petr Louda, Taťjana Nováková, Mgr. Soňa Paukrtová, Miroslav Pelta, Ing. Petr Roubíček, Václav Vostřák, Mgr. Pavel Žur. Zeptal se navržených kandidátů, zda svou kandidaturu přijímají:

MUDr. Ivo Jörg kandidaturu nepřijal

Mgr. Petr Karásek kandidaturu přijal

Petr Louda kandidaturu přijal

Taťjana Nováková kandidaturu přijala

Mgr. Soňa Paukrtová kandidaturu přijala

Miroslav Pelta kandidaturu přijal

Ing. Petr Roubíček kandidaturu přijal

Václav Vostřák kandidaturu nepřijal

Mgr. Pavel Žur kandidaturu nepřijal

Ing. Pešek zkonstatoval, že voleb na pozice členů rady města se účastní šest kandidátů. Dále požádal o vyhotovení hlasovacího lístku, kde bude uvedeno šest kandidátů: Mgr. Petr Karásek, Petr Louda, Taťjana Nováková, Mgr. Soňa Paukrtová, Miroslav Pelta, Ing. Petr Roubíček. Ing. Pešek připomenul způsob volby, a to, že zvolen bude kandidát, který získá minimálně 16 hlasů. Hlas je možné kandidátovi přidělit zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. V tomto případě je možné zakroužkovat maximálně 5 pořadových čísel. Ing. Pešek vyzval kandidáty v abecedním pořadí k představení.

Mgr. Karásek v úvodu svého vystoupení poděkoval za důvěru. Začíná čtvrté volební období. Poprvé kandidoval v roce 1998. Nejdůležitější úkoly jsou územní plán, dopravní řešení atd., ale v jiné rozpočtové realitě než před osmi lety. S ohledem na to je třeba se také v přípravě, schvalování a prosazování chovat. Je přesvědčen, že spolupráce bude možná a práce se dařit bude a atmosféra bude lepší než v minulosti.

Petr Louda uvedl, že váhal, zda hovořit k minulosti či přítomnosti či budoucnosti. Rozhodl se, že pro klid a pořádek bude hovořit o minulosti rodiny. Uvedl, že pochází německo české rodiny. Jeho prapředek p. Louda byl starostou Jenišovic. Jeho vnuk Josef Louda se na přelomu stolení přistěhoval do Jablonce nad Nisou, byl zavřen František Josefem za národovecké a vlastenecké pohnutky, 18.12.1918 byl zde kooptován za českou národní menšinu do zastupitelstva. Pak pomáhal přejímat moc do českých rukou se skauty a legionáři. Dědeček František Louda, byl příslušníkem stalinsko benešovské koalice, po válce se přiklonil k Benešovi, což mu bylo ke škodě až do smrti v roce 1962, protože byl na indexu. 8. května 1945 také pomáhal přebírat moc do českých rukou, nikoli jako součást kolaborovací gardy ale porevoluční gardy a národní správce. Čeští předci byli republikáni nebo národovci nebo živnostníci. Němečtí předci byli chudí rolníci nebo dělníci a dva prastrýcové byli členové německé komunistické strany v rámci KSČ, kdy v době první republiky je k tomu motivoval antifašismus. Ke komunismu řekl, že je rozdíl být komunistou za první republiky nebo za války, kdy komunisti nebo sociální demokraté trpěli v lágrech nebo být komunistou po roce 1948. K současnosti řekl, že si váží každého člověka, který ctí důstojnost a hrdost českého národa a tuto důstojnost a hrdost obhajuje ze svého přesvědčení doma a také v zahraničí a také si váží všech lidí, které respektují sociální a politický smír a našemu zastupitelstvu popřál, aby se dokázalo spojit a Jablonec nad Nisou mohl být tam, kde kdysi byl.

Pan Vostřák se zeptal, co bude přínosem p. Loudy v radě města.

