Zápis 08.06.2010

Zápis z 36. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 8. června 2010 od 18:00 hodin, které bylo pokračováním 35. zasedání ZM ze dne 27. 5. 2010

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Eva Gregová, Mgr. Soňa Paukrtová, MUDr. Marek Řehoř, Mgr. Pavel Žur
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Beitl, Petr Vobořil
  • Zapsala: Alena Milerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 36. mimořádném zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, které je obsahově pokračováním 35. zasedání ZM ze dne 27.5.2010 v 18.00 hod. Procedurálně však tvoří další zastupitelstvo, kdy toto zastupitelstvo bylo svoláno v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva, konkrétně dle § 13. Při zahájení bylo přítomno 24 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil paní E. Gregovou, Mgr. S. Paukrtovou, MUDr. M Řehoře a Mgr. P. Žura a pogratuloval zastupitelce PhDr. J. Fojtíkové k narozeninám.

Dále představil zapisovatelku paní Alenu Milerovou a ověřovateli dnešního zápisu určil ing. Petra Beitla a p. Petra Vobořila.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z 35. zasedání je vyhotoven a ověřen a bude odeslán společně s tímto zápisem dle Jednacího řádu a bude tak považován za schválený.

Program dnešního jednání je nastaven jako pokračování bodů z minulého zasedání, proto starosta města požádal přítomné o srovnání jednotlivých bodů v programu, než dojde ke schválení programu a následně na to ke schválení návrhové komise.

Úpravy jsou v těchto bodech:

č. 3 = č. 18 (z minulého jednání) Systém včasné intervence

č. 5 = č. 21 Valná hromada SVS a.s.- došlo k průběhu Valné hromady bez zástupců Jablonce n. N. - materiál stažen

č.10 = č. 26 Podněty výborů „Info P“ - sdělení osadního výboru bylo k dispozici a bylo pozitivní ve vztahu k projednávanému bodu.

Zahájení

1) Schválení programu

2) Schválení návrhové komise

3) (18) Systém včasné intervence - projekt Městského programu prevence kriminality 2010

4) (20) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

5) (21) Valná hromada SVS a.s. - materiál stažen

6) (22) Pravidla pro čestné občanství

7) (23) Pravidla pro cenu města PRO MERITIS

8) (24) Termíny jednání ZM

9) (25) Dopisy občanů

10) (26) Podněty výborů „Info P“

11) (27) Kontrola plnění usnesení

12) Nové interpelace

13) Diskuze

1) Schválení programu

Nebyly připomínky, program byl i se změnou schválen. 24-0-0-1

2) Schválení návrhové komise

Mgr. Tulpa navrhl návrhovou komisi: předseda p. Pavel Šourek a další členové jsou ověřovatelé zápisu ing. Petr Beitl a p. Petr Vobořil.

Technická pozn.:

p. Vostřák - V deskách je předložen bod č. 17 Dopravně informační centrum IDOL (DIC) z minulého jednání a je zařazen do bodu diskuse, což je zásadní změna, o které se nehlasovalo.

Mgr. Tulpa - Nemusí se hlasovat, bod č. 17 nebyl projednáván na minulém zastupitelstvu, v této chvíli nebyl zařazen do programu a v diskusi může zaznít cokoliv. Bude předložen k diskusi.

Návrhová komise byla schválena. 25-0-0-0

Dále byly projednávány body dle schváleného programu.

Přítomno 26 členů zastupitelstva.

3) (18) Systém včasné intervence - projekt Městského programu prevence kriminality 2010

Předkladatel Mgr. P. Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa vyzval zpracovatele Ing. Jiřího Vaníčka, vedoucího oddělení krizového řízení k přednesení úvodního slova.

Ing. Vaníček přednesl krátkou důvodovou zprávu. Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Návrh byl přijat. 25-0-1-0

4) (20) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

Předkladatel Mgr. P. Tulpa, starosta

Mgr. Tulpa sdělil, že obsahem materiálu je schválení nového auditora.

JUDr. Ing. Pleticha doplnil, že dle zákona musí JTR po 5 letech změnit auditora a to musí být schváleno valnou hromadou.

Předseda návrhové komise (dále NK) p. Šourek zahájil hlasování o usnesení k tomuto bodu a upozornil na změnu termínu z 1.6.2010 na 17.6.2010.

Návrh byl přijat. 26-0-0-0

5) (21) Valná hromada SVS a.s.

