Usnesení 11.11.2010

Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 11. listopadu 2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/928/2010

A. bere na vědomí

že všech 30 členů Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou složilo v souladu s § 69, odstavec 2, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy zákonem předepsaný slib

ZM/929/2010

A. schvaluje

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno k) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy, pro volební období 2010-2014

A.1 schvaluje

jedno místo uvolněného starosty města Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

tři místa uvolněných místostarostů města Jablonec nad Nisou

ZM/930/2010

A. schvaluje

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy, pro volební období 2010-2014 Radu města Jablonec nad Nisou v počtu 9 členů

ZM/931/2010

A. schvaluje

volební řád pro volbu starosty, místostarostů, rady města a obsazení výborů

ZM/932/2010

A. volí

v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy
Ing. Petra Beitla, starostou města Jablonec nad Nisou

ZM/933/2010

A. volí

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy

A.1 volí

Mgr. Petra Tulpu, místostarostou pro oblast humanitní

A.2 volí

Petra Vobořila, místostarostou pro oblast rozvoje města

A.3 volí

Ing. Miloše Veleho, místostarostou pro oblast financí a majetku města

B. určuje

že podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších právní úpravy bude starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svoji funkci zastupovat místostarosta pro oblast humanitní Mgr. Petr Tulpa.

ZM/934/2010

A. volí

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy, členy Rady města Jablonec nad Nisou:
Mgr. Petra Karáska
Petra Loudu
Mgr. Soňu Paukrtovou
Miroslava Peltu
Ing. Petra Roubíčka

ZM/935/2010

A. zřizuje

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy tyto výbory Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou:
Výbor kontrolní
Výbor finanční
Výbor pro hospodaření s majetkem města
Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města

ZM/936/2010

A. volí

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru kontrolního takto:
Pešek František Ing. - neuvolněný předseda výboru
Pleticha Lukáš JUDr. Ing. - místopředseda výboru
členové výboru:
Drašarová Renata
Hrdina Eduard Ing.
Ježek Radovan Ing.
Kalpakcis Petros
Romaňák Martin

B. bere na vědomí

že tajemníkem výboru je Oklamčák Martin Bc., vedoucí oddělení interního auditu, stížností a kvality

ZM/937/2010

A. volí

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru finančního takto:
Kraus Jaroslav Ing. - neuvolněný předseda výboru
Wejnar Luboš - místopředseda výboru
členové výboru:
Dlouhý Karel Ing.
Louda Jiří Ing.
Melich Heřman Ing.
Nováková Taťjana
Pleticha Lukáš JUDr. Ing.
Pospíšil Boris Bc.
Roubíček Petr Ing.
Řehoř Marek MUDr.
Veselý Vladislav Ing.

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním mohou na jednání Výboru finančního docházet:
Matura Milan Ing.
Vele Miloš Ing.
Vítová Renata Ing., ředitelka odboru financí a majetku

B.2 bere na vědomí

že tajemnicí výboru je Hujerová Jitka Ing., pracovnice oddělení řízení organizací a rozpočtu

ZM/938/2010

A. volí

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru pro hospodaření s majetkem města takto:
Vele Miloš Ing. - neuvolněný předseda výboru
Topol Radoslav - místopředseda výboru
členové výboru:
Bartel David
Belda Jaroslav JUDr.
Dlouhá Tereza Mgr.
Gaal Roman Ing.
Romaňák Martin
Svoboda Pavel Mgr.
Tulpa Petr Mgr.
Vašíček Jiří
Voleš Jaromír Ing.

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním mohou na jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města docházet:
Jakoubek Libor Ing., ředitel odboru rozvoje
Kypta Otakar Ing.
Pavízová Libuše Ing., vedoucí oddělení majetkoprávního
Vítová Renata Ing., ředitelka odboru financí a majetku

B.2 bere na vědomí

že tajemnicí výboru je Horynová Lucie, pracovnice oddělení majetkoprávního

ZM/939/2010

A. volí

v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno l) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdější právní úpravy obsazení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města takto:
Paukrtová Soňa Mgr. - neuvolněný předseda výboru
Karásek Petr Mgr. - místopředseda výboru
členové výboru:
Fojtíková Jaroslava PhDr.
Kraus Jaroslav Ing.
Krčmář Miloš Mgr.
Kypta Otakar Ing.
Pešek František Ing.
Švarc Martin Ing.
Vele Miloš Ing.

B.1 bere na vědomí

že s hlasem poradním mohou na jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města docházet:
Smrčková Michaela Ing., vedoucí úřadu územního plánování

B.2 bere na vědomí

že tajemnicí výboru je Štricková Hana, pracovnice úřadu územního plánování

ZM/940/2010

A. bere na vědomí

že odměňování neuvolněných zastupitelů se řídí Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdější právní úpravy a Zásadami pro odměňování zastupitelů ve městě Jablonci nad Nisou schválených na jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou 26.2.2009 pod číslem usnesení 515/2009

ZM/941/2010

A. schvaluje

termíny jednání zastupitelstva města pro zbytek roku 2010, a to 2.12. a 16.12.2010.

Vytvořeno 18.11.2010 17:45:36 - aktualizováno 2.2.2011 16:31:23 | přečteno 2043x | Petr Vitvar
load