Pan Louda řekl, že by rád inicioval zakládání průmyslových zón. „Mojí představou je v Jablonci nad Nisou opět zvýšit zaměstnanost jaká kdysi v Jablonci byla a snížit nezaměstnanost. Co se týče historického centra města, tak bych preferoval před výstavbou nových sídlišť rekonstrukci historického centra z dotačních fondů.“

Taťjana Nováková uvedla, že již několik období pracuje v tomto zastupitelstvu. Poslední dva roky byla za Ing. Čížka kooptována do rady města Jablonec nad Nisou. „Jsem opravdu překvapená tímto návrhem, abych pokračovala v radě města. Byla bych málo statečná, kdybych tuto výzvu nepřijala. I když vím, že vzhledem ke složení zastupitelstva a k předvolebním koaličním jednáním si nedělám žádné velké iluze. Šla jsem do voleb s tím, že sociálno mi je blízké. Pracovala jsem po celou dobu v komunitním plánování, není mi lhostejné, jak se město vypořádává s místy pro seniory, že je potřeba pro to udělat víc, a proto věřím tomu, že bych byla platnou členkou rady města. Musím říct, že jsem se vždy řádně připravovala na všechna jednání, nebylo mi to lhostejné. A jelikož se chystám do starobního důchodu, věřím, že bych měla i více času na tuto práci.“

Mgr. Soňa Paukrtová uvedla, že je v zastupitelstvu města od roku 1990 a za tuto dobu se zúčastnila cca 200 jednání rady města a přibližně stejného počtu zasedání zastupitelstva města. „V radě města bych tedy ráda zhodnotila své dosavadní zkušenosti v této oblasti. V tomto volebním období bude potřeba velmi dobře vážit jaké investice realizovat a jaké ne a zároveň bude velmi důležitá oblast přípravy a ne jen té investiční. Bude třeba přijmout řadu zásadních rozhodnutí a z toho důvodu já kandiduji do rady města a děkuji za podporu.“

Miroslav Pelta uvedl, že osobně by chtěl být přínosem v radě města selským rozumem z podnikatelské oblasti, odkud má nemalé zkušenosti. „A chtěl bych se starat o to, abychom získali dotace z kraje, státu nebo z jednotlivých rezortů ministerstva, abychom nemuseli hospodařit jen s naším rozpočtem. Určitě to nebude jednoduché, ale šance je vždy.“

Pan Vostřák se zeptal, z kolika procent bude p. Pelta pracovat v radě města pro sport.

Miroslav Pelta řekl, že chce být prospěšný městu Jablonec nad Nisou a ne být v radě města prospěšný FK Jablonec.

Ing. Petr Roubíček nejprve poděkoval spoluobčanům za získané hlasy, které mu umožnili být součástí zastupitelstva města. „Proč do RM? Již 10 let jsem členem komise pro sport a tělovýchovu a toto beru jako výzvu posunout se o stupínek výš a ovlivňovat z pohledu běžného občana chod města a jeho směřování.“

Ing. Beitl vyhlásil přestávku na hlasování.

Ing. Pešek, jako předseda volební komise seznámil přítomné členy ZM s výsledky tajné volby na pozice členů rady města. Bylo vydáno 30 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků. Bylo odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků. Jednotliví kandidáti získali:

1) Karásek Petr Mgr. 21 hlasů

2) Louda Petr 27 hlasů

3) Nováková Taťjana 10 hlasů

4) Paukrtová Soňa Mgr. 21 hlasů

5) Pelta Miroslav 19 hlasů

6) Roubíček Petr Ing. 25 hlasů

Členy rady města byli zvoleni: Mgr. Petr Karásek, Petr Louda, Mgr. Soňa Paurktová, Miroslav Pelta a Ing. Petr Roubíček. Usnesení přijaté tajnou volbou bude znít:

USNESENÍ ZM/934/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v o l í

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy, členy Rady města Jablonec nad Nisou:

Mgr. Petra Karáska

Petra Loudu

Mgr. Soňu Paukrtovou

Miroslava Peltu

Ing. Petra Roubíčka

Ing. Beitl pro pořádek zopakoval celé složení rady města pro volební období 2010-2014: Ing. Petr Beitl, Mgr. Petr Tulpa, Petr Vobořil, Ing. Miloš Vele, Mgr. Petr Karásek, Petr Louda, Mgr. Soňa Paurktová, Miroslav Pelta a Ing. Petr Roubíček.