- materiál stažen

6) (22) Pravidla pro čestné občanství

Předkladatel Mgr. P. Tulpa, starosta

Mgr. Tulpa vyzval zpracovatele Ing. Borka Tichého, vedoucího oddělení komunikace s veřejností k přednesení úvodního slova.

Ing. Tichý předvedl vyrobené medaile a vysvětlil důvod, proč tato akce vznikla.

PhDr. Fojtíková vyslovila dotaz, zda se jedná pouze o občany Jablonce n. N. nebo i o cizí občany.

Ing. Tichý odpověděl, že se jedná o všechny občany, jak je v materiálu napsáno.

Předseda NK p. Šourek přečetl návrh usnesení 849/2010.

Návrh byl přijat. 26-0-0-0

7) (23) Pravidla pro cenu města PRO MERITIS

Předkladatel Mgr. P. Tulpa, starosta

Mgr. Tulpa vyzval zpracovatele Ing. Borka Tichého, vedoucího oddělení komunikace s veřejností k přednesení úvodního slova.

Ing. Tichý vysvětlil rozdíl mezi cenou čestného občanství a cenou města a poukázal na důležitost pravidel pro udílení.

Ing. Pešek se zeptal, zda firma Znak Malá Skála, která zajišťovala výrobu medailí, byla vybrána na základě výběrového řízení.

Ing. Tichý odpověděl, že firma Znak Malá Skála je jediná místní firma, která je schopná medaile v těchto parametrech udělat a současně při výrobě spolupracovala s Českou mincovnou. Dále sdělil, že jejich snaha byla o to, aby medaile byla skutečně místní a byla tak příspěvkem k tradici, neboť se má naše místní tradice dle jeho názoru budovat.

Mgr. Tulpa potvrdil, že je toto skutečně ve shodě s Českou mincovnou.

Předseda NK p. Šourek přečetl návrh usnesení 850/2010.

Návrh byl přijat. 26-0-0-0

8) (24) Termíny jednání ZM

Předkladatel Mgr. P. Tulpa, starosta

Mgr. Tulpa sdělil, že v materiálech „Termíny jednání na 2. pololetí 2010“, je uvedeno vše bez dalšího doplnění.

RNDr. Čeřovský vznesl dotaz, zda jsme již v zastupitelstvu odsouhlasili datum zasedání dne 30. září 2010.

Mgr. Tulpa - Ne.

RNDr. Čeřovský sdělil, že by tedy mělo být uvedeno, že schvalujeme. Dále navrhl, aby další navrhované termíny zasedání zastupitelstva odsouhlasilo až nové zastupitelstvo.

Mgr. Tulpa potvrdil, že datum 30. září 2010 ještě zastupitelé neschvalovali. On souhlasí se „schválením“. Zbývající termíny jsou pouze návrhy. Návrh usnesení bude znít, že schvalujeme 30. září. Vzal bych to jako úpravu, nikoliv jako protinávrh.

Předseda NK p. Šourek přečetl návrh usnesení 851/2010 Termíny jednání ZM - Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schvaluje termín jednání ZM do 30. září 2010.

Návrh byl přijat. 25-0-1-0

9) (25) Dopisy občanů

Předkladatel Mgr. P. Tulpa, starosta

Mgr. Tulpa sdělil, že oslovil občany města, kteří se zúčastnili posledního zasedání, omluvným dopisem, a požádal je, aby navštívili dnešního zasedání. Občané jsou zde přítomni. V této chvíli dali žádost, aby se mohli v diskusi vyjádřit k danému tématu. Dle jednacího řádu dal pan starosta nejprve možnost zastupitelkám a zastupitelům vyjádřit se k materiálům Dopisy občanů.

Technická pozn.:

Ing. Pešek doporučil projednávat body A, B, C, D samostatně, protože k nim budou různá stanoviska.

Mgr. Tulpa se dotázal, zda tím ing. Pešek myslí stanoviska ze strany zastupitelek a zastupitelů a zahájil rozpravu k bodu A - nikdo nereagoval, pokračoval tedy otevřením rozpravy k bodu B.

