Usnesení 08.06.2010

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 8. června 2010

USNESENÍ ZM/847/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

akci projekt Systém včasné intervence pro okres Jablonec nad Nisou a vlastní spoluúčast města

USNESENÍ ZM/848/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o konání mimořádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní a.s.

B. d e l e g u j e

dle § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. na mimořádnou valnou hromadu JTR a. s. konanou dne 17. 6. 2010 v Jablonci nad Nisou Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C. p o v ěř u j e

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

USNESENÍ ZM/849/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

materiál k udělování čestného občanství

B. v y d á v á

Pravidla pro udělování čestného občanství města Jablonec nad Nisou

USNESENÍ ZM/850/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

materiál k udělování ceny města

B. v y d á v á

Pravidla pro udělování ceny města PRO MERITIS

USNESENÍ ZM/851/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

termín zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou 30.9.2010

USNESENÍ ZM/852/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í
dopis pana P >*******Z >*******a schvaluje sepsání dohody o uznání a splátkách dluhu na dobu delší než 18 měsíců pro pana P >*******Z >*******, Jablonec nad Nisou , když celková částka dluhu ve výši 144. 387,- Kč bude splácena v měsíčních splátkách ve výši 1. 000,- Kč, vždy nejdéle do 30. daného měsíce, počínaje měsícem červnem 2010.

B. b e r e n a v ě d o m í
dopis paní L >*******J >*******, Jablonec nad Nisou a ukládá Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města zajistit zvýšený dozor městské policie u objektu Na Vršku 10

C. b e r e n a v ě d o m í
dopis paní J >*******B >*******, Jablonec nad Nisou s tím, že zákonnost postupu stavebního úřadu bude prošetřena Krajským úřadem Libereckého kraje v odvolacím řízení.

D. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi odpovědět na dané dopisy.

USNESENÍ ZM/853/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

předložený podnět osadního výboru Proseč nad Nisou a s tím, že vlakové spojení Jablonec n. N. - Liberec zůstává prozatím beze změn

USNESENÍ ZM/854/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

B. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města zajistit, aby do programu jednání zastupitelstva města byl zařazován bod programu „průběžná zpráva o plnění usnesení ..“ , který bude obsahovat aktuální informaci o stavu plnění těch usnesení, která jsou evidována déle než jeden rok

USNESENÍ ZM/855/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

projekt Dopravně informačního centra IDOL

V Jablonci nad Nisou 8.6.2010

Tento soubor usnesení zastupitelstva pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 14.6.2010 8:35:43 | přečteno 1521x | Petr Vitvar
load