7) Zřízení výborů zastupitelstva města

Ing. Beitl uvedl, že nyní se bude pokračovat podle schváleného programu zřízením výborů zastupitelstva města. V minulém volebním období v našem městě pracovaly tyto výbory: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor na zlepšení úrovně bydlení a Osadní výbor Proseč nad Nisou. Funkční období výborů, jejichž existence je vázána na existenci zastupitelstva, skončilo dnem voleb. Dnes je třeba rozhodnout, jaké výbory budou v našem městě pracovat v novém volebním období. Osadní výbor Proseč nad Nisou má zvláštní postavení - předsedou nemusí být zastupitel a funkční období nekončí dnem voleb. Jako předsedající navrhuji pro nové volební období zřídit stejný počet výborů, ale s rozdílnými názvy a úkoly. Jde o tyto výbory:

Výbor kontrolní - je obligatorním podle zákona o obcích

Výbor finanční - bude spojovat pod jeden společný výbor jednak obligatorní výbor finanční, který bude současně řešit úkoly dosavadního výboru pro oblast Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Výbor pro hospodaření s majetkem města - stejně jako dosud řeší majetkoprávní otázky města

Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města

Ing. Pešek, jako předseda návrhové komise, seznámil přítomné s návrhem usnesení. Nikdo neměl jiný návrh.

USNESENÍ ZM/935/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

z ř i z u j e

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy tyto výbory Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou:

Výbor kontrolní

Výbor finanční

Výbor pro hospodaření s majetkem města

Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

8) Obsazení nově zřízených výborů zastupitelstva

Ing. Beitl řekl, že dalším bodem našeho jednání je obsazení vzniklých výborů tj. volba neuvolněných předsedů, místopředsedů a dalších členů zřízených výborů. Pro volbu platí dnes schválený volební řád. Poznamenal, že za práci ve výboru je zastupitelům přiznávána měsíční odměna a výše odměny je dána v současné době platným mzdovým předpisem schváleným ZM pod číslem usnesení 515/2009 ze dne 26. 2. 2009, podle kterého měsíční odměna pro řadové zastupitele je vyplácena od 1. 11. 2010, pro předsedy výborů a členy rady od 1. 12. 2010, pro předsedy komisí od 1. 1. 2011. Obsazení výborů budeme volit po jednotlivých výborech.

8a) Obsazení Výboru kontrolního

Ing. Beitl upozornil, že návrh na obsazení Výboru kontrolního je v návrhu usnesení uveden podle toho, jak jsme obdrželi delegace od lídrů jednotlivých volebních stran. Vyzval zastupitele k předložení jiných návrhů předsedovi volební komise.

Ing. Pešek uvedl, že neobdržel žádný jiný návrh a je tedy možno hlasovat o předloženém návrhu.

Ing. Beitl se zeptal navrženého předsedy kontrolního výboru Ing. Františka Peška, zda tuto funkci přijímá. Po souhlasu Ing. Peška nechal o obsazení Výboru kontrolního v navrženém znění hlasovat.

USNESENÍ ZM/936/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A.

v o l í

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru kontrolního takto:

Pešek František Ing. - neuvolněný předseda výboru

Pleticha Lukáš JUDr. Ing. - místopředseda výboru

členové výboru:

Drašarová Renata

Hrdina Eduard Ing.

Ježek Radovan Ing.

Kalpakcis Petros

Romaňák Martin

B.

bere na vědomí

že tajemníkem výboru je Oklamčák Martin Bc., vedoucí oddělení interního auditu, stížností a kvality

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

8b) Obsazení Výboru finančního

Ing. Beitl upozornil, že návrh na obsazení Výboru finančního je v návrhu usnesení uveden podle toho, jak jsme obdrželi delegace od lídrů jednotlivých volebních stran. Vyzval zastupitele k předložení jiných návrhů předsedovi volební komise.

Ing. Pešek uvedl, že obdržel návrh od Mgr. Pavla Žura na úpravy ve složení výboru.

Mgr. Žur uvedl, že jako zástupce politické strany Věcí veřejných, navrhuje do finančního výboru jako řádnou členku Ing. Martu Procházkovou. Její nominace není v rozporu se žádným zákonem ani žádnou jinou vyhláškou. Jakožto politická strana, která uspěla v komunálních volbách, bychom měli mít, tak jako jiné politické strany a hnutí, svého zástupce ve finančním výboru. Aby byl dodržen zákon a počet členů výboru bych lichý, doporučil jako dalšího člena Ing. Milana Maturu.