Pan Šourek se ujal slova v rozpravě k bodu B a reagoval ke stížnosti v dopisu pí Lucie Jelínkové, Na Vršku 10, Jablonec n. N., neboť denně slyší o problémech, které tam jsou. Požádal zastupitele, aby stížnost podpořili a navrhl uložit městské policii, aby v domě byla zvýšena ostraha s ohledem na pořádek. Řada občanů se sem dnes bála přijít z důvodů reakce spolubydlících občanů v tomto domě. Z tohoto pohledu je problém velice vážný. Pokud tam bydlí občané, kteří denně narušují pořádek a způsobují trauma spolubydlícím, tak pokud bude MP pravidelně zjišťovat a evidovat problémové lidi, tak navrhuje, aby těmto lidem dekret na byt město dále na období 1 roku neprodloužilo. Požádal přítomné, aby toto vzali na vědomí a aby ze strany vedení města a MP byla provedena patřičná opatření.

JUDr. Ing. Pleticha reagoval na podněty k výměně oken a vyjádřil se k financování výměny oken v těchto ulicích:

  • Na Úbočí - podána žádost o dotaci ze zdrojů Zelená úsporám,
  • Na Vršku - zóna IPRM, financovat právě z těchto zdrojů,
  • Pobřežní - v příštím roce z rozpočtu města.

Mgr. Tulpa reagoval na záležitost přednesenou p. Šourkem a sdělil, že tento problém byl diskutován s humanitním odborem a terénními pracovníky. Výsledkem jsou další jednání, ale není to jednoduchý problém, neboť tzv. vystěhování z důvodů tzv. nepřizpůsobení nemá oporu v rámci zákona. Dále sdělil, že není možné, aby MP zabezpečovala jeden dům a že je nutné vyčerpat všechny další možnosti a tuto nelehkou situaci řešit projednáváním s lidmi a s dalšími kompetentními osobami - terénními pracovníky a komisí humanitní péče atd. Není dobré žádné radikální řešení.

p. Vostřák reagoval na toto téma úvahou nad zápornými zjištěními MP a pozastavil se nad činností okrskářů. Dále nadnesl nespokojenost s prací MP v souvislosti se stavebními pracemi v památkové zóně na Dolním náměstí.

Mgr. Tulpa vysvětlil práci, náplň a možnosti okrskáře a dále přiblížil důvody, proč jsou zavedeni. Dále sdělil, že v noci na problémové situace reaguje MP běžným způsobem a není možné, aby v každém domě byl okrskář. Zdůraznil, že pravý okrskář bude tehdy, až bude mít služebnu a ne pouze kontaktní místo. Tato situace vyžaduje systémové řešení. Také zhodnotil obrovský rozsah činnosti MP - pouze 4 % činí odtah, 8 % botičky a v drtivé většině - 45-50 % je to činnost v terénu. Závěrem opět zopakoval, že stav v každém jednotlivém domě nelze řešit tak, že tam bude neustále přítomen policista.

p. Vostřák předpokládal, že okrskář zná své místo, lidi a problémy, ovšem tento okrskář nezjistil nic, nehovoří s lidmi, oni pak kontaktují p. Vostřáka, ten obratem MP, ovšem MP po svém příjezdu již nezjistí nic. Také nadnesl otázku, co takový okrskář o tom domě ví, když nekomunikuje s lidmi a tudíž nač by měl mít služebnu. S tímto zásadně nesouhlasí.

Mgr. Tulpa zkonstatoval, že je to jeho právo.

p. Šourek zkonstatoval, že MP má působit v tomto směru preventivně a dal by doplněk k bodu B - bere na vědomí a ukládá Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města zajistit zvýšený dozor MP v objektu Na Vršku 10. To by v této chvíli mělo být správné z hlediska prevence a stížností tolika občanů. Dále sdělil, že tuto stížnost bere za oprávněnou.

Mgr. Tulpa poté bude chtít hlasování k bodu B ve dvou bodech - bere na vědomí a ukládá. Následně ukončil rozpravu k bodu B a zahájil rozpravu k bodu C - dopis paní Jany Bémové, Pobřežní 6, Jablonec nad Nisou.

Ing. Pešek vznesl dotaz, když na jiných místech v dokladech uvádíme, že bylo vydáno stavební povolení k objektu v Pobřežní ulici, když bylo podáno odvolání ke Krajskému úřadu - zda do doby vyřešení tohoto odvolání, je tento dokument platný či ne.

Mgr. Tulpa vyzvalk vysvětlení ing. Jakoubka, v jaké je fázi tento dokument.

Ing. Jakoubek odpověděl, že dokument se vždy stává platným až ve chvíli pravomocnosti toho dokumentu, pokud je to ve správní řízení a to teprve po vyřešení odvolání Krajského úřadu.