Ing. Pešek za stranu KSČM navrhl ve složení finančního výboru vyměnit svou osobu za paní Taťjanu Novákovou.

JUDr. Nesvadba upozornil, že platí jednací řád ZM, kde je uvedeno, že výbory jsou maximálně 11 členné. Pokud bude schválen návrh Mgr. Žura, bude finanční výbor mít 13 členů a tím dojde k porušení jednacího řádu ZM. Pokud chce zastupitelstvo návrhu Mgr. Žura vyhovět, musí nejprve schválit změnu jednacího řádu.

Ing. Beitl uvedl, že navržené složení finančního výboru není v rozporu s žádným zákonem. Dále informoval o rozhodnutí koalice, že žádný zaměstnanec města a městských organizací nebude ve výboru mít hlas rozhodovací. Je to interní rozhodnutí, ale při sestavování výborů jsme se tím řídili, a proto jsme Ing. Procházkové nechali ve výboru místo s hlasem poradním.

Mgr. Žur uvedl, že nejsou ctěna pravidla a že politická strana Věci veřejné, ač uspěla v komunálních volbách, nemá žádné zastoupení ve finančním výboru, tak jako všechny ostatní politické strany a hnutí. Ing. Procházková nemá zájem být ve finančním výboru s hlasem poradním.

Ing. Beitl uvedl, že se nenechá obvinit z toho, že porušuje pravidla, protože žádná taková pravidla nejsou. Zeptal se Ing. Procházkové, zda rozumí správně tomu, že nechce být s hlasem poradním ve finančním výboru.

Ing. Procházková toto potvrdila.

Ing. Pešek jako řešení navrhl, aby se na příštím jednání navrhla změna jednacího řádu, v tom smyslu, že finanční výbor bude mít 13 členů a dovolit dva navrhované členy za řádné členy finančního výboru.

Pan Vostřák řekl, že to by pak všechny výbory mohly mít výjimku a chtít vyšší počet členů.

JUDr. Nesvadba uvedl, že Mgr. Žur má právo dát protinávrh a je možné o něm hlasovat, ale při hlasování je třeba mít na paměti, že v jednacím řádu je uvedeno, že výbory mají maximálně 11 členů. Pokud by tedy bylo protinávrhu Mgr. Žura vyhověno, je třeba se ještě dnes vypořádat s jednacím řádem.

RNDr. Čeřovský uvedl, že správný postup je dle jeho názoru následující. Návrh Mgr. Žura je nehlasovatelný, protože je v rozporu s platným jednacím řádem. Návrh by měl být upraven tak, že by byl schválen nový jednací řád, kde bude uvedeno, že finanční výbor má 13 členů. Dalším řešením je možnost, aby Mgr. Žur dal návrh, které jiné osoby mají být z finančního výboru vyškrtnuty a nahrazeny návrhy Mgr. Žura. Pokud nebude protinávrh Mgr. Žura upraven, je dle jeho názoru nehlasovatelný. Nyní platí jednací řád, kde je uvedeno, že výbor má 11 členů, takže je možno hlasovat o 11 jménech.

Mgr. Žur opět uvedl, že politická strana Věci veřejné, ač uspěla v komunálních volbách, nemá žádné zastoupení ve finančním výboru, tak jako všechny ostatní politické strany a hnutí

Ing. Pešek doporučil, aby pokud nebude dnes uspokojen návrh Věcí veřejných, aby na prvním pracovním zasedání uplatnili návrh na změnu jednacího řádu a návrh na doplnění obsazení finančního výboru.

Mgr. Tulpa vyzval představitele strany Věci veřejné, aby tento návrh akceptovali. Osobně by velmi stál o to, aby Ing. Procházková byla s hlasem poradním ve finančním výboru. Dále uvedl, že rozhodnutí koalice, že žádný zaměstnanec města a městských organizací nebude ve výboru mít hlas rozhodovací, není proti žádnému zákonu.

Ing. Beitl vyzval Mgr. Žura, aby svůj protinávrh upravil tak, aby o něm bylo možné hlasovat. Dle výkladu v sále to bez úpravy není možné.

Mgr. Žur podal protinávrh, aby finanční výbor měl 13 členů a byl doplněn o Ing. Procházkovou a Ing. Maturu.

Ing. Beitl řekl, že toto je ale návrh až na řádné pracovní jednání zastupitelstva, na dnešním jednání toto odhlasovat nelze.

Ing. Pešek navrhl nejprve hlasovat o protinávrhu spočívající ve výměně pí Novákové za Ing. Peška a dále navrhl aby bylo uloženo všem členům ZM, aby si na zasedání 2.12. připravili návrhy na úpravy jednacího řádu. Navrhl, aby tyto úpravy byly do kanceláře tajemníka nebo starosty předány s minimálně 10-ti denním předstihem, aby bylo možné je po formální stránce zpracovat. Tím je otevřená legitimní cesta pro úpravu počtu členů výboru.

RNDr. Čeřovský navrhl, aby byl předložen návrh na změnu jednací řádu a to tak, že v § 15 bude bod 4 nově znít: 4a) Výbor finanční má lichý počet členů, a to max. 13. A bod 4b) Výbor, s výjimkou finančního, má lichý počet členů, a to max. 11. Když bude toto odhlasováno, může se hlasovat o možnosti doplnění dalších dvou členů do finančního výboru, pokud nebude návrh změny jednacího řádu odhlasován, bude se hlasovat o složení výboru v původním navrženém znění. Doporučil Mgr. Žurovi, aby v tomto duchu podal svůj protinávrh.

Ing. Pešek zformulovat protinávrh usnesení: nejprve zastupitelstvo souhlasí s tím, že Ing. Pešek bude nahrazen pí Novákovou. A dále, že zastupitelstvo souhlasí s tím, aby jednací řád v § 15, v bodě 4) byl změněn tak, že výbory budou mít lichý počet členů, finanční výbor max. 13 a ostatní výbory max. 11.

Mgr. Tulpa požádal starostu města o přerušení jednání na schůzku koalice.

Ing. Beitl vyhlásil 5-ti minutovou přestávku.

Ing. Pešek, jako předseda návrhové komise, seznámil přítomné s výsledkem koaličního jednání. Nejprve se bude hlasovat o formální části usnesení ve znění:

„Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

schvaluje

změnu jednacího řádu v § 15, odstavci 4 tak, že odstavec 4) nově zní: „Výbor má lichý počet členů a to 11 s výjimkou finančního výboru, který má lichý počet členů max. 13.“

Až poté by se bude hlasovat o jmenovitém obsazení.

Ing. Beitl dal hlasovat o navržené změně jednacího řádu.

Hlasování PRO 13, PROTI 17, ZDRŽEL SE 0

Ing. Pešek zkonstatoval, že návrh na změnu jednacího řádu nebyl přijat. Nyní je nutné hlasovat o protinávrhu Mgr. Žura na doplnění finančního výboru a poté o jeho protinávrhu na výměnu Ing. Peška za pí Novákovou.

Ing. Beitl uvedl, že tento protinávrh Mgr. Žura je opět v rozporu s jednacím řádem a je nehlasovatelný. Požádal Věci veřejné, aby akceptovali rozhodnutí koalice, že ve výborech nebudou s hlasem rozhodovacím zaměstnanci města a městských organizací a pokusili se navrhnout jiné členy.

RNDr. Čeřovský řekl, že o výměně Ing. Peška za pí Novákovu se nemusí hlasovat jako o protinávrhu, neboť se jedná o změnu v návrhu v rámci jedné volební strany. Nejprve si v návrhu změníme jméno ing. Peška za pí Novákovou a teprve potom se bude hlasovat o návrhu obsazení finančního výboru.

JUDr. Nesvadba řekl, že souhlasí s Ing. Beitlem a v tomto okamžiku je protinávrh Mgr. Žura nehlasovatelný. A je i možné provést změnu v návrhu a vyškrtnout Ing. Peška a zařadit pí Novákovou a toto vzít jako návrh a o něm teprve hlasovat. Jen je potřeba ujasnit, zda opravdu Ing. Procházková nechce být s hlasem poradním ve finančním výboru, neboť to je obsahem předloženého návrhu.

Ing. Beitl uvedl, že Ing. Procházková se vyjádřila jasně a v návrhu na obsazení finančního výboru by být neměla. Požádal Ing. Peška, předsedu návrhové komise, aby přečetl znění usnesení, o kterém se bude hlasovat.