Mgr. Tulpa ukončil rozpravu zastupitelek a zastupitelů. Zkonstatoval, že je v této chvíli tento bod „Dopisy občanů“ zařazen právoplatně a v této chvíli můžeme dát slovo paní Miroslavě Rudolfové - je přítomna, dále je v této chvíli ověřeno bydliště paní Rudolfové, Na Vršku 10. Následně pan starosta přijal odmítnutí paní Rudolfové v diskusi a dal slovo panu Jiřímu Rudolfovi, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou s maximální hranicí 5 minut dle jednacího řádu.

p. Rudolf se dostavil na základě omluvného dopisu pana starosty. Seznámil přítomné se žádostí o výměnu oken, opravu výtahu, vymalování a úpravu schodiště objektu města Na Vršku 10. Informoval, že schodiště se má již opravit. Ohledně ostatních úprav nemá zatím informace. Dále informoval o špatném stavu ohledně soužití spoluobčanů, situace je stále horší po nastěhování nové rodiny (i přes odhlášení části problémové rodiny bydlí v bytě stále 11 lidí), v domě je asi 10 romských rodin a pokud budou obsazeny další 3 -4 volné byty Romy, obává se, že bude situace neúnosná. Obyvatelé domu se bojí podat i stížnost. Dále předal panu starostovi fotodokumentaci zdevastovaných a výkaly znečištěný prostor objektu. Nemá důkazy, je ovšem přesvědčen, že tyto problémy způsobuje právě tato rodina.

Mgr. Tulpa sdělil, že běží stále rozprava a předal slovo JUDr. Ing. Pletichovi.

JUDr. Ing. Pleticha poděkoval panu Rudolfovi za odvahu, protože bez jeho sdělení by se toto vedení města a zastupitelé nedozvěděli.

Mgr. Tulpa zopakoval, že kolem situace se spoluobčany je rozpracováno několik jednání a řešení a určitě se ve spolupráci s terénní prací v tomto problému udělá něco zásadního. K tématu okna, úpravy fasád a zateplování sdělil, že chce město použít finance z venku. Konkrétně v rámci programu „Zelená úsporám“ je možné získat velké prostředky na opravy jednotlivých domů, např. Na Úbočí (Janovská) a z integrovaného plánu rozvoje města můžeme vložit pár korun se spoluúčastí města do domu Na Vršku 10. Tyto tituly se dostavily v tomto roce a měly by se promítnout v roce 2011 v realizaci. Závěrem se ještě vrátil k tématu spoluobčanů s ubezpečením, že tuto situaci bude dále řešit ve spolupráci s terénními pracovníky, s komisí humanitní péče, včetně MP, okrskáře a okrskáře státní policie. Následně bude p. Rudolfa informovat dopisem, případně kdykoli se p. Rudolf může informovat na zastupitelstvu. Následně předal slovo panu Vostřákovi.

p. Vostřák se dotázal, proč nikdo Romům přímo nesdělil, jak se mají chovat, případně, že jim může být ukončeno bydlení na rok.

Mgr. Tulpa opakovaně odpověděl, že v této věci je zahájeno jednání a stále plynule pokračuje. Následně ukončil rozpravu, zeptal se občanů na případné vyjádření k bodům A, B.C a poté předal slovo předsedovi NK pro jednotlivé hlasování.

Předseda NK p. Šourek zahájil hlasování k bodům A,C,D. Navrhl hlasovat o všech bodech současně, neboť nebyly podány protinávrhy ani doplňky. Hlasovat se bude o usnesení ve znění uvedeném v materiálu:

bod A - bere na vědomí dopis pana Pavla Caithamla a schvaluje,

bod C- bere na vědomí dopis paní Jany Bémové, Pobřežní 6,

bod D ukládá Mgr. Tulpovi odpovědět na dané dopisy.

Návrh byl přijat. 20-0-0-6

Předseda NK p. Šourek pokračuje v hlasování k bodu B:

bod B - bere na vědomí a má doplněk k dopisu paní Lucie Jelínkové, Na Vršku 3855/10, podaný ing. Beitlem. Doplněk: Ukládá Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města zajistit zvýšený dozor městské policie u objektu Na Vršku 10.

Návrh byl přijat. 23-0-0-3

10) (26) Podněty výborů

„Info P“

Předkladatel Mgr. P. Tulpa, starosta

Mgr. Tulpa zahájil rozpravu. Bez odezvy.