USNESENÍ ZM/937/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A.

v o l í

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru finančního takto:

Kraus Jaroslav Ing. - neuvolněný předseda výboru

Wejnar Luboš - místopředseda výboru

členové výboru:

Dlouhý Karel Ing.

Louda Jiří Ing.

Melich Heřman Ing.

Nováková Taťjana

Pleticha Lukáš JUDr. Ing.

Pospíšil Boris Bc.

Roubíček Petr Ing.

Řehoř Marek MUDr.

Veselý Vladislav Ing.

B.

bere na vědomí

1. že s hlasem poradním mohou na jednání Výboru finančního docházet:

Matura Milan Ing.

Vele Miloš Ing.

Vítová Renata Ing., ředitelka odboru financí a majetku

2. že tajemnicí výboru je Hujerová Jitka Ing., pracovnice oddělení řízení organizací a rozpočtu

RNDr. Čeřovský se zeptal, zda je ve volebním řádu opravdu obsaženo, že se volí obsažení výboru dohromady.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že ano, ale je to v tom znění volebního řádu, který zastupitelé měli v deskách. Ve volebním řádu, který zastupitelé dostali domů, byla pouze volba předsedů výborů. Až po odeslání bylo dohodnuto, že bude lepší zvolit celé obsazení výborů, a proto byl na stůl předložen nový návrh volebního řádu.

Ing. Beitl se zeptal navrženého předsedy finančního výboru Ing. Jaroslava Krause, zda tuto funkci přijímá. Po souhlasu Ing. Krause nechal o obsazení v navrženém znění hlasovat.

Návrh usnesení byl schválen PRO 27, PROTI 2, ZDRŽEL SE 1

8c) Obsazení Výboru pro hospodaření s majetkem města

Ing. Beitl upozornil, že návrh na obsazení Výboru pro hospodaření s majetkem města je v návrhu usnesení uveden podle toho, jak jsme obdrželi delegace od lídrů jednotlivých volebních stran. Vyzval zastupitele k předložení jiných návrhů předsedovi volební komise.

Ing. Pešek uvedl, že obdržel návrh na výměnu dvou osob a to tak, že Mgr. Pavel Svoboda navržený s hlasem poradním bude přesunut do řádných členů výboru a Ing. Otakar Kypta, navržený jako řádný člen výboru bude přesunut do členů s hlasem poradním. Jedná se o úpravu původního návrhu nikoliv o protinávrh. A je možné hlasovat o původním návrhu v obsazení Výboru pro hospodaření s majetkem města s výměnou těchto dvou zmíněných osob.

Ing. Beitl se zeptal navrženého předsedy Výboru pro hospodaření s majetkem města Ing. Miloše Veleho, zda tuto funkci přijímá. Po souhlasu Ing. Veleho nechal o obsazení v navrženém znění hlasovat.

USNESENÍ ZM/938/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A.

v o l í

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru pro hospodaření s majetkem města takto:

Vele Miloš Ing. - neuvolněný předseda výboru

Topol Radoslav - místopředseda výboru

členové výboru:

Bartel David

Belda Jaroslav JUDr.

Dlouhá Tereza Mgr.

Gaal Roman Ing.

Romaňák Martin

Svoboda Pavel Mgr.

Tulpa Petr Mgr.

Vašíček Jiří

Voleš Jaromír Ing.

B.

bere na vědomí

1. že s hlasem poradním mohou na jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města docházet:

Jakoubek Libor Ing., ředitel odboru rozvoje

Kypta Otakar Ing.

Pavízová Libuše Ing., vedoucí oddělení majetkoprávního

Vítová Renata Ing., ředitelka odboru financí a majetku

2. že tajemnicí výboru je Horynová Lucie, pracovnice oddělení majetkoprávního

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

8d) Obsazení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města

Ing. Beitl upozornil, že návrh na obsazení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města je v návrhu usnesení uveden podle toho, jak jsme obdrželi delegace od lídrů jednotlivých volebních stran. Vyzval zastupitele k předložení jiných návrhů předsedovi volební komise.

Ing. Pešek uvedl, že neobdržel žádný jiný návrh a je tedy možno hlasovat o předloženém návrhu. Zeptal se navržené předsedkyně Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města Mgr. Paukrtové, zda tuto funkci přijímá.