Předseda NK p. Šourek přečetl návrh usnesení 853/10. ZM bere na vědomí.

Návrh byl přijat. 24-0-0-2

11) (27) Kontrola plnění usnesení

Předkladatel JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

JUDr. Nesvadba neměl doplnění. Upozornil, že je možno nahlédnout pro běžné plnění na materiály do T-map, kde jsou též k dispozici.

Mgr. Tulpa zahájil rozpravu.

Ing. Pešek sdělil, že jsou opakovaně předkládány materiály, kde jsou uloženy úkoly ještě bývalému místostarostovi p. Musilovi se zněním TRVÁ. Projednal i s panem tajemníkem neuvádět a nesledovat v tomto bodě úkoly v původním znění a s původním textem. Navrhl nejdéle po roce předložit aktualizovanou zprávu odpovědným pracovníkem. Návrh na novelizování tohoto bodu již dal do doplňku k návrhu usnesení.

JUDr. Nesvadba souhlasí s doplňkem usnesení a požádal o projednávání bodu ve znění navrženého doplňku poprvé na zářijovém zasedání zastupitelstva.

Ing. Pešek přečetl návrh doplňku a vyslovil souhlas předložením na zářijovém zasedání.

Mgr. Tulpa ukončil rozpravu.

Předseda NK p. Šourek přečetl návrh usnesení 854/10 Kontrola plnění usnesení - a) bere na vědomí, b) ukládá Mgr. Tulpovi, starostovi zajistit, aby do programu jednání zastupitelstva města byl zařazován bod programu „průběžná zpráva o plnění usnesení ..“ , který bude obsahovat aktuální informaci o stavu plnění těch usnesení, která jsou evidována déle než jeden rok

Návrh usnesení vč. doplňku byl přijat. 24-0-1-0

12) Nové interpelace

Mgr. Tulpa vyzval přítomné k přečtení pisemných interpelací.

PhDr. Fojtíková přečetla písemnou interpelaci nepřítomné Mgr. Paukrtové týkající se výkonu správy v oblasti stavebního řízení a v oblasti životního prostředí.

Ing. Pešek přednesl komentář ohledně dopravní zácpy v Jabloneckých Pasekách, kde bylo přestěhováno nástupní stanoviště autobusu cca 45 m od zastávky.

Mgr. Tulpa vyzval přítomné k ústním interpelacím.

Ing. Beitl vznesl dotaz na ing. Kyptu či JUDr. Ing. Pletichu ohledně rekapitulace stavu vlakové zastávky Jablonec Střed (či Centrum), konkrétně kolik tato akce stála, jaký byl plánovaný rozpočet a jaké byly skutečné náklady, jaký je současný stav této zastávky, kdo bude provozovatelem - město či ČSD, kdo bude provádět údržbu a jaký bude provoz v zimě.

p. Vostřák opakovaně upozornil na prováděné stavební úpravy v památkové zóně na Dolním náměstí i přes zákaz výkonu práce. Jaký je výkon státní správy a jaký bude další postup města proti tomuto stavebníkovi. Tuto situaci označil za precedens.

Ing. Kypta opověděl, že toto je v kompetenci stavebního úřadu (včetně sankčních možností) versus památkového úřadu. Město může pouze apelovat na stavební úřad, který je v přenesené působnosti tím odpovědným orgánem.

Mgr. Tulpa dodal, že na tato ústní interpelace bude zodpovězena písemně. Následně ukončil bod interpelace a předal slovo předsedovi NK p. Šourkovi.

Předseda NK p. Šourek - nepřijímá se žádné usnesení v rámci interpelací.

13) Diskuze

Mgr. Tulpa oznámil, že eviduje jednu přihlášku občana města do diskuze a dle jednacího řádu zahájil nejprve diskuzi zastupitelek a zastupitelů.

p. Berounský hovořil na téma zastávka Jablonec Centrum. Udělal rekapitulaci od r. 2000, kdy byl prodán pozemek na přístupovou cestu v lokalitě Raisova. Obyvatelé této lokality tak ztratili přístup na ulici 5. května. Dále pak projekt zastávky vznikl souběžně s projektem firmy Laxmberk Invest v r. 2006. Jedná se s investorem, který zablokoval další rozvoj této zastávky, bude možná v rámci stavebního povolení Laxmberk Investu dobudována přístupová cesta na ulici 5. května. Opakovaně zdůraznil, že zastávka není výkřik do tmy a byla udělána proto, aby město ušetřilo finance a dále kvůli plánované rozsáhlé výluce trati. Dále zdůraznil, že stále není přístupová cesta, protože nebyly investorem naplněny podmínky.

Mgr. Tulpa upozornil na pětiminutovou hranici diskutujících.

JUDr. Ing. Pleticha se vrátil k tématu IDOL z minulého projednávání zastupitelstva. Minule proběhlo jedno hlasování a JUDr. Ing. Pleticha vyzval přítomné k druhému hlasování o tomto projektu.

Mgr. Tulpa stanovil, že hlasování bude provedeno na konci zasedání.

Ing. Pešek reagoval na téma přednesené JUDr. Ing. Pletichou. Dále sdělil svoji nespokojenost s údržbou zeleně. Není dostatečně plněna, chybí dočištění, a v případě nedostatku financí, je třeba hledat zdroje peněz na udržení čistoty ve městě.

RNDr. Čeřovský krátce reagoval na téma pana Berounského.

p. Pelta řekl, že když už jsme něco rozhodli, tak s tím pracujme, ať se to týká například postavené zastávky či areálu Střelnice a zkvalitněme ty služby. Například na Žižkově vrchu při opravě povrchu nechali zaasfaltovaný nepořádek, je třeba pracovat s německou důkladností a vydané peníze efektivně využít, aby nové věci hezky vypadaly.

p. Berounský krátce zareagoval na příspěvek p. Pelty.

Mgr. Tulpa ve svém příspěvku oznámil, že petice pana Jacyšina k tzv. psí louce v ulic Nová Pasířská bude projednávána na zasedání 24.6.2010. Dále oznámil, že organizace Hand for help zahajuje 2. kolo akce nemocnice na Haity. Město Jablonec n. N. přispělo v 1. kole částkou 138 tis. Ve druhém kole již nebudeme reagovat a on osobně bude hlasovat vždy proti.

JUDr. Ing. Pleticha sdělil, že ohledně nepořádku se mají zastupitelé obracet na něj, či na ing. Zemína a ing. Jakoubka.

Mgr. Tulpa je s úklidem města spokojen sám i na základě rozhovorů se spokojenými občany např. ve Mšeně.

p. Berounský zopakoval, co mu vadí a že má právo kdokoliv k čemukoliv se vyjádřit.

Mgr. Tulpa uvedl technickou poznámku o existenci tzv. kolečka, proto není nutné vinit z věcí minulých minulého starostu.

Ing. Pešek se vrátil k tématu údržba zeleně v souvislosti s házením trávy a kompostu do kontejnerů a nepořádku pod odklizenými větvemi.

Mgr. Tulpa odkázal v této záležitosti ing. Peška na paní Lochovskou, a dále zdůraznil, že nepořádek u kontejnerů je výhradně nepořádek lidí samotných v daném místě žijících.

Pí Caklová stáhla technickou poznámku k jednacímu řádu.

p. Vostřák se vyjádřil k tématům nepořádku a zastávka.

Mgr. Tulpa odkázal p. Vostřáka na interpelaci p. Beitla.

p. Berounský opět zopakoval důvody vzniku zastávky v té dané době.

Mgr. Tulpa uzavřel diskuzi a předal slovo předsedovi NK k přednesení závěru z diskuze.

Předseda NK p. Šourek přečetl návrh usnesení 855/2010 - IDOL.

Návrh byl přijat. 16-0-2-6

Mgr. Tulpa představil p. Františka Radkoviče, který se přihlásil do diskuze a sdělil, že jeho možnost vystoupení v diskuzi musí být schválena hlasováním.

Návrh byl přijat. 21-0-3-0

Mgr. Tulpa ověřil bydliště p. Radkovičea předal mu slovo s upozorněním na časový limit 5 minut na diskuzní příspěvěk.

p. Radkovič hovořil k problému žulových obrubníků v historickém centru města v Podzimní ulici a v té souvislosti položil otázky, kterými se bude zabývat rada města.

Mgr. Tulpa zakončil jednání zastupitelstva s pozvánkou na zasedání dne 24.6.2010.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Beitl, Petr Vobořil

Vytvořeno 12.7.2010 13:43:48 | přečteno 1527x | Petr Vitvar
load