Po souhlasu Mgr. Paukrtové nechal Ing. Beitl o obsazení výboru v navrženém znění hlasovat.

USNESENÍ ZM/939/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A.

v o l í

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje městatakto:

Paukrtová Soňa Mgr. - neuvolněný předseda výboru

Karásek Petr Mgr. - místopředseda výboru

členové výboru:

Fojtíková Jaroslava PhDr.

Kraus Jaroslav Ing.

Krčmář Miloš Mgr.

Kypta Otakar Ing.

Pešek František Ing.

Švarc Martin Ing.

Vele Miloš Ing.

B.

bere na vědomí

1. že s hlasem poradním mohou na jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města docházet:

Smrčková Michaela Ing., vedoucí úřadu územního plánování

2. že tajemnicí výboru je Štricková Hana, pracovnice úřadu územního plánování

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

9) Diskuze

Ing. Beitl zahájil diskuzi. Jako první se přihlásil sám s informací o tom, že funkce zastupitele je spojena s možností vyplácení měsíčních odměn podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Její výši a dobu od kdy bude odměna vyplácena, musí určit zastupitelstvo. Již bylo jednou zmíněno, že tuto otázku máme vyřešenu Zásadami schválenými dne 26. 2. 2009 pod číslem usnesení 515/2009,které jste obdrželi domů s materiály pro dnešní jednání. Navrhl přijmout usnesení tohoto znění:

USNESENÍ ZM/940/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

že odměňování neuvolněných zastupitelů se řídí Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdější právní úpravy a Zásadami pro odměňování zastupitelů ve městě Jablonci nad Nisou schválených na jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou 26.2.2009 pod číslem usnesení 515/2009

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ing. Beitl dále navrhl přijmout usnesení, kde zastupitelstvo města schválí termíny pro jednání ZM pro zbytek roku 2010, a to 2.12. a 16.12.2010 od 9,00 hodin.

USNESENÍ ZM/941/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

termíny jednání zastupitelstva města pro zbytek roku 2010, a to 2.12. a 16.12.2010.

Návrh usnesení byl schválen PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Ing. Beitl požádal návrhovou komisi, aby si připravila rekapitulaci dnes již schválených usnesení a výsledků voleb tak, aby na závěr mohlo být s ohledem na jeho závažnost o komplikovanost spočívající v přijímání usnesení jednak tajnou volbou a jednak hlasováním aklamací, platně přijaté usnesení přečteno v celku.

Ing. Beitl požádal členy rady, aby se připravili na mimořádné jednání rady města, které se bude konat ihned po ukončení jednání ustavujícího zastupitelstva.

Ing. Pešek, předseda návrhové a volební komise, připomenul všechna usnesení přijatá na dnešním jednání zastupitelstva města.

Pan Berounský navrhl, aby rozhodnutí koalice, že žádný zaměstnanec města a městských organizací nebude ve výboru s hlasem rozhodovacím, bylo součástí jednacího řádu.

Ing. Beitl na závěr připomněl, že připomínky k jednacímu řádu je třeba doručit starostovi města do 15. 11. Pokud přijdou návrhy, bude připravena změna na prosincové jednání zastupitelstva a novým jednacím řádem bychom se řídili od lednového jednání zastupitelstva. Na začátku příštího jednání bude třeba nahlásit složení klubů, které je nutné pro dohodovací řízení. Dále je třeba s ohledem na funkčnost hlasovacího zařízení znát podrobnou dislokaci rozmístění zastupitelů v jednací místnosti. Byl rozdán návrh na rozmístění zastupitelů v jednací místnosti, někteří členové zastupitelstva sdělili své požadavky. Dále připomněl, že příští jednání zastupitelstva se koná 2.12 od 9,00 hodin. Materiály pro toto jednání budou doručeny městskou policií v době od pátku 26.11 do neděle 28. 11. do místa trvalého pobytu zastupitele, proti podpisu některého z členů domácnosti. Na tomto druhém povolebním jednání ZM připravujeme průzkum a dohodu o doručování materiálů pro jednání ZM v dalším období.

Ing. Beitl ukončil jednání ZM ve 18,45 hod.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: RNDr. Jiří Čeřovský, Petr Louda

Vytvořeno 8.12.2010 14:39:37 | přečteno 1850x | Petr Vitvar
load